Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2012. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra, a Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzatra, a Polgármesterre, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre, továbbá a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetőleg amelyek támogatásban részesülnek.

2. A Költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) *  A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2012. évi költségvetésének:

Költségvetési kiadások főösszegét 24 541 408 eFt-ban határozza meg,
Finanszírozási kiadások főösszegét 0 eFt-ban határozza meg,
Kiadások és finanszírozási műveletek főösszegét 24 541 408 eFt-ban határozza meg.
Bevételek főösszegét 24 541 408 eFt-ban határozza meg,
Finanszírozási bevételek főösszegét 0 eFt-ban határozza meg,
Bevételek és finanszírozási műveletek főösszegét 24 541 408 eFt-ban határozza meg.
A hiány összegét 0 eFt-ban határozza meg.

(2) *  A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetés

eFt-ban
Bevételek, finanszírozási célú műveletek együttes főösszegét 24 541 408
a felhalmozási célú bevételt 6 215 798
a felhalmozási célú finanszírozási műveletek összegét 0
a felhalmozási célú kiadások és finanszírozási műveletek összegét 7 602 618
ebből:
- a beruházási kiadások összegét 2 421 091
- a felújítások összegét 849 389
- felhalmozási célú pénzeszköz átadás (támogatások) 128 347
- fejlesztési tartalékok 4 187 291
- egyéb felhalmozási kiadások 16 500
a működési célú bevételek és finanszírozási műveletek összegét 18 325 610
a működési célú kiadások és finanszírozási műveletek összegét 16 938 790
ebből:
- a személyi jellegű kiadásokat 6 518 819
- a munkaadókat terhelő járulékokat 1 664 101
- dologi kiadások 5 949 407
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 938 236
- működési célú végleges pénzeszköz átadás (támogatások) 1 299 407
- intézményi pénzeszköz átadás 341 835
- működési tartalékok 221 697

határozza meg.

(3) A költségvetési létszámkeretet 2012. január 1-től 2 482,25 főben állapítja meg, a rendelet 2.; 2.a; 2.a/1; 2.a/2; 2.a/3 mellékletei - költségvetési létszámkeret sora szerinti részletezettséggel.

3. § A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 38 650 Ft-ban állapítja meg.

3. Az önkormányzat bevételei

4. § A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási műveletek főösszege forrásonkénti megbontásának tartalmát az 1.; 1/a; 1/b; számú mellékletek 2. oszlopa, összegeit az 1.; 1/a; 1/b számú mellékletek „2012. évi terv” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.

5. § A 4. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási műveletek közül a Képviselő-testület az intézményi bevételek tartalmát önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként és önállóan működő költségvetési szervenként a 2. számú melléklet 1-12. sorai szerinti tartalommal, a „2012. évi terv” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.

4. Az önkormányzat kiadásai

6. § A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetés - az önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek, valamint az önállóan működő költségvetési szervek kiadási (és ezen belül kötelező) előirányzatait, valamint az intézményi támogatásokat a 2. melléklet 14 - 19 sorai, valamint 8. sora szerinti tartalommal, a „2012. évi terv” oszlopai szerinti összegekben állapítja meg.

7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei felújítási előirányzatait célonként a 3.a., 3.b. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, és a „2012. évi terv” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.

8. § (1) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként a 4.a., 4.b. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, „2012. évi terv” oszlopai szerinti összegekben állapítja meg.

9. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési célú átadott pénzeszközeit az 5. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti célokra, a „2012. évi terv” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési célú átadott pénzeszközeit az 5. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti célokra, a „2012. évi terv” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

(3) A 6. sz. mellékletben szereplő „Templomok felújítási keret” című előirányzat felhasználásáról a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság dönt.

5. Általános és céltartalék

10. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat tartalékait jogcímenként a 6. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, „2012. évi terv” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat működtetési és támogatási céltartalékáról úgy rendelkezik, hogy kizárólag a felsorolt jogcímekre fordítható, felhasználásáról a Polgármester dönt. A keretösszegek az egyes jogcímek között csak a Képviselő-testület jóváhagyásával, a költségvetési rendelet módosításával csoportosíthatók át.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében megjelenő tartalékok III. pontjában szereplő bizottsági tartalékokról a megnevezett bizottság jogosult dönteni. A költségvetési rendelet ehhez kapcsolódó módosítását a Képviselő-testület hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a 6. sz. mellékletben szereplő beruházási és felújítási céltartalék előirányzatát keretösszegként kezeli.

(5) A Polgármester, a jelen rendelet hatályba lépését követő 45 napon belül előterjeszti a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottságnak az önkormányzati tulajdonú intézményi ingatlanok 2012. évi felújításának tervezetét, figyelemmel az intézmények által benyújtott igényekre. A Polgármester egyúttal javaslatot tesz a szükséges felújítások sorrendjére. A 2012. évben megvalósítandó felújításokról - a keretösszeg erejéig - a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság dönt.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat Beruházási és felújítási céltartalékáról úgy rendelkezik, hogy az az önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítására, beruházására fordítható.

6. Egyéb kimutatások

11. § (1) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét havonkénti bontásban a 7. sz. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásait, évenkénti bontásban a 8. sz. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat - a támogatások szöveges indokolásával együtt - a 9. sz. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat Uniós támogatással megvalósuló programjait a 10. sz. melléklet tartalmazza.

(5) A 2012-2013-2014. évi gördülő tervezés adatait jogcímenkénti bontásban a 11., 11/a., 11/b. sz. mellékletek tartalmazzák.

7. A 2012. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

12. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerveknek a költségvetési alapokmányaikat a rendelet 2; 2.a; 2.a/1; 2.a/2; 2.a/3; 3.a; 3.b, 4.a,. 4.b, 5.; 6.; számú mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.

(2) Az önállóan működő költségvetési szervek a 2b. melléklet szerinti személyi juttatás és járulék során szereplő összegeket a Polgármester külön írásbeli engedélyével használhatják fel.

(3) *  Az UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. 5. számú mellékletben szereplő, részére átadott pénzeszköz (kompenzáció) 10%-át, valamint a fejlesztési célra juttatott kiadásokat kizárólag a Polgármester külön írásbeli engedélyével használhatja fel.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(5) Az önkormányzati költségvetési szerveknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok - amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be - nem teljesíthetőek. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.

(6) a) Az e rendelettel a költségvetési szervekre megállapított kiemelt költségvetési kiadási előirányzatokat - a rendelet 16. § (1)-(4) bekezdése, valamint 18. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseken kívül - túllépni, átcsoportosítani nem lehet.

b) Az e rendelet előírásaiba ütköző előirányzat túllépéséért a döntésre jogosult munkajogi felelősséggel tartozik.

13. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 122. § (1)-(3) bekezdés alapján a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel kötelesek gazdálkodni.

(2) Az Önkormányzat a jóváhagyott - az évközi változásokkal módosított - költségvetési támogatást

a) 2012. év január hónapjától a költségvetési szervek részére időarányosan - nettósítva - utalhatja;

b) a nemzetiségi önkormányzatok részére a központi költségvetésből származó támogatásokat az önkormányzat számlájára érkezést követő 3 munkanapon belül köteles átutalni;

c) a meghatározott célra kapott állami támogatást, valamint az átvett pénzeszközöket a jogosult intézmény számlájára, az önkormányzat számlájára érkezést követően 5 munkanapon belül tovább utalja.

(3) Az önkormányzati költségvetési szervek:

- kezességet nem vállalhatnak,

- értékpapírt nem vásárolhatnak,

- váltót nem bocsáthatnak ki,

- a költségvetési támogatást betételhelyezésre nem fordíthatják,

- egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközeiket betétként a számlavezető pénzintézetnél az esetben köthetik le, ha ez a folyamatos pénzellátást nem veszélyezteti,

- hitelt, kölcsönt nem nyújthatnak.

(4) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit államilag garantált értékpapír vásárlására fordíthatja, illetve betétlekötési szerződést köthet. Az államilag garantált értékpapírt kizárólag pénzintézeten keresztül lehet vásárolni a tulajdonosi rendelkezési lehetőség biztosításával.

(5) A Piac és Vásárcsarnok önállóan működő költségvetési szerv 2012-re tervezett bevételeiből 164 120 eFt-ot - negyedévente, a negyedév utolsó hónapját követő hó 10. napjáig - a bevételi előirányzata teljesülésének arányában utal át az Önkormányzat költségvetési számlájára.

14. § (1) Az Önkormányzat gépjárműadó beszedési számláján, a hó végén rendelkezésre álló összeget a következő hónap 8. napjáig kell az Önkormányzat költségvetési elszámolási számla javára átutalni.

(2) Az Önkormányzat a helyi adó beszedési számláján, a pótlék és bírság beszedési számlán hó végén - kivéve június és december hónapot - rendelkezésre álló összeget legkésőbb a tárgyhót követő hónap 8. napjáig az önkormányzat költségvetési elszámolási számla javára át kell utalni. Félév végén és év végén a számla csak 0 egyenleget tartalmazhat. Az indokolt visszatérítéseket a következő időszakban a megfelelő adó, pótlék, bírság beszedési számláról kell teljesíteni. Amennyiben a számlán lévő összeg nem nyújt fedezetet a kiutaláshoz, a költségvetési elszámolási számláról a beszedési számlára kell a megfelelő átutalást teljesíteni.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat egyes pályázataihoz - amennyiben a pályázati önrész fedezete a költségvetésben biztosított - az önkormányzat költségvetési elszámolási számláját érintően - az inkasszójog biztosításáról szóló nyilatkozatot aláírja.

(4) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek és magánszemélyek elszámolási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű használatára vonatkozóan a megkötött támogatási szerződés szerint. Az elszámolási kötelezettség elmulasztása esetén a támogató köteles a támogatást felfüggeszteni. A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli. A költségvetési előirányzatok terhére az Önkormányzat által vagy a nevében kiírt pályázatoknak minden esetben tartalmazniuk kell a benyújtott pályázatokra vonatkozóan a kizárás, illetve az érvénytelenség feltételeit.

15. § (1) A költségvetés végrehajtásáról, a korrigált bevételi és a korrigált kiadási főösszegek betartásáról a Polgármester - az önállóan működő és gazdálkodó intézmények útján gondoskodik.

(2) A Polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről 2012. szeptember 15-ig, míg az I-III. negyedévi helyzetéről a 2013. évi költségvetési koncepció benyújtásával egyidejűleg (2012. november 30-ig) tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(3) Az Önkormányzat költségvetési szervei az egységes finanszírozási rendszer alkalmazása érdekében a Polgármester által meghatározottak szerint kötelesek adatot szolgáltatni.

(4) Az előirányzatok felhasználásáról az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek vezetőit - a hozzájuk rendelt önállóan működő költségvetési szervek vonatkozásában is - negyedévente adatszolgáltatási kötelezettség terheli, melynek határideje a tárgynegyedévet követő 20. nap.

16. § (1) A Polgármester saját hatáskörében jogosult a költségvetés egyes előirányzatait érintő átmeneti intézkedéseket tenni az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg annak következményei elhárítása érdekében szükségessé váló halaszthatatlan kötelezettségek teljesítésére.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörében a Polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti és a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(2a) *  A Képviselő-testület a helyi önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításának, a kiadási előirányzatok egymás közötti átcsoportosításának jogát - két ülés között - az Áht. 34. § (2) bek. alapján átruházza a Polgármesterre.

(3) *  A Polgármester az (1), (2) és (2a) bekezdésben foglalt intézkedéseiről, valamint a MÁK által értesítésben közölt központosított támogatások és céltámogatások összegéről a költségvetési rendelet soron következő módosításakor ad tájékoztatást a Képviselő-testületnek. A Képviselő-testület döntése alapján negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(5) Kizárólag a Képviselő-testület jogosult a költségvetési év folyamán adósságot keletkeztető ügylet megkötéséről dönteni.

17. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy szükség esetén folyószámlahitelt vegyen fel a vonatkozó szerződésben foglaltaknak megfelelően.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a mindenkori költségvetés 0,1%-ának megfelelő összeg határáig kezességet vállaljon.

18. § (1) A pénzmaradvány összegéről, valamint felhasználhatóságáról a 2011. évi zárszámadási rendelet, valamint az ezt követő költségvetés módosítási rendelet előírásainak megfelelően kell eljárni. A feladattal nem terhelt maradvány jóváhagyásáig annak terhére semmilyen kötelezettség nem vállalható.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó önkormányzati költségvetési szerv az e rendeletben meghatározott működési előirányzatát kizárólag abban az esetben lépheti túl, ha az államháztartás más alrendszereitől, alapítványtól vagy saját tevékenységből származó nem tervezett bevételt ér el, vagy jóváhagyott pénzmaradvánnyal rendelkezik. Amennyiben jogszabály, vagy egyéb központi intézkedés fedezet nélkül kifizetést ír elő, ennek teljesítése jogszerű, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját bevételszerző tevékenysége nem befolyásolhatja hátrányosan alaptevékenységük ellátását, kizárólag szabad kapacitásaik terhére tehetik meg.

19. § Az önállóan működő költségvetési szervek esetében a közbeszerzés útján megvalósuló beszerzések technikai bonyolítását és azok pénzügyi rendezését a Gazdasági Intézmény Központ végzi és adja át az önállóan működő költségvetési szerveknek.

20. § Az önkormányzat 2012. évi átmeneti gazdálkodásának időszakában beszedett bevételek, valamint teljesített kiadások az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (4) bekezdésének megfelelően a 2012. évi költségvetési rendeletbe beépültek.

8. Záró rendelkezések

21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 1. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2012. január 1. napjától kell alkalmazni.

22. § (1) A rendelet 1. §-ában meghatározott költségvetési szervek a 2013. január 1-je és a 2013. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépése közötti időszakban a 2012. évi költségvetési rendeletében meghatározott bevételi és működési kiadási előirányzatainak (kivéve az egyszeres kiadások - pl. támogatások) időarányos részével jogosultak gazdálkodni.

(2) A Településrészi Önkormányzat működési és üzemeltetési költségeit a Polgármesteri Hivatal költségvetése tartalmazza.

Dr. Vitáris Edit
jegyző
Wintermantel Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2012. február 24. napján.

Dr. Vitáris Edit
jegyző

1. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (II. 24.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

eFt-ban
Sorszám Megnevezés 2011. eredeti 2012. terv Index
1. 2. 3. 4. 5.
Bevételek
I. Működési bevételek 11 512 284 11 414 575 99,2%
1. Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei 1 275 688 1 429 816 112,1%
2. Önkormányzat működési bevételei 301 944 587 830 194,7%
3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 9 934 652 9 396 929 94,6%
ebből: a) Helyi adók 8 222 412 8 284 049 100,7%
b) Átengedett központi adók 1 084 702 948 880 87,5%
c) Bírságok, pótlékok 50 390 75 000 148,8%
d) Egyéb sajátos bevételek 577 148 89 000 15,4%
II. Támogatások
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 3 626 483 3 496 988 96,4%
Ebből: a) Normatív hozzájárulások 3 517 924 3 200 273 91,0%
b) Központosított előirányzatok 2 520 0 0,0%
c) Normatív kötött felhasználású támogatások 106 039 296 715 279,8%
d) Egyéb központi támogatások 0 0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 123 723 112 998 91,3%
1. Ebből: a) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 0 0
2. b) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 118 723 107 998 91,0%
3. c) Pénzügyi befektetések bevételei 5 000 5 000 100,0%
IV. Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről) 1 266 233 1 499 408 118,4%
1.a Támogatásértékű működési bevétel 922 233 770 502 83,5%
1.b TB Alaptól átvett pénzeszköz 260 000 258 000 99,2%
2.a Támogatásértékű felhalmozási bevétel 84 000 470 906 560,6%
2.b TB Alaptól átvett pénzeszköz 0 0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről) 0 300
1. Működési célú pénzeszköz átvétel 0 0
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 300
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. tám., helyi tám.) 13 000 16 500 126,9%
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 12 869 0 0,0%
1. Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele 12 869 0 0,0%
2. Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele 0 0
3. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 16 554 592 16 540 769 99,9%
VIII. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 0 0
1. Működési célú hitel felvétele
2. Forgatási célú értékpapír bevétele
3. Fejlesztési célú kötvény kibocsátás
4. Fejlesztési célú hitel felvétele
BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 16 554 592 16 540 769 99,9%
KIADÁSOK
1. Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai 8 694 191 11 204 358 128,9%
2. Önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével) 4 832 211 1 621 542 33,6%
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 845 050 930 550 110,1%
4. Speciális célú támogatások
5. Végleges pénzeszköz átadás 484 749 812 050 167,5%
6. Felújítási kiadások 249 400 165 783 66,5%
7. Beruházási kiadások 465 939 846 771 181,7%
8. Tartalékok (működési+felhalmozási) 970 052 943 215 97,2%
9. Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám., munk. kölcsön) 13 000 16 500 126,9%
I. KIADÁSOK ÖSSZESEN 16 554 592 16 540 769 99,9%
II. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 0 0
1. Működési célú hitel visszafizetése 0 0
2. Forgatási célú értékpapír kiadása 0 0
3. Fejlesztési célú hitel törlesztése 0 0
4. Fejlesztési célú kötvény beváltása 0 0
5. Egyéb kötelezettség törlesztése 0 0
KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 16 554 592 16 540 769 99,9%
Tájékoztató jelleggel
Intézményfinanszírozás 7 177 221 9 592 565 133,7%
többlet/ hiány 0 0

1.a. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (II. 24.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önk. működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2011. eredeti 2012. terv Index
1. 2. 3. 4. 5.
Bevételek
1. Intézményi működési bevételek 1 577 632 2 017 646 127,9%
Ebből: a) Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei + ÁFA bev. 1 275 688 1 429 816 112,1%
b) Önkormányzat 301 944 587 830 194,7%
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 9 934 652 9 396 929 94,6%
a) Helyi adók 8 222 412 8 284 049 100,7%
Építményadó 1 600 000 1 900 000 118,8%
Telekadó 240 000 260 000 108,3%
Kommunális adó 50 000 50 000 100,0%
Iparűzési adó 6 300 712 6 039 049 95,8%
Idegenforgalmi adó+üdülőhelyi hozzájárulás 31 700 35 000 110,4%
b) Átengedett központi adók 1 084 702 948 880 87,5%
Személyi jövedelemadó (forrásmegosztásból) 464 702 348 880 75,1%
Gépjárműadó 620 000 600 000 96,8%
Jövedelemdifferenciálódás elsz.korrekció 0
c) Bírságok, pótlékok 50 390 75 000 148,8%
d) Egyéb sajátos bevételek 577 148 89 000 15,4%
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 3 626 483 3 496 988 96,4%
a) Normatív hozzájárulások 3 517 924 3 200 273 91,0%
b) Központosított előirányzatok 2 520 0,0%
c) Normatív kötött felhasználású támogatás 106 039 296 715 279,8%
d) Egyébközponti támogatások
4. Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről) 1 182 233 1 028 502 87,0%
a) Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények 33 655 770 502 2289,4%
b) Önkormányzat 888 578 0 0,0%
c) TB. Alapoktól átvett pénzeszköz (intézmények) 260 000 258 000 99,2%
5. Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről) 0 0
a) Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények
b) Önkormányzat
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése
7. Pénzforgalom nélküli bevételek 12 869 0 0,0%
a) Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele 12 869 0,0%
b) Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele
c) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 16 333 869 15 940 065 97,6%
8. Finanszírozási műveletek 0 0
a) Működési célú hitel felvétele
b) Forgatási célú értékpapír bevétele
9. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 16 333 869 15 940 065 97,6%
Kiadások
1. Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai 8 694 191 11 204 358 128,9%
2. Önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével) 4 832 211 1 621 542 33,6%
3. Végleges pénzeszköz átadás 394 749 748 050 189,5%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 845 050 930 550 110,1%
5. Speciális célú támogatások
6. Működési tartalékok 698 052 561 335 80,4%
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 15 464 253 15 065 835 97,4%
II. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 0 0
7. Működési hitel visszafizetése
8. Forgatási célú értékpapír kiadása
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 15 464 253 15 065 835 97,4%
Tájékoztató jelleggel
9. Intézményfinanszírozás 7 177 221 9 592 565 133,7%
többlet/hiány 869 616 874 230

1.b. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (II. 24.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

eFt-ban
Sorszám Megnevezés 2011. eredeti 2012. terv Index
1. 2. 3. 4. 5.
Önkormányzat felhalmozási bevételei
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 123 723 112 998 91,3%
a) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
b) Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei 118 723 107 998 91,0%
c) Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek) 5 000 5 000 100,0%
2. Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú) 0 0
a) Ebből: beruházások állami céltámogatása
b) központosított támogatások
3. Támogatásértékű bevétel (Átvett pénzeszköz álllamházt. belülről) 84 000 470 906 560,6%
a) Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények 0
b) Önkormányzat 84 000 470 906 560,6%
c) TB. Alapoktól átvett (Intézmények)
4. Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről) 0 300
a) Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények 300
b) Önkormányzat
5. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0
a) Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele
b) Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele
c) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése 13 000 16 500 126,9%
I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 220 723 600 704 272,2%
II. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 0 0
1. Fejlesztési célú kötvény kibocsátás
2. Fejlesztési célú hitel felvétele
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 220 723 600 704 272,2%
Önkormányzat fejlesztési kiadásai
1. Önkormányzat felújítási kiadásai 249 400 165 783 66,5%
2. Önkormányzat beruházási kiadásai 465 939 846 771 181,7%
3. Fejlesztési tartalékok 272 000 381 880 140,4%
4. Végleges pénzeszköz átadás 90 000 64 000 71,1%
5. Munkáltatói támogatás folyósítása 13 000 16 500 126,9%
I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 090 339 1 474 934 135,3%
II. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 0 0
1. Fejlesztési célú hitel törlesztése
2. Fejlesztési célú kötvény beváltása
3. Egyéb kötelezettség törlesztése
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 1 090 339 1 474 934 135,3%
többlet/ hiány -869 616 -874 230

2. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (II. 24.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai mérlegéről

eFt-ban
Intézmény 1. Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ 2. Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei 3. Ady Endre Művelődési Központ
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2012. évi terv Index 2011. évi eredeti 2012. évi terv Index 2011. évi eredeti 2012. évi terv Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 47 500 54 500 114,7% 736 299 793 886 107,8% 57 977 61 252 105,6%
- alaptevékenység bevételei 47 400 54 400 114,8% 736 299 793 886 107,8% 57 927 61 152 105,6%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek 100 100 100,0% 50 100 200,0%
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 21 655 0,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 300
5. ÁFA bevétel 10 350 12 000 115,9% 174 780 198 976 113,8% 13 622 16 071 118,0%
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás ) 518 241 499 739 96,4% 5 852 719 6 098 408 104,2% 102 674 109 997 107,1%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 576 091 566 239 98,3% 6 763 798 7 091 270 104,8% 195 928 187 620 95,8%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 576 091 566 239 98,3% 6 716 325 7 052 793 105,0% 192 628 187 620 97,4%
14.1. Személyi juttatások 321 829 313 060 97,3% 3 591 371 3 701 323 103,1% 63 688 70 501 110,7%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 86 596 84 278 97,3% 954 224 983 022 103,0% 17 196 18 849 109,6%
14.3. Dologi kiadások 167 666 168 901 100,7% 2 016 558 2 204 328 109,3% 111 744 98 270 87,9%
14.4. Pénzeszköz átadás 154 172 164 120 106,5%
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás 22 473 13 335 59,3% 3 300
16. Beruházás 25 000 25 142 100,6%
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 576 091 566 239 98,3% 6 763 798 7 091 270 104,8% 195 928 187 620 95,8%
Költségvetési létszámkeret 164,00 156,25 95,3% 1 763,40 1 760,00 99,8% 39,00 39,00 100,0%
eFt-ban
Intézmény 4. Szociális Foglalkoztató 5. Szociális és Egészségügyi Intézmény 6. Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidő Központ
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2012. évi terv Index 2011. évi eredeti 2012. évi terv Index 2011. évi eredeti 2012. évi terv Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 21 500 21 500 100,0% 114 880 114 210 99,4% 75 010 100 560 134,1%
- alaptevékenység bevételei 21 000 21 000 100,0% 114 730 113 905 99,3% 75 010 100 560 134,1%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek 500 500 100,0% 150 305 203,3%
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 12 000 0,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 5 250 5 670 108,0% 7 520 7 190 95,6% 11 000 7 948 72,3%
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás ) 93 344 108 490 116,2% 502 131 504 673 100,5% 108 112 117 256 108,5%
9. Támogatás TB alaptól 260 000 258 000 99,2%
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 132 094 135 660 102,7% 884 531 884 073 99,9% 194 122 225 764 116,3%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 130 494 135 660 104,0% 884 531 884 073 99,9% 194 122 225 764 116,3%
14.1. Személyi juttatások 83 678 89 644 107,1% 470 000 449 601 95,7% 74 112 98 617 133,1%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 22 593 24 537 108,6% 124 061 121 492 97,9% 20 010 26 627 133,1%
14.3. Dologi kiadások 24 223 21 479 88,7% 290 000 311 680 107,5% 100 000 100 520 100,5%
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása 470 1 300 276,6%
15. Felújítás 1 600 0,0%
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 132 094 135 660 102,7% 884 531 884 073 99,9% 194 122 225 764 116,3%
Költségvetési létszámkeret
eFt-ban
Intézmény 7. Polgármesteri Hivatal Intézmények összesen 8. Önkormányzat
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2012. évi terv Index 2011. évi eredeti 2012. évi terv Index 2011. évi eredeti 2012. évi terv Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 35 243 1 053 166 1 181 151 112,2% 200 020 563 800 281,9%
- alaptevékenység bevételei 35 243 1 052 366 1 180 146 112,1% 119 276 47 300 39,7%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek 800 1 005 125,6% 80 744 516 500 639,7%
2. Felhalmozási célú bevételek 16 500 0 16 500 136 723 112 998 82,6%
3. Működési célú átvett pénzeszköz 33 655 0 0,0% 888 578 770 502 86,7%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 300 84 000 470 906 560,6%
5. ÁFA bevétel 810 222 522 248 665 111,7% 101 924 24 030 23,6%
6. Pénzmaradvány 12 869 0,0%
7. Támogatás (Állami támogatás) 3 626 483 3 496 988 96,4%
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás ) 0 2 154 002 7 177 221 9 592 565 133,7% -7 177 221 -9 592 565 133,7%
9. Támogatás TB alaptól 260 000 258 000 99,2%
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. 9 934 652 9 396 929 94,6%
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 0 2 206 555 8 746 564 11 297 181 129,2% 7 808 028 5 243 588 67,2%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 0 2 152 209 8 694 191 11 204 358 128,9% 6 162 010 3 364 142 54,6%
14.1. Személyi juttatások 1 315 816 4 604 678 6 038 562 131,1% 1 514 586 5 003 0,3%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 305 946 1 224 680 1 564 751 127,8% 362 471 1 351 0,4%
14.3. Dologi kiadások 530 447 2 710 191 3 435 625 126,8% 2 955 154 1 615 188 54,7%
14.4. Pénzeszköz átadás 154 172 164 120 106,5% 484 749 812 050 167,5%
14.5. Egyéb támogatás 845 050 930 550 110,1%
14.6. Ellátottak támogatása 470 1 300 276,6%
15. Felújítás 27 373 13 335 48,7% 222 027 152 448 68,7%
16. Beruházás 37 846 25 000 62 988 252,0% 440 939 783 783 177,8%
17. Hitelek, értékpapírok 16 500 16 500 13 000 0,0%
18. Tartalék (pénzforg. nélküli) 970 052 943 215 97,2%
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 0 2 206 555 8 746 564 11 297 181 129,2% 7 808 028 5 243 588 67,2%
Költségvetési létszámkeret 305,00 2 177,40 2 482,25 114,0% 301,00 0,0%
eFt-ban
Intézmény Önkormányzat mindösszesen
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2012. évi terv Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 1 253 186 1 744 951 139,2%
- alaptevékenység bevételei 1 171 642 1 227 446 104,8%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek 81 544 517 505 634,6%
2. Felhalmozási célú bevételek 136 723 129 498 94,7%
3. Működési célú átvett pénzeszköz 922 233 770 502 83,5%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 84 000 471 206 561,0%
5. ÁFA bevétel 324 446 272 695 84,0%
6. Pénzmaradvány 12 869 0 0,0%
7. Támogatás (Állami támogatás) 3 626 483 3 496 988 96,4%
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás ) 0 0
9. Támogatás TB alaptól 260 000 258 000 99,2%
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. 9 934 652 9 396 929 94,6%
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 16 554 592 16 540 769 99,9%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 14 856 201 14 568 500 98,1%
14.1. Személyi juttatások 6 119 264 6 043 565 98,8%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 587 151 1 566 102 98,7%
14.3. Dologi kiadások 5 665 345 5 050 813 89,2%
14.4. Pénzeszköz átadás 638 921 976 170 152,8%
14.5. Egyéb támogatás 845 050 930 550 110,1%
14.6. Ellátottak támogatása 470 1 300 276,6%
15. Felújítás 249 400 165 783 66,5%
16. Beruházás 465 939 846 771 181,7%
17. Hitelek, értékpapírok 13 000 16 500 126,9%
18. Tartalék (pénzforg. nélküli) 970 052 943 215 97,2%
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 16 554 592 16 540 769 99,9%
Költségvetési létszámkeret 2 478,40 2 482,25 100,2%

2.a/1. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (II. 24.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól

eFt-ban
Intézmény Nyár Óvoda JMK Óvoda Fóti Óvoda
Leiningen Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2012. évi terv Index 2011. évi eredeti 2012. évi terv Index 2011. évi eredeti 2012. évi terv Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 16 24 150,0% 16 16 100,0%
- alaptevékenység bevételei 16 24 150,0% 16 16 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 4 6 150,0% 4 4 100,0%
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás ) 68 296 70 059 102,6% 71 538 71 097 99,4% 76 829 82 727 107,7%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 68 296 70 059 102,6% 71 558 71 127 99,4% 76 849 82 747 107,7%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 68 296 70 059 102,6% 71 558 71 127 99,4% 76 849 82 747 107,7%
14.1. Személyi juttatások 51 506 53 254 103,4% 54 018 54 038 100,0% 58 301 63 258 108,5%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 13 745 14 217 103,4% 14 585 14 577 99,9% 15 548 16 939 108,9%
14.3. Dologi kiadások 3 045 2 588 85,0% 2 955 2 512 85,0% 3 000 2 550 85,0%
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 68 296 70 059 102,6% 71 558 71 127 99,4% 76 849 82 747 107,7%
Költségvetési létszámkeret 30,00 30,00 100,0% 31,00 30,50 98,4% 34,00 33,00 97,1%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 100,0% 18,00 17,00 94,4% 18,00 17,00 94,4%
technikai létszámkeret 13,00 13,00 100,0% 13,00 13,50 103,8% 16,00 16,00 100,0%
eFt-ban
Intézmény Pozsonyi ltp. Óvoda Ambrus Óvoda
Vörösmarty Tagóvoda
Virág Óvoda
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2012. évi terv Index 2011. évi eredeti 2012. évi terv Index 2011. évi eredeti 2012. évi terv Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 16 16 100,0% 36 8 22,2%
- alaptevékenység bevételei 16 16 100,0% 36 8 22,2%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 4 4 100,0% 9 2 22,2%
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás ) 25 788 27 665 107,3% 80 582 86 537 107,4% 68 638 69 820 101,7%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 25 788 27 665 107,3% 80 602 86 557 107,4% 68 683 69 830 101,7%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 25 788 27 665 107,3% 80 602 86 557 107,4% 68 683 69 830 101,7%
14.1. Személyi juttatások 19 442 21 066 108,4% 61 114 66 172 108,3% 51 734 52 918 102,3%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 5 176 5 604 108,3% 16 293 17 669 108,4% 13 769 14 209 103,2%
14.3. Dologi kiadások 1 170 995 85,0% 3 195 2 716 85,0% 3 180 2 703 85,0%
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 25 788 27 665 107,3% 80 602 86 557 107,4% 68 683 69 830 101,7%
Költségvetési létszámkeret 12,50 13,00 104,0% 36,50 36,50 100,0% 30,00 30,00 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 7,00 7,00 100,0% 19,00 19,00 100,0% 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 5,50 6,00 109,1% 17,50 17,50 100,0% 13,00 13,00 100,0%
eFt-ban
Intézmény Viola Óvoda Liget Óvoda
Királykerti Tagóvoda
Deák Ovi
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2012. évi terv Index 2011. évi eredeti 2012. évi terv Index 2011. évi eredeti 2012. évi terv Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 240 236 98,3% 0 0 56 47 83,9%
- alaptevékenység bevételei 240 236 98,3% 56 47 83,9%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 60 64 106,7% 14 13 92,9%
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás ) 64 738 67 658 104,5% 110 183 109 654 99,5% 78 363 68 905 87,9%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 65 038 67 958 104,5% 110 183 109 654 99,5% 78 433 68 965 87,9%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 65 038 67 958 104,5% 110 183 109 654 99,5% 78 433 68 965 87,9%
14.1. Személyi juttatások 49 109 51 775 105,4% 83 182 83 326 100,2% 59 702 52 642 88,2%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 13 004 13 697 105,3% 22 291 22 324 100,1% 15 926 13 939 87,5%
14.3. Dologi kiadások 2 925 2 486 85,0% 4 710 4 004 85,0% 2 805 2 384 85,0%
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 65 038 67 958 104,5% 110 183 109 654 99,5% 78 433 68 965 87,9%
Költségvetési létszámkeret 30,00 30,00 100,0% 48,00 46,50 96,9% 34,00 31,00 91,2%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 100,0% 27,00 25,00 92,6% 20,00 17,00 85,0%
technikai létszámkeret 13,00 13,00 100,0% 21,00 21,50 102,4% 14,00 14,00 100,0%
eFt-ban
Intézmény Dalos Ovi Aradi Óvoda
Csányi Tagóvoda
Bőrfestő Óvoda
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2012. évi terv Index 2011. évi eredeti 2012. évi terv Index 2011. évi eredeti 2012. évi terv Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 240 260 108,3% 200 189 94,5% 0 8
- alaptevékenység bevételei 240 260 108,3% 200 189 94,5% 8
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 60 70 116,7% 60 51 85,0% 2
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás ) 69 246 69 575 100,5% 104 277 107 880 103,5% 63 160 65 902 104,3%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 69 546 69 905 100,5% 104 537 108 120 103,4% 63 160 65 912 104,4%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 69 546 69 905 100,5% 104 537 108 120 103,4% 63 160 65 912 104,4%
14.1. Személyi juttatások 52 325 52 987 101,3% 79 138 82 423 104,2% 47 463 49 940 105,2%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 14 101 14 266 101,2% 21 259 22 178 104,3% 12 637 13 371 105,8%
14.3. Dologi kiadások 3 120 2 652 85,0% 4 140 3 519 85,0% 3 060 2 601 85,0%
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 69 546 69 905 100,5% 104 537 108 120 103,4% 63 160 65 912 104,4%
Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 100,0% 46,50 46,50 100,0% 30,00 30,00 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 100,0% 25,50 25,50 100,0% 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 15,00 15,00 100,0% 21,00 21,00 100,0% 13,00 13,00 100,0%
eFt-ban
Intézmény Homoktövis Óvoda Park Óvoda
Lakkozó Tagóvoda
Óvodák összesen
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2012. évi terv Index 2011. évi eredeti 2012. évi terv Index 2011. évi eredeti 2012. évi terv Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 700 630 90,0% 160 296 185,0% 1 680 1 730 103,0%
- alaptevékenység bevételei 700 630 90,0% 160 296 185,0% 1 680 1 730 103,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei 0 0
- kamatbevételek 0 0
2. Felhalmozási célú bevételek 0 0
3. Működési célú átvett pénzeszköz 0 0
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0
5. ÁFA bevétel 175 170 97,1% 40 80 200,0% 430 466 108,4%
6. Pénzmaradvány 0 0
7. Támogatás (Állami támogatás) 0 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás ) 64 737 71 291 110,1% 125 011 126 735 101,4% 1 071 386 1 095 505 102,3%
9. Támogatás TB alaptól 0 0
10. Hitel, kötvény kibocsátás 0 0
11. Éven belüli értékpapír 0 0
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. 0 0
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 65 612 72 091 109,9% 125 211 127 111 101,5% 1 073 496 1 097 701 102,3%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 65 612 72 091 109,9% 125 211 127 111 101,5% 1 073 496 1 097 701 102,3%
14.1. Személyi juttatások 49 360 54 804 111,0% 94 523 96 574 102,2% 810 917 835 177 103,0%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 13 282 14 762 111,1% 25 303 25 960 102,6% 216 919 223 712 103,1%
14.3. Dologi kiadások 2 970 2 525 85,0% 5 385 4 577 85,0% 45 660 38 812 85,0%
14.4. Pénzeszköz átadás 0 0
14.5. Egyéb támogatás 0 0
14.6. Ellátottak támogatása 0 0
15. Felújítás 0 0
16. Beruházás 0 0
17. Hitelek, értékpapírok 0 0
18. Tartalék (pénzforg. nélküli) 0 0
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 0 0
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 65 612 72 091 109,9% 125 211 127 111 101,5% 1 073 496 1 097 701 102,3%
Költségvetési létszámkeret 30,00 30,00 100,0% 55,00 54,00 98,2% 479,50 473,00 98,6%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 100,0% 31,00 29,00 93,5% 267,50 258,50 96,6%
technikai létszámkeret 13,00 13,00 100,0% 24,00 25,00 104,2% 212,00 214,50 101,2%

2.a/2. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (II. 24.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tatozó iskolák bevételeiről és kiadásairól

eFt-ban
Intézmény Újpesti Spec. Ált. Isk. és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int. Bajza József Ált. Isk. Szűcs Sándor Ált. Isk.
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2012. évi terv Index 2011. évi eredeti 2012. évi terv Index 2011. évi eredeti 2012. évi terv Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 8 1 000 1 260 126,0% 1 500 1 417 94,5%
- alaptevékenység bevételei 8 1 000 1 260 126,0% 1 500 1 417 94,5%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 2 250 340 136,0% 375 383 102,1%
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás ) 225 429 304 182 134,9% 111 359 105 296 94,6% 119 788 128 666 107,4%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 225 429 304 192 134,9% 112 609 106 896 94,9% 121 663 130 466 107,2%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 225 429 304 192 134,9% 112 609 106 896 94,9% 121 663 130 466 107,2%
14.1. Személyi juttatások 175 522 238 387 135,8% 84 706 80 802 95,4% 91 658 99 187 108,2%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 45 857 62 362 136,0% 22 660 21 637 95,5% 24 567 26 657 108,5%
14.3. Dologi kiadások 4 050 3 443 85,0% 5 243 4 457 85,0% 5 438 4 622 85,0%
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 225 429 304 192 134,9% 112 609 106 896 94,9% 121 663 130 466 107,2%
Költségvetési létszámkeret 80,75 104,75 129,7% 41,00 41,00 100,0% 47,00 50,50 107,4%
ebből: pedagógus létszámkeret 60,50 83,50 138,0% 33,50 33,50 100,0% 36,50 40,00 109,6%
technikai létszámkeret 20,25 21,25 104,9% 7,50 7,50 100,0% 10,50 10,50 100,0%
eFt-ban
Intézmény Erzsébet Utcai Ált. Isk. Angol Tagozatos Ált. Isk. Pécsi S. Ált. és Zenetag. Isk.
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2012. évi terv Index 2011. évi eredeti 2012. évi terv Index 2011. évi eredeti 2012. évi terv Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 2 500 2 520 100,8% 800 1 339 167,4% 2 500 2 598 103,9%
- alaptevékenység bevételei 2 500 2 520 100,8% 800 1 339 167,4% 2 500 2 598 103,9%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 625 680 108,8% 200 361 180,5% 625 702 112,3%
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás ) 247 939 207 421 83,7% 144 275 144 974 100,5% 116 926 119 585 102,3%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 251 064 210 621 83,9% 145 275 146 674 101,0% 120 051 122 885 102,4%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 251 064 210 621 83,9% 145 275 146 674 101,0% 120 051 122 885 102,4%
14.1. Személyi juttatások 192 993 162 200 84,0% 108 985 110 930 101,8% 91 505 94 138 102,9%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 52 308 43 522 83,2% 29 195 29 713 101,8% 24 496 25 304 103,3%
14.3. Dologi kiadások 5 763 4 899 85,0% 7 095 6 031 85,0% 4 050 3 443 85,0%
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 251 064 210 621 83,9% 145 275 146 674 101,0% 120 051 122 885 102,4%
Költségvetési létszámkeret 95,50 77,00 80,6% 51,00 51,00 100,0% 45,00 46,00 102,2%
ebből: pedagógus létszámkeret 70,50 60,00 85,1% 41,00 41,00 100,0% 35,00 36,00 102,9%
technikai létszámkeret 25,00 17,00 68,0% 10,00 10,00 100,0% 10,00 10,00 100,0%
eFt-ban
Intézmény Megyeri Úti Ált. Isk. Testnevelés Tagozatos Ált. Isk. Német Tagozatos Ált. Isk.
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2012. évi terv Index 2011. évi eredeti 2012. évi terv Index 2011. évi eredeti 2012. évi terv Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 2 000 2 047 102,4% 1 600 1 654 103,4% 800 800 100,0%
- alaptevékenység bevételei 2 000 2 047 102,4% 1 600 1 654 103,4% 800 800 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 500 553 110,6% 400 447 111,8% 200 216 108,0%
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás ) 112 475 117 699 104,6% 109 674 108 689 99,1% 107 328 102 129 95,2%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 114 975 120 299 104,6% 111 674 110 790 99,2% 108 328 103 145 95,2%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 114 975 120 299 104,6% 111 674 110 790 99,2% 108 328 103 145 95,2%
14.1. Személyi juttatások 86 976 91 750 105,5% 84 668 84 420 99,7% 81 742 78 203 95,7%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 23 411 24 649 105,3% 22 581 22 609 100,1% 21 986 21 032 95,7%
14.3. Dologi kiadások 4 588 3 900 85,0% 4 425 3 761 85,0% 4 600 3 910 85,0%
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 114 975 120 299 104,6% 111 674 110 790 99,2% 108 328 103 145 95,2%
Költségvetési létszámkeret 43,50 45,50 104,6% 41,50 41,00 98,8% 38,00 38,00 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 33,00 35,00 106,1% 32,50 32,00 98,5% 31,00 31,00 100,0%
technikai létszámkeret 10,50 10,50 100,0% 9,00 9,00 100,0% 7,00 7,00 100,0%
eFt-ban
Intézmény Szigeti J. Utcai Ált. Isk. Homoktövis Ált. Isk. Bródy Imre Oktatási Központ
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2012. évi terv Index 2011. évi eredeti 2012. évi terv Index 2011. évi eredeti 2012. évi terv Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 2 000 2 520 126,0% 5 000 5 039 100,8% 2 000 1 417 70,9%
- alaptevékenység bevételei 2 000 2 520 126,0% 5 000 5 039 100,8% 2 000 1 417 70,9%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 500 680 136,0% 1 250 1 361 108,9% 500 383 76,6%
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás ) 123 824 119 992 96,9% 150 358 156 829 104,3% 218 910 172 205 78,7%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 126 324 123 192 97,5% 156 608 163 229 104,2% 221 410 174 005 78,6%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 126 324 123 192 97,5% 156 608 163 229 104,2% 221 410 174 005 78,6%
14.1. Személyi juttatások 95 635 93 694 98,0% 119 389 125 552 105,2% 167 813 131 579 78,4%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 25 539 25 120 98,4% 30 856 33 611 108,9% 44 707 34 869 78,0%
14.3. Dologi kiadások 5 150 4 378 85,0% 6 363 4 066 63,9% 8 890 7 557 85,0%
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 126 324 123 192 97,5% 156 608 163 229 104,2% 221 410 174 005 78,6%
Költségvetési létszámkeret 48,00 47,00 97,9% 56,00 57,50 102,7% 74,00 56,00 75,7%
ebből: pedagógus létszámkeret 36,00 35,00 97,2% 42,50 44,00 103,5% 53,00 43,00 81,1%
technikai létszámkeret 12,00 12,00 100,0% 13,50 13,50 100,0% 21,00 13,00 61,9%
eFt-ban
Intézmény Könyves Kálmán Gimnázium Babits Mihály Gimnázium Károlyi István 12. Évf. Gimn.
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2012. évi terv Index 2011. évi eredeti 2012. évi terv Index 2011. évi eredeti 2012. évi terv Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 3 000 2 677 89,2% 2 000 2 598 129,9% 6 000 5 512 91,9%
- alaptevékenység bevételei 3 000 2 677 89,2% 2 000 2 598 129,9% 6 000 5 512 91,9%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 700 723 103,3% 500 702 140,4% 1 500 1 488 99,2%
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás ) 158 213 185 148 117,0% 169 584 182 166 107,4% 236 927 231 480 97,7%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 161 913 188 548 116,5% 172 084 185 466 107,8% 244 427 238 480 97,6%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 161 913 188 548 116,5% 172 084 185 466 107,8% 244 427 238 480 97,6%
14.1. Személyi juttatások 122 766 144 470 117,7% 130 702 141 906 108,6% 186 308 182 609 98,0%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 33 147 38 978 117,6% 34 966 38 106 109,0% 49 769 48 773 98,0%
14.3. Dologi kiadások 6 000 5 100 85,0% 6 416 5 454 85,0% 8 350 7 098 85,0%
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 161 913 188 548 116,5% 172 084 185 466 107,8% 244 427 238 480 97,6%
Költségvetési létszámkeret 54,25 54,25 100,0% 58,00 58,00 100,0% 84,00 82,00 97,6%
ebből: pedagógus létszámkeret 41,00 41,00 100,0% 41,50 41,50 100,0% 66,00 64,00 97,0%
technikai létszámkeret 13,25 13,25 100,0% 16,50 16,50 100,0% 18,00 18,00 100,0%
eFt-ban
Intézmény Csokonai Vitéz Mihály 12. Évf. Gimn. Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola Iskolák összesen
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2012. évi terv Index 2011. évi eredeti 2012. évi terv Index 2011. évi eredeti 2012. évi terv Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 3 500 3 500 100,0% 18 000 17 400 96,7% 54 200 54 306 100,2%
- alaptevékenység bevételei 3 500 3 500 100,0% 18 000 17 400 96,7% 54 200 54 306 100,2%
- vállalkozási tevékenység bevételei 0 0
- kamatbevételek 0 0
2. Felhalmozási célú bevételek 0 0
3. Működési célú átvett pénzeszköz 0 0
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0
5. ÁFA bevétel 875 945 108,0% 9 000 9 966 110,7%
6. Pénzmaradvány 0 0
7. Támogatás (Állami támogatás) 0 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás ) 193 741 217 276 112,1% 148 881 145 529 97,7% 2 695 631 2 749 266 102,0%
9. Támogatás TB alaptól 0 0
10. Hitel, kötvény kibocsátás 0 0
11. Éven belüli értékpapír 0 0
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. 0 0
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 198 116 221 721 111,9% 166 881 162 929 97,6% 2 758 831 2 813 538 102,0%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 198 116 221 579 111,8% 166 881 162 929 97,6% 2 758 831 2 813 396 102,0%
14.1. Személyi juttatások 150 493 169 830 112,8% 123 494 121 889 98,7% 2 095 355 2 151 546 102,7%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 40 203 45 584 113,4% 32 637 31 902 97,7% 558 885 574 428 102,8%
14.3. Dologi kiadások 7 420 6 165 83,1% 10 750 9 138 85,0% 104 591 87 422 83,6%
14.4. Pénzeszköz átadás 0 0
14.5. Egyéb támogatás 0 0
14.6. Ellátottak támogatása 0 0
15. Felújítás 0 0
16. Beruházás 142 0 142
17. Hitelek, értékpapírok 0 0
18. Tartalék (pénzforg. nélküli) 0 0
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 0 0
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 198 116 221 721 111,9% 166 881 162 929 97,6% 2 758 831 2 813 538 102,0%
Költségvetési létszámkeret 75,00 77,00 102,7% 50,50 50,50 100,0% 983,00 977,00 99,4%
ebből: pedagógus létszámkeret 57,00 59,00 103,5% 46,50 46,50 100,0% 757,00 766,00 101,2%
technikai létszámkeret 18,00 18,00 100,0% 4,00 4,00 100,0% 226,00 211,00 93,4%

2.a/3. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (II. 24.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó egyéb intézmények bevételeiről és kiadásairól

eFt-ban
Intézmény Oktatási intézmények összesen Piac és Vásárcsarnok Újpesti Bölcsődék Intézménye
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2012. évi terv Index 2011. évi eredeti 2012. évi terv Index 2011. évi eredeti 2012. évi terv Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 55 880 56 036 100,3% 196 800 205 000 104,2% 0 0
- alaptevékenység bevételei 55 880 56 036 100,3% 196 800 205 000 104,2%
- vállalkozási tevékenység bevételei 0 0
- kamatbevételek 0 0
2. Felhalmozási célú bevételek 0 0
3. Működési célú átvett pénzeszköz 0 0
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0
5. ÁFA bevétel 9 430 10 432 110,6% 49 200 52 275 106,3%
6. Pénzmaradvány 0 0
7. Támogatás (Állami támogatás) 0 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás ) 3 767 017 3 844 771 102,1% 0 0 387 434 403 524 104,2%
9. Támogatás TB alaptól 0 0
10. Hitel, kötvény kibocsátás 0 0
11. Éven belüli értékpapír 0 0
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. 0 0
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 3 832 327 3 911 239 102,1% 246 000 257 275 104,6% 387 434 403 524 104,2%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 3 832 327 3 911 097 102,1% 246 000 257 275 104,6% 387 434 403 524 104,2%
14.1. Személyi juttatások 2 906 272 2 986 723 102,8% 19 124 19 753 103,3% 280 918 299 875 106,7%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 775 804 798 140 102,9% 4 731 5 287 111,8% 75 016 79 649 106,2%
14.3. Dologi kiadások 150 251 126 234 84,0% 67 973 68 115 100,2% 31 500 24 000 76,2%
14.4. Pénzeszköz átadás 0 0 154 172 164 120 106,5%
14.5. Egyéb támogatás 0 0
14.6. Ellátottak támogatása 0 0
15. Felújítás 0 0
16. Beruházás 0 142
17. Hitelek, értékpapírok 0 0
18. Tartalék (pénzforg. nélküli) 0 0
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 0 0
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 3 832 327 3 911 239 102,1% 246 000 257 275 104,6% 387 434 403 524 104,2%
Költségvetési létszámkeret 1 462,50 1 450,00 99,1% 14,00 14,00 100,0% 214,50 222,50 103,7%
ebből: pedagógus létszámkeret 1 024,50 1 024,50 100,0%
technikai létszámkeret 438,00 425,50 97,1%
eFt-ban
Intézmény Gazdasági Intézmény Központ GI-hez tartozó egyéb int. összesen Gazdasági Intézmény mindösszesen
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2012. évi terv Index 2011. évi eredeti 2012. évi terv Index 2011. évi eredeti 2012. évi terv Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 483 619 532 850 110,2% 680 419 737 850 108,4% 736 299 793 886 107,8%
- alaptevékenység bevételei 483 619 532 850 110,2% 680 419 737 850 108,4% 736 299 793 886 107,8%
- vállalkozási tevékenység bevételei 0 0 0 0
- kamatbevételek 0 0 0 0
2. Felhalmozási célú bevételek 0 0 0 0
3. Működési célú átvett pénzeszköz 0 0 0 0
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 0 0
5. ÁFA bevétel 116 150 136 269 117,3% 165 350 188 544 114,0% 174 780 198 976 113,8%
6. Pénzmaradvány 0 0 0 0
7. Támogatás (Állami támogatás) 0 0 0 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás ) 1 698 268 1 850 113 108,9% 2 085 702 2 253 637 108,1% 5 852 719 6 098 408 104,2%
9. Támogatás TB alaptól 0 0 0 0
10. Hitel, kötvény kibocsátás 0 0 0 0
11. Éven belüli értékpapír 0 0 0 0
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. 0 0 0 0
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 2 298 037 2 519 232 109,6% 2 931 471 3 180 031 108,5% 6 763 798 7 091 270 104,8%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 2 250 564 2 480 897 110,2% 2 883 998 3 141 696 108,9% 6 716 325 7 052 793 105,0%
14.1. Személyi juttatások 385 057 394 972 102,6% 685 099 714 600 104,3% 3 591 371 3 701 323 103,1%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 98 673 99 946 101,3% 178 420 184 882 103,6% 954 224 983 022 103,0%
14.3. Dologi kiadások 1 766 834 1 985 979 112,4% 1 866 307 2 078 094 111,3% 2 016 558 2 204 328 109,3%
14.4. Pénzeszköz átadás 154 172 164 120 106,5% 154 172 164 120 106,5%
14.5. Egyéb támogatás 0 0 0 0
14.6. Ellátottak támogatása 0 0 0 0
15. Felújítás 22 473 13 335 59,3% 22 473 13 335 59,3% 22 473 13 335 59,3%
16. Beruházás 25 000 25 000 100,0% 25 000 25 000 100,0% 25 000 25 142 100,6%
17. Hitelek, értékpapírok 0 0 0 0
18. Tartalék (pénzforg. nélküli) 0 0 0 0
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 0 0 0 0
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 2 298 037 2 519 232 109,6% 2 931 471 3 180 031 108,5% 6 763 798 7 091 270 104,8%
Költségvetési létszámkeret 72,40 73,50 101,5% 300,90 310,00 103,0% 1 763,40 1 760,00 99,8%
ebből: pedagógus létszámkeret
technikai létszámkeret

2.b. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (II. 24.) önkormányzati rendeletéhez

A Bp. Főv. IV. ker. Újpest Önkorm. Gazdasági Intézmény önállóan működő intézményei felhasználási engedélyhez kötött előirányzatai

eFt-ban
Intézmény 2011. évi eredeti 2012. évi terv
Személyi juttatás Járulék Személyi juttatás Járulék
Újpesti Spec. Ált. Isk. és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int. 6 628 1 790 4 593 1 240
Bajza József Ált. Isk. 3 299 891 1 258 340
Szűcs Sándor Ált. Isk. 1 938 524 2 307 623
Erzsébet Utcai Ált. Isk. 7 587 2 048 7 384 1 994
Angol Tagozatos Ált. Isk. 3 874 1 046 3 573 965
Pécsi S. Ált. és Zenetag. Isk. 1 108 299 1 927 520
Megyeri Úti Ált. Isk. 3 939 1 064 4 051 1 094
Testnevelés Tagozatos Ált. Isk. 2 540 685 2 981 805
Német Tagozatos Ált. Isk. 4 408 1 190 1 883 509
Szigeti J. Utcai Ált. Isk. 2 789 754 1 852 500
Homoktövis Ált. Isk. 6 540 1 666 6 581 1 776
Bródy Imre Oktatási Központ 7 051 1 903 3 985 1 076
Károlyi István 12 Évf. Gimnázium 7 181 1 939 4 681 1 436
Csokonai Vitéz Mihály 12 Évf. Gimnázium 4 824 1 302 6 544 1 761
Könyves Kálmán Gimnázium 2 455 663 6 459 1 744
Babits Mihály Gimnázium 3 507 947 6 944 1 875
Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola 4 477 1 209 2 824 763
Iskolák összesen 74 145 19 920 69 827 19 021
Nyár Óvoda 2 941 793 1 354 366
JMK Óvoda 2 191 592 2 164 585
Fóti Óvoda-Leiningen Tagóvoda 2 901 784 3 045 822
Pozsonyi Óvoda 777 209 924 238
Ambrus-Vörösmarty Óvoda 1 365 368 2 814 759
Virág Óvoda 1 231 332 1 456 393
Viola Óvoda 1 467 395 1 573 425
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda 4 270 1 153 3 001 810
Deák Ovi 1 568 424 1 648 445
Dalos Ovi 2 091 564 852 230
Aradi Óvoda-Csányi Tagóvoda 3 214 867 3 039 820
Bőrfestő Óvoda 1 174 317 1 456 393
Homoktövis Óvoda 710 192 3 249 877
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda 2 859 773 2 805 758
Óvodák összesen 28 759 7 763 29 380 7 921
Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ 265 72
Újpesti Bölcsődék Intézménye 6 855 1 851 5 960 1 609
Egyéb intézmények összesen 7 120 1 923 5 960 1 609
Mindösszesen 110 024 29 606 105 167 28 551

3.a. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (II. 24.) önkormányzati rendeletéhez

A Bp. Főv. IV. ker. Újpest Önkormányzat intézményei költségvetésében megjelenő felújítási kiadásokról

eFt-ban
Sorszám Megnevezés 2011. évi eredeti 2012. évi terv Index
1. 2. 3. 4. 5.
Intézményi felújítási kiadások ÁFA-val
1. Polgármesteri Hivatal
2. Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ
Gazdasági Intézmény
- Pozsonyi Óvoda tetőfelújítás 13 335
3. Gazdasági Intézmény mindösszesen 22 473 13 335 59,3%
4. Ady Endre Művelődési Központ 3 300 0,0%
5. Szociális Foglalkoztató 1 600 0,0%
6. Szociális és Egészségügyi Intézmény
7. Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidő Központ
Intézményi felújítás összesen 27 373 13 335 48,7%

3.b. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (II. 24.) önkormányzati rendeletéhez

A Bp. Főv. IV. ker. Újpest Önkormányzat költségvetésében megjelenő felújítási kiadásokról

eFt-ban
Sorszám Megnevezés 2011. évi eredeti 2012. évi terv Index
1. 2. 3. 4. 5.
Felújítási munkálatok ÁFA-val
Utak és járdák felújítása 90 000 44 450 49,4%
1. 421100-1 Út, autópálya építése 90 000 44 450 49,4%
Felújítási alap képzés 32 027 0,0%
Felújítási alap terhére kivitelezés 100 000 107 998 108,0%
2. 680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 132 027 107 998 81,8%
Felújítási kiadások mindösszesen 222 027 152 448 68,7%

4.a. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (II. 24.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főv. IV. ker. Újpest Önkormányzat intézményei költségvetésében megjelenő beruházási kiadásokról

eFt-ban
Sorszám Megnevezés 2011. évi eredeti 2012. évi terv Index
1. 2. 3. 4. 5.
Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val
Polgármesteri Hivatal
- igazgatási szoftverek beszerzése 10 160
- informatikai eszközök vásárlása 13 843
- fénymásoló vásárlás 6 350
- digitális fényképezőgép beszerzés 635
- lokális hálózat bővítése 6 350
- galambvédelem 508
1. Polgármesteri Hivatal összesen 37 846
2. Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ
Gazdasági Intézmény
- Gazdasági Intézmény Központ beruházási keret 25 000
- Csokonai Gimnázium telefonközpont beszerzése 142
3. Gazdasági Intézmény mindösszesen 25 000 25 142 100,6%
4. Ady Endre Művelődési Központ
5. Szociális Foglalkoztató
6. Szociális és Egészségügyi Intézmény
7. Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidő Központ
Intézményi beruházás összesen 25 000 62 988 252,0%

4.b. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (II. 24.) önkormányzati rendeletéhez

A Bp. Főv. IV. ker. Újpest Önkormányzat költségvetésében megjelenő beruházási kiadásokról

eFt-ban
Sorszám Feladat megnevezése 2011. évi eredeti 2012. évi terv Index
1. 2. 3. 4. 5.
Beruházási kiadások
Forgalomtechnika 37 500 25 400 67,7%
Járda és útépítés 20 000 44 450 222,3%
1. 421100-1 Út, autópálya építése 57 500 69 850 121,5%
Közműépítés, kiváltás 6 250 2 540 40,6%
2. 422100-1 Folyadék szállítására szolgáló közműépítés 6 250 2 540 40,6%
Parkolóépítés 31 250 63 500 203,2%
3. 429900-1 Egyéb m.n.s. építés 31 250 63 500 203,2%
Parképítés, fasor rehabilitációs program 77 049 162 560 211,0%
4. 813000-1 Zöldterület-kezelés 77 049 162 560 211,0%
Szellemi termékek vásárlása 18 400 0,0%
E-közigazgatás fejlesztése 5 650 0,0%
Igazgatási szoftverek beszerzése 7 050 0,0%
Informatikai eszközök vásárlása 10 600 0,0%
Fénymásoló vásárlás 4 000 0,0%
Digitális fényképezőgép 500 0,0%
Galambvédelem 1 500 0,0%
Lokális hálózat bővítése és Szent István téri WIFI 25 350 0,0%
5. 841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 73 050 0 0,0%
Beruházás Kisebbségi Önkormányzatok 590 0,0%
6. 841127-1 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 590 0 0,0%
Közvilágítás, díszkivilágítás 15 000 6 350 42,3%
7. 841402-1 Közvilágítás 15 000 6 350 42,3%
Közterületi játszótér 50 000 25 400 50,8%
Intézményi játszóeszköz építés 38 750 12 700 32,8%
Játszótéri ivókutak 5 080
Közterületi öntözőkutak telepítése 3 810
Tervezések, szabályozási tervek, pályázati önrészek 60 500 53 340 88,2%
Komposztáló telep, újrahasználati központ megvalósíthatósági tanulmány 6 000 0 0,0%
Térfigyelő rendszer telepítése, bővítése 25 000 50 800 203,2%
8. 841403-1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 180 250 151 130 83,8%
Szakrendelő KEOP pályázat 327 853
9. 862211-1 Járóbetegek gyógyító szakellátása 327 853
Önkormányzat beruházási kiadásai mindösszesen 440 939 783 783 177,8%

5. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (II. 24.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főv. IV. ker. Újpest Önkormányzat költségvetésében megjelenő átadott pénzeszközökről

eFt-ban
Sorszám Megnevezés 2011. évi eredeti 2012. évi terv Index
1. 2. 3. 4. 5.
I. Működési célú pénzeszköz átadás
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre 42 000 33 000 78,6%
Kisebbségek támogatása 14 000 5 000 35,7%
1. 841126-6 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 14 000 5 000 35,7%
Rendőrség támogatása 25 000 25 000 100,0%
2. 842421-6 Közterület rendjének fenntartása 25 000 25 000 100,0%
Tűzőrség támogatása 3 000 3 000 100,0%
3. 842521-6 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása 3 000 3 000 100,0%
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre 350 159 715 050 204,2%
Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. 144 000 150 000 104,2%
Helytörténeti Értesítő 3 200 3 450 107,8%
1. 581400-5 Folyóirat, időszaki kiadv. kiadása 147 200 153 450 104,2%
UV Zrt. 365 000
2. 680001-5 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 365 000
Kerületi komposztálási mintaprogram 3 000 3 000 100,0%
Újpesti Városgondnokság Kft. támogatása 50 000 0,0%
3. 841403-5 Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 53 000 3 000 5,7%
Tehetséges Más Fogyatékosokért Alapítvány (Szőnyi Iskola miatt) 23 459 0,0%
4. 852021-5 Ált. isk.napp.rendsz.nev.okt.5-8 évf. 23 459 0 0,0%
Bursa Hungarica 5 100
5. 854314-5 Szociális ösztöndíj 5 100
Drog-prevenció 4 000 0,0%
6. 856099-5 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 4 000 0 0,0%
Balatonfüredi Kard.Rehab.Int. Alapítvány 3 000 3 000 100,0%
7. 861003-5 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás 3 000 3 000 100,0%
Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása 60 000
8. 862211-5 Járóbetegek gyógyító szakellátása 0 60 000
Twist Olivér Alapítvány 7 000 7 000 100,0%
9. 889913-5 Nappali melegedő 7 000 7 000 100,0%
Twist Olivér Alapítvány 2 000
10. 889929-5 Utcai szociális munka 2 000
Egyházak működési támogatása 20 000 10 000 50,0%
11. 890506-5 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 20 000 10 000 50,0%
Ker. és Iparkamara IV. ker. tagcsoportja 2 000 1 000 50,0%
12. 890601-5 Vállalkozói, munkaadói érdekképviseleti tevékenység támogatása 2 000 1 000 50,0%
MÁV Szimfonikusok 6 000 2 000 33,3%
13. 900121-5 Zeneművészeti tevékenység 6 000 2 000 33,3%
Lepke Múzeum 3 500 3 500 100,0%
14. 910203-5 Múzeumi kiállítási tevékenység 3 500 3 500 100,0%
Városi sportiskola támogatása 3 000
UTE támogatás 63 000 97 000 154,0%
15. 931202-5 Utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása 63 000 100 000 158,7%
Halassy Olivér USC 18 000 0,0%
16. 931301-5 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 18 000 0,0%
I. Összesen 392 159 748 050 190,8%
II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre 90 000 64 000 71,1%
Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés 25 000 25 000 100,0%
1. 841154-5 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel. 25 000 25 000 100,0%
Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel 25 000 14 000 56,0%
2. 889942-1 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatások 25 000 14 000 56,0%
Karmelita nővérek részére intézmény felújítási támogatás 5 000 0,0%
Templomok felújítási keret 25 000 25 000 100,0%
3. 890506-5 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 30 000 25 000 83,3%
25/2010. (IX. 16.) önko. rend. alapján: Értékvédelemmel kapcs. tám. 10 000 0,0%
4. 910302-5 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása 10 000 0 0,0%
II. Összesen 90 000 64 000 71,1%
I.-II. Összesen 482 159 812 050 168,4%
III. Kisebbségi Önkormányzatok pénzeszköz átadása 2 590 0,0%
Átadott pénzeszközök mindösszesen 484 749 812 050 167,5%

6. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (II. 24.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. ker. Önkormányzat költségvetésében megjelenő tartalékokról

eFt-ban
Sorszám Megnevezés 2011. évi eredeti 2012. évi terv Index
1. 2. 3. 4. 5.
Működési tartalékok
Államháztartási tartalék
I. Működtetési céltartalék 450 518 452 327 100,4%
1. Általános tartalék 156 155 141 000 90,3%
2. Egészségügyi tartalék 100 000 30 000 30,0%
3. Informatikai tartalék 9 000 15 000 166,7%
4. Tehetséges Más Fogyatékosokért Al. 2 663 6 630 249,0%
5. Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése 11 550 6 846 59,3%
6. Vis maior alap 5 000 5 000 100,0%
7. Újpesti Városnapok 14 000 14 000 100,0%
8. EB és Olimpiai Forgatag 15 000
9. Testvérvárosi Kapcsolatok 4 000
10. Újpest Egészségéért Díj 12 150 15 050 123,9%
11. S.O.S. gondozó hálózat 19 000
12. Sport támogatási keret 10 000 10 000 100,0%
13. Újpest kiváló tanulója 2 500 2 500 100,0%
14. Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím 2 500 1 500 60,0%
15. HPV elleni védőoltás 20 000
16. Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység 10 000 5 000 50,0%
17. Tankönyv támogatás 58 000 83 040 143,2%
18. Informatikai normatíva 13 761
19. Diákcsere program 2 000 1 000 50,0%
20. Könyvkiadás támogatása 5 000 4 000 80,0%
21. Pályázatok elkészítése 10 000 5 000 50,0%
22. Szobor és emléktábla állítás 15 000 8 000 53,3%
23. DHK díjtartozás 5 000
24. Karácsonyi vásár, szilveszter 25 000 22 000 88,0%
II. Támogatási céltartalék 140 000 0 0,0%
1. Panel program önkormányzati önrész 120 000 0,0%
2. Társasházak felújítási támogatása 20 000 0,0%
III. Bizottsági tartalékok 106 136 109 008 102,7%
1. Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret 3 000 3 000 100,0%
2. Pályázati önrész önko. hat. alapján 500 0,0%
3. Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret 3 000 3 000 100,0%
4. Népjóléti és Lakásügyi Bizottság 3 000 3 000 100,0%
5. Idősek hónapja 1 000 1 000 100,0%
6. 100 évesek köszöntése 300 300 100,0%
7. Utcai gondozó szolgálat 2 000 0,0%
8. TRÖK keret 12 000 12 000 100,0%
9. TRÖK rendezvények 7 500 7 500 100,0%
10. TRÖK Farkaserdő rendbetétele 10 000 10 000 100,0%
11. Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret 63 836 69 208 108,4%
Ebből: - DÖK támogatás 4 000 4 000 100,0%
- Gyermekvédelmi felelősök kerete 3 000 3 000 100,0%
- Diákösztöndíj 5 336 2 708 50,7%
- Éjszakai ping-pong 2 500 2 500 100,0%
- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása 14 000 14 000 100,0%
- Egyéb kulturális tevékenység 10 000 8 000 80,0%
- Kisebbségi keret 5 000 14 000 280,0%
- Civil keret 12 000 12 000 100,0%
- Civil szerepvállalás fejlesztése 1 000
- Sport Alap 8 000 8 000 100,0%
Működési tartalékok összesen 696 654 561 335 80,6%
Fejlesztési tartalékok
1. Beruházási és felújítási céltartalék 212 000 220 000 103,8%
2. Újpesti Zöld Kataszter elkészítése 10 000 20 000 200,0%
3. Városháza étterem kialakítása 50 000 40 000 80,0%
4. KMOP-4.5.2-11.pályázati önrész (Bölcsőde) 101 880
IV. Fejlesztési tartalékok mindösszesen 272 000 381 880 140,4%
V. Kisebbségi Önkormányzatok tartaléka 1 398
Tartalékok mindösszesen 970 052 943 215 97,2%

7. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (II. 24.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának előirányzat felhasználási ütemterve

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Mind-
összesen
Előző havi záró pénzállomány 6 778 473 6 946 609 7 114 745 7 282 881 7 756 698 8 230 515 8 704 332 9 178 149 9 651 966 9 821 047 10 294 765 10 768 583
Bevételek
I. Működési bevételek 168 136 168 136 168 136 473 817 473 817 473 817 473 817 473 817 169 081 473 818 473 818 191 340 4 181 550
1. Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei 119 151 119 151 119 151 119 151 119 151 119 151 119 151 119 151 119 152 119 152 119 152 119 152 1 429 816
2. Önkormányzat működési bevételei 48 985 48 985 48 985 48 985 48 985 48 985 48 985 48 985 48 985 48 985 48 985 48 995 587 830
3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 0 0 0 305 681 305 681 305 681 305 681 305 681 944 305 681 305 681 23 193 2 163 904
a) Helyi adók 0 0 0 305 681 305 681 305 681 305 681 305 681 0 305 681 305 681 23 197 2 162 964
b) Átengedett központi adók 0 0 0 0 0 0 0 0 944 0 0 0 944
c) Bírságok, pótlékok 0 0 0 0 0
d) Egyéb sajátos bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 -4
II. Támogatások
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 675 2 675
a) Ebből: Normatív hozzájárulások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
b) Központosított előirányzatok 0
c) Normatív kötött felhasználású támogatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 670 2 670
d) Egyéb központi támogatások
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -2
1. Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 0
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -2
3. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0
IV. Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -3
1.a Támogatásértékű működési bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -3
1.b TB Alaptól átvett pénzeszköz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.a Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 0 0
2.b TB Alaptól átvett pénzeszköz
V. Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. Működési célú pénzeszköz átvétel 0
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 0
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele,(munk. tám., helyi tám.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele 0
2. Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele 0
3. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 168 136 168 136 168 136 473 817 473 817 473 817 473 817 473 817 169 081 473 818 473 818 194 010 4 184 220
VIII. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 0
1. Működési célú hitel felvétele
2. Forgatási célú értékpapír bevétele
3. Fejlesztési célúkötvény kibocsátás
4. Fejlesztési célú hitel felvétele
BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 168 136 168 136 168 136 473 817 473 817 473 817 473 817 473 817 169 081 473 818 473 818 194 010 4 184 220
KIADÁSOK
1. Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -2
2. Önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 617 1 617
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
4. Speciális célú támogatások
5. Végleges pénzeszköz átadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 841 2 841
6. Felújítási kiadások 0 0 0 0
7. Beruházási kiadások 0 0 0 0 0 100 100
8. Tartalékok (működési+felhalmozási) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 295 1 295
9. Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám., munk. kölcsön) 0 0 0 0 0
10. KIADÁSOK ÖSSZESEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 5 753 5 853
11. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Működési célú hitel visszafizetése 0
Forgatási célú értékpapír kiadása
Fejlesztési célú kötvény beváltása
Egyéb kötelezettség törlesztése
KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 5 753 5 853
Záró pénzkészlet 6 946 609 7 114 745 7 282 881 7 756 698 8 230 515 8 704 332 9 178 149 9 651 966 9 821 047 10 294 765 10 768 583 10 956 840

8. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (II. 24.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat többéves kihatással járó és befejezetlen beruházásairól

eFt-ban
Sorszám Megnevezés 2012. 2013. 2014.
Tőke Kamat Összesen Tőke Kamat Összesen Tőke Kamat Összesen
1 Kötvény 457 000 457 000 450 500 450 500 145 000 413 000 558 000
Összesen 0 457 000 457 000 0 450 500 450 500 145 000 413 000 558 000
eFt-ban
Sorszám Megnevezés 2015. 2016.- 2030. 2031.
Tőke Kamat Összesen Tőke Kamat Összesen Tőke Kamat Összesen
1 Kötvény 290 000 388 000 678 000 290 000 375 500 665 500 215 000 375 500 590 500
Összesen 290 000 388 000 678 000 290 000 375 500 665 500 215 000 375 500 590 500

9. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (II. 24.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatásokról

A helyi önkormányzat adórendeleteiben meghatározott közvetett támogatások, adóelengedések, adókedvezmények:
Nem lakás céljára szolgáló építmény és telekadó
Adómentesség, adókedvezmény igénylésének lehetősége 2004. 01. 31.-től gyakorlatilag megszűnt. A 2011. 12. 31.-ig hatályos többszörösen módosított építmény és telekadóról szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/1992. (IV. 01.) önkormányzati rendelete ezen időponttól kezdődően 3 mentességet nevesített, azt is kizárólag magánszemélyek részére. Ezek:
1. mentes a magánszemély tulajdonában álló lakás,
2. mentes a magánszemély tulajdonában lévő lakóház építésére alkalmas telektulajdon 2 évig, valamint
3. mentes magánszemély tulajdonában lévő lakóingatlanhoz tartozó telek.
Ezeket számszerűsíteni nem áll módunkban, mivel az adómentes ingatlanokról bevallást nem kell benyújtani.
Magánszemélyek kommunális adója
Az erről szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2003. (XII. 10.) önkormányzati rendelete adókedvezményt nem határozott meg.
A rendelet 5. §-a szabályozza a kommunális adó alól mentes lakások (lakásbérleti jogok) körét, de mivel a rendelet 6. § (2) bek. értelmében a mentes lakásról nem kell bevallást tenni, ezek számáról - ez alapján a kvázi kieső bevételről - információval ugyanúgy nem rendelkezünk, mint az építmény és telekadó hivatkozott mentességeinél.
Nem helyi rendelettel szabályozott, hanem központi adófajta a gépjárműadó, ahol kizárólag a Gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. Törvény (a továbbiakban: Gjt.) által biztosított mentességek, kedvezmények vehetők igénybe.
Gépjárműadó mentességben részesült 1.377 adózó összesen 30.226.057 Ft összegben az alábbi jogcímeken:
- 952 adózó, 25.045.106 Ft érintett 1 összegben a Gjt. 5. §-ban foglalt adómentesség alapján (leggyakrabban a súlyos mozgáskorlátozottak, alapítványok, egyházak, társadalmi szervezetek)
- 425 Adózó 5.180.951 Ft összegben az Okmányirodában bejelentett - de a járműnyilvántartásban nem rögzített - korábbi években történt gépjármű tulajdonjog átruházás, rendőrség által igazolt birtokból való kikerülés stb. alapján
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 133. § és 134. § rendelkezéseinek megfelelően - kérelemre, egyedi méltányossági eljárás lefolytatását követően - 2011. évben engedélyezett adómérséklések és fizetési könnyítések (részletfizetés, fizetési halasztás) adatai:
Építmény és telekadó
Adómérséklés: 4 db
Érintett összeg: 462.594 Ft
Fizetési könnyítés:
- részlet: 85 db összege 639 041 819 Ft
- fizetési halasztás: 12 db összege 48.365 011 Ft
2012. évre áthúzódó fizetési könnyítés 48 db, összege: 111.463.093 Ft
2013. évre áthúzódó fizetési könnyítés 10 db, összege 13.293.700 Ft
Mindösszesen: 124.756.793 Ft
Magánszemélyek kommunális adója:
Adómérséklés 19 db
Összege: 594.947 Ft
Fizetési könnyítés: 17 db
Összege: 325.274 Ft
2012. évre áthúzódó fizetési könnyítés 6 db, összege: 221.264 Ft
Gépjárműadó
Adómérséklés 54 db
Összege: 1.405.162 Ft
Fizetési könnyítés (részlet, halasztás): 16 db
Összege: 4.023.963 Ft, ebből áthúzódó: 1.895.696.- Ft
Fizetési könnyítéskor az adó megfizetésére az eredeti esedékességtől eltérő időben (fizetési halasztás) vagy részletekben került sor, az ART hivatkozott rendelkezéseinek megfelelően.
[1] az „érintett összeg” közlése tájékoztató adat, azon összeget számszerűsíti, mely a kedvezmény illetve mentességi jogosultság hiányában előírásra kerülne, mint fizetési kötelezettség, a törzskivetés összegében nem szerepel!)

10. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (II. 24.) önkormányzati rendeletéhez

A Bp. Főv. IV. kerület Újpest Önkormányzat által Uniós támogatással megvalósított projekt, ill. projektekhez való hozzájárulások

eFt-ban
Sorszám Megnevezés Megvalósulás éve Összesen
2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017.
1. Projekt megnevezése
Bevételi jogcímek
KEOP-5.3.0/A/09-2010-0043 327 853 327 853
Bev. összesen 327 853 - - - - - 327 853
Kiadási jogcímek
Szakrendelő felújítása 327 853 327 853
Kiadások összesen 327 853 - - - - - 327 853
2. Projekt megnevezése
Bevételi jogcímek
KMOP-2007.-4.6.1/B -2. óvodai EU pályázat 20 360 20 360
KMOP-5.2.2/B Nagyvárosi
Jövő-Új Főtér
58 963 58 963
Bev. összesen 79 323 79 323
Kiadási jogcímek
3. Projekt megnevezése
Bevételi jogcímek
KMOP-4.5.3-10-11-2011-0060 20 902 20 902
Bev. összesen 20 902 20 902
Kiadási jogcímek
Koktél áruház akadálymentesítése 20 902 20 902
Kiadások összesen 20 902 20 902
Projektek mindösszesen
Bevételek mindösszesen 428 078 - - - - - 428 078
Kiadások mindösszesen 348 755 - - - - - 348 755

11. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (II. 24.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegéről gördülő tervezésben

eFt-ban
Sorszám Megnevezés 2012. 2013. 2014.
1. 2. 3. 4. 5.
Bevételek
I. Működési bevételek
1. Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei 1 429 816 1 487 009 1 546 489
2. Önkormányzat működési bevételei 587 830 611 343 635 797
3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 9 396 929 9 671 895 10 002 125
a.) Helyi adók 8 284 049 8 531 193 8 832 905
b.) Átengedett központi adók 948 880 972 602 996 917
c.) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 75 000 76 875 78 797
d.) Egyéb sajátos bevételek 89 000 91 225 93 506
II. Támogatások
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 3 496 988 3 584 413 3 674 023
a) Ebből: Normatív hozzájárulások 3 200 273 3 280 280 3 362 287
b) Központosított előirányzatok 0 0 0
c) Normatív kötött felhasználású támogatások 296 715 304 133 311 736
d) Egyéb központi támogatás 0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 112 998 115 823 118 718
1. Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 0 0 0
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 107 998 110 698 113 465
3. Pénzügyi befektetések bevételei 5 000 5 125 5 253
IV. Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről) 1 499 408 1 536 894 1 579 283
1.a Támogatásértékű működési bevétel 770 502 1 272 444 1 304 255
1.b TB Alaptól átvett pénzeszköz 258 000 264 450 275 028
2.a Támogatásértékű felhalmozási bevétel 470 906
2.b TB Alaptól átvett pénzeszköz 0
V Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről) 300 308 316
1. Működési célú pénzeszköz átvétel 0 0 0
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 300 308 316
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. tám., helyi tám.) 16 500 16 913 17 336
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0
1. Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele 0 0 0
2. Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele 0 0 0
3. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 16 540 769 17 024 598 17 574 087
VIII. Finanszírozási műveletek 0 0 0
1 Értékpapír bevételek
BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 16 540 769 17 024 598 17 574 087
IX. Hitelek 0 0 0
1 Működési célú hitel felvétele 0
2 Fejlesztési célú hitel felvétele 0 0 0
BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN 16 540 769 17 024 598 17 574 087
KIADÁSOK
1. Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai 11 204 358 11 575 692 11 865 085
2. Önkormányzat működési kiadásai 1 621 542 1 662 081 1 703 633
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 930 550 953 814 977 659
4. Speciális célú támogatások
5. Végleges pénzeszköz átadás 812 050 832 351 853 160
6. Felújítási kiadások 165 783 167 441 169 115
7. Beruházási kiadások 846 771 855 239 863 791
8. Tartalékok (működési+felhalmozási) 943 215 961 067 979 308
9. Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám. munk. kölcsön) 16 500 16 913 17 336
I. KIADÁSOK ÖSSZESEN 16 540 769 17 024 598 17 429 087
II. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 0 0 145 000
1. Működési célú hitel visszafizetése
2. Forgatási célú értékpapír kiadása
3. Fejlesztési célú hitel törlesztése
4. Fejlesztési célú kötvény beváltása
5. Egyéb kötelezettség törlesztése 145 000
KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 16 540 769 17 024 598 17 574 087
hiány /többlet 0 0 0

11.a. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (II. 24.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről gördülő tervezésben

eFt-ban
Sorszám Megnevezés 2012. 2013. 2014.
1. 2. 3. 4. 5.
BEVÉTELEK
1. Intézményi működési bevételek 2 017 646 2 098 352 2 182 286
Ebből: Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei + ÁFA bev. 1 429 816 1 487 009 1 546 489
Önkormányzat működési bevételei 587 830 611 343 635 797
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 9 396 929 9 671 895 10 002 125
a) Helyi adók 8 284 049 8 531 193 8 832 905
Építményadó 1 900 000 1 959 927 2 031 644
Telekadó 260 000 269 100 278 519
Kommunális adó 50 000 51 750 53 561
Iparűzési adó 6 039 049 6 250 416 6 469 181
Idegenforgalmi adó+üdülési hozzájárulás 35 000 36 225 37 493
b) Átengedett központi adók 948 880 972 602 996 917
Személyi Jövedelemadó (forrásmegosztásból) 348 880 357 602 366 542
Gépjárműadó 600 000 615 000 630 375
Jövedelem differenciálódás elsz. korrekció 0 0 0
c) Bírságok, pótlékok 75 000 76 875 78 797
d) Egyéb sajátos bevételek 89 000 91 225 93 506
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 3 496 988 3 584 413 3 674 023
a) Normatív hozzájárulások 3 200 273 3 280 280 3 362 287
b) Központosított előirányzatok 0 0 0
c) Normatív kötött felhasználású támogatás 296 715 304 133 311 736
d) Egyéb központi támogatások 0 0 0
4. Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről) 1 028 502 1 054 215 1 084 537
a) Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények 0 0 0
b) Önkormányzat 770 502 789 765 809 509
c) TB. Alapoktól átvett pénzeszköz (intézmények) 258 000 264 450 275 028
5. Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről) 0 0 0
a) Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények
b) Önkormányzat
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése
7. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0
a) Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele
b) Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele
c) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 15 940 065 16 408 875 16 942 971
8. Finanszírozási műveletek 0 0 0
Működési célú hitel felvétele
Forgatási célú értékpapír bevétele
9. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 15 940 065 16 408 875 16 942 971
10. Működési célú hitel felvétele
11. BEVÉTELEK + HITELEK MINDÖSSZESEN (9+10) 15 940 065 16 408 875 16 942 971
KIADÁSOK
1. Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai 11 204 358 11 575 692 11 865 085
2. Önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások (a szakfeladatok az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével) 1 621 542 1 662 081 1 703 633
4. Végleges pénzeszköz átadás 748 050 766 751 785 920
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 930 550 953 814 977 659
6. Speciális célú támogatások
7. Működési tartalékok 561 335 575 368 589 752
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 15 065 835 15 533 706 15 922 049
II. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK
8 Működési hitel visszafizetése
9. Forgatási célú értékpapír kiadása
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 15 065 835 15 533 706 15 922 049
többlet 874 230 875 169 1 020 922

11.b. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (II. 24.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről gördülő tervezésben

eFt-ban
Sor-szám Megnevezés 2012. 2013. 2014.
1. 2. 3. 4. 5.
Önkormányzat felhalmozási bevételei
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 112 998 115 823 118 718
a) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (ingatlan)
b) Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei 107 998 110 698 113 465
c) Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek) 5 000 5 125 5 253
2. Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú) 0 0 0
a) Ebből: beruházások állami céltámogatása
b) központosított támogatások
3. Támogatásértékű bevétel (Átvett pénzeszköz államházt. belülről) 470 906 482 679 494 746
a) Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények
b) Önkormányzat 470 906 482 679 494 746
c) TB Alapoktól átvett (Intézmények)
4. Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről) 300 308 316
a) Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények 300 308 316
b) Önkormányzat
5. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0
a) Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele
b) Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele
c) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése 16 500 16 913 17 336
I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 600 704 615 723 631 116
II. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 0 0 0
Forgatási célú értékpapír bevételek
BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 600 704 615 723 631 116
1. Fejlesztési célú kötvény kibocsátás
2. Fejlesztési célú hitel felvétele 0 0 0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 600 704 615 723 631 116
Önkormányzat fejlesztési kiadásai
1. Önkormányzat felújítási kiadásai 165 783 167 441 169 115
2. Önkormányzat beruházási kiadásai 846 771 855 239 863 791
3. Fejlesztési tartalékok 381 880 385 699 389 556
4. Végleges pénzeszköz átadás 64 000 65 600 67 240
5. Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel
6. Munkáltatói támogatás folyósítása 16 500 16 913 17 336
7. Fejlesztési célú hitel törlesztése
8. Egyéb kötelezettség törlesztése 145 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 474 934 1 490 892 1 652 038
9. Finanszírozási műveletek
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 1 474 934 1 490 892 1 652 038
hiány -874 230 -875 169 -1 020 922