Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2011. évi költségvetésének zárszámadásáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján, 2011. évi költségvetéséről szóló, többször módosított Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (II. 25.) önkormányzati rendeletének zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) Az Önkormányzat költségvetésének módosított előirányzatai tartalmazzák a központi költségvetésből leutalt változásokat.

(2) A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót e rendelet 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően

23 560 680 ezer Ft bevételek és finanszírozási műveletek főösszeggel
16 833 520 ezer Ft kiadások és finanszírozási műveletek főösszeggel
6 727 160 ezer Ft bevételi többlettel, valamint
6 708 733 ezer Ft tárgyévi módosított pénzmaradvány összeggel

jóváhagyja.

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit forrásonként és a kiadásokat az 1. számú mellékletben, valamint a Polgármesteri Hivatal kiadásait szakfeladatonként részletezve a 3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését, finanszírozását a 2.; 2/a számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

4. § A Képviselő-testület a felújítási célra meghatározott kiadások teljesítését az 1.b számú melléklet, valamint a Polgármesteri Hivatal célonkénti részletezését a 4. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

5. § A Képviselő-testület a fejlesztési célra meghatározott kiadások teljesítését az 1.b számú melléklet, valamint a Polgármesteri Hivatal feladatonkénti részletezését az 5. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

6. § A Képviselő-testület a végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadásainak teljesítését az 1. számú melléklet, valamint a Polgármesteri Hivatal részletezését a 6. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

7. § (1) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek tárgyévi helyesbített pénzmaradványát az alábbiak szerint hagyja jóvá. A pénzmaradvány záró pénzkészletből történő levezetését a rendelet 13. számú melléklete, az intézmények kötelezettségvállalással terhelt és szabadon felhasználható pénzmaradványát a 14. számú melléklete tartalmazza.

eFt-ban
Intézmények megnevezése Tárgyévi helyesbített
pénzmaradvány
Szociális Foglalkoztató 7 570
Ady Endre MK 8 178
Gazdasági Intézmény 249 804
Karinthy Frigyes ÁMK 13 585
UGYIH 5 524
SZEI 31 571
Összesen 316 232
Polgármesteri Hivatal 6 413 661
Kerület összesen 6 729 893

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 6 413 661 eFt 2011. évi helyesbített pénzmaradványáról a következőképpen rendelkezik:

- Intézményeket megillető kiutalatlan támogatás - 344 287 eFt
- Költségvetési befizetés többlet normatív támogatás miatt - 21 160 eFt
- Intézményektől elvont szabad pénzmaradvány + 152 342 eFt
- A fennmaradó összegből a Képviselő-testület által a 2012. évi költségvetés módosítása során meghatározott feladatok kerülnek teljesítésre.

(3) A Képviselő-testület az intézmények kiutalatlan támogatását az alábbiak szerint fogadja el:

eFt-ban
Intézmények megnevezése Kiutalatlan támogatás
Gazdasági Intézmény 340 042
Karinthy Frigyes ÁMK 4 245
Összesen: 344 287

A Képviselő-testület a kiutalatlan támogatás összegéről akként rendelkezik, hogy az teljes egészében kiutalásra kerül az intézmények számára 2012. június 30-ig.

(5) A Képviselő-testület

- a Gazdasági Intézmény és a hozzá tartozó önállóan működő intézmények költségvetési pénzmaradványának szabadon felhasználható részéből összesen 117 704 eFt összeget,

- a Szociális Foglalkoztató pénzmaradványának szabadon felhasználható részét, 6 056 eFt-ot,

- a Szociális és Egészségügyi Intézmény pénzmaradványának szabadon felhasználható részét, 12 931 eFt-ot,

- a Karinthy Frigyes ÁMK pénzmaradványának szabadon felhasználható részét, 15 651 eFt-ot

elvon. Az elvont pénzmaradvány befizetési kötelezettségének az Intézmények 2012. június 30-ig köteles eleget tenni.

(6) A Képviselő-testület a jóváhagyott pénzmaradványok előirányzatosításáról a költségvetési rendelet módosítása során intézkedik.

8. § A Képviselő-testület a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóinak a zárszámadási rendeletben való szerepeltetését a 8. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően

34 280 eFt bevételi főösszeggel
35 575 eFt kiadási főösszeggel
21 511 eFt záró pénzösszeggel

jóváhagyja.

Kisebbségi önkormányzatok bankszámla maradványa:

eFt-ban
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2 490
Görög Kisebbségi Önkormányzat 3 485
Horvát Kisebbségi Önkormányzat 1 102
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 1 381
Német Kisebbségi Önkormányzat 1 135
Roma Kisebbségi Önkormányzat 34
Román Kisebbségi Önkormányzat 1 243
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 818
Szerb Kisebbségi Önkormányzat 5 091
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 3 694
Ukrán Kisebbségi Önkormányzat 1 008
Örmény Kisebbségi Önkormányzat 30
Kisebbségi Önkormányzatok összesen 21 511

9. § A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának alakulását a 9. számú melléklet, a közvetett támogatások alakulását a 10. számú melléklet, az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 11. sz. melléklet, a Polgármesteri Hivatal vagyonkimutatását a 12/a., az önkormányzat vagyonkimutatását a 12/b. számú melléklet, a pénzeszközök változását a 16. sz. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 1. napon lép hatályba. A beszámolót megalapozó vagyonkimutatás eredetiben a Polgármesteri Hivatalban megtekinthető.

Dr. Tahon Róbert
jegyző
Wintermantel Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2012. május 2. napján.

Dr. Tahon Róbert
jegyző

1. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (V. 2.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2011. évi eredeti 2011. évi mód. Teljesítés Index
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Bevételek
I. Működési bevételek 11 512 284 11 565 321 11 656 241 100,8%
1. Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei 1 277 688 1 286 733 1 274 248 99,0%
2. Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei 299 944 310 485 265 835 85,6%
3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 9 934 652 9 968 103 10 116 158 101,5%
a.) Helyi adók 8 222 412 8 243 253 8 198 218 99,5%
b.) Átengedett központi adók 1 084 702 1 078 163 1 083 904 100,5%
c.) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 627 538 646 687 834 036 129,0%
II. Támogatások
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 3 626 483 4 163 981 4 163 980 100,0%
a) Ebből: Normatív hozzájárulások 3 517 924 3 483 248 3 483 247 100,0%
b) Központosított előirányzatok 2 520 47 103 47 103 100,0%
c) Normatív kötött felhasználású támogatások 106 039 538 231 538 231 100,0%
d) Egyéb központi támogatás 95 399 95 399 100,0%
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 123 723 123 923 56 502 45,6%
1. Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 18 723 18 923 32 177 170,0%
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 100 000 100 000 0 0,0%
3. Pénzügyi befektetések bevételei 5 000 5 000 24 325 486,5%
IV. Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről) 1 266 233 1 728 610 1 559 834 90,2%
1.a Támogatásértékű működési bevétel 922 233 1 427 503 1 281 872 89,8%
1.b TB Alaptól átvett pénzeszköz 260 000 260 000 257 088 98,9%
2.a Támogatásértékű felhalmozási bevétel 84 000 41 107 20 874 50,8%
2.b TB Alaptól átvett pénzeszköz
V. Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről) 0 0 0
1. Működési célú pénzeszköz átvétel
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. tám., helyi tám.) 13 000 16 500 11 645 70,6%
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 12 869 1 215 413 1 112 478 91,5%
1. Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele 12 869 1 215 413 1 112 478 91,5%
2. Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele
3. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 16 554 592 18 813 748 18 560 680 98,7%
VIII. Finanszírozási műveletek 0 5 000 000 5 000 000 100,0%
1. Értékpapír bevételek 5 000 000 5 000 000 100,0%
BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 16 554 592 23 813 748 23 560 680 98,9%
IX. Hitelek 0 0 0
1. Működési célú hitel felvétele
2. Fejlesztési célú hitel felvétele 0 0 0
BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN 16 554 592 23 813 748 23 560 680 98,9%
Kisebbségek bevételei 44 344 54 326 34 280 63,1%
KIADÁSOK
1. Intézmények működési kiadásai 8 728 112 9 758 286 9 158 684 93,9%
2. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési kiadások (a szakfeladatok az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével) 4 798 290 5 279 840 4 876 922 92,4%
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 845 050 852 923 838 554 98,3%
4. Speciális célú támogatások
5. Végleges pénzeszköz átadás 484 749 1 438 679 1 170 089 81,3%
6. Felújítási kiadások 249 400 595 573 333 590 56,0%
7. Fejlesztési kiadások 465 939 812 207 437 039 53,8%
8. Tartalékok (működési+felhalmozási) 970 052 5 059 740 0 0,0%
9. Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám. munk. kölcsön) 13 000 16 500 17 726 107,4%
10. Hitel törlesztése 0 0 916
11. Egyéb kötelezettség törlesztése 0 0 0
KIADÁSOK ÖSSZESEN 16 554 592 23 813 748 16 833 520 70,7%
12. Finanszírozási műveletek 0 0 0
KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 16 554 592 23 813 748 16 833 520 70,7%
Tájékoztató jelleggel
Intézményfinanszírozás 7 209 142 7 926 870 7 582 583 95,7%
Kisebbségek kiadásai 44 344 54 326 35 575 65,5%

1.a. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (V. 2.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önk. működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2011. évi eredeti 2011. évi mód. Teljesítés Index
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Bevételek
1. Intézményi működési bevételek 1 577 632 1 597 218 1 540 083 96,4%
Ebből: Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei + ÁFA bev. 1 277 688 1 286 733 1 274 248 99,0%
Polgármesteri Hivatal+ÁFA bevétel 299 944 310 485 265 835 85,6%
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 9 934 652 9 968 103 10 116 158 101,5%
a) Helyi adók 8 222 412 8 243 253 8 198 218 99,5%
Építményadó 1 600 000 1 862 406 1 862 406 100,0%
Telekadó 240 000 307 085 307 085 100,0%
Kommunális adó 50 000 52 595 52 595 100,0%
Iparűzési adó 6 300 712 5 990 981 5 945 946 99,2%
Idegenforgalmi adó 31 700 30 186 30 186 100,0%
b) Átengedett központi adók 1 084 702 1 078 163 1 083 904 100,5%
Személyi jövedelemadó (normatív) 0 0
Személyi jövedelemadó (forrásmegosztásból) 464 702 464 702 464 702 100,0%
Gépjárműadó 620 000 613 461 613 461 100,0%
Átengedett egyéb központi adók 0 0 5 741
c) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 627 538 646 687 834 036 129,0%
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 3 626 483 4 158 801 4 141 127 99,6%
a) Normatív hozzájárulások 3 517 924 3 483 248 3 483 247 100,0%
b) Központosított előirányzatok 2 520 41 923 24 250 57,8%
c) Normatív kötött felhasználású támogatás 106 039 538 231 538 231 100,0%
d) Egyéb központi támogatás 95 399 95 399 100,0%
4. Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről) 1 182 233 1 687 503 1 538 960 91,2%
a) Polgármesteri Hivatal 888 578 770 046 626 134 81,3%
b) Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények 33 655 657 457 655 738 99,7%
c) TB. Alapoktól átvett pénzeszköz (intézmények) 260 000 260 000 257 088 98,9%
5. Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről) 0 0 0
a) Polgármesteri Hivatal
b) Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése
7. Pénzforgalom nélküli bevételek 12 869 1 215 413 1 112 478 91,5%
a) Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele 12 869 1 215 413 1 112 478 91,5%
b) Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele
c) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 16 333 869 18 627 038 18 448 806 99,0%
8. Finanszírozási műveletek 0 0
a) Működési célú hitel felvétele
b) Forgatási célú értékpapír bevétele
9. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 16 333 869 18 627 038 18 448 806 99,0%
10. Működési célú hitel felvétele
BEVÉTELEK + HITELEK MINDÖSSZESEN (9+10) 16 333 869 18 627 038 18 448 806 99,0%
Kiadások
1. Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai (Polgármesteri Hivatal nélkül) 8 728 112 9 758 286 9 158 684 93,9%
2. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési kiadások (a szakfeladatok az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével) 4 798 290 5 279 840 4 876 922 92,4%
3. Végleges pénzeszköz átadás 394 749 1 035 673 1 080 117 104,3%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 845 050 852 923 838 554 98,3%
5. Speciális célú támogatások
6. Működési tartalékok 698 052 59 740 0 0,0%
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 15 464 253 16 986 462 15 954 277 93,9%
7. Működési hitel visszafizetése
8. Finanszírozási műveletek (forgatási célú értékpapír kiadások)
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 15 464 253 16 986 462 15 954 277 93,9%
Tájékoztató jelleggel
9. Intézményfinanszírozás 7 209 142 7 926 870 7 582 583 95,7%

1.b. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (V. 2.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2011. évi eredeti 2011. évi mód. Teljesítés Index
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Önkormányzat felhalmozási bevételei
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 123 723 123 923 56 502 45,6%
a) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (ingatlan) 18 723 18 923 32 177 170,0%
b) Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei (lakásért. felúj. alap igénybevétele) 100 000 100 000 0 0,0%
c) Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek) 5 000 5 000 24 325 486,5%
2. Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú) 0 5 180 22 853 441,2%
a) Ebből: beruházások állami céltámogatása
b) központosított támogatások 5 180 22 853 441,2%
3. Támogatásértékű bevétel (Átvett pénzeszköz álllamházt. belülről) 84 000 41 107 20 874 50,8%
a) Polgármesteri Hivatal 84 000 41 107 20 604 50,1%
b) Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények 270
c) TB Alapoktól átvett (Intézmények)
4. Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről) 0 0 0
a) Polgármesteri Hivatal
b) Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények
5. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0
a) Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele
b) Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele
c) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése 13 000 16 500 11 645 70,6%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 220 723 186 710 111 874 59,9%
7. Finanszírozási műveletek 0 5 000 000 5 000 000 100,0%
Fejlesztési célú kötvénykibocsátás 5 000 000 5 000 000 100,0%
BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 220 723 5 186 710 5 111 874 98,6%
8. Fejlesztési célú hitel felvétele 0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN 220 723 5 186 710 5 111 874 98,6%
Önkormányzat fejlesztési kiadásai
1. Önkormányzat felújítási kiadásai 249 400 595 573 333 590 56,0%
2. Önkormányzat fejlesztési kiadásai 465 939 812 207 437 039 53,8%
3. Fejlesztési tartalékok 272 000 5 000 000 0 0,0%
4. Végleges pénzeszköz átadás 90 000 403 006 89 972 22,3%
5. Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel
6. Munkáltatói támogatás folyósítása 13 000 16 500 17 726 107,4%
7. Fejlesztési célú hitel törlesztése 916
8. Egyéb kötelezettség törlesztése
9. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 090 339 6 827 286 879 243 12,9%
10. Finanszírozási műveletek
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 1 090 339 6 827 286 879 243 12,9%

2. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (V. 2.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásairól

eFt-ban
1. Karinthy Frigyes Ált. Műv. Központ 2. Gazdasági Intézmény és önálló működő intézményei
Sorszám Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 47 500 54 684 55 276 101,1% 737 899 739 664 769 506 104,0%
- alaptevékenység bevételei 47 400 54 584 54 869 100,5% 737 899 739 664 767 474 103,8%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek 100 100 407 407,0% 2 032
2. Felhalmozási célú bevételek 200 189 94,5%
3. Működési célú átvett pénzeszköz 10 651 11 086 104,1% 587 532 587 521 100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 100
5. ÁFA bevétel 10 350 10 446 10 304 98,6% 175 180 175 180 155 582 88,8%
6. Pénzmaradvány 2 678 2 678 100,0% 34 805 34 805 100,0%
7. Támogatás (Állami tám.)
8. Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinanszírozás) 518 241 550 951 546 706 99,2% 5 884 640 6 413 173 6 073 131 94,7%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 576 091 629 410 626 050 99,5% 6 797 719 7 950 554 7 620 834 95,9%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 576 091 615 417 596 320 96,9% 6 750 246 7 569 781 7 051 809 93,2%
14.1. Személyi juttatások 321 829 329 454 324 902 98,6% 3 615 307 3 937 130 3 731 768 94,8%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 86 596 88 433 84 421 95,5% 960 509 1 023 390 974 969 95,3%
14.3. Dologi kiadások 167 666 197 530 186 997 94,7% 2 020 258 2 219 908 1 969 508 88,7%
14.4. Pénzeszköz átadás 154 172 389 169 375 386 96,5%
14.5. Egyéb támogatás 5
14.6. Ellátottak támogatása 184 173 94,0%
15. Felújítás 8 991 8 983 99,9% 22 473 207 530 205 080 98,8%
16. Felhalmozási kiadások 5 002 4 997 99,9% 25 000 173 243 114 141 65,9%
17. Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 576 091 629 410 610 300 97,0% 6 797 719 7 950 554 7 371 030 92,7%
Költségvetési létszámkeret 164,00 162,50 163,00 100,3% 1 773,05 1 758,40 1 750,00 99,5%
eFt-ban
3. Ady Endre Műv. Központ 4. Szociális Foglalkoztató
Sorszám Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 57 977 57 977 58 039 100,1% 21 500 21 500 21 396 99,5%
- alaptevékenység bevételei 57 927 57 927 57 899 100,0% 21 000 21 000 21 221 101,1%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek 50 50 140 280,0% 500 500 175 35,0%
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 21 655 53 274 57 131 107,2% 12 000 6 000 0,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 170
5. ÁFA bevétel 13 622 13 622 12 783 93,8% 5 250 5 250 5 247 99,9%
6. Pénzmaradvány 1 665 5 092 305,8% 15 050 15 050 100,0%
7. Támogatás (Állami tám.)
8. Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinanszírozás) 102 674 140 539 140 539 100,0% 93 344 100 877 100 877 100,0%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 195 928 267 077 273 754 102,5% 132 094 148 677 142 570 95,9%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 192 628 247 586 249 206 100,7% 130 494 143 734 130 031 90,5%
14.1. Személyi juttatások 63 688 82 666 82 350 99,6% 83 678 92 902 87 168 93,8%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 17 196 20 776 20 683 99,6% 22 593 25 083 23 683 94,4%
14.3. Dologi kiadások 111 744 110 860 112 823 101,8% 24 223 25 749 19 180 74,5%
14.4. Pénzeszköz átadás 33 284 33 350 100,2%
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás 3 300 10 263 10 262 100,0% 1 600 4 943 2 871 58,1%
16. Felhalmozási kiadások 9 228 6 108 66,2% 2 098
17. Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 195 928 267 077 265 576 99,4% 132 094 148 677 135 000 90,8%
Költségvetési létszámkeret 39,00 39,00 41,00 105,1% 12,00 12,00 7,00 58,3%
eFt-ban
5. Szociális és Eü. Intézmény 6. Újpesti Gyermek és Ifjúsági Ház
Sorszám Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 114 880 114 880 111 846 97,4% 75 010 75 010 60 500 80,7%
- alaptevékenység bevételei 114 730 114 730 111 514 97,2% 75 010 75 010 60 368 80,5%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek 150 150 332 221,3% 132
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 7 520 7 520 7 121 94,7% 11 000 11 000 6 648 60,4%
6. Pénzmaradvány 33 830 33 830 100,0% 4 898 4 898 100,0%
7. Támogatás (Állami tám.)
8. Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinanszírozás) 502 131 584 758 584 758 100,0% 108 112 136 572 136 572 100,0%
9. Támogatás TB alaptól 260 000 260 000 257 088 98,9%
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 884 531 1 000 988 994 643 99,4% 194 122 227 480 208 618 91,7%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 884 531 967 379 937 542 96,9% 194 122 214 389 193 781 90,4%
14.1. Személyi juttatások 470 000 506 247 484 705 95,7% 74 112 78 692 78 692 100,0%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 124 061 130 785 119 995 91,7% 20 010 20 833 19 860 95,3%
14.3. Dologi kiadások 290 000 329 877 332 218 100,7% 100 000 114 864 95 229 82,9%
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása 470 470 624 132,8%
15. Felújítás 11 641 10 420 89,5% 4 644 4 644 100,0%
16. Felhalmozási kiadások 21 968 14 194 64,6% 8 447 9 567 113,3%
17. Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség 916
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 884 531 1 000 988 963 072 96,2% 194 122 227 480 207 992 91,4%
Költségvetési létszámkeret 161,00 161,00 161,00 100,0% 38,00 38,00 38,00 100,0%
eFt-ban
Intézmények összesen 7. Polgármesteri Hivatal szakfeladatokkal együtt
Sorszám Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 1 054 766 1 063 715 1 076 563 101,2% 198 420 208 086 165 928 79,7%
- alaptevékenység bevételei 1 053 966 1 062 915 1 073 345 101,0% 117 676 127 292 106 978 84,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek 800 800 3 218 402,3% 80 744 80 794 58 950 73,0%
2. Felhalmozási célú bevételek 200 189 94,5% 136 723 140 223 56 313 40,2%
3. Működési célú átvett pénzeszköz 33 655 657 457 655 738 99,7% 888 578 770 046 626 134 81,3%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 270 84 000 41 107 20 604 50,1%
5. ÁFA bevétel 222 922 223 018 197 685 88,6% 101 524 102 399 99 907 97,6%
6. Pénzmaradvány 92 926 96 353 103,7% 12 869 1 122 487 1 016 125 90,5%
7. Támogatás (Állami tám.) 3 626 483 4 193 843 4 163 980 99,3%
8. Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinanszírozás) 7 209 142 7 926 870 7 582 583 95,7% -7 209 142 -7 926 870 -7 582 583 95,7%
9. Támogatás TB alaptól 260 000 260 000 257 088 98,9%
10. Hitel, kötvény kibocsátás 5 000 000 5 000 000 100,0%
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. 9 934 652 9 938 241 10 127 803 101,9%
13 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 8 780 485 10 224 186 9 866 469 96,5% 7 774 107 13 589 562 13 694 211 100,8%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 8 728 112 9 758 286 9 158 689 93,9% 6 128 089 7 571 442 6 885 560 90,9%
14.1. Személyi juttatások 4 628 614 5 027 091 4 789 585 95,3% 1 490 650 1 502 561 1 461 908 97,3%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 230 965 1 309 300 1 243 611 95,0% 356 186 387 189 387 775 100,2%
14.3. Dologi kiadások 2 713 891 2 998 788 2 715 955 90,6% 2 951 454 3 390 090 3 021 011 89,1%
14.4. Pénzeszköz átadás 154 172 422 453 408 736 96,8% 484 749 1 438 679 1 170 089 81,3%
14.5. Egyéb támogatás 5 845 050 852 923 838 549 98,3%
14.6. Ellátottak támogatása 470 654 797 121,9% 6 228
15. Felújítás 27 373 248 012 242 260 97,7% 222 027 347 561 91 330 26,3%
16. Felhalmozási kiadások 25 000 217 888 151 105 69,3% 440 939 594 319 285 934 48,1%
17. Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség 916 13 000 16 500 18 642 113,0%
18. Tartalék (pénzforg. nélküli) 970 052 5 059 740 0 0,0%
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 8 780 485 10 224 186 9 552 970 93,4% 7 774 107 13 589 562 7 281 466 53,6%
Költségvetési létszámkeret 2 187,05 2 170,90 2 160,00 99,5% 301,00 305,00 297,00 97,4%
eFt-ban
Önkormányzat mindösszesen
Sorszám Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 1 253 186 1 271 801 1 242 491 97,7%
- alaptevékenység bevételei 1 171 642 1 190 207 1 180 323 99,2%
- vállalkozási tevékenység bevételei 0
- kamatbevételek 81 544 81 594 62 168 76,2%
2. Felhalmozási célú bevételek 136 723 140 423 56 502 40,2%
3. Működési célú átvett pénzeszköz 922 233 1 427 503 1 281 872 89,8%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 84 000 41 107 20 874 50,8%
5. ÁFA bevétel 324 446 325 417 297 592 91,4%
6. Pénzmaradvány 12 869 1 215 413 1 112 478 91,5%
7. Támogatás (Állami tám.) 3 626 483 4 193 843 4 163 980 99,3%
8. Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinanszírozás) 0 0
9. Támogatás TB alaptól 260 000 260 000 257 088 98,9%
10. Hitel, kötvény kibocsátás 5 000 000 5 000 000 100,0%
11. Éven belüli értékpapír 0 0
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. 9 934 652 9 938 241 10 127 803 101,9%
13 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 16 554 592 23 813 748 23 560 680 98,9%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 14 856 201 17 329 728 16 044 249 92,6%
14.1. Személyi juttatások 6 119 264 6 529 652 6 251 493 95,7%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 587 151 1 696 489 1 631 386 96,2%
14.3. Dologi kiadások 5 665 345 6 388 878 5 736 966 89,8%
14.4. Pénzeszköz átadás 638 921 1 861 132 1 578 825 84,8%
14.5. Egyéb támogatás 845 050 852 923 838 554 98,3%
14.6. Ellátottak támogatása 470 654 7 025 1074,2%
15. Felújítás 249 400 595 573 333 590 56,0%
16. Felhalmozási kiadások 465 939 812 207 437 039 53,8%
17. Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség 13 000 16 500 19 558 118,5%
18. Tartalék (pénzforg. nélküli) 970 052 5 059 740 0 0,0%
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 16 554 592 23 813 748 16 834 436 70,7%
Költségvetési létszámkeret 2 488,05 2 475,90 2 457,00 99,2%

2.a./1. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (V. 2.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól

eFt-ban
Intézmény neve Nyár Óvoda JMK Óvoda Fóti Óvoda
Sor-
szám Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 16 16 23 143,8% 16 16 18 112,5%
- alaptevékenység bevételei 16 16 23 143,8% 16 16 18 112,5%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 510 510 100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 4 4 6 150,0% 4 4 4 100,0%
6. Pénzmaradvány 1 664 1 664 100,0% 6 386 6 386 100,0% 345 345 100,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 68 296 70 576 70 576 100,0% 71 538 73 322 73 322 100,0% 39 087 52 662 52 662 100,0%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) 68 296 72 240 72 240 100,0% 71 558 79 728 79 737 100,0% 39 107 53 537 53 539 100,0%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 68 296 72 240 69 404 96,1% 71 558 79 728 77 301 97,0% 39 107 53 537 38 446 71,8%
11.1. Személyi juttatások 51 506 54 313 52 406 96,5% 54 018 57 390 55 507 96,7% 29 652 40 333 28 885 71,6%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 13 745 14 286 13 984 97,9% 14 585 15 322 14 765 96,4% 7 955 10 322 7 740 75,0%
11.3. Dologi kiadások 3 045 3 641 3 014 82,8% 2 955 4 016 4 029 100,3% 1 500 2 882 1 821
11.4. Pénzeszköz átadás 3 000 3 000 100,0%
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 68 296 72 240 69 404 96,1% 71 558 79 728 77 301 97,0% 39 107 53 537 38 446 71,8%
Költségvetési létszámkeret 30,00 30,00 30,00 100,0% 31,00 30,00 30,00 100,0% 17,00 34,00 34,00 100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 100,0% 18,00 17,00 17,00 100,0% 9,00 18,00 18,00 100,0%
Technikai létszámkeret 13,00 13,00 13,00 100,0% 13,00 13,00 13,00 100,0% 8,00 16,00 16,00 100,0%
eFt-ban
Intézmény neve Pozsonyi ltp. Óvoda Ambrus Óvoda Leiningen Utcai Óvoda
Sor- Vörösmarty Tagóvoda
szám Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 16 16 14 87,5% 0 0 0
- alaptevékenység bevételei 16 16 14 87,5%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 172 172 100,0% 570 570 100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 4 4 4 100,0%
6. Pénzmaradvány 39 39 100,0% 1 028 1 028 100,0% 2 309 2 309 100,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 25 788 26 200 26 200 100,0% 80 582 86 807 86 807 100,0% 37 742 28 566 28 566 100,0%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) 25 788 26 411 26 411 100,0% 80 602 88 425 88 423 100,0% 37 742 30 875 30 875 100,0%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 25 788 26 411 25 659 97,2% 80 602 88 425 88 408 100,0% 37 742 30 875 40 504 131,2%
11.1. Személyi juttatások 19 442 19 786 19 252 97,3% 61 114 66 698 66 696 100,0% 28 649 23 513 30 542 129,9%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 5 176 5 173 5 084 98,3% 16 293 16 536 16 727 101,2% 7 593 6 207 8 290 133,6%
11.3. Dologi kiadások 1 170 1 452 1 323 91,1% 3 195 5 191 4 985 96,0% 1 500 1 155 1 672 144,8%
11.4. Pénzeszköz átadás
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 25 788 26 411 25 659 97,2% 80 602 88 425 88 408 100,0% 37 742 30 875 40 504 131,2%
Költségvetési létszámkeret 12,50 12,50 13,00 104,0% 36,50 36,50 36,00 98,6% 17,00 Fóti Fóti
ebből: Pedagógus létszámkeret 7,00 7,00 7,00 100,0% 19,00 19,00 19,00 100,0% 9,00 Óvodánál Óvodánál
Technikai létszámkeret 5,50 5,50 6,00 109,1% 17,50 17,50 17,00 97,1% 8,00
eFt-ban
Intézmény neve Királykerti Óvoda Virág Óvoda Viola Óvoda
Sor-
szám Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 36 36 10 27,8% 240 240 241 100,4%
- alaptevékenység bevételei 36 36 10 27,8% 240 240 241 100,4%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 2 529 2 529 100,0% 400 400 100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 9 9 3 33,3% 60 60 60 100,0%
6. Pénzmaradvány 1 365 1 365 100,0% 2 538 2 538 100,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 55 132 29 810 29 810 100,0% 68 638 71 279 71 279 100,0% 64 738 69 117 69 117 100,0%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) 55 132 31 175 31 175 100,0% 68 683 73 853 73 821 100,0% 65 038 72 355 72 356 100,0%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 55 132 31 175 57 140 183,3% 68 683 73 853 68 040 92,1% 65 038 72 355 68 815 95,1%
11.1. Személyi juttatások 41 699 23 509 43 212 183,8% 51 734 54 865 50 630 92,3% 49 109 52 805 50 609 95,8%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 11 123 6 314 10 957 173,5% 13 769 14 635 13 588 92,8% 13 004 13 715 13 124 95,7%
11.3. Dologi kiadások 2 310 1 352 2 971 219,7% 3 180 4 353 3 822 87,8% 2 925 5 835 5 082 87,1%
11.4. Pénzeszköz átadás
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások 0 193
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 55 132 31 175 57 333 183,9% 68 683 73 853 68 040 92,1% 65 038 72 355 68 815 95,1%
Költségvetési létszámkeret 24,00 Liget Liget 30,00 30,00 30,00 100,0% 30,00 30,00 30,00 100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret 13,00 Óvodánál Óvodánál 17,00 17,00 17,00 100,0% 17,00 17,00 17,00 100,0%
Technikai létszámkeret 11,00 13,00 13,00 13,00 100,0% 13,00 13,00 13,00 100,0%
eFt-ban
Intézmény neve Liget Óvoda Deák Ovi Dalos Ovi
Sor-
szám Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 56 56 49 87,5% 240 240 270 112,5%
- alaptevékenység bevételei 56 56 49 87,5% 240 240 270 112,5%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 100 100 100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 14 14 13 92,9% 60 60 67 111,7%
6. Pénzmaradvány 811 811 100,0% 5 310 5 310 100,0% 1 453 1 453 100,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 55 051 83 202 83 202 100,0% 78 363 81 208 81 208 100,0% 69 246 70 072 70 072 100,0%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) 55 051 84 013 84 013 100,0% 78 433 86 688 86 680 100,0% 69 546 71 825 71 862 100,1%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 55 051 83 613 56 491 67,6% 78 433 86 488 82 840 95,8% 69 546 71 825 70 417 98,0%
11.1. Személyi juttatások 41 483 62 893 42 619 67,8% 59 702 63 713 61 068 95,8% 52 325 54 984 54 538 99,2%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 11 168 16 500 10 848 65,7% 15 926 16 346 15 783 96,6% 14 101 13 813 13 716 99,3%
11.3. Dologi kiadások 2 400 4 220 3 024 71,7% 2 805 4 429 3 989 90,1% 3 120 3 028 2 163 71,4%
11.4. Pénzeszköz átadás 2 000 2 000 100,0%
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás 200 200 100,0%
13. Felhalmozási kiadások 400 0 0,0%
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 55 051 84 013 56 491 67,2% 78 433 86 688 83 040 95,8% 69 546 71 825 70 417 98,0%
Költségvetési létszámkeret 24,00 47,00 47,00 100,0% 34,00 31,00 31,00 100,0% 32,00 32,00 32,00 100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret 14,00 26,00 26,00 100,0% 20,00 17,00 17,00 100,0% 17,00 17,00 17,00 100,0%
Technikai létszámkeret 10,00 21,00 21,00 100,0% 14,00 14,00 14,00 100,0% 15,00 15,00 15,00 100,0%
eFt-ban
Intézmény neve Aradi Óvoda Lakkozó Óvoda Bőrfestő Óvoda
Sor-
szám Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 200 200 198 99,0% 0 0 51 0 0 7
- alaptevékenység bevételei 200 200 198 99,0% 51 7
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 832 832 100,0% 952 952 100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 60 60 49 81,7% 13
6. Pénzmaradvány 910 910 100,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 104 277 109 813 109 813 100,0% 67 788 39 297 39 297 100,0% 63 160 64 877 64 877 100,0%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) 104 537 110 905 110 892 100,0% 67 788 40 207 40 271 100,2% 63 160 65 829 65 836 100,0%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 104 537 110 905 108 068 97,4% 67 788 40 207 68 798 171,1% 63 160 65 829 62 158 94,4%
11.1. Személyi juttatások 79 138 83 256 80 370 96,5% 51 031 30 579 51 912 169,8% 47 463 49 082 46 389 94,5%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 21 259 22 164 21 564 97,3% 13 652 8 296 14 041 169,3% 12 637 13 061 12 390 94,9%
11.3. Dologi kiadások 4 140 5 485 6 134 111,8% 3 105 1 332 2 845 213,6% 3 060 3 686 3 379 91,7%
11.4. Pénzeszköz átadás
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás 0 32
13. Felhalmozási kiadások
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 104 537 110 905 108 068 97,4% 67 788 40 207 68 830 171,2% 63 160 65 829 62 158 94,4%
Költségvetési létszámkeret 46,50 46,50 46,00 98,9% 30,00 Park Park 30,00 30,00 30,00 100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret 25,50 25,50 25,00 98,0% 17,00 Óvodánál Óvodánál 17,00 17,00 17,00 100,0%
Technikai létszámkeret 21,00 21,00 21,00 100,0% 13,00 13,00 13,00 13,00 100,0%
eFt-ban
Intézmény neve Homoktövis Óvoda Park Óvoda Óvodák Összesen
Sor-
szám Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 700 700 749 107,0% 160 160 102 63,8% 1 680 1 680 1 732 103,1%
- alaptevékenység bevételei 700 700 749 107,0% 160 160 102 63,8% 1 680 1 680 1 732 103,1%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 645 645 100,0% 6 710 6 710 100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 175 175 100 57,1% 40 40 25 62,5% 430 430 344 80,0%
6. Pénzmaradvány 801 801 100,0% 3 038 3 038 100,0% 27 997 27 997 100,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 64 737 67 023 67 023 100,0% 57 223 91 146 91 146 100,0% 1 071 386 1 114 977 1 114 977 100,0%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) 65 612 69 344 69 318 100,0% 57 423 94 384 94 311 99,9% 1 073 496 1 151 794 1 151 760 100,0%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 65 612 69 344 68 854 99,3% 57 423 94 352 58 530 62,0% 1 073 496 1 151 162 1 109 873 96,4%
11.1. Személyi juttatások 49 360 51 857 51 787 99,9% 43 492 68 343 41 776 61,1% 810 917 857 919 828 198 96,5%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 13 282 13 633 13 737 100,8% 11 651 17 924 11 433 63,8% 216 919 224 247 217 771 97,1%
11.3. Dologi kiadások 2 970 3 854 3 330 86,4% 2 280 5 135 2 371 46,2% 45 660 61 046 55 954 91,7%
11.4. Pénzeszköz átadás 2 950 2 950 100,0% 7 950 7 950 100,0%
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás 32 0 0,0% 232 232 100,0%
13. Felhalmozási kiadások 400 193 48,3%
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 65 612 69 344 68 854 99,3% 57 423 94 384 58 530 62,0% 1 073 496 1 151 794 1 110 298 96,4%
Költségvetési létszámkeret 30,00 30,00 29,00 96,7% 25,00 54,00 53,00 98,1% 479,50 473,50 471,00 99,5%
ebből: Pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 16,00 94,1% 14,00 30,00 29,00 96,7% 267,50 261,50 259,00 99,0%
Technikai létszámkeret 13,00 13,00 13,00 100,0% 11,00 24,00 24,00 100,0% 212,00 212,00 212,00 100,0%

2.a./2. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (V. 2.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó iskolák bevételeiről és kiadásairól

eFt-ban
Sor- Intézmény neve Újpesti Spec. Ált. Isk. és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int. Bajza József Ált. Isk. Szűcs Sándor Ált. Isk.
szám Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 2 1 000 1 308 1 285 98,2% 1 500 1 500 1 632 108,8%
- alaptevékenység bevételei 2 1 000 1 308 1 285 98,2% 1 500 1 500 1 632 108,8%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 498 498 100,0% 553 553 100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 250 250 318 127,2% 375 375 248 66,1%
6. Pénzmaradvány 7 275 7 275 100,0% 14 495 14 495 100,0% 1 720 1 720 100,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 111 737 192 193 192 193 100,0% 111 359 120 511 120 511 100,0% 119 788 135 020 135 020 100,0%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) 111 737 199 966 199 968 100,0% 112 609 136 564 136 609 100,0% 121 663 139 168 139 173 100,0%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés
11.1. Személyi juttatások 111 737 199 578 132 907 66,6% 112 609 136 564 132 339 96,9% 121 663 138 149 136 645 98,9%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 87 355 151 780 99 379 65,5% 84 706 90 018 87 469 97,2% 91 658 99 125 98 825 99,7%
11.3. Dologi kiadások 23 132 38 304 25 751 67,2% 22 660 23 618 22 066 93,4% 24 567 26 189 25 635 97,9%
11.4. Pénzeszköz átadás 1 250 8 494 6 777 79,8% 5 243 12 170 12 046 99,0% 5 438 12 835 12 185 94,9%
11.5. Egyéb támogatás 1 000 1 000 100,0% 10 758 10 758 100,0%
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások
14. Hitelek, értékpapírok 388 383 98,7% 1 019 1 019 100,0%
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)
Költségvetési létszámkeret 111 737 199 966 133 290 66,7% 112 609 136 564 132 339 96,9% 121 663 139 168 137 664 98,9%
ebből: Pedagógus létszámkeret 44,00 104,75 104,00 99,3% 41,00 41,00 41,00 100,0% 47,00 50,50 51,00 101,0%
Technikai létszámkeret 30,00 83,50 83,00 99,4% 33,50 33,50 34,00 101,5% 36,50 40,00 41,00 102,5%
14,00 21,25 21,00 98,8% 7,50 7,50 7,00 93,3% 10,50 10,50 10,00 95,2%
eFt-ban
Sor- Intézmény neve Erzsébet Utcai Ált. Isk. Angol Tagozatos Ált. Isk. Pécsi S. Ált. és Zenetag. Isk.
szám Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 2 500 2 500 2 796 111,8% 800 800 1 411 176,4% 2 500 2 500 3 128 125,1%
- alaptevékenység bevételei 2 500 2 500 2 796 111,8% 800 800 1 411 176,4% 2 500 2 500 3 128 125,1%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 1 569 1 569 100,0% 203 203 100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 625 625 490 78,4% 200 200 340 170,0% 625 625 187 29,9%
6. Pénzmaradvány 31 974 31 974 100,0% 2 790 2 790 100,0% 4 072 4 072 100,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 247 939 265 310 265 310 100,0% 144 275 156 272 156 272 100,0% 116 926 126 156 126 156 100,0%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) 251 064 300 409 300 570 100,1% 145 275 161 631 162 382 100,5% 120 051 133 556 133 746 100,1%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 251 064 299 848 276 996 92,4% 145 275 161 631 151 843 93,9% 120 051 133 556 130 907 98,0%
11.1. Személyi juttatások 192 993 210 578 193 469 91,9% 108 985 116 094 109 877 94,6% 91 505 97 889 96 304 98,4%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 52 308 56 758 52 681 92,8% 29 195 30 495 28 386 93,1% 24 496 25 184 24 306 96,5%
11.3. Dologi kiadások 5 763 17 489 15 823 90,5% 7 095 15 042 13 580 90,3% 4 050 9 483 9 297 98,0%
11.4. Pénzeszköz átadás 15 023 15 023 100,0% 1 000 1 000 100,0%
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások 561 125 22,3%
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 251 064 300 409 277 121 92,2% 145 275 161 631 151 843 93,9% 120 051 133 556 130 907 98,0%
Költségvetési létszámkeret 95,50 77,00 77,00 100,0% 51,00 51,00 51,00 100,0% 45,00 46,00 46,00 100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret 70,50 60,00 60,00 100,0% 41,00 41,00 41,00 100,0% 35,00 36,00 36,00 100,0%
Technikai létszámkeret 25,00 17,00 17,00 100,0% 10,00 10,00 10,00 100,0% 10,00 10,00 10,00 100,0%
eFt-ban
Sor- Intézmény neve Megyeri Úti Ált. Isk. Testnevelés Tagozatos Ált. Isk. Német Tagozatos Ált. Isk.
szám Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 2 000 2 000 2 147 107,4% 1 600 1 600 1 784 111,5% 800 800 667 83,4%
- alaptevékenység bevételei 2 000 2 000 2 144 107,2% 1 600 1 600 1 784 111,5% 800 800 667 83,4%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek 3
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 2 225 2 225 100,0% 63 63 100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 500 500 518 103,6% 400 400 330 82,5% 200 200 161 80,5%
6. Pénzmaradvány 5 030 5 030 100,0% 4 960 4 960 100,0% 3 611 3 611 100,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 112 475 125 366 125 366 100,0% 109 674 118 818 118 818 100,0% 107 328 117 454 117 454 100,0%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) 114 975 135 121 135 286 100,1% 111 674 125 778 125 892 100,1% 108 328 122 128 121 956 99,9%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 114 975 133 409 127 793 95,8% 111 674 125 228 121 163 96,8% 108 328 122 128 118 671 97,2%
11.1. Személyi juttatások 86 976 95 491 91 897 96,2% 84 668 91 268 88 973 97,5% 81 742 87 759 85 111 97,0%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 23 411 25 244 24 112 95,5% 22 581 24 045 23 253 96,7% 21 986 22 736 22 394 98,5%
11.3. Dologi kiadások 4 588 12 674 11 784 93,0% 4 425 9 915 8 937 90,1% 4 600 11 633 11 166 96,0%
11.4. Pénzeszköz átadás
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás 149 149 100,0%
13. Felhalmozási kiadások 1 563 1 548 99,0% 550 0 0,0%
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 114 975 135 121 129 490 95,8% 111 674 125 778 121 163 96,3% 108 328 122 128 118 671 97,2%
Költségvetési létszámkeret 43,50 45,50 45,00 98,9% 41,50 41,00 41,00 100,0% 38,00 38,00 38,00 100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret 33,00 35,00 35,00 100,0% 32,50 32,00 32,00 100,0% 31,00 31,00 31,00 100,0%
Technikai létszámkeret 10,50 10,50 10,00 95,2% 9,00 9,00 9,00 100,0% 7,00 7,00 7,00 100,0%
eFt-ban
Sor- Intézmény neve Szigeti J. Utcai Ált. Isk. Homoktövis Ált. Isk. Bródy Imre Oktatási Központ
szám Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 2 000 2 634 2 727 103,5% 5 000 5 000 5 243 104,9% 2 000 2 000 1 406 70,3%
- alaptevékenység bevételei 2 000 2 634 2 727 103,5% 5 000 5 000 5 243 104,9% 2 000 2 000 1 406 70,3%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 350 350 100,0% 796 796 100,0% 10 809 10 809 100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 500 500 516 103,2% 1 250 1 250 1 212 97,0% 500 500 168 33,6%
6. Pénzmaradvány 10 306 10 306 100,0% 839 839 100,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 123 824 134 720 134 720 100,0% 150 358 168 214 168 214 100,0% 218 910 227 568 227 568 100,0%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) 126 324 148 510 148 619 100,1% 156 608 176 099 176 304 100,1% 221 410 240 877 239 951 99,6%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 126 324 147 810 139 270 94,2% 156 608 176 099 165 553 94,0% 221 410 240 741 228 362 94,9%
11.1. Személyi juttatások 95 635 105 503 99 692 94,5% 119 389 128 693 120 535 93,7% 167 813 173 929 166 810 95,9%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 25 539 27 471 26 334 95,9% 30 856 32 735 31 863 97,3% 44 707 46 272 44 766 96,7%
11.3. Dologi kiadások 5 150 13 836 12 244 88,5% 6 363 14 671 13 155 89,7% 8 890 20 540 16 786 81,7%
11.4. Pénzeszköz átadás 1 000 1 000 100,0%
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások 700 698 99,7% 136 0 0,0%
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 126 324 148 510 139 968 94,2% 156 608 176 099 165 553 94,0% 221 410 240 877 228 362 94,8%
Költségvetési létszámkeret 48,00 47,00 47,00 100,0% 56,00 57,50 57,00 99,1% 74,00 56,00 56,00 100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret 36,00 35,00 35,00 100,0% 42,50 44,00 44,00 100,0% 53,00 43,00 43,00 100,0%
Technikai létszámkeret 12,00 12,00 12,00 100,0% 13,50 13,50 13,00 96,3% 21,00 13,00 13,00 100,0%
eFt-ban
Sor- Intézmény neve Könyves Kálmán Gimnázium Babits Mihály Gimnázium Károlyi István 12. Évf. Gimn.
szám Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 3 000 3 000 3 015 100,5% 2 000 2 100 2 904 138,3% 6 000 6 693 7 894 117,9%
- alaptevékenység bevételei 3 000 3 000 3 015 100,5% 2 000 2 100 2 741 130,5% 6 000 6 693 7 894 117,9%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek 163
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 495 495 100,0% 1 771 1 771 100,0% 6 911 6 900 99,8%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 100
5. ÁFA bevétel 700 700 385 55,0% 500 500 615 123,0% 1 500 1 500 1 618 107,9%
6. Pénzmaradvány 5 570 5 570 100,0% 4 593 4 593 100,0% 2 028 2 028 100,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 158 213 190 574 190 574 100,0% 169 584 187 442 187 442 100,0% 236 927 253 798 253 798 100,0%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) 161 913 200 339 200 039 99,9% 172 084 196 406 197 425 100,5% 244 427 270 930 272 238 100,5%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 161 913 200 152 196 686 98,3% 172 084 195 717 190 083 97,1% 244 427 270 762 256 863 94,9%
11.1. Személyi juttatások 122 766 147 602 146 042 98,9% 130 702 142 646 140 050 98,2% 186 308 197 233 187 177 94,9%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 33 147 38 962 37 658 96,7% 34 966 37 671 36 357 96,5% 49 769 52 349 49 684 94,9%
11.3. Dologi kiadások 6 000 13 588 12 986 95,6% 6 416 15 400 13 676 88,8% 8 350 21 007 19 824 94,4%
11.4. Pénzeszköz átadás
11.5. Egyéb támogatás 5
11.6. Ellátottak támogatása 173 173 100,0%
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások 187 0 0,0% 689 650 94,3% 168 168 100,0%
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 161 913 200 339 196 686 98,2% 172 084 196 406 190 733 97,1% 244 427 270 930 257 031 94,9%
Költségvetési létszámkeret 54,25 54,25 54,00 99,5% 58,00 58,00 58,00 100,0% 84,00 82,00 82,00 100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret 41,00 41,00 41,00 100,0% 41,50 41,50 42,00 101,2% 66,00 64,00 64,00 100,0%
Technikai létszámkeret 13,25 13,25 13,00 98,1% 16,50 16,50 16,00 97,0% 18,00 18,00 18,00 100,0%
eFt-ban
Sor- Intézmény neve Csokonai Vitéz Mihály 12. Évf. Gimn. Iskolák összesen
szám Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 3 500 3 530 3 598 101,9% 36 200 37 965 41 639 109,7%
- alaptevékenység bevételei 3 500 3 530 3 566 101,0% 36 200 37 965 41 441 109,2%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek 32 198
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 991 991 100,0% 27 234 27 223 100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 100
5. ÁFA bevétel 875 875 772 88,2% 9 000 9 000 7 878 87,5%
6. Pénzmaradvány 20 349 20 349 100,0% 119 612 119 612 100,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 193 741 220 049 220 049 100,0% 2 433 058 2 739 465 2 739 465 100,0%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) 198 116 245 794 245 759 100,0% 2 478 258 2 933 276 2 935 917 100,1%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 198 116 243 097 223 439 91,9% 2 478 258 2 924 469 2 729 520 93,3%
11.1. Személyi juttatások 150 493 173 626 161 521 93,0% 1 883 694 2 109 234 1 973 131 93,5%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 40 203 44 179 42 526 96,3% 503 523 552 212 517 772 93,8%
11.3. Dologi kiadások 7 420 25 281 19 392 76,7% 91 041 234 058 209 658 89,6%
11.4. Pénzeszköz átadás 28 781 28 781 100,0%
11.5. Egyéb támogatás 5
11.6. Ellátottak támogatása 11 0 0,0% 184 173 94,0%
12. Felújítás 1 965 1 965 100,0% 2 114 2 114 100,0%
13. Felhalmozási kiadások 732 732 100,0% 6 693 5 323 79,5%
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 198 116 245 794 226 136 92,0% 2 478 258 2 933 276 2 736 957 93,3%
Költségvetési létszámkeret 75,00 76,00 76,00 100,0% 895,75 925,50 924,00 99,8%
ebből: Pedagógus létszámkeret 57,00 58,00 58,00 100,0% 680,00 718,50 720,00 100,2%
Technikai létszámkeret 18,00 18,00 18,00 100,0% 215,75 207,00 204,00 98,6%

2.a./3. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (V. 2.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó egyéb intézmények bevételeiről és kiadásairól

eFt-ban
Intézmény neve Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola Újpesti Nevelési Tanácsadó Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 18 000 18 000 17 382 96,6% 0 0 5 1 600 1 600 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 18 000 18 000 17 382 96,6% 0 0 5 1 600 1 600 0 0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek 200 96 48,0%
3. Működési célú átvett pénzeszköz 183 183 100,0% 5 045 5 045 100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 31 1 400 400 0 0,0%
6. Pénzmaradvány 9 377 9 377 100,0% 1 859 1 859 100,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 148 881 157 411 157 411 100,0% 113 692 67 770 67 770 100,0% 31 921 29 816 29 816 100,0%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) 166 881 185 171 184 480 99,6% 113 692 72 815 72 821 100,0% 33 921 33 675 31 675 94,1%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 166 881 183 488 169 492 92,4% 113 692 72 815 110 976 152,4% 33 921 33 675 33 704 100,1%
11.1. Személyi juttatások 123 494 133 583 123 878 92,7% 88 167 55 805 84 854 152,1% 23 936 24 725 24 725 100,0%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 32 637 34 253 32 598 95,2% 22 725 14 956 22 741 152,1% 6 285 6 508 6 508 100,0%
11.3. Dologi kiadások 10 750 11 652 9 016 77,4% 2 800 2 054 3 381 164,6% 3 700 2 442 2 471 101,2%
11.4. Pénzeszköz átadás 4 000 4 000 100,0%
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások 1 683 1 683 100,0%
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 166 881 185 171 171 175 92,4% 113 692 72 815 110 976 152,4% 33 921 33 675 33 704 100,1%
Költségvetési létszámkeret 50,50 50,50 50,00 99,0% 36,75 9,65 0,00 0,00
ebből: Pedagógus létszámkeret 46,50 46,50 46,00 98,9% 30,50 EGYMI-nél EGYMI-nél 7,65 0,00 0,00
Technikai létszámkeret 4,00 4,00 4,00 100,0% 6,25 2,00 0,00 0,00
eFt-ban
Intézmény neve GI-hez tartozó egyéb oktatási int. Összesen Oktatási Ágazat Összesen Piac és Vásárcsarnok
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 19 600 19 600 17 387 88,7% 57 480 59 245 60 758 102,6% 196 800 196 800 198 802 101,0%
- alaptevékenység bevételei 19 600 19 600 17 387 88,7% 57 480 59 245 60 560 102,2% 196 800 196 800 198 802 101,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek 0 0 0 198
2. Felhalmozási célú bevételek 200 96 48,0% 200 96 48,0%
3. Működési célú átvett pénzeszköz 5 228 5 228 100,0% 39 172 39 161 100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 100
5. ÁFA bevétel 400 400 32 8,0% 9 830 9 830 8 254 84,0% 49 200 49 200 46 762 95,0%
6. Pénzmaradvány 11 236 11 236 100,0% 158 845 158 845 100,0% 27 963 27 963 100,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 294 494 254 997 254 997 100,0% 3 798 938 4 109 439 4 109 439 100,0% 0 14 637 14 637 100,0%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) 314 494 291 661 288 976 99,1% 3 866 248 4 376 731 4 376 653 100,0% 246 000 288 600 288 164 99,8%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 314 494 289 978 314 172 108,3% 3 866 248 4 365 609 4 153 565 95,1% 246 000 288 600 258 332 89,5%
11.1. Személyi juttatások 235 597 214 113 233 457 109,0% 2 930 208 3 181 266 3 034 786 95,4% 19 124 20 271 17 866 88,1%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 61 647 55 717 61 847 111,0% 782 089 832 176 797 390 95,8% 4 731 4 856 3 904 80,4%
11.3. Dologi kiadások 17 250 16 148 14 868 92,1% 153 951 311 252 280 480 90,1% 67 973 94 353 81 225 86,1%
11.4. Pénzeszköz átadás 4 000 4 000 100,0% 40 731 40 731 100,0% 154 172 169 120 155 337 91,9%
11.5. Egyéb támogatás 5
11.6. Ellátottak támogatása 184 173 94,0%
12. Felújítás 2 346 2 346 100,0%
13. Felhalmozási kiadások 1 683 1 683 100,0% 8 776 7 199 82,0%
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 314 494 291 661 315 855 108,3% 3 866 248 4 376 731 4 163 110 95,1% 246 000 288 600 258 332 89,5%
Költségvetési létszámkeret 96,90 50,50 50,00 99,0% 1472,15 1449,50 1445,00 99,7% 14,00 14,00 11,00 78,6%
ebből: Pedagógus létszámkeret 84,65 46,50 46,00 98,9% 1032,15 1026,50 1025,00 99,9%
Technikai létszámkeret 12,25 4,00 4,00 100,0% 440,00 423,00 420,00 99,3%
eFt-ban
Intézmény neve Egyesített Bölcsődék Gazdasági Intézmény Központ GI-hez tartozó egyéb int. összesen
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 483 619 483 619 509 946 105,4% 680 419 680 419 708 748 104,2%
- alaptevékenység bevételei 483 619 483 619 508 112 105,1% 680 419 680 419 706 914 103,9%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek 1 834 1 834
2. Felhalmozási célú bevételek 93 0 93
3. Működési célú átvett pénzeszköz 548 360 548 360 100,0% 548 360 548 360 100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0
5. ÁFA bevétel 116 150 116 150 100 566 86,6% 165 350 165 350 147 328 89,1%
6. Pénzmaradvány 9 445 9 445 100,0% -161 448 -161 448 100,0% -124 040 -124 040 100,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 387 434 413 193 413 193 100,0% 1 698 268 1 875 904 1 535 862 81,9% 2 085 702 2 303 734 1 963 692 85,2%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) 387 434 422 638 422 638 100,0% 2 298 037 2 862 585 2 533 379 88,5% 2 931 471 3 573 823 3 244 181 90,8%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 387 434 418 577 400 844 95,8% 2 250 564 2 496 995 2 239 068 89,7% 2 883 998 3 204 172 2 898 244 90,5%
11.1. Személyi juttatások 280 918 292 731 281 494 96,2% 385 057 442 862 397 622 89,8% 685 099 755 864 696 982 92,2%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 75 016 75 887 74 801 98,6% 98 673 110 471 98 874 89,5% 178 420 191 214 177 579 92,9%
11.3. Dologi kiadások 31 500 45 959 40 549 88,2% 1 766 834 1 768 344 1 567 254 88,6% 1 866 307 1 908 656 1 689 028 88,5%
11.4. Pénzeszköz átadás 4 000 4 000 100,0% 175 318 175 318 100,0% 154 172 348 438 334 655 96,0%
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás 22 473 205 184 202 734 98,8% 22 473 205 184 202 734 98,8%
13. Felhalmozási kiadások 4 061 4 131 101,7% 25 000 160 406 102 811 64,1% 25 000 164 467 106 942 65,0%
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 387 434 422 638 404 975 95,8% 2 298 037 2 862 585 2 544 613 88,9% 2 931 471 3 573 823 3 207 920 89,8%
Költségvetési létszámkeret 214,50 222,50 222,00 99,8% 72,40 72,40 72,00 99,4% 300,90 308,90 305,00 98,7%
ebből: Pedagógus létszámkeret
Technikai létszámkeret
eFt-ban
Intézmény neve Gazdasági Intézmény mindösszesen
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 737 899 739 664 769 506 104,0%
- alaptevékenység bevételei 737 899 739 664 767 474 103,8%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek 0 2 032
2. Felhalmozási célú bevételek 200 189 94,5%
3. Működési célú átvett pénzeszköz 587 532 587 521 100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 100
5. ÁFA bevétel 175 180 175 180 155 582 88,8%
6. Pénzmaradvány 34 805 34 805 100,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 5 884 640 6 413 173 6 073 131 94,7%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) 6 797 719 7 950 554 7 620 834 95,9%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 6 750 246 7 569 781 7 051 809 93,2%
11.1. Személyi juttatások 3 615 307 3 937 130 3 731 768 94,8%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 960 509 1 023 390 974 969 95,3%
11.3. Dologi kiadások 2 020 258 2 219 908 1 969 508 88,7%
11.4. Pénzeszköz átadás 154 172 389 169 375 386 96,5%
11.5. Egyéb támogatás 5
11.6. Ellátottak támogatása 184 173 94,0%
12. Felújítás 22 473 207 530 205 080 98,8%
13. Felhalmozási kiadások 25 000 173 243 114 141 65,9%
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 6 797 719 7 950 554 7 371 030 92,7%
Költségvetési létszámkeret 1773,05 1758,40 1750,00 99,5%
ebből: Pedagógus létszámkeret 1032,15 1026,50 1025,00 99,9%
Technikai létszámkeret 440,00 423,00 420,00 99,3%

2.b. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (V. 2.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó, önállóan működő intézmények elkülönített előirányzata

Intézmény Személyi juttatás Járulék
Újpesti Spec. Ált. Isk. és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int.
Bajza József Ált. Isk.
Szűcs Sándor Ált. Isk.
Erzsébet Utcai Ált. Isk.
Angol Tagozatos Ált. Isk.
Pécsi S. Ált. és Zenetag. Isk.
Megyeri Úti Ált. Isk.
Testnevelés Tagozatos Ált. Isk.
Német Tagozatos Ált. Isk.
Szigeti J. Utcai Ált. Isk.
Homoktövis Ált. Isk.
Bródy Imre Oktatási Központ
Károlyi István 12 Évf. Gimnázium
Csokonai Vitéz Mihály 12 Évf. Gimnázium
Könyves Kálmán Gimnázium
Babits Mihály Gimnázium
Iskolák összesen 0 0
Nyár Óvoda
JMK Óvoda
Fóti Óvoda
Pozsonyi Óvoda
Ambrus-Vörösmarty Óvoda
Leiningen Óvoda
Királykerti Óvoda
Virág Óvoda
Viola Óvoda
Liget Óvoda
Deák Óvoda
Dalos Óvoda
Aradi-Csányi Óvoda
Lakkozó Óvoda
Bőrfestő Óvoda
Homoktövis Óvoda
Park Óvoda
Óvodák összesen 0 0
Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola
Újpesti Nevelési Tanácsadó
Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ
Egyesített Bölcsődék
Egyéb oktatási intézmények összesen 0 0
Mindösszesen 0 0
G. I. Központ dologi 0

3. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (V. 2.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat 8. címe a Polgármesteri Hivatal szakfeladatainak működési kiadásairól

ezer Ft-ban
Ebből
Szakfeladat Megnevezés Kiadás Személyi kiadások Munkaadót terhelő járulék Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Speciális támogatás/
Átadott pénzeszköz
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Működési jellegű feladatok 5 643 340 1 490 650 356 186 2 951 454 845 050 0 2011. évi eredeti
6 079 708 1 459 811 376 884 3 390 090 847 887 5 036 2011. évi mód.
5 715 471 1 461 908 387 775 3 021 011 838 549 6 228 2011. évi teljesítés
94,0% 100,1% 102,9% 89,1% 98,9% 2011. évi telj./2011. évi mód.
421100 1 Út, autópálya építése 0 2011. évi eredeti
0 2011. évi mód.
2 076 2 076 2011. évi teljesítés
2011. évi telj./2011. évi mód.
431100 1 Bontás 16 250 16 250 2011. évi eredeti
2 500 2 500 2011. évi mód.
531 531 2011. évi teljesítés
21,2% 21,2% 2011. évi telj./2011. évi mód.
521012 1 Polgári védelmi védőeszközök tárolása, kezelése 0 2011. évi eredeti
0 2011. évi mód.
350 350 2011. évi teljesítés
2011. évi telj./2011. évi mód.
522110 1 Közutak, hidak, algutak üzemelt., fennt. 160 375 160 375 2011. évi eredeti
202 970 202 970 2011. évi mód.
177 111 177 111 2011. évi teljesítés
87,3% 87,3% 2011. évi telj./2011. évi mód.
681000 1 Saját tulajdonú ing. adás-vétele 4 350 4 350 2011. évi eredeti
5 350 5 350 2011. évi mód.
1 355 1 355 2011. évi teljesítés
25,3% 25,3% 2011. évi telj./2011. évi mód.
682001 1 Lakóingatlan üzemeltetése 666 767 666 767 2011. évi eredeti
690 892 690 892 2011. évi mód.
626 618 626 618 2011. évi teljesítés
90,7% 90,7% 2011. évi telj./2011. évi mód.
682002 1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 201 715 201 715 2011. évi eredeti
201 867 201 867 2011. évi mód.
237 950 237 950 2011. évi teljesítés
117,9% 117,9% 2011. évi telj./2011. évi mód.
811000 1 Építmény üzemeltetés 200 000 200 000 2011. évi eredeti
200 225 200 225 2011. évi mód.
127 086 127 086 2011. évi teljesítés
63,5% 63,5% 2011. évi telj./2011. évi mód.
813000 1 Zöldterület kezelés 396 406 396 406 2011. évi eredeti
494 785 494 785 2011. évi mód.
459 431 459 431 2011. évi teljesítés
92,9% 92,9% 2011. évi telj./2011. évi mód.
841112 1 Önkormányzati jogalkotás 592 303 397 537 84 651 110 115 0 2011. évi eredeti
624 869 402 026 90 313 132 530 2011. évi mód.
546 352 384 257 88 763 73 332 2011. évi teljesítés
87,4% 95,6% 98,3% 55,3% 2011. évi telj./2011. évi mód.
841114 1 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 0 2011. évi eredeti
0 2011. évi mód.
42 34 8 2011. évi teljesítés
2011. évi telj./2011. évi mód.
841126 1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 1 401 280 547 304 136 816 717 160 2011. évi eredeti
1 569 171 492 300 139 600 937 271 2011. évi mód.
1 718 766 589 413 150 776 976 109 1 689 779 2011. évi teljesítés
109,5% 119,7% 108,0% 104,1% 2011. évi telj./2011. évi mód.
841127 1 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 39 766 8 970 30 796 2011. évi eredeti
47 495 9 804 930 36 761 2011. évi mód.
32 160 5 161 945 25 974 80 2011. évi teljesítés
67,7% 52,6% 101,6% 70,7% 2011. évi telj./2011. évi mód.
841133 1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 211 816 152 863 42 453 16 500 2011. évi eredeti
218 679 163 143 47 418 8 118 2011. évi mód.
220 566 173 278 39 414 7 874 2011. évi teljesítés
100,9% 106,2% 83,1% 97,0% 2011. évi telj./2011. évi mód.
841163 1 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 2011. évi eredeti
150 150 2011. évi mód.
13 408 13 408 2011. évi teljesítés
8938,7% 8938,7% 2011. évi telj./2011. évi mód.
841173 1 Statisztikai tevékenység 2011. évi eredeti
53 418 42 750 10 305 363 2011. évi mód.
50 992 40 937 10 004 51 2011. évi teljesítés
95,5% 95,8% 97,1% 14,0% 2011. évi telj./2011. évi mód.
841191 1 Nemzeti ünnepek programjai 5 000 5 000 2011. évi eredeti
5 000 5 000 2011. évi mód.
1 459 1 459 2011. évi teljesítés
29,2% 29,2% 2011. évi telj./2011. évi mód.
841225 1 Környezetvédelem és természetvédelem területi igazgatása 10 000 10 000 2011. évi eredeti
10 000 10 000 2011. évi mód.
0 2011. évi teljesítés
0,0% 0,0% 2011. évi telj./2011. évi mód.
841401 1 Önkormányzatok közbeszerzései eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások 16 500 16 500 2011. évi eredeti
17 650 17 650 2011. évi mód.
14 870 14 870 2011. évi teljesítés
84,2% 84,2% 2011. évi telj./2011. évi mód.
841402 1 Közvilágítás 0 2011. évi eredeti
0 2011. évi mód.
188 188 2011. évi teljesítés
2011. évi telj./2011. évi mód.
841403 1 Város- községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 255 375 255 375 2011. évi eredeti
223 116 223 116 2011. évi mód.
143 916 143 812 104 2011. évi teljesítés
64,5% 64,5% 2011. évi telj./2011. évi mód.
842421 1 Közterület rendjének fenntartása 210 147 168 391 35 861 5 895 2011. évi eredeti
230 194 182 312 41 987 5 895 2011. évi mód.
235 226 180 395 51 572 3 259 2011. évi teljesítés
102,2% 98,9% 122,8% 55,3% 2011. évi telj./2011. évi mód.
842521 5 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa helyzet elhárítása 0 2011. évi eredeti
584 461 123 0 2011. évi mód.
0 2011. évi teljesítés
0,0% 0,0% 0,0% 2011. évi telj./2011. évi mód.
842532 1 Lakosság felkészítése, tájékozt, riaszt.(Polgári Védelem) 4 547 1 700 459 2 388 2011. évi eredeti
4 547 1 700 459 2 388 2011. évi mód.
642 642 2011. évi teljesítés
14,1% 0,0% 0,0% 26,9% 2011. évi telj./2011. évi mód.
851011 1 Óvodai nevelés, ellátás 0 2011. évi eredeti
0 2011. évi mód.
1 770 1 770 2011. évi teljesítés
2011. évi telj./2011. évi mód.
852011 1 Ált.isk.tan.napp.rendsz.nev.,okt.1-4 évf. 21 250 21 250 2011. évi eredeti
42 479 42 479 2011. évi mód.
29 919 29 919 2011. évi teljesítés
70,4% 70,4% 2011. évi telj./2011. évi mód.
852021 1 Ált.isk.tan.napp.rendsz.nev.,okt.5-8 évf. 1 000 1 000 2011. évi eredeti
1 000 1 000 2011. évi mód.
0 2011. évi teljesítés
0,0% 0,0% 2011. évi telj./2011. évi mód.
853111 1 Napp.rendsz.gimn.okt. 9-13. évf. 1 250 1 250 2011. évi eredeti
1 350 1 350 2011. évi mód.
1 200 1 200 2011. évi teljesítés
88,9% 88,9% 2011. évi telj./2011. évi mód.
854234 1 Szociális ösztöndíj 6 220 6 220 2011. évi eredeti
0 0 2011. évi mód.
0 2011. évi teljesítés
2011. évi telj./2011. évi mód.
854236 1 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak 0 2011. évi eredeti
5 036 5 036 2011. évi mód.
2 933 2 933 2011. évi teljesítés
58,2% 58,2% 2011. évi telj./2011. évi mód.
856099 1 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 0 2011. évi eredeti
3 945 400 108 3 437 2011. évi mód.
4 337 4 337 2011. évi teljesítés
109,9% 0,0% 0,0% 126,2% 2011. évi telj./2011. évi mód.
862102 1 Háziorvosi ügyelet 300 300 2011. évi eredeti
300 300 2011. évi mód.
200 200 2011. évi teljesítés
66,7% 66,7% 2011. évi telj./2011. évi mód.
869049 1 Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás 3 000 3 000 2011. évi eredeti
56 752 56 752 2011. évi mód.
27 439 27 439 2011. évi teljesítés
48,3% 48,3% 2011. évi telj./2011. évi mód.
879019 1 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása 12 988 12 988 2011. évi eredeti
12 988 12 988 2011. évi mód.
8 506 8 506 2011. évi teljesítés
65,5% 65,5% 2011. évi telj./2011. évi mód.
881013 1 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 25 368 25 368 2011. évi eredeti
25 368 25 368 2011. évi mód.
14 026 14 026 2011. évi teljesítés
55,3% 55,3% 2011. évi telj./2011. évi mód.
882111 1 Rendszeres szociális segély 302 200 2 000 300 200 2011. évi eredeti
302 200 2 000 300 200 2011. évi mód.
377 530 377 530 2011. évi teljesítés
124,9% 0,0% 125,8% 2011. évi telj./2011. évi mód.
882112 1 Időskorúak járadéka 6 000 6 000 2011. évi eredeti
6 000 6 000 2011. évi mód.
6 419 6 419 2011. évi teljesítés
107,0% 107,0% 2011. évi telj./2011. évi mód.
882113 1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 60 000 60 000 2011. évi eredeti
60 000 60 000 2011. évi mód.
36 137 36 137 2011. évi teljesítés
60,2% 60,2% 2011. évi telj./2011. évi mód.
882114 1 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 24 000 24 000 2011. évi eredeti
24 000 24 000 2011. évi mód.
9 526 9 526 2011. évi teljesítés
39,7% 39,7% 2011. évi telj./2011. évi mód.
882115 1 Ápolási díj alanyi jogon 75 700 700 75 000 2011. évi eredeti
75 700 700 75 000 2011. évi mód.
90 784 17 566 73 218 2011. évi teljesítés
119,9% 0,0% 97,6% 2011. évi telj./2011. évi mód.
882116 1 Ápolási díj méltányossági alapon 55 000 55 000 2011. évi eredeti
55 000 55 000 2011. évi mód.
64 358 12 456 51 902 2011. évi teljesítés
117,0% 94,4% 2011. évi telj./2011. évi mód.
882117 1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 22 000 22 000 2011. évi eredeti
22 000 22 000 2011. évi mód.
21 831 21 831 2011. évi teljesítés
99,2% 99,2% 2011. évi telj./2011. évi mód.
882118 1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 1 000 1 000 2011. évi eredeti
1 000 1 000 2011. évi mód.
678 678 2011. évi teljesítés
67,8% 67,8% 2011. évi telj./2011. évi mód.
882119 1 Óvodáztatási támogatás 1 500 1 500 2011. évi eredeti
1 500 1 500 2011. évi mód.
1 180 1 180 2011. évi teljesítés
78,7% 78,7% 2011. évi telj./2011. évi mód.
882122 1 Átmeneti segély 150 000 150 000 2011. évi eredeti
148 000 148 000 2011. évi mód.
139 172 139 172 2011. évi teljesítés
94,0% 94,0% 2011. évi telj./2011. évi mód.
882123 1 Temetési segély 22 000 22 000 2011. évi eredeti
22 000 22 000 2011. évi mód.
20 892 20 892 2011. évi teljesítés
95,0% 95,0% 2011. évi telj./2011. évi mód.
882124 1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 20 000 20 000 2011. évi eredeti
20 000 20 000 2011. évi mód.
22 670 22 670 2011. évi teljesítés
113,4% 113,4% 2011. évi telj./2011. évi mód.
882125 1 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 2 500 2 500 2011. évi eredeti
2 500 2 500 2011. évi mód.
1 624 1 624 2011. évi teljesítés
65,0% 65,0% 2011. évi telj./2011. évi mód.
882129 1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 31 350 31 350 2011. évi eredeti
33 410 33 410 2011. évi mód.
22 053 22 053 2011. évi teljesítés
66,0% 66,0% 2011. évi telj./2011. évi mód.
882201 1 Adósságkezelési szolgáltatás 11 000 11 000 2011. évi eredeti
11 000 11 000 2011. évi mód.
8 939 8 939 2011. évi teljesítés
81,3% 81,3% 2011. évi telj./2011. évi mód.
882202 1 Közgyógyellátás 38 500 38 500 2011. évi eredeti
40 880 40 880 2011. évi mód.
36 393 36 393 2011. évi teljesítés
89,0% 89,0% 2011. évi telj./2011. évi mód.
882203 1 Köztemetés 6 000 6 000 2011. évi eredeti
6 460 63 6 397 2011. évi mód.
7 101 1 747 5 354 2011. évi teljesítés
109,9% 83,7% 2011. évi telj./2011. évi mód.
889935 1 Otthonteremtési támogatás 8 000 8 000 2011. évi eredeti
8 000 8 000 2011. évi mód.
2 436 2 436 2011. évi teljesítés
30,5% 0,0% 2011. évi telj./2011. évi mód.
889921 1 Szociális étkeztetés 0 2011. évi eredeti
0 2011. évi mód.
782 782 2011. évi teljesítés
2011. évi telj./2011. évi mód.
889936 1 Gyermektartásdíj megelőzése 9 500 9 500 2011. évi eredeti
9 500 9 500 2011. évi mód.
0 2011. évi teljesítés
0,0% 0,0% 2011. évi telj./2011. évi mód.
889943 1 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 0 2011. évi eredeti
0 2011. évi mód.
234 234 2011. évi teljesítés
2011. évi telj./2011. évi mód.
889961 1 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása 1 500 1 500 2011. évi eredeti
1 500 1 500 2011. évi mód.
456 456 2011. évi teljesítés
30,4% 30,4% 2011. évi telj./2011. évi mód.
890441 1 Közcélú fglalkoztatás 0 2011. évi eredeti
0 2011. évi mód.
90 487 71 102 12 693 6 692 2011. évi teljesítés
2011. évi telj./2011. évi mód.
890442 1 Közhasznú foglalkoztatás 307 520 202 560 54 691 50 269 2011. évi eredeti
307 350 202 560 54 691 50 099 2011. évi mód.
36 693 13 565 2 682 20 446 2011. évi teljesítés
11,9% 6,7% 4,9% 40,8% 2011. évi telj./2011. évi mód.
910302 1 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása 4 000 4 000 2011. évi eredeti
4 000 4 000 2011. évi mód.
0 2011. évi teljesítés
0,0% 0,0% 2011. évi telj./2011. évi mód.
931204 1 Iskolai, diáksport tevékenység és tám. 4 990 2 045 524 2 421 2011. évi eredeti
3 500 2 045 524 931 2011. évi mód.
702 702 2011. évi teljesítés
20,1% 0,0% 0,0% 75,4% 2011. évi telj./2011. évi mód.
931301 1 Szabadidősport- rekreációs sport-tevékenység támogatása 15 107 3 060 731 11 316 2011. évi eredeti
14 583 3 060 731 10 792 2011. évi mód.
14 969 3 766 896 10 307 2011. évi teljesítés
102,6% 123,1% 122,6% 95,5% 2011. évi telj./2011. évi mód.

4. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (V. 2.) önkormányzati rendeletéhez

A Bp. Főv. IV. ker. Újpest Önkormányzat 9. címe a Polg. Hiv. költségvetésében megjelenő felújítási kiadásokról

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Felújítási munkálatok ÁFA-val
Utak és járdák felújítása 90 000 156 669 53 932 34,4%
Forgalomtechnika 12 525 12 524 100,0%
1. 421100-1 Út, autópálya építése 90 000 169 194 66 456 39,3%
Felújítási alap képzés 32 027 32 027 0,0%
Felújítási alap terhére kivitelezés 100 000 100 000 0,0%
2. 682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 132 027 132 027 0 0,0%
Intézményfelújítás 23 621 17 017 72,0%
Városháza lift felújítás 7 719 7 719 100,0%
Pozsonyi úti rendelő felújítása 15 000 0,0%
3. 841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 0 46 340 24 736 53,4%
Tervdokumentáció 138
4. 841163-1 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 0 0 138
Felújítási kiadások mindösszesen 222 027 347 561 91 330 26,3%

5. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (V. 2.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főv. IV. ker. Újpest Önkormányzat 10. címe a Polg. Hiv. költségvetésében megjelenő fejlesztési kiadásokról

eFt-ban
Sor-
szám
Feladat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Fejlesztési kiadások
Forgalomtechnika 37 500 32 500 0 0,0%
Járda és útépítés 20 000 20 000 2 073 10,4%
1. 421100-1 Út, autópálya építése 57 500 52 500 2 073 3,9%
Közműépítés 6 250 6 250 0 0,0%
2. 422100-1 Folyadék szállítására szolgáló közműépítés 6 250 6 250 0 0,0%
Parkoló építés 31 250 36 250 32 306 89,1%
Sportpálya létesítése a Testenevelés Tag. Ált. Iskolában 24 194 0 0,0%
3. 429900-1 Egyéb m.n.s. építés 31 250 60 444 32 306 53,4%
Parképítés, fasor rehabilitációs program 77 049 77 049 43 724 56,7%
Ivókút 450 0 0,0%
Kutyafuttató kialakítása 2 000 0 0,0%
Madárbarát főtér 1 500 0 0,0%
4. 813000-1 Zöldterület-kezelés 77 049 80 999 43 724 54,0%
Sportpálya létesítése a Testnevelés Tag. Ált. Iskolában 1 382 0 0,0%
5. 431100-1 Bontás 1 382 0 0,0%
Szellemi termékek vásárlása 18 400 7 400 3 085 41,7%
E-közigazgatás fejlesztése 5 650 5 650 0 0,0%
Igazgatási szoftverek beszerzése 7 050 7 050 1 250 17,7%
Szoftver beszerzés 8 339 7 654 91,8%
Infogarden program beszerzése zöld kataszterhez 10 000 0 0,0%
Informatikai és kommunikációs eszközök vásárlása 10 600 20 848 12 922 62,0%
PMH software beszerzés számítástechnikai eszközök, programok vásárlása, osztályok informatikai fejlesztése összesen 41 700 59 287 24 911 42,0%
Fénymásoló vásárlás 4 000 7 445 6 939 93,2%
Digitális fényképezőgép 500 500 0 0,0%
Büfé eszközeinek megvásárlása 773 773 100,0%
Tárgyi eszköz beszerzések összesen 4 500 8 718 7 712 88,5%
Galambvédelem 1 500 1 500 0 0,0%
Lokális hálózat bővítése, és Szent István téri WIFI 25 350 11 545 7 248 62,8%
Pulpitus 125 125 100,0%
Rendezvényszínpad háttér 280 0 0,0%
Emléktábla 102 102 100,0%
Esterházy János emlékkő 450 450 100,0%
Koktél Áruház akadálymentesítés 33 753 6 534 19,4%
Zászlók vásárlása 252 250 99,2%
Irodabútor 1 546
Robogó 3 999
Budapesti Önkormányzatok Szövetsége részesedés 200
Egyéb felhalmozási kiadások összesen 26 850 48 007 20 454 42,6%
6. 841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 73 050 116 012 53 077 45,8%
Beruházás Kisebbségi Önkormányzatok 590 175 130 74,3%
7. 841127-1 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 590 175 130 74,3%
KMOP-5.2.2/B Nagyvárosi Jövő-Új Főtér (áthúzódó) 13 545 0 0,0%
Főtér beruházási munkálatai 12 357 12 357 100,0%
Újpest, Városháza, Rathaus Keller átépítése 42 501 44 142 103,9%
8. 841163-1 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 68 403 56 499 82,6%
Közvilágítás, díszkivilágítás 15 000 34 770 19 770 56,9%
9. 841402-1 Közvilágítás 15 000 34 770 19 770 56,9%
Közterületi játszótér 50 000 50 000 33 649 67,3%
Intézményi játszóeszk. ép. 38 750 0 0
Tervezések, szabályozási tervek, pályázati önrészek 60 500 54 777 9 080 16,6%
Komposztáló telep, újrahasználati központ megvalósíthatósági tanulmány 6 000 6 000 0 0,0%
Térfigyelő rendszer telepítése, bővítése 25 000 25 000 248 1,0%
Wolf Emil szobor 813 0 0,0%
Emléktábla állítás 249 249 100,0%
Városgondnokság Kft. törzstőke emelés 30 000 30 000 100,0%
Egyéb 143
Főtér utóvizsgálat 1 076
Koktél Áruház akadálymentesítés 1 675
10. 841403-1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 180 250 166 839 76 120 45,6%
Robogó vásárlás 4 000 0 0,0%
11. 842421-1 Közterület rendjének fenntartása 4 000 0 0,0%
Siemens G40 UH berendezés 1 875 1 875 100,0%
Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Kft. 500 0 0,0%
12. 862211-1 Járóbetegek gyógyító szakellátása 2 375 1 875 78,9%
Gyalu gép vásárlás 170 360 211,8%
13. 890442-1 Közhasznú foglalkoztatás 170 360 211,8%
Önkormányzat fejlesztési kiadásai mindösszesen 440 939 594 319 285 934 48,1%

6. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (V. 2.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főv. IV. ker. Újpest Önkorm. 11. címe a Polg. Hiv. költségvetésében megjelenő átadott pénzeszközökről

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index
1. 2. 3. 4. 5. 6.
I. Működési célú pénzeszköz átadás
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre 42 000 659 599 667 509 101,2%
Kisebbségek támogatása 14 000 21 300 34 825 163,5%
Intézményi alulfinanszírozás rendezése 550 524 550 524 100,0%
Negatív pm. rendezése 28 608 28 608 100,0%
Ady negatív pénzmaradvány rendezés 31 619 31 619 100,0%
Károlyi S. Kórház és Rendelőintézet 2 000 2 000 100,0%
1. 841126-5 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 14 000 634 051 647 576 102,1%
Szűcs S. Iskola támogatása 50
2. 841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 0 0 50
Rendőrség támogatása 25 000 22 600 18 890 83,6%
3. 842421-5 Közterület rendjének fenntartása 25 000 22 600 18 890 83,6%
Tűzőrség támogatása 3 000 2 033 0,0%
4. 842521-5 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása 3 000 2 033 0 0,0%
Főv. Önk. által fenntartott intézmények 915 915 100,0%
5. 856099-5 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 915 915 100,0%
6. Szent János Apostol Katolikus Iskola 78
7. 890506-5 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 0 0 78
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre 350 159 372 644 409 323 109,8%
Könyvkiadás támogatása 3 570 3 770 105,6%
1. 581100-5 Könyvkiadás 3 570 3 770 105,6%
Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. 144 000 144 000 144 000 100,0%
Helytörténeti Értesítő 3 200 3 200 3 200 100,0%
2. 581400-5 Folyóirat, időszaki kiadv. kiadása 147 200 147 200 147 200 100,0%
Újpesti Helytörténeti Alapítvány támogatása 500
3. 841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 0 0 500
Kisvállalkozók támogatása 3 330 3 330 100,0%
4. 841361-5 Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatásai 3 330 3 330 100,0%
Kerületi komposztálási mintaprogram 3 000 1 880 0,0%
Főtér Kft. támogatása 50 000 0
5. 841403-5 Város- községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 53 000 1 880 0 0,0%
Újpesti Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egy. 800 1 600 200,0%
Újpesti Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesüle 800 1 600 200,0%
6. 842421-5 Közterület rendjének fenntartása 1 600 3 200 200,0%
Alapítványok támogatása 141
7. 852021-1 Ált.isk.tan.napp.rendsz.nev.,okt.5-8 évf. 0 141
Tehetséges Más Fogyatékosokért Al. (Szőnyi Isk. miatt) 23 459 26 510 22 235 83,9%
Benkő I. Ref. Ált. Isk., Humánus Al. Ált. Isk. erdei iskola, tankönyv tám. 2 465 3 798 154,1%
8. 852021-5 Ált.isk.tan.napp.rendsz.nev.,okt.5-8 évf.