Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2013. évi összevont költségvetéséről és végrehajtás szabályairól szóló - többször módosított - Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelye (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1-2. § * 

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

3-4. § * 

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

5-6. § * 

VEGYES RENDELKEZÉSEK

8. § A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdése értelmében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XI. 31.) Korm. rendelet 10. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörét - amely értelmében az azonos irányító szerv irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetén a munkamegosztási megállapodást az irányító szerv hagyja jóvá - a Gazdasági Intézmény és Szociális Intézmény közötti Együttműködési Megállapodás vonatkozásában a Polgármesterre ruházza át, azzal, hogy a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 219/2011. (VI. 30.) önkormányzati határozatában elfogadott Megállapodásban foglaltakat értelemszerűen alkalmazni kell.

HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

9. § E rendelet 2013. július 1-i hatállyal lép életbe.

Dr. Tahon Róbert
jegyző
Wintermantel Zsolt
polgármester

1.a számú melléklet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2013. eredeti 2013.évi
I. mód.
2013.évi
II. mód.
2013.évi
III. mód.
Index
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Bevételek
I. Működési bevételek 10 300 515 10 300 515 10 352 395 10 352 395 100,5%
1. Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei 1 211 412 1 211 412 1 199 858 1 199 858 99,0%
2. Önkormányzat működési bevételei 458 443 458 443 521 877 521 877 113,8%
3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 8 630 660 8 630 660 8 630 660 8 630 660 100,0%
ebből: a.) Helyi adók 8 283 660 8 283 660 8 283 660 8 283 660 100,0%
b.) Átengedett központi adók 224 000 224 000 224 000 224 000 100,0%
c.) Bírságok, pótlékok 0 0 0 0
d.) Egyéb sajátos bevételek 123 000 123 000 123 000 123 000 100,0%
II. Támogatások
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 2 910 576 2 910 576 5 051 774 5 051 774 173,6%
Helyi önk. működésének általános támogatása 268 488 268 488 268 488 268 488 100,0%
Telep. önkorm. egyes köznevelési és gyermekétkezt. felad. támog. 1 544 923 1 544 923 1 544 923 1 544 923 100,0%
Telep. önkorm. szoc. és gyermekjóléti felad. támog. 1 012 110 1 012 110 1 012 110 1 012 110 100,0%
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása 39 776 39 776 39 776 39 776 100,0%
Helyi önk. által felhasználható központosított előirányzatok 45 279 45 279 110 402 110 402 243,8%
Egyéb felhal. célú. Közp. tám támogatása 0 0 2 076 075 2 076 075
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 131 989 131 989 131 989 131 989 100,0%
1. Ebből: a.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 97 900 97 900 97 900 97 900 100,0%
2. b.) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 30 089 30 089 30 089 30 089 100,0%
3. c.) Pénzügyi befektetések bevételei 4 000 4 000 4 000 4 000 100,0%
IV. Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről) 1 339 558 2 396 280 2 273 304 2 273 304 169,7%
1.a Támogatásértékű működési bevétel 889 394 1 946 116 1 823 140 1 837 241 206,6%
1.b TB Alaptól átvett pénzeszköz 20 513 20 513 20 513 6 412 31,3%
2.a Támogatásértékű felhalmozási bevétel 429 651 429 651 429 651 429 651 100,0%
2.b TB Alaptól átvett pénzeszköz 0 0 0 0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről) 0 0 1 041 1 041
1. Működési célú pénzeszköz átvétel 0 0 1 041 1 041
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 0 0 0
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. tám., helyi tám.) 12 300 12 300 12 300 12 300 89,3%
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 7 770 836 7 770 836 7 770 836
1. Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele 7 770 836 7 770 836 7 770 836
2. Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 14 694 938 23 522 496 25 593 639 25 593 639 174,2%
VIII. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK
1. Működési célú hitel felvétele
2. Forgatási célú értékpapír bevétele
3. Fejlesztési célú kötvény kibocsátás
4. Fejlesztési célú hitel felvétele
A. BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 14 694 938 23 522 496 25 593 639 25 593 639 174,2%
KIADÁSOK
1. Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai 7 276 845 8 101 822 8 188 991 8 177 590 112,4%
2. Önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével) 2 231 046 2 588 804 2 618 763 2 618 763 117,4%
3. Szociálpolitikai támogatások 894 047 900 702 906 111 906 111 101,3%
4. Speciális célú támogatások
5. Végleges pénzeszköz átadás 1 214 236 2 904 874 3 125 215 3 125 215 257,4%
6. Felújítási kiadások 319 023 548 412 818 591 818 591 256,6%
7. Beruházási kiadások 1 509 539 2 972 147 3 027 843 3 027 843 200,6%
8. Tartalékok (működési+felhalmozási) 1 244 202 5 499 735 4 902 125 4 913 526 394,9%
9. Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám., munk. kölcsön) 6 000 6 000 6 000 6 000 100,0%
I. KIADÁSOK ÖSSZESEN 14 694 938 23 522 496 23 593 639 23 593 639 160,6%
II. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 0 0 2 000 000 2 000 000
1. Működési célú hitel visszafizetése
2. Forgatási célú értékpapír kiadása
3. Fejlesztési célú hitel törlesztése
4. Fejlesztési célú kötvény beváltása 0 0 2 000 000 2 000 000
5. Egyéb kötelezettség törlesztése
B. KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 14 694 938 23 522 496 25 593 639 25 593 639 174,2%
többlet/ hiány 0 0 0 0
Tájékoztató jelleggel
Intézményfinanszírozás 6 389 758 6 396 234 6 710 505 6 699 104 104,8%

1.b számú melléklet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

eFt-ban
Sor-
sz.
Megnevezés 2013.
eredeti
2013. évi
I. mód.
2013.
II. mód.
2013.
III. mód.
Index Sor-
sz.
Megnevezés 2013.
eredeti
2013.
I. mód.
2013.
II. mód.
2013.
III. mód.
Index
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Kiadások Bevételek
1. Intézményi működési kiadások (az 9 507 891 10 690 626 10 807 754 10 796 353 113,6% 1. Intézményi működési bevételek 1 669 855 1 669 855 1 721 735 1 721 735 103,1%
ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével) 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 8 630 660 8 630 660 8 630 660 8 630 660 100,0%
2. Végleges pénzeszköz átadás 856 405 2 447 114 2 467 576 2 467 576 288,1% 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 2 910 576 2 910 576 2 975 699 2 975 699 102,2%
3. Szociálpolitikai támogatások 894 047 900 702 906 111 906 111 101,3% 4. Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről) 909 907 1 966 629 1 843 653 1 843 653 202,6%
4. Speciális célú támogatások 5. Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről) 0 0 1 041 1 041
5. Működési tartalékok 846 202 1 211 281 870 227 881 628 104,2% 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 104 545 15 249 723 15 051 668 15 051 668 124,3% I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 14 120 998 15 177 720 15 172 788 15 172 788 107,4%
Belső finanszírozási műveletek Belső finanszírozási műveletek 2 088 456 2 088 456 2 088 456
Külső finanszírozási műveletek Külső finanszírozási műveletek
II. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 0 0 0 0 II. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 0 2 088 456 2 088 456 2 088 456
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 12 104 545 15 249 723 15 051 668 15 051 668 124,3% A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 14 120 998 17 266 176 17 261 244 17 261 244 122,2%
Önkormányzat fejlesztési kiadásai Önkormányzat felhalmozási bevételei
1. Önkormányzat felújítási kiadásai 319 023 669 426 818 591 818 591 256,6% 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 131 989 131 989 131 989 131 989 100,0%
2. Önkormányzat beruházási kiadásai 1 509 539 2 851 133 3 027 843 3 027 843 200,6% 2. Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú) 2 076 075 2 076 075
3. Fejlesztési tartalékok 398 000 4 288 454 4 031 898 4 031 898 1013,0% 3. Támogatásértékű bevétel (Átvett pénzeszköz álllamházt. belülről) 429 651 429 651 429 651 429 651 100,0%
4. Végleges pénzeszköz átadás 357 831 457 760 657 639 657 639 183,8% 4. Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről) 0 0 0 0
5. Munkáltatói támogatás és pénzügyi befektetések vásárlása 6 000 6 000 6 000 6 000 100,0% 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése 12 300 12 300 12 300 12 300 100,0%
I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 590 393 8 272 773 8 541 971 8 541 971 329,8% I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 573 940 573 940 2 650 015 2 650 015 461,7%
Belső finanszírozási műveletek Belső finanszírozási műveletek 5 682 380 5 682 380 5 682 380
Külső finanszírozási műveletek 2 000 000 2 000 000 Külső finanszírozási műveletek
II. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 0 0 2 000 000 2 000 000 II. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 0 5 682 380 5 682 380 5 682 380
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 2 590 393 8 272 773 10 541 971 10 541 971 407,0% B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 573 940 6 256 320 8 332 395 8 332 395 1451,8%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B): 14 694 938 23 522 496 25 593 639 25 593 639 174,2% BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B): 14 694 938 23 522 496 25 593 639 25 593 639 174,2%

2. számú melléklet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai

e Ft-ban
Intézmény 1.Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei 2. Szociális Foglalkoztató
Előirányzat megnevezése 2013. eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
Index 2013. eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 785 915 785 915 776 694 817 188 104,0% 23 000 23 000 23 000 23 000 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 785 915 785 915 776 694 817 188 104,0% 23 000 23 000 23 000 23 000 100,0%
- önként vállalt feladatok
2. Felhalmozási és tőkejell. bevételek
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
3. Működési célú átvett pénzeszköz 835 622 835 622 835 622 3 3 3
- állami feladat
- kötelező feladat 835 622 835 622 835 622 3 3 3
- önként vállalt feladatok
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
5. ÁFA bevétel 204 981 204 981 202 648 204 072 99,6% 6 210 6 210 6 210 6 210 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 204 981 204 981 202 648 204 072 99,6% 6 210 6 210 6 210 6 210 100,0%
- önként vállalt feladatok
6. Pénzmaradvány 144 668 144 668 144 668 8 174 8 174 8 174
- állami feladat
- kötelező feladat 144 668 144 668 144 668 8 174 8 174 8 174
- önként vállalt feladatok
7. Támogatás (Állami támogatás)
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 3 910 936 3 917 412 4 214 344 4 454 998 113,9% 111 440 111 440 113 426 113 426 101,8%
- állami feladat
- kötelező feladat 3 910 936 3 917 412 4 214 344 4 454 998 113,9% 111 440 111 440 113 426 113 426 101,8%
- önként vállalt feladatok
9. Támogatás TB alaptól 14 101
- állami feladat
- kötelező feladat 14 101
- önként vállalt feladatok
11. Adott kölcsönök visszatérülése
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 10) 4 901 832 5 888 598 6 173 976 6 470 649 132,0% 140 650 148 827 150 813 150 813 107,2%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 4 850 433 5 760 884 5 826 904 6 123 577 126,2% 140 650 148 327 150 313 150 313 106,9%
- állami feladat
- kötelező feladat 4 850 433 5 760 884 5 826 904 6 123 577 126,2% 140 650 148 327 150 313 150 313 106,9%
- önként vállalt feladatok
14.1. Személyi juttatások 1 825 345 2 010 943 2 064 506 2 221 460 121,7% 94 003 94 003 95 567 95 567 101,7%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 485 876 522 612 537 043 583 693 120,1% 25 381 25 381 25 803 25 803 101,7%
14.3. Dologi kiadások 2 361 898 2 756 668 2 754 694 2 847 285 120,6% 21 266 22 564 22 564 22 564 106,1%
14.4. Működési célú pénzeszköz átadás 177 314 470 661 470 661 470 661 265,4% 6 379 6 379 6 379
14.5. Szociálpolitikai juttatások 478
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
13. Felújítás 7 585 224 759 224 759
- állami feladat
- kötelező feladat 7 585 224 759 224 759
- önként vállalt feladatok
14. Beruházás 51 399 120 129 122 313 122 313 238,0% 500 500 500
- állami feladat
- kötelező feladat 51 399 120 129 122 313 122 313 238,0% 500 500 500
- önként vállalt feladatok
15. Adott kölcsönök
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
16. Tartalék (pénzforg. nélküli)
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
17. Finanszírozási műveletek
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
18. Támogatás (Intézmény finanszírozás)
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+18) 4 901 832 5 888 598 6 173 976 6 470 649 132,0% 140 650 148 827 150 813 150 813 107,2%
Költségvetési létszámkeret 982,00 982,00 982,00 1 102,50 112,3% 65,00 65,00 65,00 65,00 100,0%
eFt-ban
Intézmény 3. Szociális Intézmény 4. Újpesti Kulturális Központ
Előirányzat megnevezése 2013. eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
Index 2013. eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 97 624 97 624 97 624 57 130 58,5% 71 800 71 800 71 800 71 800 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 97 624 97 624 97 624 57 130 58,5% 71 800 71 800 71 800 71 800 100,0%
- önként vállalt feladatok
2. Felhalmozási és tőkejell. bevételek
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
3. Működési célú átvett pénzeszköz 0 0 7 007 7 007 7 007
- állami feladat
- kötelező feladat 0 0 7 007 7 007 7 007
- önként vállalt feladatok
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
5. ÁFA bevétel 5 300 5 300 5 300 3 876 73,1% 7 811 7 811 7 811 7 811 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 5 300 5 300 5 300 3 876 73,1% 7 811 7 811 7 811 7 811 100,0%
- önként vállalt feladatok
6. Pénzmaradvány 8 644 8 644 8 644 5 911 5 911 5 911
- állami feladat
- kötelező feladat 8 644 8 644 8 644 5 911 5 911 5 911
- önként vállalt feladatok
7. Támogatás (Állami támogatás)
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 530 831 530 831 541 683 289 628 54,6% 232 307 232 307 243 591 243 591 104,9%
- állami feladat
- kötelező feladat 530 831 530 831 541 683 289 628 54,6% 232 307 232 307 243 591 243 591 104,9%
- önként vállalt feladatok
9. Támogatás TB alaptól 20 513 20 513 20 513 6 412 31,3%
- állami feladat
- kötelező feladat 20 513 20 513 20 513 6 412 31,3%
- önként vállalt feladatok
11. Adott kölcsönök visszatérülése
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 10) 654 268 662 912 673 764 365 690 55,9% 311 918 324 836 336 120 336 120 107,8%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 654 268 662 912 673 764 365 690 55,9% 311 918 323 636 334 920 334 920 107,4%
- állami feladat
- kötelező feladat 654 268 662 912 673 764 365 690 55,9% 311 918 323 636 334 920 334 920 107,4%
- önként vállalt feladatok
14.1. Személyi juttatások 341 033 343 486 348 204 182 273 53,4% 142 142 142 142 146 368 146 368 103,0%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 92 102 92 764 94 038 44 964 48,8% 38 034 38 034 39 167 39 167 103,0%
14.3. Dologi kiadások 220 433 225 962 230 822 138 231 62,7% 131 742 141 664 147 589 147 589 112,0%
14.4. Működési célú pénzeszköz átadás 1 796 1 796 1 796
14.5. Szociálpolitikai juttatások 700 700 700 222 31,7%
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
13. Felújítás
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
14. Beruházás 1 200 1 200 1 200
- állami feladat
- kötelező feladat 1 200 1 200 1 200
- önként vállalt feladatok
15. Adott kölcsönök
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
16. Tartalék (pénzforg. nélküli)
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
17. Finanszírozási műveletek
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
18. Támogatás (Intézmény finanszírozás)
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+18) 654 268 662 912 673 764 365 690 55,9% 311 918 324 836 336 120 336 120 107,8%
Költségvetési létszámkeret 158,75 158,75 158,75 0,00 0,0% 68,50 68,50 68,50 68,50 100,0%
eFt-ban
Intézmény 5. Polgármesteri Hivatal Intézmények összesen
Előirányzat megnevezése 2013. eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
Index 2013. eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 8 332 8 332 8 332 8 332 100,0% 986 671 986 671 977 450 977 450 99,1%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 8 332 8 332 8 332 8 332 100,0% 986 671 986 671 977 450 977 450 99,1%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
2. Felhalmozási és tőkejell. bevételek 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
3. Működési célú átvett pénzeszköz 214 090 214 090 214 090 0 1 056 722 1 056 722 1 056 722
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 214 090 214 090 214 090 0 1 056 722 1 056 722 1 056 722
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
5. ÁFA bevétel 439 439 439 439 100,0% 224 741 224 741 222 408 222 408 99,0%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 439 439 439 439 100,0% 224 741 224 741 222 408 222 408 99,0%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
6. Pénzmaradvány 0 222 520 222 520 222 520 0 389 917 389 917 389 917
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 222 520 222 520 222 520 0 389 917 389 917 389 917
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
7. Támogatás (Állami támogatás) 398 600 398 600 398 600 398 600 398 600 398 600 398 600 398 600
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 398 600 398 600 398 600 398 600 398 600 398 600 398 600 398 600
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 1 604 244 1 604 244 1 597 461 1 597 461 99,6% 6 389 758 6 396 234 6 710 505 6 699 104 104,8%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 1 604 244 1 604 244 1 597 461 1 597 461 99,6% 6 389 758 6 396 234 6 710 505 6 699 104 104,8%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
9. Támogatás TB alaptól 20 513 20 513 20 513 20 513 100,0%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 20 513 20 513 20 513 20 513
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
11. Adott kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 10) 2 011 615 2 448 225 2 441 442 2 441 442 121,4% 8 020 283 9 473 398 9 776 115 9 764 714 121,8%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 1 970 790 2 387 332 2 384 359 2 384 359 121,0% 7 928 059 9 283 091 9 370 260 9 358 859 118,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 1 970 790 2 387 332 2 384 359 2 384 359 121,0% 7 928 059 9 283 091 9 370 260 9 358 859 118,0%
- önként vállalt feladatok
14.1. Személyi juttatások 889 778 1 000 349 1 003 929 1 003 929 112,8% 3 292 301 3 590 923 3 658 574 3 649 597 110,9%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 240 241 307 975 308 942 308 942 128,6% 881 634 986 766 1 004 993 1 002 569 113,7%
14.3. Dologi kiadások 367 571 377 275 369 755 369 755 100,6% 3 102 910 3 524 133 3 525 424 3 525 424 113,6%
14.4. Működési célú pénzeszköz átadás 0 228 533 228 533 228 533 177 314 707 369 707 369 707 369 398,9%
14.5. Szociálpolitikai juttatások 473 200 473 200 473 200 473 200 473 900 473 900 473 900 473 900
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok
13. Felújítás 3 810 3 810 0 0 3 810 11 395 224 759 224 759 5899,2%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 3 810 3 810 0 0 3 810 11 395 224 759 224 759
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
14. Beruházás 37 015 57 083 57 083 57 083 154,2% 88 414 178 912 181 096 181 096 204,8%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 37 015 57 083 57 083 57 083 154,2% 88 414 178 912 181 096 181 096 204,8%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
15. Adott kölcsönök 0 0 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Tartalék (pénzforg. nélküli) 0 0 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
17. Finanszírozási műveletek
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
18. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+18) 2 011 615 2 448 225 2 441 442 2 441 442 121,4% 8 020 283 9 473 398 9 776 115 9 764 714 121,8%
Költségvetési létszámkeret 218,00 218,00 218,00 218,00 100,0% 1 492 1 492 1 492 1 454 97,4%
eFt-ban
Intézmény 6. Önkormányzat Önkormányzat mindösszesen
Előirányzat megnevezése 2013. eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
Index 2013. eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 401 099 401 099 430 243 430 243 107,3% 1 387 770 1 387 770 1 407 693 1 407 693 101,4%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 401 099 401 099 430 243 430 243 107,3% 1 387 770 1 387 770 1 407 693 1 407 693 101,4%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
2. Felhalmozási és tőkejell. bevételek 131 989 131 989 131 989 131 989 131 989 131 989 131 989 131 989 100,0%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 131 989 131 989 131 989 131 989 131 989 131 989 131 989 131 989 100,0%
3. Működési célú átvett pénzeszköz 889 394 889 394 767 459 767 459 86,3% 889 394 1 946 116 1 824 181 1 824 181 205,1%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 889 394 889 394 767 459 767 459 86,3% 889 394 1 946 116 1 824 181 1 824 181 205,1%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 429 651 429 651 429 651 429 651 100,0% 429 651 429 651 429 651 429 651 100,0%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 429 651 429 651 429 651 429 651 100,0% 429 651 429 651 429 651 429 651 100,0%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
5. ÁFA bevétel 57 344 57 344 91 634 91 634 159,8% 282 085 282 085 314 042 314 042 111,3%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 57 344 57 344 91 634 91 634 159,8% 282 085 282 085 314 042 314 042 111,3%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
6. Pénzmaradvány 0 7 380 919 7 380 919 7 380 919 0 7 770 836 7 770 836 7 770 836
- állami feladat
- kötelező feladat 0 7 380 919 7 380 919 7 380 919 0 7 770 836 7 770 836 7 770 836
- önként vállalt feladatok
7. Támogatás (Állami támogatás) 2 511 976 2 511 976 4 653 174 4 653 174 185,2% 2 910 576 2 910 576 5 051 774 5 051 774 173,6%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 2 511 976 2 511 976 4 653 174 4 653 174 185,2% 2 910 576 2 910 576 5 051 774 5 051 774 173,6%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) -6 389 758 -6 396 234 -6 710 505 -6 699 104 104,8%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat -6 389 758 -6 396 234 -6 710 505 -6 699 104 104,8%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
9. Támogatás TB alaptól 20 513 20 513 20 513 20 513 100,0%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 20 513 20 513 20 513 20 513 100,0%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
11. Adott kölcsönök visszatérülése 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 100,0%
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. 8 630 660 8 630 660 8 630 660 8 630 660 100,0% 8 630 660 8 630 660 8 630 660 8 630 660 100,0%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 8 630 660 8 630 660 8 630 660 8 630 660 100,0% 8 630 660 8 630 660 8 630 660 8 630 660 100,0%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 10) 13 064 413 20 445 332 22 528 029 22 528 029 172,4% 8 292 880 17 126 262 18 883 134 18 894 535 227,8%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 3 330 284 4 755 351 4 811 181 4 811 181 144,5% 11 258 343 14 038 442 14 181 441 14 170 040 125,9%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 2 910 137 4 328 549 4 378 970 4 378 970 10 838 196 13 611 640 13 749 230 13 737 829 126,8%
- önként vállalt feladatok 420 147 426 802 432 211 432 211 420 147 426 802 432 211 432 211
14.1. Személyi juttatások 259 933 259 933 263 958 263 958 101,5% 3 552 234 3 850 856 3 922 532 3 913 555 110,2%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 45 622 45 622 46 726 46 726 102,4% 927 256 1 032 388 1 051 719 1 049 295 113,2%
14.3. Dologi kiadások 1 925 491 2 283 249 2 308 079 2 308 079 119,9% 5 028 401 5 807 382 5 833 503 5 833 503 116,0%
14.4. Működési célú pénzeszköz átadás 679 091 1 739 745 1 760 207 1 760 207 259,2% 856 405 2 447 114 2 467 576 2 467 576 288,1%
14.5. Szociálpolitikai juttatások 420 147 426 802 432 211 432 211 102,9% 894 047 900 702 906 111 906 111 101,3%
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 357 831 457 760 657 639 657 639 357 831 457 760 657 639 657 639
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 357 831 457 760 657 639 657 639 357 831 457 760 657 639 657 639
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
13. Felújítás 315 213 537 017 593 832 593 832 188,4% 319 023 548 412 818 591 818 591 256,6%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 315 213 537 017 593 832 593 832 188,4% 319 023 548 412 818 591 818 591 256,6%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
14. Beruházás 1 421 125 2 793 235 2 846 747 2 846 747 200,3% 1 509 539 2 972 147 3 027 843 3 027 843 200,6%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 1 421 125 2 793 235 2 846 747 2 846 747 200,3% 1 509 539 2 972 147 3 027 843 3 027 843 200,6%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
15. Adott kölcsönök 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 100,0%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 100,0%
16. Tartalék (pénzforg. nélküli) 1 244 202 5 499 735 4 902 125 4 913 526 394,9% 1 244 202 5 499 735 4 902 125 4 913 526 394,9%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 1 244 202 5 499 735 4 902 125 4 913 526 394,9% 1 244 202 5 499 735 4 902 125 4 913 526 394,9%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
17. Finanszírozási műveletek 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
- állami feladat
- kötelező feladat 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
- önként vállalt feladatok
18. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 6 389 758 6 396 234 6 710 505 6 699 104 104,8% -6 389 758 -6 396 234 -6 710 505 -6 699 104 104,8%
- állami feladat
- kötelező feladat 6 389 758 6 396 234 6 710 505 6 699 104 104,8% -6 389 758 -6 396 234 -6 710 505 -6 699 104 104,8%
- önként vállalt feladatok
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+18) 13 064 413 20 445 332 22 528 029 22 528 029 172,4% 8 305 180 17 126 262 18 883 134 18 894 535 227,5%
Költségvetési létszámkeret 1 492,25 1 492,25 1 492,25 1 454,00 97,4%

2.a.1. melléklet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

eFt-ban
Intézmény Nyár Óvoda JMK Óvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
Index 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 0 24 0 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 24
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 6
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 69 624 67 036 68 456 68 456 98,3% 73 583 71 574 72 918 72 918 99,1%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 69 624 67 036 68 456 68 456 98,3% 73 613 71 574 72 918 72 918 99,1%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 69 624 67 036 68 456 68 456 98,3% 73 613 71 574 72 918 72 918 99,1%
14.1. Személyi juttatások 52 948 52 948 54 066 54 066 102,1% 55 985 56 377 57 435 57 435 102,6%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 14 088 14 088 14 390 14 390 102,1% 15 116 15 197 15 483 15 483 102,4%
14.3. Dologi kiadások 2 588 0,0% 2 512
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 69 624 67 036 68 456 68 456 98,3% 73 613 71 574 72 918 72 918 99,1%
Költségvetési létszámkeret 30,00 30,00 30,00 30,00 100,0% 30,50 30,50 30,50 30,50 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0% 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 13,00 13,00 13,00 13,00 100,0% 13,50 13,50 13,50 13,50 100,0%
eFt-ban
Intézmény Fóti Óvoda Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda
Leiningen Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
Index 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0
- alaptevékenység bevételei
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 80 079 77 585 79 585 79 585 99,4% 118 250 114 389 117 575 117 575 99,4%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 80 079 77 585 79 585 79 585 99,4% 118 250 114 389 117 575 117 575 99,4%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 80 079 77 585 79 585 79 585 99,4% 118 250 114 389 117 575 117 575 99,4%
14.1. Személyi juttatások 61 170 61 226 62 801 62 801 102,7% 90 042 90 290 92 799 92 799 103,1%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 16 359 16 359 16 784 16 784 102,6% 24 088 24 099 24 776 24 776 102,9%
14.3. Dologi kiadások 2 550 0 0,0% 4 120 0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 80 079 77 585 79 585 79 585 99,4% 118 250 114 389 117 575 117 575 99,4%
Költségvetési létszámkeret 33,00 33,00 33,00 33,00 100,0% 48,50 48,50 48,50 48,50 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0% 28,00 28,00 28,00 28,00 100,0%
technikai létszámkeret 16,00 16,00 16,00 16,00 100,0% 20,50 20,50 20,50 20,50 100,0%
eFt-ban
Intézmény Ambrus Óvoda Virág Óvoda
Vörösmarty Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
Index 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0
- alaptevékenység bevételei
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 85 984 83 492 85 451 85 451 97,1% 71 673 70 100 72 154 72 154 100,7%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 85 984 83 492 85 451 85 451 97,1% 71 673 70 100 72 154 72 154 100,7%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 85 984 83 492 85 451 85 451 97,1% 71 673 70 100 72 154 72 154 100,7%
14.1. Személyi juttatások 65 768 65 992 67 535 67 535 100,3% 54 372 55 282 56 899 56 899 104,6%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 17 500 17 500 17 916 17 916 100,0% 14 598 14 818 15 255 15 255 104,5%
14.3. Dologi kiadások 2 716 0,0% 2 703 0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 85 984 83 492 85 451 85 451 97,1% 71 673 70 100 72 154 72 154 100,7%
Költségvetési létszámkeret 36,50 36,50 36,50 36,50 100,0% 30,00 30,00 30,00 30,00 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 19,00 19,00 19,00 19,00 100,0% 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 17,50 17,50 17,50 17,50 100,0% 13,00 13,00 13,00 13,00 100,0%
eFt-ban
Intézmény Viola Óvoda Liget Óvoda
Királykerti Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
Index 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 240 0 0 0 0,0% 0 0 0
- alaptevékenység bevételei 240 0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 65 0,0%
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 71 102 69 019 70 274 70 274 98,8% 109 294 105 477 107 471 107 471 98,3%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 71 407 69 019 70 274 70 274 98,4% 109 294 105 477 107 471 107 471 98,3%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 71 407 69 019 70 274 70 274 98,4% 109 294 105 477 107 471 107 471 98,3%
14.1. Személyi juttatások 54 549 54 639 55 627 55 627 102,0% 83 094 83 271 84 841 84 841 102,1%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 14 372 14 380 14 647 14 647 101,9% 22 196 22 206 22 630 22 630 102,0%
14.3. Dologi kiadások 2 486 0 0 0,0% 4 004 0 0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 71 407 69 019 70 274 70 274 98,4% 109 294 105 477 107 471 107 471 98,3%
Költségvetési létszámkeret 30,00 30,00 30,00 30,00 100,0% 46,50 46,50 46,50 46,50 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0% 25,00 25,00 25,00 25,00 100,0%
technikai létszámkeret 13,00 13,00 13,00 13,00 100,0% 21,50 21,50 21,50 21,50 100,0%
eFt-ban
Intézmény Deák Ovi Dalos Ovi
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
Index 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 264 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 264 0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 71 0,0%
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 75 490 73 948 75 464 75 464 100,0% 70 910 68 769 70 344 70 344 99,2%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 75 490 73 948 75 464 75 464 100,0% 71 245 68 769 70 344 70 344 98,7%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 75 490 73 948 75 464 75 464 100,0% 71 245 68 769 70 344 70 344 98,7%
14.1. Személyi juttatások 57 791 58 514 59 709 59 709 103,3% 54 044 54 220 55 460 55 460 102,6%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 15 315 15 434 15 755 15 755 102,9% 14 549 14 549 14 884 14 884 102,3%
14.3. Dologi kiadások 2 384 0 0 0,0% 2 652 0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 75 490 73 948 75 464 75 464 100,0% 71 245 68 769 70 344 70 344 98,7%
Költségvetési létszámkeret 31,00 31,00 31,00 31,00 100,0% 32,00 32,00 32,00 32,00 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0% 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 14,00 14,00 14,00 14,00 100,0% 15,00 15,00 15,00 15,00 100,0%
eFt-ban
Intézmény Aradi Óvoda Bőrfestő Óvoda
Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
Index 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 0
- alaptevékenység bevételei
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 133 074 129 320 131 238 131 238 98,6% 67 671 65 274 66 745 66 745 98,6%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 133 074 129 320 131 238 131 238 98,6% 67 671 65 274 66 745 66 745 98,6%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 133 074 129 320 131 238 131 238 98,6% 67 671 65 274 66 745 66 745 98,6%
14.1. Személyi juttatások 101 251 101 875 103 385 103 385 102,1% 51 253 51 449 52 608 52 608 102,6%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 27 309 27 445 27 853 27 853 102,0% 13 817 13 825 14 137 14 137 102,3%
14.3. Dologi kiadások 4 514 0,0% 2 601 0 0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 133 074 129 320 131 238 131 238 98,6% 67 671 65 274 66 745 66 745 98,6%
Költségvetési létszámkeret 59,50 59,50 59,50 59,50 100,0% 30,00 30,00 30,00 30,00 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 32,50 32,50 32,50 32,50 100,0% 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 27,00 27,00 27,00 27,00 100,0% 13,00 13,00 13,00 13,00 100,0%
eFt-ban
Intézmény Homoktövis Óvoda Park Óvoda
Lakkozó Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
Index 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 630 0 0,0% 370 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 630 0,0% 370 0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 170 0,0% 100 0,0%
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 68 417 67 690 69 173 69 173 101,1% 126 838 122 819 125 333 125 333 98,8%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 69 217 67 690 69 173 69 173 99,9% 127 308 122 819 125 333 125 333 98,4%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 69 217 67 690 69 173 69 173 99,9% 127 308 122 819 125 333 125 333 98,4%
14.1. Személyi juttatások 52 539 53 325 54 493 54 493 103,7% 96 768 96 856 98 835 98 835 102,1%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 14 153 14 365 14 680 14 680 103,7% 25 963 25 963 26 498 26 498 102,1%
14.3. Dologi kiadások 2 525 0 0 0,0% 4 577 0 0 0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 69 217 67 690 69 173 69 173 99,9% 127 308 122 819 125 333 125 333 98,4%
Költségvetési létszámkeret 30,00 30,00 30,00 30,00 100,0% 54,00 54,00 54,00 54,00 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0% 29,00 29,00 29,00 29,00 100,0%
technikai létszámkeret 13,00 13,00 13,00 13,00 100,0% 25,00 25,00 25,00 25,00 100,0%
eFt-ban
Intézmény Óvodák összesen
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 1 528 0 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 1 528 0 0 0 0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei 0 0 0 0
- kamatbevételek 0 0 0 0
2. Felhalmozási célú bevételek 0 0 0 0
3. Működési célú átvett pénzeszköz 0 0 0 0
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 0 0
5. ÁFA bevétel 412 0 0 0 0,0%
6. Pénzmaradvány 0 0 0 0
7. Támogatás (Állami támogatás) 0 0 0 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 1 221 989 1 186 492 1 212 181 1 212 181 99,2%
9. Támogatás TB alaptól 0 0 0 0
10. Hitel, kötvény kibocsátás 0 0 0 0
11. Éven belüli értékpapír 0 0 0 0
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. 0 0 0 0
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 1 223 929 1 186 492 1 212 181 1 212 181 99,0%
KIADÁSOK 0
14. Működési költségvetés 1 223 929 1 186 492 1 212 181 1 212 181 99,0%
14.1. Személyi juttatások 931 574 936 264 956 493 956 493 102,7%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 249 423 250 228 255 688 255 688 102,5%
14.3. Dologi kiadások 42 932 0 0 0 0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás 0 0 0 0
14.5. Egyéb támogatás 0 0 0 0
14.6. Ellátottak támogatása 0 0 0 0
15. Felújítás 0 0 0 0
16. Beruházás 0 0 0 0
17. Hitelek, értékpapírok 0 0 0 0
18. Tartalék (pénzforg. nélküli) 0 0 0 0
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 0 0 0 0
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 1 223 929 1 186 492 1 212 181 1 212 181 99,0%
Költségvetési létszámkeret 521,50 521,50 521,50 521,50 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 286,50 286,50 286,50 286,50 100,0%
technikai létszámkeret 235,00 235,00 235,00 235,00 100,0%

2.a.2.1. melléklet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI Központhoz tartozó óvodák bevételei és kiadásai

eFt-ban
Intézmény Nyár Óvoda JMK Óvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
Index 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 24 24 24
- alaptevékenység bevételei 24 24 24
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 5 555 5 555 5 555 4 303 4 303 4 303
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 6 6 6
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 2 588 2 588 2 588 2 482 2 482 2 482
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 8 143 8 143 8 143 6 815 6 815 6 815
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 8 143 8 143 8 143 5 978 5 978 5 978
14.1. Személyi juttatások 2 853 2 853 2 853 1 804 1 804 1 804
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 495 495 495 250 250 250
14.3. Dologi kiadások 4 198 4 198 4 198 3 443 3 443 3 443
14.4. Pénzeszköz átadás 597 597 597 481 481 481
14.5. Egyéb támogatás 0 0
14.6. Ellátottak támogatása 0 0
15. Felújítás 0 0
16. Beruházás 837 837 837
17. Hitelek, értékpapírok 0 0
18. Tartalék (pénzforg. nélküli) 0 0
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 0 0
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 8 143 8 143 8 143 6 815 6 815 6 815
Költségvetési létszámkeret
ebből: pedagógus létszámkeret
technikai létszámkeret
eFt-ban
Intézmény Fóti Óvoda Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda
Leiningen Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
Index 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0
- alaptevékenység bevételei
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 6 243 6 243 6 243 5 134 5 134 5 134
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 2 550 2 550 2 550 4 120 4 120 4 120
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 8 793 8 793 8 793 9 254 9 254 9 254
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 8 793 8 793 8 793 8 243 8 243 8 243
14.1. Személyi juttatások 3 292 3 292 3 292 2 170 2 170 2 170
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 703 703 703 252 252 252
14.3. Dologi kiadások 4 160 4 160 4 160 5 240 5 240 5 240
14.4. Pénzeszköz átadás 638 638 638 581 581 581
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás 1 011 1 011 1 011
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 8 793 8 793 8 793 9 254 9 254 9 254
Költségvetési létszámkeret
ebből: pedagógus létszámkeret
technikai létszámkeret
eFt-ban
Intézmény Ambrus Óvoda Virág Óvoda
Vörösmarty Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
Index 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 0 0 0
- alaptevékenység bevételei
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 3 993 3 993 3 993 4 636 4 636 4 636
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 2 716 2 716 2 716 2 703 2 703 2 703
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 6 709 6 709 6 709 7 339 7 339 7 339
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 6 709 6 709 6 709 7 339 7 037 7 037
14.1. Személyi juttatások 2 995 2 995 2 995 2 634 2 634 2 634
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 584 584 584 553 553 553
14.3. Dologi kiadások 3 443 3 443 3 443 3 730 3 428 3 428
14.4. Pénzeszköz átadás -313 -313 -313 422 422 422
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás 302 302
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 6 709 6 709 6 709 7 339 7 339 7 339
Költségvetési létszámkeret
ebből: pedagógus létszámkeret
technikai létszámkeret
eFt-ban
Intézmény Viola Óvoda Liget Óvoda
Királykerti Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
Index 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 240 240 240 0 0 0
- alaptevékenység bevételei 240 240 240
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 4 066 4 066 4 066 6 083 6 083 6 083
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 65 65 65
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 2 181 2 181 2 181 4 004 4 004 4 004
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 6 552 6 552 6 552 10 087 10 087 10 087
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 6 421 6 421 6 421 10 087 10 087 10 087
14.1. Személyi juttatások 2 044 2 044 2 044 2 980 2 980 2 980
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 357 357 357 405 405 405
14.3. Dologi kiadások 3 661 3 661 3 661 6 046 6 046 6 046
14.4. Pénzeszköz átadás 359 359 359 656 656 656
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás 131 131 131
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 6 552 6 552 6 552 10 087 10 087 10 087
Költségvetési létszámkeret
ebből: pedagógus létszámkeret
technikai létszámkeret
eFt-ban
Intézmény Deák Ovi Dalos Ovi
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
Index 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 264 264 264
- alaptevékenység bevételei 264 264 264
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 4 760 4 760 4 760 4 428 4 428 4 428
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 71 71 71
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 2 384 2 384 2 384 2 317 2 402 2 402
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 7 144 7 144 7 144 7 080 7 165 7 165
KIADÁSOK 0 0 0 0
14. Működési költségvetés 7 144 7 144 7 144 5 919 5 004 5 004
14.1. Személyi juttatások 2 355 2 355 2 355 1 940 1 940 1 940
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 372 372 372 356 356 356
14.3. Dologi kiadások 4 072 4 072 4 072 2 956 2 041 2 041
14.4. Pénzeszköz átadás 345 345 345 667 667 667
14.5. Egyéb támogatás 0 0
14.6. Ellátottak támogatása 0 0
15. Felújítás 0 0
16. Beruházás 1 161 2 161 2 161
17. Hitelek, értékpapírok 0 0
18. Tartalék (pénzforg. nélküli) 0,00 0
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 0 0
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 7 144 7 144 7 144 7 080 7 165 7 165
Költségvetési létszámkeret
ebből: pedagógus létszámkeret
technikai létszámkeret
eFt-ban
Intézmény Aradi Óvoda Bőrfestő Óvoda
Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
Index 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 0 0 0
- alaptevékenység bevételei
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 6 643 6 643 6 643 5 079 5 079 5 079
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 4 514 4 514 4 514 2 601 2 601 2 601
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 11 157 11 157 11 157 7 680 7 680 7 680
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 11 157 11 157 11 157 7 680 7 495 7 495
14.1. Személyi juttatások 3 348 3 348 3 348 2 799 2 799 2 799
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 509 509 509 599 599 599
14.3. Dologi kiadások 6 637 6 637 6 637 3 785 3 600 3 600
14.4. Pénzeszköz átadás 663 663 663 497 497 497
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás 185 185
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 11 157 11 157 11 157 7 680 7 680 7 680
Költségvetési létszámkeret
ebből: pedagógus létszámkeret
technikai létszámkeret
eFt-ban
Intézmény Homoktövis Óvoda Park Óvoda
Lakkozó Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
Index 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 630 630 630 370 370 370
- alaptevékenység bevételei 630 630 630 370 370 370
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 3 172 3 172 3 172 9 269 9 269 9 269
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 170 170 170 100 100 100
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 1 725 1 725 1 725 4 107 4 107 4 107
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 5 697 5 697 5 697 13 846 13 846 13 846
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 4 995 4 995 4 995 13 846 13 846 13 846
14.1. Személyi juttatások 1 510 1 510 1 510 4 515 4 515 4 515
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 250 250 250 763 763 763
14.3. Dologi kiadások 2 831 2 831 2 831 7 598 7 598 7 598
14.4. Pénzeszköz átadás 404 404 404 970 970 970
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás 702 702 702
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 5 697 5 697 5 697 13 846 13 846 13 846
Költségvetési létszámkeret
ebből: pedagógus létszámkeret
technikai létszámkeret
eFt-ban
Intézmény Óvodák összesen
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 1 528 1 528 1 528
- alaptevékenység bevételei 1 528 1 528 1 528
- vállalkozási tevékenység bevételei 0 0 0
- kamatbevételek 0 0 0
2. Felhalmozási célú bevételek 0 0 0
3. Működési célú átvett pénzeszköz 73 364 73 364 73 364
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 0
5. ÁFA bevétel 412 412 412
6. Pénzmaradvány 0 0 0
7. Támogatás (Állami támogatás) 0 0 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 40 992 41 077 41 077
9. Támogatás TB alaptól 0 0 0
10. Hitel, kötvény kibocsátás 0 0 0
11. Éven belüli értékpapír 0 0 0
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. 0 0 0
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 116 296 116 381 116 381
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 112 454 111 052 111 052
14.1. Személyi juttatások 37 239 37 239 37 239
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 6 448 6 448 6 448
14.3. Dologi kiadások 61 800 60 398 60 398
14.4. Pénzeszköz átadás 6 967 6 967 6 967
14.5. Egyéb támogatás 0 0 0
14.6. Ellátottak támogatása 0 0 0
15. Felújítás 0 302 302
16. Beruházás 3 842 5 027 5 027
17. Hitelek, értékpapírok 0 0 0
18. Tartalék (pénzforg. nélküli) 0 0 0
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 0 0 0
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 116 296 116 381 116 381
Költségvetési létszámkeret
ebből: pedagógus létszámkeret
technikai létszámkeret

2.a.2.2. melléklet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI Központhoz tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai

eFt-ban
Intézmény Piac és Vásárcsarnok Szociális Intézmény
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
Index 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 198 251 198 696 198 696 40 494
- alaptevékenység bevételei 198 251 198 696 198 696 40 494
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 124 632 124 632 124 632
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 53 528 53 648 53 648 1 424
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 0 0 0 51 151
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 376 411 376 976 376 976 93 069
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 374 662 374 228 374 228 93 069
14.1. Személyi juttatások 125 125 125
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 53 53 53
14.3. Dologi kiadások 85 629 85 195 85 195 92 591
14.4. Pénzeszköz átadás 288 855 288 855 288 855
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása 478
15. Felújítás
16. Beruházás 1 749 2 748 2 748
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 376 411 376 976 376 976 93 069
Költségvetési létszámkeret
ebből: pedagógus létszámkeret
technikai létszámkeret
eFt-ban
Intézmény Újpesti Bölcsődék Intézménye Gazdasági Intézmény Központ
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
Index 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 19 759 19 759 19 759 542 961 542 961 533 131 533 131 98,2%
- alaptevékenység bevételei 19 759 19 759 19 759 542 961 542 961 533 131 533 131 98,2%
- vállalkozási tevékenység bevételei 0 0
- kamatbevételek 0 0
2. Felhalmozási célú bevételek 0 0
3. Működési célú átvett pénzeszköz 26 207 26 207 26 207 611 419 611 419 611 419
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0
5. ÁFA bevétel 144 719 144 719 142 222 142 222 98,3%
6. Pénzmaradvány 144 668 144 668 144 668
7. Támogatás (Állami támogatás) 0 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 12 911 12 911 12 911 2 238 374 2 238 374 2 497 226 2 499 497 111,6%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 58 877 58 877 58 877 2 926 054 3 682 141 3 928 666 3 930 937 134,3%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 58 877 58 877 58 877 2 874 655 3 560 018 3 589 671 3 591 942 124,9%
14.1. Személyi juttatások 15 182 15 182 15 182 524 698 652 270 675 750 677 538 128,8%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 877 877 877 138 126 166 488 172 799 173 282 125,1%
14.3. Dologi kiadások 40 616 40 616 40 616 2 211 831 2 568 623 2 568 485 2 568 485 116,1%
14.4. Pénzeszköz átadás 2 202 2 202 2 202 172 637 172 637 172 637
14.5. Egyéb támogatás 0 0
14.6. Ellátottak támogatása 0 0
15. Felújítás 7 585 224 457 224 457
16. Beruházás 51 399 114 538 114 538 114 538 222,8%
17. Hitelek, értékpapírok 0 0
18. Tartalék (pénzforg. nélküli) 0 0
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 0 0
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 58 877 58 877 58 877 2 926 054 3 682 141 3 928 666 3 930 937 134,3%
Költségvetési létszámkeret 209,50 209,50 209,50 186,00 88,8%
ebből: pedagógus létszámkeret
technikai létszámkeret
eFt-ban
Intézmény GI-hez tartozó egyéb int. összesen
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 542 961 760 971 751 586 792 080 145,9%
- alaptevékenység bevételei 542 961 760 971 751 586 792 080 145,9%
- vállalkozási tevékenység bevételei 0 0 0 0
- kamatbevételek 0 0 0 0
2. Felhalmozási célú bevételek 0 0 0 0
3. Működési célú átvett pénzeszköz 0 762 258 762 258 762 258
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 0 0
5. ÁFA bevétel 144 719 198 247 195 870 197 294 136,3%
6. Pénzmaradvány 0 144 668 144 668 144 668
7. Támogatás (Állami támogatás) 0 0 0 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 2 238 374 2 251 285 2 510 137 2 563 559 114,5%
9. Támogatás TB alaptól 0 0 0 0
10. Hitel, kötvény kibocsátás 0 0 0 0
11. Éven belüli értékpapír 0 0 0 0
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. 0 0 0 0
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 2 926 054 4 117 429 4 364 519 4 459 859 152,4%
KIADÁSOK 0
14. Működési költségvetés 2 874 655 3 993 557 4 022 776 4 118 116 143,3%
14.1. Személyi juttatások 524 698 667 577 691 057 692 845 132,0%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 138 126 167 418 173 729 174 212 126,1%
14.3. Dologi kiadások 2 211 831 2 694 868 2 694 296 2 786 887 126,0%
14.4. Pénzeszköz átadás 0 463 694 463 694 463 694
14.5. Egyéb támogatás 0 0 0 0
14.6. Ellátottak támogatása 0 0 0 478
15. Felújítás 0 7 585 224 457 224 457
16. Beruházás 51 399 116 287 117 286 117 286 228,2%
17. Hitelek, értékpapírok 0 0 0 0
18. Tartalék (pénzforg. nélküli) 0 0 0 0
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 0 0 0 0
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 2 926 054 4 117 429 4 364 519 4 459 859 152,4%
Költségvetési létszámkeret 209,50 209,50 209,50 186,00 88,8%
ebből: pedagógus létszámkeret
technikai létszámkeret

2.a.2. melléklet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai

eFt-ban
Intézmény Óvodai intézmények összesen Piac és Vásárcsarnok
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
Index 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 1 528 0 0 0 0,0% 221 667 23 416 23 580 23 580 10,6%
- alaptevékenység bevételei 1 528 0 0 0 0,0% 221 667 23 416 23 580 23 580 10,6%
- vállalkozási tevékenység bevételei 0 0 0 0
- kamatbevételek 0 0 0 0
2. Felhalmozási célú bevételek 0 0 0 0
3. Működési célú átvett pénzeszköz 0 0 0 0
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 0 0
5. ÁFA bevétel 412 0 0 0 0,0% 59 850 6 322 6 366 6 366 10,6%
6. Pénzmaradvány 0 0 0 0
7. Támogatás (Állami támogatás) 0 0 0 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 1 221 989 1 186 492 1 212 181 1 212 181 97,1% 0 0 197 197
9. Támogatás TB alaptól 0 0 0 0
10. Hitel, kötvény kibocsátás 0 0 0 0
11. Éven belüli értékpapír 0 0 0 0
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. 0 0 0 0
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 1 223 929 1 186 492 1 212 181 1 212 181 96,9% 281 517 29 738 30 143 30 143 10,7%
KIADÁSOK 0
14. Működési költségvetés 1 223 929 1 186 492 1 212 181 1 212 181 96,9% 281 517 29 738 30 143 30 143 10,7%
14.1. Személyi juttatások 931 574 936 264 956 493 956 493 100,5% 23 428 23 428 23 747 23 747 101,4%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 249 423 250 228 255 688 255 688 100,3% 6 310 6 310 6 396 6 396 101,4%
14.3. Dologi kiadások 42 932 0 0 0 0,0% 74 465 0 0 0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás 0 0 0 0 177 314 0 0 0,0%
14.5. Egyéb támogatás 0 0 0 0
14.6. Ellátottak támogatása 0 0 0 0
15. Felújítás 0 0 0 0
16. Beruházás 0 0 0 0