Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (IX. 14.) önkormányzati rendelete

a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló – többször módosított – Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2003. (VII. 16.) önkormányzati rendelete módosításáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében, valamint 38. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1–15. § * 

16. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 1. napon lép hatályba, rendelkezéseit – a 8. §-ban foglaltak kivételével – a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2)–(3) * 

Dr. Vitáris Edit
jegyző
Wintermantel Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2011. szeptember 14. napján.

Dr. Vitáris Edit
jegyző