Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

az Újpesti Babaköszöntő Program bevezetéséről

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: * 

1. § Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Újpesti Babaköszöntő Program elnevezéssel támogatási rendszert vezet be.

2. § Az Önkormányzat az Újpesti Babaköszöntő Program keretében azon újpesti lakóhellyel rendelkező gyermekek neveléséhez kíván hozzájárulni, akik

a) 2012. január 1. napján vagy azt követően születnek, és

b) *  legalább az egyik szülőjük a gyermek születését megelőzően három hónapja folyamatosan bejelentett újpesti lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen itt is él.

3. § *  A támogatás formája egyszeri, legfeljebb 20 000 forint értékű támogatási csomag, amely gyermekruházatot, babaápolási szereket és más a gyermek gondozását segítő tárgyakat, kiadványokat tartalmaz.

4. § A támogatást egy gyermek után csak egy alkalommal és csak az egyik szülő jogosult igénybe venni. Amennyiben mindkét szülő esetében fennállnak a jogosultsági feltételek, azonban a szülők külön élnek, úgy az a szülő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél a gyermek elhelyezésre került.

5. § (1) A támogatást a gyermek születését követően 120 napon belül lehet igényelni.

(2) *  A kérelmet formanyomtatvány alkalmazásával kell benyújtani, melyben nyilatkozni kell a jogosultsági feltételek fennállásáról. A kérelmet - az elektronikus ügyintézés szabályai szerint - elektronikus úton is be lehet nyújtani.

6. § A támogatási csomaggal kapcsolatos járulékos költségeket az Önkormányzat viseli.

7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az e rendelet végrehajtása, a támogatások megállapítása és kiadása érdekében szükséges intézkedések megtételére és döntések meghozatalára.

(2) A polgármester az (1) bekezdés szerinti feladatainak végrehajtásába bevonhatja a Védőnői Szolgálatot.

8. § Ez a rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba.

Dr. Vitáris Edit
Jegyző
Wintermantel Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2011. december 19. napján.

Dr. Vitáris Edit
jegyző