Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2012. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló - többször módosított - Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § * 

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

2. § A Képviselő-testület az 1. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási műveletek főösszege forrásonkénti megbontásának tartalmát az 1.; 1/a; 1/b; számú mellékletek 2. oszlopa, összegeit az 1.; 1/a; 1/b számú mellékletek „2012. évi VII. mód.” oszlopai szerint hagyja jóvá.

3. § A 2. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási műveletek közül a Képviselő-testület az intézményi bevételek tartalmát intézményenként a 2. számú melléklet 1-12. sorai szerinti tartalommal, a „2012. évi VII. mód.” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

4. § A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetés önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti kiadási - és ezen belül kötelező - előirányzatait, valamint az intézményi támogatásokat a 2. melléklet 14-19 sorai, valamint 8. sora szerinti tartalommal, a „2012. évi VII. mód.” oszlopai szerinti összegekben állapítja meg.

5. § (1) A Képviselő-testület az intézményi és önkormányzati felújítási előirányzatokat célonként a 3.a., 3.b. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, és a „2012. évi VII. mód.” oszlopa szerinti összegekben hagyja jóvá.

6. § A Képviselő-testület az intézményi és önkormányzati beruházási kiadásokat feladatonként a 4. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, „2012. évi VII. mód.” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

7. § (1) A Képviselő-testület a működési célú átadott pénzeszközöket az 5. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti célokra, „2012. évi VII. mód.”oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a felhalmozási célú átadott pénzeszközöket az 5 sz. melléklet 2. oszlopa szerinti célokra, „2012. évi VII. mód.” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉK

8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat tartalékait jogcímenként a 6. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, „2012. évi VII. mód.” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

9. § Jelen rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépéstől kell alkalmazni.

Dr. Tahon Róbert
jegyző
Wintermantel Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2013. április 25. napján.

Dr. Tahon Róbert
jegyző

1. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlege

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2012. évi eredeti 2012. évi
I. mód.
2012. év
II. mód.
2012. év
III. mód.
2012. év
IV. mód.
2012. év
V. mód.
2012. év
VI. mód.
2012. év
VII. mód.
Index
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Bevételek
I. Működési bevételek 11 414 575 11 414 575 11 414 987 11 403 236 11 403 769 11 779 584 12 062 718 12 062 718 105,7%
1. Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei 1 429 816 1 429 816 1 430 228 1 418 477 1 418 410 1 413 503 1 430 926 1 430 926 100,1%
2. Önkormányzat működési bevételei 587 830 587 830 587 830 587 830 588 430 589 152 854 863 854 863 145,4%
3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 9 396 929 9 396 929 9 396 929 9 396 929 9 396 929 9 776 929 9 776 929 9 776 929 104,0%
ebből: a.) Helyi adók 8 284 049 8 284 049 8 284 049 8 284 049 8 284 049 8 664 049 8 664 049 8 664 049 104,6%
b.) Átengedett központi adók 948 880 948 880 948 880 948 880 948 880 948 880 948 880 948 880 100,0%
c.) Bírságok, pótlékok 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 100,0%
d.) Egyéb sajátos bevételek 89 000 89 000 89 000 89 000 89 000 89 000 89 000 89 000 100,0%
II. Támogatások 0
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 3 496 988 3 571 358 3 654 978 3 654 978 4 015 124 4 015 124 4 082 180 4 226 150 120,9%
Ebből: a.) Normatív hozzájárulások 3 200 273 3 200 273 3 230 273 3 230 273 3 230 273 3 230 273 3 230 273 3 232 719 101,0%
b.) Központosított előirányzatok 0 0 4 355 4 355 7 718 7 718 7 718 22 840
c.) Normatív kötött felhasználású támogatások 296 715 296 715 296 715 296 715 582 828 582 828 582 828 697 762 235,2%
d.) Egyéb központi támogatások 0 74 370 123 635 123 635 194 305 194 305 261 361 272 829
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 112 998 112 998 112 998 112 998 112 998 113 311 113 311 113 311 100,3%
1. Ebből: a.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 0 0 0 0 0 313 313 313
2. b.) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 107 998 107 998 107 998 107 998 107 998 107 998 107 998 107 998 100,0%
3. c.) Pénzügyi befektetések bevételei 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 100,0%
IV. Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről) 1 499 408 2 031 256 2 034 463 2 034 463 1 874 577 1 878 606 1 371 839 1 149 732 76,7%
1.a Támogatásértékű működési bevétel 770 502 1 302 350 1 305 557 1 305 557 1 023 201 1 027 230 878 884 656 777 85,2%
1.b TB Alaptól átvett pénzeszköz 258 000 258 000 258 000 258 000 258 000 258 000 261 166 261 166 101,2%
2.a Támogatásértékű felhalmozási bevétel 470 906 470 906 470 906 470 906 593 376 593 376 231 789 231 789 49,2%
2.b TB Alaptól átvett pénzeszköz 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről) 300 300 300 300 300 1 669 1 840 1 840 613,3%
1. Működési célú pénzeszköz átvétel 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 300 300 300 300 300 1 669 1 840 1 840 613,3%
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. tám., helyi tám.) 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 105,7%
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 6 708 382 6 762 019 6 762 019 6 762 019 6 762 019 6 914 361 6 971 157
1. Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele 0 6 708 382 6 762 019 6 762 019 6 762 019 6 762 019 6 914 361 6 971 157
2. Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 0 0 0 0 0 0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 16 540 769 23 855 369 23 996 245 23 984 494 24 185 287 24 566 813 24 562 749 24 541 408 148,4%
VIII. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 0 0 0 0 0 0 0 0
1. Működési célú hitel felvétele 0
2. Forgatási célú értékpapír bevétele 0
3. Fejlesztési célú kötvény kibocsátás 0
4. Fejlesztési célú hitel felvétele 0
BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 16 540 769 23 855 369 23 996 245 23 984 494 24 185 287 24 566 813 24 562 749 24 541 408 148,4%
KIADÁSOK
1. Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai 11 204 358 11 808 504 11 611 295 11 588 313 11 786 369 11 854 856 11 886 199 11 886 199 106,1%
2. Önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével) 1 621 542 2 065 942 2 438 059 2 438 059 2 501 933 2 525 176 2 591 490 2 593 251 159,9%
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 930 550 942 867 942 867 942 867 942 867 942 867 939 997 938 236 100,8%
4. Speciális célú támogatások
5. Végleges pénzeszköz átadás 812 050 1 280 752 1 376 410 1 376 410 1 413 873 1 415 483 1 427 754 1 427 754 175,8%
6. Felújítási kiadások 165 783 401 289 426 129 426 129 1 037 710 1 036 334 849 389 849 389 512,3%
7. Beruházási kiadások 846 771 1 472 805 1 490 563 1 490 563 1 348 966 1 584 896 2 421 091 2 421 091 285,9%
8. Tartalékok (működési+felhalmozási) 943 215 5 866 710 5 694 422 5 705 653 5 137 069 5 190 701 4 430 329 4 408 988 467,4%
9. Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám., munk. kölcsön) 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 100,0%
I. KIADÁSOK ÖSSZESEN 16 540 769 23 855 369 23 996 245 23 984 494 24 185 287 24 566 813 24 562 749 24 541 408 148,4%
II. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 0 0 0 0 0 0 0 0
1. Működési célú hitel visszafizetése 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Forgatási célú értékpapír kiadása 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Fejlesztési célú hitel törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Fejlesztési célú kötvény beváltása 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Egyéb kötelezettség törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0
KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 16 540 769 23 855 369 23 996 245 23 984 494 24 185 287 24 566 813 24 562 749 24 541 408 148,4%
Tájékoztató jelleggel 0
Intézményfinanszírozás 9 592 565 10 355 225 10 146 857 10 135 626 10 398 165 10 467 049 10 504 824 10 504 824 109,5%
többlet/ hiány 0 0 0 0 0 0 0 0

1.a. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2012. évi eredeti 2012. évi
I. mód.
2012. évi
II. mód.
2012. évi
III. mód.
2012. év IV. mód. 2012. év V. mód. 2012. év VI. mód. 2012. év VII. mód. Index
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Bevételek
1. Intézményi működési bevételek 2 017 646 2 017 646 2 018 058 2 006 307 2 006 840 2 002 655 2 285 789 2 285 789 113,3%
Ebből: a.) Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei + ÁFA bev. 1 429 816 1 429 816 1 430 228 1 418 477 1 418 410 1 413 503 1 430 926 1 430 926 100,1%
b.) Önkormányzat 587 830 587 830 587 830 587 830 588 430 589 152 854 863 854 863 145,4%
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 9 396 929 9 396 929 9 396 929 9 396 929 9 396 929 9 776 929 9 776 929 9 776 929 104,0%
a) Helyi adók 8 284 049 8 284 049 8 284 049 8 284 049 8 284 049 8 664 049 8 664 049 8 664 049 104,6%
Építményadó 1 900 000 1 900 000 1 900 000 1 900 000 1 900 000 2 050 000 2 050 000 2 050 000 107,9%
Telekadó 260 000 260 000 260 000 260 000 260 000 490 000 490 000 490 000 188,5%
Kommunális adó 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 100,0%
Iparűzési adó 6 039 049 6 039 049 6 039 049 6 039 049 6 039 049 6 039 049 6 039 049 6 039 049 100,0%
Idegenforgalmi adó+üdülőhelyi hozzájárulás 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 100,0%
b) Átengedett központi adók 948 880 948 880 948 880 948 880 948 880 948 880 948 880 948 880 100,0%
Személyi jövedelemadó (forrásmegosztásból) 348 880 348 880 348 880 348 880 348 880 348 880 348 880 348 880 100,0%
Gépjárműadó 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 100,0%
Jövedelemdifferenciálódás elsz.korrekció 0 0 0 0 0 0 0 0
c) Bírságok, pótlékok 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 100,0%
d) Egyéb sajátos bevételek 89 000 89 000 89 000 89 000 89 000 89 000 89 000 89 000 100,0%
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 3 496 988 3 571 358 3 654 978 3 654 978 4 013 750 4 013 750 4 080 806 4 224 776 120,8%
a) Normatív hozzájárulások 3 200 273 3 200 273 3 230 273 3 230 273 3 230 273 3 230 273 3 230 273 3 232 719 101,0%
b) Központosított előirányzatok 4 355 4 355 6 344 6 344 6 344 21 466
c) Normatív kötött felhasználású támogatás 296 715 296 715 296 715 296 715 582 828 582 828 582 828 697 762 235,2%
d) Egyéb központi támogatások 74 370 123 635 123 635 194 305 194 305 261 361 272 829
4. Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről) 1 028 502 1 560 350 1 563 557 1 563 557 1 281 201 1 285 230 1 140 050 917 943 89,3%
a) Önkormányzat 770 502 957 656 941 439 941 439 655 326 655 626 504 315 282 208 36,6%
b) Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények 0 344 694 364 118 364 118 367 875 371 604 374 569 374 569
c) TB. Alapoktól átvett pénzeszköz (intézmények) 258 000 258 000 258 000 258 000 258 000 258 000 261 166 261 166 101,2%
5. Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről) 0 0 0 0 0 0 0 0
a) Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények
b) Önkormányzat
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése
7. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 911 035 911 035 911 035 911 035 911 035 1 063 377 1 120 173
a) Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele 911 035 911 035 911 035 911 035 911 035 1 063 377 1 120 173
b) Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele
c) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 15 940 065 17 457 318 17 544 557 17 532 806 17 609 755 17 989 599 18 346 951 18 325 610 115,0%
8. Finanszírozási műveletek 0 0 0 0 0 0 0 0
a) Működési célú hitel felvétele
b) Forgatási célú értékpapír bevétele
9. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 15 940 065 17 457 318 17 544 557 17 532 806 17 609 755 17 989 599 18 346 951 18 325 610 115,0%
Kiadások
1. Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai (az egyéb támogatás kivételével) 11 204 358 11 808 504 11 611 295 11 588 313 11 786 369 11 854 856 11 886 199 11 886 199 106,1%
2. Önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével) 1 621 542 2 065 942 2 438 059 2 438 059 2 501 933 2 525 176 2 591 490 2 593 251 159,9%
3. Végleges pénzeszköz átadás 748 050 1 210 009 1 248 030 1 248 030 1 286 526 1 288 136 1 299 407 1 299 407 173,7%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 930 550 942 867 942 867 942 867 942 867 942 867 939 997 938 236 100,8%
5. Speciális célú támogatások
6. Működési tartalékok 561 335 546 701 374 604 385 835 160 906 280 893 277 251 221 697 39,5%
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 15 065 835 16 574 023 16 614 855 16 603 104 16 678 601 16 891 928 16 994 344 16 938 790 112,4%
II. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Működési hitel visszafizetése
8. Forgatási célú értékpapír kiadása
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 15 065 835 16 574 023 16 614 855 16 603 104 16 678 601 16 891 928 16 994 344 16 938 790 112,4%
Tájékoztató jelleggel
9. Intézményfinanszírozás 9 592 565 10 355 225 10 146 857 10 135 626 10 398 165 10 467 049 10 504 824 10 504 824 109,5%
többlet/hiány 874 230 883 295 929 702 929 702 931 154 1 097 671 1 352 607 1 386 820

1.b. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2012. évi
eredeti
2012. évi
I. mód.
2012. évi
II. mód.
2012. évi
III. mód.
2012. év
IV. mód.
2012. év
V. mód.
2012. év
VI. mód.
2012. év
VII. mód.
Index
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Önkormányzat felhalmozási bevételei
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 112 998 112 998 112 998 112 998 112 998 113 311 113 311 113 311 100,3%
a) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 313 313 313
b) Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei 107 998 107 998 107 998 107 998 107 998 107 998 107 998 107 998 100,0%
c) Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek) 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 100,0%
2. Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú) 0 0 0 0 1 374 1 374 1 374 1 374
a) Ebből: beruházások állami céltámogatása
b) központosított támogatások 1 374 1 374 1 374 1 374
3. Támogatásértékű bevétel (Átvett pénzeszköz álllamházt. belülről) 470 906 470 906 470 906 470 906 593 376 593 376 231 789 231 789 49,2%
a) Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények
b) Önkormányzat 470 906 470 906 470 906 470 906 593 376 593 376 231 789 231 789 49,2%
c) TB. Alapoktól átvett (Intézmények)
4. Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről) 300 300 300 300 300 1 669 1 840 1 840 613,3%
a) Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények 300 300 300 300 300 1 669 1 840 1 840 613,3%
b) Önkormányzat
5. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 5 797 347 5 850 984 5 850 984 5 850 984 5 850 984 5 850 984 5 850 984
a) Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele 5 797 347 5 850 984 5 850 984 5 850 984 5 850 984 5 850 984 5 850 984
b) Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele
c) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 100,0%
I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 600 704 6 398 051 6 451 688 6 451 688 6 575 532 6 577 214 6 215 798 6 215 798 1034,8%
II. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 0 0 0 0 0 0 0 0
1. Fejlesztési célú kötvény kibocsátás
2. Fejlesztési célú hitel felvétele
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 600 704 6 398 051 6 451 688 6 451 688 6 575 532 6 577 214 6 215 798 6 215 798 1034,8%
Önkormányzat fejlesztési kiadásai
1. Önkormányzat felújítási kiadásai 165 783 401 289 426 129 426 129 1 037 710 1 036 334 849 389 849 389 512,3%
2. Önkormányzat beruházási kiadásai 846 771 1 472 805 1 490 563 1 490 563 1 348 966 1 584 896 2 421 091 2 421 091 285,9%
3. Fejlesztési tartalékok 381 880 5 320 009 5 319 818 5 319 818 4 976 163 4 909 808 4 153 078 4 187 291 1096,5%
4. Végleges pénzeszköz átadás 64 000 70 743 128 380 128 380 127 347 127 347 128 347 128 347 200,5%
5. Munkáltatói támogatás folyósítása 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 100,0%
I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 474 934 7 281 346 7 381 390 7 381 390 7 506 686 7 674 885 7 568 405 7 602 618 515,5%
II. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 0 0 0 0 0 0 0 0
1. Fejlesztési célú hitel törlesztése
2. Fejlesztési célú kötvény beváltása
3. Egyéb kötelezettség törlesztése
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 1 474 934 7 281 346 7 381 390 7 381 390 7 506 686 7 674 885 7 568 405 7 602 618 515,5%
többlet/ hiány -874 230 -883 295 -929 702 -929 702 -931 154 -1 097 671 -1 352 607 -1 386 820

2. sz. melléklet a A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai mérlege

eFt-ban
Intézmény 1. Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi
I. mód.
2012. évi
II. mód.
2012. évi
III. mód.
2012. évi
IV. mód.
2012. évi
V. mód.
2012. évi
VI. mód.
2012. évi
VII. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 54 500 54 500 54 912 41 287 41 287 58 368 58 368 58 368 107,1%
- alaptevékenység bevételei 54 400 54 400 54 812 41 187 41 187 57 787 57 787 57 787 106,2%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek 100 100 100 100 100 581 581 581 581,0%
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 4 245 7 348 7 348 7 348 7 348 7 348 7 348
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 12 000 12 000 12 000 8 999 8 999 13 486 13 486 13 486 112,4%
6. Pénzmaradvány 13 585 13 585 13 585 13 585 13 585 13 585 13 585
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 499 739 511 824 518 364 393 428 396 662 352 637 352 637 352 637 70,6%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 566 239 596 154 606 209 464 647 467 881 445 424 445 424 445 424 78,7%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 566 239 588 677 598 732 457 170 457 170 431 932 431 932 431 932 76,3%
14.1. Személyi juttatások 313 060 317 324 320 433 242 168 242 168 238 089 238 089 238 089 76,1%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 84 278 85 279 86 107 65 036 65 036 64 234 64 234 64 234 76,2%
14.3. Dologi kiadások 168 901 170 423 176 541 134 315 134 315 104 566 104 566 104 566 61,9%
14.4. Pénzeszköz átadás 15 651 15 651 15 651 15 651 25 043 25 043 25 043
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás 7 119 7 119 7 119 10 353 9 866 9 866 9 866
16. Beruházás 358 358 358 358 3 626 3 626 3 626
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 566 239 596 154 606 209 464 647 467 881 445 424 445 424 445 424 78,7%
Költségvetési létszámkeret 156,25 156,25 156,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%
eFt-ban
Intézmény 2. Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi
I. mód.
2012. évi
II. mód.
2012. évi
III. mód.
2012. évi
IV. mód.
2012. évi
V. mód.
2012. évi
VI. mód.
2012. évi
VII. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 793 886 793 886 793 886 803 961 804 461 804 941 819 368 819 368 101,4%
- alaptevékenység bevételei 793 886 793 886 793 886 803 961 804 461 804 941 819 368 819 368 101,4%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek 0
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 340 449 355 934 355 934 359 719 362 785 365 750 365 750
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 1 000 1 171 1 171
5. ÁFA bevétel 198 976 198 976 198 976 201 714 201 147 201 147 201 143 201 143 101,1%
6. Pénzmaradvány 249 804 249 804 249 804 249 804 249 804 249 804 249 804
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 6 098 408 6 303 661 6 389 050 6 506 930 6 741 000 6 845 460 6 815 712 6 815 712 112,2%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 7 091 270 7 886 776 7 987 650 8 118 343 8 356 131 8 465 137 8 452 948 8 452 948 119,4%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 7 052 793 7 654 512 7 752 282 7 882 975 8 064 135 8 172 322 8 139 946 8 139 946 115,9%
14.1. Személyi juttatások 3 701 323 3 893 218 3 953 932 4 026 753 4 095 960 4 174 918 4 158 161 4 158 161 112,8%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 983 022 1 022 330 1 038 604 1 058 264 1 077 225 1 089 090 1 081 803 1 081 803 110,8%
14.3. Dologi kiadások 2 204 328 2 443 357 2 464 069 2 502 281 2 595 016 2 612 637 2 604 426 2 604 426 118,5%
14.4. Pénzeszköz átadás 164 120 295 607 295 607 295 607 295 864 295 607 295 418 295 418 180,1%
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása 70 70 70 70 138 138
15. Felújítás 13 335 170 039 170 039 170 039 200 902 201 902 205 642 205 642 1514,1%
16. Beruházás 25 142 62 225 65 329 65 329 91 094 90 913 107 360 107 360 361,6%
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 7 091 270 7 886 776 7 987 650 8 118 343 8 356 131 8 465 137 8 452 948 8 452 948 119,4%
Költségvetési létszámkeret 1 760,00 1 760,00 1 760,00 1 900,00 1 906,00 1 858,19 1 858,19 1 858,19 105,6%
eFt-ban
Intézmény 3. Ady Endre Művelődési Központ
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi
I. mód.
2012. évi
II. mód.
2012. évi
III. mód.
2012. évi
IV. mód.
2012. évi
V. mód.
2012. évi
VI. mód.
2012. évi
VII. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 61 252 61 252 61 252 45 939 45 939 32 028 32 028 32 028 52,3%
- alaptevékenység bevételei 61 152 61 152 61 152 45 864 45 864 31 995 31 995 31 995 52,3%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek 100 100 100 75 75 33 33 33
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 0 0 0
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 300 300 300 300 300 669 669 669
5. ÁFA bevétel 16 071 16 071 16 071 12 053 12 053 7 645 7 645 7 645 47,6%
6. Pénzmaradvány 8 178 8 178 8 178 8 178 8 178 8 178 8 178
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 109 997 120 722 121 601 94 027 94 067 100 169 100 169 100 169 91,1%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 187 620 206 523 207 402 160 497 160 537 148 689 148 689 148 689 79,3%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 187 620 195 920 196 799 149 894 149 894 138 046 138 046 138 046 73,6%
14.1. Személyi juttatások 70 501 71 795 72 487 54 862 54 862 59 100 59 100 59 100 83,8%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 18 849 19 193 19 380 14 668 14 668 16 086 16 086 16 086 85,3%
14.3. Dologi kiadások 98 270 104 932 104 932 80 364 80 364 62 450 62 450 62 450 63,5%
14.4. Pénzeszköz átadás 0 410 410 410
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás 7 285 7 285 7 285 7 285 7 285 7 285 7 285
16. Beruházás 3 318 3 318 3 318 3 358 3 358 3 358 3 358
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 187 620 206 523 207 402 160 497 160 537 148 689 148 689 148 689 79,3%
Költségvetési létszámkeret 39,00 39,00 39,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%
eFt-ban
Intézmény 4. Szociális Foglalkoztató
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi
I. mód.
2012. évi
II. mód.
2012. évi
III. mód.
2012. évi
IV. mód.
2012. évi
V. mód.
2012. évi
VI. mód.
2012. évi
VII. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 21 500 21 500 21 500 21 500 21 500 23 375 26 375 26 375 108,7%
- alaptevékenység bevételei 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 22 875 25 875 25 875 108,9%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek 500 500 500 500 500 500 500 500
2. Felhalmozási célú bevételek 300 300 300
3. Működési célú átvett pénzeszköz 0
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 5 670 5 670 5 670 5 670 5 670 5 670 5 670 5 670 100,0%
6. Pénzmaradvány 7 570 7 570 7 570 7 570 7 570 7 570 7 570
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 108 490 108 736 109 876 109 876 110 771 115 374 116 191 116 191 106,3%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 135 660 143 476 144 616 144 616 145 511 152 289 156 106 156 106 112,3%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 135 660 142 833 143 991 143 991 144 886 151 664 155 481 155 481 111,8%
14.1. Személyi juttatások 89 644 89 838 90 736 90 736 91 441 98 744 99 387 99 387 110,2%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 24 537 24 589 24 831 24 831 25 021 26 528 26 702 26 702 108,1%
14.3. Dologi kiadások 21 479 22 350 22 368 22 368 22 368 20 336 23 336 23 336 94,7%
14.4. Pénzeszköz átadás 6 056 6 056 6 056 6 056 6 056 6 056 6 056
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás 0 0 0
16. Beruházás 643 625 625 625 625 625 625
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 135 660 143 476 144 616 144 616 145 511 152 289 156 106 156 106 112,3%
Költségvetési létszámkeret 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 100,0%
eFt-ban
Intézmény 5. Szociális és Egészségügyi Intézmény
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi
I. mód.
2012. évi
II. mód.
2012. évi
III. mód.
2012. évi
IV. mód.
2012. évi
V. mód.
2012. évi
VI. mód.
2012. évi
VII. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 114 210 114 210 114 210 114 210 114 210 114 210 114 210 114 210 100,0%
- alaptevékenység bevételei 113 905 113 905 113 905 113 905 113 905 113 905 113 905 113 905 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek 305 305 305 305 305 305 305 305
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 678 678 678 1 341 1 341 1 341
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 7 190 7 190 7 190 7 190 7 190 7 190 7 190 7 190 100,0%
6. Pénzmaradvány 31 571 31 571 31 571 31 571 31 571 31 571 31 571
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 504 673 560 103 573 043 573 043 579 523 581 551 619 540 619 540 115,2%
9. Támogatás TB alaptól 258 000 258 000 258 000 258 000 258 000 258 000 261 166 261 166 100,0%
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 884 073 971 074 984 692 984 692 991 172 993 863 1 035 018 1 035 018 112,4%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 884 073 925 284 939 983 939 983 946 463 949 154 990 309 990 309 107,4%
14.1. Személyi juttatások 449 601 456 872 472 941 472 941 477 313 478 910 492 780 492 780 106,5%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 121 492 123 455 126 436 126 436 127 617 128 048 131 792 131 792 105,4%
14.3. Dologi kiadások 311 680 325 697 326 375 326 375 327 302 327 965 351 506 351 506 105,2%
14.4. Pénzeszköz átadás 17 960 12 931 12 931 12 931 12 931 12 931 12 931
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 100,0%
15. Felújítás 45 790 44 709 44 709 44 709 44 709 44 709 44 709
16. Beruházás 0 0 0
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 884 073 971 074 984 692 984 692 991 172 993 863 1 035 018 1 035 018 112,4%
Költségvetési létszámkeret 161,00 161,00 161,00 161,00 161,00 161,00 161,00 161,00 100,0%
eFt-ban
Intézmény 6. Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidő Központ
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi
I. mód.
2012. évi
II. mód.
2012. évi
III. mód.
2012. évi
IV. mód.
2012. évi
V. mód.
2012. évi
VI. mód.
2012. évi
VII. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 100 560 100 560 100 560 75 420 75 420 65 259 65 259 65 259 64,9%
- alaptevékenység bevételei 100 560 100 560 100 560 75 420 75 420 65 190 65 190 65 190 64,8%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek 69 69 69
2. Felhalmozási célú bevételek 13 13 13
3. Működési célú átvett pénzeszköz 158 158 130 130 130 130
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 7 948 7 948 7 948 5 961 5 961 5 611 5 611 5 611 70,6%
6. Pénzmaradvány 5 524 5 524 5 524 5 524 5 524 5 524 5 524
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 117 256 121 757 131 845 102 530 107 825 110 895 110 895 110 895 94,6%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 225 764 235 789 246 035 189 593 194 860 187 432 187 432 187 432 83,0%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 225 764 229 804 234 062 177 620 177 647 172 918 172 918 172 918 76,6%
14.1. Személyi juttatások 98 617 99 315 99 767 75 112 75 112 77 678 77 678 77 678 78,8%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 26 627 26 816 26 938 20 281 20 281 19 957 19 957 19 957 75,0%
14.3. Dologi kiadások 100 520 103 673 107 357 82 227 82 254 73 306 73 306 73 306 72,9%
14.4. Pénzeszköz átadás 0 1 977 1 977 1 977
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás 3 608 9 596 9 596 13 296 11 407 11 407 11 407
16. Beruházás 2 377 2 377 2 377 3 917 3 107 3 107 3 107
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 225 764 235 789 246 035 189 593 194 860 187 432 187 432 187 432 83,0%
Költségvetési létszámkeret 49,00 49,00 49,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%
eFt-ban
Intézmény 7. Polgármesteri Hivatal
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi
I. mód.
2012. évi
II. mód.
2012. évi
III. mód.
2012. évi
IV. mód.
2012. évi
V. mód.
2012. évi
VI. mód.
2012. évi
VII. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 35 243 35 243 35 243 35 243 35 243 35 243 35 243 35 243 100,0%
- alaptevékenység bevételei 35 243 35 243 35 243 35 243 35 243 35 243 35 243 35 243 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek 0 0 0
2. Felhalmozási célú bevételek 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500
3. Működési célú átvett pénzeszköz 0 0 0
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 810 810 810 810 810 810 810 810 100,0%
6. Pénzmaradvány 0 0 0
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 2 154 002 2 628 422 2 303 078 2 303 078 2 312 572 2 290 245 2 299 096 2 299 096 106,3%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 2 206 555 2 680 975 2 355 631 2 355 631 2 365 125 2 342 798 2 351 649 2 351 649 106,2%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 2 152 209 2 626 474 2 300 446 2 300 446 2 309 940 2 287 613 2 296 464 2 296 464 106,3%
14.1. Személyi juttatások 1 315 816 1 320 180 1 066 497 1 066 497 1 073 784 1 056 204 1 063 173 1 063 173 80,3%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 305 946 307 124 235 939 235 939 237 907 233 160 235 042 235 042 76,2%
14.3. Dologi kiadások 530 447 444 170 443 010 443 010 443 249 443 249 443 249 443 249 83,6%
14.4. Pénzeszköz átadás 0 0 0
14.5. Egyéb támogatás 555 000 555 000 555 000 555 000 555 000 555 000 555 000
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás 0 0 0
16. Beruházás 37 846 38 001 38 685 38 685 38 685 38 685 38 685 38 685
17. Hitelek, értékpapírok 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 2 206 555 2 680 975 2 355 631 2 355 631 2 365 125 2 342 798 2 351 649 2 351 649 106,2%
Költségvetési létszámkeret 305,00 305,00 305,00 305,00 305,00 305,00 305,00 305,00 100,0%
eFt-ban
Intézmény 8. Újpesti Kulturális Központ
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi
I. mód.
2012. évi
II. mód.
2012. évi
III. mód.
2012. évi
IV. mód.
2012. évi
V. mód.
2012. évi
VI. mód.
2012. évi
VII. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 33 113 33 113 33 113 33 113 33 113
- alaptevékenység bevételei 33 088 33 088 33 088 33 088 33 088
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek 25 25 25 25 25
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 0
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 5 407 5 407 5 407 5 407 5 407
6. Pénzmaradvány 0
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 52 714 55 745 70 718 90 584 90 584
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 91 234 94 265 109 238 129 104 129 104
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 91 234 91 234 106 207 116 103 116 103
14.1. Személyi juttatások 38 454 38 454 48 175 52 166 52 166
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 10 277 10 277 12 529 13 584 13 584
14.3. Dologi kiadások 42 503 42 503 45 503 50 353 50 353
14.4. Pénzeszköz átadás 0
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás 3 031 3 031 3 031 3 031
16. Beruházás 0 9 970 9 970
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 91 234 94 265 109 238 129 104 129 104
Költségvetési létszámkeret 66,50 66,50 66,50 66,50 66,50
Intézmény
Előirányzat megnevezése
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek
- alaptevékenység bevételei
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés
14.1. Személyi juttatások
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok
14.3. Dologi kiadások
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)
Költségvetési létszámkeret
eFt-ban
Intézmény Intézmények összesen
Előirányzat megnevezése 2012. évi
eredeti
2012. évi
I. mód.
2012. évi
II. mód.
2012. évi
III. mód.
2012. évi
IV. mód.
2012. évi
V. mód.
2012. évi
VI. mód.
2012. évi
VII. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 1 181 151 1 181 151 1 181 563 1 170 673 1 171 173 1 166 537 1 183 964 1 183 964 98,8%
- alaptevékenység bevételei 1 180 146 1 180 146 1 180 558 1 169 668 1 170 168 1 165 024 1 182 451 1 182 451 98,7%
- vállalkozási tevékenység bevételei 0 0 0 0 0
- kamatbevételek 1 005 1 005 1 005 1 005 1 005 1 513 1 513 1 513 150,5%
2. Felhalmozási célú bevételek 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 16 813 16 813 16 813 101,9%
3. Működési célú átvett pénzeszköz 0 344 694 364 118 364 118 367 875 371 604 374 569 374 569
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 300 300 300 300 300 1 669 1 840 1 840 556,3%
5. ÁFA bevétel 248 665 248 665 248 665 247 804 247 237 246 966 246 962 246 962 99,3%
6. Pénzmaradvány 316 232 316 232 316 232 316 232 316 232 316 232 316 232
7. Támogatás (Állami támogatás) 0 0 0 0 0 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 9 592 565 10 355 225 10 146 857 10 135 626 10 398 165 10 467 049 10 504 824 10 504 824 109,1%
9. Támogatás TB alaptól 258 000 258 000 258 000 258 000 258 000 258 000 261 166 261 166 100,0%
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 11 297 181 12 720 767 12 532 235 12 509 253 12 775 482 12 844 870 12 906 370 12 906 370 113,7%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 11 204 358 12 363 504 12 166 295 12 143 313 12 341 369 12 409 856 12 441 199 12 441 199 110,8%
14.1. Személyi juttatások 6 038 562 6 248 542 6 076 793 6 067 523 6 149 094 6 231 818 6 240 534 6 240 534 103,2%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 564 751 1 608 786 1 558 235 1 555 732 1 578 032 1 589 632 1 589 200 1 589 200 101,6%
14.3. Dologi kiadások 3 435 625 3 614 602 3 644 652 3 633 443 3 727 371 3 690 012 3 713 192 3 713 192 107,4%
14.4. Pénzeszköz átadás 164 120 335 274 330 245 330 245 330 502 342 024 341 835 341 835 208,4%
14.5. Egyéb támogatás 555 000 555 000 555 000 555 000 555 000 555 000 555 000
14.6. Ellátottak támogatása 1 300 1 300 1 370 1 370 1 370 1 370 1 438 1 438 105,4%
15. Felújítás 13 335 233 841 238 748 238 748 279 576 278 200 281 940 281 940 2086,2%
16. Beruházás 62 988 106 922 110 692 110 692 138 037 140 314 166 731 166 731 222,8%
17. Hitelek, értékpapírok 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 100,0%
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 11 297 181 12 720 767 12 532 235 12 509 253 12 775 482 12 844 870 12 906 370 12 906 370 113,7%
Költségvetési létszámkeret 2 482,25 2 482,25 2 482,25 2 444,50 2 450,50 2 402,69 2 402,69 2 402,69 98,7%
eFt-ban
Intézmény 9. Önkormányzat
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi
I. mód.
2012. évi
II. mód.
2012. évi
III. mód.
2012. évi
IV. mód.
2012. évi
V. mód.
2012. évi
VI. mód.
2012. évi
VII. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 563 800 563 800 563 800 563 800 564 400 565 122 565 122 565 122 100,2%
- alaptevékenység bevételei 47 300 47 300 47 300 47 300 47 900 47 900 47 900 47 900 101,3%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek 516 500 516 500 516 500 516 500 516 500 517 222 517 222 517 222 100,1%
2. Felhalmozási célú bevételek 112 998 112 998 112 998 112 998 112 998 112 998 112 998 112 998 100,0%
3. Működési célú átvett pénzeszköz 770 502 957 656 941 439 941 439 655 326 655 626 504 315 282 208 85,1%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 470 906 470 906 470 906 470 906 593 376 593 376 231 789 231 789 126,0%
5. ÁFA bevétel 24 030 24 030 24 030 24 030 24 030 24 030 289 741 289 741 100,0%
6. Pénzmaradvány 6 392 150 6 445 787 6 445 787 6 445 787 6 445 787 6 598 129 6 654 925
7. Támogatás (Állami támogatás) 3 496 988 3 571 358 3 654 978 3 654 978 4 015 124 4 015 124 4 082 180 4 226 150 114,8%
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) -9 592 565 -10 355 225 -10 146 857 -10 135 626 -10 398 165 -10 467 049 -10 504 824 - 10 504 824 109,1%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. 9 396 929 9 396 929 9 396 929 9 396 929 9 396 929 9 776 929 9 776 929 9 776 929 104,0%
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 5 243 588 11 134 602 11 464 010 11 475 241 11 409 805 11 721 943 11 656 379 11 635 038 223,5%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 3 364 142 3 734 561 4 202 336 4 202 336 4 303 673 4 328 526 4 404 241 4 404 241 128,7%
14.1. Személyi juttatások 5 003 19 071 276 607 276 607 278 135 278 285 278 285 278 285 5562,4%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 351 2 237 74 462 74 462 74 860 74 901 74 901 74 901 5544,1%
14.3. Dologi kiadások 1 615 188 2 044 634 2 086 990 2 086 990 2 148 938 2 169 901 2 236 215 2 236 215 134,3%
14.4. Pénzeszköz átadás 812 050 1 280 752 1 376 410 1 376 410 1 413 873 1 415 483 1 427 754 1 427 754 174,3%
14.5. Egyéb támogatás 930 550 387 867 387 867 387 867 387 867 387 867 384 997 383 236 41,7%
14.6. Ellátottak támogatása 2 089 2 089 3 850
15. Felújítás 152 448 167 448 187 381 187 381 758 134 758 134 567 449 566 833 497,3%
16. Beruházás 783 783 1 365 883 1 379 871 1 379 871 1 210 929 1 444 582 2 254 360 2 254 976 184,3%
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli) 943 215 5 866 710 5 694 422 5 705 653 5 137 069 5 190 701 4 430 329 4 408 988 550,3%
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 5 243 588 11 134 602 11 464 010 11 475 241 11 409 805 11 721 943 11 656 379 11 635 038 223,5%
Költségvetési létszámkeret
eFt-ban
Intézmény Önkormányzat mindösszesen
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi
I. mód.
2012. évi
II. mód.
2012. évi
III. mód.
2012. évi
IV. mód.
2012. évi
V. mód.
2012. évi
VI. mód.
2012. évi
VII. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 1 744 951 1 744 951 1 745 363 1 734 473 1 735 573 1 731 659 1 749 086 1 749 086 100,2%
- alaptevékenység bevételei 1 227 446 1 227 446 1 227 858 1 216 968 1 218 068 1 212 924 1 230 351 1 230 351 100,2%
- vállalkozási tevékenység bevételei 0 0 0 0 0
- kamatbevételek 517 505 517 505 517 505 517 505 517 505 518 735 518 735 518 735 100,2%
2. Felhalmozási célú bevételek 129 498 129 498 129 498 129 498 129 498 129 811 129 811 129 811 100,2%
3. Működési célú átvett pénzeszköz 770 502 1 302 350 1 305 557 1 305 557 1 023 201 1 027 230 878 884 656 777 85,2%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 471 206 471 206 471 206 471 206 593 676 595 045 233 629 233 629 49,6%
5. ÁFA bevétel 272 695 272 695 272 695 271 834 271 267 270 996 536 703 536 703 196,8%
6. Pénzmaradvány 0 6 708 382 6 762 019 6 762 019 6 762 019 6 762 019 6 914 361 6 971 157
7. Támogatás (Állami támogatás) 3 496 988 3 571 358 3 654 978 3 654 978 4 015 124 4 015 124 4 082 180 4 226 150 120,9%
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Támogatás TB alaptól 258 000 258 000 258 000 258 000 258 000 258 000 261 166 261 166 101,2%
10. Hitel, kötvény kibocsátás 0 0 0 0 0
11. Éven belüli értékpapír 0 0 0 0 0
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. 9 396 929 9 396 929 9 396 929 9 396 929 9 396 929 9 776 929 9 776 929 9 776 929 104,0%
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 16 540 769 23 855 369 23 996 245 23 984 494 24 185 287 24 566 813 24 562 749 24 541 408 148,4%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 14 568 500 16 098 065 16 368 631 16 345 649 16 645 042 16 738 382 16 845 440 16 845 440 115,6%
14.1. Személyi juttatások 6 043 565 6 267 613 6 353 400 6 344 130 6 427 229 6 510 103 6 518 819 6 518 819 107,9%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 566 102 1 611 023 1 632 697 1 630 194 1 652 892 1 664 533 1 664 101 1 664 101 106,3%
14.3. Dologi kiadások 5 050 813 5 659 236 5 731 642 5 720 433 5 876 309 5 859 913 5 949 407 5 949 407 117,8%
14.4. Pénzeszköz átadás 976 170 1 616 026 1 706 655 1 706 655 1 744 375 1 757 507 1 769 589 1 769 589 181,3%
14.5. Egyéb támogatás 930 550 942 867 942 867 942 867 942 867 942 867 939 997 938 236 100,8%
14.6. Ellátottak támogatása 1 300 1 300 1 370 1 370 1 370 3 459 3 527 5 288 406,8%
15. Felújítás 165 783 401 289 426 129 426 129 1 037 710 1 036 334 849 389 848 773 512,0%
16. Beruházás 846 771 1 472 805 1 490 563 1 490 563 1 348 966 1 584 896 2 421 091 2 421 707 286,0%
17. Hitelek, értékpapírok 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 100,0%
18. Tartalék (pénzforg. nélküli) 943 215 5 866 710 5 694 422 5 705 653 5 137 069 5 190 701 4 430 329 4 408 988 467,4%
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 0 0 0
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 16 540 769 23 855 369 23 996 245 23 984 494 24 185 287 24 566 813 24 562 749 24 541 408 148,4%
Költségvetési létszámkeret 2 482,25 2 482,25 2 482,25 2 444,50 2 450,50 2 402,69 2 402,69 2 402,69 96,8%

2.a.1. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

eFt-ban
Intézmény Nyár Óvoda
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi
I. mód.
2012. évi
II. mód.
2012. évi
III. mód.
2012. évi
IV. mód.
2012. évi
V. mód.
2012. évi
VI. mód.
2012. évi
VII. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0
- alaptevékenység bevételei
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel
6. Pénzmaradvány 2 836 1 175 1 175 1 175 1 175 1 175 1 175
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 70 059 70 846 69 165 69 165 70 006 71 116 69 748 69 748 99,6%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 70 059 73 682 70 340 70 340 71 181 72 291 70 923 70 923 101,2%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 70 059 73 682 70 340 70 340 71 181 72 291 70 923 70 923 101,2%
14.1. Személyi juttatások 53 254 54 844 55 558 55 558 56 220 57 212 55 987 55 987 105,1%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 14 217 14 589 14 782 14 782 14 961 15 079 14 619 14 619 102,8%
14.3. Dologi kiadások 2 588 3 215 0 0 0 317 317 12,2%
14.4. Pénzeszköz átadás 1 034 0 0 0
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 70 059 73 682 70 340 70 340 71 181 72 291 70 923 70 923 101,2%
Költségvetési létszámkeret 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 100,0%
eFt-ban
Intézmény JMK Óvoda
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi
I. mód.
2012. évi
II. mód.
2012. évi
III. mód.
2012. évi
IV. mód.
2012. évi
V. mód.
2012. évi
VI. mód.
2012. évi
VII. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 24 24 0 0 0 0 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 24 24 0 0 0 0 0 0 0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 6 6 0 0,0%
6. Pénzmaradvány 2 436 1 451 1 451 1 451 1 451 1 451 1 451
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 71 097 71 868 70 283 70 283 71 146 72 310 72 085 72 085 101,4%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 71 127 74 334 71 734 71 734 72 597 73 761 73 536 73 536 103,4%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 71 127 74 334 71 734 71 734 72 597 73 761 73 536 73 536 103,4%
14.1. Személyi juttatások 54 038 55 813 56 519 56 519 57 199 58 239 57 906 57 906 107,2%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 14 577 15 024 15 215 15 215 15 398 15 522 15 333 15 333 105,2%
14.3. Dologi kiadások 2 512 2 569 0 0 0 297 297 11,8%
14.4. Pénzeszköz átadás 928 0 0 0
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 71 127 74 334 71 734 71 734 72 597 73 761 73 536 73 536 103,4%
Költségvetési létszámkeret 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 100,0%
eFt-ban
Intézmény Fóti Óvoda
Leiningen Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi
I. mód.
2012. évi
II. mód.
2012. évi
III. mód.
2012. évi
IV. mód.
2012. évi
V. mód.
2012. évi
VI. mód.
2012. évi
VII. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 16 16 0 0 0 0 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 16 16 0 0 0 0 0 0 0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 4 4 0 0,0%
6. Pénzmaradvány 5 465 4 971 4 971 4 971 4 971 4 971 4 971
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 82 727 83 922 82 512 82 512 85 712 86 943 85 757 85 757 103,7%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 82 747 89 407 87 483 87 483 90 683 91 914 90 728 90 728 109,6%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 82 747 89 407 87 483 87 483 90 683 91 914 90 728 90 728 109,6%
14.1. Személyi juttatások 63 258 68 148 69 030 69 030 71 550 72 650 71 551 71 551 113,1%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 16 939 18 215 18 453 18 453 19 133 19 264 18 968 18 968 112,0%
14.3. Dologi kiadások 2 550 3 044 0 0 0 209 209 8,2%
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 82 747 89 407 87 483 87 483 90 683 91 914 90 728 90 728 109,6%
Költségvetési létszámkeret 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 100,0%
eFt-ban
Intézmény Pozsonyi ltp. Óvoda
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi
I. mód.
2012. évi
II. mód.
2012. évi
III. mód.
2012. évi
IV. mód.
2012. évi
V. mód.
2012. évi
VI. mód.
2012. évi
VII. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0
- alaptevékenység bevételei
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 0 0
6. Pénzmaradvány 751 553 553 553 553 553 553
7. Támogatás (Állami támogatás) 0 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 27 665 28 023 27 431 27 431 27 809 27 809 27 809 27 809 100,5%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 27 665 28 774 27 984 27 984 28 362 28 362 28 362 28 362 102,5%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 27 665 28 774 27 984 27 984 28 362 28 362 28 362 28 362 102,5%
14.1. Személyi juttatások 21 066 21 818 22 135 22 135 22 433 22 433 22 433 22 433 106,5%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 5 604 5 763 5 849 5 849 5 929 5 929 5 929 5 929 105,8%
14.3. Dologi kiadások 995 1 123 0 0 0 0 0 0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás 70 0 0 0 0 0
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 27 665 28 774 27 984 27 984 28 362 28 362 28 362 28 362 102,5%
Költségvetési létszámkeret 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 100,0%
technikai létszámkeret 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 100,0%
eFt-ban
Intézmény Ambrus Óvoda
Vörösmarty Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi
I. mód.
2012. évi
II. mód.
2012. évi
III. mód.
2012. évi
IV. mód.
2012. évi
V. mód.
2012. évi
VI. mód.
2012. évi
VII. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 16 16 0 0 0 0 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 16 16 0 0 0 0 0 0 0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 4 4 0 0 0 0 0 0 0,0%
6. Pénzmaradvány 16 0 0 0 0 0 0
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 86 537 87 879 86 238 86 238 87 350 89 273 87 949 87 949 101,6%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 86 557 87 915 86 238 86 238 87 350 89 273 87 949 87 949 101,6%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 86 557 87 915 86 238 86 238 87 350 89 273 87 949 87 949 101,6%
14.1. Személyi juttatások 66 172 67 231 68 133 68 133 69 009 70 669 69 441 69 441 104,9%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 17 669 17 871 18 105 18 105 18 341 18 604 18 274 18 274 103,4%
14.3. Dologi kiadások 2 716 2 813 0 0 0 0 234 234 8,6%
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 86 557 87 915 86 238 86 238 87 350 89 273 87 949 87 949 101,6%
Költségvetési létszámkeret 36,50 36,50 36,50 36,50 36,50 36,50 36,50 36,50 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 100,0%
technikai létszámkeret 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 100,0%
eFt-ban
Intézmény Virág Óvoda
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi
I. mód.
2012. évi
II. mód.
2012. évi
III. mód.
2012. évi
IV. mód.
2012. évi
V. mód.
2012. évi
VI. mód.
2012. évi
VII. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 8 8 0 0 0 0 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 8 8 0 0 0 0 0 0 0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 2 2 0 0 0 0 0 0 0,0%
6. Pénzmaradvány 5 781 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 69 820 71 188 69 276 69 276 71 310 72 416 74 793 74 793 107,1%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 69 830 76 979 72 476 72 476 74 510 75 616 77 993 77 993 111,7%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 69 830 76 979 72 476 72 476 74 510 75 616 77 993 77 993 108,3%
14.1. Személyi juttatások 52 918 56 538 57 153 57 153 58 754 59 742 61 466 61 466 116,2%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 14 209 15 157 15 323 15 323 15 756 15 874 16 119 16 119 113,4%
14.3. Dologi kiadások 2 703 3 234 0 0 0 0 408 408 15,1%
14.4. Pénzeszköz átadás 2 050 0 0 0 0 0 0
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 69 830 76 979 72 476 72 476 74 510 75 616 77 993 77 993 111,7%
Költségvetési létszámkeret 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 100,0%
eFt-ban
Intézmény Viola Óvoda
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi
I. mód.
2012. évi
II. mód.
2012. évi
III. mód.
2012. évi
IV. mód.
2012. évi
V. mód.
2012. évi
VI. mód.
2012. évi
VII. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 236 236 0 0 0 0 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 236 236 0 0 0 0 0 0 0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 64 64 0 0 0 0 0 0 0,0%
6. Pénzmaradvány 3 541 2 487 2 487 2 487 2 487 2 487 2 487
7. Támogatás (Állami támogatás) 0 0 0 0 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 67 658 68 518 67 135 67 135 68 832 70 002 71 042 71 042 105,0%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 67 958 72 359 69 622 69 622 71 319 72 489 73 529 73 529 108,2%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 67 958 72 359 69 622 69 622 71 319 72 489 73 529 73 529 108,2%
14.1. Személyi juttatások 51 775 54 476 55 108 55 108 56 444 57 490 58 153 58 153 112,3%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 13 697 14 343 14 514 14 514 14 875 14 999 15 177 15 177 110,8%
14.3. Dologi kiadások 2 486 3 239 0 0 0 0 199 199 8,0%
14.4. Pénzeszköz átadás 301 0 0 0 0 0 0
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 67 958 72 359 69 622 69 622 71 319 72 489 73 529 73 529 108,2%
Költségvetési létszámkeret 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 100,0%
eFt-ban
Intézmény Liget Óvoda
Királykerti Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi
I. mód.
2012. évi
II. mód.
2012. évi
III. mód.
2012. évi
IV. mód.
2012. évi
V. mód.
2012. évi
VI. mód.
2012. évi
VII. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0
- alaptevékenység bevételei
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel
6. Pénzmaradvány 1 363 344 344 344 344 344 344
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 109 654 110 863 108 006 108 006 109 148 111 159 111 363 111 363 101,6%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 109 654 112 226 108 350 108 350 109 492 111 503 111 707 111 707 101,9%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 109 654 112 226 108 350 108 350 109 492 111 503 111 707 111 707 101,9%
14.1. Személyi juttatások 83 326 84 652 85 555 85 555 86 454 88 228 88 148 88 148 105,8%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 22 324 22 551 22 795 22 795 23 038 23 275 23 034 23 034 103,2%
14.3. Dologi kiadások 4 004 4 141 0 0 0 0 525 525 13,1%
14.4. Pénzeszköz átadás 882 0 0 0 0 0 0
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 109 654 112 226 108 350 108 350 109 492 111 503 111 707 111 707 101,9%
Költségvetési létszámkeret 46,50 46,50 46,50 46,50 46,50 46,50 46,50 46,50 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 100,0%
technikai létszámkeret 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 100,0%
eFt-ban
Intézmény Deák Ovi
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi
I. mód.
2012. évi
II. mód.
2012. évi
III. mód.
2012. évi
IV. mód.
2012. évi
V. mód.
2012. évi
VI. mód.
2012. évi
VII. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 47 47 0 0 0 0 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 47 47 0 0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 304 304
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 13 13 0 0 0 0 0 0 0,0%
6. Pénzmaradvány 3 640 1 067 1 067 1 067 1 067 1 067 1 067
7. Támogatás (Állami támogatás) 0 0 0 0 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 68 905 69 890 68 627 68 627 69 581 70 769 71 540 71 540 103,8%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 68 965 73 590 69 694 69 694 70 648 71 836 72 911 72 911 105,7%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 68 965 73 308 69 694 69 694 70 648 71 836 72 911 72 911 105,7%
14.1. Személyi juttatások 52 642 54 344 55 202 55 202 55 953 57 015 57 755 57 755 109,7%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 13 939 14 289 14 492 14 492 14 695 14 821 14 954 14 954 107,3%
14.3. Dologi kiadások 2 384 2 542 0 0 0 0 202 202 8,5%
14.4. Pénzeszköz átadás 2 133 0 0 0 0 0 0
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás 282 0
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 68 965 73 590 69 694 69 694 70 648 71 836 72 911 72 911 105,7%
Költségvetési létszámkeret 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 100,0%
eFt-ban
Intézmény Dalos Ovi
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi
I. mód.
2012. évi
II. mód.
2012. évi
III. mód.
2012. évi
IV. mód.
2012. évi
V. mód.
2012. évi
VI. mód.
2012. évi
VII. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 260 260 0 0 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 260 260 0 0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 70 70 0 0 0 0 0 0 0,0%
6. Pénzmaradvány 1 445 255 255 255 255 255 255
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 69 575 70 412 69 067 69 067 70 035 71 199 71 400 71 400 102,6%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 69 905 72 187 69 322 69 322 70 290 71 454 71 655 71 655 102,5%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 69 905 72 187 69 322 69 322 70 290 71 454 71 655 71 655 102,5%
14.1. Személyi juttatások 52 987 53 922 54 691 54 691 55 453 56 493 56 496 56 496 106,6%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 14 266 14 423 14 631 14 631 14 837 14 961 14 961 14 961 104,9%
14.3. Dologi kiadások 2 652 3 517 0 0 0 0 198 198 7,5%
14.4. Pénzeszköz átadás 325 0 0 0 0 0 0
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 69 905 72 187 69 322 69 322 70 290 71 454 71 655 71 655 102,5%
Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 100,0%
eFt-ban
Intézmény Aradi Óvoda
Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi
I. mód.
2012. évi
II. mód.
2012. évi
III. mód.
2012. évi
IV. mód.
2012. évi
V. mód.
2012. évi
VI. mód.
2012. évi
VII. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 189 189 0 0 0 0 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 189 189 0 0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 51 51 0 0 0 0 0 0 0,0%
6. Pénzmaradvány 2 826 1 626 1 626 1 626 1 626 1 626 1 626
7. Támogatás (Állami támogatás) 0 0 0 0 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 107 880 108 925 108 087 108 087 110 842 112 323 112 060 112 060 103,9%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 108 120 111 991 109 713 109 713 112 468 113 949 113 686 113 686 105,1%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 108 120 111 991 109 713 109 713 112 468 113 949 113 686 113 686 105,1%
14.1. Személyi juttatások 82 423 84 559 86 481 86 481 88 649 90 047 89 538 89 538 108,6%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 22 178 22 713 23 232 23 232 23 819 23 902 23 652 23 652 106,6%
14.3. Dologi kiadások 3 519 3 623 0 0 0 0 496 496 14,1%
14.4. Pénzeszköz átadás 1 096 0 0 0 0 0 0
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 108 120 111 991 109 713 109 713 112 468 113 949 113 686 113 686 105,1%
Költségvetési létszámkeret 46,50 46,50 46,50 59,50 59,50 59,50 59,50 59,50 128,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 25,50 25,50 25,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 127,5%
technikai létszámkeret 21,00 21,00 21,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 128,6%
eFt-ban
Intézmény Bőrfestő Óvoda
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi
I. mód.
2012. évi
II. mód.
2012. évi
III. mód.
2012. évi
IV. mód.
2012. évi
V. mód.
2012. évi
VI. mód.
2012. évi
VII. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 8 8 0 0 0 0 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 8 8 0 0 0 0 0 0 0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 2 2 0 0 0 0 0 0 0,0%
6. Pénzmaradvány 3 678 2 165 2 165 2 165 2 165 2 165 2 165
7. Támogatás (Állami támogatás) 0 0 0 0 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 65 902 66 537 65 164 65 164 65 929 67 068 67 869 67 869 103,0%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 65 912 70 225 67 329 67 329 68 094 69 233 70 034 70 034 106,3%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 65 912 70 225 67 329 67 329 68 094 69 233 70 034 70 034 106,3%
14.1. Személyi juttatások 49 940 52 146 53 111 53 111 53 713 54 731 55 210 55 210 110,6%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 13 371 13 965 14 218 14 218 14 381 14 502 14 630 14 630 109,4%
14.3. Dologi kiadások 2 601 2 908 0 0 0 0 194 194 7,5%
14.4. Pénzeszköz átadás 1 206 0 0 0 0 0 0
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 65 912 70 225 67 329 67 329 68 094 69 233 70 034 70 034 106,3%
Költségvetési létszámkeret 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 100,0%
eFt-ban
Intézmény Homoktövis Óvoda
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi
I. mód.
2012. évi
II. mód.
2012. évi
III. mód.
2012. évi
IV. mód.
2012. évi
V. mód.
2012. évi
VI. mód.
2012. évi
VII. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 630 630 0 0 0 0 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 630 630 0 0 0 0 0 0 0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 170 170 0 0 0 0 0 0 0,0%
6. Pénzmaradvány 462 202 202 202 202 202 202
7. Támogatás (Állami támogatás) 0 0 0 0 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 71 291 72 079 71 141 71 141 72 013 73 142 72 224 72 224 101,3%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 72 091 73 341 71 343 71 343 72 215 73 344 72 426 72 426 100,5%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 72 091 73 341 71 343 71 343 72 215 73 344 72 426 72 426 100,5%
14.1. Személyi juttatások 54 804 55 637 56 257 56 257 56 944 57 953 57 080 57 080 104,2%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 14 762 14 919 15 086 15 086 15 271 15 391 15 154 15 154 102,7%
14.3. Dologi kiadások 2 525 2 785 0 0 0 0 192 192 7,6%
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 72 091 73 341 71 343 71 343 72 215 73 344 72 426 72 426 100,5%
Költségvetési létszámkeret 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 100,0%
eFt-ban
Intézmény Park Óvoda
Lakkozó Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi
I. mód.
2012. évi
II. mód.
2012. évi
III. mód.
2012. évi
IV. mód.
2012. évi
V. mód.
2012. évi
VI. mód.
2012. évi
VII. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 296 296 0 0 0 0 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 296 296 0 0 0 0 0 0 0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 80 80 0 0 0 0 0 0 0,0%
6. Pénzmaradvány 7 222 4 621 4 621 4 621 4 621 4 621 4 621
7. Támogatás (Állami támogatás) 0 0 0 0 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 126 735 128 521 127 169 127 169 129 751 131 755 133 429 133 429 105,3%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 127 111 136 119 131 790 131 790 134 372 136 376 138 050 138 050 108,6%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 127 111 136 119 131 790 131 790 134 372 136 376 138 050 138 050 108,6%
14.1. Személyi juttatások 96 574 101 480 103 964 103 964 106 001 107 792 108 843 108 843 112,7%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 25 960 27 161 27 826 27 826 28 371 28 584 28 653 28 653 110,4%
14.3. Dologi kiadások 4 577 6 128 0 0 0 0 554 554 12,1%
14.4. Pénzeszköz átadás 1 350 0 0 0 0 0 0
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 127 111 136 119 131 790 131 790 134 372 136 376 138 050 138 050 108,6%
Költségvetési létszámkeret 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 100,0%
technikai létszámkeret 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 100,0%
eFt-ban
Intézmény Karinthy Frigyes Óvoda
Óceán Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi
I. mód.
2012. évi
II. mód.
2012. évi
III. mód.
2012. évi
IV. mód.
2012. évi
V. mód.
2012. évi
VI. mód.
2012. évi
VII. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 0 0
- alaptevékenység bevételei
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 36 702 36 702 38 536 32 159 32 159
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 36 702 36 702 38 536 32 159 32 159
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 36 702 36 702 38 536 32 159 32 159
14.1. Személyi juttatások 28 899 28 899 30 538 25 271 25 271
14.3. Dologi kiadások 397 397
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 7 803 7 803 7 998 6 491 6 491
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 36 702 36 702 38 536 32 159 32 159
Költségvetési létszámkeret 48,50 48,50 48,50 48,50 48,50
ebből: pedagógus létszámkeret 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00
technikai létszámkeret 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50
eFt-ban
Intézmény Óvodák összesen
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi
I. mód.
2012. évi
II. mód.
2012. évi
III. mód.
2012. évi
IV. mód.
2012. évi
V. mód.
2012. évi
VI. mód.
2012. évi
VII. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 1 730 1 730 0 0 0 0 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 1 730 1 730 0 0 0 0 0 0 0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0
- kamatbevételek 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Felhalmozási célú bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Működési célú átvett pénzeszköz 0 0 0 0 0 0 304 304
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 0 0 0 0 0 0
5. ÁFA bevétel 466 466 0 0 0 0 0 0 0,0%
6. Pénzmaradvány 0 41 462 24 117 24 117 24 117 24 117 24 117 24 117
7. Támogatás (Állami támogatás) 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 1 095 505 1 109 471 1 089 301 1 126 003 1 146 166 1 165 820 1 161 227 1 161 227 106,0%
9. Támogatás TB alaptól 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Hitel, kötvény kibocsátás 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Éven belüli értékpapír 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. 0 0 0 0 0 0 0 0
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 1 097 701 1 153 129 1 113 418 1 150 120 1 170 283 1 189 937 1 185 648 1 185 648 108,0%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 1 097 701 1 152 847 1 113 418 1 150 120 1 170 283 1 189 937 1 185 648 1 185 648 108,0%
14.1. Személyi juttatások 835 177 865 608 878 897 907 796 923 675 941 232 935 278 935 278 112,0%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 223 712 230 983 234 521 242 324 246 608 248 705 245 948 245 948 109,9%
14.3. Dologi kiadások 38 812 44 881 0 0 0 0 4 422 4 422 11,4%
14.4. Pénzeszköz átadás 0 11 375 0 0 0 0 0 0
14.5. Egyéb támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0
14.6. Ellátottak támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Felújítás 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Beruházás 0 282 0 0 0 0 0 0
17. Hitelek, értékpapírok 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Tartalék (pénzforg. nélküli) 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 0 0 0 0 0 0 0 0
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 1 097 701 1 153 129 1 113 418 1 150 120 1 170 283 1 189 937 1 185 648 1 185 648 108,0%
Költségvetési létszámkeret 473,00 473,00 473,00 521,50 521,50 521,50 521,50 521,50 110,3%
ebből: pedagógus létszámkeret 258,50 258,50 258,50 293,50 293,50 293,50 293,50 293,50 113,5%
technikai létszámkeret 214,50 214,50 214,50 241,00 241,00 241,00 241,00 241,00 112,4%

2.a.2. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tatozó iskolák bevételei és kiadásai

eFt-ban
Intézmény Újpesti Ált. Isk. és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int., Ped. Szaksz., Nev. Tan.
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi
I. mód.
2012. évi
II. mód.
2012. évi
III. mód.
2012. évi
IV. mód.
2012. évi
V. mód.
2012. évi
VI. mód.
2012. évi
VII. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 8 8 0 0 0 0 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 8 8 0 0 0 0 0 0 0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 0 0 23 23
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 2 2 0 0 0 0 0 0
6. Pénzmaradvány 28 525 23 201 23 201 23 201 23 201 23 201 23 201
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 304 182 307 679 308 400 308 400 320 220 326 067 313 220 313 220 103,0%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 304 192 336 214 331 601 331 601 343 421 349 268 336 444 336 444 110,6%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 304 192 336 214 331 601 331 601 343 421 349 268 336 444 336 444 110,6%
14.1. Személyi juttatások 238 387 261 634 265 141 265 141 274 473 279 532 268 887 268 887 112,8%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 62 362 65 513 66 460 66 460 68 948 69 736 66 862 66 862 107,2%
14.3. Dologi kiadások 3 443 6 866 0 0 0 0 695 695 20,2%
14.4. Pénzeszköz átadás 2 201 0 0 0 0 0 0
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 304 192 336 214 331 601 331 601 343 421 349 268 336 444 336 444 110,6%
Költségvetési létszámkeret 104,75 104,75 104,75 107,75 113,75 113,75 113,75 113,75 108,6%
ebből: pedagógus létszámkeret 83,50 83,50 83,50 87,00 92,00 92,00 92,00 92,00 110,2%
technikai létszámkeret 21,25 21,25 21,25 20,75 21,75 21,75 21,75 21,75 102,4%
eFt-ban
Intézmény Bajza József Ált. Isk.
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi
I. mód.
2012. évi
II. mód.
2012. évi
III. mód.
2012. évi
IV. mód.
2012. évi
V. mód.
2012. évi
VI. mód.
2012. évi
VII. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 1 260 1 260 0 0 0 0 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 1 260 1 260 0 0 0 0 0 0 0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 11 11 11 11
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 340 340 0 0 0 0 0 0 0,0%
6. Pénzmaradvány 4 270 2 492 2 492 2 492 2 492 2 492 2 492
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 105 296 106 595 105 198 105 198 106 989 108 496 110 051 110 051 103,0%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 106 896 112 465 107 690 107 690 109 492 110 999 112 554 112 554 105,3%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 106 896 112 465 107 690 107 690 109 492 110 999 112 554 112 554 105,3%
14.1. Személyi juttatások 80 802 83 909 85 059 85 059 86 478 87 825 88 846 88 846 110,0%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 21 637 22 321 22 631 22 631 23 014 23 174 23 451 23 451 108,4%
14.3. Dologi kiadások 4 457 4 908 0 0 0 0 257 257 5,8%
14.4. Pénzeszköz átadás 1 327 0 0 0 0 0 0
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 106 896 112 465 107 690 107 690 109 492 110 999 112 554 112 554 105,3%
Költségvetési létszámkeret 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 40,00 40,00 40,00 97,6%
ebből: pedagógus létszámkeret 33,50 33,50 33,50 33,50 33,50 33,50 33,50 33,50 100,0%
technikai létszámkeret 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 6,50 6,50 6,50 86,7%
eFt-ban
Intézmény Szűcs Sándor Ált. Isk.
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi
I. mód.
2012. évi
II. mód.
2012. évi
III. mód.
2012. évi
IV. mód.
2012. évi
V. mód.
2012. évi
VI. mód.
2012. évi
VII. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 1 417 1 417 0 0 0 0 0