Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete egyes kiemelkedő tevékenységek, teljesítmények megbecsülésére és elismerésére az alábbi önkormányzati kitüntetéseket és elismerő címeket (a továbbiakban együtt: elismerés) alapítja, illetve megújítja:

a) Újpest Díszpolgára cím,

b) Semsey Aladár Újpesti Életműdíj,

c) Újpestért Díj,

d) Újpest Egészségéért Díj,

e) *  Sándor István Újpest Gyermekeiért Díj,

f) Újpest Önkormányzata Elismerő Oklevele,

g) *  Újpesti Szociális Munkáért Díj,

h) *  Újpest Közbiztonságáért elismerő címek:

ha) „Év Rendőre”,

hb) „Bátorságért”,

hc) „Rendkívüli helytállásért”,

hd) „Szent György érdem”,

he) „A Köz szolgálatáért”,

hf) „Év Tűzoltója”, valamint

hg) „Szent Flórián érdem”

elismerő cím,

i) *  Dr. Kardos Andor Újpest Jövője Díj,

j) *  Szent Kamill Díj és Szent Kamill érdem.

2. § (1) Az Önkormányzat az 1. §-ban meghatározott elismerések alapításával és adományozásával kívánja a kiemelkedő érdemeket szerzett személyek iránti tiszteletét kifejezni és méltó elismerésként személyüket és munkásságukat példaképül állítani a jelen- és utókor elé.

(2) Elismerés - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - csak természetes személy részére adományozható.

(3) *  A Sándor István Újpest Gyermekeiért Díj, az Újpesti Szociális Munkáért Díj és az Újpest Önkormányzata Elismerő Oklevele az e rendeletben meghatározott szervezetek, közösségek részére is adományozható.

(4) *  Az Újpest Közbiztonságáért elismerő címek a közbiztonsági feladatok ellátása során Újpest területén, az Újpesten lakók biztonsága érdekében kiemelkedő munkát végző Budapesti Rendőr-főkapitányság IV. kerületi Rendőrkapitányság, valamint a IV. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság hivatásos állományú tagjai részére adományozhatók.

2. Az Újpest Díszpolgára cím

3. § (1) Az Újpest Díszpolgára cím annak a személynek adományozható, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával vagy egész életművével Újpesten belül vagy országosan, illetve nemzetközi viszonylatban általános elismerést szerzett, továbbá példamutató emberi magatartása miatt köztiszteletben áll.

(2) Az Újpest Díszpolgára cím annak a személynek is adományozható, aki jelentős módon hozzájárult Újpest jó hírnevének öregbítéséhez, Újpest közösségének, életének, hagyományainak gazdagításához.

4. § (1) Az Újpest Díszpolgára címmel kitüntetett személyek díszoklevelet, gyűrűt, emlékplakettet és kitűzőjelvényt kapnak.

(2) A díszoklevél

a) Újpest címerét és fát formázó díszítést,

b) az elismerésben részesített személy nevét,

c) az Újpest Díszpolgára cím adományozásának tényét, az adományozás évét és az adományozás rövid indokát, valamint

d) a polgármester aláírását és Újpest pecsétjét

tartalmazza.

(3) A gyűrű Újpest címerét tartalmazó aranyból készült pecsétgyűrű.

(4) Az emlékplakett bronzból készül, 10 cm átmérőjű, az egyik oldalán domború kivitelben az „Újpest Díszpolgára” feliratot és fát formázó díszítést, míg a másik oldalán vésett kivitelben a kitüntetett személy nevét és az adományozás évét tartalmazza.

(5) A kitűzőjelvény 20 mm átmérőjű kerek zománcozott alapon fát formázó díszítést tartalmaz.

5. § (1) Az Újpest Díszpolgára cím kétévente, páros években kerülhet kiadásra. A cím kiadása nem kötelező.

(2) A kiadás évében legfeljebb két Újpest Díszpolgára cím adományozható.

6. § Az Újpest Díszpolgára cím átadására az Újpesti Városnapok rendezvénysorozat keretében kerül sor.

7. § (1) Újpest Díszpolgárainak nevét be kell jegyezni a Díszpolgárok Könyvébe.

(2) Az Újpest Díszpolgára címmel kitüntetett személyek kézírásos bejegyzést tehetnek a Díszpolgárok Könyvébe, melyet a cím ünnepélyes átadása során fel kell olvasni.

8. § Újpest Díszpolgárai

a) az Önkormányzat által rendezett minden hivatalos ünnepségre meghívót kapnak, és a lehetőségek szerint ezeken megkülönböztetett hely illeti meg őket,

b) külön meghívást kapnak a Képviselő-testület rendes üléseire,

c) felkérhetők ünnepi beszédek megtartására, illetve Újpestet képviselő delegáció résztvevőjének,

d) díjtalanul látogathatják az Önkormányzat művészeti és közművelődési intézményeit, rendezvényeit,

e) véleményt nyilváníthatnak a díszpolgári cím adományozásával és visszavonásával kapcsolatban.

3. A Semsey Aladár Újpesti Életműdíj

9. § (1) A Semsey Aladár Újpesti Életműdíj (a továbbiakban: Életműdíj) annak az Újpesten legalább tíz éven keresztül polgármesteri tisztséget betöltő személynek adományozható, aki városvezetői tevékenysége során - Újpest történelmi hagyományaira és az elődök munkásságára építve - kiemelkedő szerepet töltött be Újpest fejlődésének előmozdításában, a város hagyományainak megőrzésében, valamint Újpest, az újpesti hagyományok, az elért eredmények, az újpesti kultúra széleskörű megismertetésében és munkásságával példát mutatott utódai számára.

(2) Az Életműdíj az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetében is csak annak adományozható, aki már nem tölt be Újpesten választott politikai tisztséget.

10. § (1) Az Életműdíjban részesített személy díszoklevelet és emlékplakettet kap.

(2) A díszoklevél

a) Újpest címerét,

b) az elismerésben részesített személy nevét,

c) az Életműdíj adományozásának tényét és az adományozás évét, valamint

d) a polgármester aláírását és Újpest pecsétjét

tartalmazza.

(3) Az emlékplakett aranyozott, 10 cm átmérőjű, az egyik oldalán Újpest címerét és a „Semsey Aladár Újpesti Életműdíj” feliratot, míg a másik oldalán Semsey Aladár arcképét tartalmazza domború kivitelben.

11. § (1) Az Életműdíjjal járadék formájú jutalom jár.

(2) *  Az Önkormányzat az Életműdíjban részesített személy részére az élete végéig terjedő időtartamra havi járadékot fizet. A járadék havi mértéke a polgármester tárgyhavi illetményének a 0,5%-a.

(3) A (2) bekezdés szerinti járadék az adományozásról hozott döntést követő hónap 1. napjától esedékes. A járadék után a mindenkori adó- és járulékjogszabályok szerint kell megfizetni a közterheket.

12. § Az Életműdíj adományozására akkor kerülhet sor, ha van olyan személy, aki a 9. §-ban meghatározott feltételeknek megfelel. Alkalmanként egy Életműdíj adományozható.

13. § (1) Az Életműdíjban részesített személyt az Önkormányzat minden hivatalos ünnepségére és rendezvényére meg kell hívni.

(2) Az Életműdíjban részesített személy

a) javaslatot tehet az Önkormányzat elismeréseinek adományozására,

b) bármely önkormányzati ügyben javaslatot tehet a polgármesternek,

c) intézkedést igénylő önkormányzati ügyben kérheti a polgármester intézkedését.

(3) A (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti megkeresésre a polgármester 15 napon belül érdemi választ köteles adni.

(4) A Életműdíjban részesített személy

a) a polgármester felkérésére az Önkormányzat rendezvényein ünnepi beszédet tarthat,

b) tekintélyével közbenjárhat Újpest érdekében,

c) a polgármester felkérésére részt vehet Újpest társadalmi képviseletében.

4. Az Újpestért Díj

14. § (1) Az Újpestért Díj annak az újpesti polgárnak adományozható, aki

a) a közösség érdekében végzett tevékenységét, munkásságát legalább egy évtizeden át folyamatosan, kiemelkedő színvonalon Újpest érdekében fejtette ki, vagy

b) a tevékenysége során valamely jelentős újpesti esemény megszervezésével, jelentős újpesti létesítmény létrehozásával, vagy valamely jelentős eredmény elérésével kiemelkedő érdemeket szerzett.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazása során újpesti polgárnak az tekintendő, aki

a) Újpesten lakik, vagy

b) Újpest érdekében végzett tevékenységét Újpesten fejti ki.

15. § (1) Az Újpestért Díjjal kitüntetett személyek díszoklevelet, gyűrűt és emlékplakettet kapnak.

(2) A díszoklevél

a) Újpest címerét,

b) az elismerésben részesített személy nevét,

c) az Újpestért Díj adományozásának tényét, az adományozás évét, az adományozásról hozott képviselő-testületi határozat megjelölését, és az adományozás rövid indokát, valamint

d) a polgármester aláírását és Újpest pecsétjét

tartalmazza.

(3) A gyűrű Újpest címerét tartalmazó aranyból készült pecsétgyűrű.

(4) Az emlékplakett bronzból készül, 10 cm átmérőjű, az egyik oldalán domború kivitelben Újpest címerét és Újpest alapításának évét, míg a másik oldalán domború kivitelben körben koszorút, az „Újpestért Díj” feliratot, valamint vésett kivitelben a díjazott nevét és az adományozás évét tartalmazza.

16. § (1) Az Újpestért Díj évente kerülhet kiadásra. A Díj kiadása nem kötelező.

(2) Évente legfeljebb három Újpestért Díj adományozható.

17. § (1) Az Újpestért Díj átadására az Újpesti Városnapok rendezvénysorozat keretében kerül sor.

(2) * 

5. Az Újpest Egészségéért Díj

18. § *  Az Újpest Egészségéért Díj annak a személynek adományozható, aki az egészségügyi területen az újpesti lakosok érdekében végzett magas színvonalú, kiemelkedő vagy több évtizedes tevékenységével jelentős mértékben hozzájárult Újpest egészségügyének fejlesztéséhez.

19. § (1) Az Újpest Egészségéért Díjjal kitüntetett személyek díszoklevelet és pénzjutalmat kapnak.

(2) A díszoklevél

a) Újpest címerét,

b) az elismerésben részesített személy nevét,

c) az Újpest Egészségéért Díj adományozásának tényét, az adományozás évét, az adományozásról hozott képviselő-testületi határozat megjelölését, és az adományozás rövid indokát, valamint

d) a polgármester aláírását és Újpest pecsétjét

tartalmazza.

(3) *  A pénzjutalom mértéke nettó 120.000 forint.

20. § (1) Az Újpest Egészségéért Díj évente kerülhet kiadásra.

(2) Évente legfeljebb öt Újpest Egészségéért Díj adományozható.

21. § Az Újpest Egészségéért Díj átadására a Semmelweis nap alkalmával (július 1.) kerül sor.

6. A Sándor István Újpest Gyermekeiért Díj * 

22. § (1) *  A Sándor István Újpest Gyermekeiért Díj annak a személynek adományozható, aki az újpesti gyermekek ellátásában, védelmében, nevelésében, oktatásában, közösségeik segítésében, szabadidejük hasznos, értelmes eltöltésében, sportolásuk segítésében végzett magas színvonalú, kiemelkedő vagy több évtizedes tevékenységével jelentős mértékben hozzájárult az újpesti gyermekek életének gazdagításához, személyiségük harmonikus fejlődéséhez.

(2) *  A Sándor István Újpest Gyermekeiért Díj indokolt esetben olyan Újpesten működő intézmény vagy egyéb szervezet részére is adományozható, amely az (1) bekezdés szerinti tevékenységét kollektívaként fejti ki.

23. § (1) *  A Sándor István Újpest Gyermekeiért Díjjal kitüntetett személyek díszoklevelet és - a 22. § (2) bekezdésében meghatározott eset kivételével - pénzjutalmat kapnak.

(2) A díszoklevél

a) Újpest címerét,

b) az elismerésben részesített személy nevét,

c) *  a Sándor István Újpest Gyermekeiért Díj adományozásának tényét, az adományozás évét, az adományozásról hozott képviselő-testületi határozat megjelölését, és az adományozás rövid indokát, valamint

d) a polgármester aláírását és Újpest pecsétjét

tartalmazza.

(3) *  A pénzjutalom mértéke nettó 120.000 forint.

24. § (1) *  A Sándor István Újpest Gyermekeiért Díj évente kerülhet kiadásra.

(2) *  Évente legfeljebb öt Sándor István Újpest Gyermekeiért Díj adományozható.

25. § *  A Sándor István Újpest Gyermekeiért Díj átadására a Gyermeknap alkalmával kerül sor.

6/A. *  Az Újpesti Szociális Munkáért Díj

25/A. § *  (1) Az Újpesti Szociális Munkáért Díj annak a személynek adományozható, aki a szociális területen az újpesti lakosok érdekében végzett magas színvonalú, kiemelkedő vagy több évtizedes tevékenységével jelentős mértékben hozzájárult Újpest szociális ellátásának, az újpesti szociális szolgáltatások fejlesztéséhez, a hátrányos helyzetű lakosok életminőségének javításához.

(2) Az Újpesti Szociális Munkáért Díj indokolt esetben olyan Újpesten működő intézmény vagy egyéb szervezet részére is adományozható, amely az (1) bekezdés szerinti tevékenységét kollektívaként fejti ki.

25/B. § *  (1) Az Újpesti Szociális Munkáért Díjjal kitüntetett személyek díszoklevelet és - a 25/A. § (2) bekezdésében meghatározott eset kivételével - pénzjutalmat kapnak.

(2) A díszoklevél

a) Újpest címerét,

b) az elismerésben részesített személy nevét,

c) az Újpesti Szociális Munkáért Díj adományozásának tényét, az adományozás évét, az adományozásról hozott képviselő-testületi határozat megjelölését, és az adományozás rövid indokát, valamint

d) a polgármester aláírását és Újpest pecsétjét

tartalmazza.

(3) *  A pénzjutalom mértéke nettó 120.000 forint.

25/C. § *  (1) Az Újpesti Szociális Munkáért Díj évente kerülhet kiadásra.

(2) Évente legfeljebb három Újpesti Szociális Munkáért Díj adományozható.

25/D. § *  Az Újpesti Szociális Munkáért Díj átadására a Szociális Munka Napja alkalmával kerül sor.

7. Újpest Önkormányzata Elismerő Oklevele

26. § (1) Újpest Önkormányzata Elismerő Oklevele annak a

a) természetes személynek,

b) jogi személyiséggel rendelkező vagy jogi személyiség nélküli szervezetnek, illetve

c) külön jogi formával nem rendelkező önszerveződő közösségnek

adományozható, aki (amely) a (2) bekezdésben meghatározott valamely tevékenységét huzamosabb időn át folyamatosan Újpest érdekében fejtette ki és ezáltal az egész város közösségében, vagy kisebb közösségeiben kiemelkedő megbecsülést szerzett.

(2) Újpest Önkormányzata Elismerő Oklevele adományozása alapjául szolgáló tevékenységek a következők:

a) közéleti tevékenység,

b) újpesti civil szervezetekben, kisközösségi önszerveződésekben, illetve ezek érdekében végzett szervező tevékenység,

c) közművelődési-, kulturális-, művészeti tevékenység, ismeretterjesztés,

d) Újpest iparának, kereskedelmének, illetve szolgáltatásainak fejlesztése,

e) újpesti lakosság érdekeinek képviselete, egyéb lakossági érdekképviseleti, érdekvédelmi tevékenység,

f) helytörténeti kutatási tevékenység,

g) építészeti tevékenység, az épített környezet és a városkép védelmében kifejtett tevékenység,

h) környezet-, és természetvédelmi tevékenység,

i) kiemelkedő sportteljesítmény,

j) közrend-, közbiztonság védelme, bűnmegelőzés,

k) a Polgármesteri Hivatalban, vagy valamely önkormányzati intézményben, gazfasági társaságban kifejtett a lakosság érdekeit szolgáló egyéb kiemelkedő színvonalú tevékenység.

27. § (1) Újpest Önkormányzata Elismerő Oklevelével kitűntetett személyek díszoklevelet és emlékérmet kapnak.

(2) A díszoklevél

a) Újpest címerét,

b) az elismerésben részesített személy nevét,

c) Újpest Önkormányzata Elismerő Oklevele adományozásának tényét, az adományozás évét, az adományozásról hozott képviselő-testületi határozat megjelölését, és az adományozás rövid indokát, valamint

d) a polgármester aláírását és Újpest pecsétjét

tartalmazza.

(3) Az emlékérem ezüstözött, 40 mm átmérőjű, egyik oldalán Újpest címerét és Újpest alapításának évét, míg a másik oldalán az Újpesti Városháza képét tartalmazza domború kivitelben.

28. § *  (1) Újpest Önkormányzata Elismerő Oklevele évente kerülhet kiadásra.

(2) Évente legfeljebb nyolc oklevél adományozható.

(3) Újpest Önkormányzata Elismerő Oklevele átadására az Újpesti Városnapok rendezvénysorozat keretében kerül sor.

7/A. *  Újpest Közbiztonságáért elismerő címek

29. § *  (1) Az Újpest Közbiztonságáért elismerő címek a kiemelkedő rendvédelmi, közbiztonsági vagy katasztrófavédelmi tevékenység, teljesítmény megbecsülésének és elismerésének méltó kifejezése érdekében olyan, a Budapesti Rendőr-főkapitányság IV. kerületi Rendőrkapitányság, és a IV. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság hivatásos állományú tagjai részére adományozhatók, akik huzamosabb idő óta példamutatóan látják el szolgálatukat, és az odaítélés évét megelőző évben kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a rendvédelmi vagy katasztrófavédelmi tevékenység népszerűsítése, valamint a társadalmi kapcsolatok építése terén.

(2) A 34. § (1) bekezdés f) pontjában foglaltaktól eltérően az Újpest Közbiztonságáért elismerő címek a Budapesti Rendőr-főkapitányság IV. kerületi Rendőrkapitányság vezetőjének javaslata alapján adományozhatók évente öt fő hivatásos állományú tagja részére a következők szerint:

a) egy főnek „Év Rendőre”,

b) egy főnek „Bátorságért”,

c) egy főnek „Rendkívüli helytállásért”,

d) egy főnek „Szent György érdem”, valamint

e) egy főnek „A Köz szolgálatáért”

elismerő cím.

(3) A 34. § (1) bekezdés f) pontjában foglaltaktól eltérően az Újpest Közbiztonságáért elismerő címek a IV. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság vezetőjének javaslata alapján adományozhatók évente két fő hivatásos állományú tagja részére a következő címek szerint:

a) egy főnek „Év Tűzoltója”,

b) egy főnek „Szent Flórián érdem”

elismerő cím.

(4) Az Újpest Közbiztonságáért elismerő címek adományozása tekintetében a 34. § (3) bekezdést nem kell alkalmazni.

(5) A (2) és (3) bekezdésben meghatározott címekhez adományozást elismerő díszoklevél és pénzjutalom jár.

(6) A pénzjutalom mértéke:

a) a (2) bekezdés a) és a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott elismerő cím esetén nettó 500 000 forint;

b) a (2) bekezdés b)-e) pontjában és a (3) bekezdés b) pontjában meghatározott elismerő cím esetén nettó 200 000 forint.

(7) A díszoklevél

a) Újpest címerét;

b) az elismerésben részesített személy nevét;

c) a cím adományozójának nevét, az adományozás évét, az adományozásról hozott képviselő-testületi határozat megjelölését, valamint

d) a polgármester aláírását és Újpest pecsétjét

tartalmazza.

(8) Az Újpest Közbiztonságáért elismerő címek évente egy alkalommal, április 24. napján a „Rendőrség Napja” alkalmából kerülnek átadásra.

29/A. § *  (1) Különösen indokolt esetben, valamely az újpesti közösség megbecsülését kivívó kiemelkedő teljesítmény vagy kimagasló eredmény elérése esetében az e rendeletben meghatározott elismerések - ide nem értve a Semsey Aladár Újpesti Életműdíjat - soron kívüli adományozására is sor kerülhet.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben az elismerés adományozásának időpontjára, az egy évben adományozható elismerések számára, valamint az elismerés átadására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.

(3) Az elismerés (1) bekezdés szerinti soron kívüli adományozására a polgármester tehet javaslatot a Képviselő-testület részére. Ebben az esetben a 34. § (1) és (3) bekezdése, valamint a 35. § rendelkezéseit egyebekben nem kell alkalmazni.

7/B. *  A Dr. Kardos Andor Újpest Jövője Díj

29/B. § *  A Dr. Kardos Andor Újpest Jövője Díj annak a személynek adományozható, aki az újpesti családok érdekében végzett magas színvonalú, kiemelkedő vagy több évtizedes tevékenységével jelentős mértékben hozzájárult az újpesti kisgyermekek korai fejlesztéséhez, neveléséhez-gondozásához, a kisgyermekek közösségbe való beilleszkedéséhez, egészségének javításához, a gyermek-szülő kapcsolat jobbításához, az újpesti bölcsődei ellátás színvonalának és a kisgyermekekhez kapcsolódó szolgáltatások fejlesztéséhez, a hátrányos helyzetű újpesti családok életminőségének, közösségi integrációjának javításához.

29/C. § *  (1) A Dr. Kardos Andor Újpest Jövője Díjjal kitüntetett személy díszoklevelet és pénzjutalmat kap.

(2) A díszoklevél

a) Újpest címerét,

b) az elismerésben részesített személy nevét,

c) a Dr. Kardos Andor Újpest Jövője Díj adományozásának tényét, az adományozás évét, az adományozásról hozott képviselő-testületi határozat megjelölését, és az adományozás rövid indokát, valamint

d) a polgármester aláírását és Újpest pecsétjét

tartalmazza.

(3) *  A pénzjutalom mértéke nettó 120.000 forint.

29/D. § *  (1) A Dr. Kardos Andor Újpest Jövője Díj évente kerülhet kiadásra.

(2) Évente legfeljebb egy Dr. Kardos Andor Újpest Jövője Díj adományozható.

29/E. § *  A Dr. Kardos Andor Újpest Jövője Díj átadására minden év április 21. napján, a Bölcsődék Napja alkalmával kerül sor.

7/C. *  Szent Kamill Díj és Szent Kamill érdem

29/F. § *  Az Önkormányzat Szent Kamill névvel díjat és érdem címet alapít. A Szent Kamill Díj és a Szent Kamill érdem adományozásnak célja, hogy elismerje az Országos Mentőszolgálat IV. Kerület területén szolgálatot teljesítő állományból, azon mentő dolgozók tevékenységét, akik szakterületükön huzamosabb ideig kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, vagy az adományozást megelőző év során kiemelkedő helytállással tettek tanúbizonyságot hivatásukban, a kerületi lakosság egészségi állapota, tájékoztatása, valamint a katasztrófák elleni védekezés, a veszélyhelyzetek megelőzése, a károk felszámolásában való részvétel iránti elkötelezettségükről.

29/G. § *  (1) A Szent Kamill Díjjal, valamint a Szent Kamill érdemmel kitüntetett személy díszoklevelet és pénzjutalmat kap.

(2) A díszoklevél

a) Újpest címerét,

b) az elismerésben részesített személy nevét,

c) a Szent Kamill Díj, valamint a Szent Kamill érdem adományozásának tényét, az adományozás évét, az adományozásról hozott képviselő-testületi határozat megjelölését, és az adományozás rövid indokát, valamint

d) a polgármester aláírását és Újpest pecsétjét

tartalmazza.

(3) A pénzjutalom mértéke

a) Szent Kamill Díj esetében nettó 500.000 forint,

b) Szent Kamill érdem esetében nettó 200.000 forint.

29/H. § *  (1) A Szent Kamill Díj és a Szent Kamill érdem évente kerülhet kiadásra.

(2) Évente legfeljebb egy Szent Kamill Díj, valamint egy Szent Kamill érdem adományozható.

29/I. § *  A Szent Kamill Díj és Szent Kamill érdem átadására minden évben a Mentők Napja alkalmából az Újpest Közbiztonságáért elismerő címek átadásával egyidőben kerül sor.

8. Közös szabályok

30. § Valamely elismerés ugyanazon személy részére egy ízben adományozható.

31. § (1) Az elismerés nem adományozható annak a személynek, aki az adományozás időpontjában a Képviselő-testületnek, a Képviselő-testület valamely bizottságának vagy a részönkormányzat testületének a tagja.

(2) Az elismerés nem adományozható annak a szervezetnek, amely az adományozás időpontjában a Képviselő-testületben képviselettel rendelkezik, továbbá nem adományozható pártnak és párt helyi szervezetének.

(3) Az elismerés poszthumusz adományozására nem kerülhet sor.

32. § Az adományozásra jelölt az adományozást megelőzően nyilatkozatot tesz az elismerés elfogadásáról.

33. § Az elismerésben részesített személy jogosult magát a megfelelő elismerés tulajdonosának nevezni.

9. Eljárási Szabályok

34. § (1) Az elismerés adományozására javaslatot tehet

a) a polgármester, az alpolgármester, a jegyző, a Képviselő-testület tagja,

b) a Képviselő-testület bizottsága, a részönkormányzat testülete, a Képviselő-testületben működő frakció,

c) *  az Újpesten működő egyesületek, alapítványok, egyéb civil szerveződések, egyházak, nemzetiségi önkormányzatok,

d) az önkormányzati fenntartású intézmények és az önkormányzat tulajdonosi részesedésével működő gazdasági társaságok vezetői,

e) a korábban elismerésben részesített személyek,

f) az Újpesten működő egyéb állami vagy önkormányzati intézmények, szervek vezetői,

g) egyéb Újpesten működő érdekképviseletek és helyi önszerveződő közösségek,

h) legalább tíz magánszemély együttesen.

(2) Maga, továbbá a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója kitüntetését senki nem indítványozhatja.

(3) A javaslattétel lehetőségére az érintetteket - az adományozásról döntő képviselő-testületi ülés tervezett időpontját megelőzően legalább 45 nappal - hirdetményben kell felhívni, melyet az Önkormányzat hivatalos honlapján és a helyi sajtóban közzé kell tenni. A javaslattételre 20 napot kell biztosítani.

(4) A javaslatban meg kell jelölni:

a) az elismerésre javasolt személy nevét, lakcímét (szervezet esetében annak elnevezését, székhelyét vagy telephelyét),

b) a javaslat indokait, az elismerés alapjául szolgáló érdemeket,

c) az elismerésre javasolt személy életútjának (szervezet tevékenységének) rövid bemutatását.

(5) A Semsey Aladár Újpesti Életműdíj adományozására - az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően - javaslatot tehet:

a) a polgármester,

b) a Képviselő-testület bizottsága,

c) a Képviselő-testületben működő frakció.

(5a) *  A Szent Kamill Díj és a Szent Kamill érdem adományozására az (1) bekezdésen túl az Országos Mentőszolgálat Újpest Mentőállomás vezetője is tehet javaslatot. A Szent Kamill Díj és Szent Kamill érdem adományozásánál nem kell alkalmazni a (3) bekezdés rendelkezéseit.

Az Életműdíj adományozásánál nem kell alkalmazni a (3) bekezdés rendelkezéseit.

(6) A nem az arra jogosulttól érkezett javaslatokat a polgármester visszautasítja.

35. § *  Az elismerések adományozásáról a Képviselő-testület

a) *  az Újpest Egészségéért Díj, az Újpesti Szociális Munkáért Díj, valamint a Dr. Kardos Andor Újpest Jövője Díj esetében a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság,

b) az Újpest Közbiztonságáért elismerő címek esetében a Közbiztonsági Bizottság,

c) az 1. § a)-c) és e)-f) pontjában meghatározott elismerő címek esetében a Közművelődési és Oktatási Bizottság

véleményének kikérését követően dönt.

36. § Az elismeréseket a polgármester, vagy az általa megbízott alpolgármester ünnepélyes keretek között adja át.

37. § Az elismerésben részesítettek nevét, rövid életútját (szervezet esetében annak tevékenységét) és az adományozás indokát az Önkormányzat hivatalos honlapján és a helyi sajtóban közzé kell tenni.

38. § Az elismerések adományozásáról a polgármester nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza

a) az elismerésben részesített személy nevét, születési helyét és idejét, szervezet esetében annak elnevezését és székhelyét (telephelyét),

b) az adományozott elismerés megjelölését, valamint az adományozás rövid indokolását,

c) az átadás időpontját, az elismerés adományozásáról hozott képviselő-testületi határozat számát.

39. § (1) Az elismerés visszavonható attól,

a) akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítéltek,

b) *  aki az elismerésre az adományozáskor nem ismert okok miatt utóbb érdemtelenné vált.

(1a) *  Az Újpest Közbiztonságáért elismerő címek visszavonhatók attól a személytől, akivel szemben a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 33. § (1) bekezdés e) pontja szerint büntetésként foglalkozástól eltiltást vagy 33. § (2) bekezdés szerint mellékbüntetésként közügyektől eltiltást szabtak ki.

(2) Az elismerés visszavonására egyebekben az elismerés adományozására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

40. § E rendelet végrehajtásáról, az elismerések adományozásával kapcsolatos feladatok ellátásáról és az adományozási feltételek fennállásának előzetes vizsgálatáról a polgármester gondoskodik.

10. Záró rendelkezések

41. § Ez a rendelet 2012. március 1. napján lép hatályba.

42. § E rendelet előírásait első alkalommal a 2012-ben adományozott elismerések vonatkozásában kell alkalmazni.

43. § Az e rendelet hatálybalépését megelőzően adományozott kitüntetések és elismerések továbbra is viselhetők.

44. § *  E rendeletnek az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Módr.) 2. §-ával megállapított 29/E. §-át 2022. évben azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a Dr. Kardos Andor Újpest Jövője Díj átadására a Sándor István Újpest Gyermekeiért Díj átadásával egyidőben, a Gyermeknap alkalmával kerül sor.

45. § * 

Dr. Vitáris Edit
jegyző
Wintermantel Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2012. február 28. napján.

Dr. Vitáris Edit
jegyző