Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2012. évi költségvetésének zárszámadásáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján, 2012. évi költségvetéséről szóló, többször módosított Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (II. 24.) önkormányzati rendeletének zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) Az Önkormányzat költségvetésének módosított előirányzatai tartalmazzák a központi költségvetésből leutalt változásokat.

(2) A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót e rendelet 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően

20 039 615 ezer Ft bevételek és finanszírozási műveletek főösszeggel
17 062 407 ezer Ft kiadások és finanszírozási műveletek főösszeggel
2 977 208 ezer Ft bevételi többlettel, valamint
3 037 949 ezer Ft tárgyévi módosított pénzmaradvány összeggel

jóváhagyja.

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését, finanszírozását a 2.; 2.a.1., 2.a.2., 2.a.3., 2.a.4., 2.a.5., 2.b., számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 3. számú melléklet szerint, a felújítási célra meghatározott kiadások teljesítését a 4. számú melléklet, valamint a beruházási kiadásait feladatonként az 5. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

5. § A Képviselő-testület a felújítási célra meghatározott kiadások teljesítését a 4. számú melléklet, valamint a beruházási kiadásait feladatonként az 5. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

6. § A Képviselő-testület a végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadásainak teljesítését a 6. számú melléklet, valamint az Önkormányzat tartalékainak célonkénti részletezését a 7. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

7. § (1) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek tárgyévi módosított pénzmaradványát az alábbiak szerint hagyja jóvá. A pénzmaradvány záró pénzkészletből történő levezetését a rendelet 13. számú melléklete, az intézmények és az Önkormányzat kötelezettségvállalással terhelt és szabadon felhasználható pénzmaradványát a 14. számú melléklete tartalmazza.

eFt-ban
Intézmények megnevezése Tárgyévi módosított pénzmaradvány
Szociális Foglalkoztató 8 177
Szociális Intézmény 8 644
Gazdasági Intézmény 980 290
Újpesti Kulturális Központ 12 918
Polgármesteri Hivatal 436 610
Intézmények összesen 1 446 639
Önkormányzat 1 591 310
Kerület összesen 3 037 949

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 3 037 949 eFt 2012. évi módosított pénzmaradványáról a következőképpen rendelkezik:

- Intézményeket megillető kiutalatlan támogatás - 1 056 722 eFt
- Kiutalatlan normatív támogatás + 22 049 eFt
- Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt - 191 eFt
- Intézményektől elvont szabad pénzmaradvány + 446 721 eFt
- A fennmaradó összegből a Képviselő-testület által a 2013. évi költségvetés módosítása során meghatározott feladatok kerülnek teljesítésre.

(3) A Képviselő-testület az intézmények kiutalatlan támogatását az alábbiak szerint fogadja el:

eFt-ban
Intézmények megnevezése Kiutalatlan támogatás
Gazdasági Intézmény 835 622
Újpesti Kulturális Központ 7 007
Szociális Foglalkoztató 3
Polgármesteri Hivatal 214 090
Összesen: 1 056 722

A Képviselő-testület a kiutalatlan támogatás összegéről akként rendelkezik, hogy az teljes egészében kiutalásra kerül az intézmények számára 2013. június 30-ig.

(5) A Képviselő-testület

- a Gazdasági Intézmény és a hozzá tartozó önállóan működő intézmények költségvetési pénzmaradványának szabadon felhasználható részéből összesen 210 013 eFt összeget,

- a Szociális Foglalkoztató pénzmaradványának szabadon felhasználható részéből 6 379 eFt-ot,

- az Újpesti Kulturális Központ pénzmaradványának szabadon felhasználható részéből 1 796 eFt-ot,

- a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványának szabadon felhasználható részéből 228 533 eFt-ot

elvon. Az elvont pénzmaradvány befizetési kötelezettségének az Intézmények 2013. június 30-ig kötelesek eleget tenni.

(6) A Képviselő-testület a jóváhagyott pénzmaradványok előirányzatosításáról a költségvetési rendelet módosítása során intézkedik.

8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott hitelek állományának alakulását a 8. számú melléklet, a közvetett támogatások alakulását a 9. számú melléklet, az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal vagyonkimutatását a 10/a., és 10/b., a vagyonmérlegét a 11/a., és 11/b., a pénzeszközök változását a 12. sz. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 1. napon lép hatályba. A beszámolót megalapozó vagyonkimutatás eredetiben a Polgármesteri Hivatalban megtekinthető.

Dr. Tahon Róbert
jegyző
Wintermantel Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2013. április 25. napján.

Dr. Tahon Róbert
jegyző

1. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2012. évi eredeti 2012. év
mód.
Teljesítés Index
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Bevételek
I. Működési bevételek 11 414 575 12 062 718 11 906 723 98,7%
1. Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei 1 429 816 1 430 926 1 318 213 92,1%
2. Önkormányzat működési bevételei 587 830 854 863 793 721 92,8%
3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 9 396 929 9 776 929 9 794 789 100,2%
ebből: a.) Helyi adók 8 284 049 8 664 049 8 670 146 100,1%
b.) Átengedett központi adók 948 880 948 880 919 968 97,0%
c.) Bírságok, pótlékok 75 000 75 000 88 202 117,6%
d.) Egyéb sajátos bevételek 89 000 89 000 116 473 130,9%
II. Támogatások 0
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 3 496 988 4 226 150 4 226 150 100,0%
Ebből: a.) Normatív hozzájárulások 3 200 273 3 232 719 3 232 719 100,0%
b.) Központosított előirányzatok 0 22 840 22 840 100,0%
c.) Normatív kötött felhasználású támogatások 296 715 697 762 697 762 100,0%
d.) Egyéb központi támogatások 0 272 829 272 829 100,0%
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 112 998 113 311 120 941 106,7%
1. Ebből: a.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 0 313 110 883 35425,9%
2. b.) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 107 998 107 998 320 0,3%
3. c.) Pénzügyi befektetések bevételei 5 000 5 000 9 738 194,8%
IV. Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről) 1 499 408 1 149 732 1 235 693 107,5%
1.a Támogatásértékű működési bevétel 770 502 656 777 721 794 109,9%
1.b TB Alaptól átvett pénzeszköz 258 000 261 166 261 260 100,0%
2.a Támogatásértékű felhalmozási bevétel 470 906 231 789 252 639 109,0%
2.b TB Alaptól átvett pénzeszköz 0 0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről) 300 1 840 4 553 247,4%
1. Működési célú pénzeszköz átvétel 0 0 4 553
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 300 1 840 0,0%
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. tám., helyi tám.) 16 500 16 500 12 544 100,2%
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 6 971 157 2 533 011 36,3%
1. Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele 0 6 971 157 2 533 011 36,3%
2. Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele 0 0
3. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 16 540 769 24 541 408 20 039 615 81,7%
VIII. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 0 0
1. Működési célú hitel felvétele 0
2. Forgatási célú értékpapír bevétele 0
3. Fejlesztési célú kötvény kibocsátás 0
4. Fejlesztési célú hitel felvétele 0
BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 16 540 769 24 541 408 20 039 615 81,7%
KIADÁSOK
1. Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai 11 204 358 11 886 199 10 182 291 85,7%
2. Önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével) 1 621 542 2 593 251 2 514 342 97,0%
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 930 550 938 236 913 927 97,4%
4. Speciális célú támogatások
5. Végleges pénzeszköz átadás 812 050 1 427 754 1 622 729 113,7%
6. Felújítási kiadások 165 783 849 389 608 180 71,6%
7. Beruházási kiadások 846 771 2 421 091 1 210 936 50,0%
8. Tartalékok (működési+felhalmozási) 943 215 4 408 988
9. Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám., munk. kölcsön) 16 500 16 500 10 002 60,6%
I. KIADÁSOK ÖSSZESEN 16 540 769 24 541 408 17 062 407 69,5%
II. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 0 0
1. Működési célú hitel visszafizetése 0 0
2. Forgatási célú értékpapír kiadása 0 0
3. Fejlesztési célú hitel törlesztése 0 0
4. Fejlesztési célú kötvény beváltása 0 0
5. Egyéb kötelezettség törlesztése 0 0
KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 16 540 769 24 541 408 17 062 407 69,5%
Tájékoztató jelleggel 0
Intézményfinanszírozás 9 592 565 10 504 824 9 431 830 89,8%
többlet/ hiány 0 0 2 977 208

1.a. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2012. évi költségvetésében szereplő működési előirányzatainak teljesüléséről

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2012. évi
eredeti
2012. év
mód.
Teljesítés Index
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Bevételek
1. Intézményi működési bevételek 2 017 646 2 285 789 2 111 934 92,4%
Ebből: a.) Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei + ÁFA bev. 1 429 816 1 430 926 1 318 213 92,1%
b.) Önkormányzat 587 830 854 863 793 721 92,8%
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 9 396 929 9 776 929 9 794 789 100,2%
a) Helyi adók 8 284 049 8 664 049 8 670 146 100,1%
Építményadó 1 900 000 2 050 000 2 139 672 104,4%
Telekadó 260 000 490 000 467 431 95,4%
Kommunális adó 50 000 50 000 55 364 110,7%
Iparűzési adó 6 039 049 6 039 049 5 960 823 98,7%
Idegenforgalmi adó+üdülőhelyi hozzájárulás 35 000 35 000 46 856 133,9%
b) Átengedett központi adók 948 880 948 880 919 968 97,0%
Személyi jövedelemadó (forrásmegosztásból) 348 880 348 880 348 880 100,0%
Gépjárműadó 600 000 600 000 571 088 95,2%
Jövedelemdifferenciálódás elsz.korrekció 0 0 0
c) Bírságok, pótlékok 75 000 75 000 88 202 117,6%
d) Egyéb sajátos bevételek 89 000 89 000 116 473 130,9%
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 3 496 988 4 224 776 4 224 776 100,0%
a) Normatív hozzájárulások 3 200 273 3 232 719 3 232 719 100,0%
b) Központosított előirányzatok 21 466 21 466 100,0%
c) Normatív kötött felhasználású támogatás 296 715 697 762 697 762 100,0%
d) Egyéb központi támogatások 272 829 272 829 100,0%
4. Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről) 1 028 502 917 943 983 054 107,1%
a) Önkormányzat 770 502 282 208 347 887 123,3%
b) Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények 0 374 569 373 907 99,8%
c) TB. Alapoktól átvett pénzeszköz (intézmények) 258 000 261 166 261 260 100,0%
5. Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről) 0 0 4 553
a) Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények 1 318
b) Önkormányzat 3 235
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése
7. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 1 120 173 1 106 880 98,8%
a) Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele 1 120 173 1 106 880 98,8%
b) Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele
c) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 15 940 065 18 325 610 18 225 986 99,5%
8. Finanszírozási műveletek 0 0 0
a) Működési célú hitel felvétele
b) Forgatási célú értékpapír bevétele
9. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 15 940 065 18 325 610 18 225 986 99,5%
Kiadások
1. Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai (az egyéb támogatás kivételével) 11 204 358 11 886 199 10 182 291 85,7%
2. Önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével) 1 621 542 2 593 251 2 514 342 97,0%
3. Végleges pénzeszköz átadás 748 050 1 299 407 1 511 429 116,3%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 930 550 938 236 913 927 97,4%
5. Speciális célú támogatások
6. Működési tartalékok 561 335 221 697 0,0%
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 15 065 835 16 938 790 15 121 989 89,3%
II. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 0 0 0
7. Működési hitel visszafizetése
8. Forgatási célú értékpapír kiadása
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 15 065 835 16 938 790 15 121 989 89,3%
többlet/hiány 874 230 1 386 820 3 103 997

1.b. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2012. évi költségvetésében szereplő felhalmozási előirányzatainak teljesüléséről

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2012. évi eredeti 2012. év
mód.
Teljesítés Index
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Önkormányzat felhalmozási bevételei
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 112 998 113 311 123 483 109,0%
a) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 313 110 896 35430,0%
b) Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei 107 998 107 998 2 849 2,6%
c) Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek) 5 000 5 000 9 738 194,8%
2. Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú) 0 1 374 1 374 100,0%
a) Ebből: beruházások állami céltámogatása
b) központosított támogatások 1 374 1 374 100,0%
3. Támogatásértékű bevétel (Átvett pénzeszköz álllamházt. belülről) 470 906 231 789 250 798 108,2%
a) Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények
b) Önkormányzat 470 906 231 789 250 798 108,2%
c) TB. Alapoktól átvett (Intézmények)
4. Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről) 300 1 840 1 841 100,1%
a) Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények 300 1 840 1 841 100,1%
b) Önkormányzat
5. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 5 850 984 1 426 131 24,4%
a) Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele 5 850 984 1 426 131 24,4%
b) Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele
c) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése 16 500 16 500 10 002 60,6%
I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 600 704 6 215 798 1 813 629 29,2%
II. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 0 0 0
1. Fejlesztési célú kötvény kibocsátás
2. Fejlesztési célú hitel felvétele
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 600 704 6 215 798 1 813 629 29,2%
Önkormányzat fejlesztési kiadásai
1. Önkormányzat felújítási kiadásai 165 783 849 389 608 180 71,6%
2. Önkormányzat beruházási kiadásai 846 771 2 421 091 1 210 936 50,0%
3. Fejlesztési tartalékok 381 880 4 187 291 0,0%
4. Végleges pénzeszköz átadás 64 000 128 347 111 300 86,7%
5. Munkáltatói támogatás folyósítása 16 500 16 500 10 002 60,6%
I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 474 934 7 602 618 1 940 418 25,5%
II. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 0 0 0
1. Fejlesztési célú hitel törlesztése
2. Fejlesztési célú kötvény beváltása
3. Egyéb kötelezettség törlesztése
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 1 474 934 7 602 618 1 940 418 25,5%
többlet/ hiány -874 230 -1 386 820 -126 789

2. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2012. évi költségvetésében szereplő önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről

Intézmény 1. Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ 2.Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei
Előirányzat megnevezése 2012. évi
eredeti
2012. évi
módosított
2012.évi
teljesítés
Index 2012. évi
eredeti
2012. évi
módosított
2012.évi
teljesítés
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 54 500 58 368 31 830 54,5% 793 886 819 368 765 373 0,93%
- alaptevékenység bevételei 54 400 57 787 31 249 54,1% 793 886 819 368 765 373 0,93%
- vállalkozási tevékenység bevételei 0
- kamatbevételek 100 581 581 100,0% 0
2. Felhalmozási célú bevételek 0
3. Működési célú átvett pénzeszköz 7 348 7 348 100,0% 365 750 366 163 1,00%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 1 171 1 172 1,00%
5. ÁFA bevétel 12 000 13 486 5 941 44,1% 198 976 201 143 199 777 0,99%
6. Pénzmaradvány 13 585 13 585 100,0% 249 804 249 803 1,00%
7. Támogatás (Állami támogatás) 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 499 739 352 637 352 637 100,0% 6 098 408 6 815 712 5 963 818 0,88%
9. Támogatás TB alaptól 0
10. Hitel, kötvény kibocsátás 0
11. Éven belüli értékpapír 0
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. 0
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 566 239 445 424 411 341 92,3% 7 091 270 8 452 948 7 546 106 0,89%
KIADÁSOK 0
14. Működési költségvetés 566 239 431 932 431 932 100,0% 7 052 793 8 139 946 7 137 763 0,88%
14.1. Személyi juttatások 313 060 238 089 238 089 100,0% 3 701 323 4 158 161 3 906 944 0,94%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 84 278 64 234 64 234 100,0% 983 022 1 081 803 1 037 567 0,96%
14.3. Dologi kiadások 168 901 104 566 104 566 100,0% 2 204 328 2 604 426 1 980 979 0,76%
14.4. Pénzeszköz átadás 25 043 25 043 100,0% 164 120 295 418 212 273 0,72%
14.5. Egyéb támogatás 0
14.6. Ellátottak támogatása 138 0 0,00%
15. Felújítás 9 866 9 866 100,0% 13 335 205 642 198 940 0,97%
16. Beruházás 3 626 3 626 100,0% 25 142 107 360 81 104 0,76%
17. Hitelek, értékpapírok 0
18. Tartalék (pénzforg. nélküli) 0
19. Támogatási kölcsönök nyújtása 0
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 566 239 445 424 445 424 100,0% 7 091 270 8 452 948 7 417 807 0,88%
Költségvetési létszámkeret 156,25 0,00 156,25 1 760,00 1 858,19 83,50 0,04%
Intézmény 3. Ady Endre Művelődési Központ 4. Szociális Foglalkoztató
Előirányzat megnevezése 2012. évi
eredeti
2012. évi
módosított
2012.évi
teljesítés
Index 2012. évi
eredeti
2012. évi
módosított
2012.évi
teljesítés
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 61 252 32 028 30 864 96,4% 21 500 26 375 29 177 110,6%
- alaptevékenység bevételei 61 152 31 995 30 831 96,4% 21 000 25 875 29 024 112,2%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek 100 33 33 100,0% 500 500 153 30,6%
2. Felhalmozási célú bevételek 300 236 78,7%
3. Működési célú átvett pénzeszköz 0
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 300 669 669 100,0%
5. ÁFA bevétel 16 071 7 645 7 645 100,0% 5 670 5 670 7 846 138,4%
6. Pénzmaradvány 8 178 8 178 100,0% 7 570 7 570 100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 109 997 100 169 100 169 100,0% 108 490 116 191 116 188 100,0%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 187 620 148 689 147 525 99,2% 135 660 156 106 161 017 103,1%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 187 620 138 046 138 046 100,0% 135 660 155 481 152 218 97,9%
14.1. Személyi juttatások 70 501 59 100 59 100 100,0% 89 644 99 387 98 768 99,4%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 18 849 16 086 16 086 100,0% 24 537 26 702 26 458 99,1%
14.3. Dologi kiadások 98 270 62 450 62 450 100,0% 21 479 23 336 20 936 89,7%
14.4. Pénzeszköz átadás 410 410 100,0% 6 056 6 056 100,0%
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás 7 285 7 286 100,0% 0
16. Beruházás 3 358 3 358 100,0% 625 625 100,0%
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Támogatási kölcsönök nyújtása
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 187 620 148 689 148 690 100,0% 135 660 156 106 152 843 97,9%
Költségvetési létszámkeret 39,00 0,00 40,00 12,00 12,00 77,00
Intézmény 5. Szociális Intézmény 6. Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidő Központ
Előirányzat megnevezése 2012. évi
eredeti
2012. évi
módosított
2012.évi
teljesítés
Index 2012. évi
eredeti
2012. évi
módosított
2012.évi
teljesítés
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 114 210 114 210 118 320 103,6% 100 560 65 259 62 251 95,4%
- alaptevékenység bevételei 113 905 113 905 117 984 103,6% 100 560 65 190 62 182 95,4%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek 305 305 336 110,2% 69 69 100,0%
2. Felhalmozási célú bevételek 380 13 13 100,0%
3. Működési célú átvett pénzeszköz 1 341 1 585 118,2% 130 129 99,2%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 7 190 7 190 7 956 110,7% 7 948 5 611 5 611 100,0%
6. Pénzmaradvány 31 571 31 571 100,0% 5 524 5 524 100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 504 673 619 540 619 540 100,0% 117 256 110 895 110 895 100,0%
9. Támogatás TB alaptól 258 000 261 166 261 260 100,0%
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 884 073 1 035 018 1 040 612 100,5% 225 764 187 432 184 423 98,4%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 884 073 990 309 987 661 99,7% 225 764 172 918 172 918 100,0%
14.1. Személyi juttatások 449 601 492 780 477 358 96,9% 98 617 77 678 77 678 100,0%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 121 492 131 792 123 334 93,6% 26 627 19 957 19 957 100,0%
14.3. Dologi kiadások 311 680 351 506 373 350 106,2% 100 520 73 306 73 306 100,0%
14.4. Pénzeszköz átadás 12 931 12 931 100,0% 1 977 1 977 100,0%
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása 1 300 1 300 688 52,9%
15. Felújítás 44 709 43 057 96,3% 11 407 12 947 113,5%
16. Beruházás 0 348 3 107 1 567 50,4%
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Támogatási kölcsönök nyújtása 902
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 884 073 1 035 018 1 031 968 99,7% 225 764 187 432 187 432 100,0%
Költségvetési létszámkeret 161,00 161,00 202,00 49,00 0,00 46,00
Intézmény 7. Polgármesteri Hivatal 8. Újpesti Kulturális Központ
Előirányzat megnevezése 2012. évi
eredeti
2012. évi
módosított
2012.évi
teljesítés
Index 2012. évi
eredeti
2012. évi
módosított
2012.évi
teljesítés
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 35 243 35 243 19 021 54,0% 33 113 22 963 69,3%
- alaptevékenység bevételei 35 243 35 243 18 909 53,7% 33 088 22 947 69,4%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek 0 112 25 16 64,0%
2. Felhalmozási célú bevételek 16 500 16 500 0,0%
3. Működési célú átvett pénzeszköz 0
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 810 810 528 65,2% 5 407 3 110 57,5%
6. Pénzmaradvány 0
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 2 154 002 2 299 096 2 085 006 90,7% 90 584 83 577 92,3%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 2 206 555 2 351 649 2 104 555 89,5% 129 104 109 650 84,9%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 2 152 209 2 296 464 1 879 524 81,8% 116 103 90 730 78,1%
14.1. Személyi juttatások 1 315 816 1 063 173 821 540 77,3% 52 166 46 772 89,7%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 305 946 235 042 199 149 84,7% 13 584 11 957 88,0%
14.3. Dologi kiadások 530 447 443 249 309 712 69,9% 50 353 32 001 63,6%
14.4. Pénzeszköz átadás 0
14.5. Egyéb támogatás 555 000 549 123 98,9%
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás 0 3 031 3 032 100,0%
16. Beruházás 37 846 38 685 2 511 6,5% 9 970 9 977 100,1%
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Támogatási kölcsönök nyújtása 16 500 16 500
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 2 206 555 2 351 649 1 882 035 80,0% 129 104 103 739 80,4%
Költségvetési létszámkeret 305,00 305,00 296,00 97,0% 66,50 67,00 100,8%
Intézmény Intézmények összesen 9. Önkormányzat
Előirányzat megnevezése 2012. évi
eredeti
2012. évi
módosított
2012.évi
teljesítés
Index 2012. évi
eredeti
2012. évi
módosított
2012.évi
teljesítés
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 1 181 151 1 183 964 1 079 799 91,2% 563 800 565 122 639 231 113,1%
- alaptevékenység bevételei 1 180 146 1 182 451 1 078 499 91,2% 47 300 47 900 98 846 206,4%
- vállalkozási tevékenység bevételei 0 0
- kamatbevételek 1 005 1 513 1 300 85,9% 516 500 517 222 540 385 104,5%
2. Felhalmozási célú bevételek 16 500 16 813 629 3,7% 112 998 112 998 132 856 117,6%
3. Működési célú átvett pénzeszköz 0 374 569 375 225 100,2% 770 502 282 208 351 122 124,4%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 300 1 840 1 841 100,1% 470 906 231 789 250 798 108,2%
5. ÁFA bevétel 248 665 246 962 238 414 96,5% 24 030 289 741 154 490 53,3%
6. Pénzmaradvány 316 232 316 231 100,0% 6 654 925 2 216 780 33,3%
7. Támogatás (Állami támogatás) 0 0 3 496 988 4 226 150 4 226 150 100,0%
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 9 592 565 10 504 824 9 431 830 89,8% -9 592 565 -10 504 824 -9 431 830 89,8%
9. Támogatás TB alaptól 258 000 261 166 261 260 100,0%
10. Hitel, kötvény kibocsátás 0
11. Éven belüli értékpapír 0
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. 9 396 929 9 776 929 9 794 789 100,2%
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 11 297 181 12 906 370 11 705 229 90,7% 5 243 588 11 635 038 8 334 386 71,6%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 11 204 358 12 441 199 10 990 792 88,3% 3 364 142 4 404 241 4 242 497 96,3%
14.1. Személyi juttatások 6 038 562 6 240 534 5 726 249 91,8% 5 003 278 285 454 509 163,3%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 564 751 1 589 200 1 498 742 94,3% 1 351 74 901 122 089 163,0%
14.3. Dologi kiadások 3 435 625 3 713 192 2 957 300 79,6% 1 615 188 2 236 215 1 937 744 86,7%
14.4. Pénzeszköz átadás 164 120 341 835 258 690 75,7% 812 050 1 427 754 1 364 039 95,5%
14.5. Egyéb támogatás 555 000 549 123 98,9% 930 550 383 236 354 170 92,4%
14.6. Ellátottak támogatása 1 300 1 438 688 47,8% 3 850 9 946 258,3%
15. Felújítás 13 335 281 940 275 128 97,6% 152 448 566 833 333 052 58,8%
16. Beruházás 62 988 166 731 103 116 61,8% 783 783 2 254 976 1 107 820 49,1%
17. Hitelek, értékpapírok 0 0 0
18. Tartalék (pénzforg. nélküli) 0 0 0 943 215 4 408 988 0,0%
19. Támogatási kölcsönök nyújtása 16 500 16 500 902 9 100
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 11 297 181 12 906 370 11 369 938 88,1% 5 243 588 11 635 038 5 692 469 48,9%
Költségvetési létszámkeret 2 482,25 2 402,69 967,75 40,3%
Intézmény Önkormányzat mindösszesen
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012.évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 1 744 951 1 749 086 1 719 030 98,3%
- alaptevékenység bevételei 1 227 446 1 230 351 1 177 345 95,7%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek 517 505 518 735 541 685 104,4%
2. Felhalmozási célú bevételek 129 498 129 811 133 485 102,8%
3. Működési célú átvett pénzeszköz 770 502 656 777 726 347 110,6%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 471 206 233 629 252 639 108,1%
5. ÁFA bevétel 272 695 536 703 392 904 73,2%
6. Pénzmaradvány 0 6 971 157 2 533 011 36,3%
7. Támogatás (Állami támogatás) 3 496 988 4 226 150 4 226 150 100,0%
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 0 0 0
9. Támogatás TB alaptól 258 000 261 166 261 260 100,0%
10. Hitel, kötvény kibocsátás 0 0
11. Éven belüli értékpapír 0 0
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. 9 396 929 9 776 929 9 794 789 100,2%
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 16 540 769 24 541 408 20 039 615 81,7%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 14 568 500 16 845 440 15 233 289 90,4%
14.1. Személyi juttatások 6 043 565 6 518 819 6 180 758 94,8%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 566 102 1 664 101 1 620 831 97,4%
14.3. Dologi kiadások 5 050 813 5 949 407 4 895 044 82,3%
14.4. Pénzeszköz átadás 976 170 1 769 589 1 622 729 91,7%
14.5. Egyéb támogatás 930 550 938 236 903 293 96,3%
14.6. Ellátottak támogatása 1 300 5 288 10 634 201,1%
15. Felújítás 165 783 848 773 608 180 71,7%
16. Beruházás 846 771 2 421 707 1 210 936 50,0%
17. Hitelek, értékpapírok 0
18. Tartalék (pénzforg. nélküli) 943 215 4 408 988 0 0,0%
19. Támogatási kölcsönök nyújtása 16 500 16 500 10 002
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 16 540 769 24 541 408 17 062 407 69,5%
Költségvetési létszámkeret 2 482,25 2 402,69 967,75 40,3%

2.a.1. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV.kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák 2012. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről

Intézmény Nyár Óvoda JMK Óvoda
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi
módosított
2012. évi
teljesítés
Index 2012. évi
eredeti
2012. évi
módosított
2012. évi
teljesítés
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 24 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 24 0 0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 6
6. Pénzmaradvány 1 175 1 175 100,0% 1 451 1 451 100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 70 059 69 748 66 270 95,0% 71 097 72 085 70 134 97,3%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 70 059 70 923 67 445 95,1% 71 127 73 536 71 585 97,3%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 70 059 70 923 66 270 93,4% 71 127 73 536 70 134 95,4%
14.1. Személyi juttatások 53 254 55 987 52 258 93,3% 54 038 57 906 55 136 95,2%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 14 217 14 619 14 008 95,8% 14 577 15 333 14 992 97,8%
14.3. Dologi kiadások 2 588 317 4 1,3% 2 512 297 6 2,0%
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 70 059 70 923 66 270 93,4% 71 127 73 536 70 134 95,4%
Költségvetési létszámkeret 30,00 30,00 0,00 0,0% 30,50 30,50 0,00 0,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 0,0% 17,00 17,00 0,0%
technikai létszámkeret 13,00 13,00 0,0% 13,50 13,50 0,0%
Intézmény Fóti Óvoda Pozsonyi ltp. Óvoda
Leiningen Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2012. évi
eredeti
2012. évi
módosított
2012. évi teljesítés Index 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 16 0 0 0,0% 0 0 0
- alaptevékenység bevételei 16 0 0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 4
6. Pénzmaradvány 4 971 4 971 100,0% 553 0,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 82 727 85 757 84 959 99,1% 27 665 27 809 0 0,0%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 82 747 90 728 89 930 99,1% 27 665 28 362 0 0,0%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 82 747 90 728 84 959 93,6% 27 665 28 362 0 0,0%
14.1. Személyi juttatások 63 258 71 551 66 835 93,4% 21 066 22 433 0,0%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 16 939 18 968 18 121 95,5% 5 604 5 929 0,0%
14.3. Dologi kiadások 2 550 209 3 1,4% 995 0
14.4. Pénzeszköz átadás 0
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 82 747 90 728 84 959 93,6% 27 665 28 362 0 0,0%
Költségvetési létszámkeret 33,00 33,00 0,00 0,0% 13,00
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 0,0% 7,00
technikai létszámkeret 16,00 16,00 0,0% 6,00
Intézmény Ambrus Óvoda Virág Óvoda
Vörösmarty Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2012. évi
eredeti
2012. évi
módosított
2012. évi teljesítés Index 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 16 0 0 0,0% 8 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 16 0 0,0% 8 0 0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 4 0 0,0% 2 0 0,0%
6. Pénzmaradvány 0 3 200 3 200 100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 86 537 87 949 84 441 96,0% 69 820 74 793 73 648 98,5%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 86 557 87 949 84 441 96,0% 69 830 77 993 76 848 98,5%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 86 557 87 949 84 441 96,0% 69 830 77 993 73 648 94,4%
14.1. Személyi juttatások 66 172 69 441 66 310 95,5% 52 918 61 466 57 858 94,1%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 17 669 18 274 18 117 99,1% 14 209 16 119 15 768 97,8%
14.3. Dologi kiadások 2 716 234 14 6,0% 2 703 408 22 5,4%
14.4. Pénzeszköz átadás 0
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 86 557 87 949 84 441 96,0% 69 830 77 993 73 648 94,4%
Költségvetési létszámkeret 36,50 36,50 0,00 0,0% 30,00 30,00 0,00 0,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 19,00 19,00 0,0% 17,00 17,00 0,0%
technikai létszámkeret 17,50 17,50 0,0% 13,00 13,00 0,0%
Intézmény Viola Óvoda Liget Óvoda
Királykerti Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2012. évi
eredeti
2012. évi
módosított
2012. évi
teljesítés
Index 2012. évi
eredeti
2012. évi
módosított
2012. évi
teljesítés
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 236 0 0 0,0% 0 0 0
- alaptevékenység bevételei 236 0 0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 64 0 0,0%
6. Pénzmaradvány 2 487 2 486 100,0% 344 344 100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás) 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 67 658 71 042 70 262 98,9% 109 654 111 363 106 531 95,7%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 67 958 73 529 72 748 98,9% 109 654 111 707 106 875 95,7%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 67 958 73 529 70 262 95,6% 109 654 111 707 106 531 95,4%
14.1. Személyi juttatások 51 775 58 153 55 365 95,2% 83 326 88 148 83 980 95,3%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 13 697 15 177 14 897 98,2% 22 324 23 034 22 504 97,7%
14.3. Dologi kiadások 2 486 199 0 0,0% 4 004 525 47 9,0%
14.4. Pénzeszköz átadás 0 0
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 67 958 73 529 70 262 95,6% 109 654 111 707 106 531 95,4%
Költségvetési létszámkeret 30,00 30,00 0,00 0,0% 46,50 46,50 0,00 0,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 0,0% 25,00 25,00 0,0%
technikai létszámkeret 13,00 13,00 0,0% 21,50 21,50 0,0%
Intézmény Deák Ovi Dalos Ovi
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 47 0 0 260
- alaptevékenység bevételei 47 260
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 304 858 282,2%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 13 0 0,0% 70 0 0,0%
6. Pénzmaradvány 1 067 1 067 100,0% 255 255 100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás) 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 68 905 71 540 69 314 96,9% 69 575 71 400 68 252 95,6%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 68 965 72 911 71 239 97,7% 69 905 71 655 68 507 95,6%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 68 965 72 911 69 303 95,1% 69 905 71 655 68 252 95,3%
14.1. Személyi juttatások 52 642 57 755 54 644 94,6% 52 987 56 496 53 808 95,2%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 13 939 14 954 14 636 97,9% 14 266 14 961 14 345 95,9%
14.3. Dologi kiadások 2 384 202 23 11,4% 2 652 198 99 50,0%
14.4. Pénzeszköz átadás 0 0
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 68 965 72 911 69 303 95,1% 69 905 71 655 68 252 95,3%
Költségvetési létszámkeret 31,00 31,00 0,00 0,0% 32,00 32,00 0,00 0,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 0,0% 17,00 17,00 0,0%
technikai létszámkeret 14,00 14,00 0,0% 15,00 15,00 0,0%
Intézmény Aradi Óvoda Bőrfestő Óvoda
Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 189 0 0 8 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 189 8 0 0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 51 0 0,0% 2 0 0,0%
6. Pénzmaradvány 1 626 2 178 133,9% 2 165 2 165 100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás) 0 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 107 880 112 060 136 947 122,2% 65 902 67 869 65 465 96,5%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 108 120 113 686 139 125 122,4% 65 912 70 034 67 630 96,6%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 108 120 113 686 136 947 120,5% 65 912 70 034 65 465 93,5%
14.1. Személyi juttatások 82 423 89 538 107 673 120,3% 49 940 55 210 51 543 93,4%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 22 178 23 652 29 161 123,3% 13 371 14 630 13 919 95,1%
14.3. Dologi kiadások 3 519 496 113 22,8% 2 601 194 3 1,5%
14.4. Pénzeszköz átadás 0 0
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 108 120 113 686 136 947 120,5% 65 912 70 034 65 465 93,5%
Költségvetési létszámkeret 46,50 59,50 0,00 0,0% 30,00 30,00 0,00 0,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 25,50 32,50 0,0% 17,00 17,00 0,0%
technikai létszámkeret 21,00 27,00 0,0% 13,00 13,00 0,0%
Intézmény Homoktövis Óvoda Park Óvoda
Lakkozó Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2012. évi
eredeti
2012. évi
módosított
2012. évi
teljesítés
Index 2012. évi
eredeti
2012. évi
módosított
2012. évi
teljesítés
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 630 0 0 0,0% 296 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 630 0 0,0% 296 0 0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 120
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 170 0 0,0% 80 0 0,0%
6. Pénzmaradvány 202 202 100,0% 4 621 4 621 100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás) 0 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 71 291 72 224 69 845 96,7% 126 735 133 429 130 200 97,6%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 72 091 72 426 70 047 96,7% 127 111 138 050 134 941 97,7%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 72 091 72 426 69 845 96,4% 127 111 138 050 130 320 94,4%
14.1. Személyi juttatások 54 804 57 080 55 007 96,4% 96 574 108 843 102 602 94,3%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 14 762 15 154 14 837 97,9% 25 960 28 653 27 696 96,7%
14.3. Dologi kiadások 2 525 192 1 0,5% 4 577 554 22 4,0%
14.4. Pénzeszköz átadás 0
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 72 091 72 426 69 845 96,4% 127 111 138 050 130 320 94,4%
Költségvetési létszámkeret 30,00 30,00 0,00 0,0% 54,00 54,00 0,00 0,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 0,0% 29,00 29,00 0,0%
technikai létszámkeret 13,00 13,00 0,0% 25,00 25,00 0,0%
Intézmény Karinthy Frigyes Óvoda Óvodák összesen
Óceán Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 1 730 0 0
- alaptevékenység bevételei 1 730 0 0
- vállalkozási tevékenység bevételei 0 0 0
- kamatbevételek 0 0 0
2. Felhalmozási célú bevételek 0 0 0
3. Működési célú átvett pénzeszköz 0 304 978 321,7%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 0
5. ÁFA bevétel 466 0 0 0,0%
6. Pénzmaradvány 0 24 117 24 115 100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás) 0 0 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 32 159 28 139 87,5% 1 095 505 1 161 227 1 124 407 96,8%
9. Támogatás TB alaptól 0 0 0
10. Hitel, kötvény kibocsátás 0 0 0
11. Éven belüli értékpapír 0 0 0
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. 0 0 0
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 32 159 28 139 87,5% 1 097 701 1 185 648 1 149 500 97,0%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 32 159 28 139 87,5% 1 097 701 1 185 648 1 124 516 94,8%
14.1. Személyi juttatások 25 271 22 164 87,7% 835 177 935 278 885 183 94,6%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 6 491 5 974 92,0% 223 712 245 948 238 975 97,2%
14.3. Dologi kiadások 397 1 0,3% 38 812 4 422 358 8,1%
14.4. Pénzeszköz átadás 0 0 0
14.5. Egyéb támogatás 0 0 0
14.6. Ellátottak támogatása 0 0 0
15. Felújítás 0 0 0
16. Beruházás 0 0 0
17. Hitelek, értékpapírok 0 0 0
18. Tartalék (pénzforg. nélküli) 0 0 0
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 0 0 0
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 32 159 28 139 87,5% 1 097 701 1 185 648 1 124 516 94,8%
Költségvetési létszámkeret 48,50 0,00 0,0% 473,00 521,50 0,00 0,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 28,00 0,0% 258,50 286,50 0,00 0,0%
technikai létszámkeret 20,50 0,0% 214,50 235,00 0,00 0,0%

2.a.2. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV.kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó iskolák 2012. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről

Intézmény Újpesti Ált. Isk. és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int., Ped. Szaksz., Nev. Tan. Bajza József Ált. Isk.
Előirányzat megnevezése 2012. évi
eredeti
2012. évi
módosított
2012. évi
teljesítés
Index 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 8 0 0 0,0% 1 260 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 8 0 0,0% 1 260 0 0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 23 23 100,0% 11 11 100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 2 0 0,0% 340 0 0,0%
6. Pénzmaradvány 23 201 23 201 100,0% 2 492 2 492 100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 304 182 313 220 318 885 101,8% 105 296 110 051 108 752 98,8%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 304 192 336 444 342 109 101,7% 106 896 112 554 111 255 98,8%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 304 192 336 444 318 908 94,8% 106 896 112 554 108 763 96,6%
14.1. Személyi juttatások 238 387 268 887 253 324 94,2% 80 802 88 846 85 617 96,4%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 62 362 66 862 65 160 97,5% 21 637 23 451 23 101 98,5%
14.3. Dologi kiadások 3 443 695 424 61,0% 4 457 257 45 17,5%
14.4. Pénzeszköz átadás 0 0
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 304 192 336 444 318 908 94,8% 106 896 112 554 108 763 96,6%
Költségvetési létszámkeret 104,75 113,75 0,00 0,0% 41,00 40,00 0,00 0,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 83,50 92,00 0,0% 33,50 33,50 0,0%
technikai létszámkeret 21,25 21,75 0,0% 7,50 6,50 0,0%
Intézmény Szűcs Sándor Ált. Isk. Lázár Ervin Ált. Isk.
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 1 417 0 0 0,0% 2 520 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 1 417 0 0,0% 2 520 0 0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 63 63 100,0% 0
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 383 0 0,0% 680 0 0,0%
6. Pénzmaradvány 362 362 100,0% 11 923 11 923 100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 128 666 139 611 133 191 95,4% 207 421 213 022 216 452 101,6%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 130 466 140 036 133 616 95,4% 210 621 224 945 228 375 101,5%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 130 466 140 036 133 254 95,2% 210 621 224 945 216 452 96,2%
14.1. Személyi juttatások 99 187 110 414 104 984 95,1% 162 200 177 419 170 690 96,2%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 26 657 29 293 28 239 96,4% 43 522 47 046 45 750 97,2%
14.3. Dologi kiadások 4 622 329 31 9,4% 4 899 480 12 2,5%
14.4. Pénzeszköz átadás 0
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás 0
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 130 466 140 036 133 254 95,2% 210 621 224 945 216 452 96,2%
Költségvetési létszámkeret 50,50 48,50 0,00 0,0% 77,00 71,00 0,00 0,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 40,00 42,00 0,0% 60,00 56,00 0,0%
technikai létszámkeret 10,50 6,50 0,0% 17,00 15,00 0,0%
Intézmény Angol Tagozatos Ált. Isk. Pécsi S. Ált. és Zenetag. Isk.
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index 2012. évi eredeti 2012. évi módostott 2012. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 1 339 0 0 0,0% 2 598 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 1 339 0 0,0% 2 598 0 0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 0
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 361 0 702
6. Pénzmaradvány 6 604 6 604 100,0% 380 380 100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 144 974 145 313 146 602 100,9% 119 585 128 762 125 224 97,3%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 146 674 151 917 153 206 100,8% 122 885 129 142 125 604 97,3%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 146 674 151 917 146 602 96,5% 122 885 129 142 125 224 97,0%
14.1. Személyi juttatások 110 930 119 844 115 597 96,5% 94 138 101 966 98 736 96,8%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 29 713 31 582 30 979 98,1% 25 304 26 898 26 268 97,7%
14.3. Dologi kiadások 6 031 491 26 5,3% 3 443 278 220 79,1%
14.4. Pénzeszköz átadás 0
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 146 674 151 917 146 602 96,5% 122 885 129 142 125 224 97,0%
Költségvetési létszámkeret 51,00 49,44 0,00 0,0% 46,00 42,00 0,00 0,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 41,00 42,00 0,0% 36,00 36,00 0,0%
technikai létszámkeret 10,00 7,44 0,0% 10,00 6,00 0,0%
Intézmény Megyeri Úti Ált. Isk. Bene Ferenc (Testnevelés Tagozatos) Ált. Isk.
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 2 047 0 0 0,0% 1 654 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 2 047 0 0,0% 1 654 0 0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 89 89 100,0% 0
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 553 0 0,0% 446 -1 0,0%
6. Pénzmaradvány 3 541 3 541 100,0% 34 34 100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 117 699 125 308 122 662 97,9% 108 690 113 765 105 989 93,2%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 120 299 128 938 126 292 97,9% 110 790 113 798 106 023 93,2%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 120 299 128 938 122 751 95,2% 110 790 113 798 105 989 93,1%
14.1. Személyi juttatások 91 750 101 676 96 572 95,0% 84 420 89 730 83 471 93,0%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 24 649 26 913 26 166 97,2% 22 609 23 781 22 504 94,6%
14.3. Dologi kiadások 3 900 349 13 3,7% 3 761 287 14 4,9%
14.4. Pénzeszköz átadás 0
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás 0
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 120 299 128 938 122 751 95,2% 110 790 113 798 105 989 93,1%
Költségvetési létszámkeret 45,50 45,00 0,00 0,0% 41,00 40,50 0,00 0,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 35,00 38,00 0,0% 32,00 34,00 0,0%
technikai létszámkeret 10,50 7,00 0,0% 9,00 6,50 0,0%
Intézmény Halassy Olivér Német Tagozatos Ált. Isk. Szigeti J. Utcai Ált. Isk.
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 800 0 0 2 520 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 800 0 2 520 0 0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 21 21 100,0% 112 112 100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 216 0 680 0 0,0%
6. Pénzmaradvány 116 116 100,0% 6 653 6 653 100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 102 129 105 141 101 853 96,9% 119 992 126 140 126 921 100,6%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 103 145 105 278 101 990 96,9% 123 192 132 905 133 686 100,6%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 103 145 105 278 101 874 96,8% 123 192 132 905 127 033 95,6%
14.1. Személyi juttatások 78 203 82 989 80 372 96,8% 93 694 104 868 100 060 95,4%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 21 032 21 792 21 480 98,6% 25 120 27 767 26 939 97,0%
14.3. Dologi kiadások 3 910 497 22 4,4% 4 378 270 34 12,6%
14.4. Pénzeszköz átadás 0 0
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 103 145 105 278 101 874 96,8% 123 192 132 905 127 033 95,6%
Költségvetési létszámkeret 38,00 37,00 0,00 0,0% 47,00 44,00 0,00 0,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 31,00 31,50 0,0% 35,00 34,50 0,0%
technikai létszámkeret 7,00 5,50 0,0% 12,00 9,50 0,0%
Intézmény Homoktövis Ált. Isk. Bródy Imre Gimnázium
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 5 039 0 0 0,0% 1 417 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 5 039 0 0,0% 1 417 0 0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 0 3 561 3 562 100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 1 361 0 0,0% 383
6. Pénzmaradvány 3 007 3 007 100,0% 7 407 7 407 100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 156 829 167 604 160 976 96,0% 172 205 168 163 170 451 101,4%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 163 229 170 611 163 983 96,1% 174 005 179 131 181 420 101,3%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 163 229 170 611 160 976 94,4% 174 005 179 131 174 013 97,1%
14.1. Személyi juttatások 125 552 134 421 126 819 94,3% 131 579 141 730 137 289 96,9%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 33 611 35 813 34 144 95,3% 34 869 37 114 36 694 98,9%
14.3. Dologi kiadások 4 066 377 13 3,4% 7 557 287 30 10,5%
14.4. Pénzeszköz átadás 0 0
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás 0
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 163 229 170 611 160 976 94,4% 174 005 179 131 174 013 97,1%
Költségvetési létszámkeret 57,50 53,00 0,00 0,0% 56,00 43,00 0,00 0,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 44,00 45,00 0,0% 43,00 33,00 0,0%
technikai létszámkeret 13,50 8,00 0,0% 13,00 10,00 0,0%
Intézmény Könyves Kálmán Gimnázium Babits Mihály Gimnázium és Karinthy Frigyes Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 2 677 0 0 0,0% 2 598 0 0
- alaptevékenység bevételei 2 677 0 0,0% 2 598 0
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 202 201 99,5%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 723 0 0,0% 702 0
6. Pénzmaradvány 595 595 100,0% 3 308 3 308 100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 185 148 195 147 188 039 96,4% 182 166 226 665 215 963 95,3%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 188 548 195 944 188 835 96,4% 185 466 229 973 219 271 95,3%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 188 548 195 944 188 240 96,1% 185 466 229 973 215 963 93,9%
14.1. Személyi juttatások 144 470 154 409 148 375 96,1% 141 906 181 225 170 177 93,9%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 38 978 40 964 39 847 97,3% 38 106 48 020 45 755 95,3%
14.3. Dologi kiadások 5 100 571 18 3,2% 5 454 728 31 4,3%
14.4. Pénzeszköz átadás 0 0
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás 0
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 188 548 195 944 188 240 96,1% 185 466 229 973 215 963 93,9%
Költségvetési létszámkeret 54,25 51,50 0,00 0,0% 58,00 107,50 0,00 0,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 41,00 41,00 0,0% 41,50 84,50 0,0%
technikai létszámkeret 13,25 10,50 0,0% 16,50 23,00 0,0%
Intézmény Károlyi István 12. Évf. Gimn. Csokonai Vitéz Mihály 12. Évf. Gimn.
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 5 512 0 0 0,0% 3 500 0 0
- alaptevékenység bevételei 5 512 0 0,0% 3 500 0
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 182 182 100,0% 4 316 4 315 100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 1 488 0 0,0% 945 0
6. Pénzmaradvány 6 353 6 353 100,0% 7 611 7 611 100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 231 480 240 578 239 073 99,4% 217 276 229 289 225 690 98,4%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 238 480 247 113 245 608 99,4% 221 721 241 216 237 616 98,5%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 238 480 247 113 239 255 96,8% 221 579 241 216 230 005 95,4%
14.1. Személyi juttatások 182 609 195 143 188 220 96,5% 169 830 191 137 182 105 95,3%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 48 773 51 440 50 856 98,9% 45 584 49 637 47 841 96,4%
14.3. Dologi kiadások 7 098 530 179 33,8% 6 165 442 59 13,3%
14.4. Pénzeszköz átadás 0 0
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás 142 0
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 238 480 247 113 239 255 96,8% 221 721 241 216 230 005 95,4%
Költségvetési létszámkeret 82,00 80,50 0,00 0,0% 77,00 72,00 0,00 0,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 64,00 65,00 0,0% 59,00 59,00 0,0%
technikai létszámkeret 18,00 15,50 0,0% 18,00 13,00 0,0%
Intézmény Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola Iskolák összesen
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 17 400 0 0 54 306 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 17 400 0 54 306 0 0 0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei 0 0 0
- kamatbevételek 0 0 0
2. Felhalmozási célú bevételek 0 0 0
3. Működési célú átvett pénzeszköz 0 8 580 8 579 100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 0
5. ÁFA bevétel 9 966 0 0
6. Pénzmaradvány 6 221 6 221 100,0% 0 89 808 89 808 100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás) 0 0 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 145 529 162 587 157 901 97,1% 2 749 266 2 910 365 2 864 624 98,4%
9. Támogatás TB alaptól 0 0 0
10. Hitel, kötvény kibocsátás 0 0 0
11. Éven belüli értékpapír 0 0 0
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. 0 0 0
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 162 929 168 808 164 122 97,2% 2 813 538 3 008 753 2 963 011 98,5%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 162 929 168 808 157 901 93,5% 2 813 396 3 008 753 2 873 203 95,5%
14.1. Személyi juttatások 121 889 133 943 125 694 93,8% 2 151 546 2 378 647 2 268 102 95,4%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 31 902 34 549 31 883 92,3% 574 428 622 922 603 606 96,9%
14.3. Dologi kiadások 9 138 316 324 102,5% 87 422 7 184 1 495 20,8%
14.4. Pénzeszköz átadás 0 0 0 0
14.5. Egyéb támogatás 0 0 0
14.6. Ellátottak támogatása 0 0 0
15. Felújítás 0 0 0
16. Beruházás 142 0 0
17. Hitelek, értékpapírok 0 0 0
18. Tartalék (pénzforg. nélküli) 0 0 0
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 0 0 0
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 162 929 168 808 157 901 93,5% 2 813 538 3 008 753 2 873 203 95,5%
Költségvetési létszámkeret 50,50 50,50 0,00 0,0% 977,00 989,19 0,00 0,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 46,50 46,50 0,0% 766,00 813,50 0,00 0,0%
technikai létszámkeret 4,00 4,00 0,0% 211,00 175,69 0,00 0,0%

2.a.3.1. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák 2012. évi dologi előirányzatainak teljesüléséről

Intézmény Nyár Óvoda JMK Óvoda
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 0 24 29 120,8%
- alaptevékenység bevételei 0 24 29 120,8%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 0 6 8 133,3%
6. Pénzmaradvány 1 661 1 661 100,0% 985 985 100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 0 2 998 2 096 69,9% 0 2 910 2 010 69,1%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 0 4 659 3 757 80,6% 0 3 925 3 032 77,2%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 0 4 659 3 757 80,6% 0 3 925 3 031 77,2%
14.1. Személyi juttatások
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok
14.3. Dologi kiadások 3 814 2 723 71,4% 2 997 2 103 70,2%
14.4. Pénzeszköz átadás 845 1 034 122,4% 928 928 100,0%
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 0 4 659 3 757 80,6% 0 3 925 3 031 77,2%
Intézmény Fóti Óvoda Pozsonyi ltp. Óvoda
Leiningen Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 0 0 0
- alaptevékenység bevételei 0
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 0 0
6. Pénzmaradvány 494 493 99,8% 198 0,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 0 3 157 2 682 85,0% 0 1 110 0 0,0%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 0 3 651 3 175 87,0% 0 1 308 0 0,0%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 0 3 651 3 176 87,0% 0 1 308 0 0,0%
14.1. Személyi juttatások
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok
14.3. Dologi kiadások 3 651 3 176 87,0% 1 238 0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás 70 0,0%
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 0 3 651 3 176 87,0% 0 1 308 0 0,0%
Intézmény Ambrus Óvoda Virág Óvoda
Vörösmarty Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 16 28 175,0% 0 8 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 16 28 175,0% 8 0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 0 4 8 200,0% 0 2 0,0%
6. Pénzmaradvány 16 15 93,8% 2 581 2 581 100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 0 3 420 2 934 85,8% 0 3 422 3 131 91,5%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 0 3 456 2 985 86,4% 0 6 013 5 712 95,0%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 0 3 456 2 986 86,4% 0 6 013 5 712 95,0%
14.1. Személyi juttatások
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok
14.3. Dologi kiadások 3 456 2 986 86,4% 3 963 3 662 92,4%
14.4. Pénzeszköz átadás 2 050 2 050 100,0%
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 0 3 456 2 986 86,4% 0 6 013 5 712 95,0%
Intézmény Viola Óvoda Liget Óvoda
Királykerti Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 236 240 101,7% 0 0 0
- alaptevékenység bevételei 236 240 101,7% 0
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 0 64 65 101,6%
6. Pénzmaradvány 1 054 1 055 100,1% 1 019 1 019 100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 0 2 587 1 787 69,1% 0 4 826 3 919 81,2%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 0 3 941 3 147 79,9% 0 5 845 4 938 84,5%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 0 3 810 3 147 82,6% 0 5 845 4 938 84,5%
14.1. Személyi juttatások
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok
14.3. Dologi kiadások 3 509 2 846 81,1% 4 963 4 056 81,7%
14.4. Pénzeszköz átadás 301 301 100,0% 882 882 100,0%
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás 131 0,0%
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 0 3 941 3 147 79,9% 0 5 845 4 938 84,5%
Intézmény Deák Ovi Dalos Ovi
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 47 54 114,9% 0 260 273 105,0%
- alaptevékenység bevételei 47 54 114,9% 260 273 105,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 654 100 15,3%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 0 13 15 115,4% 0 70 74 105,7%
6. Pénzmaradvány 2 573 2 573 100,0% 1 190 1 190 100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 0 2 690 2 092 77,8% 0 2 549 1 525 59,8%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 0 5 977 4 834 80,9% 0 4 069 3 062 75,3%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 0 5 695 4 552 79,9% 0 3 084 2 082 67,5%
14.1. Személyi juttatások
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok
14.3. Dologi kiadások 3 562 2 419 67,9% 2 759 1 757 63,7%
14.4. Pénzeszköz átadás 2 133 2 133 100,0% 325 325 100,0%
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás 282 282 100,0% 985 979 99,4%
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 0 5 977 4 834 80,9% 0 4 069 3 061 75,2%
Intézmény Aradi Óvoda Bőrfestő Óvoda
Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 189 169 89,4% 0 8 26 325,0%
- alaptevékenység bevételei 189 169 89,4% 8 26 325,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 0 51 46 90,2% 0 2 7 350,0%
6. Pénzmaradvány 1 200 1 399 116,6% 1 513 1 513 100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 0 4 968 4 536 91,3% 0 3 160 2 650 83,9%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 0 6 408 6 150 96,0% 0 4 683 4 196 89,6%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 0 6 408 6 149 96,0% 0 4 683 4 196 89,6%
14.1. Személyi juttatások
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok
14.3. Dologi kiadások 5 312 4 983 93,8% 3 477 2 990 86,0%
14.4. Pénzeszköz átadás 1 096 1 166 106,4% 1 206 1 206 100,0%
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás 0
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 0 6 408 6 149 96,0% 0 4 683 4 196 89,6%
Intézmény Homoktövis Óvoda Park Óvoda
Lakkozó Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 630 648 102,9% 0 296 370 125,0%
- alaptevékenység bevételei 630 648 102,9% 296 370 125,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 120 0,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 0 170 175 102,9% 0 80 100 125,0%
6. Pénzmaradvány 260 261 100,4% 2 601 2 601 100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 0 2 192 1 601 73,0% 0 5 093 3 674 72,1%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 0 3 252 2 685 82,6% 0 8 190 6 745 82,4%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 0 3 043 2 477 81,4% 0 8 190 6 745 82,4%
14.1. Személyi juttatások
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok
14.3. Dologi kiadások 3 043 2 477 81,4% 6 840 5 395 78,9%
14.4. Pénzeszköz átadás 1 350 1 350 100,0%
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás 209 208 99,5%
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 0 3 252 2 685 82,6% 0 8 190 6 745 82,4%
Intézmény Karinthy Frigyes Óvoda Óvodák összesen
Óceán Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 1 714 1 837 107,2%
- alaptevékenység bevételei 0 1 714 1 837 107,2%
- vállalkozási tevékenység bevételei 0 0 0
- kamatbevételek 0 0 0
2. Felhalmozási célú bevételek 0 0 0
3. Működési célú átvett pénzeszköz 0 774 100 12,9%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 0
5. ÁFA bevétel 0 462 498 107,8%
6. Pénzmaradvány 0 17 345 17 346 100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás) 0 0 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 2 061 947 45,9% 0 47 143 35 584 75,5%
9. Támogatás TB alaptól 0 0 0
10. Hitel, kötvény kibocsátás 0 0 0
11. Éven belüli értékpapír 0 0 0
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. 0 0 0
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 2 061 947 45,9% 0 67 438 55 365 82,1%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 2 061 947 45,9% 0 65 831 53 895 81,9%
14.1. Személyi juttatások 0 0 0
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 0
14.3. Dologi kiadások 2 061 947 45,9% 0 54 645 42 520 77,8%
14.4. Pénzeszköz átadás 0 11 186 11 375 101,7%
14.5. Egyéb támogatás 0 0 0
14.6. Ellátottak támogatása 0 0 0
15. Felújítás 0 0 0
16. Beruházás 0 1 607 1 469 91,4%
17. Hitelek, értékpapírok 0 0 0
18. Tartalék (pénzforg. nélküli) 0 0 0
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 0 0 0
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 2 061 947 45,9% 0 67 438 55 364 82,1%

2.a.3.2. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV.kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó iskolák 2012. évi dologi előirányzatainak teljesüléséről

Intézmény Újpesti Ált. Isk. és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Int., Ped. Szaksz., Nev. Tan.
Bajza József Ált. Isk.
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 8 19 237,5% 0 1 260 1 349 107,1%
- alaptevékenység bevételei 8 19 237,5% 1 260 1 349 107,1%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 172 171 99,4% 418 470 112,4%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 2 5 250,0% 340 364 107,1%
6. Pénzmaradvány 5 324 5 323 100,0% 1 778 1 778 100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 0 6 659 5 554 83,4% 0 8 749 7 215 82,5%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 0 12 165 11 072 91,0% 0 12 545 11 176 89,1%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 0 12 165 11 073 91,0% 0 12 428 11 177 89,9%
14.1. Személyi juttatások
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok
14.3. Dologi kiadások 9 964 8 872 89,0% 11 101 9 850 88,7%
14.4. Pénzeszköz átadás 2 201 2 201 100,0% 1 327 1 327 100,0%
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás 117 0 0,0%
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 0 12 165 11 073 91,0% 0 12 545 11 177 89,1%
Intézmény Szűcs Sándor Ált. Isk. Lázár Ervin Ált. Isk.
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 1 417 1 284 90,6% 0 3 429 3 829 111,7%
- alaptevékenység bevételei 1 417 1 284 90,6% 3 429 3 829 111,7%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 501 501 100,0% 624 618 99,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 383 347 90,6% 680 1 034 152,1%
6. Pénzmaradvány 1 147 1 147 100,0% 11 526 11 526 100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 0 10 457 9 586 91,7% 0 10 411 7 870 75,6%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 0 13 905 12 865 92,5% 0 26 670 24 877 93,3%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 0 13 212 12 229 92,6% 0 25 671 23 877 93,0%
14.1. Személyi juttatások
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok
14.3. Dologi kiadások 12 715 11 732 92,3% 16 341 14 547 89,0%
14.4. Pénzeszköz átadás 497 497 100,0% 9 330 9 330 100,0%
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás 693 635 91,6% 999 1 000 100,1%
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 0 13 905 12 864 92,5% 0 26 670 24 877 93,3%
Intézmény Angol Tagozatos Ált. Isk. Pécsi S. Ált. és Zenetag. Isk.
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 1 339 1 353 101,0% 0 2 598 2 462 94,8%
- alaptevékenység bevételei 1 339 1 353 101,0% 2 598 2 462 94,8%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 386 383 99,2% 800 792 99,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 361 365 101,1% 135 665 492,6%
6. Pénzmaradvány 3 935 3 936 100,0% 2 459 2 459 100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 0 11 034 9 127 82,7% 0 5 533 4 124 74,5%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 0 17 055 15 164 88,9% 0 11 525 10 502 91,1%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 0 16 535 14 963 90,5% 0 11 409 10 502 92,1%
14.1. Személyi juttatások
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok
14.3. Dologi kiadások 14 062 12 490 88,8% 9 751 8 844 90,7%
14.4. Pénzeszköz átadás 2 473 2 473 100,0% 1 658 1 658 100,0%
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás 520 200 38,5% 116 0 0,0%
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 0 17 055 15 163 88,9% 0 11 525 10 502 91,1%
Intézmény Megyeri Úti Ált. Isk. Bene Ferenc Ált. Isk.
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 2 955 2 919 98,8% 0 2 134 2 649 124,1%
- alaptevékenység bevételei 2 955 2 919 98,8% 2 134 2 649 124,1%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 870 870 100,0% 877 877 100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 171 172 100,6%
5. ÁFA bevétel 553 788 142,5% 447 715 160,0%
6. Pénzmaradvány 2 254 2 253 100,0% 4 693 4 693 100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 0 7 530 6 046 80,3% 0 6 233 4 001 64,2%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 0 14 333 13 048 91,0% 0 14 384 12 935 89,9%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 0 13 889 12 775 92,0% 0 13 999 12 936 92,4%
14.1. Személyi juttatások
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok
14.3. Dologi kiadások 12 818 11 704 91,3% 10 834 9 771 90,2%
14.4. Pénzeszköz átadás 1 071 1 071 100,0% 3 165 3 165 100,0%
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás 444 273 61,5% 385 0 0,0%
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 0 14 333 13 048 91,0% 0 14 384 12 936 89,9%
Intézmény Halassy Olivér Német Tagozatos Ált. Isk. Szigeti J. Utcai Ált. Isk.
Előirányzat megnevezése 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index 2012. évi eredeti 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 800 573 71,6% 0 2 520 2 913 115,6%
- alaptevékenység bevételei 800 573 71,6% 2 520 2 913 115,6%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 354 354 100,0% 790 790 100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz