Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló - többször módosított - Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2003. (VII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében és a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 34. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-6. § * 

7. § Ez a rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

8. § A 2012. január és február hónapjában benyújtott lakbértámogatás iránti kérelmek esetében a támogatást 2012. március 1. napjától kezdődően kell megállapítani. Az ilyen kérelmek elbírálása során a 2012. március 1-jétől fizetendő lakbérmértéket kell figyelembe venni.

9. § A 2011. december 31. napjáig megállapított lakbértámogatásokat az időtartamuk lejártáig továbbra is a korábban megállapított összegben kell folyósítani, a jogosult azonban kérheti, hogy a támogatás összege az e rendeltben foglaltaknak megfelelően kerüljön felülvizsgálatra.

Dr. Vitáris Edit
jegyző
Wintermantel Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2011. december 19. napján.

Dr. Vitáris Edit
jegyző