Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az Újpest Kiváló Tanulója, az Újpest Kiváló Diáksportolója és a Kiváló Diákközösségi Munkáért Díjakról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete a kiemelkedő és példamutató teljesítményt nyújtó, kimagasló eredményeket elérő újpesti tanulók elismerésére az alábbi díjakat adományozhatja:

a) Újpest Kiváló Tanulója Díj,

b) Újpest Kiváló Diáksportolója Díj,

c) Kiváló Diákközösségi Munkáért Díj

(a továbbiakban együtt: Díj).

2. § (1) *  Az Újpest Kiváló Tanulója Díj annak az általános- vagy középiskolai tanulónak adományozható, aki

a) az adományozás évében január 1-je és az adományozásra tett javaslat előterjesztésének időpontja között folyamatosan bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezik Újpesten, és

b) tanulmányi évei alatt folyamatos erőfeszítést igénylő munkával kitűnő vagy jeles tanulmányi eredményt ért el, és

c) kiemelkedő tanulmányi eredményével, példamutató magatartásával dicsőséget szerzett Újpestnek vagy iskolájának.

(2) Az adományozás során előnyt jelent, ha a tanuló tanulmányi versenyeken

a) újpesti szinten első - harmadik, vagy

b) fővárosi szintem első - hatodik, vagy

c) országos szinten első - tizedik

helyezést ért el.

3. § *  Az Újpest Kiváló Diáksportolója Díj annak az általános- vagy középiskolai tanulónak adományozható, aki

a) az adományozás évében január 1-je és az adományozásra tett javaslat előterjesztésének időpontja között folyamatosan bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezik Újpesten, és

b) kiemelkedő sportteljesítményével dicsőséget szerzett Újpestnek vagy iskolájának, és

c) magatartásával, tanulmányi és sportteljesítményével jelentős mértékben példát mutat diáktársainak.

4. § *  A Kiváló Diákközösségi Munkáért Díj annak az általános- vagy középiskolai tanulónak adományozható, aki

a) az adományozás évében január 1-je és az adományozásra tett javaslat előterjesztésének időpontja között folyamatosan bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezik Újpesten, és

b) meghatározó szerepet tölt be a diákéletben, és

c) magatartása és szorgalma példaértékű a diáktársak számára, és

d) legalább két éve folyamatosan részt vesz az iskolai diákközösség szervezésében, munkájában.

5. § (1) A díjazottak díszoklevelet és 30.000 forint értékű tárgyjutalmat kapnak.

(2) A díszoklevél

a) Újpest címerét,

b) a díjazott nevét,

c) a Díj adományozásának tényét, az adományozás évét és az adományozásról hozott képviselő-testületi határozat megjelölését, valamint

d) a polgármester aláírását és Újpest pecsétjét

tartalmazza.

6. § (1) A Díjak évente kerülhetnek kiadásra.

(2) Évente

a) Újpest Kiváló Tanulója Díj esetében legfeljebb hét,

b) Újpest Kiváló Diáksportolója Díj esetében legfeljebb öt,

c) Kiváló Diákközösségi Munkáért Díj esetében legfeljebb három

Díj adományozható.

7. § A Díjak átadására a Gyermeknap alkalmával, ünnepélyes keretek között kerül sor. A Díjakat a polgármester, vagy az általa megbízott alpolgármester adja át.

8. § *  (1) A Díjak adományozására bárki tehet javaslatot.

(2) A javaslathoz valamennyi Díj esetében mellékelni kell - amennyiben nem ő a javaslattevő - a tanuló köznevelési intézménye vezetőjének ajánlatát. Az Újpest Kiváló Diáksportolója Díj esetében a javaslathoz mellékelni kell továbbá - amennyiben nem ő a javaslattevő - a tanuló sportszervezete vezetőjének (képviselőjének) ajánlását. A javaslatokhoz más ajánlások is csatolhatóak.

(3) A javaslatban meg kell jelölni:

a) a Díjra javasolt tanuló nevét, lakcímét, iskoláját,

b) a javaslat indokait, a díjazás alapjául szolgáló érdemeket.

(4) A köznevelési intézmény vezetője a javaslatához (ajánlásához) csatolja a tanuló tanulmányi eredményéről kiállított igazolást.

(5) A javaslatokat minden évben, március hónapban lehet megtenni. A javaslattétel lehetőségére az érintettek figyelmét az Önkormányzat honlapján és a helyi sajtóban fel kell hívni.

9. § A Díjak adományozásáról a Közművelődési és Oktatási Bizottság véleményének kikérését követően a Képviselő-testület dönt.

10. § A díjazottak nevét és a díjazás indokát az Önkormányzat hivatalos honlapján és a helyi sajtóban közzé kell tenni.

11. § A Díjak adományozásáról a polgármester nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza

a) a díjazott tanuló nevét, születési helyét és idejét,

b) az adományozott Díj megjelölését, valamint az adományozás rövid indokolását,

c) az átadás időpontját, a Díj adományozásáról hozott képviselő-testületi határozat számát.

12. § E rendelet végrehajtásáról, a Díjak adományozásával kapcsolatos feladatok ellátásáról és az adományozási feltételek fennállásának előzetes vizsgálatáról a polgármester gondoskodik.

13. § Ez a rendelet 2012. március 1. napján lép hatályba.

14. § E rendelet előírásait első alkalommal a 2012-ben adományozott Díjak vonatkozásában kell alkalmazni.

15. § * 

Dr. Vitáris Edit
jegyző
Wintermantel Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2012. február 28. napján.

Dr. Vitáris Edit
jegyző