Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről szóló - módosított - Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 14. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-4. § * 

5. § Ez a rendelet 2013. április 1. napján lép hatályba.

6. § Az e rendeletben meghatározott lakbéreket első alkalommal a 2013. április havi lakbérek vonatkozásában kell alkalmazni.

Dr. Tahon Róbert
jegyző
Wintermantel Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2013. március 1. napján.

Dr. Tahon Róbert
jegyző