Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (VII. 2.) önkormányzati rendelete

a kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya

a) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat), továbbá

b) az Önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények

(a továbbiakban együtt: szervezet) gazdálkodására terjed ki.

2. § (1) A kiadások teljesítésekor (a beszerzések, szolgáltatások pénzügyi teljesítésénél) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki átutalással vagy a bankkártyával történő fizetési módokat.

(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.

3. § (1) A szervezeteknél - az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal összevont pénz- és értékkezelési szabályzatában, illetve az intézményi pénzkezelési szabályzatokban meghatározottaknak megfelelően - az alábbi esetekben igényelhető készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból:

a) bérjellegű kifizetések:

aa) közfoglalkoztatottak személyi juttatása,

ab) eseti megbízási díj,

b) készpénzelőleg,

c) belföldi-külföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések,

d) a saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,

e) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások, amennyiben az üzemanyagkártyák használata nem lehetséges,

f) helyi és helyközi utazási költségtérítés,

g) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,

h) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,

i) reprezentációs kiadások,

j) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,

k) egyéb, nem rendszeresen előforduló céljellegű kisösszegű kifizetések,

l) jogcímtől függetlenül 100.000 Ft összegig történő egyéb kifizetés.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt eseteken túlmenően a házipénztárból csak a szervezet vezetőjének egyedi írásbeli engedélye alapján teljesíthető készpénzkifizetés.

4. § (1) A szervezet vezetője által erre feljogosított személy készpénzes kifizetései teljesítésére készpénzelőleget vehet fel a házipénztárból.

(2) A házipénztárból felvett készpénzelőleggel el kell számolni. Az elszámolás, valamint a készpénzelőleg kezelésének egyéb szabályait a szervezet pénz- és értékkezelési szabályzata tartalmazza.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E rendelet előírásait a hatályba lépését követően történő kiadások teljesítésénél kell alkalmazni.

Dr. Tahon Róbert
jegyző
Wintermantel Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2013. július 2. napján.

Dr. Tahon Róbert
jegyző