Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

a IV. kerületi Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló, - többször módosított - Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete módosítására

A rendelet a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65. §-a, a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. tv. helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai alapján, valamint a végrehajtást szabályozó az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján készült.

1. § * 

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

2. § A Képviselő-testület az 1. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási műveletek főösszege forrásonkénti megbontásának tartalmát az 1.; 1/a; 1/b; számú mellékletek 2. oszlopa, összegeit az 1.; 1/a; 1/b számú mellékletek 6. oszlopai szerint hagyja jóvá.

3. § A 2. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási műveletek közül a Képviselő-testület az intézményi bevételek tartalmát intézményenként (címenként 1-7-ig) a 2. számú melléklet 1-12. sorai szerinti tartalommal, a „2011. évi IV. mód.” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

4. § A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetés önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadási - és ezen belül kötelező - előirányzatait, valamint az intézményi támogatásokat a 2. melléklet 14 - 19 sorai, valamint 8. sora szerinti tartalommal, a „2011. évi IV. mód.” oszlopai szerinti összegekben állapítja meg.

5. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait - ezen belül kötelező előirányzatait - szakfeladatonként a 3. sz. melléklet „2011. évi IV. mód.” sora szerint állapítja meg.

6. § A Képviselő-testület a 9. címen szereplő felújítási előirányzatokat célonként (alcímenként) a 4. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, és a „2011. évi IV. mód.” oszlopa szerinti összegekben hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület a 10. címen szereplő fejlesztési kiadásokat feladatonként (alcímenként) az 5. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, „2011. évi IV. mód.” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

8. § (1) A Képviselő-testület a működési célú átadott pénzeszközöket a 6 sz. melléklet 2. oszlopa szerinti célokra, „2011. évi IV. mód.” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a fejlesztési célú átadott pénzeszközöket 6 sz. melléklet 2. oszlopa szerinti célokra, „2011. évi IV. mód.” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉK

9. § A Képviselő-testület a 12. címen szereplő tartalékait jogcímenként (alcímenként) a 7. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, „2011. évi IV mód.” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

10. § E rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépéstől kezdődően kell alkalmazni.

1. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XI. 25.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. 2011. évi IV. mód. Index
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Bevételek
I. Működési bevételek 11 512 284 11 542 146 11 542 656 11 523 029 11 524 178 100,1%
1. Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei 1 277 688 1 277 688 1 278 198 1 278 298 1 279 191 100,1%
2. Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei 299 944 299 944 299 944 310 079 310 335 103,5%
3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 9 934 652 9 964 514 9 964 514 9 934 652 9 934 652 100,0%
a.) Helyi adók 8 222 412 8 222 412 8 222 412 8 222 412 8 222 412 100,0%
b.) Átengedett központi adók 1 084 702 1 114 564 1 114 564 1 084 702 1 084 702 100,0%
c.) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 627 538 627 538 627 538 627 538 627 538 100,0%
II. Támogatások
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 3 626 483 3 632 224 3 635 758 3 922 711 3 939 459 108,6%
a) Ebből: Normatív hozzájárulások 3 517 924 3 517 924 3 517 924 3 479 974 3 479 974 98,9%
b) Központosított előirányzatok 2 520 8 261 11 795 33 390 33 390 1325,0%
c) Normatív kötött felhasználású támogatások 106 039 106 039 106 039 339 700 339 700 320,4%
d) Egyéb központi támogatás 69 647 86 395
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 123 723 123 723 123 923 123 923 123 923 100,2%
1. Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 18 723 18 723 18 923 18 923 18 923 101,1%
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100,0%
3. Pénzügyi befektetések bevételei 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 100,0%
IV. Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről) 1 266 233 2 153 348 2 183 381 1 978 445 1 983 147 156,6%
1.a Támogatásértékű működési bevétel 922 233 1 809 148 1 839 181 1 606 375 1 611 077 174,7%
1.b TB Alaptól átvett pénzeszköz 260 000 260 000 260 000 260 000 260 000 100,0%
2.a Támogatásértékű felhalmozási bevétel 84 000 84 200 84 200 112 070 112 070 133,4%
2.b TB Alaptól átvett pénzeszköz
V. Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről) 0 0 0 0 0
1. Működési célú pénzeszköz átvétel
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. tám., helyi tám.) 13 000 13 000 13 000 13 000 16 500 126,9%
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 12 869 1 365 881 1 365 881 1 365 881 1 219 483 9476,1%
1. Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele 12 869 1 365 881 1 365 881 1 365 881 1 219 483 9476,1%
2. Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele
3. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 16 554 592 18 830 322 18 864 599 18 926 989 18 806 690 113,6%
VIII. Finanszírozási műveletek 0 0 0 5 000 000 5 000 000
1. Értékpapír bevételek 5 000 000 5 000 000
BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 16 554 592 18 830 322 18 864 599 23 926 989 23 806 690 143,8%
IX. Hitelek 0 357 251 357 251 357 251 357 251
1. Működési célú hitel felvétele
2. Fejlesztési célú hitel felvétele 357 251 357 251 357 251 357 251
BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN 16 554 592 19 187 573 19 221 850 24 284 240 24 163 941 146,0%
Kisebbségek bevételei 44 344 44 344 44 344 44 344 44 344 100,0%
KIADÁSOK
1. Intézmények működési kiadásai 8 728 112 9 576 096 9 665 380 9 755 845 9 797 653 112,3%
2. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési kiadások (a szakfeladatok az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével) 4 798 290 5 419 965 5 421 894 5 475 755 5 385 937 112,2%
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 845 050 847 887 847 887 847 887 847 887 100,3%
4. Speciális célú támogatások
5. Végleges pénzeszköz átadás 484 749 1 426 637 1 439 296 1 453 972 1 430 743 295,2%
6. Felújítási kiadások 249 400 582 942 583 806 600 442 603 290 241,9%
7. Fejlesztési kiadások 465 939 560 481 577 232 680 664 772 095 165,7%
8. Tartalékok (működési+felhalmozási) 970 052 760 565 673 355 5 456 675 5 309 836 547,4%
9. Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám. munk. kölcsön) 13 000 13 000 13 000 13 000 16 500 126,9%
10. Hitel törlesztése 0 0 0 0 0
11. Egyéb kötelezettség törlesztése 0 0 0 0 0
KIADÁSOK ÖSSZESEN 16 554 592 19 187 573 19 221 850 24 284 240 24 163 941 146,0%
12. Finanszírozási műveletek 0 0 0 0 0
KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 16 554 592 19 187 573 19 221 850 24 284 240 24 163 941 146,0%
Tájékoztató jelleggel
Intézményfinanszírozás 7 209 142 7 448 837 7 575 986 7 712 123 7 936 843 110,1%
Kisebbségek kiadásai 44 344 44 344 44 344 44 344 44 344 100,0%
többlet/ hiány 0 0 0 0 0

1.a. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XI. 25.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önk. működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. 2011. évi IV. mód. Index
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Bevételek
1. Intézményi működési bevételek 1 577 632 1 577 632 1 578 142 1 588 377 1 589 526 100,8%
Ebből: Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei + ÁFA bev. 1 277 688 1 277 688 1 278 198 1 278 298 1 279 191 100,1%
Polgármesteri Hivatal+ÁFA bevétel 299 944 299 944 299 944 310 079 310 335 103,5%
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 9 934 652 9 964 514 9 964 514 9 934 652 9 934 652 100,0%
a) Helyi adók 8 222 412 8 222 412 8 222 412 8 222 412 8 222 412 100,0%
Építményadó 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 100,0%
Telekadó 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 100,0%
Kommunális adó 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 100,0%
Iparűzési adó 6 300 712 6 300 712 6 300 712 6 300 712 6 300 712 100,0%
Idegenforgalmi adó 31 700 31 700 31 700 31 700 31 700 100,0%
b) Átengedett központi adók 1 084 702 1 114 564 1 114 564 1 084 702 1 084 702 100,0%
Személyi jövedelemadó (normatív) 0 0 0 0
Személyi jövedelemadó (forrásmegosztásból) 464 702 494 564 494 564 464 702 464 702 100,0%
Gépjárműadó 620 000 620 000 620 000 620 000 620 000 100,0%
Jövedelemdifferenciálódás elsz.korrekció 0 0 0 0 0
c) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 627 538 627 538 627 538 627 538 627 538 100,0%
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 3 626 483 3 630 929 3 634 463 3 918 826 3 935 574 108,5%
a) Normatív hozzájárulások 3 517 924 3 517 924 3 517 924 3 479 974 3 479 974 98,9%
b) Központosított előirányzatok 2 520 6 966 10 500 29 505 29 505 1170,8%
c) Normatív kötött felhasználású támogatás 106 039 106 039 106 039 339 700 339 700 320,4%
d) Egyéb központi támogatás 69 647 86 395
4. Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről) 1 182 233 2 069 148 2 099 181 1 866 375 1 871 077 158,3%
a) Polgármesteri Hivatal 888 578 1 157 840 1 185 297 955 918 956 399 107,6%
b) Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények 33 655 651 308 653 884 650 457 654 678 1945,3%
c) TB. Alapoktól átvett pénzeszköz (intézmények) 260 000 260 000 260 000 260 000 260 000 100,0%
5. Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről) 0 0 0 0 0
a) Polgármesteri Hivatal
b) Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése
7. Pénzforgalom nélküli bevételek 12 869 1 365 881 1 365 881 1 365 881 1 219 483 9476,1%
a) Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele 12 869 1 365 881 1 365 881 1 365 881 1 219 483 9476,1%
b) Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele
c) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 16 333 869 18 608 104 18 642 181 18 674 111 18 550 312 113,6%
8. Finanszírozási műveletek 0 0 0 0 0
a) Működési célú hitel felvétele
b) Forgatási célú értékpapír bevétele
9. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 16 333 869 18 608 104 18 642 181 18 674 111 18 550 312 113,6%
10. Működési célú hitel felvétele
BEVÉTELEK + HITELEK MINDÖSSZESEN (9+10) 16 333 869 18 608 104 18 642 181 18 674 111 18 550 312 113,6%
Kiadások
1. Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai (Polgármesteri Hivatal nélkül) 8 728 112 9 576 096 9 665 380 9 755 845 9 797 653 112,3%
2. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési kiadások (a szakfeladatok az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével) 4 798 290 5 419 965 5 421 894 5 475 755 5 385 937 112,2%
3. Végleges pénzeszköz átadás 394 749 1 001 131 1 013 790 1 025 966 1 027 737 260,4%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 845 050 847 887 847 887 847 887 847 887 100,3%
5. Speciális célú támogatások
6. Működési tartalékok 698 052 679 799 604 946 414 228 299 836 43,0%
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 15 464 253 17 524 878 17 553 897 17 519 681 17 359 050 112,3%
7. Működési hitel visszafizetése
8. Finanszírozási műveletek (forgatási célú értékpapír kiadások)
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 15 464 253 17 524 878 17 553 897 17 519 681 17 359 050 112,3%
Tájékoztató jelleggel
9. Intézményfinanszírozás 7 209 142 7 448 837 7 575 986 7 712 123 7 936 843 110,1%
többlet/hiány 869 616 1 083 226 1 088 284 1 154 430 1 191 262 137,0%

1.b. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XI. 25.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. 2011. évi IV. mód. Index
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Önkormányzat felhalmozási bevételei
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 123 723 123 723 123 923 123 923 123 923 100,2%
a) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (ingatlan) 18 723 18 723 18 923 18 923 18 923 101,1%
b) Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei (lakásért. felúj. alap igénybevétele) 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100,0%
c) Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek) 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 100,0%
2. Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú) 0 1 295 1 295 3 885 3 885
a) Ebből: beruházások állami céltámogatása
b) központosított támogatások 1 295 1 295 3 885 3 885
3. Támogatásértékű bevétel (Átvett pénzeszköz álllamházt. belülről) 84 000 84 200 84 200 112 070 112 070 133,4%
a) Polgármesteri Hivatal 84 000 84 200 84 200 112 070 112 070 133,4%
b) Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények
c) TB Alapoktól átvett (Intézmények)
4. Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről) 0 0 0 0 0
a) Polgármesteri Hivatal
b) Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények
5. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 0 0
a) Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele
b) Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele
c) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése 13 000 13 000 13 000 13 000 16 500 126,9%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 220 723 222 218 222 418 252 878 256 378 116,2%
7. Finanszírozási műveletek 0 0 0 5 000 000 5 000 000
Fejlesztési célú kötvénykibocsátás 5 000 000 5 000 000
BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 220 723 222 218 222 418 5 252 878 5 256 378 2381,4%
8. Fejlesztési célú hitel felvétele 357 251 357 251 357 251 357 251
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN 220 723 579 469 579 669 5 610 129 5 613 629 2543,3%
Önkormányzat fejlesztési kiadásai
1. Önkormányzat felújítási kiadásai 249 400 582 942 583 806 600 442 603 290 241,9%
2. Önkormányzat fejlesztési kiadásai 465 939 560 481 577 232 680 664 772 095 165,7%
3. Fejlesztési tartalékok 272 000 80 766 68 409 5 042 447 5 010 000 1841,9%
4. Végleges pénzeszköz átadás 90 000 425 506 425 506 428 006 403 006 447,8%
5. Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel
6. Munkáltatói támogatás folyósítása 13 000 13 000 13 000 13 000 16 500 126,9%
7. Fejlesztési célú hitel törlesztése
8. Egyéb kötelezettség törlesztése
9. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 090 339 1 662 695 1 667 953 6 764 559 6 804 891 624,1%
10. Finanszírozási műveletek
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 1 090 339 1 662 695 1 667 953 6 764 559 6 804 891 624,1%
többlet/ hiány -869 616 -1 083 226 -1 088 284 -1 154 430 -1 191 262

2. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XI. 25.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai mérlegéről

eFt-ban
Intézmény neve 1. Karinthy Frigyes Ált. Műv. Központ 2. Gazdasági Intézmény és önálló működő intézményei
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. 2011. évi IV. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. 2011. évi IV. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 47 500 47 500 47 884 47 884 48 084 101,2% 737 899 737 899 737 929 738 029 738 722 100,1%
- alaptevékenység bevételei 47 400 47 400 47 784 47 784 47 984 101,2% 737 899 737 899 737 929 738 029 738 722 100,1%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek 100 100 100 100 100 100,0%
2. Felhalmozási célú bevételek 200 200 200
3. Működési célú átvett pénzeszköz 5 672 6 817 6 817 10 651 580 362 581 793 584 366 584 753
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 10 350 10 350 10 446 10 446 10 446 100,9% 175 180 175 180 175 180 175 180 175 180 100,0%
6. Pénzmaradvány 2 678 2 678 2 678 2 678 196 253 196 253 196 253 34 805
7. Támogatás (Állami tám.)
8. Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinanszírozás) 518 241 524 754 532 453 535 198 544 418 105,1% 5 884 640 6 081 032 6 170 995 6 231 727 6 433 449 109,3%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 576 091 590 954 600 278 603 023 616 277 107,0% 6 797 719 7 770 726 7 862 350 7 925 755 7 967 109 117,2%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 576 091 587 332 594 905 596 264 608 884 105,7% 6 750 246 7 511 714 7 569 889 7 601 637 7 617 871 112,9%
14.1. Személyi juttatások 321 829 323 989 324 494 326 655 327 489 101,8% 3 615 307 3 775 673 3 806 670 3 843 494 3 937 665 108,9%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 86 596 86 987 87 110 87 694 87 897 101,5% 960 509 984 921 992 827 1 002 702 1 028 534 107,1%
14.3. Dologi kiadások 167 666 176 356 183 301 181 915 193 498 115,4% 2 020 258 2 359 480 2 381 142 2 366 088 2 262 319 112,0%
14.4. Pénzeszköz átadás 154 172 391 559 389 169 389 169 389 169 252,4%
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása 81 81 184 184
15. Felújítás 3 622 3 622 4 767 5 181 22 473 193 028 193 892 218 708 219 057 974,8%
16. Felhalmozási kiadások 1 751 1 992 2 212 25 000 65 984 98 569 105 410 130 181 520,7%
17. Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 576 091 590 954 600 278 603 023 616 277 107,0% 6 797 719 7 770 726 7 862 350 7 925 755 7 967 109 117,2%
Költségvetési létszámkeret 164,00 164,00 162,50 162,50 162,50 99,1% 1 773,05 1 773,05 1 752,90 1 752,90 1 758,40 99,2%
eFt-ban
Intézmény neve 3. Ady Endre Műv. Központ 4. Szociális Foglalkoztató
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. 2011. évi IV. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. 2011. évi IV. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 57 977 57 977 57 977 57 977 57 977 100,0% 21 500 21 500 21 500 21 500 21 500 100,0%
- alaptevékenység bevételei 57 927 57 927 57 927 57 927 57 927 100,0% 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek 50 50 50 50 50 100,0% 500 500 500 500 500 100,0%
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 21 655 53 274 53 274 53 274 53 274 246,0% 12 000 12 000 12 000 6 000 6 000 50,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 13 622 13 622 13 622 13 622 13 622 100,0% 5 250 5 250 5 250 5 250 5 250 100,0%
6. Pénzmaradvány 1 665 1 665 1 665 1 665 15 050
7. Támogatás (Állami tám.)
8. Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinanszírozás) 102 674 113 679 123 160 131 364 140 100 136,5% 93 344 94 712 94 712 100 847 100 847 108,0%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 195 928 240 217 249 698 257 902 266 638 136,1% 132 094 133 462 133 462 133 597 148 647 112,5%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 192 628 226 654 236 135 247 639 247 147 128,3% 130 494 130 604 130 604 130 739 143 704 110,1%
14.1. Személyi juttatások 63 688 64 020 71 038 72 299 72 320 113,6% 83 678 83 765 83 765 83 871 92 878 111,0%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 17 196 17 286 19 181 19 521 19 527 113,6% 22 593 22 616 22 616 22 645 25 077 111,0%
14.3. Dologi kiadások 111 744 112 064 112 632 122 535 122 016 109,2% 24 223 24 223 24 223 24 223 25 749 106,3%
14.4. Pénzeszköz átadás 33 284 33 284 33 284 33 284
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás 3 300 13 563 13 563 10 263 10 263 311,0% 1 600 2 858 2 858 2 858 4 943 308,9%
16. Felhalmozási kiadások 9 228
17. Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 195 928 240 217 249 698 257 902 266 638 136,1% 132 094 133 462 133 462 133 597 148 647 112,5%
Költségvetési létszámkeret 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 100,0% 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 100,0%
eFt-ban
Intézmény neve 5. Szociális és Eü. Intézmény 6. Újpesti Gyermek és Ifjúsági Ház
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. 2011. évi IV. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. 2011. évi IV. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 114 880 114 880 114 880 114 880 114 880 100,0% 75 010 75 010 75 010 75 010 75 010 100,0%
- alaptevékenység bevételei 114 730 114 730 114 730 114 730 114 730 100,0% 75 010 75 010 75 010 75 010 75 010 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek 150 150 150 150 150 100,0%
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 7 520 7 520 7 520 7 520 7 520 100,0% 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 100,0%
6. Pénzmaradvány 33 830 33 830 33 830 33 830 4 898 4 898 4 898 4 898
7. Támogatás (Állami tám.)
8. Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinanszírozás) 502 131 521 670 539 186 582 926 583 407 116,2% 108 112 112 990 115 480 130 061 134 622 124,5%
9. Támogatás TB alaptól 260 000 260 000 260 000 260 000 260 000 100,0%
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 884 531 937 900 955 416 999 156 999 637 113,0% 194 122 203 898 206 388 220 969 225 530 116,2%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 884 531 921 059 934 409 965 547 966 028 109,2% 194 122 198 733 199 438 214 019 214 019 110,2%
14.1. Személyi juttatások 470 000 487 015 496 714 504 804 505 183 107,5% 74 112 76 298 76 298 76 841 76 841 103,7%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 124 061 125 593 128 212 130 396 130 498 105,2% 20 010 20 600 20 600 20 746 20 746 103,7%
14.3. Dologi kiadások 290 000 307 981 309 013 329 877 329 877 113,8% 100 000 101 835 102 540 116 432 116 432 116,4%
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása 470 470 470 470 470 100,0%
15. Felújítás 11 641 11 641 11 641 11 641 4 644 4 644 4 644 4 644
16. Felhalmozási kiadások 5 200 9 366 21 968 21 968 521 2 306 2 306 6 867
17. Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 884 531 937 900 955 416 999 156 999 637 113,0% 194 122 203 898 206 388 220 969 225 530 116,2%
Költségvetési létszámkeret 161,00 161,00 161,00 161,00 161,00 100,0% 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 100,0%
eFt-ban
Intézmény neve Intézmények összesen 7. Polgármesteri Hivatal szakfeladatokkal együtt
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. 2011. évi IV. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. 2011. évi IV. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 1 054 766 1 054 766 1 055 180 1 055 280 1 056 173 100,1% 198 420 198 420 198 420 207 680 207 936 104,8%
- alaptevékenység bevételei 1 053 966 1 053 966 1 054 380 1 054 480 1 055 373 100,1% 117 676 117 676 117 676 126 936 127 192 108,1%
- vállalkozási tevékenység bevételei 0
- kamatbevételek 800 800 800 800 800 100,0% 80 744 80 744 80 744 80 744 80 744 100,0%
2. Felhalmozási célú bevételek 200 200 200 136 723 136 723 136 723 136 723 140 223 102,6%
3. Működési célú átvett pénzeszköz 33 655 651 308 653 884 650 457 654 678 1945,3% 888 578 1 157 840 1 185 297 955 918 956 399 107,6%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 84 000 84 200 84 200 112 070 112 070 133,4%
5. ÁFA bevétel 222 922 222 922 223 018 223 018 223 018 100,0% 101 524 101 524 101 524 102 399 102 399 100,9%
6. Pénzmaradvány 239 324 239 324 239 324 92 926 12 869 1 126 557 1 126 557 1 126 557 1 126 557 8754,0%
7. Támogatás (Állami tám.) 3 626 483 3 662 086 3 665 620 3 952 573 3 969 321 109,5%
8. Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinanszírozás) 7 209 142 7 448 837 7 575 986 7 712 123 7 936 843 110,1% -7 209 142 -7 448 837 -7 575 986 -7 712 123 -7 936 843 110,1%
9. Támogatás TB alaptól 260 000 260 000 260 000 260 000 260 000 100,0%
10. Hitel, kötvény kibocsátás 357 251 357 251 5 357 251 5 357 251
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. 9 934 652 9 934 652 9 934 652 9 904 790 9 904 790 99,7%
13 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 8 780 485 9 877 157 10 007 592 10 140 402 10 223 838 116,4% 7 774 107 9 310 416 9 214 258 14 143 838 13 940 103 179,3%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 8 728 112 9 576 096 9 665 380 9 755 845 9 797 653 112,3% 6 128 089 7 694 489 7 709 077 7 777 614 7 664 567 125,1%
14.1. Személyi juttatások 4 628 614 4 810 760 4 858 979 4 907 964 5 012 376 108,3% 1 490 650 1 626 428 1 626 688 1 629 221 1 563 977 104,9%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 230 965 1 258 003 1 270 546 1 283 704 1 312 279 106,6% 356 186 391 152 391 220 393 574 375 954 105,5%
14.3. Dologi kiadások 2 713 891 3 081 939 3 112 851 3 141 070 3 049 891 112,4% 2 951 454 3 402 385 3 403 986 3 452 960 3 446 006 116,8%
14.4. Pénzeszköz átadás 154 172 424 843 422 453 422 453 422 453 274,0% 484 749 1 426 637 1 439 296 1 453 972 1 430 743 295,2%
14.5. Egyéb támogatás 845 050 847 887 847 887 847 887 847 887 100,3%
14.6. Ellátottak támogatása 470 551 551 654 654 139,1%
15. Felújítás 27 373 229 356 230 220 252 881 255 729 934,2% 222 027 353 586 353 586 347 561 347 561 156,5%
16. Felhalmozási kiadások 25 000 71 705 111 992 131 676 170 456 681,8% 440 939 488 776 465 240 548 988 601 639 136,4%
17. Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség 13 000 13 000 13 000 13 000 16 500 126,9%
18. Tartalék (pénzforg. nélküli) 970 052 760 565 673 355 5 456 675 5 309 836 547,4%
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 8 780 485 9 877 157 10 007 592 10 140 402 10 223 838 116,4% 7 774 107 9 310 416 9 214 258 14 143 838 13 940 103 179,3%
Költségvetési létszámkeret 2 187,05 2 187,05 2 165,40 2 165,40 2 170,90 99,3% 301,00 301,00 305,00 305,00 305,00 101,3%
eFt-ban
Intézmény neve Önkormányzat mindösszesen
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. 2011. évi IV. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 1 253 186 1 253 186 1 253 600 1 262 960 1 264 109 100,9%
- alaptevékenység bevételei 1 171 642 1 171 642 1 172 056 1 181 416 1 182 565 100,9%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek 81 544 81 544 81 544 81 544 81 544 100,0%
2. Felhalmozási célú bevételek 136 723 136 723 136 923 136 923 140 423 102,7%
3. Működési célú átvett pénzeszköz 922 233 1 809 148 1 839 181 1 606 375 1 611 077 174,7%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 84 000 84 200 84 200 112 070 112 070 133,4%
5. ÁFA bevétel 324 446 324 446 324 542 325 417 325 417 100,3%
6. Pénzmaradvány 12 869 1 365 881 1 365 881 1 365 881 1 219 483 9476,1%
7. Támogatás (Állami tám.) 3 626 483 3 662 086 3 665 620 3 952 573 3 969 321 109,5%
8. Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinanszírozás)
9. Támogatás TB alaptól 260 000 260 000 260 000 260 000 260 000 100,0%
10. Hitel, kötvény kibocsátás 357 251 357 251 5 357 251 5 357 251
11. Éven belüli értékpapír 0 0 0 0
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. 9 934 652 9 934 652 9 934 652 9 904 790 9 904 790 99,7%
13 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 16 554 592 19 187 573 19 221 850 24 284 240 24 163 941 146,0%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 14 856 201 17 270 585 17 374 457 17 533 459 17 462 220 117,5%
14.1. Személyi juttatások 6 119 264 6 437 188 6 485 667 6 537 185 6 576 353 107,5%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 587 151 1 649 155 1 661 766 1 677 278 1 688 233 106,4%
14.3. Dologi kiadások 5 665 345 6 484 324 6 516 837 6 594 030 6 495 897 114,7%
14.4. Pénzeszköz átadás 638 921 1 851 480 1 861 749 1 876 425 1 853 196 290,1%
14.5. Egyéb támogatás 845 050 847 887 847 887 847 887 847 887 100,3%
14.6. Ellátottak támogatása 470 551 551 654 654 139,1%
15. Felújítás 249 400 582 942 583 806 600 442 603 290 241,9%
16. Felhalmozási kiadások 465 939 560 481 577 232 680 664 772 095 165,7%
17. Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség 13 000 13 000 13 000 13 000 16 500 126,9%
18. Tartalék (pénzforg. nélküli) 970 052 760 565 673 355 5 456 675 5 309 836 547,4%
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 16 554 592 19 187 573 19 221 850 24 284 240 24 163 941 146,0%
Költségvetési létszámkeret 2 488,05 2 488,05 2 470,40 2 470,40 2 475,90 99,5%

2.a./1. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XI. 25.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól

eFt-ban
Intézmény neve Nyár Óvoda JMK Óvoda
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. 2011. évi IV. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. 2011. évi IV. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 0 0 16 16 16 16 16 100,0%
- alaptevékenység bevételei 16 16 16 16 16 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 4 4 4 4 4 100,0%
6. Pénzmaradvány 1 664 1 664 1 664 1 664 6 386 6 386 6 386 6 386
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 68 296 68 697 68 697 69 112 70 429 101,2% 71 538 71 925 71 925 71 547 73 095 100,0%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9) 68 296 70 361 70 361 70 776 72 093 103,6% 71 558 78 331 78 331 77 953 79 501 108,9%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 68 296 70 361 70 361 70 776 72 093 103,6% 71 558 78 331 78 331 77 953 79 501 108,9%
11.1. Személyi juttatások 51 506 53 266 53 266 53 457 54 494 103,8% 54 018 56 762 56 762 56 321 57 509 104,3%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 13 745 14 002 14 002 14 053 14 333 102,2% 14 585 15 109 15 109 14 995 15 355 102,8%
11.3. Dologi kiadások 3 045 3 093 3 093 3 266 3 266 107,3% 2 955 3 460 3 460 3 637 3 637 123,1%
11.4. Pénzeszköz átadás 3 000 3 000 3 000 3 000
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 68 296 70 361 70 361 70 776 72 093 103,6% 71 558 78 331 78 331 77 953 79 501 108,9%
Költségvetési létszámkeret 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 100,0% 31,00 31,00 30,00 30,00 30,00 96,8%
ebből: Pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0% 18,00 18,00 17,00 17,00 17,00 94,4%
Technikai létszámkeret 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 100,0% 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 100,0%
eFt-ban
Intézmény neve Fóti Óvoda Pozsonyi ltp. Óvoda
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. 2011. évi IV. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. 2011. évi IV. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 16 16 16 16 16 100,0% 0 0 0 0 0
- alaptevékenység bevételei 16 16 16 16 16 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 510 510 510 510 172 172 172 172
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 4 4 4 4 4 100,0%
6. Pénzmaradvány 345 345 345 345 39 39 39 39
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 39 087 39 417 39 417 40 579 41 964 103,8% 25 788 26 106 26 106 26 286 26 797 101,9%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9) 39 107 40 292 40 292 41 454 42 839 106,0% 25 788 26 317 26 317 26 497 27 008 102,7%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 39 107 40 292 40 292 41 454 42 839 106,0% 25 788 26 317 26 317 26 497 27 008 102,7%
11.1. Személyi juttatások 29 652 30 445 30 445 31 241 32 331 105,4% 19 442 19 895 19 895 19 938 20 340 102,6%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 7 955 8 085 8 085 8 296 8 591 104,3% 5 176 5 197 5 197 5 337 5 322 103,1%
11.3. Dologi kiadások 1 500 1 762 1 762 1 917 1 917 127,8% 1 170 1 225 1 225 1 222 1 346 104,4%
11.4. Pénzeszköz átadás
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 39 107 40 292 40 292 41 454 42 839 106,0% 25 788 26 317 26 317 26 497 27 008 102,7%
Költségvetési létszámkeret 17,00 17,00 34,00 34,00 34,00 200,0% 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret 9,00 9,00 18,00 18,00 18,00 200,0% 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 100,0%
Technikai létszámkeret 8,00 8,00 16,00 16,00 16,00 200,0% 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 100,0%
eFt-ban
Intézmény neve Ambrus Óvoda Leiningen Utcai Óvoda
Vörösmarty Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. 2011. évi IV. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. 2011. évi IV. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 16 16 16 16 16 100,0% 0 0 0 0 0
- alaptevékenység bevételei 16 16 16 16 16 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 570 570 570 570
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 4 4 4 4 4 100,0%
6. Pénzmaradvány 1 028 1 028 1 028 1 028 2 309 2 309 2 309 2 309
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 80 582 81 126 81 270 82 037 86 670 101,8% 37 742 38 017 38 017 38 381 38 632 101,7%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9) 80 602 82 744 82 888 83 655 88 288 103,8% 37 742 40 326 40 326 40 690 40 941 107,8%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 80 602 82 744 82 888 83 655 88 288 103,8% 37 742 40 326 40 326 40 690 40 941 107,8%
11.1. Személyi juttatások 61 114 62 843 62 909 63 186 66 835 103,4% 28 649 30 909 30 909 31 090 31 288 108,5%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 16 293 16 368 16 386 16 460 17 444 101,0% 7 593 7 776 7 776 7 824 7 877 103,0%
11.3. Dologi kiadások 3 195 3 533 3 593 4 009 4 009 125,5% 1 500 1 641 1 641 1 776 1 776 118,4%
11.4. Pénzeszköz átadás
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 80 602 82 744 82 888 83 655 88 288 103,8% 37 742 40 326 40 326 40 690 40 941 107,8%
Költségvetési létszámkeret 36,50 36,50 36,50 36,50 36,50 100,0% 17,00 17,00 Fóti Fóti Fóti
ebből: Pedagógus létszámkeret 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 100,0% 9,00 9,00 Óvodánál Óvodánál Óvodánál 0,0%
Technikai létszámkeret 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 100,0% 8,00 8,00 0,0%
eFt-ban
Intézmény neve Királykerti Óvoda Virág Óvoda
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. 2011. évi IV. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. 2011. évi IV. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 0 0 36 36 36 36 36 100,0%
- alaptevékenység bevételei 36 36 36 36 36 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 2 529 2 529 2 529 2 529
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 9 9 9 9 9 100,0%
6. Pénzmaradvány 1 365 1 365 1 365 1 365
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 55 132 55 822 55 822 56 289 56 510 102,1% 68 638 68 926 69 376 69 800 70 987 101,7%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9) 55 132 57 187 57 187 57 654 57 875 104,6% 68 683 71 500 71 950 72 374 73 561 105,4%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 55 132 56 987 56 787 57 254 57 475 103,8% 68 683 71 500 71 950 72 374 73 561 105,4%
11.1. Személyi juttatások 41 699 43 216 43 216 43 391 43 565 104,1% 51 734 54 001 54 355 54 464 55 398 105,3%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 11 123 11 403 11 403 11 451 11 498 102,9% 13 769 14 274 14 370 14 399 14 652 104,6%
11.3. Dologi kiadások 2 310 2 368 2 168 2 412 2 412 104,4% 3 180 3 225 3 225 3 511 3 511 110,4%
11.4. Pénzeszköz átadás
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások 200 400 400 400
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 55 132 57 187 57 187 57 654 57 875 104,6% 68 683 71 500 71 950 72 374 73 561 105,4%
Költségvetési létszámkeret 24,00 24,00 Liget Liget Liget 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret 13,00 13,00 Óvodánál Óvodánál Óvodánál 0,0% 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0%
Technikai létszámkeret 11,00 11,00 0,0% 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 100,0%
eFt-ban
Intézmény neve Viola Óvoda Liget Óvoda
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. 2011. évi IV. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. 2011. évi IV. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 240 240 240 240 240 100,0% 0 0 0 0 0
- alaptevékenység bevételei 240 240 240 240 240 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 300 400 400
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 60 60 60 60 60 100,0%
6. Pénzmaradvány 2 538 2 538 2 538 2 538 811 811 811 811
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 64 738 66 635 66 635 67 340 70 125 104,0% 55 051 55 335 55 314 55 015 56 831 99,9%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9) 65 038 69 473 69 773 70 578 73 363 108,5% 55 051 56 146 56 125 55 826 57 642 101,4%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 65 038 69 473 69 773 70 578 73 363 108,5% 55 051 56 146 56 125 55 826 57 642 101,4%
11.1. Személyi juttatások 49 109 51 488 51 488 51 697 53 890 105,3% 41 483 42 486 42 468 42 100 43 530 101,5%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 13 004 13 359 13 359 13 415 14 007 103,2% 11 168 11 212 11 212 11 118 11 504 99,6%
11.3. Dologi kiadások 2 925 4 626 4 926 5 466 5 466 186,9% 2 400 2 448 2 445 2 608 2 608 108,7%
11.4. Pénzeszköz átadás
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 65 038 69 473 69 773 70 578 73 363 108,5% 55 051 56 146 56 125 55 826 57 642 101,4%
Költségvetési létszámkeret 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 100,0% 24,00 24,00 47,00 47,00 47,00 195,8%
ebből: Pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0% 14,00 14,00 26,00 26,00 26,00 185,7%
Technikai létszámkeret 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 100,0% 10,00 10,00 21,00 21,00 21,00 210,0%
eFt-ban
Intézmény neve Deák Ovi Dalos Ovi
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. 2011. évi IV. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. 2011. évi IV. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 56 56 56 56 56 100,0% 240 240 240 240 240 100,0%
- alaptevékenység bevételei 56 56 56 56 56 100,0% 240 240 240 240 240 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 100 100
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 14 14 14 14 14 100,0% 60 60 60 60 60 100,0%
6. Pénzmaradvány 5 310 5 310 5 310 5 310 1 453 1 453 1 453 1 453
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 78 363 80 329 80 329 81 109 82 462 103,5% 69 246 69 881 69 966 70 263 70 313 101,5%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9) 78 433 85 709 85 709 86 589 87 942 110,4% 69 546 71 634 71 719 72 016 72 066 103,6%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 78 433 85 709 85 709 86 589 87 742 110,4% 69 546 71 634 71 719 72 016 72 066 103,6%
11.1. Személyi juttatások 59 702 63 559 63 559 63 897 64 962 107,0% 52 325 54 151 54 151 54 287 55 271 103,7%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 15 926 16 299 16 299 16 390 16 678 102,9% 14 101 14 139 14 139 14 175 14 441 100,5%
11.3. Dologi kiadások 2 805 3 851 3 851 4 302 4 102 153,4% 3 120 3 344 3 429 3 554 2 354 113,9%
11.4. Pénzeszköz átadás 2 000 2 000 2 000 2 000
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás 200
13. Felhalmozási kiadások
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 78 433 85 709 85 709 86 589 87 942 110,4% 69 546 71 634 71 719 72 016 72 066 103,6%
Költségvetési létszámkeret 34,00 34,00 31,00 31,00 31,00 91,2% 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret 20,00 20,00 17,00 17,00 17,00 85,0% 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0%
Technikai létszámkeret 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 100,0% 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 100,0%
eFt-ban
Intézmény neve Aradi Óvoda Lakkozó Óvoda
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. 2011. évi IV. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. 2011. évi IV. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 200 200 200 200 200 100,0% 0 0 0 0 0
- alaptevékenység bevételei 200 200 200 200 200 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 832 832 832 832
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 60 60 60 60 60 100,0%
6. Pénzmaradvány 910 910 910 910
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 104 277 104 914 105 392 107 491 109 557 103,1% 67 788 68 625 68 625 69 120 69 446 102,0%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9) 104 537 106 006 106 484 108 583 110 649 103,9% 67 788 69 535 69 535 70 030 70 356 103,3%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 104 537 106 006 106 484 108 583 110 649 103,9% 67 788 69 535 69 535 69 998 70 324 103,3%
11.1. Személyi juttatások 79 138 80 283 80 659 81 913 83 501 103,5% 51 031 52 430 52 430 52 672 52 929 103,2%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 21 259 21 359 21 461 21 800 22 228 102,5% 13 652 13 830 13 830 13 895 13 964 101,8%
11.3. Dologi kiadások 4 140 4 364 4 364 4 870 4 920 117,6% 3 105 3 275 3 275 3 431 3 431 110,5%
11.4. Pénzeszköz átadás
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás 32 32
13. Felhalmozási kiadások
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 104 537 106 006 106 484 108 583 110 649 103,9% 67 788 69 535 69 535 70 030 70 356 103,3%
Költségvetési létszámkeret 46,50 46,50 46,50 46,50 46,50 100,0% 30,00 30,00 Park Park Park
ebből: Pedagógus létszámkeret 25,50 25,50 25,50 25,50 25,50 100,0% 17,00 17,00 Óvodánál Óvodánál Óvodánál 0,0%
Technikai létszámkeret 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 100,0% 13,00 13,00 0,0%
eFt-ban
Intézmény neve Bőrfestő Óvoda Homoktövis Óvoda
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. 2011. évi IV. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. 2011. évi IV. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 0 0 700 700 700 700 700 100,0%
- alaptevékenység bevételei 700 700 700 700 700 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 334 334 359 359 645 645 645 645
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 175 175 175 175 175 100,0%
6. Pénzmaradvány 801 801 801 801
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 63 160 63 478 63 478 64 023 65 379 101,4% 64 737 65 109 65 109 65 504 66 783 101,2%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9) 63 160 63 812 63 812 64 382 65 738 101,9% 65 612 67 430 67 430 67 825 69 104 103,4%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 63 160 63 812 63 812 64 382 65 738 101,9% 65 612 67 430 67 430 67 825 69 104 103,4%
11.1. Személyi juttatások 47 463 47 761 47 761 48 016 49 083 101,2% 49 360 50 794 50 794 50 955 51 962 103,2%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 12 637 12 705 12 705 12 773 13 062 101,1% 13 282 13 343 13 343 13 391 13 663 100,8%
11.3. Dologi kiadások 3 060 3 346 3 346 3 593 3 593 117,4% 2 970 3 293 3 293 3 479 3 479 117,1%
11.4. Pénzeszköz átadás
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 63 160 63 812 63 812 64 382 65 738 101,9% 65 612 67 430 67 430 67 825 69 104 103,4%
Költségvetési létszámkeret 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 100,0% 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0% 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0%
Technikai létszámkeret 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 100,0% 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 100,0%
eFt-ban
Intézmény neve Park Óvoda Óvodák Összesen
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. 2011. évi IV. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. 2011. évi IV. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 160 160 160 160 160 100,0% 1 680 1 680 1 680 1 680 1 680 100,0%
- alaptevékenység bevételei 160 160 160 160 160 100,0% 1 680 1 680 1 680 1 680 1 680 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 5 592 5 892 6 117 6 117
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 40 40 40 40 40 100,0% 430 430 430 430 430 100,0%
6. Pénzmaradvány 3 038 3 038 3 038 3 038 27 997 27 997 27 997 27 997
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 57 223 57 729 57 729 57 514 60 299 100,5% 1 071 386 1 082 071 1 083 207 1 091 410 1 116 279 101,9%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9) 57 423 60 967 60 967 60 752 63 537 105,8% 1 073 496 1 117 770 1 119 206 1 127 634 1 152 503 105,0%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 57 423 60 967 60 967 60 752 63 537 105,8% 1 073 496 1 117 570 1 118 806 1 127 202 1 151 871 105,0%
11.1. Személyi juttatások 43 492 43 989 43 989 43 685 45 878 100,4% 810 917 838 278 839 056 842 310 862 766 103,9%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 11 651 11 712 11 712 11 630 12 222 99,8% 216 919 220 172 220 388 221 402 226 841 102,1%
11.3. Dologi kiadások 2 280 2 316 2 316 2 487 2 487 109,1% 45 660 51 170 51 412 55 540 54 314 121,6%
11.4. Pénzeszköz átadás 2 950 2 950 2 950 2 950 7 950 7 950 7 950 7 950
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás 32 232
13. Felhalmozási kiadások 200 400 400 400
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 57 423 60 967 60 967 60 752 63 537 105,8% 1 073 496 1 117 770 1 119 206 1 127 634 1 152 503 105,0%
Költségvetési létszámkeret 25,00 25,00 54,00 54,00 54,00 216,0% 479,50 479,50 473,50 473,50 473,50 98,7%
ebből: Pedagógus létszámkeret 14,00 14,00 30,00 30,00 30,00 214,3% 267,50 267,50 261,50 261,50 261,50 97,8%
Technikai létszámkeret 11,00 11,00 24,00 24,00 24,00 218,2% 212,00 212,00 212,00 212,00 212,00 100,0%

2.a./2. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XI. 25.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó iskolák bevételeinek és kiadásainak részletezése

eFt-ban
Intézmény neve Újpesti Spec. Ált. Isk. és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int. Bajza József Ált. Isk.
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. 2011. évi IV. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. 2011. évi IV. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 100,0%
- alaptevékenység bevételei 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 10 397
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 250 250 250 250 250 100,0%
6. Pénzmaradvány 7 275 7 275 7 275 7 275 14 495 14 495 14 495 14 495
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 111 737 112 412 116 124 133 596 144 762 119,6% 111 359 112 181 112 573 113 548 120 602 102,0%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9) 111 737 119 687 123 399 140 881 152 434 126,1% 112 609 127 926 128 318 129 293 136 347 114,8%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 111 737 119 687 123 399 140 881 152 046 126,1% 112 609 127 926 128 318 129 293 136 347 114,8%
11.1. Személyi juttatások 87 355 91 912 94 247 107 960 115 247 123,6% 84 706 88 334 88 309 88 597 90 544 104,6%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 23 132 23 485 24 115 27 688 29 598 119,7% 22 660 23 164 23 157 23 235 23 761 102,5%
11.3. Dologi kiadások 1 250 3 290 4 037 4 233 6 201 338,6% 5 243 5 670 6 094 6 703 11 284 127,8%
11.4. Pénzeszköz átadás 1 000 1 000 1 000 1 000 10 758 10 758 10 758 10 758
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások 388
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 111 737 119 687 123 399 140 881 152 434 126,1% 112 609 127 926 128 318 129 293 136 347 114,8%
Költségvetési létszámkeret 44,00 44,00 103,75 103,75 104,75 235,8% 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret 30,00 30,00 83,50 83,50 83,50 278,3% 33,50 33,50 33,50 33,50 33,50 100,0%
Technikai létszámkeret 14,00 14,00 20,25 20,25 21,25 144,6% 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 100,0%
eFt-ban
Intézmény neve Szűcs Sándor Ált. Isk. Erzsébet Utcai Ált. Isk.
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. 2011. évi IV. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. 2011. évi IV. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 100,0% 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 100,0%
- alaptevékenység bevételei 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 100,0% 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 553 553 553 553
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 375 375 375 375 375 100,0% 625 625 625 625 625 100,0%
6. Pénzmaradvány 1 720 1 720 1 720 1 720 31 974 31 974 31 974 31 974
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 119 788 120 555 121 297 125 844 134 584 105,1% 247 939 249 967 250 722 252 300 262 145 101,8%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9) 121 663 124 703 125 445 129 992 138 732 106,8% 251 064 285 066 285 821 287 399 297 244 114,5%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 121 663 124 703 125 445 128 951 137 713 106,0% 251 064 285 066 285 821 287 399 297 119 114,5%
11.1. Személyi juttatások 91 658 93 903 93 903 96 235 99 282 105,0% 192 993 206 115 206 115 206 257 208 162 106,9%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 24 567 24 793 24 793 25 410 26 233 103,4% 52 308 55 075 55 075 55 124 56 106 105,4%
11.3. Dologi kiadások 5 438 6 007 6 749 7 306 12 198 134,4% 5 763 8 853 9 608 10 995 17 828 190,8%
11.4. Pénzeszköz átadás 15 023 15 023 15 023 15 023
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások 1 041 1 019 125
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 121 663 124 703 125 445 129 992 138 732 106,8% 251 064 285 066 285 821 287 399 297 244 114,5%
Költségvetési létszámkeret 47,00 47,00 49,00 49,00 50,50 104,3% 95,50 95,50 77,00 77,00 77,00 80,6%
ebből: Pedagógus létszámkeret 36,50 36,50 38,50 38,50 40,00 105,5% 70,50 70,50 60,00 60,00 60,00 85,1%
Technikai létszámkeret 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 100,0% 25,00 25,00 17,00 17,00 17,00 68,0%
eFt-ban
Intézmény neve Angol Tagozatos Ált. Isk. Pécsi S. Ált. és Zenetag. Isk.
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. 2011. évi IV. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. 2011. évi IV. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 800 800 800 800 800 100,0% 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 100,0%
- alaptevékenység bevételei 800 800 800 800 800 100,0% 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 1 555 1 555 1 569 1 569
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 200 200 200 200 200 100,0% 625 625 625 625 625 100,0%
6. Pénzmaradvány 2 790 2 790 2 790 2 790 4 072 4 072 4 072 4 072
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 144 275 145 331 146 102 147 086 155 142 101,9% 116 926 117 876 118 387 119 473 125 429 102,2%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9) 145 275 150 676 151 447 152 445 160 501 104,9% 120 051 125 073 125 584 126 670 132 626 105,5%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 145 275 150 676 151 447 152 445 160 501 104,9% 120 051 125 073 125 584 126 670 132 626 105,5%
11.1. Személyi juttatások 108 985 112 785 112 785 113 295 115 823 104,0% 91 505 94 884 94 749 95 221 97 451 104,1%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 29 195 29 601 29 601 29 738 30 421 101,9% 24 496 24 646 24 781 24 918 25 520 101,7%
11.3. Dologi kiadások 7 095 8 290 9 061 9 412 14 257 132,7% 4 050 4 543 5 054 5 531 8 655 136,6%
11.4. Pénzeszköz átadás 1 000 1 000 1 000 1 000
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 145 275 150 676 151 447 152 445 160 501 104,9% 120 051 125 073 125 584 126 670 132 626 105,5%
Költségvetési létszámkeret 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 100,0% 45,00 45,00 45,00 45,00 46,00 100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 100,0% 35,00 35,00 35,00 35,00 36,00 100,0%
Technikai létszámkeret 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 100,0% 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 100,0%
eFt-ban
Intézmény neve Megyeri Úti Ált. Isk. Testnevelés Tagozatos Ált. Isk.
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. 2011. évi IV. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. 2011. évi IV. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 100,0% 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 100,0%
- alaptevékenység bevételei 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 100,0% 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 1 672 1 821 1 831 1 831
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 500 500 500 500 500 100,0% 400 400 400 400 400 100,0%
6. Pénzmaradvány 5 030 5 030 5 030 5 030 4 960 4 960 4 960 4 960
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 112 475 113 398 114 082 114 844 125 523 102,1% 109 674 110 644 111 536 112 278 118 283 102,4%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9) 114 975 122 600 123 433 124 205 134 884 108,0% 111 674 117 604 118 496 119 238 125 243 106,8%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 114 975 122 600 122 985 123 757 134 287 107,6% 111 674 117 054 117 946 118 688 124 693 106,3%
11.1. Személyi juttatások 86 976 91 189 91 238 91 446 95 758 105,1% 84 668 88 921 88 921 89 159 91 144 105,3%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 23 411 24 124 24 124 24 180 25 344 103,3% 22 581 23 405 23 405 23 469 24 005 103,9%
11.3. Dologi kiadások 4 588 7 287 7 623 8 131 13 185 177,2% 4 425 4 728 5 620 6 060 9 544 136,9%
11.4. Pénzeszköz átadás
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás 149
13. Felhalmozási kiadások 448 448 448 550 550 550 550
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 114 975 122 600 123 433 124 205 134 884 108,0% 111 674 117 604 118 496 119 238 125 243 106,8%
Költségvetési létszámkeret 43,50 43,50 45,50 45,50 45,50 104,6% 41,50 41,50 40,50 40,50 41,00 97,6%
ebből: Pedagógus létszámkeret 33,00 33,00 35,00 35,00 35,00 106,1% 32,50 32,50 31,50 31,50 32,00 96,9%
Technikai létszámkeret 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 100,0% 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 100,0%
eFt-ban
Intézmény neve Német Tagozatos Ált. Isk. Szigeti J. Utcai Ált. Isk.
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. 2011. évi IV. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. 2011. évi IV. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 800 800 800 800 800 100,0% 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 100,0%
- alaptevékenység bevételei 800 800 800 800 800 100,0% 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 63 63 150 150 150 150
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 200 200 200 200 200 100,0% 500 500 500 500 500 100,0%
6. Pénzmaradvány 3 611 3 611 3 611 3 611 10 306 10 306 10 306 10 306
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 107 328 108 028 108 478 109 101 117 904 101,7% 123 824 124 659 127 545 127 743 135 797 103,2%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9) 108 328 112 639 113 089 113 775 122 578 105,0% 126 324 137 615 140 501 140 699 148 753 111,4%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 108 328 112 639 113 089 113 775 122 578 105,0% 126 324 137 615 140 501 140 699 148 053 111,4%
11.1. Személyi juttatások 81 742 85 251 85 251 85 561 88 571 104,7% 95 635 103 403 105 085 104 761 106 838 109,5%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 21 986 22 060 22 060 22 143 22 956 100,7% 25 539 26 905 27 359 27 272 27 833 106,8%
11.3. Dologi kiadások 4 600 5 328 5 778 6 071 11 051 132,0% 5 150 6 307 7 057 7 666 12 382 148,9%
11.4. Pénzeszköz átadás 1 000 1 000 1 000 1 000
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások 700
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 108 328 112 639 113 089 113 775 122 578 105,0% 126 324 137 615 140 501 140 699 148 753 111,4%
Költségvetési létszámkeret 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 100,0% 48,00 48,00 47,00 47,00 47,00 97,9%
ebből: Pedagógus létszámkeret 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 100,0% 36,00 36,00 35,00 35,00 35,00 97,2%
Technikai létszámkeret 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 100,0% 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 100,0%
eFt-ban
Intézmény neve Homoktövis Ált. Isk. Bródy Imre Oktatási Központ
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. 2011. évi IV. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. 2011. évi IV. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 100,0% 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 100,0%
- alaptevékenység bevételei 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 100,0% 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 786 786 796 796 8 195 8 994 9 952 9 952
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 100,0% 500 500 500 500 500 100,0%
6. Pénzmaradvány 839 839 839 839
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 150 358 152 220 153 315 153 077 161 756 101,8% 218 910 219 492 220 487 220 212 228 506 100,6%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9) 156 608 160 095 161 190 160 962 169 641 102,8% 221 410 230 187 231 981 232 664 240 958 105,1%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 156 608 160 095 161 190 160 962 169 641 102,8% 221 410 230 051 231 845 232 528 240 822 105,0%
11.1. Személyi juttatások 119 389 121 504 121 654 121 092 123 686 101,4% 167 813 170 635 170 914 170 324 174 818 101,5%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 30 856 31 219 31 260 31 108 31 848 100,8% 44 707 45 230 45 255 45 110 46 383 100,9%
11.3. Dologi kiadások 6 363 7 372 8 276 8 762 14 107 137,7% 8 890 14 186 15 676 17 094 19 621 192,3%
11.4. Pénzeszköz átadás
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások 136 136 136 136
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 156 608 160 095 161 190 160 962 169 641 102,8% 221 410 230 187 231 981 232 664 240 958 105,1%
Költségvetési létszámkeret 56,00 56,00 56,00 56,00 57,50 100,0% 74,00 74,00 57,00 57,00 56,00 77,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret 42,50 42,50 42,50 42,50 44,00 100,0% 53,00 53,00 44,00 44,00 43,00 83,0%
Technikai létszámkeret 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 100,0% 21,00 21,00 13,00 13,00 13,00 61,9%
eFt-ban
Intézmény neve Könyves Kálmán Gimnázium Babits Mihály Gimnázium
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. 2011. évi IV. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. 2011. évi IV. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 100,0% 2 000 2 000 2 000 2 100 2 100 105,0%
- alaptevékenység bevételei 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 100,0% 2 000 2 000 2 000 2 100 2 100 105,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 64 64 1 771 1 771 1 771 1 771
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 700 700 700 700 700 100,0% 500 500 500 500 500 100,0%
6. Pénzmaradvány 5 570 5 570 5 570 5 570 4 593 4 593 4 593 4 593
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 158 213 159 661 176 941 181 431 189 542 114,7% 169 584 171 011 173 295 177 278 187 315 104,5%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9) 161 913 168 931 186 211 190 765 198 876 117,8% 172 084 179 875 182 159 186 242 196 279 108,2%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 161 913 168 931 186 211 190 765 198 876 117,8% 172 084 179 646 181 541 185 294 195 331 107,7%
11.1. Személyi juttatások 122 766 128 081 140 928 144 012 146 813 117,3% 130 702 135 053 136 512 138 999 142 869 106,3%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 33 147 33 716 37 156 37 989 38 749 114,6% 34 966 35 620 36 015 36 687 37 732 104,9%
11.3. Dologi kiadások 6 000 7 134 8 127 8 764 13 314 146,1% 6 416 8 973 9 014 9 608 14 730 149,8%
11.4. Pénzeszköz átadás
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások 229 618 948 948
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 161 913 168 931 186 211 190 765 198 876 117,8% 172 084 179 875 182 159 186 242 196 279 108,2%
Költségvetési létszámkeret 54,25 54,25 54,25 54,25 54,25 100,0% 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 100,0% 41,50 41,50 41,50 41,50 41,50 100,0%
Technikai létszámkeret 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 100,0% 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 100,0%
eFt-ban
Intézmény neve Károlyi István 12. Évf. Gimn. Csokonai Vitéz Mihály 12. Évf. Gimn.
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. 2011. évi IV. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. 2011. évi IV. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 6 000 6 000 6 000 6 000 6 693 100,0% 3 500 3 500 3 530 3 530 3 530 100,9%
- alaptevékenység bevételei 6 000 6 000 6 000 6 000 6 693 100,0% 3 500 3 500 3 530 3 530 3 530 100,9%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 6 683 6 683 6 911 6 911 991 991
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 100,0% 875 875 875 875 875 100,0%
6. Pénzmaradvány 2 028 2 028 2 028 2 028 20 349 20 349 20 349 20 349
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 236 927 238 780 240 857 243 428 256 624 102,7% 193 741 195 406 199 772 201 984 215 387 104,3%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9) 244 427 254 991 257 068 259 867 273 756 106,3% 198 116 220 130 224 526 227 729 241 132 114,9%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 244 427 254 991 257 068 259 867 273 588 106,3% 198 116 220 130 224 526 225 403 238 806 113,8%
11.1. Személyi juttatások 186 308 194 081 194 191 195 573 200 064 105,0% 150 493 157 688 160 750 163 146 166 688 108,4%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 49 769 51 617 51 647 51 988 53 192 104,5% 40 203 41 103 41 922 42 569 43 527 105,9%
11.3. Dologi kiadások 8 350 9 223 11 160 12 133 20 159 145,3% 7 420 18 938 21 843 19 677 28 580 265,2%
11.4. Pénzeszköz átadás 2 390 0 0 0
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása 70 70 173 173 11 11 11 11
12. Felújítás 1 594 1 594
13. Felhalmozási kiadások 168 732 732
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 244 427 254 991 257 068 259 867 273 756 106,3% 198 116 220 130 224 526 227 729 241 132 114,9%
Költségvetési létszámkeret 84,00 84,00 82,00 82,00 82,00 97,6% 75,00 75,00 76,00 76,00 76,00 101,3%
ebből: Pedagógus létszámkeret 66,00 66,00 64,00 64,00 64,00 97,0% 57,00 57,00 58,00 58,00 58,00 101,8%
Technikai létszámkeret 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 100,0% 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 100,0%
eFt-ban
Intézmény neve Iskolák összesen
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. 2011. évi IV. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 36 200 36 200 36 230 36 330 37 023 100,4%
- alaptevékenység bevételei 36 200 36 200 36 230 36 330 37 023 100,4%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 21 365 22 313 24 661 25 048
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 100,0%
6. Pénzmaradvány 119 612 119 612 119 612 119 612
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 2 433 058 2 451 621 2 491 513 2 533 223 2 679 301 104,1%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9) 2 478 258 2 637 798 2 678 668 2 722 826 2 869 984 109,9%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 2 478 258 2 636 883 2 676 916 2 717 377 2 863 027 109,6%
11.1. Személyi juttatások 1 883 694 1 963 739 1 985 552 2 011 638 2 063 758 106,8%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 503 523 515 763 521 725 528 628 543 208 105,0%
11.3. Dologi kiadások 91 041 126 129 140 777 148 146 227 096 162,7%
11.4. Pénzeszköz átadás 31 171 28 781 28 781 28 781
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása 81 81 184 184
12. Felújítás 1 594 1 743
13. Felhalmozási kiadások 915 1 752 3 855 5 214
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 2 478 258 2 637 798 2 678 668 2 722 826 2 869 984 109,9%
Költségvetési létszámkeret 895,75 895,75 921,00 921,00 925,50 102,8%
ebből: Pedagógus létszámkeret 680,00 680,00 715,00 715,00 718,50 105,1%
Technikai létszámkeret 215,75 215,75 206,00 206,00 207,00 95,5%

2.a./3. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XI. 25.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó egyéb intézmények bevételeiről és kiadásairól

eFt-ban
Intézmény neve Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola Újpesti Nevelési Tanácsadó
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. 2011. évi IV. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. 2011. évi IV. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 100,0% 0 0 0 0
- alaptevékenység bevételei 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 100,0% 0 0 0 0 0
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek 200 200 200
3. Működési célú átvett pénzeszköz 183 183 183 5 045 5 045 5 045 5 045
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel
6. Pénzmaradvány 9 377 9 377 9 377 9 377
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 148 881 149 726 149 752 151 050 154 673 101,5% 113 692 114 453 114 750 115 719 116 162 101,8%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
9/a. Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9) 166 881 177 103 177 512 178 810 182 433 107,1% 113 692 119 498 119 795 120 764 121 207 106,2%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 166 881 177 103 177 212 178 510 182 133 107,0% 113 692 119 498 119 795 120 764 121 207 106,2%
11.1. Személyi juttatások 123 494 128 697 128 697 129 228 132 080 104,6% 88 167 92 773 93 007 93 543 93 892 106,1%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 32 637 33 558 33 558 33 701 34 472 103,3% 22 725 23 780 23 843 23 987 24 081 105,6%
11.3. Dologi kiadások 10 750 10 848 10 957 11 581 11 581 107,7% 2 800 2 945 2 945 3 234 3 234 115,5%
11.4. Pénzeszköz átadás 4 000 4 000 4 000 4 000
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások 300 300 300
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 166 881 177 103 177 512 178 810 182 433 107,1% 113 692 119 498 119 795 120 764 121 207 106,2%
Költségvetési létszámkeret 50,50 50,50 50,50 50,50 50,50 100,0% 36,75 36,75
ebből: Pedagógus létszámkeret 46,50 46,50 46,50 46,50 46,50 100,0% 30,50 30,50 EGYMI-nél EGYMI-nél EGYMI-nél 0,0%
Technikai létszámkeret 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 100,0% 6,25 6,25 0,0%
eFt-ban
Intézmény neve Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ GI-hez tartozó egyéb oktatási int. Összesen
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. 2011. évi IV. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. 2011. évi IV. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 100,0% 19 600 19 600 19 600 19 600 19 600 100,0%
- alaptevékenység bevételei 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 100,0% 19 600 19 600 19 600 19 600 19 600 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek 200 200 200
3. Működési célú átvett pénzeszköz 5 045 5 228 5 228 5 228
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 400 400 400 400 400 100,0% 400 400 400 400 400 100,0%
6. Pénzmaradvány 1 859 1 859 1 859 1 859 11 236 11 236 11 236 11 236
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 31 921 32 217 32 595 28 028 27 985 87,8% 294 494 296 396 297 097 294 797 298 820 100,1%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
9/a. Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9) 33 921 36 076 36 454 31 887 31 844 94,0% 314 494 332 677 333 761 331 461 335 484 105,4%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 33 921 36 076 36 454 31 887 31 844 94,0% 314 494 332 677 333 461 331 161 335 184 105,3%
11.1. Személyi juttatások 23 936 25 835 26 113 22 231 22 197 92,9% 235 597 247 305 247 817 245 002 248 169,0 104,0%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 6 285 6 518 6 593 5 560 5 551 88,5% 61 647 63 856 63 994 63 248 64 104 102,6%
11.3. Dologi kiadások 3 700 3 723 3 748 4 096 4 096 110,7% 17 250 17 516 17 650 18 911 18 911 109,6%
11.4. Pénzeszköz átadás 4 000 4 000 4 000 4 000
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások 300 300 300
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 33 921 36 076 36 454 31 887 31 844 94,0% 314 494 332 677 333 761 331 461 335 484 105,4%
Költségvetési létszámkeret 9,65 9,65 0,00 0,00 0,00 0,0% 96,90 96,90 50,50 50,50 50,50 52,1%
ebből: Pedagógus létszámkeret 7,65 7,65 0,00 0,00 0,00 0,0% 84,65 84,65 46,50 46,50 46,50 54,9%
Technikai létszámkeret 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 12,25 12,25 4,00 4,00 4,00 32,7%
eFt-ban
Intézmény neve Oktatási Ágazat Összesen Piac és Vásárcsarnok
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. 2011. évi IV. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. 2011. évi IV. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 57 480 57 480 57 510 57 610 58 303 100,2% 196 800 196 800 196 800 196 800 196 800 100,0%
- alaptevékenység bevételei 57 480 57 480 57 510 57 610 58 303 100,2% 196 800 196 800 196 800 196 800 196 800 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek 200 200 200
3. Működési célú átvett pénzeszköz 32 002 33 433 36 006 36 393
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 9 830 9 830 9 830 9 830 9 830 100,0% 49 200 49 200 49 200 49 200 49 200 100,0%
6. Pénzmaradvány 158 845 158 845 158 845 158 845 27 963 27 963 27 963 27 963
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 3 798 938 3 830 088 3 871 817 3 919 430 4 094 400 103,2% 0 99 20 6 037 6 136
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
9/a. Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9) 3 866 248 4 088 245 4 131 635 4 181 921 4 357 971 108,2% 246 000 274 062 273 983 280 000 280 099 113,8%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 3 866 248 4 087 130 4 129 183 4 175 740 4 350 082 108,0% 246 000 274 062 273 983 280 000 280 099 113,8%
11.1. Személyi juttatások 2 930 208 3 049 322 3 072 425 3 098 950 3 174 693 105,8% 19 124 20 339 20 273 20 141 20 219 105,3%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 782 089 799 791 806 107 813 278 834 153 104,0% 4 731 4 800 4 800 4 821 4 842 101,9%
11.3. Dologi kiadások 153 951 194 815 209 839 222 597 300 321 144,6% 67 973 79 803 79 790 85 918 85 918 126,4%
11.4. Pénzeszköz átadás 43 121 40 731 40 731 40 731 154 172 169 120 169 120 169 120 169 120 109,7%
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása 81 81 184 184
12. Felújítás 1 626 1 975
13. Felhalmozási kiadások 1 115 2 452 4 555 5 914
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 3 866 248 4 088 245 4 131 635 4 181 921 4 357 971 108,2% 246 000 274 062 273 983 280 000 280 099 113,8%
Költségvetési létszámkeret 1472,15 1472,15 1445,00 1445,00 1449,50 98,2% 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret 1032,15 1032,15 1023,00 1023,00 1026,50 99,1%
Technikai létszámkeret 440,00 440,00 422,00 422,00 423,00 95,9%
eFt-ban
Intézmény neve Egyesített Bölcsődék Gazdasági Intézmény Központ
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. 2011. évi IV. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. 2011. évi IV. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 0 0 483 619 483 619 483 619 483 619 483 619 100,0%
- alaptevékenység bevételei 483 619 483 619 483 619 483 619 483 619 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 548 360 548 360 548 360 548 360
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 116 150 116 150 116 150 116 150 116 150 100,0%
6. Pénzmaradvány 9 445 9 445 9 445 9 445 -161 448
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 387 434 389 382 400 026 407 787 410 478 105,3% 1 698 268 1 861 463 1 899 132 1 898 473 1 922 435 111,8%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
9/a. Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9) 387 434 398 827 409 471 417 232 419 923 107,7% 2 298 037 3 009 592 3 047 261 3 046 602 2 909 116 132,6%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 387 434 398 077 408 721 412 960 416 062 106,6% 2 250 564 2 752 445 2 758 002 2 732 937 2 571 628 121,4%
11.1. Személyi juttatások 280 918 286 387 289 544 290 754 293 197 103,5% 385 057 419 625 424 428 433 649 449 556 112,6%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 75 016 75 431 76 283 76 612 77 271 102,1% 98 673 104 899 105 637 107 991 112 268 109,4%
11.3. Dologi kiadások 31 500 32 259 38 894 41 594 41 594 132,0% 1 766 834 2 052 603 2 052 619 2 015 979 1 834 486 114,1%
11.4. Pénzeszköz átadás 4 000 4 000 4 000 4 000 175 318 175 318 175 318 175 318
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás