Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló - többször módosított - Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2008. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § * 

2. § (1) Ez a rendelet 2013. május 1. napján lép hatályba.

(2) Az e rendelettel meghatározott térítési díjakat 2013. május 1. napjától kezdődően kell alkalmazni.

Dr. Tahon Róbert
jegyző
Wintermantel Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2013. április 26. napján.

Dr. Tahon Róbert
jegyző

Melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendeletéhez *