Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról és rendjéről szóló - többször módosított - Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2007. (IX. 3.) önkormányzati rendelete módosításáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (4) bekezdésében és 143. § (4) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-3. § * 

4. § Ez a rendelet 2012. április 15. napján lép hatályba.

5. § * 

Dr. Tahon Róbert
Jegyző
Wintermantel Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2012. április 2. napján.

Dr. Tahon Róbert
jegyző

Melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendeletéhez *