Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 47/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2012. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló, - többször módosított - Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelete módosítására

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § * 

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

2. § A Képviselő-testület az 1. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási műveletek főösszege forrásonkénti megbontásának tartalmát az 1.; 1/a; 1/b; számú mellékletek 2. oszlopa, összegeit az 1.; 1/a; 1/b számú mellékletek „2012. évi V. mód.” oszlopai szerint hagyja jóvá.

3. § A 2. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási műveletek közül a Képviselő-testület az intézményi bevételek tartalmát intézményenként a 2. számú melléklet 1-12. sorai szerinti tartalommal, a „2012. évi V. mód.” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

4. § A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetés önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti kiadási - és ezen belül kötelező - előirányzatait, valamint az intézményi támogatásokat a 2. melléklet 14 - 19 sorai, valamint 8. sora szerinti tartalommal, a „2012. évi V. mód.” oszlopai szerinti összegekben állapítja meg.

5. § A Képviselő-testület az intézményi és önkormányzati felújítási előirányzatokat célonként a 3.a., 3.b. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, és a „2012. évi V. mód.” oszlopa szerinti összegekben hagyja jóvá.

6. § A Képviselő-testület az intézményi és önkormányzati beruházási kiadásokat feladatonként a 4. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, „2012. évi V. mód.” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

7. § (1) A Képviselő-testület a működési célú átadott pénzeszközöket az 5. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti célokra, „2012. évi V. mód.”oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a felhalmozási célú átadott pénzeszközöket az 5 sz. melléklet 2. oszlopa szerinti célokra, „2012. évi V. mód.” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉK

8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat tartalékait jogcímenként a 6. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, „2012. évi V. mód.” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

9. § Jelen rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépéstől kell alkalmazni.

dr. Tahon Róbert
jegyző
Wintermantel Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2012. november 30. napján.

Dr. Tahon Róbert
jegyző

1. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 47/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2012. évi eredeti 2012. évi
I. mód.
2012. év
II. mód.
2012. év
III. mód.
2012. év
IV. mód.
2012. év
V. mód.
Index
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Bevételek
I. Működési bevételek 11 414 575 11 414 575 11 414 987 11 403 236 11 403 769 11 779 584 103,2%
1. Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei 1 429 816 1 429 816 1 430 228 1 418 477 1 418 410 1 413 503 98,9%
2. Önkormányzat működési bevételei 587 830 587 830 587 830 587 830 588 430 589 152 100,2%
3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 9 396 929 9 396 929 9 396 929 9 396 929 9 396 929 9 776 929 104,0%
ebből: a.) Helyi adók 8 284 049 8 284 049 8 284 049 8 284 049 8 284 049 8 664 049 104,6%
b.) Átengedett központi adók 948 880 948 880 948 880 948 880 948 880 948 880 100,0%
c.) Bírságok, pótlékok 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 100,0%
d.) Egyéb sajátos bevételek 89 000 89 000 89 000 89 000 89 000 89 000 100,0%
II. Támogatások
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 3 496 988 3 571 358 3 654 978 3 654 978 4 015 124 4 015 124 114,8%
Ebből: a.) Normatív hozzájárulások 3 200 273 3 200 273 3 230 273 3 230 273 3 230 273 3 230 273 100,9%
b.) Központosított előirányzatok 0 0 4 355 4 355 7 718 7 718
c.) Normatív kötött felhasználású támogatások 296 715 296 715 296 715 296 715 582 828 582 828 196,4%
d.) Egyéb központi támogatások 0 74 370 123 635 123 635 194 305 194 305
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 112 998 112 998 112 998 112 998 112 998 113 311 100,3%
1. Ebből: a.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 0 0 0 0 0 313
2. b.) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 107 998 107 998 107 998 107 998 107 998 107 998 100,0%
3. c.) Pénzügyi befektetések bevételei 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 100,0%
IV. Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről) 1 499 408 2 031 256 2 034 463 2 034 463 1 874 577 1 878 606 125,3%
1.a Támogatásértékű működési bevétel 770 502 1 302 350 1 305 557 1 305 557 1 023 201 1 027 230 132,8%
1.b TB Alaptól átvett pénzeszköz 258 000 258 000 258 000 258 000 258 000 258 000 100,0%
2.a Támogatásértékű felhalmozási bevétel 470 906 470 906 470 906 470 906 593 376 593 376 126,0%
2.b TB Alaptól átvett pénzeszköz 0 0 0 0 0 0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről) 300 300 300 300 300 1 669 556,3%
1. Működési célú pénzeszköz átvétel 0 0 0 0 0 0
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 300 300 300 300 300 1 669 556,3%
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. tám., helyi tám.) 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 100,0%
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 6 708 382 6 762 019 6 762 019 6 762 019 6 762 019
1. Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele 0 6 708 382 6 762 019 6 762 019 6 762 019 6 762 019
2. Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele 0 0 0 0 0 0
3. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 0 0 0 0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 16 540 769 23 855 369 23 996 245 23 984 494 24 185 287 24 566 813 148,5%
VIII. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 0 0 0 0 0 0
1. Működési célú hitel felvétele
2. Forgatási célú értékpapír bevétele
3. Fejlesztési célú kötvény kibocsátás
4. Fejlesztési célú hitel felvétele
BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 16 540 769 23 855 369 23 996 245 23 984 494 24 185 287 24 566 813 148,5%
KIADÁSOK
1. Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai 11 204 358 11 808 504 11 611 295 11 588 313 11 786 369 11 854 856 105,8%
2. Önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével) 1 621 542 2 065 942 2 438 059 2 438 059 2 501 933 2 525 176 155,7%
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 930 550 942 867 942 867 942 867 942 867 942 867 101,3%
4. Speciális célú támogatások
5. Végleges pénzeszköz átadás 812 050 1 280 752 1 376 410 1 376 410 1 413 873 1 415 483 174,3%
6. Felújítási kiadások 165 783 401 289 426 129 426 129 1 037 710 1 036 334 625,1%
7. Beruházási kiadások 846 771 1 472 805 1 490 563 1 490 563 1 348 966 1 584 896 187,2%
8. Tartalékok (működési+felhalmozási) 943 215 5 866 710 5 694 422 5 705 653 5 137 069 5 190 701 550,3%
9. Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám., munk. kölcsön) 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 100,0%
I. KIADÁSOK ÖSSZESEN 16 540 769 23 855 369 23 996 245 23 984 494 24 185 287 24 566 813 148,5%
II. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 0 0 0 0 0 0
1. Működési célú hitel visszafizetése 0 0 0 0 0 0
2. Forgatási célú értékpapír kiadása 0 0 0 0 0 0
3. Fejlesztési célú hitel törlesztése 0 0 0 0 0 0
4. Fejlesztési célú kötvény beváltása 0 0 0 0 0 0
5. Egyéb kötelezettség törlesztése 0 0 0 0 0 0
KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 16 540 769 23 855 369 23 996 245 23 984 494 24 185 287 24 566 813 148,5%
Tájékoztató jelleggel
Intézményfinanszírozás 9 592 565 10 355 225 10 146 857 10 135 626 10 398 165 10 467 049 109,1%
többlet/ hiány 0 0 0 0 0 0

1.a. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 47/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önk. működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2012. évi eredeti 2012. évi
I. mód.
2012. év
II. mód.
2012. év
III. mód.
2012. év
IV. mód.
2012. év
V. mód.
Index
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Bevételek
1. Intézményi működési bevételek 2 017 646 2 017 646 2 018 058 2 006 307 2 006 840 2 002 655 99,3%
Ebből: a.) Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei + ÁFA bev. 1 429 816 1 429 816 1 430 228 1 418 477 1 418 410 1 413 503 98,9%
b.) Önkormányzat 587 830 587 830 587 830 587 830 588 430 589 152 100,2%
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 9 396 929 9 396 929 9 396 929 9 396 929 9 396 929 9 776 929 104,0%
a) Helyi adók 8 284 049 8 284 049 8 284 049 8 284 049 8 284 049 8 664 049 104,6%
Építményadó 1 900 000 1 900 000 1 900 000 1 900 000 1 900 000 2 050 000 107,9%
Telekadó 260 000 260 000 260 000 260 000 260 000 490 000 188,5%
Kommunális adó 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 100,0%
Iparűzési adó 6 039 049 6 039 049 6 039 049 6 039 049 6 039 049 6 039 049 100,0%
Idegenforgalmi adó+üdülőhelyi hozzájárulás 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 100,0%
b) Átengedett központi adók 948 880 948 880 948 880 948 880 948 880 948 880 100,0%
Személyi jövedelemadó (forrásmegosztásból) 348 880 348 880 348 880 348 880 348 880 348 880 100,0%
Gépjárműadó 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 100,0%
Jövedelemdifferenciálódás elsz.korrekció 0 0 0 0 0 0
c) Bírságok, pótlékok 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 100,0%
d) Egyéb sajátos bevételek 89 000 89 000 89 000 89 000 89 000 89 000 100,0%
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 3 496 988 3 571 358 3 654 978 3 654 978 4 013 750 4 013 750 114,8%
a) Normatív hozzájárulások 3 200 273 3 200 273 3 230 273 3 230 273 3 230 273 3 230 273 100,9%
b) Központosított előirányzatok 4 355 4 355 6 344 6 344
c) Normatív kötött felhasználású támogatás 296 715 296 715 296 715 296 715 582 828 582 828 196,4%
d) Egyéb központi támogatások 74 370 123 635 123 635 194 305 194 305
4. Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről) 1 028 502 1 560 350 1 563 557 1 563 557 1 281 201 1 285 230 125,0%
a) Önkormányzat 770 502 957 656 941 439 941 439 655 326 655 626 85,1%
b) Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények 0 344 694 364 118 364 118 367 875 371 604
c) TB. Alapoktól átvett pénzeszköz (intézmények) 258 000 258 000 258 000 258 000 258 000 258 000 100,0%
5. Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről) 0 0 0 0 0 0
a) Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények
b) Önkormányzat
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése
7. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 911 035 911 035 911 035 911 035 911 035
a) Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele 911 035 911 035 911 035 911 035 911 035
b) Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele
c) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 15 940 065 17 457 318 17 544 557 17 532 806 17 609 755 17 989 599 112,9%
8. Finanszírozási műveletek 0 0 0 0 0 0
a) Működési célú hitel felvétele
b) Forgatási célú értékpapír bevétele
9. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 15 940 065 17 457 318 17 544 557 17 532 806 17 609 755 17 989 599 112,9%
Kiadások
1. Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai (az egyéb támogatás kivételével) 11 204 358 11 808 504 11 611 295 11 588 313 11 786 369 11 854 856 105,2%
2. Önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével) 1 621 542 2 065 942 2 438 059 2 438 059 2 501 933 2 525 176 154,3%
3. Végleges pénzeszköz átadás 748 050 1 210 009 1 248 030 1 248 030 1 286 526 1 288 136 172,0%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 930 550 942 867 942 867 942 867 942 867 942 867 101,3%
5. Speciális célú támogatások
6. Működési tartalékok 561 335 546 701 374 604 385 835 160 906 280 893 28,7%
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 15 065 835 16 574 023 16 614 855 16 603 104 16 678 601 16 891 928 110,7%
II. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 0 0 0 0 0 0
7. Működési hitel visszafizetése
8. Forgatási célú értékpapír kiadása
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 15 065 835 16 574 023 16 614 855 16 603 104 16 678 601 16 891 928 110,7%
Tájékoztató jelleggel
9. Intézményfinanszírozás 9 592 565 10 355 225 10 146 857 10 135 626 10 398 165 10 467 049 108,4%
többlet/hiány 874 230 883 295 929 702 929 702 931 154 1 097 671

1.b. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 47/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2012. évi eredeti 2012. évi
I. mód.
2012. év
II. mód.
2012. év
III. mód.
2012. év
IV. mód.
2012. év
V. mód.
Index
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Önkormányzat felhalmozási bevételei
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 112 998 112 998 112 998 112 998 112 998 113 311 100,3%
a) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 313
b) Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei 107 998 107 998 107 998 107 998 107 998 107 998 100,0%
c) Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek) 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 100,0%
2. Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú) 0 0 0 0 1 374 1 374
a) Ebből: beruházások állami céltámogatása
b) központosított támogatások 1 374 1 374
3. Támogatásértékű bevétel (Átvett pénzeszköz államházt. belülről) 470 906 470 906 470 906 470 906 593 376 593 376 126,0%
a) Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények
b) Önkormányzat 470 906 470 906 470 906 470 906 593 376 593 376 126,0%
c) TB. Alapoktól átvett (Intézmények)
4. Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről) 300 300 300 300 300 1 669 556,3%
a) Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények 300 300 300 300 300 1 669 556,3%
b) Önkormányzat
5. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 5 797 347 5 850 984 5 850 984 5 850 984 5 850 984
a) Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele 5 797 347 5 850 984 5 850 984 5 850 984 5 850 984
b) Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele
c) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 100,0%
I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 600 704 6 398 051 6 451 688 6 451 688 6 575 532 6 577 214 1094,9%
II. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 0 0 0 0 0 0
1. Fejlesztési célú kötvény kibocsátás
2. Fejlesztési célú hitel felvétele
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 600 704 6 398 051 6 451 688 6 451 688 6 575 532 6 577 214 1094,9%
Önkormányzat fejlesztési kiadásai
1. Önkormányzat felújítási kiadásai 165 783 401 289 426 129 426 129 1 037 710 1 036 334 625,1%
2. Önkormányzat beruházási kiadásai 846 771 1 472 805 1 490 563 1 490 563 1 348 966 1 584 896 187,2%
3. Fejlesztési tartalékok 381 880 5 320 009 5 319 818 5 319 818 4 976 163 4 909 808 1285,7%
4. Végleges pénzeszköz átadás 64 000 70 743 128 380 128 380 127 347 127 347 199,0%
5. Munkáltatói támogatás folyósítása 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 100,0%
I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 474 934 7 281 346 7 381 390 7 381 390 7 506 686 7 674 885 520,4%
II. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 0 0 0 0 0 0
1. Fejlesztési célú hitel törlesztése
2. Fejlesztési célú kötvény beváltása
3. Egyéb kötelezettség törlesztése
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 1 474 934 7 281 346 7 381 390 7 381 390 7 506 686 7 674 885 520,4%
többlet/ hiány -874 230 -883 295 -929 702 -929 702 -931 154 -1 097 671

2. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 47/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai mérlegéről

eFt-ban
Intézmény 1. Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ 2. Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi
I. mód.
2012. évi
II. mód.
2012. évi
III. mód.
2012. évi
IV. mód.
2012. évi
V. mód.
Index 2012. évi eredeti 2012. évi
I. mód.
2012. évi
II. mód.
2012. évi
III. mód.
2012. évi
IV. mód.
2012. évi
V. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 54 500 54 500 54 912 41 287 41 287 58 368 107,1% 793 886 793 886 793 886 803 961 804 461 804 941 101,4%
- alaptevékenység bevételei 54 400 54 400 54 812 41 187 41 187 57 787 106,2% 793 886 793 886 793 886 803 961 804 461 804 941 101,4%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek 100 100 100 100 100 581 581,0% 0
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 4 245 7 348 7 348 7 348 7 348 340 449 355 934 355 934 359 719 362 785
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 1 000
5. ÁFA bevétel 12 000 12 000 12 000 8 999 8 999 13 486 112,4% 198 976 198 976 198 976 201 714 201 147 201 147 101,1%
6. Pénzmaradvány 13 585 13 585 13 585 13 585 13 585 249 804 249 804 249 804 249 804 249 804
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 499 739 511 824 518 364 393 428 396 662 352 637 70,6% 6 098 408 6 303 661 6 389 050 6 506 930 6 741 000 6 845 460 112,2%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)
előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
(1+...+ 12)
566 239 596 154 606 209 464 647 467 881 445 424 78,7% 7 091 270 7 886 776 7 987 650 8 118 343 8 356 131 8 465 137 119,4%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 566 239 588 677 598 732 457 170 457 170 431 932 76,3% 7 052 793 7 654 512 7 752 282 7 882 975 8 064 135 8 172 322 115,9%
14.1. Személyi juttatások 313 060 317 324 320 433 242 168 242 168 238 089 76,1% 3 701 323 3 893 218 3 953 932 4 026 753 4 095 960 4 174 918 112,8%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 84 278 85 279 86 107 65 036 65 036 64 234 76,2% 983 022 1 022 330 1 038 604 1 058 264 1 077 225 1 089 090 110,8%
14.3. Dologi kiadások 168 901 170 423 176 541 134 315 134 315 104 566 61,9% 2 204 328 2 443 357 2 464 069 2 502 281 2 595 016 2 612 637 118,5%
14.4. Pénzeszköz átadás 15 651 15 651 15 651 15 651 25 043 164 120 295 607 295 607 295 607 295 864 295 607 180,1%
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása 70 70 70 70
15. Felújítás 7 119 7 119 7 119 10 353 9 866 13 335 170 039 170 039 170 039 200 902 201 902 1514,1%
16. Beruházás 358 358 358 358 3 626 25 142 62 225 65 329 65 329 91 094 90 913 361,6%
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN:
(14+...+19)
566 239 596 154 606 209 464 647 467 881 445 424 78,7% 7 091 270 7 886 776 7 987 650 8 118 343 8 356 131 8 465 137 119,4%
Költségvetési létszámkeret 156,25 156,25 156,25 0,00 0,00 0,00 0,0% 1 760,00 1 760,00 1 760,00 1 887,00 1 893,00 1 840,69 104,6%
eFt-ban
Intézmény 3. Ady Endre Művelődési Központ 4. Szociális Foglalkoztató
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi
I. mód.
2012. évi
II. mód.
2012. évi
III. mód.
2012. évi
IV. mód.
2012. évi
V. mód.
Index 2012. évi eredeti 2012. évi
I. mód.
2012. évi
II. mód.
2012. évi
III. mód.
2012. évi
IV. mód.
2012. évi
V. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 61 252 61 252 61 252 45 939 45 939 32 028 52,3% 21 500 21 500 21 500 21 500 21 500 23 375 108,7%
- alaptevékenység bevételei 61 152 61 152 61 152 45 864 45 864 31 995 52,3% 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 22 875 108,9%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek 100 100 100 75 75 33 500 500 500 500 500 500
2. Felhalmozási célú bevételek 300
3. Működési célú átvett pénzeszköz 0 0
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 300 300 300 300 300 669
5. ÁFA bevétel 16 071 16 071 16 071 12 053 12 053 7 645 47,6% 5 670 5 670 5 670 5 670 5 670 5 670 100,0%
6. Pénzmaradvány 8 178 8 178 8 178 8 178 8 178 7 570 7 570 7 570 7 570 7 570
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 109 997 120 722 121 601 94 027 94 067 100 169 91,1% 108 490 108 736 109 876 109 876 110 771 115 374 106,3%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)
előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
(1+...+ 12)
187 620 206 523 207 402 160 497 160 537 148 689 79,3% 135 660 143 476 144 616 144 616 145 511 152 289 112,3%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 187 620 195 920 196 799 149 894 149 894 138 046 73,6% 135 660 142 833 143 991 143 991 144 886 151 664 111,8%
14.1. Személyi juttatások 70 501 71 795 72 487 54 862 54 862 59 100 83,8% 89 644 89 838 90 736 90 736 91 441 98 744 110,2%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 18 849 19 193 19 380 14 668 14 668 16 086 85,3% 24 537 24 589 24 831 24 831 25 021 26 528 108,1%
14.3. Dologi kiadások 98 270 104 932 104 932 80 364 80 364 62 450 63,5% 21 479 22 350 22 368 22 368 22 368 20 336 94,7%
14.4. Pénzeszköz átadás 0 410 6 056 6 056 6 056 6 056 6 056
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás 7 285 7 285 7 285 7 285 7 285 0
16. Beruházás 3 318 3 318 3 318 3 358 3 358 643 625 625 625 625
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN:
(14+...+19)
187 620 206 523 207 402 160 497 160 537 148 689 79,3% 135 660 143 476 144 616 144 616 145 511 152 289 112,3%
Költségvetési létszámkeret 39,00 39,00 39,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 100,0%
eFt-ban
Intézmény 5. Szociális és Egészségügyi Intézmény 6. Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidő Központ
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi
I. mód.
2012. évi
II. mód.
2012. évi
III. mód.
2012. évi
IV. mód.
2012. évi
V. mód.
Index 2012. évi eredeti 2012. évi
I. mód.
2012. évi
II. mód.
2012. évi
III. mód.
2012. évi
IV. mód.
2012. évi
V. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 114 210 114 210 114 210 114 210 114 210 114 210 100,0% 100 560 100 560 100 560 75 420 75 420 65 259 64,9%
- alaptevékenység bevételei 113 905 113 905 113 905 113 905 113 905 113 905 100,0% 100 560 100 560 100 560 75 420 75 420 65 190 64,8%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek 305 305 305 305 305 305 69
2. Felhalmozási célú bevételek 13
3. Működési célú átvett pénzeszköz 678 678 678 1 341 158 158 130 130
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 7 190 7 190 7 190 7 190 7 190 7 190 100,0% 7 948 7 948 7 948 5 961 5 961 5 611 70,6%
6. Pénzmaradvány 31 571 31 571 31 571 31 571 31 571 5 524 5 524 5 524 5 524 5 524
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 504 673 560 103 573 043 573 043 579 523 581 551 115,2% 117 256 121 757 131 845 102 530 107 825 110 895 94,6%
9. Támogatás TB alaptól 258 000 258 000 258 000 258 000 258 000 258 000 100,0%
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)
előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
(1+...+ 12)
884 073 971 074 984 692 984 692 991 172 993 863 112,4% 225 764 235 789 246 035 189 593 194 860 187 432 83,0%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 884 073 925 284 939 983 939 983 946 463 949 154 107,4% 225 764 229 804 234 062 177 620 177 647 172 918 76,6%
14.1. Személyi juttatások 449 601 456 872 472 941 472 941 477 313 478 910 106,5% 98 617 99 315 99 767 75 112 75 112 77 678 78,8%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 121 492 123 455 126 436 126 436 127 617 128 048 105,4% 26 627 26 816 26 938 20 281 20 281 19 957 75,0%
14.3. Dologi kiadások 311 680 325 697 326 375 326 375 327 302 327 965 105,2% 100 520 103 673 107 357 82 227 82 254 73 306 72,9%
14.4. Pénzeszköz átadás 17 960 12 931 12 931 12 931 12 931 0 1 977
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 100,0%
15. Felújítás 45 790 44 709 44 709 44 709 44 709 3 608 9 596 9 596 13 296 11 407
16. Beruházás 0 2 377 2 377 2 377 3 917 3 107
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN:
(14+...+19)
884 073 971 074 984 692 984 692 991 172 993 863 112,4% 225 764 235 789 246 035 189 593 194 860 187 432 83,0%
Költségvetési létszámkeret 161,00 161,00 161,00 161,00 161,00 161,00 100,0% 49,00 49,00 49,00 0,00 0,00 0,00 0,0%
eFt-ban
Intézmény 7. Polgármesteri Hivatal 8. Újpesti Kulturális Központ
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi
I. mód.
2012. évi
II. mód.
2012. évi
III. mód.
2012. évi
IV. mód.
2012. évi
V. mód.
Index 2012. évi eredeti 2012. évi
I. mód.
2012. évi
II. mód.
2012. évi
III. mód.
2012. évi
IV. mód.
2012. évi
V. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 35 243 35 243 35 243 35 243 35 243 35 243 100,0% 33 113 33 113 33 113
- alaptevékenység bevételei 35 243 35 243 35 243 35 243 35 243 35 243 100,0% 33 088 33 088 33 088
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek 0 25 25 25
2. Felhalmozási célú bevételek 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500
3. Működési célú átvett pénzeszköz 0 0
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 810 810 810 810 810 810 100,0% 5 407 5 407 5 407
6. Pénzmaradvány 0 0
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 2 154 002 2 628 422 2 303 078 2 303 078 2 312 572 2 290 245 106,3% 52 714 55 745 70 718
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)
előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
(1+...+ 12)
2 206 555 2 680 975 2 355 631 2 355 631 2 365 125 2 342 798 106,2% 91 234 94 265 109 238
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 2 152 209 2 626 474 2 300 446 2 300 446 2 309 940 2 287 613 106,3% 91 234 91 234 106 207
14.1. Személyi juttatások 1 315 816 1 320 180 1 066 497 1 066 497 1 073 784 1 056 204 80,3% 38 454 38 454 48 175
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 305 946 307 124 235 939 235 939 237 907 233 160 76,2% 10 277 10 277 12 529
14.3. Dologi kiadások 530 447 444 170 443 010 443 010 443 249 443 249 83,6% 42 503 42 503 45 503
14.4. Pénzeszköz átadás 0 0
14.5. Egyéb támogatás 555 000 555 000 555 000 555 000 555 000
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás 0 3 031 3 031
16. Beruházás 37 846 38 001 38 685 38 685 38 685 38 685 0
17. Hitelek, értékpapírok 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN:
(14+...+19)
2 206 555 2 680 975 2 355 631 2 355 631 2 365 125 2 342 798 106,2% 91 234 94 265 109 238
Költségvetési létszámkeret 305,00 305,00 305,00 305,00 305,00 305,00 100,0% 66,50 66,50 66,50
eFt-ban
Intézmény Intézmények összesen 9. Önkormányzat
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi
I. mód.
2012. évi
II. mód.
2012. évi
III. mód.
2012. évi
IV. mód.
2012. évi
V. mód.
Index 2012. évi eredeti 2012. évi
I. mód.
2012. évi
II. mód.
2012. évi
III. mód.
2012. évi
IV. mód.
2012. évi
V. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 1 181 151 1 181 151 1 181 563 1 170 673 1 171 173 1 166 537 98,8% 563 800 563 800 563 800 563 800 564 400 565 122 100,2%
- alaptevékenység bevételei 1 180 146 1 180 146 1 180 558 1 169 668 1 170 168 1 165 024 98,7% 47 300 47 300 47 300 47 300 47 900 47 900 101,3%
- vállalkozási tevékenység bevételei 0 0 0
- kamatbevételek 1 005 1 005 1 005 1 005 1 005 1 513 150,5% 516 500 516 500 516 500 516 500 516 500 517 222 100,1%
2. Felhalmozási célú bevételek 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 16 813 101,9% 112 998 112 998 112 998 112 998 112 998 112 998 100,0%
3. Működési célú átvett pénzeszköz 0 344 694 364 118 364 118 367 875 371 604 770 502 957 656 941 439 941 439 655 326 655 626 85,1%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 300 300 300 300 300 1 669 556,3% 470 906 470 906 470 906 470 906 593 376 593 376 126,0%
5. ÁFA bevétel 248 665 248 665 248 665 247 804 247 237 246 966 99,3% 24 030 24 030 24 030 24 030 24 030 24 030 100,0%
6. Pénzmaradvány 316 232 316 232 316 232 316 232 316 232 6 392 150 6 445 787 6 445 787 6 445 787 6 445 787
7. Támogatás (Állami támogatás) 0 0 0 0 3 496 988 3 571 358 3 654 978 3 654 978 4 015 124 4 015 124 114,8%
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 9 592 565 10 355 225 10 146 857 10 135 626 10 398 165 10 467 049 109,1% -9 592 565 -10 355 225 -10 146 857 -10 135 626 -10 398 165 -10 467 049 109,1%
9. Támogatás TB alaptól 258 000 258 000 258 000 258 000 258 000 258 000 100,0%
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)
előző évi visszat.
9 396 929 9 396 929 9 396 929 9 396 929 9 396 929 9 776 929 104,0%
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
(1+...+ 12)
11 297 181 12 720 767 12 532 235 12 509 253 12 775 482 12 844 870 113,7% 5 243 588 11 134 602 11 464 010 11 475 241 11 409 805 11 721 943 223,5%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 11 204 358 12 363 504 12 166 295 12 143 313 12 341 369 12 409 856 110,8% 3 364 142 3 734 561 4 202 336 4 202 336 4 303 673 4 328 526 128,7%
14.1. Személyi juttatások 6 038 562 6 248 542 6 076 793 6 067 523 6 149 094 6 231 818 103,2% 5 003 19 071 276 607 276 607 278 135 278 285 5562,4%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 564 751 1 608 786 1 558 235 1 555 732 1 578 032 1 589 632 101,6% 1 351 2 237 74 462 74 462 74 860 74 901 5544,1%
14.3. Dologi kiadások 3 435 625 3 614 602 3 644 652 3 633 443 3 727 371 3 690 012 107,4% 1 615 188 2 044 634 2 086 990 2 086 990 2 148 938 2 169 901 134,3%
14.4. Pénzeszköz átadás 164 120 335 274 330 245 330 245 330 502 342 024 208,4% 812 050 1 280 752 1 376 410 1 376 410 1 413 873 1 415 483 174,3%
14.5. Egyéb támogatás 555 000 555 000 555 000 555 000 555 000 930 550 387 867 387 867 387 867 387 867 387 867 41,7%
14.6. Ellátottak támogatása 1 300 1 300 1 370 1 370 1 370 1 370 105,4% 2 089
15. Felújítás 13 335 233 841 238 748 238 748 279 576 278 200 2086,2% 152 448 167 448 187 381 187 381 758 134 758 134 497,3%
16. Beruházás 62 988 106 922 110 692 110 692 138 037 140 314 222,8% 783 783 1 365 883 1 379 871 1 379 871 1 210 929 1 444 582 184,3%
17. Hitelek, értékpapírok 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 100,0%
18. Tartalék (pénzforg. nélküli) 943 215 5 866 710 5 694 422 5 705 653 5 137 069 5 190 701 550,3%
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN:
(14+...+19)
11 297 181 12 720 767 12 532 235 12 509 253 12 775 482 12 844 870 113,7% 5 243 588 11 134 602 11 464 010 11 475 241 11 409 805 11 721 943 223,5%
Költségvetési létszámkeret 2 482,25 2 482,25 2 482,25 2 431,50 2 437,50 2 385,19 98,2%
eFt-ban
Intézmény Önkormányzat mindösszesen
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi
I. mód.
2012. évi
II. mód.
2012. évi
III. mód.
2012. évi
IV. mód.
2012. évi
V. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 1 744 951 1 744 951 1 745 363 1 734 473 1 735 573 1 731 659 99,2%
- alaptevékenység bevételei 1 227 446 1 227 446 1 227 858 1 216 968 1 218 068 1 212 924 98,8%
- vállalkozási tevékenység bevételei 0 0 0
- kamatbevételek 517 505 517 505 517 505 517 505 517 505 518 735 100,2%
2. Felhalmozási célú bevételek 129 498 129 498 129 498 129 498 129 498 129 811 100,2%
3. Működési célú átvett pénzeszköz 770 502 1 302 350 1 305 557 1 305 557 1 023 201 1 027 230 133,3%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 471 206 471 206 471 206 471 206 593 676 595 045 126,3%
5. ÁFA bevétel 272 695 272 695 272 695 271 834 271 267 270 996 99,4%
6. Pénzmaradvány 0 6 708 382 6 762 019 6 762 019 6 762 019 6 762 019
7. Támogatás (Állami támogatás) 3 496 988 3 571 358 3 654 978 3 654 978 4 015 124 4 015 124 114,8%
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 0 0 0 0 0 0
9. Támogatás TB alaptól 258 000 258 000 258 000 258 000 258 000 258 000 100,0%
10. Hitel, kötvény kibocsátás 0 0 0
11. Éven belüli értékpapír 0 0 0
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)
előző évi visszat.
9 396 929 9 396 929 9 396 929 9 396 929 9 396 929 9 776 929 104,0%
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
(1+...+ 12)
16 540 769 23 855 369 23 996 245 23 984 494 24 185 287 24 566 813 148,5%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 14 568 500 16 098 065 16 368 631 16 345 649 16 645 042 16 738 382 114,9%
14.1. Személyi juttatások 6 043 565 6 267 613 6 353 400 6 344 130 6 427 229 6 510 103 107,7%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 566 102 1 611 023 1 632 697 1 630 194 1 652 892 1 664 533 106,3%
14.3. Dologi kiadások 5 050 813 5 659 236 5 731 642 5 720 433 5 876 309 5 859 913 116,0%
14.4. Pénzeszköz átadás 976 170 1 616 026 1 706 655 1 706 655 1 744 375 1 757 507 180,0%
14.5. Egyéb támogatás 930 550 942 867 942 867 942 867 942 867 942 867 101,3%
14.6. Ellátottak támogatása 1 300 1 300 1 370 1 370 1 370 3 459 266,1%
15. Felújítás 165 783 401 289 426 129 426 129 1 037 710 1 036 334 625,1%
16. Beruházás 846 771 1 472 805 1 490 563 1 490 563 1 348 966 1 584 896 187,2%
17. Hitelek, értékpapírok 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 100,0%
18. Tartalék (pénzforg. nélküli) 943 215 5 866 710 5 694 422 5 705 653 5 137 069 5 190 701 550,3%
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 0
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN:
(14+...+19)
16 540 769 23 855 369 23 996 245 23 984 494 24 185 287 24 566 813 148,5%
Költségvetési létszámkeret 2 482,25 2 482,25 2 482,25 2 431,50 2 437,50 2 385,19 96,1%

2.a.1. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 47/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól

eFt-ban
Intézmény Nyár Óvoda JMK Óvoda
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi
I. mód.
2012. évi
II. mód.
2012. évi
III. mód.
2012. évi
IV. mód.
2012. évi
V. mód.
Index 2012. évi eredeti 2012. évi
I. mód.
2012. évi
II. mód.
2012. évi
III. mód.
2012. évi
IV. mód.
2012. évi
V. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 0 0 0 24 24 0 0 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 24 24 0 0 0 0 0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 6 6 0 0,0%
6. Pénzmaradvány 2 836 1 175 1 175 1 175 1 175 2 436 1 451 1 451 1 451 1 451
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 70 059 70 846 69 165 69 165 70 006 71 116 101,5% 71 097 71 868 70 283 70 283 71 146 72 310 101,7%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)
előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
(1+...+ 12)
70 059 73 682 70 340 70 340 71 181 72 291 103,2% 71 127 74 334 71 734 71 734 72 597 73 761 103,7%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 70 059 73 682 70 340 70 340 71 181 72 291 103,2% 71 127 74 334 71 734 71 734 72 597 73 761 103,7%
14.1. Személyi juttatások 53 254 54 844 55 558 55 558 56 220 57 212 107,4% 54 038 55 813 56 519 56 519 57 199 58 239 107,8%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 14 217 14 589 14 782 14 782 14 961 15 079 106,1% 14 577 15 024 15 215 15 215 15 398 15 522 106,5%
14.3. Dologi kiadások 2 588 3 215 0 0 0 0,0% 2 512 2 569 0 0 0 0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás 1 034 0 0 0 928 0 0 0
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN:
(14+...+19)
70 059 73 682 70 340 70 340 71 181 72 291 103,2% 71 127 74 334 71 734 71 734 72 597 73 761 103,7%
Költségvetési létszámkeret 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 100,0% 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0% 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 100,0% 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 100,0%
eFt-ban
Intézmény Fóti Óvoda Pozsonyi ltp. Óvoda
Leiningen Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi
I. mód.
2012. évi
II. mód.
2012. évi
III. mód.
2012. évi
IV. mód.
2012. évi
V. mód.
Index 2012. évi eredeti 2012. évi
I. mód.
2012. évi
II. mód.
2012. évi
III. mód.
2012. évi
IV. mód.
2012. évi
V. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 16 16 0 0 0 0 0,0% 0 0 0 0 0 0
- alaptevékenység bevételei 16 16 0 0 0 0 0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 4 4 0 0,0% 0 0
6. Pénzmaradvány 5 465 4 971 4 971 4 971 4 971 751 553 553 553 553
7. Támogatás (Állami támogatás) 0 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 82 727 83 922 82 512 82 512 85 712 86 943 105,1% 27 665 28 023 27 431 27 431 27 809 27 809 100,5%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)
előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
(1+...+ 12)
82 747 89 407 87 483 87 483 90 683 91 914 111,1% 27 665 28 774 27 984 27 984 28 362 28 362 102,5%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 82 747 89 407 87 483 87 483 90 683 91 914 111,1% 27 665 28 774 27 984 27 984 28 362 28 362 102,5%
14.1. Személyi juttatások 63 258 68 148 69 030 69 030 71 550 72 650 114,8% 21 066 21 818 22 135 22 135 22 433 22 433 106,5%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 16 939 18 215 18 453 18 453 19 133 19 264 113,7% 5 604 5 763 5 849 5 849 5 929 5 929 105,8%
14.3. Dologi kiadások 2 550 3 044 0 0 0 0,0% 995 1 123 0 0 0 0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás 70 0 0 0
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN:
(14+...+19)
82 747 89 407 87 483 87 483 90 683 91 914 111,1% 27 665 28 774 27 984 27 984 28 362 28 362 102,5%
Költségvetési létszámkeret 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 100,0% 13,00 13,00 13,00 Aradi Óvoda- Aradi Óvoda- 0,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0% 7,00 7,00 7,00 Csányi és Pozsonyi Csányi és Pozsonyi 0,0%
technikai létszámkeret 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 100,0% 6,00 6,00 6,00 Tag-
óvodánál
Tag-
óvodánál
0,0%
eFt-ban
Intézmény Ambrus Óvoda Virág Óvoda
Vörösmarty Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi
I. mód.
2012. évi
II. mód.
2012. évi
III. mód.
2012. évi
IV. mód.
2012. évi
V. mód.
Index 2012. évi eredeti 2012. évi
I. mód.
2012. évi
II. mód.
2012. évi
III. mód.
2012. évi
IV. mód.
2012. évi
V. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 16 16 0 0 0 0 0,0% 8 8 0 0 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 16 16 0 0 0 0 0,0% 8 8 0 0 0 0 0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 4 4 0 0 0 0 0,0% 2 2 0 0 0 0 0,0%
6. Pénzmaradvány 16 0 0 0 0 5 781 3 200 3 200 3 200 3 200
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 86 537 87 879 86 238 86 238 87 350 89 273 103,2% 69 820 71 188 69 276 69 276 71 310 72 416 103,7%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)
előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
(1+...+ 12)
86 557 87 915 86 238 86 238 87 350 89 273 103,1% 69 830 76 979 72 476 72 476 74 510 75 616 108,3%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 86 557 87 915 86 238 86 238 87 350 89 273 103,1% 69 830 76 979 72 476 72 476 74 510 75 616 108,3%
14.1. Személyi juttatások 66 172 67 231 68 133 68 133 69 009 70 669 106,8% 52 918 56 538 57 153 57 153 58 754 59 742 112,9%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 17 669 17 871 18 105 18 105 18 341 18 604 105,3% 14 209 15 157 15 323 15 323 15 756 15 874 111,7%
14.3. Dologi kiadások 2 716 2 813 0 0 0 0 0,0% 2 703 3 234 0 0 0 0 0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás 2 050 0 0 0 0
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN:
(14+...+19)
86 557 87 915 86 238 86 238 87 350 89 273 103,1% 69 830 76 979 72 476 72 476 74 510 75 616 108,3%
Költségvetési létszámkeret 36,50 36,50 36,50 36,50 36,50 36,50 100,0% 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 100,0% 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 100,0% 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 100,0%
eFt-ban
Intézmény Viola Óvoda Liget Óvoda
Királykerti Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi
I. mód.
2012. évi
II. mód.
2012. évi
III. mód.
2012. évi
IV. mód.
2012. évi
V. mód.
Index 2012. évi eredeti 2012. évi
I. mód.
2012. évi
II. mód.
2012. évi
III. mód.
2012. évi
IV. mód.
2012. évi
V. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 236 236 0 0 0 0 0,0% 0 0 0 0 0 0
- alaptevékenység bevételei 236 236 0 0 0 0 0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 64 64 0 0 0 0 0,0%
6. Pénzmaradvány 3 541 2 487 2 487 2 487 2 487 1 363 344 344 344 344
7. Támogatás (Állami támogatás) 0 0 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 67 658 68 518 67 135 67 135 68 832 70 002 103,5% 109 654 110 863 108 006 108 006 109 148 111 159 101,4%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)
előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
(1+...+ 12)
67 958 72 359 69 622 69 622 71 319 72 489 106,7% 109 654 112 226 108 350 108 350 109 492 111 503 101,7%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 67 958 72 359 69 622 69 622 71 319 72 489 106,7% 109 654 112 226 108 350 108 350 109 492 111 503 101,7%
14.1. Személyi juttatások 51 775 54 476 55 108 55 108 56 444 57 490 111,0% 83 326 84 652 85 555 85 555 86 454 88 228 105,9%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 13 697 14 343 14 514 14 514 14 875 14 999 109,5% 22 324 22 551 22 795 22 795 23 038 23 275 104,3%
14.3. Dologi kiadások 2 486 3 239 0 0 0 0 0,0% 4 004 4 141 0 0 0 0 0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás 301 0 0 0 0 882 0 0 0 0
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN:
(14+...+19)
67 958 72 359 69 622 69 622 71 319 72 489 106,7% 109 654 112 226 108 350 108 350 109 492 111 503 101,7%
Költségvetési létszámkeret 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 100,0% 46,50 46,50 46,50 46,50 46,50 46,50 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0% 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 100,0%
technikai létszámkeret 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 100,0% 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 100,0%
eFt-ban
Intézmény Deák Ovi Dalos Ovi
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi
I. mód.
2012. évi
II. mód.
2012. évi
III. mód.
2012. évi
IV. mód.
2012. évi
V. mód.
Index 2012. évi eredeti 2012. évi
I. mód.
2012. évi
II. mód.
2012. évi
III. mód.
2012. évi
IV. mód.
2012. évi
V. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 47 47 0 0 0 0 0,0% 260 260 0 0 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 47 47 0 0,0% 260 260 0 0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 13 13 0 0 0 0 0,0% 70 70 0 0 0 0 0,0%
6. Pénzmaradvány 3 640 1 067 1 067 1 067 1 067 1 445 255 255 255 255
7. Támogatás (Állami támogatás) 0 0 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 68 905 69 890 68 627 68 627 69 581 70 769 102,7% 69 575 70 412 69 067 69 067 70 035 71 199 102,3%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)
előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
(1+...+ 12)
68 965 73 590 69 694 69 694 70 648 71 836 104,2% 69 905 72 187 69 322 69 322 70 290 71 454 102,2%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 68 965 73 308 69 694 69 694 70 648 71 836 104,2% 69 905 72 187 69 322 69 322 70 290 71 454 102,2%
14.1. Személyi juttatások 52 642 54 344 55 202 55 202 55 953 57 015 108,3% 52 987 53 922 54 691 54 691 55 453 56 493 106,6%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 13 939 14 289 14 492 14 492 14 695 14 821 106,3% 14 266 14 423 14 631 14 631 14 837 14 961 104,9%
14.3. Dologi kiadások 2 384 2 542 0 0 0 0 0,0% 2 652 3 517 0 0 0 0 0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás 2 133 0 0 0 0 325 0 0 0 0
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás 282 0
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN:
(14+...+19)
68 965 73 590 69 694 69 694 70 648 71 836 104,2% 69 905 72 187 69 322 69 322 70 290 71 454 102,2%
Költségvetési létszámkeret 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 100,0% 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0% 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 100,0% 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 100,0%
eFt-ban
Intézmény Aradi Óvoda Bőrfestő Óvoda
Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi
I. mód.
2012. évi
II. mód.
2012. évi
III. mód.
2012. évi
IV. mód.
2012. évi
V. mód.
Index 2012. évi eredeti 2012. évi
I. mód.
2012. évi
II. mód.
2012. évi
III. mód.
2012. évi
IV. mód.
2012. évi
V. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 189 189 0 0 0 0 0,0% 8 8 0 0 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 189 189 0 0,0% 8 8 0 0 0 0 0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 51 51 0 0 0 0 0,0% 2 2 0 0 0 0 0,0%
6. Pénzmaradvány 2 826 1 626 1 626 1 626 1 626 3 678 2 165 2 165 2 165 2 165
7. Támogatás (Állami támogatás) 0 0 0 0 0 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 107 880 108 925 108 087 108 087 110 842 112 323 104,1% 65 902 66 537 65 164 65 164 65 929 67 068 101,8%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)
előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
(1+...+ 12)
108 120 111 991 109 713 109 713 112 468 113 949 105,4% 65 912 70 225 67 329 67 329 68 094 69 233 105,0%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 108 120 111 991 109 713 109 713 112 468 113 949 105,4% 65 912 70 225 67 329 67 329 68 094 69 233 105,0%
14.1. Személyi juttatások 82 423 84 559 86 481 86 481 88 649 90 047 109,2% 49 940 52 146 53 111 53 111 53 713 54 731 109,6%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 22 178 22 713 23 232 23 232 23 819 23 902 107,8% 13 371 13 965 14 218 14 218 14 381 14 502 108,5%
14.3. Dologi kiadások 3 519 3 623 0 0 0 0 0,0% 2 601 2 908 0 0 0 0 0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás 1 096 0 0 0 0 1 206 0 0 0 0
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN:
(14+...+19)
108 120 111 991 109 713 109 713 112 468 113 949 105,4% 65 912 70 225 67 329 67 329 68 094 69 233 105,0%
Költségvetési létszámkeret 46,50 46,50 46,50 59,50 59,50 59,50 128,0% 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 25,50 25,50 25,50 32,50 32,50 32,50 127,5% 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 21,00 21,00 21,00 27,00 27,00 27,00 128,6% 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 100,0%
eFt-ban
Intézmény Homoktövis Óvoda Park Óvoda
Lakkozó Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi
I. mód.
2012. évi
II. mód.
2012. évi
III. mód.
2012. évi
IV. mód.
2012. évi
V. mód.
Index 2012. évi eredeti 2012. évi
I. mód.
2012. évi
II. mód.
2012. évi
III. mód.
2012. évi
IV. mód.
2012. évi
V. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 630 630 0 0 0 0 0,0% 296 296 0 0 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 630 630 0 0 0 0 0,0% 296 296 0 0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 170 170 0 0 0 0 0,0% 80 80 0 0 0 0 0,0%
6. Pénzmaradvány 462 202 202 202 202 7 222 4 621 4 621 4 621 4 621
7. Támogatás (Állami támogatás) 0 0 0 0 0 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 71 291 72 079 71 141 71 141 72 013 73 142 102,6% 126 735 128 521 127 169 127 169 129 751 131 755 104,0%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)
előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
(1+...+ 12)
72 091 73 341 71 343 71 343 72 215 73 344 101,7% 127 111 136 119 131 790 131 790 134 372 136 376 107,3%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 72 091 73 341 71 343 71 343 72 215 73 344 101,7% 127 111 136 119 131 790 131 790 134 372 136 376 107,3%
14.1. Személyi juttatások 54 804 55 637 56 257 56 257 56 944 57 953 105,7% 96 574 101 480 103 964 103 964 106 001 107 792 111,6%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 14 762 14 919 15 086 15 086 15 271 15 391 104,3% 25 960 27 161 27 826 27 826 28 371 28 584 110,1%
14.3. Dologi kiadások 2 525 2 785 0 0 0 0 0,0% 4 577 6 128 0 0 0 0 0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás 1 350 0 0 0 0
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN:
(14+...+19)
72 091 73 341 71 343 71 343 72 215 73 344 101,7% 127 111 136 119 131 790 131 790 134 372 136 376 107,3%
Költségvetési létszámkeret 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 100,0% 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0% 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 100,0%
technikai létszámkeret 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 100,0% 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 100,0%
eFt-ban
Intézmény Karinthy Frigyes Óvoda Óvodák összesen
Óceán Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi
I. mód.
2012. évi
II. mód.
2012. évi
III. mód.
2012. évi
IV. mód.
2012. évi
V. mód.
Index 2012. évi eredeti 2012. évi
I. mód.
2012. évi
II. mód.
2012. évi
III. mód.
2012. évi
IV. mód.
2012. évi
V. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 1 730 1 730 0 0 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 1 730 1 730 0 0 0 0 0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei 0 0 0 0 0 0
- kamatbevételek 0 0 0 0 0 0
2. Felhalmozási célú bevételek 0 0 0 0 0 0
3. Működési célú átvett pénzeszköz 0 0 0 0 0 0
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 0 0 0 0
5. ÁFA bevétel 466 466 0 0 0 0 0,0%
6. Pénzmaradvány 0 41 462 24 117 24 117 24 117 24 117
7. Támogatás (Állami támogatás) 0 0 0 0 0 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 36 702 36 702 38 536 1 095 505 1 109 471 1 089 301 1 126 003 1 146 166 1 165 820 106,4%
9. Támogatás TB alaptól 0 0 0 0 0 0
10. Hitel, kötvény kibocsátás 0 0 0 0 0 0
11. Éven belüli értékpapír 0 0 0 0 0 0
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)
előző évi visszat.
0 0 0 0 0 0
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
(1+...+ 12)
36 702 36 702 38 536 1 097 701 1 153 129 1 113 418 1 150 120 1 170 283 1 189 937 108,4%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 36 702 36 702 38 536 1 097 701 1 152 847 1 113 418 1 150 120 1 170 283 1 189 937 108,4%
14.1. Személyi juttatások 28 899 28 899 30 538 835 177 865 608 878 897 907 796 923 675 941 232 112,7%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 7 803 7 803 7 998 223 712 230 983 234 521 242 324 246 608 248 705 111,2%
14.3. Dologi kiadások 38 812 44 881 0 0 0 0 0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás 0 11 375 0 0 0 0
14.5. Egyéb támogatás 0 0 0 0 0 0
14.6. Ellátottak támogatása 0 0 0 0 0 0
15. Felújítás 0 0 0 0 0 0
16. Beruházás 0 282 0 0 0 0
17. Hitelek, értékpapírok 0 0 0 0 0 0
18. Tartalék (pénzforg. nélküli) 0 0 0 0 0 0
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 0 0 0 0 0 0
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN:
(14+...+19)
36 702 36 702 38 536 1 097 701 1 153 129 1 113 418 1 150 120 1 170 283 1 189 937 108,4%
Költségvetési létszámkeret 48,50 48,50 48,50 473,00 473,00 473,00 521,50 521,50 521,50 110,3%
ebből: pedagógus létszámkeret 28,00 28,00 28,00 258,50 258,50 258,50 286,50 286,50 286,50 110,8%
technikai létszámkeret 20,50 20,50 20,50 214,50 214,50 214,50 235,00 235,00 235,00 109,6%

2.a.2. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 47/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tatozó iskolák bevételeiről és kiadásairól

eFt-ban
Intézmény Újpesti Ált. Isk. és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int., Ped. Szaksz., Nev. Tan. Bajza József Ált. Isk.
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi
I. mód.
2012. évi
II. mód.
2012. évi
III. mód.
2012. évi
IV. mód.
2012. évi
V. mód.
Index 2012. évi eredeti 2012. évi
I. mód.
2012. évi
II. mód.
2012. évi
III. mód.
2012. évi
IV. mód.
2012. évi
V. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 8 8 0 0 0 0 0,0% 1 260 1 260 0 0 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 8 8 0 0 0 0 0,0% 1 260 1 260 0 0 0 0 0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 0 0 11 11
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 2 2 0 0 0 0 340 340 0 0 0 0
6. Pénzmaradvány 28 525 23 201 23 201 23 201 23 201 4 270 2 492 2 492 2 492 2 492
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 304 182 307 679 308 400 308 400 320 220 326 067 107,2% 105 296 106 595 105 198 105 198 106 989 108 496 103,0%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)
előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
(1+...+ 12)
304 192 336 214 331 601 331 601 343 421 349 268 114,8% 106 896 112 465 107 690 107 690 109 492 110 999 103,8%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 304 192 336 214 331 601 331 601 343 421 349 268 114,8% 106 896 112 465 107 690 107 690 109 492 110 999 103,8%
14.1. Személyi juttatások 238 387 261 634 265 141 265 141 274 473 279 532 117,3% 80 802 83 909 85 059 85 059 86 478 87 825 108,7%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 62 362 65 513 66 460 66 460 68 948 69 736 111,8% 21 637 22 321 22 631 22 631 23 014 23 174 107,1%
14.3. Dologi kiadások 3 443 6 866 0 0 0 0,0% 4 457 4 908 0 0 0 0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás 2 201 0 0 0 1 327 0 0 0
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN:
(14+...+19)
304 192 336 214 331 601 331 601 343 421 349 268 114,8% 106 896 112 465 107 690 107 690 109 492 110 999 103,8%
Költségvetési létszámkeret 104,75 104,75 104,75 107,75 113,75 109,25 104,3% 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 40,00 97,6%
ebből: pedagógus létszámkeret 83,50 83,50 83,50 87,00 92,00 92,00 110,2% 33,50 33,50 33,50 33,50 33,50 33,50 100,0%
technikai létszámkeret 21,25 21,25 21,25 20,75 21,75 17,25 81,2% 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 6,50 86,7%
eFt-ban
Intézmény Szűcs Sándor Ált. Isk. Lázár Ervin Ált. Isk.
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi
I. mód.
2012. évi
II. mód.
2012. évi
III. mód.
2012. évi
IV. mód.
2012. évi
V. mód.
Index 2012. évi eredeti 2012. évi
I. mód.
2012. évi
II. mód.
2012. évi
III. mód.
2012. évi
IV. mód.
2012. évi
V. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 1 417 1 417 0 0 0 0 0,0% 2 520 2 520 0 0 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 1 417 1 417 0 0 0 0 0,0% 2 520 2 520 0 0 0 0 0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 63 63 0
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 383 383 0 0 0 0 680 680 0 0 0 0
6. Pénzmaradvány 1 509 362 362 362 362 23 449 11 923 11 923 11 923 11 923
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 128 666 130 099 132 987 132 987 136 929 138 862 107,9% 207 421 209 820 211 042 211 042 211 782 214 546 103,4%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)
előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
(1+...+ 12)
130 466 133 408 133 349 133 349 137 354 139 287 106,8% 210 621 236 469 222 965 222 965 223 705 226 469 107,5%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 130 466 133 408 133 349 133 349 137 354 139 287 106,8% 210 621 236 033 222 965 222 965 223 705 226 469 107,5%
14.1. Személyi juttatások 99 187 100 706 105 202 105 202 108 356 110 083 111,0% 162 200 173 637 175 937 175 937 176 519 178 994 110,4%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 26 657 26 933 28 147 28 147 28 998 29 204 109,6% 43 522 46 407 47 028 47 028 47 186 47 475 109,1%
14.3. Dologi kiadások 4 622 5 272 0 0 0 0,0% 4 899 6 659 0 0 0 0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás 497 0 0 0 9 330 0 0 0
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás 436 0 0 0
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN:
(14+...+19)
130 466 133 408 133 349 133 349 137 354 139 287 106,8% 210 621 236 469 222 965 222 965 223 705 226 469 107,5%
Költségvetési létszámkeret 50,50 50,50 50,50 52,50 52,50 48,50 96,0% 77,00 77,00 77,00 73,00 73,00 71,00 92,2%
ebből: pedagógus létszámkeret 40,00 40,00 40,00 42,00 42,00 42,00 105,0% 60,00 60,00 60,00 56,00 56,00 56,00 93,3%
technikai létszámkeret 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 6,50 61,9% 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 15,00 88,2%
eFt-ban
Intézmény Angol Tagozatos Ált. Isk. Pécsi S. Ált. és Zenetag. Isk.
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi
I. mód.
2012. évi
II. mód.
2012. évi
III. mód.
2012. évi
IV. mód.
2012. évi
V. mód.
Index 2012. évi eredeti 2012. évi
I. mód.
2012. évi
II. mód.
2012. évi
III. mód.
2012. évi
IV. mód.
2012. évi
V. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 1 339 1 339 0 0 0 0 0,0% 2 598 2 598 0 0 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 1 339 1 339 0 0 0 0 0,0% 2 598 2 598 0 0 0 0 0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 0 0 0 0 0
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 361 361 0 0 0 702 702 0 0 0
6. Pénzmaradvány 10 539 6 604 6 604 6 604 6 604 2 839 380 380 380 380
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 144 974 146 557 144 439 144 439 146 073 148 569 102,5% 119 585 121 093 123 784 123 784 126 935 128 362 107,3%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)
előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
(1+...+ 12)
146 674 158 796 151 043 151 043 152 677 155 173 105,8% 122 885 127 232 124 164 124 164 127 315 128 742 104,8%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 146 674 158 796 151 043 151 043 152 677 155 173 105,8% 122 885 127 232 124 164 124 164 127 315 128 742 104,8%
14.1. Személyi juttatások 110 930 117 470 119 212 119 212 120 499 122 677 110,6% 94 138 95 697 97 928 97 928 100 410 101 870 108,2%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 29 713 31 360 31 831 31 831 32 178 32 496 109,4% 25 304 25 633 26 236 26 236 26 905 26 872 106,2%
14.3. Dologi kiadások 6 031 7 493 0 0 0 0,0% 3 443 4 244 0 0 0 0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás 2 473 0 0 0 1 658 0 0 0
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN:
(14+...+19)
146 674 158 796 151 043 151 043 152 677 155 173 105,8% 122 885 127 232 124 164 124 164 127 315 128 742 104,8%
Költségvetési létszámkeret 51,00 51,00 51,00 52,00 52,00 49,44 96,9% 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 42,00 91,3%
ebből: pedagógus létszámkeret 41,00 41,00 41,00 42,00 42,00 42,00 102,4% 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 100,0%
technikai létszámkeret 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 7,44 74,4% 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 6,00 60,0%
eFt-ban
Intézmény Megyeri Úti Ált. Isk. Bene Ferenc (Testnevelés Tagozatos) Ált. Isk.
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi
I. mód.
2012. évi
II. mód.
2012. évi
III. mód.
2012. évi
IV. mód.
2012. évi
V. mód.
Index 2012. évi eredeti 2012. évi
I. mód.
2012. évi
II. mód.
2012. évi
III. mód.
2012. évi
IV. mód.
2012. évi
V. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 2 047 2 047 0 0 0 0 0,0% 1 654 1 654 0 0 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 2 047 2 047 0 0 0 0 0,0% 1 654 1 654 0 0 0 0 0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 18 0 0 89 89 0 0 0 0
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 553 553 0 0 0 0 447 447 0 0 0
6. Pénzmaradvány 5 795 3 541 3 541 3 541 3 541 4 727 34 34 34 34
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 117 699 119 053 119 279 119 279 120 768 124 243 105,6% 108 689 110 083 110 671 110 671 114 258 115 943 106,7%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)
előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
(1+...+ 12)
120 299 127 466 122 820 122 820 124 398 127 873 106,3% 110 790 116 911 110 705 110 705 114 292 115 977 104,7%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 120 299 127 466 122 820 122 820 124 398 127 873 106,3% 110 790 116 361 110 705 110 705 114 292 115 977 104,7%
14.1. Személyi juttatások 91 750 95 699 96 901 96 901 98 152 101 084 110,2% 84 420 85 590 87 341 87 341 90 166 91 672 108,6%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 24 649 25 595 25 919 25 919 26 246 26 789 108,7% 22 609 22 867 23 364 23 364 24 126 24 305 107,5%
14.3. Dologi kiadások 3 900 5 101 0 0 0 0,0% 3 761 4 739 0 0 0 0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás 1 071 0 0 0 3 165 0 0 0
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás 550 0 0 0
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN:
(14+...+19)
120 299 127 466 122 820 122 820 124 398 127 873 106,3% 110 790 116 911 110 705 110 705 114 292 115 977 104,7%
Költségvetési létszámkeret 45,50 45,50 45,50 48,50 48,50 45,00 98,9% 41,00 41,00 41,00 43,00 43,00 40,50 98,8%
ebből: pedagógus létszámkeret 35,00 35,00 35,00 38,00 38,00 38,00 108,6% 32,00 32,00 32,00 34,00 34,00 34,00 106,3%
technikai létszámkeret 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 7,00 66,7% 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 6,50 72,2%
eFt-ban
Intézmény Halassy Olivér Német Tagozatos Ált. Isk. Szigeti J. Utcai Ált. Isk.
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi
I. mód.
2012. évi
II. mód.
2012. évi
III. mód.
2012. évi
IV. mód.
2012. évi
V. mód.
Index 2012. évi eredeti 2012. évi
I. mód.
2012. évi
II. mód.
2012. évi
III. mód.
2012. évi
IV. mód.
2012. évi
V. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 800 800 0 0 0 0 0,0% 2 520 2 520 0 0 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 800 800 0 0 0 0 0,0% 2 520 2 520 0 0 0 0 0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 0 0 21 21 0 0 42 42
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 216 216 0 0 0 680 680 0 0 0
6. Pénzmaradvány 3 285 116 116 116 116 8 651 6 653 6 653 6 653 6 653
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 102 129 103 284 101 654 101 654 102 794 104 248 102,1% 119 992 121 584 122 062 122 062 123 839 125 278 104,4%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)
előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
(1+...+ 12)
103 145 107 585 101 770 101 770 102 931 104 385 101,2% 123 192 133 435 128 715 128 715 130 534 131 973 107,1%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 103 145 107 585 101 770 101 770 102 931 104 385 101,2% 123 192 133 435 128 715 128 715 130 534 131 973 107,1%
14.1. Személyi juttatások 78 203 79 271 80 266 80 266 81 181 82 480 105,5% 93 694 100 287 101 591 101 591 103 032 104 332 111,4%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 21 032 21 235 21 504 21 504 21 750 21 905 104,2% 25 120 26 772 27 124 27 124 27 502 27 641 110,0%
14.3. Dologi kiadások 3 910 4 420 0 0 0 0,0% 4 378 5 970 0 0 0 0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás 2 659 0 0 0 406 0 0 0
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN:
(14+...+19)
103 145 107 585 101 770 101 770 102 931 104 385 101,2% 123 192 133 435 128 715 128 715 130 534 131 973 107,1%
Költségvetési létszámkeret 38,00 38,00 38,00 38,50 38,50 37,00 97,4% 47,00 47,00 47,00 46,50 46,50 44,00 93,6%
ebből: pedagógus létszámkeret 31,00 31,00 31,00 31,50 31,50 31,50 101,6% 35,00 35,00 35,00 34,50 34,50 34,50 98,6%
technikai létszámkeret 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 5,50 78,6% 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 9,50 79,2%
eFt-ban
Intézmény Homoktövis Ált. Isk. Bródy Imre Gimnázium
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi
I. mód.
2012. évi
II. mód.
2012. évi
III. mód.
2012. évi
IV. mód.
2012. évi
V. mód.
Index 2012. évi eredeti 2012. évi
I. mód.
2012. évi
II. mód.
2012. évi
III. mód.
2012. évi
IV. mód.
2012. évi
V. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 5 039 5 039 0 0 0 0 0,0% 1 417 1 417 0 0 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 5 039 5 039 0 0 0 0 0,0% 1 417 1 417 0 0 0 0 0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 0 0 0 100 0 0 1 895 2 675
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 1 361 1 361 0 0 0 383 383 0 0 0
6. Pénzmaradvány 10 752 3 007 3 007 3 007 3 007 11 590 7 407 7 407 7 407 7 407
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 156 829 160 887 165 515 165 515 168 052 170 268 108,6% 172 205 175 730 170 026 170 026 169 021 169 407 98,4%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)
előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
(1+...+ 12)
163 229 178 039 168 522 168 522 171 059 173 275 106,2% 174 005 189 220 177 433 177 433 178 323 179 489 103,2%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 163 229 178 039 168 522 168 522 171 059 173 275 106,2% 174 005 189 108 177 433 177 433 178 323 179 489 103,2%
14.1. Személyi juttatások 125 552 131 202 133 008 133 008 135 006 136 986 109,1% 131 579 138 969 140 393 140 393 141 169 142 222 108,1%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 33 611 35 026 35 514 35 514 36 053 36 289 108,0% 34 869 36 655 37 040 37 040 37 154 37 267 106,9%
14.3. Dologi kiadások 4 066 5 582 0 0 0 0,0% 7 557 12 167 0 0 0 0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás 6 229 0 0 0 1 317 0 0 0
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás 112 0 0 0
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN:
(14+...+19)
163 229 178 039 168 522 168 522 171 059 173 275 106,2% 174 005 189 220 177 433 177 433 178 323 179 489 103,2%
Költségvetési létszámkeret 57,50 57,50 57,50 58,50 58,50 53,00 92,2% 56,00 56,00 56,00 46,00 46,00 43,00 76,8%
ebből: pedagógus létszámkeret 44,00 44,00 44,00 45,00 45,00 45,00 102,3% 43,00 43,00 43,00 33,00 33,00 33,00 76,7%
technikai létszámkeret 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 8,00 59,3% 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 10,00 76,9%
eFt-ban
Intézmény Könyves Kálmán Gimnázium Babits Mihály Gimnázium és Karinthy Frigyes Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi
I. mód.
2012. évi
II. mód.
2012. évi
III. mód.
2012. évi
IV. mód.
2012. évi
V. mód.
Index 2012. évi eredeti 2012. évi
I. mód.
2012. évi
II. mód.
2012. évi
III. mód.
2012. évi
IV. mód.
2012. évi
V. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 2 677 2 677 0 0 0 0 0,0% 2 598 2 598 0 0 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 2 677 2 677 0 0 0 0 0,0% 2 598 2 598 0 0 0 0 0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 117 202
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 723 723 0 0 0 702 702 0 0 0
6. Pénzmaradvány 3 353 595 595 595 595 6 688 3 308 3 308 3 308 3 308
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 185 148 186 475 186 213 186 213 193 006 194 679 105,1% 182 166 184 676 183 808 221 313 225 612 229 502 126,0%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)
előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
(1+...+ 12)
188 548 193 228 186 808 186 808 193 718 195 476 103,7% 185 466 194 664 187 116 224 621 228 920 232 810 125,5%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 188 548 193 035 186 808 186 808 193 718 195 476 103,7% 185 466 194 664 187 116 224 621 228 920 232 810 125,5%
14.1. Személyi juttatások 144 470 146 092 147 224 147 224 152 711 154 315 106,8% 141 906 146 217 147 679 177 212 180 597 184 032 129,7%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 38 978 39 278 39 584 39 584 41 007 41 161 105,6% 38 106 39 043 39 437 47 409 48 323 48 778 128,0%
14.3. Dologi kiadások 5 100 5 950 0 0 0 0,0% 5 454 8 396 0 0 0 0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás 1 715 0 0 0 1 008 0 0 0
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás 193 0 0 0
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN:
(14+...+19)
188 548 193 228 186 808 186 808 193 718 195 476 103,7% 185 466 194 664 187 116 224 621 228 920 232 810 125,5%
Költségvetési létszámkeret 54,25 54,25 54,25 54,25 54,25 51,50 94,9% 58,00 58,00 58,00 113,00 113,00 107,50 185,3%
ebből: pedagógus létszámkeret 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 100,0% 41,50 41,50 41,50 84,50 84,50 84,50 203,6%
technikai létszámkeret 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 10,50 79,2% 16,50 16,50 16,50 28,50 28,50 23,00 139,4%
eFt-ban
Intézmény Károlyi István 12. Évf. Gimn. Csokonai Vitéz Mihály 12. Évf. Gimn.
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi
I. mód.
2012. évi
II. mód.
2012. évi
III. mód.
2012. évi
IV. mód.
2012. évi
V. mód.
Index 2012. évi eredeti 2012. évi
I. mód.
2012. évi
II. mód.
2012. évi
III. mód.
2012. évi
IV. mód.
2012. évi
V. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 5 512 5 512 0 0 0 0 0,0% 3 500 3 500 0 0 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 5 512 5 512 0 0 0 0 0,0% 3 500 3 500 0 0 0 0 0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 0 0 77 77 289 0 0 3 188 4 316
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 1 488 1 488 0 0 0 945 945 0 0 0
6. Pénzmaradvány 15 207 6 353 6 353 6 353 6 353 19 623 7 611 7 611 7 611 7 611
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 231 480 233 337 236 718 236 718 241 792 244 898 105,8% 217 276 219 876 220 287 220 287 227 068 228 543 105,2%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)
előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
(1+...+ 12)
238 480 255 544 243 071 243 071 248 222 251 328 105,4% 221 721 244 233 227 898 227 898 237 867 240 470 108,5%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 238 480 255 544 243 071 243 071 248 222 251 328 105,4% 221 579 244 091 227 898 227 898 237 867 240 470 108,5%
14.1. Személyi juttatások 182 609 189 261 192 000 192 000 196 076 198 784 108,9% 169 830 178 855 180 614 180 614 188 558 190 902 112,4%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 48 773 50 331 51 071 51 071 52 146 52 544 107,7% 45 584 46 809 47 284 47 284 49 309 49 568 108,7%
14.3. Dologi kiadások 7 098 9 468 0 0 0 0,0% 6 165 11 111 0 0 0 0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás 6 484 0 0 0 7 316 0 0 0
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás 142 142 0 0 0
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN:
(14+...+19)
238 480 255 544 243 071 243 071 248 222 251 328 105,4% 221 721 244 233 227 898 227 898 237 867 240 470 108,5%
Költségvetési létszámkeret 82,00 82,00 82,00 83,00 83,00 80,50 98,2% 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 72,00 93,5%
ebből: pedagógus létszámkeret 64,00 64,00 64,00 65,00 65,00 65,00 101,6% 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 100,0%
technikai létszámkeret 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 15,50 86,1% 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 13,00 72,2%
eFt-ban
Intézmény Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola Iskolák összesen
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi
I. mód.
2012. évi
II. mód.
2012. évi
III. mód.
2012. évi
IV. mód.
2012. évi
V. mód.
Index 2012. évi eredeti 2012. évi
I. mód.
2012. évi
II. mód.
2012. évi
III. mód.
2012. évi
IV. mód.
2012. évi
V. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 17 400 17 400 0 0 0 0 0,0% 54 306 54 306 0 0 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 17 400 17 400 0 0 0 0 0,0% 54 306 54 306 0 0 0 0 0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei 0 0 0 0 0 0
- kamatbevételek 0 0 0 0 0 0
2. Felhalmozási célú bevételek 0 0 0 0 0 0
3. Működési célú átvett pénzeszköz 0 407 0 0 5 503 7 496
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 0 0 0 0
5. ÁFA bevétel 9 966 9 966 0 0 0 0 0,0%
6. Pénzmaradvány 13 305 6 221 6 221 6 221 6 221 0 174 107 89 808 89 808 89 808 89 808
7. Támogatás (Állami támogatás)