Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2011. (X. 3.) önkormányzati rendelete

egyes építésügyi tilalmakat elrendelő önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-2. § * 

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 1. napon lép hatályba.

Dr. Vitáris Edit
jegyző
Wintermantel Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2011. október 3. napján.

Dr. Vitáris Edit
jegyző