Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2013. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-2. § * 

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

3-4. § * 

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

5-6. § * 

7. § Jelen rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépéstől kell alkalmazni.

Dr. Tahon Róbert
jegyző
Wintermantel Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2013. április 25. napján.

Dr. Tahon Róbert
jegyző

1.a számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

Sor-
szám
Megnevezés 2013. eredeti 2013.évi
I. mód.
Index
(4/3)
1. 2. 3. 4. 5.
Bevételek
I. Működési bevételek 10 300 515 10 300 515 100,0%
1. Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei 1 211 412 1 211 412 100,0%
2. Önkormányzat működési bevételei 458 443 458 443 100,0%
3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 8 630 660 8 630 660 100,0%
ebből: a.) Helyi adók 8 283 660 8 283 660 100,0%
b.) Átengedett központi adók 224 000 224 000 100,0%
c.) Bírságok, pótlékok 0 0
d.) Egyéb sajátos bevételek 123 000 123 000 100,0%
II. Támogatások
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 2 910 576 2 910 576 100,0%
Helyi önk.működésének általános támogatása 268 488 268 488 100,0%
Telep.önkorm.egyes köznevelési és gyermekétkezt.felad.támog. 1 544 923 1 544 923 100,0%
Telep.önkorm.szoc.és gyermekjóléti felad.támog. 1 012 110 1 012 110 100,0%
Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása 39 776 39 776 100,0%
Helyi önk.által felhasználható központosított előirányzatok 45 279 45 279 100,0%
Helyi önk.kiegészítő támogatása 0 0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 131 989 131 989 100,0%
1. Ebből: a.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 97 900 97 900 100,0%
2. b.) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 30 089 30 089 100,0%
3. c.) Pénzügyi befektetések bevételei 4 000 4 000 100,0%
IV. Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről) 1 339 558 2 396 280 178,9%
1.a Támogatásértékű működési bevétel 889 394 1 946 116 218,8%
1.b TB Alaptól átvett pénzeszköz 20 513 20 513 100,0%
2.a Támogatásértékű felhalmozási bevétel 429 651 429 651 100,0%
2.b TB Alaptól átvett pénzeszköz 0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről) 0 0
1. Működési célú pénzeszköz átvétel 0 0
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 0
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. tám., helyi tám.) 12 300 12 300 89,3%
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 7 770 836
1. Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele 7 770 836
2. Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 14 694 938 23 522 496 160,1%
VIII. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK
1. Működési célú hitel felvétele
2. Forgatási célú értékpapír bevétele
3. Fejlesztési célú kötvény kibocsátás
4. Fejlesztési célú hitel felvétele
A. BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 14 694 938 23 522 496 160,1%
KIADÁSOK
1. Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai 7 276 845 8 101 822 111,3%
2. Önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével) 2 231 046 2 588 804 116,0%
3. Szociálpolitikai támogatások 894 047 900 702 100,7%
4. Speciális célú támogatások
5. Végleges pénzeszköz átadás 1 214 236 2 904 874 239,2%
6. Felújítási kiadások 319 023 669 426 209,8%
7. Beruházási kiadások 1 509 539 2 851 133 188,9%
8. Tartalékok (működési+felhalmozási) 1 244 202 5 499 735 442,0%
9. Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám., munk. kölcsön) 6 000 6 000 100,0%
I. KIADÁSOK ÖSSZESEN 14 694 938 23 522 496 160,1%
II. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 0 0
1. Működési célú hitel visszafizetése
2. Forgatási célú értékpapír kiadása
3. Fejlesztési célú hitel törlesztése
4. Fejlesztési célú kötvény beváltása
5. Egyéb kötelezettség törlesztése
B. KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 14 694 938 23 522 496 160,1%
többlet/ hiány 0 0
Tájékoztató jelleggel
Intézményfinanszírozás 6 389 758 6 396 234 100,1%

1.b számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

Sor-
sz.
Megnevezés 2013.
eredeti
2013. évi
I. mód.
Index
(4/3)
Sor-
sz.
Megnevezés 2013.
eredeti
2013. évi
I. mód.
Index
(9/8)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Kiadások Bevételek
1. Intézményi működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével) 9 507 891 10 690 626 112,4% 1. Intézményi működési bevételek 1 669 855 1 669 855 100,0%
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 8 630 660 8 630 660 100,0%
2. Végleges pénzeszköz átadás 856 405 2 447 114 285,7% 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 2 910 576 2 910 576 100,0%
3. Szociálpolitikai támogatások 894 047 900 702 100,7% 4. Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről) 909 907 1 966 629 216,1%
4. Speciális célú támogatások 5. Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről) 0 0
5. Működési tartalékok 846 202 1 211 281 143,1% 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 104 545 15 249 723 126,0% I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 14 120 998 15 177 720 107,5%
Belső finanszírozási műveletek Belső finanszírozási műveletek 2 088 456
Külső finanszírozási műveletek Külső finanszírozási műveletek
II. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 0 0 II. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 0 2 088 456 2013. eredeti hiány/többlet 2013. I.mód. hiány/többlet
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 12 104 545 15 249 723 126,0% A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 14 120 998 17 266 176 122,3% 2 016 453 2 016 453
Önkormányzat fejlesztési kiadásai Önkormányzat felhalmozási bevételei
1. Önkormányzat felújítási kiadásai 319 023 669 426 209,8% 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 131 989 131 989 100,0%
2. Önkormányzat beruházási kiadásai 1 509 539 2 851 133 188,9% 2. Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)
3. Fejlesztési tartalékok 398 000 4 288 454 1077,5% 3. Támogatásértékű bevétel (Átvett pénzeszköz álllamházt. belülről) 429 651 429 651 100,0%
4. Végleges pénzeszköz átadás 357 831 457 760 127,9% 4. Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről) 0 0
5. Munkáltatói támogatás és pénzügyi befektetések vásárlása 6 000 6 000 100,0% 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése 12 300 12 300 100,0%
I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 590 393 8 272 773 319,4% I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 573 940 573 940 100,0%
Belső finanszírozási műveletek Belső finanszírozási műveletek 5 682 380
Külső finanszírozási műveletek Külső finanszírozási műveletek
II. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 0 0 II. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 0 5 682 380 2013. eredeti hiány/többlet 2013. I.mód. hiány/többlet
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 2 590 393 8 272 773 319,4% B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 573 940 6 256 320 1090,1% -2 016 453 -2 016 453
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B): 14 694 938 23 522 496 160,1% BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B): 14 694 938 23 522 496 160,1% 0 0

2. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan müködő és gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai

eFt-ban
Intézmény 1.Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei 2. Szociális Foglalkoztató
2013.
eredeti
2013. évi
I. mód.
Index 2013.
eredeti
2013. évi
I. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 785 915 785 915 100,0% 23 000 23 000 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 785 915 785 915 100,0% 23 000 23 000 100,0%
- önként vállalt feladatok
2. Felhalmozási és tőkejell. bevételek
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
3. Működési célú átvett pénzeszköz 835 622 3
- állami feladat
- kötelező feladat 835 622 3
- önként vállalt feladatok
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
5. ÁFA bevétel 204 981 204 981 100,0% 6 210 6 210 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 204 981 204 981 100,0% 6 210 6 210 100,0%
- önként vállalt feladatok
6. Pénzmaradvány 144 668 8 174
- állami feladat
- kötelező feladat 144 668 8 174
- önként vállalt feladatok
7. Támogatás (Állami támogatás)
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 3 910 936 3 917 412 100,2% 111 440 111 440 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 3 910 936 3 917 412 100,2% 111 440 111 440 100,0%
- önként vállalt feladatok
9. Támogatás TB alaptól
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
11. Adott kölcsönök visszatérülése
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 10) 4 901 832 5 888 598 120,1% 140 650 148 827 105,8%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 4 850 433 5 760 884 118,8% 140 650 148 327 105,5%
- állami feladat
- kötelező feladat 4 850 433 5 760 884 118,8% 140 650 148 327 105,5%
- önként vállalt feladatok
14.1. Személyi juttatások 1 825 345 2 010 943 110,2% 94 003 94 003 100,0%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 485 876 522 612 107,6% 25 381 25 381 100,0%
14.3. Dologi kiadások 2 361 898 2 756 668 116,7% 21 266 22 564 106,1%
14.4. Működési célú pénzeszköz átadás 177 314 470 661 265,4% 6 379
14.5. Szociálpolitikai juttatások
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
13. Felújítás 7 585
- állami feladat
- kötelező feladat 7 585
- önként vállalt feladatok
14. Beruházás 51 399 120 129 233,7% 500
- állami feladat
- kötelező feladat 51 399 120 129 233,7% 500
- önként vállalt feladatok
15. Adott kölcsönök
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
16. Tartalék (pénzforg. nélküli)
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
17. Támogatás (Intézmény finanszírozás)
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+17) 4 901 832 5 888 598 120,1% 140 650 148 827 105,8%
Költségvetési létszámkeret 982,00 982,00 100,0% 65,00 65,00 100,0%
eFt-ban
Intézmény 3. Szociális Intézmény 4. Újpesti Kulturális Központ
2013.
eredeti
2013. évi
I. mód.
Index 2013.
eredeti
2013. évi
I. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 97 624 97 624 100,0% 71 800 71 800 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 97 624 97 624 100,0% 71 800 71 800 100,0%
- önként vállalt feladatok
2. Felhalmozási és tőkejell. bevételek
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
3. Működési célú átvett pénzeszköz 7 007
- állami feladat
- kötelező feladat 7 007
- önként vállalt feladatok
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
5. ÁFA bevétel 5 300 5 300 100,0% 7 811 7 811 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 5 300 5 300 100,0% 7 811 7 811 100,0%
- önként vállalt feladatok
6. Pénzmaradvány 8 644 5 911
- állami feladat
- kötelező feladat 8 644 5 911
- önként vállalt feladatok
7. Támogatás (Állami támogatás)
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 530 831 530 831 100,0% 232 307 232 307 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 530 831 530 831 100,0% 232 307 232 307 100,0%
- önként vállalt feladatok
9. Támogatás TB alaptól 20 513 20 513 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 20 513 20 513 100,0%
- önként vállalt feladatok
11. Adott kölcsönök visszatérülése
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 10) 654 268 662 912 101,3% 311 918 324 836 104,1%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 654 268 662 912 101,3% 311 918 323 636 103,8%
- állami feladat
- kötelező feladat 654 268 662 912 101,3% 311 918 323 636 103,8%
- önként vállalt feladatok
14.1. Személyi juttatások 341 033 343 486 100,7% 142 142 142 142 100,0%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 92 102 92 764 100,7% 38 034 38 034 100,0%
14.3. Dologi kiadások 220 433 225 962 102,5% 131 742 141 664 107,5%
14.4. Működési célú pénzeszköz átadás 1 796
14.5. Szociálpolitikai juttatások 700 700 100,0%
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
13. Felújítás
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
14. Beruházás 1 200
- állami feladat
- kötelező feladat 1 200
- önként vállalt feladatok
15. Adott kölcsönök
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
16. Tartalék (pénzforg. nélküli)
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
17. Támogatás (Intézmény finanszírozás)
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+17) 654 268 662 912 101,3% 311 918 324 836 104,1%
Költségvetési létszámkeret 158,75 158,75 100,0% 68,50 68,50 100,0%
eFt-ban
Intézmény 5. Polgármesteri Hivatal Intézmények összesen
2013.
eredeti
2013. évi
I. mód.
Index 2013.
eredeti
2013. évi
I. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 8 332 8 332 100,0% 986 671 986 671 100,0%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 8 332 8 332 100,0% 986 671 986 671 100,0%
- önként vállalt feladatok 0 0
2. Felhalmozási és tőkejell. bevételek 0 0
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0
3. Működési célú átvett pénzeszköz 214 090 0 1 056 722
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 0 214 090 0 1 056 722
- önként vállalt feladatok 0 0
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0
5. ÁFA bevétel 439 439 100,0% 224 741 224 741 100,0%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 439 439 100,0% 224 741 224 741 100,0%
- önként vállalt feladatok 0 0
6. Pénzmaradvány 0 222 520 0 389 917
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 0 222 520 0 389 917
- önként vállalt feladatok 0 0
7. Támogatás (Állami támogatás) 398 600 398 600 398 600 398 600
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 398 600 398 600 398 600 398 600
- önként vállalt feladatok 0 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 1 604 244 1 604 244 100,0% 6 389 758 6 396 234 100,1%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 1 604 244 1 604 244 100,0% 6 389 758 6 396 234 100,1%
- önként vállalt feladatok 0 0
9. Támogatás TB alaptól 20 513 20 513 100,0%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 20 513 20 513
- önként vállalt feladatok 0 0
11. Adott kölcsönök visszatérülése 0 0
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. 0 0
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 10) 2 011 615 2 448 225 121,7% 8 020 283 9 473 398 118,1%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 1 970 790 2 387 332 121,1% 7 928 059 9 283 091 117,1%
- állami feladat
- kötelező feladat 1 970 790 2 387 332 121,1% 7 928 059 9 283 091 117,1%
- önként vállalt feladatok
14.1. Személyi juttatások 889 778 1 000 349 112,4% 3 292 301 3 590 923 109,1%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 240 241 307 975 128,2% 881 634 986 766 111,9%
14.3. Dologi kiadások 367 571 377 275 102,6% 3 102 910 3 524 133 113,6%
14.4. Működési célú pénzeszköz átadás 0 228 533 177 314 707 369 398,9%
14.5. Szociálpolitikai juttatások 473 200 473 200 473 900 473 900
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat 0 0
- önként vállalt feladatok
13. Felújítás 3 810 3 810 3 810 11 395 299,1%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 3 810 3 810 3 810 11 395
- önként vállalt feladatok 0 0
14. Beruházás 37 015 57 083 154,2% 88 414 178 912 202,4%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 37 015 57 083 154,2% 88 414 178 912 202,4%
- önként vállalt feladatok 0 0
15. Adott kölcsönök 0 0 0 0
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
16. Tartalék (pénzforg. nélküli) 0 0 0 0
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0
17. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 0 0
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+17) 2 011 615 2 448 225 121,7% 8 020 283 9 473 398 118,1%
Költségvetési létszámkeret 218,00 218,00 100,0% 1 492 1 492 100,0%
eFt-ban
Intézmény 6. Önkormányzat Önkormányzat mindösszesen
2013.
eredeti
2013. évi
I. mód.
Index 2013.
eredeti
2013. évi
I. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 401 099 401 099 100,0% 1 387 770 1 387 770 100,0%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 401 099 401 099 100,0% 1 387 770 1 387 770 100,0%
- önként vállalt feladatok 0 0
2. Felhalmozási és tőkejell. bevételek 131 989 131 989 131 989 131 989 100,0%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 0 0
- önként vállalt feladatok 131 989 131 989 131 989 131 989 100,0%
3. Működési célú átvett pénzeszköz 889 394 889 394 100,0% 889 394 1 946 116 218,8%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 889 394 889 394 100,0% 889 394 1 946 116 218,8%
- önként vállalt feladatok 0 0
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 429 651 429 651 100,0% 429 651 429 651 100,0%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 429 651 429 651 100,0% 429 651 429 651 100,0%
- önként vállalt feladatok 0 0
5. ÁFA bevétel 57 344 57 344 100,0% 282 085 282 085 100,0%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 57 344 57 344 100,0% 282 085 282 085 100,0%
- önként vállalt feladatok 0 0
6. Pénzmaradvány 0 7 380 919 0 7 770 836
- állami feladat
- kötelező feladat 0 7 380 919 0 7 770 836
- önként vállalt feladatok
7. Támogatás (Állami támogatás) 2 511 976 2 511 976 100,0% 2 910 576 2 910 576 100,0%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 2 511 976 2 511 976 100,0% 2 910 576 2 910 576 100,0%
- önként vállalt feladatok 0 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) -6 389 758 -6 396 234 100,1%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat -6 389 758 -6 396 234 100,1%
- önként vállalt feladatok 0 0
9. Támogatás TB alaptól 20 513 20 513 100,0%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 20 513 20 513 100,0%
- önként vállalt feladatok 0 0
11. Adott kölcsönök visszatérülése 12 300 12 300 12 300 12 300 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok 12 300 12 300 12 300 12 300 100,0%
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. 8 630 660 8 630 660 100,0% 8 630 660 8 630 660 100,0%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 8 630 660 8 630 660 100,0% 8 630 660 8 630 660 100,0%
- önként vállalt feladatok 0 0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 10) 13 064 413 20 445 332 156,5% 8 292 880 17 126 262 206,5%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 3 330 284 4 755 351 142,8% 11 258 343 14 038 442 124,7%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 2 910 137 4 328 549 10 838 196 13 611 640 125,6%
- önként vállalt feladatok 420 147 426 802 420 147 426 802
14.1. Személyi juttatások 259 933 259 933 100,0% 3 552 234 3 850 856 108,4%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 45 622 45 622 100,0% 927 256 1 032 388 111,3%
14.3. Dologi kiadások 1 925 491 2 283 249 118,6% 5 028 401 5 807 382 115,5%
14.4. Működési célú pénzeszköz átadás 679 091 1 739 745 256,2% 856 405 2 447 114 285,7%
14.5. Szociálpolitikai juttatások 420 147 426 802 101,6% 894 047 900 702 100,7%
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 357 831 457 760 357 831 457 760
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 357 831 457 760 357 831 457 760
- önként vállalt feladatok 0 0
13. Felújítás 315 213 658 031 208,8% 319 023 669 426 209,8%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 315 213 658 031 208,8% 319 023 669 426 209,8%
- önként vállalt feladatok 0 0
14. Beruházás 1 421 125 2 672 221 188,0% 1 509 539 2 851 133 188,9%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 1 421 125 2 672 221 188,0% 1 509 539 2 851 133 188,9%
- önként vállalt feladatok 0 0
15. Adott kölcsönök 6 000 6 000 6 000 6 000 100,0%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 0 0
- önként vállalt feladatok 6 000 6 000 6 000 6 000 100,0%
16. Tartalék (pénzforg. nélküli) 1 244 202 5 499 735 442,0% 1 244 202 5 499 735 442,0%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 1 244 202 5 499 735 442,0% 1 244 202 5 499 735 442,0%
- önként vállalt feladatok 0 0
17. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 6 389 758 6 396 234 100,1% -6 389 758 -6 396 234 100,1%
- állami feladat
- kötelező feladat 6 389 758 6 396 234 100,1% -6 389 758 -6 396 234 100,1%
- önként vállalt feladatok
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+17) 13 064 413 20 445 332 156,5% 8 305 180 17 126 262 206,2%
Költségvetési létszámkeret 1 492,25 1 492,25 100,0%

2.a.1 melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvódák bevételei és kiadásai

eFt-ban
Intézmény Nyár Óvoda JMK Óvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
Index 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 24 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 24 0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 6 0,0%
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 69 624 67 036 96,3% 73 583 71 574 97,3%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 69 624 67 036 96,3% 73 613 71 574 97,2%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 69 624 67 036 96,3% 73 613 71 574 97,2%
14.1. Személyi juttatások 52 948 52 948 100,0% 55 985 56 377 100,7%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 14 088 14 088 100,0% 15 116 15 197 100,5%
14.3. Dologi kiadások 2 588 0,0% 2 512 0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 69 624 67 036 96,3% 73 613 71 574 97,2%
Költségvetési létszámkeret 30,00 30,00 100,0% 30,50 30,50 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 100,0% 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 13,00 13,00 100,0% 13,50 13,50 100,0%
eFt-ban
Intézmény Fóti Óvoda Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda
Leiningen Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
Index 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 0
- alaptevékenység bevételei
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 80 079 77 585 96,9% 118 250 114 389
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 80 079 77 585 96,9% 118 250 114 389
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 80 079 77 585 96,9% 118 250 114 389
14.1. Személyi juttatások 61 170 61 226 100,1% 90 042 90 290
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 16 359 16 359 100,0% 24 088 24 099
14.3. Dologi kiadások 2 550 0,0% 4 120
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 80 079 77 585 96,9% 118 250 114 389
Költségvetési létszámkeret 33,00 33,00 100,0% 48,50 48,50
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 100,0% 28,00 28,00
technikai létszámkeret 16,00 16,00 100,0% 20,50 20,50
eFt-ban
Intézmény Ambrus Óvoda Virág Óvoda
Vörösmarty Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
Index 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 0
- alaptevékenység bevételei
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 85 984 83 492 97,1% 71 673 70 100 97,8%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 85 984 83 492 97,1% 71 673 70 100 97,8%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 85 984 83 492 97,1% 71 673 70 100 97,8%
14.1. Személyi juttatások 65 768 65 992 100,3% 54 372 55 282 101,7%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 17 500 17 500 100,0% 14 598 14 818 101,5%
14.3. Dologi kiadások 2 716 0,0% 2 703 0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 85 984 83 492 97,1% 71 673 70 100 97,8%
Költségvetési létszámkeret 36,50 36,50 100,0% 30,00 30,00 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 19,00 19,00 100,0% 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 17,50 17,50 100,0% 13,00 13,00 100,0%
eFt-ban
Intézmény Viola Óvoda Liget Óvoda
Királykerti Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
Index 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 240 0 0,0% 0 0
- alaptevékenység bevételei 240 0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 65 0,0%
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 71 102 69 019 97,1% 109 294 105 477 96,5%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 71 407 69 019 96,7% 109 294 105 477 96,5%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 71 407 69 019 96,7% 109 294 105 477 96,5%
14.1. Személyi juttatások 54 549 54 639 100,2% 83 094 83 271 100,2%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 14 372 14 380 100,1% 22 196 22 206 100,0%
14.3. Dologi kiadások 2 486 0,0% 4 004 0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 71 407 69 019 96,7% 109 294 105 477 96,5%
Költségvetési létszámkeret 30,00 30,00 100,0% 46,50 46,50 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 100,0% 25,00 25,00 100,0%
technikai létszámkeret 13,00 13,00 100,0% 21,50 21,50 100,0%
eFt-ban
Intézmény Deák Ovi Dalos Ovi
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi I. mód. Index 2013. évi eredeti 2013. évi I. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 264 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 264 0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 71 0,0%
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 75 490 73 948 98,0% 70 910 68 769 97,0%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 75 490 73 948 98,0% 71 245 68 769 96,5%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 75 490 73 948 98,0% 71 245 68 769 96,5%
14.1. Személyi juttatások 57 791 58 514 101,3% 54 044 54 220 100,3%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 15 315 15 434 100,8% 14 549 14 549 100,0%
14.3. Dologi kiadások 2 384 0,0% 2 652 0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 75 490 73 948 98,0% 71 245 68 769 96,5%
Költségvetési létszámkeret 31,00 31,00 100,0% 32,00 32,00 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 100,0% 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 14,00 14,00 100,0% 15,00 15,00 100,0%
eFt-ban
Intézmény Aradi Óvoda Bőrfestő Óvoda
Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
Index 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 0
- alaptevékenység bevételei
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 133 074 129 320 97,2% 67 671 65 274 96,5%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 133 074 129 320 97,2% 67 671 65 274 96,5%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 133 074 129 320 97,2% 67 671 65 274 96,5%
14.1. Személyi juttatások 101 251 101 875 100,6% 51 253 51 449 100,4%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 27 309 27 445 100,5% 13 817 13 825 100,1%
14.3. Dologi kiadások 4 514 0,0% 2 601 0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 133 074 129 320 97,2% 67 671 65 274 96,5%
Költségvetési létszámkeret 59,50 59,50 100,0% 30,00 30,00 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 32,50 32,50 100,0% 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 27,00 27,00 100,0% 13,00 13,00 100,0%
eFt-ban
Intézmény Homoktövis Óvoda Park Óvoda
Lakkozó Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
Index 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 630 0 0,0% 370 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 630 0,0% 370 0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 170 0,0% 100 0,0%
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 68 417 67 690 98,9% 126 838 122 819 96,8%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 69 217 67 690 97,8% 127 308 122 819 96,5%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 69 217 67 690 97,8% 127 308 122 819 96,5%
14.1. Személyi juttatások 52 539 53 325 101,5% 96 768 96 856 100,1%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 14 153 14 365 101,5% 25 963 25 963 100,0%
14.3. Dologi kiadások 2 525 0,0% 4 577 0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 69 217 67 690 97,8% 127 308 122 819 96,5%
Költségvetési létszámkeret 30,00 30,00 100,0% 54,00 54,00 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 100,0% 29,00 29,00 100,0%
technikai létszámkeret 13,00 13,00 100,0% 25,00 25,00 100,0%
eFt-ban
Intézmény Óvodák összesen
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 1 528 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 1 528 0 0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei 0 0
- kamatbevételek 0 0
2. Felhalmozási célú bevételek 0 0
3. Működési célú átvett pénzeszköz 0 0
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0
5. ÁFA bevétel 412 0 0,0%
6. Pénzmaradvány 0 0
7. Támogatás (Állami támogatás) 0 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 1 221 989 1 186 492 97,1%
9. Támogatás TB alaptól 0 0
10. Hitel, kötvény kibocsátás 0 0
11. Éven belüli értékpapír 0 0
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. 0 0
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 1 223 929 1 186 492 96,9%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 1 223 929 1 186 492 96,9%
14.1. Személyi juttatások 931 574 936 264 100,5%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 249 423 250 228 100,3%
14.3. Dologi kiadások 42 932 0 0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás 0 0
14.5. Egyéb támogatás 0 0
14.6. Ellátottak támogatása 0 0
15. Felújítás 0 0
16. Beruházás 0 0
17. Hitelek, értékpapírok 0 0
18. Tartalék (pénzforg. nélküli) 0 0
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 0 0
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 1 223 929 1 186 492 96,9%
Költségvetési létszámkeret 521,50 521,50 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 286,50 286,50 100,0%
technikai létszámkeret 235,00 235,00 100,0%

2.a.2 melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a 17/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai eFt-ban

eFt-ban
Intézmény Óvodai intézmények összesen Piac és Vásárcsarnok
Előirányzat megnevezése 2013.
eredeti
2013. évi
I. mód.
Index 2013.
eredeti
2013. évi
I. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 1 528 0 0,0% 221 667 23 416 10,6%
- alaptevékenység bevételei 1 528 0 0,0% 221 667 23 416 10,6%
- vállalkozási tevékenység bevételei 0 0
- kamatbevételek 0 0
2. Felhalmozási célú bevételek 0 0
3. Működési célú átvett pénzeszköz 0 0
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0
5. ÁFA bevétel 412 0 0,0% 59 850 6 322 10,6%
6. Pénzmaradvány 0 0
7. Támogatás (Állami támogatás) 0 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 1 221 989 1 186 492 97,1% 0 0
9. Támogatás TB alaptól 0 0
10. Hitel, kötvény kibocsátás 0 0
11. Éven belüli értékpapír 0 0
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. 0 0
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 1 223 929 1 186 492 96,9% 281 517 29 738 10,6%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 1 223 929 1 186 492 96,9% 281 517 29 738 10,6%
14.1. Személyi juttatások 931 574 936 264 100,5% 23 428 23 428 100,0%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 249 423 250 228 100,3% 6 310 6 310 100,0%
14.3. Dologi kiadások 42 932 0 0,0% 74 465 0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás 0 0 177 314 0,0%
14.5. Egyéb támogatás 0 0
14.6. Ellátottak támogatása 0 0
15. Felújítás 0 0
16. Beruházás 0 0
17. Hitelek, értékpapírok 0 0
18. Tartalék (pénzforg. nélküli) 0 0,00
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 0 0
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 1 223 929 1 186 492 96,9% 281 517 29 738 10,6%
Költségvetési létszámkeret 521,50 521,50 100,0% 14,00 14,00 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 286,50 286,50 100,0%
technikai létszámkeret 235,00 235,00 100,0%
eFt-ban
Intézmény Újpesti Bölcsődék Intézménye Gazdasági Intézmény Központ
Előirányzat megnevezése 2013.
eredeti
2013. évi
I. mód.
Index 2013.
eredeti
2013. évi
I. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 19 759 0 542 961 762 499 140,4%
- alaptevékenység bevételei 19 759 542 961 762 499 140,4%
- vállalkozási tevékenység bevételei 0
- kamatbevételek 0
2. Felhalmozási célú bevételek 0
3. Működési célú átvett pénzeszköz 835 622
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0
5. ÁFA bevétel 144 719 198 659 137,3%
6. Pénzmaradvány 144 668
7. Támogatás (Állami támogatás) 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 450 573 438 643 97,4% 2 238 374 2 292 277 102,4%
9. Támogatás TB alaptól 0
10. Hitel, kötvény kibocsátás 0
11. Éven belüli értékpapír 0
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. 0
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 470 332 438 643 93,3% 2 926 054 4 233 725 144,7%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 470 332 438 643 93,3% 2 874 655 4 106 011 142,8%
14.1. Személyi juttatások 345 645 346 435 100,2% 524 698 704 816 134,3%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 92 017 92 208 100,2% 138 126 173 866 125,9%
14.3. Dologi kiadások 32 670 0,0% 2 211 831 2 756 668 124,6%
14.4. Pénzeszköz átadás 470 661
14.5. Egyéb támogatás 0
14.6. Ellátottak támogatása 0
15. Felújítás 7 585
16. Beruházás 51 399 120 129 233,7%
17. Hitelek, értékpapírok 0
18. Tartalék (pénzforg. nélküli) 0
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 0
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 470 332 438 643 93,3% 2 926 054 4 233 725 144,7%
Költségvetési létszámkeret 237,00 237,00 100,0% 209,50 209,50 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret
technikai létszámkeret
eFt-ban
Intézmény GI-hez tartozó egyéb int. összesen Gazdasági Intézmény mindösszesen
Előirányzat megnevezése 2013.
eredeti
2013. évi
I. mód.
Index 2013.
eredeti
2013. évi
I. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 784 387 785 915 100,2% 785 915 785 915 100,0%
- alaptevékenység bevételei 784 387 785 915 100,2% 785 915 785 915 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei 0 0 0 0
- kamatbevételek 0 0 0 0
2. Felhalmozási célú bevételek 0 0 0 0
3. Működési célú átvett pénzeszköz 0 835 622 0 835 622
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 0 0
5. ÁFA bevétel 204 569 204 981 100,2% 204 981 204 981 100,0%
6. Pénzmaradvány 0 144 668 0 144 668
7. Támogatás (Állami támogatás) 0 0 0 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 2 688 947 2 730 920 101,6% 3 910 936 3 917 412 100,2%
9. Támogatás TB alaptól 0 0 0 0
10. Hitel, kötvény kibocsátás 0 0 0
11. Éven belüli értékpapír 0 0 0
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. 0 0 0
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 3 677 903 4 702 106 127,8% 4 901 832 5 888 598 120,1%
KIADÁSOK 0
14. Működési költségvetés 3 626 504 4 574 392 126,1% 4 850 433 5 760 884 118,8%
14.1. Személyi juttatások 893 771 1 074 679 120,2% 1 825 345 2 010 943 110,2%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 236 453 272 384 115,2% 485 876 522 612 107,6%
14.3. Dologi kiadások 2 318 966 2 756 668 118,9% 2 361 898 2 756 668 116,7%
14.4. Pénzeszköz átadás 177 314 470 661 265,4% 177 314 470 661 265,4%
14.5. Egyéb támogatás 0 0 0 0
14.6. Ellátottak támogatása 0 0 0 0
15. Felújítás 0 7 585 0 7 585
16. Beruházás 51 399 120 129 233,7% 51 399 120 129 233,7%
17. Hitelek, értékpapírok 0 0 0 0
18. Tartalék (pénzforg. nélküli) 0 0 0 0
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 0 0 0 0
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 3 677 903 4 702 106 127,8% 4 901 832 5 888 598 120,1%
Költségvetési létszámkeret 460,50 460,50 100,0% 982,00 982 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret
technikai létszámkeret

2.a.3. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI Központhoz tartozó óvódák bevételei és kiadásai

eFt-ban
Intézmény Nyár Óvoda JMK Óvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
Index 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 24 24 100,0%
- alaptevékenység bevételei 24 24 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 5 555 4 303
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 6 6 100,0%
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 69 624 2 588 3,7% 73 583 2 482 3,4%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 69 624 8 143 11,7% 73 613 6 815 9,3%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 69 624 8 143 11,7% 73 613 5 978 8,1%
14.1. Személyi juttatások 52 948 2 853 5,4% 55 985 1 804 3,2%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 14 088 495 3,5% 15 116 250 1,7%
14.3. Dologi kiadások 2 588 4 198 162,2% 2 512 3 443 137,1%
14.4. Pénzeszköz átadás 597 481
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás 837
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 69 624 8 143 11,7% 73 613 6 815 9,3%
Költségvetési létszámkeret
ebből: pedagógus létszámkeret
technikai létszámkeret
eFt-ban
Intézmény Fóti Óvoda Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda
Leiningen Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
Index 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 0
- alaptevékenység bevételei
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 6 243 5 134
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 80 079 2 550 3,2% 118 250 4 120
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 80 079 8 793 11,0% 118 250 9 254
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 80 079 8 793 11,0% 118 250 8 243
14.1. Személyi juttatások 61 170 3 292 5,4% 90 042 2 170
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 16 359 703 4,3% 24 088 252
14.3. Dologi kiadások 2 550 4 160 163,1% 4 120 5 240
14.4. Pénzeszköz átadás 638 581
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás 1 011
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 80 079 8 793 11,0% 118 250 9 254
Költségvetési létszámkeret
ebből: pedagógus létszámkeret
technikai létszámkeret
eFt-ban
Intézmény Ambrus Óvoda Virág Óvoda
Vörösmarty Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
Index 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 0
- alaptevékenység bevételei
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 3 993 4 636
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 85 984 2 716 3,2% 71 673 2 703 3,8%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 85 984 6 709 7,8% 71 673 7 339 10,2%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 85 984 6 709 7,8% 71 673 7 339 10,2%
14.1. Személyi juttatások 65 768 2 995 4,6% 54 372 2 634 4,8%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 17 500 584 3,3% 14 598 553 3,8%
14.3. Dologi kiadások 2 716 3 443 126,8% 2 703 3 730 138,0%
14.4. Pénzeszköz átadás -313 422
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 85 984 6 709 7,8% 71 673 7 339 10,2%
Költségvetési létszámkeret
ebből: pedagógus létszámkeret
technikai létszámkeret
eFt-ban
Intézmény Viola Óvoda Liget Óvoda
Királykerti Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
Index 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 240 240 100,0% 0 0
- alaptevékenység bevételei 240 240 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 4 066 6 083
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 65 65 100,0%
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 71 102 2 181 3,1% 109 294 4 004 3,7%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 71 407 6 552 9,2% 109 294 10 087 9,2%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 71 407 6 421 9,0% 109 294 10 087 9,2%
14.1. Személyi juttatások 54 549 2 044 3,7% 83 094 2 980 3,6%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 14 372 357 2,5% 22 196 405 1,8%
14.3. Dologi kiadások 2 486 3 661 147,3% 4 004 6 046 151,0%
14.4. Pénzeszköz átadás 359 656
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás 131
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 71 407 6 552 9,2% 109 294 10 087 9,2%
Költségvetési létszámkeret
ebből: pedagógus létszámkeret
technikai létszámkeret
eFt-ban
Intézmény Deák Ovi Dalos Ovi
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
Index 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 264 264 100,0%
- alaptevékenység bevételei 264 264 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 4 760 4 428
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 71 71 100,0%
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 75 490 2 384 3,2% 70 910 2 317 3,3%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 75 490 7 144 9,5% 71 245 7 080 9,9%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 75 490 7 144 9,5% 71 245 5 919 8,3%
14.1. Személyi juttatások 57 791 2 355 4,1% 54 044 1 940 3,6%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 15 315 372 2,4% 14 549 356 2,4%
14.3. Dologi kiadások 2 384 4 072 170,8% 2 652 2 956 111,5%
14.4. Pénzeszköz átadás 345 667
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás 1 161
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 75 490 7 144 9,5% 71 245 7 080 9,9%
Költségvetési létszámkeret
ebből: pedagógus létszámkeret
technikai létszámkeret
Intézmény Aradi Óvoda Bőrfestő Óvoda
Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
Index 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 0
- alaptevékenység bevételei
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 6 643 5 079
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 133 074 4 514 3,4% 67 671 2 601 3,8%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 133 074 11 157 8,4% 67 671 7 680 11,3%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 133 074 11 157 8,4% 67 671 7 680 11,3%
14.1. Személyi juttatások 101 251 3 348 3,3% 51 253 2 799 5,5%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 27 309 509 1,9% 13 817 599 4,3%
14.3. Dologi kiadások 4 514 6 637 147,0% 2 601 3 785 145,5%
14.4. Pénzeszköz átadás 663 497
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 133 074 11 157 8,4% 67 671 7 680 11,3%
Költségvetési létszámkeret
ebből: pedagógus létszámkeret
technikai létszámkeret
eFt-ban
Intézmény Homoktövis Óvoda Park Óvoda
Lakkozó Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
Index 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 630 630 100,0% 370 370 100,0%
- alaptevékenység bevételei 630 630 100,0% 370 370 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 3 172 9 269
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 170 170 100,0% 100 100 100,0%
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 68 417 1 725 2,5% 126 838 4 107 3,2%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 69 217 5 697 8,2% 127 308 13 846 10,9%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 69 217 4 995 7,2% 127 308 13 846 10,9%
14.1. Személyi juttatások 52 539 1 510 2,9% 96 768 4 515 4,7%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 14 153 250 1,8% 25 963 763 2,9%
14.3. Dologi kiadások 2 525 2 831 112,1% 4 577 7 598 166,0%
14.4. Pénzeszköz átadás 404 970
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás 702
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 69 217 5 697 8,2% 127 308 13 846 10,9%
Költségvetési létszámkeret
ebből: pedagógus létszámkeret
technikai létszámkeret
eFt-ban
Intézmény Óvodák összesen
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 1 528 1 528 100,0%
- alaptevékenység bevételei 1 528 1 528 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei 0 0
- kamatbevételek 0 0
2. Felhalmozási célú bevételek 0 0
3. Működési célú átvett pénzeszköz 0 73 364
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0
5. ÁFA bevétel 412 412 100,0%
6. Pénzmaradvány 0 0
7. Támogatás (Állami támogatás) 0 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 1 221 989 40 992 3,4%
9. Támogatás TB alaptól 0 0
10. Hitel, kötvény kibocsátás 0 0
11. Éven belüli értékpapír 0 0
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. 0 0
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 1 223 929 116 296 9,5%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 1 223 929 112 454 9,2%
14.1. Személyi juttatások 931 574 37 239 4,0%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 249 423 6 448 2,6%
14.3. Dologi kiadások 42 932 61 800 143,9%
14.4. Pénzeszköz átadás 0 6 967
14.5. Egyéb támogatás 0 0
14.6. Ellátottak támogatása 0 0
15. Felújítás 0 0
16. Beruházás 0 3 842
17. Hitelek, értékpapírok 0 0
18. Tartalék (pénzforg. nélküli) 0 0
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 0 0
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 1 223 929 116 296 9,5%
Költségvetési létszámkeret
ebből: pedagógus létszámkeret
technikai létszámkeret

2.a.4. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a 17/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI Központhoz tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai

eFt-ban
Intézmény Piac és Vásárcsarnok Újpesti Bölcsődék Intézménye
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
Index 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 221 667 198 251 89,4% 19 759 19 759
- alaptevékenység bevételei 221 667 198 251 89,4% 19 759 19 759
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 124 632 26 207
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 59 850 53 528 89,4%
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 0 0 450 573 12 911 2,9%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 281 517 376 411 133,7% 470 332 58 877 12,5%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 281 517 374 662 133,1% 470 332 58 877 12,5%
14.1. Személyi juttatások 23 428 125 0,5% 345 645 15 182 4,4%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 6 310 53 0,8% 92 017 877 1,0%
14.3. Dologi kiadások 74 465 85 629 115,0% 32 670 40 616 124,3%
14.4. Pénzeszköz átadás 177 314 288 855 162,9% 2 202
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás 1 749
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 281 517 376 411 133,7% 470 332 58 877 12,5%
Költségvetési létszámkeret
ebből: pedagógus létszámkeret
technikai létszámkeret
eFt-ban
Intézmény Gazdasági Intézmény Központ GI-hez tartozó egyéb int. összesen
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
Index 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 542 961 542 961 100,0% 784 387 760 971 97,0%
- alaptevékenység bevételei 542 961 542 961 100,0% 784 387 760 971 97,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei 0 0
- kamatbevételek 0 0
2. Felhalmozási célú bevételek 0 0
3. Működési célú átvett pénzeszköz 611 419 0 762 258
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0
5. ÁFA bevétel 144 719 144 719 100,0% 204 569 198 247 96,9%
6. Pénzmaradvány 144 668 0 144 668
7. Támogatás (Állami támogatás) 0 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 2 238 374 2 238 374 100,0% 2 688 947 2 251 285 83,7%
9. Támogatás TB alaptól 0 0
10. Hitel, kötvény kibocsátás 0 0
11. Éven belüli értékpapír 0 0
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. 0 0
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 2 926 054 3 682 141 125,8% 3 677 903 4 117 429 112,0%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 2 874 655 3 560 018 123,8% 3 626 504 3 993 557 110,1%
14.1. Személyi juttatások 524 698 652 270 124,3% 893 771 667 577 74,7%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 138 126 166 488 120,5% 236 453 167 418 70,8%
14.3. Dologi kiadások 2 211 831 2 568 623 116,1% 2 318 966 2 694 868 116,2%
14.4. Pénzeszköz átadás 172 637 177 314 463 694 261,5%
14.5. Egyéb támogatás 0 0
14.6. Ellátottak támogatása 0 0
15. Felújítás 7 585 0 7 585
16. Beruházás 51 399 114 538 222,8% 51 399 116 287 226,2%
17. Hitelek, értékpapírok 0 0
18. Tartalék (pénzforg. nélküli) 0 0
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 0 0
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 2 926 054 3 682 141 125,8% 3 677 903 4 117 429 112,0%
Költségvetési létszámkeret
ebből: pedagógus létszámkeret
technikai létszámkeret
eFt-ban
Intézmény Gazdasági Intézmény mindösszesen
Előirányzat megnevezése 2013. évi
terv
2013. évi
I. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 784 387 760 971 97,0%
- alaptevékenység bevételei 784 387 760 971 97,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei 0 0
- kamatbevételek 0 0
2. Felhalmozási célú bevételek 0 0
3. Működési célú átvett pénzeszköz 0 762 258
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0
5. ÁFA bevétel 204 569 198 247 96,9%
6. Pénzmaradvány 0 144 668
7. Támogatás (Állami támogatás) 0 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 2 688 947 2 251 285 83,7%
9. Támogatás TB alaptól 0 0
10. Hitel, kötvény kibocsátás 0
11. Éven belüli értékpapír 0
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. 0
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 3 677 903 4 117 429 112,0%
KIADÁSOK 0
14. Működési költségvetés 3 626 504 3 993 557 110,1%
14.1. Személyi juttatások 893 771 667 577 74,7%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 236 453 167 418 70,8%
14.3. Dologi kiadások 2 318 966 2 694 868 116,2%
14.4. Pénzeszköz átadás 177 314 463 694 261,5%
14.5. Egyéb támogatás 0 0
14.6. Ellátottak támogatása 0 0
15. Felújítás 0 7 585
16. Beruházás 51 399 116 287 226,2%
17. Hitelek, értékpapírok 0 0
18. Tartalék (pénzforg. nélküli) 0 0
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 0 0
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 3 677 903 4 117 429 112,0%
Költségvetési létszámkeret
ebből: pedagógus létszámkeret
technikai létszámkeret

2.b melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Gazdasági Intézményéhez tartozó önállóan működő intézmények 2013. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatairól

eFt-ban
2013. évi eredeti 2013. évi I. mód.
Intézmény Személyi juttatás Járulék Személyi juttatás Járulék
Nyár Óvoda 933 252 933 252
JMK Óvoda 2 693 727 2 693 727
Fóti Óvoda-Leiningen Tagóvoda 2 232 603 2 232 603
Karinthy Frigyes Óvoda 5 016 1 354 5 016 1 354
Ambrus-Vörösmarty Óvoda 3 297 890 3 080 831
Virág Óvoda 1 871 505 1 871 505
Viola Óvoda 2 338 631 2 338 631
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda 2 572 694 2 572 694
Deák Ovi 4 101 1 107 4 101 1 107
Dalos Ovi 684 185 684 185
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda 2 121 573 2 121 573
Bőrfestő Óvoda 1 994 538 1 994 538
Homoktövis Óvoda 917 248 917 248
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda 5 085 1 373 5 085 1 373
Óvodák összesen 35 854 9 680 35 637 9 621
Újpesti Piac és Vásárcsarnok 350 95 350 95
Újpesti Bölcsődék Intézménye 7 075 1 910 6 553 1 769
Egyéb intézmények összesen 7 425 2 005 6 903 1 864
Mindösszesen 43 279 11 685 42 540 11 485

3. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek felújítási kiadásai feladatonként

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
Index
1. 2. 3. 4. 5.
Intézményi felújítási kiadások
Városháza bejárati ajtó felújítása 3 810 3 810 100,00
I. Polgármesteri Hivatal 3 810 3 810
Gazdasági Intézmény
Pénzmaradvány terhére 7 585
II. Gazdasági Intézmény mindösszesen 0 7 585
A. Inzézményi felújítás összesen 3 810 11 395 2,99
Önkormányzati felújítások
1. Utak és járdák felújítása 150 000 176 605 117,7%
2. Felújítási alap terhére kivitelezés 38 213 38 213 100,0%
3. Galopp u-i ingatlan felújítása 127 000 127 000 100,0%
4. Hajrá Újpest Városfejlesztési program: Szent István tér 21.szám alatti épület felújítása 195 199
B. Önkormányzati felújítás összesen 315 213 537 017 170,4%
Felújítások mindösszesen: 319 023 548 412 171,9%

4. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a 17/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek beruházási kiadásai feladatonként

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
Index
1. 2. 3. 4. 5.
A. Intézményi beruházási kiadások
1 Igazgatási szoftverek beszerzése 10 160 12 815 126,13
2 Lokális hálózat bővítése 3 000 3 000 100,00
3 Számítógépek tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás 12 700 13 274 104,52
4 Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás 6 350 23 189 365,18
5 Nyomtatók tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás 1 905 1 905 100,00
10 Fűtéskorszerűsítés 2 900 2 900 100,00
I. Polgármesteri Hivatal összesen 37 015 57 083 154,22
1 Gazdasági Intézmény Központ beruházási keret 51 399 51 399 100,00
2 Pénzmaradvány terhére 68 730
II. Gazdasági Intézmény mindösszesen 51 399 120 129 233,72
III. Szociális Foglalkoztató 500
Pénzmaradvány terhére 500
IV. Szociális Intézmény
V. Újpesti Kulturális Központ 1 200
Pénzmaradvány terhére 1 200
A. Inzézményi beruházás összesen (I. +...+V.) 88 414 178 912 202,36
B. Önkormányzat beruházási kiadásai
1 Tervezési díjak 75 000 75 000 100,00
2 Járda és útépítés 75 000 78 646 104,9%
3 Játszóterek építése 76 200 106 680 140,0%
4 Parképítés, fasor rehabilitáció 306 000 389 261 127,2%
5 Közműépítés 2 540 2 540 100,0%
6 Parkoló építése 76 200 168 971 221,7%
7 Közvilágítás 50 000 52 350 104,7%
8 Forgalomtechnika 57 150 58 612 102,6%
9 Játszótéri ivókutak 6 350 6 350 100,0%
10 Közterületi öntözőkutak építése 20 320 20 320 100,0%
11 Elhanyagolt ingatlanok tulajdonjogának megszerzése 1 270 1 270 100,0%
12 Homoktövis Bölcsöde KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat: támogatott rész (kivitelezés) 150 000 150 000 100,0%
13 Homoktövis Bölcsöde KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat:saját rész 91 519
14 Intézményi játszóeszköz építés 12 700 25 400 200,0%
15 Bőrfestő u-i Óvoda fejlesztése: KMOP-4.6.1-11 pályázat támogatott forrásból 200 000 200 000 100,00
16 Bőrfestő u-i Óvoda fejlesztése: KMOP-4.6.1-11 pályázat saját forrásból 119 463 119 463 100,00
17 Szakrendelő fejlesztése 116 732 237 746 203,67
18 Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Szakrendelő fejlesztése 27 840
19 Fóti u-i Óvoda bővítése 76 200 77 089 101,17
20 Tábor u-i családi játszópark építése 177 648
21 Bajza J.u.Iskola, Szűcs S.Iskola, Leiningen u. 1. óvoda, Leiningen u.5.bölcsődeépület energetikai fejlesztés KEOP-2012-5.5.0 pályázat 19 505
22 Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Újpesti Uszoda építése 637 510
23 Karácsonyi motívumok vásárlása 2 032
24 Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Káposztásmegyeri Közösségi Ház 39 543
25 Intézményi homokozók szabványosítása 27 940
B. Önkormányzat beruházási kiadásai összesen 1 421 125 2 793 235 196,6%
Beruházások mindösszesen: (A.+B.) 1 509 539 2 972 147 196,9%

5.a számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának működési és felhalmozási célú pénzeszközátadása feladatonként

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
Index
1. 2. 3. 4. 5.
I. Működési célú pénzeszköz átadás 679 091 1 739 745 256,2%
A. Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre 31 000 1 090 539 3517,9%
1 Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása 3 000 3 000 100,0%
2 Rendőrség támogatása 25 000 27 817 111,3%
3 Tűzőrség támogatása 3 000 3 000 100,0%
4 Intézmények 2012.évi le nem utalt támogatása 1 056 722
B. Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre 648 091 649 206 100,2%
1 Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. 158 000 158 000 100,0%
2 Helytörténeti Értesítő 3 450 3 450 100,0%
3 UV Zrt. 203 697 203 697 100,0%
4 Kerületi komposztálási mintaprogram 3 000 3 000 100,0%
5 Bursa Hungarica
6 Balatonfüredi Kard.Rehab.Int. Alapítvány 3 000 3 000 100,0%
7 Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása 115 135 115 135 100,0%
8 Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása) 8 041 8 041 100,0%
9 Twist Olivér Alapítvány (utcai gondozó szolg.) 2 268 2 268 100,0%
10 Ker. és Iparkamara IV. ker. tagcsoportja 1 000 1 000 100,0%
11 MÁV Szimfonikusok 1 000 1 000 100,0%
12 UTE versenysport támogatás 97 000 97 000 100,0%
13 UTE utánpótlás támogatás 36 000 36 000 100,0%
14 Lepke Múzeum 3 500 3 500 100,0%
15 Egyházak működési támogatása 10 000 10 000 100,0%
16 ÚSC Városi Sportiskola támogatása 3 000 3 000 100,0%
17 Civil alapból adott támogatások 1 115
II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 357 831 457 760 119,6%
A. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre 29 875
1 „BKI” Szennyvízelvez.projekt önk.hozzájárulása Főv. Önkormányzat részére 9 405
2 EIB támogatás 40% Magyar Államnak 7 659
3 Főtér pályázat visszafizetése 12 811
B. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre 357 831 427 885 119,6%
1 Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés 20 000 20 000 100,0%
2 Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel 14 000 14 000 100,0%
3 UV Zrt. Közszolg. szerz. 199 636 199 636 100,0%
4 Sajtó Kft. Digitális átállás 5 000 5 000 100,0%
5 Szilágyi u-i Sportpálya TAO pályázat önrész 57 000 57 000 100,0%
6 Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása pályázat útján 18 000 18 000 100,0%
7 Műfüves pálya MLSZ 30% önrész, Pályaépítési Program III. ütem 310/2012.(XI.29.)Ök.hat. 13 495 13 495 100,0%
8 Ovi-Foci program folytatása 5 700 5 700 100,0%
9 Templomok felújítási keret 25 000 25 000 100,0%
10 ÖKO program támogatása 20 000
11 Városgondnokság pótbefizetés 50 000
12 „Vis maior keret” kártérítések 54
I-II. Mindösszesen 1 036 922 2 197 505 211,9%

5.b számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának működési és felhalmozási célú pénzeszközátvétele feladatonként

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
Index
1. 2. 3. 4. 5.
I. Működési célú pénzeszköz átvétel 889 394 889 394 100,0%
A. Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n belülről 889 394 889 394 100,0%
1 Drog-prevenciós pályázat (Kronodrog) 1 100 1 100 100,0%
2 KEF pályázat 500 500 100,0%
3 Újpesti Piac és Vásárcsarnok 177 314 177 314 100,0%
4 Közhasznú foglalkoztatottak 145 029 145 029 100,0%
5 Áldozatsegítő hálózat fejlesztése: TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0006 pályázat 78 827 78 827 100,0%
6 Könyves K.Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat 262 237 262 237 100,0%
7 Kulturális program támogatása: NGM 732 732 100,0%
8 „Új tudás, új ismeret”- Kulturális Szolgáltatás Újpesten: TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0021 18 339 18 339 100,0%
9 Nem kerületi lakos iskolások utáni hozzájárulás önkormányzatoktól 150 000 150 000 100,0%
10 Fővárosi Önkormányzat (Babits M.Gimn. és Karinthy F.Ált.Isk. működtetése) 55 316 55 316 100,0%
B. Működési célú pénzeszköz átvételÁH-n kívülről
II. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 429 651 429 651 100,0%
A. Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n belülről 429 651 429 651 100,0%
1 Óvoda pályázat KMOP-2007.4.6.1/B-2.
2 Nagyvárosi Jövő-Új Főtér pályázat: KMOP-5.2.2/B
3 Koktél áruház akadálymentesítés 20 902 20 902 100,0%
4 Szakrendelő felújítása KEOP: támogatott 58 749 58 749 100,0%
5 Bőrfestő u-i Óvoda fejlesztése: KMOP-4.6.1-11 pályázat 200 000 200 000 100,0%
6 Homoktövis Bölcsöde KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat: támogatott rész 150 000 150 000 100,0%
B. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről 0 0
I-II. Mindösszesen 1 319 045 1 319 045 100,0%

6. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
Index
1. 2. 3. 4. 5.
A. Általános tartalék 200 000 566 864 283,4%
B. Működési céltartalék (I.+II.) 646 202 644 417 99,7%
I. Egyéb működési tartalék (1+....+23.) 551 602 549 817 99,7%
1 Egészségügyi tartalék 30 000 30 000 100,0%
2 Tehetséges Más Fogyatékosokért Al. 0 0
3 Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése 2 349 564 24,0%
4 Vis maior alap 5 000 5 000 100,0%
5 Újpesti Városnapok 16 500 16 500 100,0%
6 EB és Olimpiai Forgatag
7 Testvérvárosi Kapcsolatok 2 000 2 000 100,0%
8 Újpest Egészségéért Díj 15 350 15 350 100,0%
9 S.O.S. gondozó hálózat
10 Sport támogatási keret 10 000 10 000 100,0%
11 Újpest kiváló tanulója 2 500 2 500 100,0%
12 Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím 1 500 1 500 100,0%
13 HPV elleni védőoltás 10 000 10 000 100,0%
14 Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység 5 000 5 000 100,0%
15 Tankönyv támogatás 50 000 50 000 100,0%
16 Informatikai normatíva
17 Diákcsere program 1 000 1 000 100,0%
18 Könyvkiadás támogatása 4 000 4 000 100,0%
19 DHK díjtartozás 5 000 5 000 100,0%
20 Áldozatsegítő hálózat fejlesztése (TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0006 pályázat) 78 827 78 827 100,0%
21 „Új tudás, új ismeret”- Kulturális Szolgáltatás Újpesten (TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0021) 18 339 18 339 100,0%
22 Könyves K.Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat) 262 237 262 237 100,0%
23 Karácsonyi vásár, szilveszter 32 000 32 000 100,0%
II. Bizottsági tartalékok (1+...+11) 94 600 94 600 100,0%
1 Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret 3 000 3 000 100,0%
2 Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret 3 000 3 000 100,0%
3 Népjóléti és Lakásügyi Bizottság 3 000 3 000 100,0%
4 Idősek hónapja 1 100 1 100 100,0%
5 100 évesek köszöntése 200 200 100,0%
6 Szociális munka díj 1 300 1 300 100,0%
7 TRÖK keret 12 000 12 000 100,0%
8 TRÖK rendezvények 7 500 7 500 100,0%
9 Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret 63 500 63 500 100,0%
Ebből: - DÖK támogatás 4 000 4 000 100,0%
- Gyermekvédelmi felelősök kerete 4 000 4 000 100,0%
- Diákösztöndíj
- Éjszakai ping-pong 2 500 2 500 100,0%
- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása 10 000 10 000 100,0%
- Egyéb kulturális tevékenység 8 000 8 000 100,0%
- Nemzetiségi keret 14 000 14 000 100,0%
- Civil keret 12 000 12 000 100,0%
- Civil szerepvállalás fejlesztése 1 000 1 000 100,0%
- Sport Alap 8 000 8 000 100,0%
C. Fejlesztési tartalékok (1+...+10) 398 000 4 288 454 1077,5%
1 Beruházási és felújítási céltartalék 280 000 330 000 117,9%
2 Újpesti Zöld Kataszter elkészítése 30 000 30 000 100,0%
3 Városháza étterem kialakítása 40 000 40 000 100,0%
4 KMOP-4.5.2-11.pályázati önrész (Bölcsőde)
5 Pályázatok elkészítése 5 000 5 000 100,0%
6 TRÖK Farkaserdő rendbetétele 10 000 10 000 100,0%
7 Helyi védett ingatlanok 10 000 10 000 100,0%
8 Szobor és emléktábla állítás 8 000 8 000 100,0%
9 Informatikai tartalék + pályázati önrészek 15 000 15 000 100,0%
10 Hajrá Újpest városfejlesztési Program 3 696 798
11 KEOP pályázatok önrésze 109 443
12 Peresített feladatok tartaléka 34 213
Tartalékok mindösszesen (A+B+C) 1 244 202 5 499 735 442,0%