Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2012. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelete módosítására

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § * 

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

2. § A Képviselő-testület a 1. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási műveletek főösszege forrásonkénti megbontásának tartalmát az 1.; 1/a; 1/b; számú mellékletek 2. oszlopa, összegeit az 1.; 1/a; 1/b számú mellékletek 4. oszlopai szerint hagyja jóvá.

3. § A 2. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási műveletek közül a Képviselő-testület az intézményi bevételek tartalmát intézményenként (a 2. számú melléklet 1-12. sorai szerinti tartalommal, a „2012. évi I. mód.” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

4. § A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetés önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti kiadási - és ezen belül kötelező - előirányzatait, valamint az intézményi támogatásokat a 2. melléklet 14 - 19 sorai, valamint 8. sora szerinti tartalommal, a „2012. évi I. mód.” oszlopai szerinti összegekben állapítja meg.

5. § (1) A Képviselő-testület az intézményi és önkormányzati felújítási előirányzatokat célonként a 3.a., 3.b. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, és a „2012. évi I. mód.” oszlopa szerinti összegekben hagyja jóvá.

6. § A Képviselő-testület az intézményi és önkormányzati fejlesztési kiadásokat feladatonként a 4. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, „2012. évi I. mód.” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

7. § (1) A Képviselő-testület a működési célú átadott pénzeszközöket az 5. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti célokra, „2012. évi I. mód.”oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a fejlesztési célú átadott pénzeszközöket az 5 sz. melléklet 2. oszlopa szerinti célokra, „2012. évi I. mód.” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉK

8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat tartalékait jogcímenként a 6. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, „2012. évi I. mód.” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

A 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

9. § * 

10. § Jelen rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépéstől kell alkalmazni.

Dr. Tahon Róbert
jegyző
Wintermantel Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2012. május 2. napján.

Dr. Tahon Róbert
jegyző

1. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2012. (V. 2.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2012. évi terv 2012. évi I. mód. Index
1. 2. 3. 4. 5.
Bevételek
I. Működési bevételek 11 414 575 11 414 575 100,0%
1. Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei 1 429 816 1 429 816 100,0%
2. Önkormányzat működési bevételei 587 830 587 830 100,0%
3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 9 396 929 9 396 929 100,0%
ebből: a.) Helyi adók 8 284 049 8 284 049 100,0%
b.) Átengedett központi adók 948 880 948 880 100,0%
c.) Bírságok, pótlékok 75 000 75 000 100,0%
d.) Egyéb sajátos bevételek 89 000 89 000 100,0%
II. Támogatások
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 3 496 988 3 571 358 102,1%
Ebből: a.) Normatív hozzájárulások 3 200 273 3 200 273 100,0%
b.) Központosított előirányzatok 0 0
c.) Normatív kötött felhasználású támogatások 296 715 296 715 100,0%
d.) Egyéb központi támogatások 0 74 370
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 112 998 112 998 100,0%
1. Ebből: a.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 0 0
2. b.) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 107 998 107 998 100,0%
3. c.) Pénzügyi befektetések bevételei 5 000 5 000 100,0%
IV. Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről) 1 499 408 2 031 256 135,5%
1.a Támogatásértékű működési bevétel 770 502 1 302 350 169,0%
1.b TB Alaptól átvett pénzeszköz 258 000 258 000 100,0%
2.a Támogatásértékű felhalmozási bevétel 470 906 470 906 100,0%
2.b TB Alaptól átvett pénzeszköz 0 0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről) 300 300 100,0%
1. Működési célú pénzeszköz átvétel 0 0
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 300 300 100,0%
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. tám., helyi tám.) 16 500 16 500 100,0%
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 6 708 382
1. Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele 0 6 708 382
2. Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele 0 0
3. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 16 540 769 23 855 369 144,2%
VIII. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 0 0
1. Működési célú hitel felvétele
2. Forgatási célú értékpapír bevétele
3. Fejlesztési célú kötvény kibocsátás
4. Fejlesztési célú hitel felvétele
BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 16 540 769 23 855 369 144,2%
KIADÁSOK
1. Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai 11 204 358 11 808 504 105,4%
2. Önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével) 1 621 542 2 065 942 127,4%
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 930 550 942 867 101,3%
4. Speciális célú támogatások
5. Végleges pénzeszköz átadás 812 050 1 280 752 157,7%
6. Felújítási kiadások 165 783 401 289 242,1%
7. Beruházási kiadások 846 771 1 472 805 173,9%
8. Tartalékok (működési+felhalmozási) 943 215 5 866 710 622,0%
9. Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám., munk. kölcsön) 16 500 16 500 100,0%
I. KIADÁSOK ÖSSZESEN 16 540 769 23 855 369 144,2%
II. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 0 0
1. Működési célú hitel visszafizetése 0 0
2. Forgatási célú értékpapír kiadása 0 0
3. Fejlesztési célú hitel törlesztése 0 0
4. Fejlesztési célú kötvény beváltása 0 0
5. Egyéb kötelezettség törlesztése 0 0
KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 16 540 769 23 855 369 144,2%
Tájékoztató jelleggel
Intézményfinanszírozás 9 592 565 10 355 225 108,0%
többlet/ hiány 0 0

1.a. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2012. (V. 2.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önk. működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

eFt-ban
Sorszám Megnevezés 2012. évi terv 2012. évi I. mód. Index
1. 2. 3. 4. 5.
Bevételek
1. Intézményi működési bevételek 2 017 646 2 017 646 100,0%
Ebből: a) Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei + ÁFA bev. 1 429 816 1 429 816 100,0%
b) Önkormányzat 587 830 587 830 100,0%
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 9 396 929 9 396 929 100,0%
a) Helyi adók 8 284 049 8 284 049 100,0%
Építményadó 1 900 000 1 900 000 100,0%
Telekadó 260 000 260 000 100,0%
Kommunális adó 50 000 50 000 100,0%
Iparűzési adó 6 039 049 6 039 049 100,0%
Idegenforgalmi adó+üdülőhelyi hozzájárulás 35 000 35 000 100,0%
b) Átengedett központi adók 948 880 948 880 100,0%
Személyi jövedelemadó (forrásmegosztásból) 348 880 348 880 100,0%
Gépjárműadó 600 000 600 000 100,0%
Jövedelemdifferenciálódás elsz.korrekció 0 0
c) Bírságok, pótlékok 75 000 75 000 100,0%
d) Egyéb sajátos bevételek 89 000 89 000 100,0%
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 3 496 988 3 496 988 100,0%
a) Normatív hozzájárulások 3 200 273 3 200 273 100,0%
b) Központosított előirányzatok
c) Normatív kötött felhasználású támogatás 296 715 296 715 100,0%
d) Egyéb központi támogatások 74 370
4. Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről) 1 028 502 1 560 350 151,7%
a) Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények 770 502 957 656 124,3%
b) Önkormányzat 0 344 694
c) TB. Alapoktól átvett pénzeszköz (intézmények) 258 000 258 000 100,0%
5. Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről) 0 0
a) Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények
b) Önkormányzat
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése
7. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 911 035
a) Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele 911 035
b) Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele
c) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 15 940 065 17 382 948 109,1%
8. Finanszírozási műveletek 0 0
a) Működési célú hitel felvétele
b) Forgatási célú értékpapír bevétele
9. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 15 940 065 17 382 948 109,1%
Kiadások
1. Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai (az egyéb támogatás kivételével) 11 204 358 11 808 504 105,4%
2. Önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével) 1 621 542 2 065 942 127,4%
3. Végleges pénzeszköz átadás 748 050 1 210 009 161,8%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 930 550 942 867 101,3%
5. Speciális célú támogatások
6. Működési tartalékok 561 335 546 701 97,4%
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 15 065 835 16 574 023 110,0%
II. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 0 0
7. Működési hitel visszafizetése
8. Forgatási célú értékpapír kiadása
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 15 065 835 16 574 023 110,0%
Tájékoztató jelleggel
9. Intézményfinanszírozás 9 592 565 10 355 225 108,0%
többlet/hiány 874 230 808 925

1.b. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2012. (V. 2.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

eFt-ban
Sorszám Megnevezés 2012. évi terv 2012. évi I. mód. Index
1. 2. 3. 4. 5.
Önkormányzat felhalmozási bevételei
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 112 998 112 998 100,0%
a) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
b) Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei 107 998 107 998 100,0%
c) Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek) 5 000 5 000 100,0%
2. Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú) 0 0
a) Ebből: beruházások állami céltámogatása
b) központosított támogatások
3. Támogatásértékű bevétel (Átvett pénzeszköz államházt. belülről) 470 906 470 906 100,0%
a) Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények
b) Önkormányzat 470 906 470 906 100,0%
c) TB. Alapoktól átvett (Intézmények)
4. Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről) 300 300 100,0%
a) Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények 300 300 100,0%
b) Önkormányzat
5. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 5 797 347
a) Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele 5 797 347
b) Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele
c) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése 16 500 16 500 100,0%
I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 600 704 6 398 051 1065,1%
II. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 0 0
1. Fejlesztési célú kötvény kibocsátás
2. Fejlesztési célú hitel felvétele
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 600 704 6 398 051 1065,1%
Önkormányzat fejlesztési kiadásai
1. Önkormányzat felújítási kiadásai 165 783 401 289 242,1%
2. Önkormányzat beruházási kiadásai 846 771 1 472 805 173,9%
3. Fejlesztési tartalékok 381 880 5 320 009 1393,1%
4. Végleges pénzeszköz átadás 64 000 70 743 110,5%
5. Munkáltatói támogatás folyósítása 16 500 16 500 100,0%
I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 474 934 7 281 346 493,7%
II. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 0 0
1. Fejlesztési célú hitel törlesztése
2. Fejlesztési célú kötvény beváltása
3. Egyéb kötelezettség törlesztése
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 1 474 934 7 281 346 493,7%
többlet/ hiány -874 230 -883 295

2. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2012. (V. 2.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai mérlegéről

eFt-ban
Intézmény 1. Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ 2. Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei 3. Ady Endre Művelődési Központ
Előirányzat megnevezése 2012. évi terv 2012. évi I. mód. Index 2012. évi terv 2012. évi I. mód. Index 2012. évi terv 2012. évi I. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 54 500 54 500 100,0% 793 886 793 886 100,0% 61 252 61 252 100,0%
- alaptevékenység bevételei 54 400 54 400 100,0% 793 886 793 886 100,0% 61 152 61 152 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek 100 100 100,0% 100 100 100,0%
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 4 245 340 449
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 300 300
5. ÁFA bevétel 12 000 12 000 100,0% 198 976 198 976 100,0% 16 071 16 071 100,0%
6. Pénzmaradvány 13 585 249 804 8 178
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 499 739 511 824 102,4% 6 098 408 6 303 661 103,4% 109 997 120 722 109,8%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 566 239 596 154 105,3% 7 091 270 7 886 776 111,2% 187 620 206 523 110,1%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 566 239 588 677 104,0% 7 052 793 7 654 512 108,5% 187 620 195 920 104,4%
14.1. Személyi juttatások 313 060 317 324 101,4% 3 701 323 3 893 218 105,2% 70 501 71 795 101,8%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 84 278 85 279 101,2% 983 022 1 022 330 104,0% 18 849 19 193 101,8%
14.3. Dologi kiadások 168 901 170 423 100,9% 2 204 328 2 443 357 110,8% 98 270 104 932 106,8%
14.4. Pénzeszköz átadás 15 651 164 120 295 607 180,1%
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás 7 119 13 335 170 039 1275,1% 7 285
16. Beruházás 358 25 142 62 225 247,5% 3 318
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 566 239 596 154 105,3% 7 091 270 7 886 776 111,2% 187 620 206 523 110,1%
Költségvetési létszámkeret 156,25 156,25 100,0% 1 760,00 1 760,00 100,0% 39,00 39,00 100,0%
eFt-ban
Intézmény 4. Szociális Foglalkoztató 5. Szociális és Egészségügyi Intézmény 6. Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidő Központ
Előirányzat megnevezése 2012. évi terv 2012. évi I. mód. Index 2012. évi terv 2012. évi I. mód. Index 2012. évi terv 2012. évi I. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 21 500 21 500 100,0% 114 210 114 210 100,0% 100 560 100 560 100,0%
- alaptevékenység bevételei 21 000 21 000 100,0% 113 905 113 905 100,0% 100 560 100 560 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek 500 500 100,0% 305 305 100,0%
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 5 670 5 670 100,0% 7 190 7 190 100,0% 7 948 7 948 100,0%
6. Pénzmaradvány 7 570 31 571 5 524
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 108 490 108 736 100,2% 504 673 560 103 111,0% 117 256 121 757 103,8%
9. Támogatás TB alaptól 258 000 258 000 100,0%
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 135 660 143 476 105,8% 884 073 971 074 109,8% 225 764 235 789 104,4%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 135 660 142 833 105,3% 884 073 925 284 104,7% 225 764 229 804 101,8%
14.1. Személyi juttatások 89 644 89 838 100,2% 449 601 456 872 101,6% 98 617 99 315 100,7%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 24 537 24 589 100,2% 121 492 123 455 101,6% 26 627 26 816 100,7%
14.3. Dologi kiadások 21 479 22 350 104,1% 311 680 325 697 104,5% 100 520 103 673 103,1%
14.4. Pénzeszköz átadás 6 056 17 960
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása 1 300 1 300 100,0%
15. Felújítás 45 790 3 608
16. Beruházás 643 2 377
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 135 660 143 476 105,8% 884 073 971 074 109,8% 225 764 235 789 104,4%
Költségvetési létszámkeret 12,00 12,00 100,0% 161,00 161,00 100,0% 49,00 49,00 100,0%
eFt-ban
Intézmény 7. Polgármesteri Hivatal Intézmények összesen
Előirányzat megnevezése 2012. évi terv 2012. évi I. mód. Index 2012. évi terv 2012. évi I. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 35 243 35 243 100,0% 1 181 151 1 181 151 100,0%
- alaptevékenység bevételei 35 243 35 243 100,0% 1 180 146 1 180 146 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek 1 005 1 005 100,0%
2. Felhalmozási célú bevételek 16 500 16 500 100,0% 16 500 16 500 100,0%
3. Működési célú átvett pénzeszköz 0 344 694
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 300 300
5. ÁFA bevétel 810 810 100,0% 248 665 248 665 100,0%
6. Pénzmaradvány 316 232
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 2 154 002 2 628 422 122,0% 9 592 565 10 355 225 108,0%
9. Támogatás TB alaptól 258 000 258 000 100,0%
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 2 206 555 2 680 975 121,5% 11 297 181 12 720 767 112,6%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 2 152 209 2 626 474 122,0% 11 204 358 12 363 504 110,3%
14.1. Személyi juttatások 1 315 816 1 320 180 100,3% 6 038 562 6 248 542 103,5%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 305 946 307 124 100,4% 1 564 751 1 608 786 102,8%
14.3. Dologi kiadások 530 447 444 170 83,7% 3 435 625 3 614 602 105,2%
14.4. Pénzeszköz átadás 164 120 335 274 204,3%
14.5. Egyéb támogatás 555 000 555 000
14.6. Ellátottak támogatása 1 300 1 300 100,0%
15. Felújítás 13 335 233 841 1753,6%
16. Beruházás 37 846 38 001 100,4% 62 988 106 922 169,7%
17. Hitelek, értékpapírok 16 500 16 500 100,0% 16 500 16 500 100,0%
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 2 206 555 2 680 975 121,5% 11 297 181 12 720 767 112,6%
Költségvetési létszámkeret 305,00 305,00 100,0% 2 482,25 2 482,25 100,0%
eFt-ban
Intézmény 8. Önkormányzat Önkormányzat mindösszesen
Előirányzat megnevezése 2012. évi terv 2012. évi I. mód. Index 2012. évi terv 2012. évi I. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 563 800 563 800 100,0% 1 744 951 1 744 951 100,0%
- alaptevékenység bevételei 47 300 47 300 100,0% 1 227 446 1 227 446 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek 516 500 516 500 100,0% 517 505 517 505 100,0%
2. Felhalmozási célú bevételek 112 998 112 998 100,0% 129 498 129 498 100,0%
3. Működési célú átvett pénzeszköz 770 502 957 656 124,3% 770 502 1 302 350 169,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 470 906 470 906 100,0% 471 206 471 206 100,0%
5. ÁFA bevétel 24 030 24 030 100,0% 272 695 272 695 100,0%
6. Pénzmaradvány 6 392 150 0 6 708 382
7. Támogatás (Állami támogatás) 3 496 988 3 571 358 102,1% 3 496 988 3 571 358 102,1%
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) -9 592 565 -10 355 225 108,0% 0 0
9. Támogatás TB alaptól 258 000 258 000 100,0%
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. 9 396 929 9 396 929 100,0% 9 396 929 9 396 929 100,0%
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 5 243 588 11 134 602 212,3% 16 540 769 23 855 369 144,2%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 3 364 142 3 734 561 111,0% 14 568 500 16 098 065 110,5%
14.1. Személyi juttatások 5 003 19 071 381,2% 6 043 565 6 267 613 103,7%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 351 2 237 165,6% 1 566 102 1 611 023 102,9%
14.3. Dologi kiadások 1 615 188 2 044 634 126,6% 5 050 813 5 659 236 112,0%
14.4. Pénzeszköz átadás 812 050 1 280 752 157,7% 976 170 1 616 026 165,5%
14.5. Egyéb támogatás 930 550 387 867 41,7% 930 550 942 867 101,3%
14.6. Ellátottak támogatása 1 300 1 300 100,0%
15. Felújítás 152 448 167 448 109,8% 165 783 401 289 242,1%
16. Beruházás 783 783 1 365 883 174,3% 846 771 1 472 805 173,9%
17. Hitelek, értékpapírok 16 500 16 500 100,0%
18. Tartalék (pénzforg. nélküli) 943 215 5 866 710 622,0% 943 215 5 866 710 622,0%
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 5 243 588 11 134 602 212,3% 16 540 769 23 855 369 144,2%
Költségvetési létszámkeret 2 482,25 2 482,25 100,0%

2.a./1. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2012. (V. 2.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól

eFt-ban
Intézmény Nyár Óvoda JMK Óvoda Fóti Óvoda
Leiningen Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2012. évi terv 2012. évi I. mód. Index 2012. évi terv 2012. évi I. mód. Index 2012. évi terv 2012. évi I. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 24 24 100,0% 16 16 100,0%
- alaptevékenység bevételei 24 24 100,0% 16 16 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 6 6 100,0% 4 4 100,0%
6. Pénzmaradvány 2 836 2 436 5 465
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 70 059 70 846 101,1% 71 097 71 868 101,1% 82 727 83 922 101,4%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 70 059 73 682 105,2% 71 127 74 334 104,5% 82 747 89 407 108,0%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 70 059 73 682 105,2% 71 127 74 334 104,5% 82 747 89 407 108,0%
14.1. Személyi juttatások 53 254 54 844 103,0% 54 038 55 813 103,3% 63 258 68 148 107,7%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 14 217 14 589 102,6% 14 577 15 024 103,1% 16 939 18 215 107,5%
14.3. Dologi kiadások 2 588 3 215 124,2% 2 512 2 569 102,3% 2 550 3 044 119,4%
14.4. Pénzeszköz átadás 1 034 928
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 70 059 73 682 105,2% 71 127 74 334 104,5% 82 747 89 407 108,0%
Költségvetési létszámkeret 30,00 30,00 100,0% 30,50 30,50 100,0% 33,00 33,00 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 100,0% 17,00 17,00 100,0% 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 13,00 13,00 100,0% 13,50 13,50 100,0% 16,00 16,00 100,0%
eFt-ban
Intézmény Pozsonyi ltp. Óvoda Ambrus Óvoda Virág Óvoda
Vörösmarty Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2012. évi terv 2012. évi I. mód. Index 2012. évi terv 2012. évi I. mód. Index 2012. évi terv 2012. évi I. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 16 16 100,0% 8 8 100,0%
- alaptevékenység bevételei 16 16 100,0% 8 8 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 4 4 100,0% 2 2 100,0%
6. Pénzmaradvány 751 16 5 781
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 27 665 28 023 101,3% 86 537 87 879 101,6% 69 820 71 188 102,0%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 27 665 28 774 104,0% 86 557 87 915 101,6% 69 830 76 979 110,2%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 27 665 28 774 104,0% 86 557 87 915 101,6% 69 830 76 979 110,2%
14.1. Személyi juttatások 21 066 21 818 103,6% 66 172 67 231 101,6% 52 918 56 538 106,8%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 5 604 5 763 102,8% 17 669 17 871 101,1% 14 209 15 157 106,7%
14.3. Dologi kiadások 995 1 123 112,9% 2 716 2 813 103,6% 2 703 3 234 119,6%
14.4. Pénzeszköz átadás 70 2 050
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 27 665 28 774 104,0% 86 557 87 915 101,6% 69 830 76 979 110,2%
Költségvetési létszámkeret 13,00 13,00 100,0% 36,50 36,50 100,0% 30,00 30,00 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 7,00 7,00 100,0% 19,00 19,00 100,0% 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 6,00 6,00 100,0% 17,50 17,50 100,0% 13,00 13,00 100,0%
eFt-ban
Intézmény Viola Óvoda Liget Óvoda Deák Ovi
Királykerti Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2012. évi terv 2012. évi I. mód. Index 2012. évi terv 2012. évi I. mód. Index 2012. évi terv 2012. évi I. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 236 236 100,0% 0 0 47 47 100,0%
- alaptevékenység bevételei 236 236 100,0% 47 47 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 64 64 100,0% 13 13 100,0%
6. Pénzmaradvány 3 541 1 363 3 640
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 67 658 68 518 101,3% 109 654 110 863 101,1% 68 905 69 890 101,4%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 67 958 72 359 106,5% 109 654 112 226 102,3% 68 965 73 590 106,7%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 67 958 72 359 106,5% 109 654 112 226 102,3% 68 965 73 308 106,3%
14.1. Személyi juttatások 51 775 54 476 105,2% 83 326 84 652 101,6% 52 642 54 344 103,2%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 13 697 14 343 104,7% 22 324 22 551 101,0% 13 939 14 289 102,5%
14.3. Dologi kiadások 2 486 3 239 130,3% 4 004 4 141 103,4% 2 384 2 542 106,6%
14.4. Pénzeszköz átadás 301 882 2 133
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás 282
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 67 958 72 359 106,5% 109 654 112 226 102,3% 68 965 73 590 106,7%
Költségvetési létszámkeret 30,00 30,00 100,0% 46,50 46,50 100,0% 31,00 31,00 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 100,0% 25,00 25,00 100,0% 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 13,00 13,00 100,0% 21,50 21,50 100,0% 14,00 14,00 100,0%
eFt-ban
Intézmény Dalos Ovi Aradi Óvoda Bőrfestő Óvoda
Csányi Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2012. évi terv 2012. évi I. mód. Index 2012. évi terv 2012. évi I. mód. Index 2012. évi terv 2012. évi I. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 260 260 100,0% 189 189 100,0% 8 8
- alaptevékenység bevételei 260 260 100,0% 189 189 100,0% 8 8
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 70 70 100,0% 51 51 100,0% 2 2
6. Pénzmaradvány 1 445 2 826 3 678
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 69 575 70 412 101,2% 107 880 108 925 101,0% 65 902 66 537 101,0%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 69 905 72 187 103,3% 108 120 111 991 103,6% 65 912 70 225 106,5%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 69 905 72 187 103,3% 108 120 111 991 103,6% 65 912 70 225 106,5%
14.1. Személyi juttatások 52 987 53 922 101,8% 82 423 84 559 102,6% 49 940 52 146 104,4%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 14 266 14 423 101,1% 22 178 22 713 102,4% 13 371 13 965 104,4%
14.3. Dologi kiadások 2 652 3 517 132,6% 3 519 3 623 103,0% 2 601 2 908 111,8%
14.4. Pénzeszköz átadás 325 1 096 1 206
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 69 905 72 187 103,3% 108 120 111 991 103,6% 65 912 70 225 106,5%
Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 100,0% 46,50 46,50 100,0% 30,00 30,00 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 100,0% 25,50 25,50 100,0% 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 15,00 15,00 100,0% 21,00 21,00 100,0% 13,00 13,00 100,0%
eFt-ban
Intézmény Homoktövis Óvoda Park Óvoda Óvodák összesen
Lakkozó Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2012. évi terv 2012. évi I. mód. Index 2012. évi terv 2012. évi I. mód. Index 2012. évi terv 2012. évi I. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 630 630 100,0% 296 296 100,0% 1 730 1 730 100,0%
- alaptevékenység bevételei 630 630 100,0% 296 296 100,0% 1 730 1 730 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei 0 0
- kamatbevételek 0 0
2. Felhalmozási célú bevételek 0 0
3. Működési célú átvett pénzeszköz 0 0
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0
5. ÁFA bevétel 170 170 100,0% 80 80 100,0% 466 466 100,0%
6. Pénzmaradvány 462 7 222 0 41 462
7. Támogatás (Állami támogatás) 0 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 71 291 72 079 101,1% 126 735 128 521 101,4% 1 095 505 1 109 471 101,3%
9. Támogatás TB alaptól 0 0
10. Hitel, kötvény kibocsátás 0 0
11. Éven belüli értékpapír 0 0
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. 0 0
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 72 091 73 341 101,7% 127 111 136 119 107,1% 1 097 701 1 153 129 105,0%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 72 091 73 341 101,7% 127 111 136 119 107,1% 1 097 701 1 152 847 105,0%
14.1. Személyi juttatások 54 804 55 637 101,5% 96 574 101 480 105,1% 835 177 865 608 103,6%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 14 762 14 919 101,1% 25 960 27 161 104,6% 223 712 230 983 103,3%
14.3. Dologi kiadások 2 525 2 785 110,3% 4 577 6 128 133,9% 38 812 44 881 115,6%
14.4. Pénzeszköz átadás 1 350 0 11 375
14.5. Egyéb támogatás 0 0
14.6. Ellátottak támogatása 0 0
15. Felújítás 0 0
16. Beruházás 0 282
17. Hitelek, értékpapírok 0 0
18. Tartalék (pénzforg. nélküli) 0 0
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 0 0
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 72 091 73 341 101,7% 127 111 136 119 107,1% 1 097 701 1 153 129 105,0%
Költségvetési létszámkeret 30,00 30,00 100,0% 54,00 54,00 100,0% 473,00 473,00 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 100,0% 29,00 29,00 100,0% 258,50 258,50 100,0%
technikai létszámkeret 13,00 13,00 100,0% 25,00 25,00 100,0% 214,50 214,50 100,0%

2.a./2. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2012. (V. 2.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó iskolák bevételeiről és kiadásairól

eFt-ban
Intézmény Újpesti Ált. Isk. és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int., Ped. Szaksz., Nev. Tan. Bajza József Ált. Isk. Szűcs Sándor Ált. Isk.
Előirányzat megnevezése 2012. évi terv 2012. évi I. mód. Index 2012. évi terv 2012. évi I. mód. Index 2012. évi terv 2012. évi I. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 8 8 100,0% 1 260 1 260 100,0% 1 417 1 417 100,0%
- alaptevékenység bevételei 8 8 100,0% 1 260 1 260 100,0% 1 417 1 417 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 2 2 100,0% 340 340 100,0% 383 383 100,0%
6. Pénzmaradvány 28 525 4 270 1 509
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 304 182 307 679 101,1% 105 296 106 595 101,2% 128 666 130 099 101,1%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 304 192 336 214 110,5% 106 896 112 465 105,2% 130 466 133 408 102,3%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 304 192 336 214 110,5% 106 896 112 465 105,2% 130 466 133 408 102,3%
14.1. Személyi juttatások 238 387 261 634 109,8% 80 802 83 909 103,8% 99 187 100 706 101,5%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 62 362 65 513 105,1% 21 637 22 321 103,2% 26 657 26 933 101,0%
14.3. Dologi kiadások 3 443 6 866 199,4% 4 457 4 908 110,1% 4 622 5 272 114,1%
14.4. Pénzeszköz átadás 2 201 1 327 497
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 304 192 336 214 110,5% 106 896 112 465 105,2% 130 466 133 408 102,3%
Költségvetési létszámkeret 104,75 104,75 100,0% 41,00 41,00 100,0% 50,50 50,50 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 83,50 83,50 100,0% 33,50 33,50 100,0% 40,00 40,00 100,0%
technikai létszámkeret 21,25 21,25 100,0% 7,50 7,50 100,0% 10,50 10,50 100,0%
eFt-ban
Intézmény Erzsébet Utcai Ált. Isk. Angol Tagozatos Ált. Isk. Pécsi S. Ált. és Zenetag. Isk.
Előirányzat megnevezése 2012. évi terv 2012. évi I. mód. Index 2012. évi terv 2012. évi I. mód. Index 2012. évi terv 2012. évi I. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 2 520 2 520 100,0% 1 339 1 339 100,0% 2 598 2 598 100,0%
- alaptevékenység bevételei 2 520 2 520 100,0% 1 339 1 339 100,0% 2 598 2 598 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 680 680 100,0% 361 361 100,0% 702 702 100,0%
6. Pénzmaradvány 23 449 10 539 2 839
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 207 421 209 820 101,2% 144 974 146 557 101,1% 119 585 121 093 101,3%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 210 621 236 469 112,3% 146 674 158 796 108,3% 122 885 127 232 103,5%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 210 621 236 033 112,1% 146 674 158 796 108,3% 122 885 127 232 103,5%
14.1. Személyi juttatások 162 200 173 637 107,1% 110 930 117 470 105,9% 94 138 95 697 101,7%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 43 522 46 407 106,6% 29 713 31 360 105,5% 25 304 25 633 101,3%
14.3. Dologi kiadások 4 899 6 659 135,9% 6 031 7 493 124,2% 3 443 4 244 123,3%
14.4. Pénzeszköz átadás 9 330 2 473 1 658
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás 436
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 210 621 236 469 112,3% 146 674 158 796 108,3% 122 885 127 232 103,5%
Költségvetési létszámkeret 77,00 77,00 100,0% 51,00 51,00 100,0% 46,00 46,00 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 60,00 60,00 100,0% 41,00 41,00 100,0% 36,00 36,00 100,0%
technikai létszámkeret 17,00 17,00 100,0% 10,00 10,00 100,0% 10,00 10,00 100,0%
eFt-ban
Intézmény Megyeri Úti Ált. Isk. Testnevelés Tagozatos Ált. Isk. Német Tagozatos Ált. Isk.
Előirányzat megnevezése 2012. évi terv 2012. évi I. mód. Index 2012. évi terv 2012. évi I. mód. Index 2012. évi terv 2012. évi I. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 2 047 2 047 100,0% 1 654 1 654 100,0% 800 800 100,0%
- alaptevékenység bevételei 2 047 2 047 100,0% 1 654 1 654 100,0% 800 800 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 18
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 553 553 100,0% 447 447 100,0% 216 216 100,0%
6. Pénzmaradvány 5 795 4 727 3 285
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 117 699 119 053 101,2% 108 689 110 083 101,3% 102 129 103 284 101,1%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 120 299 127 466 106,0% 110 790 116 911 105,5% 103 145 107 585 104,3%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 120 299 127 466 106,0% 110 790 116 361 105,0% 103 145 107 585 104,3%
14.1. Személyi juttatások 91 750 95 699 104,3% 84 420 85 590 101,4% 78 203 79 271 101,4%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 24 649 25 595 103,8% 22 609 22 867 101,1% 21 032 21 235 101,0%
14.3. Dologi kiadások 3 900 5 101 130,8% 3 761 4 739 126,0% 3 910 4 420 113,0%
14.4. Pénzeszköz átadás 1 071 3 165 2 659
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás 550
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 120 299 127 466 106,0% 110 790 116 911 105,5% 103 145 107 585 104,3%
Költségvetési létszámkeret 45,50 45,50 100,0% 41,00 41,00 100,0% 38,00 38,00 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 35,00 35,00 100,0% 32,00 32,00 100,0% 31,00 31,00 100,0%
technikai létszámkeret 10,50 10,50 100,0% 9,00 9,00 100,0% 7,00 7,00 100,0%
eFt-ban
Intézmény Szigeti J. Utcai Ált. Isk. Homoktövis Ált. Isk. Bródy Imre Oktatási Központ
Előirányzat megnevezése 2012. évi terv 2012. évi I. mód. Index 2012. évi terv 2012. évi I. mód. Index 2012. évi terv 2012. évi I. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 2 520 2 520 100,0% 5 039 5 039 100,0% 1 417 1 417 100,0%
- alaptevékenység bevételei 2 520 2 520 100,0% 5 039 5 039 100,0% 1 417 1 417 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 100
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 680 680 100,0% 1 361 1 361 100,0% 383 383 100,0%
6. Pénzmaradvány 8 651 10 752 11 590
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 119 992 121 584 101,3% 156 829 160 887 102,6% 172 205 175 730 102,0%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 123 192 133 435 108,3% 163 229 178 039 109,1% 174 005 189 220 108,7%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 123 192 133 435 108,3% 163 229 178 039 109,1% 174 005 189 108 108,7%
14.1. Személyi juttatások 93 694 100 287 107,0% 125 552 131 202 104,5% 131 579 138 969 105,6%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 25 120 26 772 106,6% 33 611 35 026 104,2% 34 869 36 655 105,1%
14.3. Dologi kiadások 4 378 5 970 136,4% 4 066 5 582 137,3% 7 557 12 167 161,0%
14.4. Pénzeszköz átadás 406 6 229 1 317
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás 112
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 123 192 133 435 108,3% 163 229 178 039 109,1% 174 005 189 220 108,7%
Költségvetési létszámkeret 47,00 47,00 100,0% 57,50 57,50 100,0% 56,00 56,00 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 35,00 35,00 100,0% 44,00 44,00 100,0% 43,00 43,00 100,0%
technikai létszámkeret 12,00 12,00 100,0% 13,50 13,50 100,0% 13,00 13,00 100,0%
eFt-ban
Intézmény Könyves Kálmán Gimnázium Babits Mihály Gimnázium Károlyi István 12. Évf. Gimn.
Előirányzat megnevezése 2012. évi terv 2012. évi I. mód. Index 2012. évi terv 2012. évi I. mód. Index 2012. évi terv 2012. évi I. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 2 677 2 677 100,0% 2 598 2 598 100,0% 5 512 5 512 100,0%
- alaptevékenység bevételei 2 677 2 677 100,0% 2 598 2 598 100,0% 5 512 5 512 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 723 723 100,0% 702 702 100,0% 1 488 1 488 100,0%
6. Pénzmaradvány 3 353 6 688 15 207
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 185 148 186 475 100,7% 182 166 184 676 101,4% 231 480 233 337 100,8%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 188 548 193 228 102,5% 185 466 194 664 105,0% 238 480 255 544 107,2%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 188 548 193 035 102,4% 185 466 194 664 105,0% 238 480 255 544 107,2%
14.1. Személyi juttatások 144 470 146 092 101,1% 141 906 146 217 103,0% 182 609 189 261 103,6%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 38 978 39 278 100,8% 38 106 39 043 102,5% 48 773 50 331 103,2%
14.3. Dologi kiadások 5 100 5 950 116,7% 5 454 8 396 153,9% 7 098 9 468 133,4%
14.4. Pénzeszköz átadás 1 715 1 008 6 484
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás 193
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 188 548 193 228 102,5% 185 466 194 664 105,0% 238 480 255 544 107,2%
Költségvetési létszámkeret 54,25 54,25 100,0% 58,00 58,00 100,0% 82,00 82,00 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 41,00 41,00 100,0% 41,50 41,50 100,0% 64,00 64,00 100,0%
technikai létszámkeret 13,25 13,25 100,0% 16,50 16,50 100,0% 18,00 18,00 100,0%
eFt-ban
Intézmény Csokonai Vitéz Mihály 12. Évf. Gimn. Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola Iskolák összesen
Előirányzat megnevezése 2012. évi terv 2012. évi I. mód. Index 2012. évi terv 2012. évi I. mód. Index 2012. évi terv 2012. évi I. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 3 500 3 500 100,0% 17 400 17 400 100,0% 54 306 54 306 100,0%
- alaptevékenység bevételei 3 500 3 500 100,0% 17 400 17 400 100,0% 54 306 54 306 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei 0 0
- kamatbevételek 0 0
2. Felhalmozási célú bevételek 0 0
3. Működési célú átvett pénzeszköz 289 0 407
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0
5. ÁFA bevétel 945 945 100,0% 9 966 9 966 100,0%
6. Pénzmaradvány 19 623 13 305 0 174 107
7. Támogatás (Állami támogatás) 0 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 217 276 219 876 101,2% 145 529 147 528 101,4% 2 749 266 2 784 356 101,3%
9. Támogatás TB alaptól 0 0
10. Hitel, kötvény kibocsátás 0 0
11. Éven belüli értékpapír 0 0
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. 0 0
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 221 721 244 233 110,2% 162 929 178 233 109,4% 2 813 538 3 023 142 107,4%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 221 579 244 091 110,2% 162 929 178 233 109,4% 2 813 396 3 021 709 107,4%
14.1. Személyi juttatások 169 830 178 855 105,3% 121 889 128 807 105,7% 2 151 546 2 253 303 104,7%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 45 584 46 809 102,7% 31 902 33 368 104,6% 574 428 595 146 103,6%
14.3. Dologi kiadások 6 165 11 111 180,2% 9 138 11 610 127,1% 87 422 119 956 137,2%
14.4. Pénzeszköz átadás 7 316 4 448 0 53 304
14.5. Egyéb támogatás 0 0
14.6. Ellátottak támogatása 0 0
15. Felújítás 0 0
16. Beruházás 142 142 142 1 433 1009,2%
17. Hitelek, értékpapírok 0 0
18. Tartalék (pénzforg. nélküli) 0 0
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 0 0
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 221 721 244 233 110,2% 162 929 178 233 109,4% 2 813 538 3 023 142 107,4%
Költségvetési létszámkeret 77,00 77,00 100,0% 50,50 50,50 100,0% 977,00 977,00 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 59,00 59,00 100,0% 46,50 46,50 100,0% 766,00 766,00 100,0%
technikai létszámkeret 18,00 18,00 100,0% 4,00 4,00 100,0% 211,00 211,00 100,0%

2.a./3. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2012. (V. 2.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó egyéb intézmények bevételeiről és kiadásairól

eFt-ban
Intézmény Oktatási intézmények összesen Piac és Vásárcsarnok Újpesti Bölcsődék Intézménye
Előirányzat megnevezése 2012. évi terv 2012. évi I. mód. Index 2012. évi terv 2012. évi I. mód. Index 2012. évi terv 2012. évi I. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 56 036 56 036 100,0% 205 000 205 000 100,0% 0 0
- alaptevékenység bevételei 56 036 56 036 100,0% 205 000 205 000 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei 0 0
- kamatbevételek 0 0
2. Felhalmozási célú bevételek 0 0
3. Működési célú átvett pénzeszköz 0 407
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0
5. ÁFA bevétel 10 432 10 432 100,0% 52 275 52 275 100,0%
6. Pénzmaradvány 0 215 569 29 832 17 663
7. Támogatás (Állami támogatás) 0 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 3 844 771 3 893 827 101,3% 0 298 403 524 408 061 101,1%
9. Támogatás TB alaptól 0 0
10. Hitel, kötvény kibocsátás 0 0
11. Éven belüli értékpapír 0 0
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. 0 0
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 3 911 239 4 176 271 106,8% 257 275 287 405 111,7% 403 524 425 724 105,5%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 3 911 097 4 174 556 106,7% 257 275 287 405 111,7% 403 524 425 724 105,5%
14.1. Személyi juttatások 2 986 723 3 118 911 104,4% 19 753 22 076 111,8% 299 875 314 596 104,9%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 798 140 826 129 103,5% 5 287 5 598 105,9% 79 649 80 636 101,2%
14.3. Dologi kiadások 126 234 164 837 130,6% 68 115 74 852 109,9% 24 000 28 275 117,8%
14.4. Pénzeszköz átadás 0 64 679 164 120 184 879 112,6% 2 217
14.5. Egyéb támogatás 0 0
14.6. Ellátottak támogatása 0 0
15. Felújítás 0 0
16. Beruházás 142 1 715 1207,7%
17. Hitelek, értékpapírok 0 0
18. Tartalék (pénzforg. nélküli) 0 0
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 0 0
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 3 911 239 4 176 271 106,8% 257 275 287 405 111,7% 403 524 425 724 105,5%
Költségvetési létszámkeret 1 450,00 1 450,00 100,0% 14,00 14,00 100,0% 222,50 222,50 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 1 024,50 1 024,50 100,0%
technikai létszámkeret 425,50 425,50 100,0%
eFt-ban
Intézmény Gazdasági Intézmény Központ GI-hez tartozó egyéb int. összesen Gazdasági Intézmény mindösszesen
Előirányzat megnevezése 2012. évi terv 2012. évi I. mód. Index 2012. évi terv 2012. évi I. mód. Index 2012. évi terv 2012. évi I. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 532 850 532 850 100,0% 737 850 737 850 100,0% 793 886 793 886 100,0%
- alaptevékenység bevételei 532 850 532 850 100,0% 737 850 737 850 100,0% 793 886 793 886 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei 0 0 0 0
- kamatbevételek 0 0 0 0
2. Felhalmozási célú bevételek 0 0 0 0
3. Működési célú átvett pénzeszköz 340 042 0 340 042 0 340 449
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 0 0
5. ÁFA bevétel 136 269 136 269 100,0% 188 544 188 544 100,0% 198 976 198 976 100,0%
6. Pénzmaradvány -13 260 0 34 235 0 249 804
7. Támogatás (Állami támogatás) 0 0 0 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 1 850 113 2 001 475 108,2% 2 253 637 2 409 834 106,9% 6 098 408 6 303 661 103,4%
9. Támogatás TB alaptól 0 0 0 0
10. Hitel, kötvény kibocsátás 0 0 0 0
11. Éven belüli értékpapír 0 0 0 0
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. 0 0 0 0
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 2 519 232 2 997 376 119,0% 3 180 031 3 710 505 116,7% 7 091 270 7 886 776 111,2%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 2 480 897 2 766 827 111,5% 3 141 696 3 479 956 110,8% 7 052 793 7 654 512 108,5%
14.1. Személyi juttatások 394 972 437 635 110,8% 714 600 774 307 108,4% 3 701 323 3 893 218 105,2%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 99 946 109 967 110,0% 184 882 196 201 106,1% 983 022 1 022 330 104,0%
14.3. Dologi kiadások 1 985 979 2 175 393 109,5% 2 078 094 2 278 520 109,6% 2 204 328 2 443 357 110,8%
14.4. Pénzeszköz átadás 43 832 164 120 230 928 140,7% 164 120 295 607 180,1%
14.5. Egyéb támogatás 0 0 0 0
14.6. Ellátottak támogatása 0 0 0 0
15. Felújítás 13 335 170 039 1275,1% 13 335 170 039 1275,1% 13 335 170 039 1275,1%
16. Beruházás 25 000 60 510 242,0% 25 000 60 510 242,0% 25 142 62 225 247,5%
17. Hitelek, értékpapírok 0 0 0 0
18. Tartalék (pénzforg. nélküli) 0 0 0 0
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 0 0 0 0
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 2 519 232 2 997 376 119,0% 3 180 031 3 710 505 116,7% 7 091 270 7 886 776 111,2%
Költségvetési létszámkeret 73,50 73,50 100,0% 310,00 310,00 100,0% 1 760,00 1 760,00 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret
technikai létszámkeret

2.b. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2012. (V. 2.) önkormányzati rendeletéhez

A Bp. Főv. IV. ker. Újpest Önkorm. Gazdasági Intézmény önállóan működő intézményei felhasználási engedélyhez kötött előirányzatai

eFt-ban
Intézmény 2012. évi I. mód.
Személyi juttatás Járulék
Újpesti Ált. Isk. és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int., Ped. Szaksz., Nev. Tan. 4 593 1 240
Bajza József Ált. Isk. 1 258 340
Szűcs Sándor Ált. Isk. 2 307 623
Erzsébet Utcai Ált. Isk. 7 036 1 900
Angol Tagozatos Ált. Isk. 3 573 965
Pécsi S. Ált. és Zenetag. Isk. 1 927 520
Megyeri Úti Ált. Isk. 4 051 1 094
Testnevelés Tagozatos Ált. Isk. 2 981 805
Német Tagozatos Ált. Isk. 1 883 509
Szigeti J. Utcai Ált. Isk. 1 852 500
Homoktövis Ált. Isk. 6 581 1 776
Bródy Imre Oktatási Központ 2 581 697
Károlyi István 12 Évf. Gimnázium 4 318 1 338
Csokonai Vitéz Mihály 12 Évf. Gimnázium 6 544 1 761
Könyves Kálmán Gimnázium 6 459 1 744
Babits Mihály Gimnázium 6 944 1 875
Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola 2 824 763
Iskolák összesen 67 712 18 450
Nyár Óvoda 1 006 272
JMK Óvoda 2 164 585
Fóti Óvoda-Leiningen Tagóvoda 3 045 822
Pozsonyi Óvoda 924 238
Ambrus-Vörösmarty Óvoda 2 814 759
Virág Óvoda 1 456 393
Viola Óvoda 1 573 425
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda 3 001 810
Deák Ovi 1 462 395
Dalos Ovi 852 230
Aradi Óvoda-Csányi Tagóvoda 3 039 820
Bőrfestő Óvoda 1 456 393
Homoktövis Óvoda 3 249 877
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda 2 805 758
Óvodák összesen 28 846 7 777
Újpesti Bölcsődék Intézménye 5 636 1 522
Egyéb intézmények összesen 5 636 1 522
Mindösszesen 102 194 27 749

3.a. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2012. (V. 2.) önkormányzati rendeletéhez

A Bp. Főv. IV. ker. Újpest Önkormányzat intézményei költségvetésében megjelenő felújítási kiadásokról

eFt-ban
Sorszám Megnevezés 2012. évi terv 2012. évi I. mód. Index
1. 2. 3. 4. 5.
Intézményi felújítási kiadások
ÁFA-val
1. Polgármesteri Hivatal
2. Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ
Gazdasági Intézmény
- Pozsonyi Óvoda tetőfelújítás 13 335 13 335 100,0%
- pénzmaradványból 8 270
3. Gazdasági Intézmény mindösszesen 13 335 21 605 162,0%
4. Ady Endre Művelődési Központ
5. Szociális Foglalkoztató
6. Szociális és Egészségügyi Intézmény
- pénzmaradványból 365
7. Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidő Központ 365
Intézményi felújítás összesen 13 335 21 970 164,8%

3.b. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2012. (V. 2.) önkormányzati rendeletéhez

A Bp. Főv. IV. ker. Újpest Önkormányzat költségvetésében megjelenő felújítási kiadásokról

eFt-ban
Sorszám Megnevezés 2012. évi terv 2012. évi I. mód. Index
1. 2. 3. 4. 5.
Felújítási munkálatok ÁFA-val
Utak és járdák felújítása 44 450 44 450 100,0%
1. 421100-1 Út, autópálya építése 44 450 44 450 100,0%
Felújítási alap képzés
Felújítási alap terhére kivitelezés 107 998 107 998 100,0%
2. 680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 107 998 107 998 100,0%
Pozsonyi rendelő felújítása 15 000
841169-1 M.n.s. egyéb kiegészítő tevékenység 0 15 000
Felújítási kiadások mindösszesen 152 448 167 448 109,8%

4.a. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2012. (V. 2.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főv. IV. ker. Újpest Önkormányzat intézményei költségvetésében megjelenő beruházási kiadásokról

eFt-ban
Sorszám Megnevezés 2012. évi terv 2012. I. mód. Index
1. 2. 3. 4. 5.
Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val
Polgármesteri Hivatal
- igazgatási szoftverek beszerzése 10 160 10 160 100,0%
- informatikai eszközök vásárlása 13 843 13 843 100,0%
- fénymásoló vásárlás 6 350 6 350 100,0%
- digitális fényképezőgép beszerzés 635 635 100,0%
- lokális hálózat bővítése 6 350 6 350 100,0%
- galambvédelem 508 508 100,0%
- berendezés 155
1. Polgármesteri Hivatal összesen 37 846 38 001 100,4%
- átcsoportosítás sátor és bojler vásárlásra 358
2. Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ 358
Gazdasági Intézmény
- Gazdasági Intézmény Központ beruházási keret 25 000 25 000 100,0%
- pénzmaradványból 36 801
- Deák ovi átcsop. notebook és projektor beszeerzés 282
- Csokonai Gimnázium telefonközpont beszerzése 142 142 100,0%
3. Gazdasági Intézmény mindösszesen 25 142 62 225 247,5%
- pénzmaradványból 3 318
4. Ady Endre Művelődési Központ 3 318
- pénzmaradványból 643
5. Szociális Foglalkoztató 643
6. Szociális és Egészségügyi Intézmény
- pénzmaradványból 2377
7. Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidő Központ 2 377
Intézményi beruházás összesen 62 988 106 922 169,7%

4.b. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2012. (V. 2.) önkormányzati rendeletéhez

A Bp. Főv. IV. ker. Újpest Önkormányzat költségvetésében megjelenő beruházási kiadásokról

eFt-ban
Sor-
szám
Feladat megnevezése 2012. évi terv 2012. évi I. mód. Index
1. 2. 3. 4. 5.
Beruházási kiadások
Forgalomtechnika 25 400 25 400 100,0%
Járda és útépítés 44 450 58 596 131,8%
1. 421100-1 Út, autópálya építése 69 850 83 996 120,3%
Közműépítés, kiváltás 2 540 2 540 100,0%
2. 422100-1 Folyadék szállítására szolgáló közműépítés 2 540 2 540 100,0%
Parkolóépítés 63 500 63 500 100,0%
Testnevelés Tagozatos Ált. Iskola sportpálya 26 133
3. 429900-1 Egyéb m.n.s. építés 63 500 89 633 141,2%
Parképítés, fasor rehabilitációs program 162 560 200 954 123,6%
Kutyafuttató kialakítása 2 398
4. 813000-1 Zöldterület-kezelés 162 560 203 352 125,1%
Informatikai eszközök vásárlása 7 000
Szociális Osztály ablakcsere 17 780
Koktél Áruház akadálymentesítése 24 763
Lokális hálózat bővítése és Szent István téri WIFI 1 942
Erkel Gyula Zeneiskola elköltöztetése 150 000
5. 841169-1 M.n.s. egyéb kiegészítő tevékenység 0 201 485
Közvilágítás, díszkivilágítás 6 350 7 330 115,4%
7. 841402-1 Közvilágítás 6 350 7 330 115,4%
Közterületi játszótér 25 400 26 010 102,4%
Intézményi játszóeszköz építés 12 700 12 700 100,0%
Játszótéri ivókutak 5 080 5 080 100,0%
Közterületi öntözőkutak telepítése 3 810 3 810 100,0%
Tervezések, szabályozási tervek, pályázati önrészek 53 340 89 205 167,2%
Városháza Étterem műszaki tanácsadás 0 375
Térinfo program 9 875
Térfigyelő rendszer telepítése, bővítése 50 800 52 139 102,6%
8. 841403-1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 151 130 199 194 131,8%
Teherautó vásárlás 10 000
890442-1 Közhasznú foglalkoztatás 0 10 000
Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. részesedés 500
Szakrendelő KEOP pályázat 327 853 567 853 173,2%
9. 862211-1 Járóbetegek gyógyító szakellátása 327 853 568 353 173,4%
Önkormányzat beruházási kiadásai mindösszesen 783 783 1 365 883 174,3%

5. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2012. (V. 2.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főv. IV. ker. Újpest Önkormányzat költségvetésében megjelenő átadott pénzeszközökről

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2012. évi terv 2012. évi I. mód. Index
1. 2. 3. 4. 5.
I. Működési célú pénzeszköz átadás
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre 33 000 390 761 1184,1%
Nemzetiségek támogatása 5 000 5 000 100,0%
2011. évi intézményi alulfinanszírozás 344 287
1. 841126-6 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 5 000 349 287 6985,7%
Rendőrség támogatása 25 000 38 474 153,9%
2. 842421-6 Közterület rendjének fenntartása 25 000 38 474 153,9%
Tűzőrség támogatása 3 000 3 000 100,0%
3. 842521-6 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása 3 000 3 000 100,0%
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre 715 050 819 248 114,6%
Vass Sándor „Ködszurkáló” nyomdai kivitelezése 50
1. 581100-5 Könyvkiadás 50
Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. 150 000 150 000 100,0%
Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. pótbefizetés 4 000
Helytörténeti Értesítő 3 450 3 450 100,0%
2. 581400-5 Folyóirat, időszaki kiadv. kiadása 153 450 157 450 102,6%
UV Zrt. 365 000 444 000 121,6%
3. 680001-5 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 365 000 444 000 121,6%
Kerületi komposztálási mintaprogram 3 000 3 000 100,0%
4. 841403-5 Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 3 000 3 000 100,0%
Tehetséges Más Fogyatékosokért Alapítvány (Szőnyi Iskola miatt) 2493
5. 852021-5 Ált. isk. napp. rendsz. nev. okt. 5-8 évf. 0 2 493
Bursa Hungarica 5 100 10 200 200,0%
6. 854314-5 Szociális ösztöndíj 5 100 10 200 200,0%
Balatonfüredi Kard. Rehab. Int. Alapítvány 3 000 3 000 100,0%
7. 861003-5 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás 3 000 3 000 100,0%
Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása 60 000 60 000 100,0%
8. 862211-5 Járóbetegek gyógyító szakellátása 60 000 60 000 100,0%
Twist Olivér Alapítvány 7 000 7 000 100,0%
9. 889913-5 Nappali melegedő 7 000 7 000 100,0%
Twist Olivér Alapítvány 2 000 2 000 100,0%
10. 889929-5 Utcai szociális munka 2 000 2 000 100,0%
Egyházak működési támogatása 10 000 10 000 100,0%
11. 890506-5 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 10 000 10 000 100,0%
N. J. Pro Homine Alapítvány Mildenberger emlékmű 160
Ovi-Foci Közhaszbú Alapítvány - Ovi-Foci porgram 12 795
12. 890302-5 Civil szervezetek program és egyéb támogatása 12 955
Ker. és Iparkamara IV. ker. tagcsoportja 1 000 1 000 100,0%
13. 890601-5 Vállalkozói, munkaadói érdekképviseleti tevékenység támogatása 1 000 1 000 100,0%
MÁV Szimfonikusok 2 000 2 000 100,0%
14. 900121-5 Zeneművészeti tevékenység 2 000 2 000 100,0%
Lepke Múzeum 3 500 3 500 100,0%
15. 910203-5 Múzeumi kiállítási tevékenység 3 500 3 500 100,0%
Sporttámogatás 600
16. 931201-5 Versenysport-tevékenység és támogatása 600
Városi sportiskola támogatása 3 000 3 000 100,0%
UTE támogatás 97 000 97 000 100,0%
17. 931202-5 Utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása 100 000 100 000 100,0%
I. Összesen 748 050 1 210 009 161,8%
II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre 64 000 70 743 110,5%
Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés 25 000 31 743 127,0%
1. 841154-5 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel. 25 000 31 743 127,0%
Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel 14 000 14 000 100,0%
2. 889942-1 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatások 14 000 14 000 100,0%
Templomok felújítási keret 25 000 25 000 100,0%
3. 890506-5 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 25 000 25 000 100,0%
II. Összesen 64 000 70 743 110,5%
Átadott pénzeszközök mindösszesen 812 050 1 280 752 157,7%

6. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2012. (V. 2.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. ker. Önkormányzat költségvetésében megjelenő tartalékokról

eFt-ban
Sorszám Megnevezés 2012. évi terv 2012. évi I. mód. Index
1. 2. 3. 4. 5.
Működési tartalékok
Államháztartási tartalék
I. Működtetési céltartalék 452 327 439 993 97,3%
1. Általános tartalék 141 000 140 412 99,6%
2. Egészségügyi tartalék 30 000 30 000 100,0%
3. Informatikai tartalék 15 000 15 000 100,0%
4. Tehetséges Más Fogyatékosokért Al. 6 630 6 630 100,0%
5. Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése 6 846 0 0,0%
6. Vis maior alap 5 000 5 000 100,0%
7. Újpesti Városnapok 14 000 14 000 100,0%
8. EB és Olimpiai Forgatag 15 000 15 000 100,0%
9. Testvérvárosi Kapcsolatok 4 000 4 000 100,0%
10. Újpest Egészségéért Díj 15 050 15 050 100,0%
11. S.O.S. gondozó hálózat 19 000 19 000 100,0%
12. Sport támogatási keret 10 000 9 400 94,0%
13. Újpest kiváló tanulója 2 500 2 500 100,0%
14. Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím 1 500 1 500 100,0%
15. HPV elleni védőoltás 20 000 20 000 100,0%
16. Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység 5 000 1 551 31,0%
17. Tankönyv támogatás 83 040 83 040 100,0%
18. Informatikai normatíva 13 761 13 761 100,0%
19. Diákcsere program 1 000 359 35,9%
20. Könyvkiadás támogatása 4 000 3 950 98,8%
21. Pályázatok elkészítése 5 000 5 000 100,0%
22. Szobor és emléktábla állítás 8 000 7 840 98,0%
23. DHK díjtartozás 5 000 5 000 100,0%
24. Karácsonyi vásár, szilveszter 22 000 22 000 100,0%
II. Bizottsági tartalékok 109 008 106 708 97,9%
1. Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret 3 000 3 000 100,0%
2. Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret 3 000 700 23,3%
3. Népjóléti és Lakásügyi Bizottság 3 000 3 000 100,0%
4. Idősek hónapja 1 000 1 000 100,0%
5. 100 évesek köszöntése 300 300 100,0%
6. TRÖK keret 12 000 12 000 100,0%
7. TRÖK rendezvények 7 500 7 500 100,0%
8. TRÖK Farkaserdő rendbetétele 10 000 10 000 100,0%
9. Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret 69 208 69 208 100,0%
Ebből: - DÖK támogatás 4 000 4 000 100,0%
- Gyermekvédelmi felelősök kerete 3 000 3 000 100,0%
- Diákösztöndíj 2 708 2 708 100,0%
- Éjszakai ping-pong 2 500 2 500 100,0%
- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása 14 000 14 000 100,0%
- Egyéb kulturális tevékenység 8 000 8 000 100,0%
- Nemzetiségi keret 14 000 14 000 100,0%
- Civil keret 12 000 12 000 100,0%
- Civil szerepvállalás fejlesztése 1 000 1 000 100,0%
- Sport Alap 8 000 8 000 100,0%
Működési tartalékok összesen 561 335 546 701 97,4%
Fejlesztési tartalékok
1. Beruházási és felújítási céltartalék 220 000 158 129 71,9%
2. Újpesti Zöld Kataszter elkészítése 20 000 20 000 100,0%
3. Városháza étterem kialakítása 40 000 40 000 100,0%
4. KMOP-4.5.2-11.pályázati önrész (Bölcsőde) 101 880 101 880 100,0%
5. Hajrá Újpest Városfejlesztési Program 5 000 000
IV. Fejlesztési tartalékok mindösszesen 381 880 5 320 009 1393,1%
Tartalékok mindösszesen 943 215 5 866 710 622,0%