Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2011. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

a IV. kerületi Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló, - többször módosított - Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete módosításáról

A rendelet a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65. §-a, a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. tv. helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai alapján, valamint a végrehajtást szabályozó az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján készült.

1. § A Rendelet 3. § (1)-(2) helyébe a következő szövegrész lép:

„(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2011. évi költségvetésének:

Költségvetési kiadások főösszegét 24 284 240 eFt-ban határozza meg,
Finanszírozási kiadások főösszegét 0 eFt-ban határozza meg,
Kiadások és finanszírozási műveletek főösszegét 24 284 240 eFt-ban határozza meg.
Bevételek főösszegét 18 926 989 eFt-ban határozza meg,
Finanszírozási bevételek főösszegét 5 357 251 eFt-ban határozza meg,
Bevételek és finanszírozási műveletek főösszegét 24 284 240 eFt-ban határozza meg.
A hiány összegét 5 357 251 eFt-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetés

eFt-ban
Bevételek, finanszírozási célú műveletek együttes főösszegét 24 284 240
a felhalmozási célú bevételt 252 878
a felhalmozási célú finanszírozási műveletek összegét 5 357 251
a felhalmozási célú kiadások és finanszírozási műveletek összegét 6 764 559
ebből:
- a fejlesztési kiadások összegét 680 664
- a felújítások összegét 600 442
- fejlesztési célú pénzeszköz átadás (támogatások) 428 006
- fejlesztési tartalékok 5 042 447
- egyéb felhalmozási kiadások 13 000
a működési célú bevételek és finanszírozási műveletek összegét 18 674 111
a működési célú kiadások és finanszírozási műveletek összegét 17 519 681
ebből:
-a személyi jellegű kiadásokat 6 537 185
-a munkaadókat terhelő járulékokat 1 677 278
- dologi kiadások 6 594 030
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 848 541
- működési célú végleges pénzeszköz átadás (támogatások) 1 025 966
- intézményi pénzeszköz átadás 422 453
- működési tartalékok 414 228

határozza meg.”

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

2. § A Képviselő-testület az 1. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási műveletek főösszege forrásonkénti megbontásának tartalmát az 1.; 1/a; 1/b; számú mellékletek 2. oszlopa, összegeit az 1.; 1/a; 1/b számú mellékletek 6. oszlopai szerint hagyja jóvá.

3. § A 2. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási műveletek közül a Képviselő-testület az intézményi bevételek tartalmát intézményenként (címenként 1-7-ig) a 2. számú melléklet 1-12. sorai szerinti tartalommal, a „2011. évi III. mód.” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

4. § A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetés önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadási - és ezen belül kötelező - előirányzatait, valamint az intézményi támogatásokat a 2. melléklet 14 - 19 sorai, valamint 8. sora szerinti tartalommal, a „2011. évi III. mód.” oszlopai szerinti összegekben állapítja meg.

5. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait - ezen belül kötelező előirányzatait - szakfeladatonként a 3. sz. melléklet „2011. évi III. mód.” sora szerint állapítja meg.

6. § A Képviselő-testület a 9. címen szereplő felújítási előirányzatokat célonként (alcímenként) a 4. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, és a „2011. évi III. mód.” oszlopa szerinti összegekben hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület a 10. címen szereplő fejlesztési kiadásokat feladatonként (alcímenként) az 5. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, „2011. évi III. mód.” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

8. § (1) A Képviselő-testület a működési célú átadott pénzeszközöket a 6 sz. melléklet 2. oszlopa szerinti célokra, „2011. évi III. mód.” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a fejlesztési célú átadott pénzeszközöket 6 sz. melléklet 2. oszlopa szerinti célokra, „2011. évi III. mód.” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉK

9. § A Képviselő-testület a 12. címen szereplő tartalékait jogcímenként (alcímenként) a 7. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, „2011. évi III. mód.” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

A 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

10. § (1) A IV. kerületi Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete 15. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(2) Az önállóan működő költségvetési szervek a 2b. melléklet szerinti személyi juttatás és járulék során szereplő összegeket a Polgármester külön írásbeli engedélyével használhatják fel.”

11. § E rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépéstől kezdődően kell alkalmazni.

1. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2011. (IX. 30.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. Index
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Bevételek
I. Működési bevételek 11 512 284 11 542 146 11 542 656 11 523 029 100,1%
1. Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei 1 277 688 1 277 688 1 278 198 1 278 298 100,0%
2. Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei 299 944 299 944 299 944 310 079 103,4%
3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 9 934 652 9 964 514 9 964 514 9 934 652 100,0%
a.) Helyi adók 8 222 412 8 222 412 8 222 412 8 222 412 100,0%
b.) Átengedett központi adók 1 084 702 1 114 564 1 114 564 1 084 702 100,0%
c.) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 627 538 627 538 627 538 627 538 100,0%
II. Támogatások
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 3 626 483 3 632 224 3 635 758 3 922 711 108,2%
a) Ebből: Normatív hozzájárulások 3 517 924 3 517 924 3 517 924 3 479 974 98,9%
b) Központosított előirányzatok 2 520 8 261 11 795 33 390 1325,0%
c) Normatív kötött felhasználású támogatások 106 039 106 039 106 039 339 700 320,4%
d) Egyéb központi támogatás 69 647
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 123 723 123 723 123 923 123 923 100,2%
1. Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 18 723 18 723 18 923 18 923 101,1%
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 100 000 100 000 100 000 100 000 100,0%
3. Pénzügyi befektetések bevételei 5 000 5 000 5 000 5 000 100,0%
IV. Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről) 1 266 233 2 153 348 2 183 381 1 978 445 156,2%
1.a Támogatásértékű működési bevétel 922 233 1 809 148 1 839 181 1 606 375 174,2%
1.b TB Alaptól átvett pénzeszköz 260 000 260 000 260 000 260 000 100,0%
2.a Támogatásértékű felhalmozási bevétel 84 000 84 200 84 200 112 070 133,4%
2.b TB Alaptól átvett pénzeszköz
V. Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről) 0 0 0 0
1. Működési célú pénzeszköz átvétel
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. tám., helyi tám.) 13 000 13 000 13 000 13 000 100,0%
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 12 869 1 365 881 1 365 881 1 365 881 10613,7%
1. Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele 12 869 1 365 881 1 365 881 1 365 881 10613,7%
2. Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele
3. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 16 554 592 18 830 322 18 864 599 18 926 989 114,3%
VIII. Finanszírozási műveletek 0 0 0 5 000 000
1. Értékpapír bevételek 5 000 000
BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 16 554 592 18 830 322 18 864 599 23 926 989 144,5%
IX. Hitelek 0 357 251 357 251 357 251
1. Működési célú hitel felvétele
2. Fejlesztési célú hitel felvétele 357 251 357 251 357 251
BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN 16 554 592 19 187 573 19 221 850 24 284 240 146,7%
Kisebbségek bevételei 44 344 44 344 44 344 44 344 100,0%
KIADÁSOK
1. Intézmények működési kiadásai 8 728 112 9 576 096 9 665 380 9 755 845 111,8%
2. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési kiadások (a szakfeladatok az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével) 4 798 290 5 419 965 5 421 894 5 475 755 114,1%
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 845 050 847 887 847 887 847 887 100,3%
4. Speciális célú támogatások
5. Végleges pénzeszköz átadás 484 749 1 426 637 1 439 296 1 453 972 299,9%
6. Felújítási kiadások 249 400 582 942 583 806 600 442 240,8%
7. Fejlesztési kiadások 465 939 560 481 577 232 680 664 146,1%
8. Tartalékok (működési+felhalmozási) 970 052 760 565 673 355 5 456 675 562,5%
9. Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám. munk. kölcsön) 13 000 13 000 13 000 13 000 100,0%
10. Hitel törlesztése 0 0 0 0
11. Egyéb kötelezettség törlesztése 0 0 0 0
KIADÁSOK ÖSSZESEN 16 554 592 19 187 573 19 221 850 24 284 240 146,7%
12. Finanszírozási műveletek 0 0 0 0
KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 16 554 592 19 187 573 19 221 850 24 284 240 146,7%
Tájékoztató jelleggel
Intézményfinanszírozás 7 209 142 7 448 837 7 575 986 7 712 123 107,0%
Kisebbségek kiadásai 44 344 44 344 44 344 44 344 100,0%
többlet/ hiány 0 0 0 0

1.a. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2011. (IX. 30.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önk. működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. Index
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Bevételek
1. Intézményi működési bevételek 1 577 632 1 577 632 1 578 142 1 588 377 100,7%
Ebből: Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei + ÁFA bev. 1 277 688 1 277 688 1 278 198 1 278 298 100,0%
Polgármesteri Hivatal+ÁFA bevétel 299 944 299 944 299 944 310 079 103,4%
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 9 934 652 9 964 514 9 964 514 9 934 652 100,0%
a) Helyi adók 8 222 412 8 222 412 8 222 412 8 222 412 100,0%
Építményadó 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 100,0%
Telekadó 240 000 240 000 240 000 240 000 100,0%
Kommunális adó 50 000 50 000 50 000 50 000 100,0%
Iparűzési adó 6 300 712 6 300 712 6 300 712 6 300 712 100,0%
Idegenforgalmi adó 31 700 31 700 31 700 31 700 100,0%
b) Átengedett központi adók 1 084 702 1 114 564 1 114 564 1 084 702 100,0%
Személyi jövedelemadó (normatív) 0 0 0 0
Személyi jövedelemadó (forrásmegosztásból) 464 702 494 564 494 564 464 702 100,0%
Gépjárműadó 620 000 620 000 620 000 620 000 100,0%
Jövedelemdifferenciálódás elsz.korrekció 0 0 0 0
c) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 627 538 627 538 627 538 627 538 100,0%
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 3 626 483 3 630 929 3 634 463 3 918 826 108,1%
a) Normatív hozzájárulások 3 517 924 3 517 924 3 517 924 3 479 974 98,9%
b) Központosított előirányzatok 2 520 6 966 10 500 29 505 1170,8%
c) Normatív kötött felhasználású támogatás 106 039 106 039 106 039 339 700 320,4%
d) Egyéb központi támogatás 69 647
4. Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről) 1 182 233 2 069 148 2 099 181 1 866 375 157,9%
a) Polgármesteri Hivatal 888 578 1 157 840 1 185 297 955 918 107,6%
b) Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények 33 655 651 308 653 884 650 457 1932,7%
c) TB. Alapoktól átvett pénzeszköz (intézmények) 260 000 260 000 260 000 260 000 100,0%
5. Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről) 0 0 0 0
a) Polgármesteri Hivatal
b) Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése
7. Pénzforgalom nélküli bevételek 12 869 1 365 881 1 365 881 1 365 881 10613,7%
a) Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele 12 869 1 365 881 1 365 881 1 365 881 10613,7%
b) Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele
c) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 16 333 869 18 608 104 18 642 181 18 674 111 114,3%
8. Finanszírozási műveletek 0 0 0 0
a) Működési célú hitel felvétele
b) Forgatási célú értékpapír bevétele
9. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 16 333 869 18 608 104 18 642 181 18 674 111 114,3%
10. Működési célú hitel felvétele
BEVÉTELEK + HITELEK MINDÖSSZESEN (9+10) 16 333 869 18 608 104 18 642 181 18 674 111 114,3%
Kiadások
1. Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai (Polgármesteri Hivatal nélkül) 8 728 112 9 576 096 9 665 380 9 755 845 111,8%
2. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési kiadások (a szakfeladatok az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével) 4 798 290 5 419 965 5 421 894 5 475 755 114,1%
3. Végleges pénzeszköz átadás 394 749 1 001 131 1 013 790 1 025 966 259,9%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 845 050 847 887 847 887 847 887 100,3%
5. Speciális célú támogatások
6. Működési tartalékok 698 052 679 799 604 946 414 228 86,7%
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 15 464 253 17 524 878 17 553 897 17 519 681 113,3%
7. Működési hitel visszafizetése
8. Finanszírozási műveletek (forgatási célú értékpapír kiadások)
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 15 464 253 17 524 878 17 553 897 17 519 681 113,3%
Tájékoztató jelleggel
9. Intézményfinanszírozás 7 209 142 7 448 837 7 575 986 7 712 123 107,0%
többlet/hiány 869 616 1 083 226 1 088 284 1 154 430 132,8%

1.b. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2011. (IX. 30.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. Index
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Önkormányzat felhalmozási bevételei
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 123 723 123 723 123 923 123 923 100,2%
a) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (ingatlan) 18 723 18 723 18 923 18 923 101,1%
b) Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei (lakásért. felúj. alap igénybevétele) 100 000 100 000 100 000 100 000 100,0%
c) Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek) 5 000 5 000 5 000 5 000 100,0%
2. Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú) 0 1 295 1 295 3 885
a) Ebből: beruházások állami céltámogatása
b) központosított támogatások 1 295 1 295 3 885
3. Támogatásértékű bevétel (Átvett pénzeszköz álllamházt. belülről) 84 000 84 200 84 200 112 070 133,4%
a) Polgármesteri Hivatal 84 000 84 200 84 200 112 070 133,4%
b) Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények
c) TB Alapoktól átvett (Intézmények)
4. Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről) 0 0 0 0
a) Polgármesteri Hivatal
b) Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények
5. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 0
a) Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele
b) Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele
c) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése 13 000 13 000 13 000 13 000 100,0%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 220 723 222 218 222 418 252 878 114,6%
7. Finanszírozási műveletek 0 0 0 5 000 000
Fejlesztési célú kötvénykibocsátás 5 000 000
BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 220 723 222 218 222 418 5 252 878 2379,9%
8. Fejlesztési célú hitel felvétele 357 251 357 251 357 251
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN 220 723 579 469 579 669 5 610 129 2541,7%
Önkormányzat fejlesztési kiadásai
1. Önkormányzat felújítási kiadásai 249 400 582 942 583 806 600 442 240,8%
2. Önkormányzat fejlesztési kiadásai 465 939 560 481 577 232 680 664 146,1%
3. Fejlesztési tartalékok 272 000 80 766 68 409 5 042 447 1853,8%
4. Végleges pénzeszköz átadás 90 000 425 506 425 506 428 006 475,6%
5. Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel
6. Munkáltatói támogatás folyósítása 13 000 13 000 13 000 13 000 100,0%
7. Fejlesztési célú hitel törlesztése
8. Egyéb kötelezettség törlesztése
9. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 090 339 1 662 695 1 667 953 6 764 559 620,4%
10. Finanszírozási műveletek
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 1 090 339 1 662 695 1 667 953 6 764 559 620,4%
többlet/ hiány -869 616 -1 083 226 -1 088 284 -1 154 430

2. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2011. (IX. 30.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai mérlegéről

eFt-ban
1. Karinthy Frigyes Ált. Műv. Központ 2. Gazdasági Intézmény és önálló működő intézményei
Sorszám Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 47 500 47 500 47 884 47 884 100,8% 737 899 737 899 737 929 738 029 100,0%
- alaptevékenység bevételei 47 400 47 400 47 784 47 784 100,8% 737 899 737 899 737 929 738 029 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek 100 100 100 100 100,0%
2. Felhalmozási célú bevételek 200 200
3. Működési célú átvett pénzeszköz 5 672 6 817 6 817 580 362 581 793 584 366
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 10 350 10 350 10 446 10 446 100,9% 175 180 175 180 175 180 175 180 100,0%
6. Pénzmaradvány 2 678 2 678 2 678 196 253 196 253 196 253
7. Támogatás (Állami tám.)
8. Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinanszírozás) 518 241 524 754 532 453 535 198 103,3% 5 884 640 6 081 032 6 170 995 6 231 727 105,9%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 576 091 590 954 600 278 603 023 104,7% 6 797 719 7 770 726 7 862 350 7 925 755 116,6%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 576 091 587 332 594 905 596 264 103,5% 6 750 246 7 511 714 7 569 889 7 601 637 112,6%
14.1. Személyi juttatások 321 829 323 989 324 494 326 655 101,5% 3 615 307 3 775 673 3 806 670 3 843 494 106,3%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 86 596 86 987 87 110 87 694 101,3% 960 509 984 921 992 827 1 002 702 104,4%
14.3. Dologi kiadások 167 666 176 356 183 301 181 915 108,5% 2 020 258 2 359 480 2 381 142 2 366 088 117,1%
14.4. Pénzeszköz átadás 154 172 391 559 389 169 389 169 252,4%
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása 81 81 184
15. Felújítás 3 622 3 622 4 767 22 473 193 028 193 892 218 708 973,2%
16. Felhalmozási kiadások 1 751 1 992 25 000 65 984 98 569 105 410 421,6%
17. Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 576 091 590 954 600 278 603 023 104,7% 6 797 719 7 770 726 7 862 350 7 925 755 116,6%
Költségvetési létszámkeret 164,00 164,00 162,50 162,50 99,1% 1 773,05 1 773,05 1 752,90 1 752,90 98,9%
eFt-ban
3. Ady Endre Műv. Központ 4. Szociális Foglalkoztató
Sorszám Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 57 977 57 977 57 977 57 977 100,0% 21 500 21 500 21 500 21 500 100,0%
- alaptevékenység bevételei 57 927 57 927 57 927 57 927 100,0% 21 000 21 000 21 000 21 000 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek 50 50 50 50 100,0% 500 500 500 500 100,0%
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 21 655 53 274 53 274 53 274 246,0% 12 000 12 000 12 000 6 000 50,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 13 622 13 622 13 622 13 622 100,0% 5 250 5 250 5 250 5 250 100,0%
6. Pénzmaradvány 1 665 1 665 1 665
7. Támogatás (Állami tám.)
8. Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinanszírozás) 102 674 113 679 123 160 131 364 127,9% 93 344 94 712 94 712 100 847 108,0%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 195 928 240 217 249 698 257 902 131,6% 132 094 133 462 133 462 133 597 101,1%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 192 628 226 654 236 135 247 639 128,6% 130 494 130 604 130 604 130 739 100,2%
14.1. Személyi juttatások 63 688 64 020 71 038 72 299 113,5% 83 678 83 765 83 765 83 871 100,2%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 17 196 17 286 19 181 19 521 113,5% 22 593 22 616 22 616 22 645 100,2%
14.3. Dologi kiadások 111 744 112 064 112 632 122 535 109,7% 24 223 24 223 24 223 24 223 100,0%
14.4. Pénzeszköz átadás 33 284 33 284 33 284
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás 3 300 13 563 13 563 10 263 311,0% 1 600 2 858 2 858 2 858 178,6%
16. Felhalmozási kiadások
17. Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 195 928 240 217 249 698 257 902 131,6% 132 094 133 462 133 462 133 597 101,1%
Költségvetési létszámkeret 39,00 39,00 39,00 39,00 100,0% 12,00 12,00 12,00 12,00 100,0%
eFt-ban
5. Szociális és Eü. Intézmény 6. Újpesti Gyermek és Ifjúsági Ház
Sorszám Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 114 880 114 880 114 880 114 880 100,0% 75 010 75 010 75 010 75 010 100,0%
- alaptevékenység bevételei 114 730 114 730 114 730 114 730 100,0% 75 010 75 010 75 010 75 010 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek 150 150 150 150 100,0%
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 7 520 7 520 7 520 7 520 100,0% 11 000 11 000 11 000 11 000 100,0%
6. Pénzmaradvány 33 830 33 830 33 830 4 898 4 898 4 898
7. Támogatás (Állami tám.)
8. Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinanszírozás) 502 131 521 670 539 186 582 926 116,1% 108 112 112 990 115 480 130 061 120,3%
9. Támogatás TB alaptól 260 000 260 000 260 000 260 000 100,0%
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 884 531 937 900 955 416 999 156 113,0% 194 122 203 898 206 388 220 969 113,8%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 884 531 921 059 934 409 965 547 109,2% 194 122 198 733 199 438 214 019 110,2%
14.1. Személyi juttatások 470 000 487 015 496 714 504 804 107,4% 74 112 76 298 76 298 76 841 103,7%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 124 061 125 593 128 212 130 396 105,1% 20 010 20 600 20 600 20 746 103,7%
14.3. Dologi kiadások 290 000 307 981 309 013 329 877 113,8% 100 000 101 835 102 540 116 432 116,4%
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása 470 470 470 470 100,0%
15. Felújítás 11 641 11 641 11 641 4 644 4 644 4 644
16. Felhalmozási kiadások 5 200 9 366 21 968 521 2 306 2 306
17. Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 884 531 937 900 955 416 999 156 113,0% 194 122 203 898 206 388 220 969 113,8%
Költségvetési létszámkeret 161,00 161,00 161,00 161,00 100,0% 38,00 38,00 38,00 38,00 100,0%
eFt-ban
Intézmények összesen 7. Polgármesteri Hivatal szakfeladatokkal együtt
Sorszám Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 1 054 766 1 054 766 1 055 180 1 055 280 100,0% 198 420 198 420 198 420 207 680 104,7%
- alaptevékenység bevételei 1 053 966 1 053 966 1 054 380 1 054 480 100,0% 117 676 117 676 117 676 126 936 107,9%
- vállalkozási tevékenység bevételei 0
- kamatbevételek 800 800 800 800 100,0% 80 744 80 744 80 744 80 744 100,0%
2. Felhalmozási célú bevételek 200 200 136 723 136 723 136 723 136 723 100,0%
3. Működési célú átvett pénzeszköz 33 655 651 308 653 884 650 457 1932,7% 888 578 1 157 840 1 185 297 955 918 107,6%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 84 000 84 200 84 200 112 070 133,4%
5. ÁFA bevétel 222 922 222 922 223 018 223 018 100,0% 101 524 101 524 101 524 102 399 100,9%
6. Pénzmaradvány 239 324 239 324 239 324 12 869 1 126 557 1 126 557 1 126 557 8754,0%
7. Támogatás (Állami tám.) 3 626 483 3 662 086 3 665 620 3 952 573 109,0%
8. Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinanszírozás) 7 209 142 7 448 837 7 575 986 7 712 123 107,0% -7 209 142 -7 448 837 -7 575 986 -7 712 123 107,0%
9. Támogatás TB alaptól 260 000 260 000 260 000 260 000 100,0%
10. Hitel, kötvény kibocsátás 357 251 357 251 5 357 251
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. 9 934 652 9 934 652 9 934 652 9 904 790 99,7%
13 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 8 780 485 9 877 157 10 007 592 10 140 402 115,5% 7 774 107 9 310 416 9 214 258 14 143 838 181,9%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 8 728 112 9 576 096 9 665 380 9 755 845 111,8% 6 128 089 7 694 489 7 709 077 7 777 614 126,9%
14.1. Személyi juttatások 4 628 614 4 810 760 4 858 979 4 907 964 106,0% 1 490 650 1 626 428 1 626 688 1 629 221 109,3%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 230 965 1 258 003 1 270 546 1 283 704 104,3% 356 186 391 152 391 220 393 574 110,5%
14.3. Dologi kiadások 2 713 891 3 081 939 3 112 851 3 141 070 115,7% 2 951 454 3 402 385 3 403 986 3 452 960 117,0%
14.4. Pénzeszköz átadás 154 172 424 843 422 453 422 453 274,0% 484 749 1 426 637 1 439 296 1 453 972 299,9%
14.5. Egyéb támogatás 845 050 847 887 847 887 847 887 100,3%
14.6. Ellátottak támogatása 470 551 551 654 139,1%
15. Felújítás 27 373 229 356 230 220 252 881 923,8% 222 027 353 586 353 586 347 561 156,5%
16. Felhalmozási kiadások 25 000 71 705 111 992 131 676 526,7% 440 939 488 776 465 240 548 988 124,5%
17. Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség 13 000 13 000 13 000 13 000 100,0%
18. Tartalék (pénzforg. nélküli) 970 052 760 565 673 355 5 456 675 562,5%
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 8 780 485 9 877 157 10 007 592 10 140 402 115,5% 7 774 107 9 310 416 9 214 258 14 143 838 181,9%
Költségvetési létszámkeret 2 187,05 2 187,05 2 165,40 2 165,40 99,0% 301,00 301,00 305,00 305,00 101,3%
eFt-ban
Önkormányzat mindösszesen
Sorszám Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 1 253 186 1 253 186 1 253 600 1 262 960 100,8%
- alaptevékenység bevételei 1 171 642 1 171 642 1 172 056 1 181 416 100,8%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek 81 544 81 544 81 544 81 544 100,0%
2. Felhalmozási célú bevételek 136 723 136 723 136 923 136 923 100,1%
3. Működési célú átvett pénzeszköz 922 233 1 809 148 1 839 181 1 606 375 174,2%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 84 000 84 200 84 200 112 070 133,4%
5. ÁFA bevétel 324 446 324 446 324 542 325 417 100,3%
6. Pénzmaradvány 12 869 1 365 881 1 365 881 1 365 881 10613,7%
7. Támogatás (Állami tám.) 3 626 483 3 662 086 3 665 620 3 952 573 109,0%
8. Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinanszírozás)
9. Támogatás TB alaptól 260 000 260 000 260 000 260 000 100,0%
10. Hitel, kötvény kibocsátás 357 251 357 251 5 357 251
11. Éven belüli értékpapír 0 0 0
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. 9 934 652 9 934 652 9 934 652 9 904 790 99,7%
13 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 16 554 592 19 187 573 19 221 850 24 284 240 146,7%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 14 856 201 17 270 585 17 374 457 17 533 459 118,0%
14.1. Személyi juttatások 6 119 264 6 437 188 6 485 667 6 537 185 106,8%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 587 151 1 649 155 1 661 766 1 677 278 105,7%
14.3. Dologi kiadások 5 665 345 6 484 324 6 516 837 6 594 030 116,4%
14.4. Pénzeszköz átadás 638 921 1 851 480 1 861 749 1 876 425 293,7%
14.5. Egyéb támogatás 845 050 847 887 847 887 847 887 100,3%
14.6. Ellátottak támogatása 470 551 551 654 139,1%
15. Felújítás 249 400 582 942 583 806 600 442 240,8%
16. Felhalmozási kiadások 465 939 560 481 577 232 680 664 146,1%
17. Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség 13 000 13 000 13 000 13 000 100,0%
18. Tartalék (pénzforg. nélküli) 970 052 760 565 673 355 5 456 675 562,5%
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 16 554 592 19 187 573 19 221 850 24 284 240 146,7%
Költségvetési létszámkeret 2 488,05 2 488,05 2 470,40 2 470,40 99,3%

2.a./1. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2011. (IX. 30.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól

eFt-ban
Intézmény neve Nyár Óvoda JMK Óvoda
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 0 16 16 16 16 100,0%
- alaptevékenység bevételei 16 16 16 16 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 4 4 4 4 100,0%
6. Pénzmaradvány 1 664 1 664 1 664 6 386 6 386 6 386
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 68 296 68 697 68 697 69 112 101,2% 71 538 71 925 71 925 71 547 100,0%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9) 68 296 70 361 70 361 70 776 103,6% 71 558 78 331 78 331 77 953 108,9%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 68 296 70 361 70 361 70 776 103,6% 71 558 78 331 78 331 77 953 108,9%
11.1. Személyi juttatások 51 506 53 266 53 266 53 457 103,8% 54 018 56 762 56 762 56 321 104,3%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 13 745 14 002 14 002 14 053 102,2% 14 585 15 109 15 109 14 995 102,8%
11.3. Dologi kiadások 3 045 3 093 3 093 3 266 107,3% 2 955 3 460 3 460 3 637 123,1%
11.4. Pénzeszköz átadás 3 000 3 000 3 000
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 68 296 70 361 70 361 70 776 103,6% 71 558 78 331 78 331 77 953 108,9%
Költségvetési létszámkeret 30,00 30,00 30,00 30,00 100,0% 31,00 31,00 30,00 30,00 96,8%
ebből: Pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0% 18,00 18,00 17,00 17,00 94,4%
Technikai létszámkeret 13,00 13,00 13,00 13,00 100,0% 13,00 13,00 13,00 13,00 100,0%
eFt-ban
Intézmény neve Fóti Óvoda Pozsonyi ltp. Óvoda
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 16 16 16 16 100,0% 0 0 0 0
- alaptevékenység bevételei 16 16 16 16 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 510 510 510 172 172 172
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 4 4 4 4 100,0%
6. Pénzmaradvány 345 345 345 39 39 39
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 39 087 39 417 39 417 40 579 103,8% 25 788 26 106 26 106 26 286 101,9%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9) 39 107 40 292 40 292 41 454 106,0% 25 788 26 317 26 317 26 497 102,7%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 39 107 40 292 40 292 41 454 106,0% 25 788 26 317 26 317 26 497 102,7%
11.1. Személyi juttatások 29 652 30 445 30 445 31 241 105,4% 19 442 19 895 19 895 19 938 102,6%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 7 955 8 085 8 085 8 296 104,3% 5 176 5 197 5 197 5 337 103,1%
11.3. Dologi kiadások 1 500 1 762 1 762 1 917 127,8% 1 170 1 225 1 225 1 222 104,4%
11.4. Pénzeszköz átadás
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 39 107 40 292 40 292 41 454 106,0% 25 788 26 317 26 317 26 497 102,7%
Költségvetési létszámkeret 17,00 17,00 34,00 34,00 200,0% 12,50 12,50 12,50 12,50 100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret 9,00 9,00 18,00 18,00 200,0% 7,00 7,00 7,00 7,00 100,0%
Technikai létszámkeret 8,00 8,00 16,00 16,00 200,0% 5,50 5,50 5,50 5,50 100,0%
eFt-ban
Intézmény neve Ambrus Óvoda Leiningen Utcai Óvoda
Vörösmarty Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 16 16 16 16 100,0% 0 0 0 0
- alaptevékenység bevételei 16 16 16 16 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 570 570 570
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 4 4 4 4 100,0%
6. Pénzmaradvány 1 028 1 028 1 028 2 309 2 309 2 309
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 80 582 81 126 81 270 82 037 101,8% 37 742 38 017 38 017 38 381 101,7%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9) 80 602 82 744 82 888 83 655 103,8% 37 742 40 326 40 326 40 690 107,8%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 80 602 82 744 82 888 83 655 103,8% 37 742 40 326 40 326 40 690 107,8%
11.1. Személyi juttatások 61 114 62 843 62 909 63 186 103,4% 28 649 30 909 30 909 31 090 108,5%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 16 293 16 368 16 386 16 460 101,0% 7 593 7 776 7 776 7 824 103,0%
11.3. Dologi kiadások 3 195 3 533 3 593 4 009 125,5% 1 500 1 641 1 641 1 776 118,4%
11.4. Pénzeszköz átadás
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 80 602 82 744 82 888 83 655 103,8% 37 742 40 326 40 326 40 690 107,8%
Költségvetési létszámkeret 36,50 36,50 36,50 36,50 100,0% 17,00 17,00 Fóti Fóti
ebből: Pedagógus létszámkeret 19,00 19,00 19,00 19,00 100,0% 9,00 9,00 Óvodánál Óvodánál 0,0%
Technikai létszámkeret 17,50 17,50 17,50 17,50 100,0% 8,00 8,00 0,0%
eFt-ban
Intézmény neve Királykerti Óvoda Virág Óvoda
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 0 36 36 36 36 100,0%
- alaptevékenység bevételei 36 36 36 36 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 2 529 2 529 2 529
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 9 9 9 9 100,0%
6. Pénzmaradvány 1 365 1 365 1 365
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 55 132 55 822 55 822 56 289 102,1% 68 638 68 926 69 376 69 800 101,7%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9) 55 132 57 187 57 187 57 654 104,6% 68 683 71 500 71 950 72 374 105,4%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 55 132 56 987 56 787 57 254 103,8% 68 683 71 500 71 950 72 374 105,4%
11.1. Személyi juttatások 41 699 43 216 43 216 43 391 104,1% 51 734 54 001 54 355 54 464 105,3%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 11 123 11 403 11 403 11 451 102,9% 13 769 14 274 14 370 14 399 104,6%
11.3. Dologi kiadások 2 310 2 368 2 168 2 412 104,4% 3 180 3 225 3 225 3 511 110,4%
11.4. Pénzeszköz átadás
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások 200 400 400
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 55 132 57 187 57 187 57 654 104,6% 68 683 71 500 71 950 72 374 105,4%
Költségvetési létszámkeret 24,00 24,00 Liget Liget 30,00 30,00 30,00 30,00 100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret 13,00 13,00 Óvodánál Óvodánál 0,0% 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0%
Technikai létszámkeret 11,00 11,00 0,0% 13,00 13,00 13,00 13,00 100,0%
eFt-ban
Intézmény neve Viola Óvoda Liget Óvoda
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 240 240 240 240 100,0% 0 0 0 0
- alaptevékenység bevételei 240 240 240 240 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 300 400
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 60 60 60 60 100,0%
6. Pénzmaradvány 2 538 2 538 2 538 811 811 811
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 64 738 66 635 66 635 67 340 104,0% 55 051 55 335 55 314 55 015 99,9%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9) 65 038 69 473 69 773 70 578 108,5% 55 051 56 146 56 125 55 826 101,4%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 65 038 69 473 69 773 70 578 108,5% 55 051 56 146 56 125 55 826 101,4%
11.1. Személyi juttatások 49 109 51 488 51 488 51 697 105,3% 41 483 42 486 42 468 42 100 101,5%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 13 004 13 359 13 359 13 415 103,2% 11 168 11 212 11 212 11 118 99,6%
11.3. Dologi kiadások 2 925 4 626 4 926 5 466 186,9% 2 400 2 448 2 445 2 608 108,7%
11.4. Pénzeszköz átadás
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 65 038 69 473 69 773 70 578 108,5% 55 051 56 146 56 125 55 826 101,4%
Költségvetési létszámkeret 30,00 30,00 30,00 30,00 100,0% 24,00 24,00 47,00 47,00 195,8%
ebből: Pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0% 14,00 14,00 26,00 26,00 185,7%
Technikai létszámkeret 13,00 13,00 13,00 13,00 100,0% 10,00 10,00 21,00 21,00 210,0%
eFt-ban
Intézmény neve Deák Ovi Dalos Ovi
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 56 56 56 56 100,0% 240 240 240 240 100,0%
- alaptevékenység bevételei 56 56 56 56 100,0% 240 240 240 240 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 100
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 14 14 14 14 100,0% 60 60 60 60 100,0%
6. Pénzmaradvány 5 310 5 310 5 310 1 453 1 453 1 453
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 78 363 80 329 80 329 81 109 103,5% 69 246 69 881 69 966 70 263 101,5%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9) 78 433 85 709 85 709 86 589 110,4% 69 546 71 634 71 719 72 016 103,6%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 78 433 85 709 85 709 86 589 110,4% 69 546 71 634 71 719 72 016 103,6%
11.1. Személyi juttatások 59 702 63 559 63 559 63 897 107,0% 52 325 54 151 54 151 54 287 103,7%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 15 926 16 299 16 299 16 390 102,9% 14 101 14 139 14 139 14 175 100,5%
11.3. Dologi kiadások 2 805 3 851 3 851 4 302 153,4% 3 120 3 344 3 429 3 554 113,9%
11.4. Pénzeszköz átadás 2 000 2 000 2 000
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 78 433 85 709 85 709 86 589 110,4% 69 546 71 634 71 719 72 016 103,6%
Költségvetési létszámkeret 34,00 34,00 31,00 31,00 91,2% 32,00 32,00 32,00 32,00 100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret 20,00 20,00 17,00 17,00 85,0% 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0%
Technikai létszámkeret 14,00 14,00 14,00 14,00 100,0% 15,00 15,00 15,00 15,00 100,0%
eFt-ban
Intézmény neve Aradi Óvoda Lakkozó Óvoda
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 200 200 200 200 100,0% 0 0 0 0
- alaptevékenység bevételei 200 200 200 200 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 832 832 832
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 60 60 60 60 100,0%
6. Pénzmaradvány 910 910 910
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 104 277 104 914 105 392 107 491 103,1% 67 788 68 625 68 625 69 120 102,0%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9) 104 537 106 006 106 484 108 583 103,9% 67 788 69 535 69 535 70 030 103,3%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 104 537 106 006 106 484 108 583 103,9% 67 788 69 535 69 535 69 998 103,3%
11.1. Személyi juttatások 79 138 80 283 80 659 81 913 103,5% 51 031 52 430 52 430 52 672 103,2%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 21 259 21 359 21 461 21 800 102,5% 13 652 13 830 13 830 13 895 101,8%
11.3. Dologi kiadások 4 140 4 364 4 364 4 870 117,6% 3 105 3 275 3 275 3 431 110,5%
11.4. Pénzeszköz átadás
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás 32
13. Felhalmozási kiadások
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 104 537 106 006 106 484 108 583 103,9% 67 788 69 535 69 535 70 030 103,3%
Költségvetési létszámkeret 46,50 46,50 46,50 46,50 100,0% 30,00 30,00 Park Park
ebből: Pedagógus létszámkeret 25,50 25,50 25,50 25,50 100,0% 17,00 17,00 Óvodánál Óvodánál 0,0%
Technikai létszámkeret 21,00 21,00 21,00 21,00 100,0% 13,00 13,00 0,0%
eFt-ban
Intézmény neve Bőrfestő Óvoda Homoktövis Óvoda
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 0 700 700 700 700 100,0%
- alaptevékenység bevételei 700 700 700 700 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 334 334 359 645 645 645
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 175 175 175 175 100,0%
6. Pénzmaradvány 801 801 801
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 63 160 63 478 63 478 64 023 101,4% 64 737 65 109 65 109 65 504 101,2%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9) 63 160 63 812 63 812 64 382 101,9% 65 612 67 430 67 430 67 825 103,4%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 63 160 63 812 63 812 64 382 101,9% 65 612 67 430 67 430 67 825 103,4%
11.1. Személyi juttatások 47 463 47 761 47 761 48 016 101,2% 49 360 50 794 50 794 50 955 103,2%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 12 637 12 705 12 705 12 773 101,1% 13 282 13 343 13 343 13 391 100,8%
11.3. Dologi kiadások 3 060 3 346 3 346 3 593 117,4% 2 970 3 293 3 293 3 479 117,1%
11.4. Pénzeszköz átadás
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 63 160 63 812 63 812 64 382 101,9% 65 612 67 430 67 430 67 825 103,4%
Költségvetési létszámkeret 30,00 30,00 30,00 30,00 100,0% 30,00 30,00 30,00 30,00 100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0% 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0%
Technikai létszámkeret 13,00 13,00 13,00 13,00 100,0% 13,00 13,00 13,00 13,00 100,0%
eFt-ban
Intézmény neve Park Óvoda Óvodák Összesen
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 160 160 160 160 100,0% 1 680 1 680 1 680 1 680 100,0%
- alaptevékenység bevételei 160 160 160 160 100,0% 1 680 1 680 1 680 1 680 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 5 592 5 892 6 117
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 40 40 40 40 100,0% 430 430 430 430 100,0%
6. Pénzmaradvány 3 038 3 038 3 038 27 997 27 997 27 997
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 57 223 57 729 57 729 57 514 100,5% 1 071 386 1 082 071 1 083 207 1 091 410 101,9%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9) 57 423 60 967 60 967 60 752 105,8% 1 073 496 1 117 770 1 119 206 1 127 634 105,0%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 57 423 60 967 60 967 60 752 105,8% 1 073 496 1 117 570 1 118 806 1 127 202 105,0%
11.1. Személyi juttatások 43 492 43 989 43 989 43 685 100,4% 810 917 838 278 839 056 842 310 103,9%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 11 651 11 712 11 712 11 630 99,8% 216 919 220 172 220 388 221 402 102,1%
11.3. Dologi kiadások 2 280 2 316 2 316 2 487 109,1% 45 660 51 170 51 412 55 540 121,6%
11.4. Pénzeszköz átadás 2 950 2 950 2 950 7 950 7 950 7 950
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás 32
13. Felhalmozási kiadások 200 400 400
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 57 423 60 967 60 967 60 752 105,8% 1 073 496 1 117 770 1 119 206 1 127 634 105,0%
Költségvetési létszámkeret 25,00 25,00 54,00 54,00 216,0% 479,50 479,50 473,50 473,50 98,7%
ebből: Pedagógus létszámkeret 14,00 14,00 30,00 30,00 214,3% 267,50 267,50 261,50 261,50 97,8%
Technikai létszámkeret 11,00 11,00 24,00 24,00 218,2% 212,00 212,00 212,00 212,00 100,0%

2.a./2. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2011. (IX. 30.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó iskolák bevételeinek és kiadásainak részletezése

eFt-ban
Intézmény neve Újpesti Spec. Ált. Isk. és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int. Bajza József Ált. Isk.
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 100,0%
- alaptevékenység bevételei 1 000 1 000 1 000 1 000 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 10
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 250 250 250 250 100,0%
6. Pénzmaradvány 7 275 7 275 7 275 14 495 14 495 14 495
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 111 737 112 412 116 124 133 596 119,6% 111 359 112 181 112 573 113 548 102,0%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9) 111 737 119 687 123 399 140 881 126,1% 112 609 127 926 128 318 129 293 114,8%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés
11.1. Személyi juttatások 111 737 119 687 123 399 140 881 126,1% 112 609 127 926 128 318 129 293 114,8%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 87 355 91 912 94 247 107 960 123,6% 84 706 88 334 88 309 88 597 104,6%
11.3. Dologi kiadások 23 132 23 485 24 115 27 688 119,7% 22 660 23 164 23 157 23 235 102,5%
11.4. Pénzeszköz átadás 1 250 3 290 4 037 4 233 338,6% 5 243 5 670 6 094 6 703 127,8%
11.5. Egyéb támogatás 1 000 1 000 1 000 10 758 10 758 10 758
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)
Költségvetési létszámkeret 111 737 119 687 123 399 140 881 126,1% 112 609 127 926 128 318 129 293 114,8%
ebből: Pedagógus létszámkeret 44,00 44,00 103,75 103,75 235,8% 41,00 41,00 41,00 41,00 100,0%
Technikai létszámkeret 30,00 30,00 83,50 83,50 278,3% 33,50 33,50 33,50 33,50 100,0%
14,00 14,00 20,25 20,25 144,6% 7,50 7,50 7,50 7,50 100,0%
eFt-ban
Intézmény neve Szűcs Sándor Ált. Isk. Erzsébet Utcai Ált. Isk.
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 1 500 1 500 1 500 1 500 100,0% 2 500 2 500 2 500 2 500 100,0%
- alaptevékenység bevételei 1 500 1 500 1 500 1 500 100,0% 2 500 2 500 2 500 2 500 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 553 553 553
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 375 375 375 375 100,0% 625 625 625 625 100,0%
6. Pénzmaradvány 1 720 1 720 1 720 31 974 31 974 31 974
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 119 788 120 555 121 297 125 844 105,1% 247 939 249 967 250 722 252 300 101,8%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9) 121 663 124 703 125 445 129 992 106,8% 251 064 285 066 285 821 287 399 114,5%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 121 663 124 703 125 445 128 951 106,0% 251 064 285 066 285 821 287 399 114,5%
11.1. Személyi juttatások 91 658 93 903 93 903 96 235 105,0% 192 993 206 115 206 115 206 257 106,9%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 24 567 24 793 24 793 25 410 103,4% 52 308 55 075 55 075 55 124 105,4%
11.3. Dologi kiadások 5 438 6 007 6 749 7 306 134,4% 5 763 8 853 9 608 10 995 190,8%
11.4. Pénzeszköz átadás 15 023 15 023 15 023
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások 1 041
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 121 663 124 703 125 445 129 992 106,8% 251 064 285 066 285 821 287 399 114,5%
Költségvetési létszámkeret 47,00 47,00 49,00 49,00 104,3% 95,50 95,50 77,00 77,00 80,6%
ebből: Pedagógus létszámkeret 36,50 36,50 38,50 38,50 105,5% 70,50 70,50 60,00 60,00 85,1%
Technikai létszámkeret 10,50 10,50 10,50 10,50 100,0% 25,00 25,00 17,00 17,00 68,0%
eFt-ban
Intézmény neve Angol Tagozatos Ált. Isk. Pécsi S. Ált. és Zenetag. Isk.
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 800 800 800 800 100,0% 2 500 2 500 2 500 2 500 100,0%
- alaptevékenység bevételei 800 800 800 800 100,0% 2 500 2 500 2 500 2 500 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 1 555 1 555 1 569
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 200 200 200 200 100,0% 625 625 625 625 100,0%
6. Pénzmaradvány 2 790 2 790 2 790 4 072 4 072 4 072
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 144 275 145 331 146 102 147 086 101,9% 116 926 117 876 118 387 119 473 102,2%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9) 145 275 150 676 151 447 152 445 104,9% 120 051 125 073 125 584 126 670 105,5%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 145 275 150 676 151 447 152 445 104,9% 120 051 125 073 125 584 126 670 105,5%
11.1. Személyi juttatások 108 985 112 785 112 785 113 295 104,0% 91 505 94 884 94 749 95 221 104,1%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 29 195 29 601 29 601 29 738 101,9% 24 496 24 646 24 781 24 918 101,7%
11.3. Dologi kiadások 7 095 8 290 9 061 9 412 132,7% 4 050 4 543 5 054 5 531 136,6%
11.4. Pénzeszköz átadás 1 000 1 000 1 000
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 145 275 150 676 151 447 152 445 104,9% 120 051 125 073 125 584 126 670 105,5%
Költségvetési létszámkeret 51,00 51,00 51,00 51,00 100,0% 45,00 45,00 45,00 45,00 100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret 41,00 41,00 41,00 41,00 100,0% 35,00 35,00 35,00 35,00 100,0%
Technikai létszámkeret 10,00 10,00 10,00 10,00 100,0% 10,00 10,00 10,00 10,00 100,0%
eFt-ban
Intézmény neve Megyeri Úti Ált. Isk. Testnevelés Tagozatos Ált. Isk.
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 2 000 2 000 2 000 2 000 100,0% 1 600 1 600 1 600 1 600 100,0%
- alaptevékenység bevételei 2 000 2 000 2 000 2 000 100,0% 1 600 1 600 1 600 1 600 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 1 672 1 821 1 831
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 500 500 500 500 100,0% 400 400 400 400 100,0%
6. Pénzmaradvány 5 030 5 030 5 030 4 960 4 960 4 960
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 112 475 113 398 114 082 114 844 102,1% 109 674 110 644 111 536 112 278 102,4%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9) 114 975 122 600 123 433 124 205 108,0% 111 674 117 604 118 496 119 238 106,8%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 114 975 122 600 122 985 123 757 107,6% 111 674 117 054 117 946 118 688 106,3%
11.1. Személyi juttatások 86 976 91 189 91 238 91 446 105,1% 84 668 88 921 88 921 89 159 105,3%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 23 411 24 124 24 124 24 180 103,3% 22 581 23 405 23 405 23 469 103,9%
11.3. Dologi kiadások 4 588 7 287 7 623 8 131 177,2% 4 425 4 728 5 620 6 060 136,9%
11.4. Pénzeszköz átadás
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások 448 448 550 550 550
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 114 975 122 600 123 433 124 205 108,0% 111 674 117 604 118 496 119 238 106,8%
Költségvetési létszámkeret 43,50 43,50 45,50 45,50 104,6% 41,50 41,50 40,50 40,50 97,6%
ebből: Pedagógus létszámkeret 33,00 33,00 35,00 35,00 106,1% 32,50 32,50 31,50 31,50 96,9%
Technikai létszámkeret 10,50 10,50 10,50 10,50 100,0% 9,00 9,00 9,00 9,00 100,0%
eFt-ban
Intézmény neve Német Tagozatos Ált. Isk. Szigeti J. Utcai Ált. Isk.
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 800 800 800 800 100,0% 2 000 2 000 2 000 2 000 100,0%
- alaptevékenység bevételei 800 800 800 800 100,0% 2 000 2 000 2 000 2 000 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 63 150 150 150
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 200 200 200 200 100,0% 500 500 500 500 100,0%
6. Pénzmaradvány 3 611 3 611 3 611 10 306 10 306 10 306
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 107 328 108 028 108 478 109 101 101,7% 123 824 124 659 127 545 127 743 103,2%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9) 108 328 112 639 113 089 113 775 105,0% 126 324 137 615 140 501 140 699 111,4%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 108 328 112 639 113 089 113 775 105,0% 126 324 137 615 140 501 140 699 111,4%
11.1. Személyi juttatások 81 742 85 251 85 251 85 561 104,7% 95 635 103 403 105 085 104 761 109,5%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 21 986 22 060 22 060 22 143 100,7% 25 539 26 905 27 359 27 272 106,8%
11.3. Dologi kiadások 4 600 5 328 5 778 6 071 132,0% 5 150 6 307 7 057 7 666 148,9%
11.4. Pénzeszköz átadás 1 000 1 000 1 000
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 108 328 112 639 113 089 113 775 105,0% 126 324 137 615 140 501 140 699 111,4%
Költségvetési létszámkeret 38,00 38,00 38,00 38,00 100,0% 48,00 48,00 47,00 47,00 97,9%
ebből: Pedagógus létszámkeret 31,00 31,00 31,00 31,00 100,0% 36,00 36,00 35,00 35,00 97,2%
Technikai létszámkeret 7,00 7,00 7,00 7,00 100,0% 12,00 12,00 12,00 12,00 100,0%
eFt-ban
Intézmény neve Homoktövis Ált. Isk. Bródy Imre Oktatási Központ
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 5 000 5 000 5 000 5 000 100,0% 2 000 2 000 2 000 2 000 100,0%
- alaptevékenység bevételei 5 000 5 000 5 000 5 000 100,0% 2 000 2 000 2 000 2 000 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 786 786 796 8 195 8 994 9 952
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 1 250 1 250 1 250 1 250 100,0% 500 500 500 500 100,0%
6. Pénzmaradvány 839 839 839
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 150 358 152 220 153 315 153 077 101,8% 218 910 219 492 220 487 220 212 100,6%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9) 156 608 160 095 161 190 160 962 102,8% 221 410 230 187 231 981 232 664 105,1%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 156 608 160 095 161 190 160 962 102,8% 221 410 230 051 231 845 232 528 105,0%
11.1. Személyi juttatások 119 389 121 504 121 654 121 092 101,4% 167 813 170 635 170 914 170 324 101,5%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 30 856 31 219 31 260 31 108 100,8% 44 707 45 230 45 255 45 110 100,9%
11.3. Dologi kiadások 6 363 7 372 8 276 8 762 137,7% 8 890 14 186 15 676 17 094 192,3%
11.4. Pénzeszköz átadás
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások 136 136 136
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 156 608 160 095 161 190 160 962 102,8% 221 410 230 187 231 981 232 664 105,1%
Költségvetési létszámkeret 56,00 56,00 56,00 56,00 100,0% 74,00 74,00 57,00 57,00 77,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret 42,50 42,50 42,50 42,50 100,0% 53,00 53,00 44,00 44,00 83,0%
Technikai létszámkeret 13,50 13,50 13,50 13,50 100,0% 21,00 21,00 13,00 13,00 61,9%
eFt-ban
Intézmény neve Könyves Kálmán Gimnázium Babits Mihály Gimnázium
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 3 000 3 000 3 000 3 000 100,0% 2 000 2 000 2 000 2 100 105,0%
- alaptevékenység bevételei 3 000 3 000 3 000 3 000 100,0% 2 000 2 000 2 000 2 100 105,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 64 1 771 1 771 1 771
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 700 700 700 700 100,0% 500 500 500 500 100,0%
6. Pénzmaradvány 5 570 5 570 5 570 4 593 4 593 4 593
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 158 213 159 661 176 941 181 431 114,7% 169 584 171 011 173 295 177 278 104,5%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9) 161 913 168 931 186 211 190 765 117,8% 172 084 179 875 182 159 186 242 108,2%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 161 913 168 931 186 211 190 765 117,8% 172 084 179 646 181 541 185 294 107,7%
11.1. Személyi juttatások 122 766 128 081 140 928 144 012 117,3% 130 702 135 053 136 512 138 999 106,3%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 33 147 33 716 37 156 37 989 114,6% 34 966 35 620 36 015 36 687 104,9%
11.3. Dologi kiadások 6 000 7 134 8 127 8 764 146,1% 6 416 8 973 9 014 9 608 149,8%
11.4. Pénzeszköz átadás
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások 229 618 948
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 161 913 168 931 186 211 190 765 117,8% 172 084 179 875 182 159 186 242 108,2%
Költségvetési létszámkeret 54,25 54,25 54,25 54,25 100,0% 58,00 58,00 58,00 58,00 100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret 41,00 41,00 41,00 41,00 100,0% 41,50 41,50 41,50 41,50 100,0%
Technikai létszámkeret 13,25 13,25 13,25 13,25 100,0% 16,50 16,50 16,50 16,50 100,0%
eFt-ban
Intézmény neve Károlyi István 12. Évf. Gimn. Csokonai Vitéz Mihály 12. Évf. Gimn.
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 6 000 6 000 6 000 6 000 100,0% 3 500 3 500 3 530 3 530 100,9%
- alaptevékenység bevételei 6 000 6 000 6 000 6 000 100,0% 3 500 3 500 3 530 3 530 100,9%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 6 683 6 683 6 911 991
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 1 500 1 500 1 500 1 500 100,0% 875 875 875 875 100,0%
6. Pénzmaradvány 2 028 2 028 2 028 20 349 20 349 20 349
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 236 927 238 780 240 857 243 428 102,7% 193 741 195 406 199 772 201 984 104,3%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9) 244 427 254 991 257 068 259 867 106,3% 198 116 220 130 224 526 227 729 114,9%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 244 427 254 991 257 068 259 867 106,3% 198 116 220 130 224 526 225 403 113,8%
11.1. Személyi juttatások 186 308 194 081 194 191 195 573 105,0% 150 493 157 688 160 750 163 146 108,4%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 49 769 51 617 51 647 51 988 104,5% 40 203 41 103 41 922 42 569 105,9%
11.3. Dologi kiadások 8 350 9 223 11 160 12 133 145,3% 7 420 18 938 21 843 19 677 265,2%
11.4. Pénzeszköz átadás 2 390 0 0
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása 70 70 173 11 11 11
12. Felújítás 1 594
13. Felhalmozási kiadások 732
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 244 427 254 991 257 068 259 867 106,3% 198 116 220 130 224 526 227 729 114,9%
Költségvetési létszámkeret 84,00 84,00 82,00 82,00 97,6% 75,00 75,00 76,00 76,00 101,3%
ebből: Pedagógus létszámkeret 66,00 66,00 64,00 64,00 97,0% 57,00 57,00 58,00 58,00 101,8%
Technikai létszámkeret 18,00 18,00 18,00 18,00 100,0% 18,00 18,00 18,00 18,00 100,0%
eFt-ban
Intézmény neve Iskolák összesen
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 36 200 36 200 36 230 36 330 100,4%
- alaptevékenység bevételei 36 200 36 200 36 230 36 330 100,4%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 21 365 22 313 24 661
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 9 000 9 000 9 000 9 000 100,0%
6. Pénzmaradvány 119 612 119 612 119 612
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 2 433 058 2 451 621 2 491 513 2 533 223 104,1%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9) 2 478 258 2 637 798 2 678 668 2 722 826 109,9%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 2 478 258 2 636 883 2 676 916 2 717 377 109,6%
11.1. Személyi juttatások 1 883 694 1 963 739 1 985 552 2 011 638 106,8%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 503 523 515 763 521 725 528 628 105,0%
11.3. Dologi kiadások 91 041 126 129 140 777 148 146 162,7%
11.4. Pénzeszköz átadás 31 171 28 781 28 781
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása 81 81 184
12. Felújítás 1 594
13. Felhalmozási kiadások 915 1 752 3 855
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 2 478 258 2 637 798 2 678 668 2 722 826 109,9%
Költségvetési létszámkeret 895,75 895,75 921,00 921,00 102,8%
ebből: Pedagógus létszámkeret 680,00 680,00 715,00 715,00 105,1%
Technikai létszámkeret 215,75 215,75 206,00 206,00 95,5%

2.a./3. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2011. (IX. 30.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó egyéb intézmények bevételeiről és kiadásairól

eFt-ban
Intézmény neve Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola Újpesti Nevelési Tanácsadó
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 18 000 18 000 18 000 18 000 100,0% 0 0 0 0
- alaptevékenység bevételei 18 000 18 000 18 000 18 000 100,0% 0 0 0 0
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek 200 200
3. Működési célú átvett pénzeszköz 183 183 5 045 5 045 5 045
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel
6. Pénzmaradvány 9 377 9 377 9 377
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 148 881 149 726 149 752 151 050 101,5% 113 692 114 453 114 750 115 719 101,8%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
9/a. Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9) 166 881 177 103 177 512 178 810 107,1% 113 692 119 498 119 795 120 764 106,2%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 166 881 177 103 177 212 178 510 107,0% 113 692 119 498 119 795 120 764 106,2%
11.1. Személyi juttatások 123 494 128 697 128 697 129 228 104,6% 88 167 92 773 93 007 93 543 106,1%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 32 637 33 558 33 558 33 701 103,3% 22 725 23 780 23 843 23 987 105,6%
11.3. Dologi kiadások 10 750 10 848 10 957 11 581 107,7% 2 800 2 945 2 945 3 234 115,5%
11.4. Pénzeszköz átadás 4 000 4 000 4 000
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások 300 300
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 166 881 177 103 177 512 178 810 107,1% 113 692 119 498 119 795 120 764 106,2%
Költségvetési létszámkeret 50,50 50,50 50,50 50,50 100,0% 36,75 36,75
ebből: Pedagógus létszámkeret 46,50 46,50 46,50 46,50 100,0% 30,50 30,50 EGYMI-nél EGYMI-nél 0,0%
Technikai létszámkeret 4,00 4,00 4,00 4,00 100,0% 6,25 6,25 0,0%
eFt-ban
Intézmény neve Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ GI-hez tartozó egyéb oktatási int. Összesen
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 1 600 1 600 1 600 1 600 100,0% 19 600 19 600 19 600 19 600 100,0%
- alaptevékenység bevételei 1 600 1 600 1 600 1 600 100,0% 19 600 19 600 19 600 19 600 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek 200 200
3. Működési célú átvett pénzeszköz 5 045 5 228 5 228
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 400 400 400 400 100,0% 400 400 400 400 100,0%
6. Pénzmaradvány 1 859 1 859 1 859 11 236 11 236 11 236
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 31 921 32 217 32 595 28 028 87,8% 294 494 296 396 297 097 294 797 100,1%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
9/a. Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9) 33 921 36 076 36 454 31 887 94,0% 314 494 332 677 333 761 331 461 105,4%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 33 921 36 076 36 454 31 887 94,0% 314 494 332 677 333 461 331 161 105,3%
11.1. Személyi juttatások 23 936 25 835 26 113 22 231 92,9% 235 597 247 305 247 817 245 002 104,0%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 6 285 6 518 6 593 5 560 88,5% 61 647 63 856 63 994 63 248 102,6%
11.3. Dologi kiadások 3 700 3 723 3 748 4 096 110,7% 17 250 17 516 17 650 18 911 109,6%
11.4. Pénzeszköz átadás 4 000 4 000 4 000
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások 300 300
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 33 921 36 076 36 454 31 887 94,0% 314 494 332 677 333 761 331 461 105,4%
Költségvetési létszámkeret 9,65 9,65 0,00 0,00 0,0% 96,90 96,90 50,50 50,50 52,1%
ebből: Pedagógus létszámkeret 7,65 7,65 0,00 0,00 0,0% 84,65 84,65 46,50 46,50 54,9%
Technikai létszámkeret 2,00 2,00 0,00 0,00 0,0% 12,25 12,25 4,00 4,00 32,7%
eFt-ban
Intézmény neve Oktatási Ágazat Összesen Piac és Vásárcsarnok
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 57 480 57 480 57 510 57 610 100,2% 196 800 196 800 196 800 196 800 100,0%
- alaptevékenység bevételei 57 480 57 480 57 510 57 610 100,2% 196 800 196 800 196 800 196 800 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek 200 200
3. Működési célú átvett pénzeszköz 32 002 33 433 36 006
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 9 830 9 830 9 830 9 830 100,0% 49 200 49 200 49 200 49 200 100,0%
6. Pénzmaradvány 158 845 158 845 158 845 27 963 27 963 27 963
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 3 798 938 3 830 088 3 871 817 3 919 430 103,2% 0 99 20 6 037
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
9/a. Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9) 3 866 248 4 088 245 4 131 635 4 181 921 108,2% 246 000 274 062 273 983 280 000 113,8%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 3 866 248 4 087 130 4 129 183 4 175 740 108,0% 246 000 274 062 273 983 280 000 113,8%
11.1. Személyi juttatások 2 930 208 3 049 322 3 072 425 3 098 950 105,8% 19 124 20 339 20 273 20 141 105,3%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 782 089 799 791 806 107 813 278 104,0% 4 731 4 800 4 800 4 821 101,9%
11.3. Dologi kiadások 153 951 194 815 209 839 222 597 144,6% 67 973 79 803 79 790 85 918 126,4%
11.4. Pénzeszköz átadás 43 121 40 731 40 731 154 172 169 120 169 120 169 120 109,7%
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása 81 81 184
12. Felújítás 1 626
13. Felhalmozási kiadások 1 115 2 452 4 555
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 3 866 248 4 088 245 4 131 635 4 181 921 108,2% 246 000 274 062 273 983 280 000 113,8%
Költségvetési létszámkeret 1472,15 1472,15 1445,00 1445,00 98,2% 14,00 14,00 14,00 14,00 100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret 1032,15 1032,15 1023,00 1023,00 99,1%
Technikai létszámkeret 440,00 440,00 422,00 422,00 95,9%
eFt-ban
Intézmény neve Egyesített Bölcsődék Gazdasági Intézmény Központ
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 0 483 619 483 619 483 619 483 619 100,0%
- alaptevékenység bevételei 483 619 483 619 483 619 483 619 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 548 360 548 360 548 360
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 116 150 116 150 116 150 116 150 100,0%
6. Pénzmaradvány 9 445 9 445 9 445
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 387 434 389 382 400 026 407 787 105,3% 1 698 268 1 861 463 1 899 132 1 898 473 111,8%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
9/a. Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9) 387 434 398 827 409 471 417 232 107,7% 2 298 037 3 009 592 3 047 261 3 046 602 132,6%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 387 434 398 077 408 721 412 960 106,6% 2 250 564 2 752 445 2 758 002 2 732 937 121,4%
11.1. Személyi juttatások 280 918 286 387 289 544 290 754 103,5% 385 057 419 625 424 428 433 649 112,6%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 75 016 75 431 76 283 76 612 102,1% 98 673 104 899 105 637 107 991 109,4%
11.3. Dologi kiadások 31 500 32 259 38 894 41 594 132,0% 1 766 834 2 052 603 2 052 619 2 015 979 114,1%
11.4. Pénzeszköz átadás 4 000 4 000 4 000 175 318 175 318 175 318
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás 22 473 193 028 193 892 217 082 966,0%
13. Felhalmozási kiadások 750 750 4 272 25 000 64 119 95 367 96 583 386,3%
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 387 434 398 827 409 471 417 232 107,7% 2 298 037 3 009 592 3 047 261 3 046 602 132,6%
Költségvetési létszámkeret 214,50 214,50 221,50 221,50 103,3% 72,40 72,40 72,40 72,40 100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret
Technikai létszámkeret
eFt-ban
Intézmény neve GI-hez tartozó egyéb int. összesen Gazdasági Intézmény Mindösszesen
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 680 419 680 419 680 419 680 419 100,0% 737 899 737 899 737 929 738 029 100,0%
- alaptevékenység bevételei 680 419 680 419 680 419 680 419 100,0% 737 899 737 899 737 929 738 029 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek 200 200
3. Működési célú átvett pénzeszköz 548 360 548 360 548 360 580 362 581 793 584 366
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 165 350 165 350 165 350 165 350 100,0% 175 180 175 180 175 180 175 180 100,0%
6. Pénzmaradvány 37 408 37 408 37 408 196 253 196 253 196 253
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 2 085 702 2 250 944 2 299 178 2 312 297 110,9% 5 884 640 6 081 032 6 170 995 6 231 727 105,9%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
9/a. Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9) 2 931 471 3 682 481 3 730 715 3 743 834 127,7% 6 797 719 7 770 726 7 862 350 7 925 755 116,6%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 2 883 998 3 424 584 3 440 706 3 425 897 118,8% 6 750 246 7 511 714 7 569 889 7 601 637 112,6%
11.1. Személyi juttatások 685 099 726 351 734 245 744 544 108,7% 3 615 307 3 775 673 3 806 670 3 843 494 106,3%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 178 420 185 130 186 720 189 424 106,2% 960 509 984 921 992 827 1 002 702 104,4%
11.3. Dologi kiadások 1 866 307 2 164 665 2 171 303 2 143 491 114,9% 2 020 258 2 359 480 2 381 142 2 366 088 117,1%
11.4. Pénzeszköz átadás 154 172 348 438 348 438 348 438 226,0% 154 172 391 559 389 169 389 169 252,4%
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása 81 81 184
12. Felújítás 22 473 193 028 193 892 217 082 966,0% 22 473 193 028 193 892 218 708 973,2%
13. Felhalmozási kiadások 25 000 64 869 96 117 100 855 403,4% 25 000 65 984 98 569 105 410 421,6%
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 2 931 471 3 682 481 3 730 715 3 743 834 127,7% 6 797 719 7 770 726 7 862 350 7 925 755 116,6%
Költségvetési létszámkeret 300,90 300,90 307,90 307,90 102,3% 1773,05 1773,05 1752,90 1752,90 98,9%
ebből: Pedagógus létszámkeret 1032,15 1032,15 1023,00 1023,00 99,1%
Technikai létszámkeret 440,00 440,00 422,00 422,00 95,9%

2.b. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2011. (IX. 30.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézmény önállóan működő intézmények elkülönített előirányzata

eFt-ban
Intézmény Személyi juttatás Járulék
Újpesti Spec. Ált. Isk. és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int. 1 630 440
Bajza József Ált. Isk. 1 614 436
Szűcs Sándor Ált. Isk. 1 938 524
Erzsébet Utcai Ált. Isk. 4 684 1 264
Angol Tagozatos Ált. Isk. 2 028 548
Pécsi S. Ált. és Zenetag. Isk. 1 108 299
Megyeri Úti Ált. Isk. 1 645 445
Testnevelés Tagozatos Ált. Isk. 1 020 275
Német Tagozatos Ált. Isk. 966 261
Szigeti J. Utcai Ált. Isk. 3 243 876
Homoktövis Ált. Isk. 6 540 1 666
Bródy Imre Oktatási Központ 2 957 798
Károlyi István 12 Évf. Gimnázium 4 643 1 254
Csokonai Vitéz Mihály 12 Évf. Gimnázium 2 299 620
Könyves Kálmán Gimnázium 2 836 766
Babits Mihály Gimnázium 4 338 1 172
Iskolák összesen 43 489 11 644
Nyár Óvoda 2 349 633
JMK Óvoda 1 672 452
Fóti Óvoda 150 41
Pozsonyi Óvoda 777 209
Ambrus-Vörösmarty Óvoda 399 107
Leiningen Óvoda 66 19
Királykerti Óvoda 788 214
Virág Óvoda 468 126
Viola Óvoda 1 313 353
Liget Óvoda 1 766 477
Deák Óvoda 2 665 720
Dalos Óvoda 1 346 363
Aradi-Csányi Óvoda 1 745 469
Lakkozó Óvoda 796 216
Bőrfestő Óvoda 1 174 317
Homoktövis Óvoda 710 192
Park Óvoda 436 118
Óvodák összesen 18 620 5 026
Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola 3 718 1 004
Újpesti Nevelési Tanácsadó 1 856 501
Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ 265 72
Egyesített Bölcsődék 3 507 944
Egyéb oktatási intézmények összesen 9 346 2 521
Mindösszesen 71 455 19 191
G. I. Központ dologi 152 397

3. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2011. (IX. 30.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat 8. címe a Polgármesteri Hivatal szakfeladatainak működési kiadásairól

ezer Ft-ban
Ebből
Szakfeladat Megnevezés Kiadás Személyi kiadások Munkaadót terhelő járulék Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Speciális támogatás/
Átadott pénzeszköz
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Működési jellegű feladatok 5 643 340 1 490 650 356 186 2 951 454 845 050 0 2011. évi eredeti
6 267 852 1 626 428 391 152 3 402 385 847 887 0 2011. évi I. mód.
6 269 781 1 626 688 391 220 3 403 986 847 887 0 2011. évi II. mód.
6 323 642 1 629 221 393 574 3 452 960 847 887 0 2011. évi III. mód.
112,1% 109,3% 110,5% 117,0% 100,3% 2011. évi III. mód/2011. évi eredeti
431100 1 Bontás 16 250 16 250 2011. évi eredeti
16 250 16 250 2011. évi I. mód.
16 250 16 250 2011. évi II. mód.
16 250 16 250 2011. évi III. mód.
100,0% 100,0% 2011. évi III. mód/2011. évi eredeti
522110 1 Közutak, hidak, algutak üzemelt., fennt. 160 375 160 375 2011. évi eredeti
205 595 205 595 2011. évi I. mód.
205 595 205 595 2011. évi II. mód.
205 595 205 595 2011. évi III. mód.
128,2% 128,2% 2011. évi III. mód/2011. évi eredeti
681000 1 Saját tulajdonú ing. adás-vétele 4 350 4 350 2011. évi eredeti
4 350 4 350 2011. évi I. mód.
4 350 4 350 2011. évi II. mód.
4 350 4 350 2011. évi III. mód.
100,0% 100,0% 2011. évi III. mód/2011. évi eredeti
682001 1 Lakóingatlan üzemeltetése 666 767 666 767 2011. évi eredeti
690 892 690 892 2011. évi I. mód.
690 892 690 892 2011. évi II. mód.
690 892 690 892 2011. évi III. mód.
103,6% 103,6% 2011. évi III. mód/2011. évi eredeti
682002 1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 201 715 201 715 2011. évi eredeti
201 867 201 867 2011. évi I. mód.
201 867 201 867 2011. évi II. mód.
201 867 201 867 2011. évi III. mód.
100,1% 100,1% 2011. évi III. mód/2011. évi eredeti
811000 1 Építmény üzemeltetés 200 000 200 000 2011. évi eredeti
200 000 200 000 2011. évi I. mód.
200 000 200 000 2011. évi II. mód.
200 000 200 000 2011. évi III. mód.
100,0% 100,0% 2011. évi III. mód/2011. évi eredeti
813000 1 Zöldterület kezelés 396 406 396 406 2011. évi eredeti
494 785 494 785 2011. évi I. mód.
494 785 494 785 2011. évi II. mód.
494 785 494 785 2011. évi III. mód.
124,8% 124,8% 2011. évi III. mód/2011. évi eredeti
841112 1 Önkormányzati jogalkotás 592 303 397 537 84 651 110 115 0 2011. évi eredeti
659 041 432 441 94 070 132 530 0 2011. évi I. mód.
659 041 432 441 94 070 132 530 2011. évi II. mód.
660 764 433 798 94 436 132 530 2011. évi III. mód.
111,6% 109,1% 111,6% 120,4% 2011. évi III. mód/2011. évi eredeti
841126 1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 1 401 280 547 304 136 816 717 160 2011. évi eredeti
1 642 005 611 033 152 339 878 633 2011. évi I. mód.
1 643 338 611 033 152 339 879 966 2011. évi II. mód.
1 679 229 613 872 153 097 912 260 2011. évi III. mód.
119,8% 112,2% 111,9% 127,2% 2011. évi III. mód/2011. évi eredeti
841127 1 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 39 766 8 970 30 796 2011. évi eredeti
47 744 8 970 38 774 2011. évi I. mód.
47 744 8 970 38 774 2011. évi II. mód.
47 744 8 970 38 774 2011. évi III. mód.
120,1% 100,0% 125,9% 2011. évi III. mód/2011. évi eredeti
841133 1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 211 816 152 863 42 453 16 500 2011. évi eredeti
234 306 170 574 47 232 16 500 2011. évi I. mód.
234 306 170 574 47 232 16 500 2011. évi II. mód.
235 181 171 263 47 418 16 500 2011. évi III. mód.
111,0% 112,0% 111,7% 100,0% 2011. évi III. mód/2011. évi eredeti
841191 1 Nemzeti ünnepek programjai 5 000 5 000 2011. évi eredeti
5 000 5 000 2011. évi I. mód.
5 000 5 000 2011. évi II. mód.
5 000 5 000 2011. évi III. mód.
100,0% 100,0% 2011. évi III. mód/2011. évi eredeti
841225 1 Környezetvédelem és természetvédelem területi igazgatása 10 000 10 000 2011. évi eredeti
10 000 10 000 2011. évi I. mód.
10 000 10 000 2011. évi II. mód.
10 000 10 000 2011. évi III. mód.
100,0% 100,0% 2011. évi III. mód/2011. évi eredeti
841401 1 Önkormányzatok közbeszerzései eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások 16 500 16 500 2011. évi eredeti
17 650 17 650 2011. évi I. mód.
17 650 17 650 2011. évi II. mód.
17 650 17 650 2011. évi III. mód.
107,0% 107,0% 2011. évi III. mód/2011. évi eredeti
841403 1 Város- községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 255 375 255 375 2011. évi eredeti
269 698 269 698 2011. évi I. mód.
269 698 269 698 2011. évi II. mód.
285 371 285 371 2011. évi III. mód.
111,7% 111,7% 2011. évi III. mód/2011. évi eredeti
842421 1 Közterület rendjének fenntartása 210 147 168 391 35 861 5 895 2011. évi eredeti
234 443 187 524 41 024 5 895 2011. évi I. mód.
234 443 187 524 41 024 5 895 2011. évi II. mód.
238 974 191 092 41 987 5 895 2011. évi III. mód.
113,7% 113,5% 117,1% 100,0% 2011. évi III. mód/2011. évi eredeti
842521 5 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa helyzet elhárítása 0 2011. évi eredeti
383 301 82 0 2011. évi I. mód.
584 461 123