Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (4) bekezdésében és 143. § (4) bekezdés e) pontjában, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 254. § (2) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-5. § * 

6. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2012. április 15. napján lép hatályba.

(2) E rendelet 7. § (2) és (3) bekezdése a kihirdetést követő napon lép hatályba.

7. § * 

Dr. Tahon Róbert
Jegyző
Wintermantel Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2012. április 2. napján.

Dr. Tahon Róbert
jegyző