Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2013. évi összevont költségvetéséről és végrehajtás szabályairól szóló - többször módosított - Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelye (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1-7. § * 

HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

8. § (1) E rendelet a (2) bekezdés kivételével 2013. október 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet 2. számú mellékletében szereplő, 2013. június 30-áig önállóan működő és gazdálkodó Szociális Intézmény „2013. évi IV. mód.” oszlopában jóváhagyott előirányzatokat - visszamenőleges hatállyal - 2013. július 1-jétől kell alkalmazni.

Dr. Tahon Róbert
jegyző
Wintermantel Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2013. szeptember 27. napján.

Dr. Tahon Róbert
jegyző

1.a. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeiről és kiadásairól

eFt-ban
Sorszám Megnevezés 2013. évi
eredeti
2013.évi
I. mód.
2013.évi
II. mód.
2013.évi
III. mód.
2013.évi
IV. mód.
Index
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Bevételek
I. Működési bevételek 10 300 515 10 300 515 10 352 395 10 352 395 10 422 669 101,2%
1. Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei 1 211 412 1 211 412 1 199 858 1 199 858 1 219 887 100,7%
2. Önkormányzat működési bevételei 458 443 458 443 521 877 521 877 572 122 124,8% Eredeti 14 694 938
3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 8 630 660 8 630 660 8 630 660 8 630 660 8 630 660 100,0% PM 7 770 836
ebből: a) Helyi adók 8 283 660 8 283 660 8 283 660 8 283 660 8 283 660 100,0% Le nem ut. 1 056 722
b) Átengedett központi adók 224 000 224 000 224 000 224 000 224 000 100,0% Mód. ei. 23 522 496
c) Bírságok, pótlékok 0 0 0 0 0
d) Egyéb sajátos bevételek 123 000 123 000 123 000 123 000 123 000 100,0%
II. Támogatások
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 2 910 576 2 910 576 5 051 774 5 051 774 2 955 498 101,5% 2 955 498 0
Helyi önk. működésének általános támogatása 268 488 268 488 268 488 268 488 268 488 100,0%
Telep. önkorm. egyes köznevelési és gyermekétkezt. felad. támog. 1 544 923 1 544 923 1 544 923 1 544 923 1 520 942 98,4%
Telep. önkorm. szoc. és gyermekjóléti felad. támog. 1 012 110 1 012 110 1 012 110 1 012 110 990 080 97,8%
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása 39 776 39 776 39 776 39 776 39 776 100,0%
Helyi önk.által felhasználható központosított előirányzatok 45 279 45 279 110 402 110 402 136 212 300,8%
Egyéb felhal. célú. Közp. tám. támogatása 0 0 2 076 075 2 076 075 0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 131 989 131 989 131 989 131 989 131 994 100,0%
1. Ebből: a) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 97 900 97 900 97 900 97 900 97 905 100,0%
2. b) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 30 089 30 089 30 089 30 089 30 089 100,0%
3. c) Pénzügyi befektetések bevételei 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 100,0%
IV. Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről) 1 339 558 2 396 280 2 273 304 2 273 304 2 270 386 169,5%
1.a Támogatásértékű működési bevétel 889 394 1 946 116 1 823 140 1 837 241 1 834 180 206,2%
1.b TB Alaptól átvett pénzeszköz 20 513 20 513 20 513 6 412 6 555 32,0%
2.a Támogatásértékű felhalmozási bevétel 429 651 429 651 429 651 429 651 429 651 100,0%
2.b TB Alaptól átvett pénzeszköz 0 0 0 0 0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről) 0 0 1 041 1 041 1 041
1. Működési célú pénzeszköz átvétel 0 0 1 041 1 041 1 041
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 0 0 0 0
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele,
(munk. tám., helyi tám.)
12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 89,3%
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 7 770 836 7 770 836 7 770 836 7 770 836
1. Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele 7 770 836 7 770 836 7 770 836 7 770 836
2. Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 14 694 938 23 522 496 25 593 639 25 593 639 23 564 724 160,4%
VIII. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK
1. Működési célú hitel felvétele
2. Forgatási célú értékpapír bevétele
3. Fejlesztési célú kötvény kibocsátás
4. Fejlesztési célú hitel felvétele
A. BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 14 694 938 23 522 496 25 593 639 25 593 639 23 564 724 160,4%
KIADÁSOK
1. Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai 7 276 845 8 101 822 8 188 991 8 177 590 8 257 821 113,5%
2. Önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások
(az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)
2 231 046 2 588 804 2 618 763 2 618 763 2 660 158 119,2%
3. Szociálpolitikai támogatások 894 047 900 702 906 111 906 111 900 159 100,7%
4. Speciális célú támogatások
5. Végleges pénzeszköz átadás 1 214 236 2 904 874 3 125 215 3 125 215 3 228 593 265,9%
6. Felújítási kiadások 319 023 548 412 818 591 818 591 872 809 273,6%
7. Beruházási kiadások 1 509 539 2 972 147 3 027 843 3 027 843 3 092 287 204,8%
8. Tartalékok (működési+felhalmozási) 1 244 202 5 499 735 4 902 125 4 913 526 4 542 250 365,1%
9. Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám., munk. kölcsön) 6 000 6 000 6 000 6 000 10 000 166,7%
I. KIADÁSOK ÖSSZESEN 14 694 938 23 522 496 23 593 639 23 593 639 23 564 077 160,4%
II. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 0 0 2 000 000 2 000 000 647
1. Működési célú hitel visszafizetése
2. Forgatási célú értékpapír kiadása
3. Fejlesztési célú hitel törlesztése 647
4. Fejlesztési célú kötvény beváltása 0 0 2 000 000 2 000 000 0
5. Egyéb kötelezettség törlesztése
B. KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 14 694 938 23 522 496 25 593 639 25 593 639 23 564 724 160,4%
többlet/hiány 0 0 0 0 0
Tájékoztató jelleggel 8 869 786
Intézményfinanszírozás 6 389 758 6 396 234 6 710 505 6 699 104 6 826 847 106,8%
0 0 0 0 0
8305180 16883134 18894535 16 737 877
14694938 23593639 25593639 23 564 724
8 898 701 10 898 701 8 869 786
7770836 7770836 7 770 836
1127865 3127865 1 098 950

1.b. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

eFt-ban
Sor-
sz.
Megnevezés 2013.
eredeti
2013. évi
I. mód.
2013.
II. mód.
2013.
III. mód.
2013.
IV. mód.
Index Sor-
sz.
Megnevezés 2013.
eredeti
2013. I.
mód.
2013.
II. mód.
2013.
III. mód.
2013.
IV. mód.
Index
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Kiadások Bevételek
1. Intézményi működési kiadások 9 507 891 10 690 626 10 807 754 10 796 353 10 917 979 114,8% 1. Intézményi működési bevételek 1 669 855 1 669 855 1 721 735 1 721 735 1 792 009 107,3%
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 8 630 660 8 630 660 8 630 660 8 630 660 8 630 660 100,0%
2. Végleges pénzeszköz átadás 856 405 2 447 114 2 467 576 2 467 576 2 479 775 289,6% 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 2 910 576 2 910 576 2 975 699 2 975 699 2 955 498 101,5%
3. Szociálpolitikai támogatások 894 047 900 702 906 111 906 111 900 159 100,7% 4. Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről) 909 907 1 966 629 1 843 653 1 843 653 1 840 735 202,3%
4. Speciális célú támogatások 5. Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről) 0 0 1 041 1 041 1 041
5. Működési tartalékok 846 202 1 211 281 870 227 881 628 610 037 72,1% 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 104 545 15 249 723 15 051 668 15 051 668 14 907 950 123,2% I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 14 120 998 15 177 720 15 172 788 15 172 788 15 219 943 107,8%
Belső finanszírozási műveletek Belső finanszírozási műveletek 2 088 456 2 088 456 2 088 456 2 088 456
Külső finanszírozási műveletek Külső finanszírozási műveletek
II. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 0 0 0 0 0 II. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 0 2 088 456 2 088 456 2 088 456 2 088 456 2013.
eredeti
hiány/
többlet
2013. I.
mód.
hiány/
többlet
2013. II. mód. hiány/
többlet
2013. III. mód. hiány/
többlet
2013. IV.
mód. hiány/
többlet
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 12 104 545 15 249 723 15 051 668 15 051 668 14 907 950 123,2% A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 14 120 998 17 266 176 17 261 244 17 261 244 17 308 399 122,6% 2 016 453 2 016 453 2 209 576 2 209 576 2 400 449 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 14 907 950 3 850 856
Önkormányzat fejlesztési kiadásai Önkormányzat felhalmozási bevételei MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 14 907 950 1 032 388
1. Önkormányzat felújítási kiadásai 319 023 669 426 818 591 818 591 872 809 273,6% 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 131 989 131 989 131 989 131 989 131 994 100,0% Önkormányzat fejlesztési kiadásai 8 656 127 5 807 382
2. Önkormányzat beruházási kiadásai 1 509 539 2 851 133 3 027 843 3 027 843 3 092 287 204,8% 2. Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú) 2 076 075 2 076 075 0 900 702
3. Fejlesztési tartalékok 398 000 4 288 454 4 031 898 4 031 898 3 932 213 988,0% 3. Támogatásértékű bevétel (Átvett pénzeszköz álllamházt. belülről) 429 651 429 651 429 651 429 651 429 651 100,0% 1 739 745
4. Végleges pénzeszköz átadás 357 831 457 760 657 639 657 639 748 818 209,3% 4. Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről) 0 0 0 0 0 707 369
5. Munkáltatói támogatás és pénzügyi befektetések vásárlása 6 000 6 000 6 000 6 000 10 000 166,7% 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 100,0% 1 211 281
I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 590 393 8 272 773 8 541 971 8 541 971 8 656 127 334,2% I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 573 940 573 940 2 650 015 2 650 015 573 945 100,0% 15 249 723
Belső finanszírozási műveletek Belső finanszírozási műveletek 5 682 380 5 682 380 5 682 380 5 682 380
Külső finanszírozási műveletek 2 000 000 2 000 000 647 Külső finanszírozási műveletek
II. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 0 0 2 000 000 2 000 000 647 II. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 0 5 682 380 5 682 380 5 682 380 5 682 380 2013.
eredeti
hiány/
többlet
2013. I.
mód.
hiány/
többlet
2013. II. mód. hiány/
többlet
2013. III. mód. hiány/
többlet
2013. IV.
mód. hiány/
többlet
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 2 590 393 8 272 773 10 541 971 10 541 971 8 656 774 334,2% B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 573 940 6 256 320 8 332 395 8 332 395 6 256 325 1090,1% -2 016 453 -2 016 453 -2 209 576 -2 209 576 -2 400 449
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B): 14 694 938 23 522 496 25 593 639 25 593 639 23 564 724 160,4% BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B): 14 694 938 23 522 496 25 593 639 25 593 639 23 564 724 160,4% 0 0 0 0 0
14694938 23522496 25593639 25593639 23 564 724 ell. 14 694 938 23 522 496 25 593 639 25 593 639 23 564 724 ell.
10898701 10898701 8 869 786
7770836 7770836 7 770 836 10 898 701 10 898 701 8 869 786
-3127865 -3127865 -1 098 950 MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 17 308 399
ebből:
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 15 219 943
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 5 682 380
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 6 256 325
ebből:
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 573 945
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 5 682 380

2. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Intézmény 1. Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei 2. Szociális Foglalkoztató
Előirányzat megnevezése 2013. évi
eredeti
2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
Index 2013. évi
eredeti
2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
Index
B E V É T E L E K
1. Intézményi saját bevételek 785 915 785 915 776 694 817 188 843 469 107,3% 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 785 915 785 915 776 694 817 188 843 469 107,3% 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 100,0%
- önként vállalt feladatok
2. Felhalmozási és tőkejell. bevételek
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
3. Működési célú átvett pénzeszköz 835 622 835 622 835 622 835 622 3 3 3 3
- állami feladat
- kötelező feladat 835 622 835 622 835 622 835 622 3 3 3 3
- önként vállalt feladatok
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
5. ÁFA bevétel 204 981 204 981 202 648 204 072 208 033 101,5% 6 210 6 210 6 210 6 210 6 210 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 204 981 204 981 202 648 204 072 208 033 101,5% 6 210 6 210 6 210 6 210 6 210 100,0%
- önként vállalt feladatok
6. Pénzmaradvány 144 668 144 668 144 668 144 668 8 174 8 174 8 174 8 174
- állami feladat
- kötelező feladat 144 668 144 668 144 668 144 668 8 174 8 174 8 174 8 174
- önként vállalt feladatok
7. Támogatás (Állami támogatás)
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 3 910 936 3 917 412 4 214 344 4 454 998 4 567 321 116,8% 111 440 111 440 113 426 113 426 115 015 103,2%
- állami feladat
- kötelező feladat 3 910 936 3 917 412 4 214 344 4 454 998 4 567 321 116,8% 111 440 111 440 113 426 113 426 115 015 103,2%
- önként vállalt feladatok
9. Támogatás TB alaptól 14 101 14 101
- állami feladat
- kötelező feladat 14 101 14 101
- önként vállalt feladatok
11. Adott kölcsönök visszatérülése
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+10) 4 901 832 5 888 598 6 173 976 6 470 649 6 613 214 134,9% 140 650 148 827 150 813 150 813 152 402 108,4%
K I A D Á S O K
11. Működési költségvetés 4 850 433 5 760 884 5 826 904 6 123 577 6 191 610 127,7% 140 650 148 327 150 313 150 313 151 902 108,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 4 850 433 5 760 884 5 826 904 6 123 577 6 191 610 127,7% 140 650 148 327 150 313 150 313 151 902 108,0%
- önként vállalt feladatok
14.1. Személyi juttatások 1 825 345 2 010 943 2 064 506 2 221 460 2 254 713 123,5% 94 003 94 003 95 567 95 567 96 818 103,0%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 485 876 522 612 537 043 583 693 592 276 121,9% 25 381 25 381 25 803 25 803 26 141 103,0%
14.3. Dologi kiadások 2 361 898 2 756 668 2 754 694 2 847 285 2 879 258 121,9% 21 266 22 564 22 564 22 564 22 564 106,1%
14.4. Működési célú pénzeszköz átadás 177 314 470 661 470 661 470 661 464 885 262,2% 6 379 6 379 6 379 6 379
14.5. Szociálpolitikai juttatások 478 478
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
13. Felújítás 7 585 224 759 224 759 256 866
- állami feladat
- kötelező feladat 7 585 224 759 224 759 256 866
- önként vállalt feladatok
14. Beruházás 51 399 120 129 122 313 122 313 164 738 320,5% 500 500 500 500
- állami feladat
- kötelező feladat 51 399 120 129 122 313 122 313 164 738 320,5% 500 500 500 500
- önként vállalt feladatok
15. Adott kölcsönök
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
16. Tartalék (pénzforg. nélküli)
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
17. Finanszírozási műveletek
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
18. Támogatás (Intézmény finanszírozás)
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+18) 4 901 832 5 888 598 6 173 976 6 470 649 6 613 214 134,9% 140 650 148 827 150 813 150 813 152 402 108,4%
Költségvetési létszámkeret 982,00 982,00 982,00 1 102,50 1 065,50 108,5% 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 100,0%
4 901 832 5 888 598 6 173 976 6 470 649 6 613 214 ell. 140 650 148 827 150 813 150 813 152 402
1 272 144 1 568 817 1 711 382 10 163 11 752
Intézmény 3. Szociális Intézmény 4. Újpesti Kulturális Központ
Előirányzat megnevezése 2013. évi
eredeti
2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
Index 2013. évi
eredeti
2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
Index
B E V É T E L E K
1. Intézményi saját bevételek 97 624 97 624 97 624 57 130 46 524 47,7% 71 800 71 800 71 800 71 800 72 295 100,7%
- állami feladat
- kötelező feladat 97 624 97 624 97 624 57 130 46 524 47,7% 71 800 71 800 71 800 71 800 72 295 100,7%
- önként vállalt feladatok
2. Felhalmozási és tőkejell. bevételek 5
- állami feladat
- kötelező feladat 5
- önként vállalt feladatok
3. Működési célú átvett pénzeszköz 0 0 0 7 007 7 007 7 007 9 722
- állami feladat
- kötelező feladat 0 0 0 7 007 7 007 7 007 9 722
- önként vállalt feladatok
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
5. ÁFA bevétel 5 300 5 300 5 300 3 876 3 774 71,2% 7 811 7 811 7 811 7 811 7 811 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 5 300 5 300 5 300 3 876 3 774 71,2% 7 811 7 811 7 811 7 811 7 811 100,0%
- önként vállalt feladatok
6. Pénzmaradvány 8 644 8 644 8 644 8 644 5 911 5 911 5 911 5 911
- állami feladat
- kötelező feladat 8 644 8 644 8 644 8 644 5 911 5 911 5 911 5 911
- önként vállalt feladatok
7. Támogatás (Állami támogatás)
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 530 831 530 831 541 683 289 628 292 463 55,1% 232 307 232 307 243 591 243 591 253 906 109,3%
- állami feladat
- kötelező feladat 530 831 530 831 541 683 289 628 292 463 55,1% 232 307 232 307 243 591 243 591 253 906 109,3%
- önként vállalt feladatok
9. Támogatás TB alaptól 20 513 20 513 20 513 6 412 6 555 32,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 20 513 20 513 20 513 6 412 6 555 32,0%
- önként vállalt feladatok
11. Adott kölcsönök visszatérülése
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+10) 654 268 662 912 673 764 365 690 357 965 54,7% 311 918 324 836 336 120 336 120 349 645 112,1%
K I A D Á S O K
11. Működési költségvetés 654 268 662 912 673 764 365 690 357 318 54,6% 311 918 323 636 334 920 334 920 348 445 111,7%
- állami feladat
- kötelező feladat 654 268 662 912 673 764 365 690 357 318 54,6% 311 918 323 636 334 920 334 920 348 445 111,7%
- önként vállalt feladatok
14.1. Személyi juttatások 341 033 343 486 348 204 182 273 182 550 53,5% 142 142 142 142 146 368 146 368 149 132 104,9%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 92 102 92 764 94 038 44 964 46 326 50,3% 38 034 38 034 39 167 39 167 39 883 104,9%
14.3. Dologi kiadások 220 433 225 962 230 822 138 231 126 219 57,3% 131 742 141 664 147 589 147 589 157 634 119,7%
14.4. Működési célú pénzeszköz átadás 1 953 1 796 1 796 1 796 1 796
14.5. Szociálpolitikai juttatások 700 700 700 222 270 38,6%
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
13. Felújítás
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
14. Beruházás 1 200 1 200 1 200 1 200
- állami feladat
- kötelező feladat 1 200 1 200 1 200 1 200
- önként vállalt feladatok
15. Adott kölcsönök
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
16. Tartalék (pénzforg. nélküli)
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
17. Finanszírozási műveletek 647
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok 647
18. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 0
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+18) 654 268 662 912 673 764 365 690 357 965 54,7% 311 918 324 836 336 120 336 120 349 645 112,1%
Költségvetési létszámkeret 158,75 158,75 158,75 0,00 0,00 0,0% 68,50 68,50 68,50 68,50 68,50 100,0%
654 268 662 912 673 764 365 690 357 965 311 918 324 836 336 120 349 645
-288 578 -296 303 24 202 37 727
Intézmény 5. Polgármesteri Hivatal Intézmények összesen
Előirányzat megnevezése 2013. évi
eredeti
2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
Index 2013. évi
eredeti
2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
Index
B E V É T E L E K
1. Intézményi saját bevételek 8 332 8 332 8 332 8 332 8 332 100,0% 986 671 986 671 977 450 977 450 993 620 100,7%
- állami feladat
- kötelező feladat 8 332 8 332 8 332 8 332 8 332 100,0% 986 671 986 671 977 450 977 450 993 620 100,7%
- önként vállalt feladatok
2. Felhalmozási és tőkejell. bevételek 0 0 0 0 5
- állami feladat
- kötelező feladat 0 0 0 0 5
- önként vállalt feladatok
3. Működési célú átvett pénzeszköz 214 090 214 090 214 090 214 090 0 1 056 722 1 056 722 1 056 722 1 059 437
- állami feladat
- kötelező feladat 0 214 090 214 090 214 090 214 090 0 1 056 722 1 056 722 1 056 722 1 059 437
- önként vállalt feladatok
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
- állami feladat
- kötelező feladat 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok
5. ÁFA bevétel 439 439 439 439 439 100,0% 224 741 224 741 222 408 222 408 226 267 100,7%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 439 439 439 439 439 100,0% 224 741 224 741 222 408 222 408 226 267 100,7%
- önként vállalt feladatok
6. Pénzmaradvány 0 222 520 222 520 222 520 222 520 0 389 917 389 917 389 917 389 917
- állami feladat
- kötelező feladat 0 222 520 222 520 222 520 222 520 0 389 917 389 917 389 917 389 917
- önként vállalt feladatok
7. Támogatás (Állami támogatás) 398 600 398 600 398 600 398 600 389 600 398 600 398 600 398 600 398 600 389 600
- állami feladat
- kötelező feladat 398 600 398 600 398 600 398 600 389 600 398 600 398 600 398 600 398 600 389 600
- önként vállalt feladatok
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 1 604 244 1 604 244 1 597 461 1 597 461 1 598 142 99,6% 6 389 758 6 396 234 6 710 505 6 699 104 6 826 847 106,8%
- állami feladat
- kötelező feladat 1 604 244 1 604 244 1 597 461 1 597 461 1 598 142 99,6% 6 389 758 6 396 234 6 710 505 6 699 104 6 826 847 106,8%
- önként vállalt feladatok
9. Támogatás TB alaptól 20 513 20 513 20 513 20 513 20 656 100,7%
- állami feladat
- kötelező feladat 20 513 20 513 20 513 20 513 20 656
- önként vállalt feladatok
11. Adott kölcsönök visszatérülése
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+10) 2 011 615 2 448 225 2 441 442 2 441 442 2 433 123 121,0% 8 020 283 9 473 398 9 776 115 9 764 714 9 906 349 123,5%
K I A D Á S O K
11. Működési költségvetés 1 970 790 2 387 332 2 384 359 2 384 359 2 376 040 120,6% 7 928 059 9 283 091 9 370 260 9 358 859 9 425 315 118,9%
- állami feladat
- kötelező feladat 1 970 790 2 387 332 2 384 359 2 384 359 2 376 040 120,6% 7 928 059 9 283 091 9 370 260 9 358 859 9 425 315 118,9%
- önként vállalt feladatok
14.1. Személyi juttatások 889 778 1 000 349 1 003 929 1 003 929 1 005 288 113,0% 3 292 301 3 590 923 3 658 574 3 649 597 3 688 501 112,0%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 240 241 307 975 308 942 308 942 309 309 128,7% 881 634 986 766 1 004 993 1 002 569 1 013 935 115,0%
14.3. Dologi kiadások 367 571 377 275 369 755 369 755 369 710 100,6% 3 102 910 3 524 133 3 525 424 3 525 424 3 555 385 114,6%
14.4. Működési célú pénzeszköz átadás 0 228 533 228 533 228 533 228 533 177 314 707 369 707 369 707 369 703 546 396,8%
14.5. Szociálpolitikai juttatások 473 200 473 200 473 200 473 200 463 200 473 900 473 900 473 900 473 900 463 948
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
- állami feladat
- kötelező feladat 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok
13. Felújítás 3 810 3 810 0 0 0 3 810 11 395 224 759 224 759 256 866 6741,9%
- állami feladat
- kötelező feladat 3 810 3 810 0 0 0 3 810 11 395 224 759 224 759 256 866
- önként vállalt feladatok
14. Beruházás 37 015 57 083 57 083 57 083 57 083 154,2% 88 414 178 912 181 096 181 096 223 521 252,8%
- állami feladat
- kötelező feladat 37 015 57 083 57 083 57 083 57 083 154,2% 88 414 178 912 181 096 181 096 223 521 252,8%
- önként vállalt feladatok
15. Adott kölcsönök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Tartalék (pénzforg. nélküli) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok
17. Finanszírozási műveletek 0 0 0 647
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 647
18. Támogatás (Intézmény finanszírozás)
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+18) 2 011 615 2 448 225 2 441 442 2 441 442 2 433 123 121,0% 8 020 283 9 473 398 9 776 115 9 764 714 9 906 349 123,5%
Költségvetési létszámkeret 218,00 218,00 218,00 218,00 218,00 100,0% 1 492 1 492 1 492 1 454 1 417 95,0%
2 011 615 2 448 225 2 441 442 2 441 442 2 433 123 8 020 283 9 473 398 9 776 115 9 764 714 9 906 349
0 0
Intézmény 6. Önkormányzat Önkormányzat mindösszesen
Előirányzat megnevezése 2013. évi
eredeti
2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
Index 2013. évi
eredeti
2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
Index
B E V É T E L E K
1. Intézményi saját bevételek 401 099 401 099 430 243 430 243 430 710 107,4% 1 387 770 1 387 770 1 407 693 1 407 693 1 424 330 102,6%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 401 099 401 099 430 243 430 243 430 710 107,4% 1 387 770 1 387 770 1 407 693 1 407 693 1 424 330 102,6%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0
2. Felhalmozási és tőkejell. bevételek 131 989 131 989 131 989 131 989 131 989 131 989 131 989 131 989 131 989 131 994 100,0%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 5
- önként vállalt feladatok 131 989 131 989 131 989 131 989 131 989 131 989 131 989 131 989 131 989 131 989 100,0%
3. Működési célú átvett pénzeszköz 889 394 889 394 767 459 767 459 761 683 85,6% 889 394 1 946 116 1 824 181 1 824 181 1 821 120 204,8%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 889 394 889 394 767 459 767 459 761 683 85,6% 889 394 1 946 116 1 824 181 1 824 181 1 821 120 204,8%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 429 651 429 651 429 651 429 651 429 651 100,0% 429 651 429 651 429 651 429 651 429 651 100,0%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 429 651 429 651 429 651 429 651 429 651 100,0% 429 651 429 651 429 651 429 651 429 651 100,0%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0
5. ÁFA bevétel 57 344 57 344 91 634 91 634 141 412 246,6% 282 085 282 085 314 042 314 042 367 679 130,3%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 57 344 57 344 91 634 91 634 141 412 246,6% 282 085 282 085 314 042 314 042 367 679 130,3%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0
6. Pénzmaradvány 0 7 380 919 7 380 919 7 380 919 7 380 919 0 7 770 836 7 770 836 7 770 836 7 770 836 7 770 836
- állami feladat
- kötelező feladat 0 7 380 919 7 380 919 7 380 919 7 380 919 0 7 770 836 7 770 836 7 770 836 7 770 836
- önként vállalt feladatok
7. Támogatás (Állami támogatás) 2 511 976 2 511 976 4 653 174 4 653 174 2 565 898 102,1% 2 910 576 2 910 576 5 051 774 5 051 774 2 955 498 101,5%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 2 511 976 2 511 976 4 653 174 4 653 174 2 565 898 102,1% 2 910 576 2 910 576 5 051 774 5 051 774 2 955 498 101,5%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) -6 389 758 -6 396 234 -6 710 505 -6 699 104 -6 826 847 106,8% -437 089
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat -6 389 758 -6 396 234 -6 710 505 -6 699 104 -6 826 847 106,8%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0
9. Támogatás TB alaptól 20 513 20 513 20 513 20 513 20 656 100,7%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 20 513 20 513 20 513 20 513 20 656 100,7%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0
11. Adott kölcsönök visszatérülése 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 100,0%
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. 8 630 660 8 630 660 8 630 660 8 630 660 8 630 660 100,0% 8 630 660 8 630 660 8 630 660 8 630 660 8 630 660 100,0%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 8 630 660 8 630 660 8 630 660 8 630 660 8 630 660 100,0% 8 630 660 8 630 660 8 630 660 8 630 660 8 630 660 100,0%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+10) 13 064 413 20 445 332 22 528 029 22 528 029 20 485 222 156,8% 8 292 880 17 126 262 18 883 134 18 894 535 16 737 877 201,8% 23 564 724 6 826 847
K I A D Á S O K
11. Működési költségvetés 3 330 284 4 755 351 4 811 181 4 811 181 4 872 598 146,3% 11 258 343 14 038 442 14 181 441 14 170 040 14 297 913 127,0%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 2 910 137 4 328 549 4 378 970 4 378 970 4 436 387 10 838 196 13 611 640 13 749 230 13 737 829 13 861 702 127,9%
- önként vállalt feladatok 420 147 426 802 432 211 432 211 436 211 420 147 426 802 432 211 432 211 436 211
14.1. Személyi juttatások 259 933 259 933 263 958 263 958 269 016 103,5% 3 552 234 3 850 856 3 922 532 3 913 555 3 957 517 111,4%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 45 622 45 622 46 726 46 726 48 092 105,4% 927 256 1 032 388 1 051 719 1 049 295 1 062 027 114,5%
14.3. Dologi kiadások 1 925 491 2 283 249 2 308 079 2 308 079 2 343 050 121,7% 5 028 401 5 807 382 5 833 503 5 833 503 5 898 435 117,3%
14.4. Működési célú pénzeszköz átadás 679 091 1 739 745 1 760 207 1 760 207 1 776 229 261,6% 856 405 2 447 114 2 467 576 2 467 576 2 479 775 289,6%
14.5. Szociálpolitikai juttatások 420 147 426 802 432 211 432 211 436 211 103,8% 894 047 900 702 906 111 906 111 900 159 100,7%
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 357 831 457 760 657 639 657 639 748 818 357 831 457 760 657 639 657 639 748 818 748 818
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 357 831 457 760 657 639 657 639 748 818 357 831 457 760 657 639 657 639 748 818
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0
13. Felújítás 315 213 537 017 593 832 593 832 615 943 195,4% 319 023 548 412 818 591 818 591 872 809 273,6% 872 809
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 315 213 537 017 593 832 593 832 615 943 195,4% 319 023 548 412 818 591 818 591 872 809 273,6%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0
14. Beruházás 1 421 125 2 793 235 2 846 747 2 846 747 2 868 766 201,9% 1 509 539 2 972 147 3 027 843 3 027 843 3 092 287 204,8% 3 092 287 0
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 1 421 125 2 793 235 2 846 747 2 846 747 2 868 766 201,9% 1 509 539 2 972 147 3 027 843 3 027 843 3 092 287 204,8%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0
15. Adott kölcsönök 6 000 6 000 6 000 6 000 10 000 6 000 6 000 6 000 6 000 10 000 166,7%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 6 000 6 000 6 000 6 000 10 000 6 000 6 000 6 000 6 000 10 000 166,7%
16. Tartalék (pénzforg. nélküli) 1 244 202 5 499 735 4 902 125 4 913 526 4 542 250 365,1% 1 244 202 5 499 735 4 902 125 4 913 526 4 542 250 365,1%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 1 244 202 5 499 735 4 902 125 4 913 526 4 542 250 365,1% 1 244 202 5 499 735 4 902 125 4 913 526 4 542 250 365,1%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0
17. Finanszírozási műveletek 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 647
- állami feladat
- kötelező feladat 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 0
- önként vállalt feladatok 647
18. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 6 389 758 6 396 234 6 710 505 6 699 104 6 826 847 106,8% -6 389 758 -6 396 234 -6 710 505 -6 699 104 -6 826 847 106,8%
- állami feladat
- kötelező feladat 6 389 758 6 396 234 6 710 505 6 699 104 6 826 847 106,8% -6 389 758 -6 396 234 -6 710 505 -6 699 104 -6 826 847 106,8%
- önként vállalt feladatok
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+18) 13 064 413 20 445 332 22 528 029 22 528 029 20 485 222 156,8% 8 305 180 17 126 262 18 883 134 18 894 535 16 737 877 201,5%
Költségvetési létszámkeret 1 492,25 1 492,25 1 492,25 1 454,00 1 417,00 95,0%
6 674 655 14 049 098 15 817 524 15 828 925 13 658 375 23 522 496 25 593 639 23 564 724
0 0 0 ez hiány összege 0 0
14 694 938 23 593 639 25 593 639 23 564 724 6 699 104 6 826 847
3 065 610 3 065 610 3 079 502

2.a./1. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Intézmény Nyár Óvoda JMK Óvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi
eredeti
2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
Index 2013. évi
eredeti
2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
Index
B E V É T E L E K
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 0 0 0,0% 24 0 0 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 24
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 6
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 69 624 67 036 68 456 68 456 68 959 99,0% 73 583 71 574 72 918 72 918 73 440 99,8%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 69 624 67 036 68 456 68 456 68 959 99,0% 73 613 71 574 72 918 72 918 73 440 99,8%
K I A D Á S O K
14. Működési költségvetés 69 624 67 036 68 456 68 456 68 959 99,0% 73 613 71 574 72 918 72 918 73 440 99,8%
14.1. Személyi juttatások 52 948 52 948 54 066 54 066 54 462 102,9% 55 985 56 377 57 435 57 435 57 846 103,3%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 14 088 14 088 14 390 14 390 14 497 102,9% 15 116 15 197 15 483 15 483 15 594 103,2%
14.3. Dologi kiadások 2 588 0,0% 2 512 0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 69 624 67 036 68 456 68 456 68 959 99,0% 73 613 71 574 72 918 72 918 73 440 99,8%
Költségvetési létszámkeret 30,00 30,00 30,00 30,00 32,00 106,7% 30,50 30,50 30,50 30,50 32,50 106,6%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0% 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 13,00 13,00 13,00 13,00 15,00 115,4% 13,50 13,50 13,50 13,50 15,50 114,8%
Intézmény Fóti Óvoda
Leiningen Tagóvoda
Karinthy Frigyes Óvoda
Óceán Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi
eredeti
2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
Index 2013. évi
eredeti
2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
Index
B E V É T E L E K
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 0 0 0,0% 0 0 0 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 80 079 77 585 79 585 79 585 80 094 100,0% 118 250 114 389 117 575 117 575 119 153 100,8%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 80 079 77 585 79 585 79 585 80 094 100,0% 118 250 114 389 117 575 117 575 119 153 100,8%
K I A D Á S O K
14. Működési költségvetés 80 079 77 585 79 585 79 585 80 094 100,0% 118 250 114 389 117 575 117 575 119 153 100,8%
14.1. Személyi juttatások 61 170 61 226 62 801 62 801 63 202 103,3% 90 042 90 290 92 799 92 799 94 041 104,4%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 16 359 16 359 16 784 16 784 16 892 103,3% 24 088 24 099 24 776 24 776 25 112 104,3%
14.3. Dologi kiadások 2 550 0 0,0% 4 120 0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 80 079 77 585 79 585 79 585 80 094 100,0% 118 250 114 389 117 575 117 575 119 153 100,8%
Költségvetési létszámkeret 33,00 33,00 33,00 33,00 37,50 113,6% 48,50 48,50 48,50 48,50 51,50 106,2%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 19,00 111,8% 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 100,0%
technikai létszámkeret 16,00 16,00 16,00 16,00 18,50 115,6% 20,50 20,50 20,50 20,50 23,50 114,6%
Intézmény Ambrus Óvoda
Vörösmarty Tagóvoda
Virág Óvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi
eredeti
2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
Index 2013. évi
eredeti
2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
Index
B E V É T E L E K
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 0 0 0,0% 0 0 0 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 85 984 83 492 85 451 85 451 88 978 103,5% 71 673 70 100 72 154 72 154 72 689 101,4%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 85 984 83 492 85 451 85 451 88 978 103,5% 71 673 70 100 72 154 72 154 72 689 101,4%
K I A D Á S O K
14. Működési költségvetés 85 984 83 492 85 451 85 451 88 978 103,5% 71 673 70 100 72 154 72 154 72 689 101,4%
14.1. Személyi juttatások 65 768 65 992 67 535 67 535 70 312 106,9% 54 372 55 282 56 899 56 899 57 320 105,4%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 17 500 17 500 17 916 17 916 18 666 106,7% 14 598 14 818 15 255 15 255 15 369 105,3%
14.3. Dologi kiadások 2 716 0,0% 2 703 0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 85 984 83 492 85 451 85 451 88 978 103,5% 71 673 70 100 72 154 72 154 72 689 101,4%
Költségvetési létszámkeret 36,50 36,50 36,50 36,50 36,50 100,0% 30,00 30,00 30,00 30,00 32,00 106,7%
ebből: pedagógus létszámkeret 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 100,0% 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 100,0% 13,00 13,00 13,00 13,00 15,00 115,4%
Intézmény Viola Óvoda Liget Óvoda
Királykerti Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi
eredeti
2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
Index 2013. évi
eredeti
2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
Index
B E V É T E L E K
1. Intézményi saját bevételek 240 0 0 0 0 0,0% 0 0 0 0 0
- alaptevékenység bevételei 240 0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 65 0,0%
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 71 102 69 019 70 274 70 274 70 738 99,5% 109 294 105 477 107 471 107 471 108 258 99,1%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 71 407 69 019 70 274 70 274 70 738 99,1% 109 294 105 477 107 471 107 471 108 258 99,1%
K I A D Á S O K
14. Működési költségvetés 71 407 69 019 70 274 70 274 70 738 99,1% 109 294 105 477 107 471 107 471 108 258 99,1%
14.1. Személyi juttatások 54 549 54 639 55 627 55 627 55 992 102,6% 83 094 83 271 84 841 84 841 85 461 102,8%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 14 372 14 380 14 647 14 647 14 746 102,6% 22 196 22 206 22 630 22 630 22 797 102,7%
14.3. Dologi kiadások 2 486 0 0 0 0,0% 4 004 0 0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 71 407 69 019 70 274 70 274 70 738 99,1% 109 294 105 477 107 471 107 471 108 258 99,1%
Költségvetési létszámkeret 30,00 30,00 30,00 30,00 32,00 106,7% 46,50 46,50 46,50 46,50 49,00 105,4%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0% 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 100,0%
technikai létszámkeret 13,00 13,00 13,00 13,00 15,00 115,4% 21,50 21,50 21,50 21,50 24,00 111,6%
Intézmény Deák Ovi Dalos Ovi
Előirányzat megnevezése 2013. évi
eredeti
2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
Index 2013. évi
eredeti
2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
Index
B E V É T E L E K
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 0 0 0,0% 264 0 0 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 264 0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 71 0,0%
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 75 490 73 948 75 464 75 464 76 063 100,8% 70 910 68 769 70 344 70 344 70 894 100,0%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 75 490 73 948 75 464 75 464 76 063 100,8% 71 245 68 769 70 344 70 344 70 894 99,5%
K I A D Á S O K
14. Működési költségvetés 75 490 73 948 75 464 75 464 76 063 100,8% 71 245 68 769 70 344 70 344 70 894 99,5%
14.1. Személyi juttatások 57 791 58 514 59 709 59 709 60 181 104,1% 54 044 54 220 55 460 55 460 55 893 103,4%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 15 315 15 434 15 755 15 755 15 882 103,7% 14 549 14 549 14 884 14 884 15 001 103,1%
14.3. Dologi kiadások 2 384 0 0 0 0,0% 2 652 0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 75 490 73 948 75 464 75 464 76 063 100,8% 71 245 68 769 70 344 70 344 70 894 99,5%
Költségvetési létszámkeret 31,00 31,00 31,00 31,00 33,00 106,5% 32,00 32,00 32,00 32,00 34,00 106,3%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0% 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 14,00 14,00 14,00 14,00 16,00 114,3% 15,00 15,00 15,00 15,00 17,00 113,3%
Intézmény Aradi Óvoda
Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
Bőrfestő Óvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi
eredeti
2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
Index 2013. évi
eredeti
2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
Index
B E V É T E L E K
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 0 0 0,0% 0 0 0 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 133 074 129 320 131 238 131 238 131 978 99,2% 67 671 65 274 66 745 66 745 67 372 99,6%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 133 074 129 320 131 238 131 238 131 978 99,2% 67 671 65 274 66 745 66 745 67 372 99,6%
K I A D Á S O K
14. Működési költségvetés 133 074 129 320 131 238 131 238 131 978 99,2% 67 671 65 274 66 745 66 745 67 372 99,6%
14.1. Személyi juttatások 101 251 101 875 103 385 103 385 103 968 102,7% 51 253 51 449 52 608 52 608 53 110 103,6%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 27 309 27 445 27 853 27 853 28 010 102,6% 13 817 13 825 14 137 14 137 14 262 103,2%
14.3. Dologi kiadások 4 514 0,0% 2 601 0 0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 133 074 129 320 131 238 131 238 131 978 99,2% 67 671 65 274 66 745 66 745 67 372 99,6%
Költségvetési létszámkeret 59,50 59,50 59,50 59,50 60,00 100,8% 30,00 30,00 30,00 30,00 32,00 106,7%
ebből: pedagógus létszámkeret 32,50 32,50 32,50 32,50 31,00 95,4% 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 27,00 27,00 27,00 27,00 29,00 107,4% 13,00 13,00 13,00 13,00 15,00 115,4%
Intézmény Homoktövis Óvoda Park Óvoda
Lakkozó Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi
eredeti
2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
Index 2013. évi
eredeti
2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
Index
B E V É T E L E K
1. Intézményi saját bevételek 630 0 0 0 0 0,0% 370 0 0 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 630 0,0% 370 0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 170 0,0% 100 0,0%
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 68 417 67 690 69 173 69 173 69 888 102,2% 126 838 122 819 125 333 125 333 125 582 99,0%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 69 217 67 690 69 173 69 173 69 888 101,0% 127 308 122 819 125 333 125 333 125 582 98,6%
K I A D Á S O K
14. Működési költségvetés 69 217 67 690 69 173 69 173 69 888 101,0% 127 308 122 819 125 333 125 333 125 582 98,6%
14.1. Személyi juttatások 52 539 53 325 54 493 54 493 55 087 104,8% 96 768 96 856 98 835 98 835 99 031 102,3%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 14 153 14 365 14 680 14 680 14 801 104,6% 25 963 25 963 26 498 26 498 26 551 102,3%
14.3. Dologi kiadások 2 525 0 0 0 0,0% 4 577 0 0 0 0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 69 217 67 690 69 173 69 173 69 888 101,0% 127 308 122 819 125 333 125 333 125 582 98,6%
Költségvetési létszámkeret 30,00 30,00 30,00 30,00 32,00 106,7% 54,00 54,00 54,00 54,00 56,00 103,7%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0% 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 100,0%
technikai létszámkeret 13,00 13,00 13,00 13,00 15,00 115,4% 25,00 25,00 25,00 25,00 27,00 108,0%
Intézmény Óvodák összesen
Előirányzat megnevezése 2013. évi
eredeti
2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
Index
B E V É T E L E K
1. Intézményi saját bevételek 1 528 0 0 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 1 528 0 0 0 0 0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei 0 0 0 0 0
- kamatbevételek 0 0 0 0 0
2. Felhalmozási célú bevételek 0 0 0 0 0
3. Működési célú átvett pénzeszköz 0 0 0 0 0
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 0 0 0
5. ÁFA bevétel 412 0 0 0 0 0,0%
6. Pénzmaradvány 0 0 0 0 0
7. Támogatás (Állami támogatás) 0 0 0 0 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 1 221 989 1 186 492 1 212 181 1 212 181 1 224 086 100,2%
9. Támogatás TB alaptól 0 0 0 0 0
10. Hitel, kötvény kibocsátás 0 0 0 0 0
11. Éven belüli értékpapír 0 0 0 0 0
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. 0 0 0 0 0
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 1 223 929 1 186 492 1 212 181 1 212 181 1 224 086 100,0%
K I A D Á S O K 0 0
14. Működési költségvetés 1 223 929 1 186 492 1 212 181 1 212 181 1 224 086 100,0%
14.1. Személyi juttatások 931 574 936 264 956 493 956 493 965 906 103,7%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 249 423 250 228 255 688 255 688 258 180 103,5%
14.3. Dologi kiadások 42 932 0 0 0 0 0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás 0 0 0 0 0
14.5. Egyéb támogatás 0 0 0 0 0
14.6. Ellátottak támogatása 0 0 0 0 0
15. Felújítás 0 0 0 0 0
16. Beruházás 0 0 0 0 0
17. Hitelek, értékpapírok 0 0 0 0 0
18. Tartalék (pénzforg. nélküli) 0 0 0 0 0
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 0 0 0 0 0
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 1 223 929 1 186 492 1 212 181 1 212 181 1 224 086 100,0%
Költségvetési létszámkeret 521,50 521,50 521,50 521,50 550 105,5%
ebből: pedagógus létszámkeret 286,50 286,50 286,50 286,50 287 100,2%
technikai létszámkeret 235,00 235,00 235,00 235,00 263 111,9%

2.a./2. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Intézmény Óvodai intézmények összesen Piac és Vásárcsarnok
Előirányzat megnevezése 2013. évi
eredeti
2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
Index 2013. évi
eredeti
2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
Index
B E V É T E L E K
1. Intézményi saját bevételek 1 528 0 0 0 0 0,0% 221 667 23 416 23 580 23 580 23 724 10,7%
- alaptevékenység bevételei 1 528 0 0 0 0 0,0% 221 667 23 416 23 580 23 580 23 724 10,7%
- vállalkozási tevékenység bevételei 0 0 0 0 0
- kamatbevételek 0 0 0 0 0
2. Felhalmozási célú bevételek 0 0 0 0 0
3. Működési célú átvett pénzeszköz 0 0 0 0 0
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 0 0 0
5. ÁFA bevétel 412 0 0 0 0 0,0% 59 850 6 322 6 366 6 366 6 405 10,7%
6. Pénzmaradvány 0 0 0 0 0
7. Támogatás (Állami támogatás) 0 0 0 0 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 1 221 989 1 186 492 1 212 181 1 212 181 1 224 086 97,1% 0 0 197 197 0
9. Támogatás TB alaptól 0 0 0 0 0
10. Hitel, kötvény kibocsátás 0 0 0 0 0
11. Éven belüli értékpapír 0 0 0 0 0
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. 0 0 0 0 0
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12) 1 223 929 1 186 492 1 212 181 1 212 181 1 224 086 96,9% 281 517 29 738 30 143 30 143 30 129 10,7%
K I A D Á S O K 0 0
14. Működési költségvetés 1 223 929 1 186 492 1 212 181 1 212 181 1 224 086 96,9% 281 517 29 738 30 143 30 143 30 129 10,7%
14.1. Személyi juttatások 931 574 936 264 956 493 956 493 965 906 100,5% 23 428 23 428 23 747 23 747 23 740 101,3%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 249 423 250 228 255 688 255 688 258 180 100,3% 6 310 6 310 6 396 6 396 6 389 101,3%
14.3. Dologi kiadások 42 932 0 0 0 0 0,0% 74 465 0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás 0 0 0 0 0 177 314 0,0%
14.5. Egyéb támogatás 0 0 0 0 0
14.6. Ellátottak támogatása 0 0 0 0 0
15. Felújítás 0 0 0 0 0
16. Beruházás 0 0 0 0 0
17. Hitelek, értékpapírok 0 0 0 0 0
18. Tartalék (pénzforg. nélküli) 0 0 0 0 0
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 0 0 0 0 0
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 1 223 929 1 186 492 1 212 181 1 212 181 1 224 086 96,9% 281 517 29 738 30 143 30 143 30 129 10,7%
Költségvetési létszámkeret 521,50 521,50 521,50 521,50 550,00 100,0% 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 286,50 286,50 286,50 286,50 287,00 100,0%
technikai létszámkeret 235,00 235,00 235,00 235,00 263,00 100,0%
Intézmény Szociális Intézmény Újpesti Bölcsődék Intézménye
Előirányzat megnevezése 2013. évi
eredeti
2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
Index 2013. évi
eredeti
2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
Index
B E V É T E L E K
1. Intézményi saját bevételek 19 759 0 0 0 0
- alaptevékenység bevételei 19 759
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 187 232 189 297 450 573 438 643 450 752 450 752 455 801 101,2%
9. Támogatás TB alaptól 14 101 14 101
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12) 201 333 203 398 470 332 438 643 450 752 450 752 455 801 96,9%
K I A D Á S O K
14. Működési költségvetés 201 333 203 398 470 332 438 643 450 752 450 752 455 801 96,9%
14.1. Személyi juttatások 155 166 156 792 345 645 346 435 355 970 355 970 359 863 104,1%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 46 167 46 606 92 017 92 208 94 782 94 782 95 709 104,0%
14.3. Dologi kiadások 32 670 0 0 229 0,7%
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 201 333 203 398 470 332 438 643 450 752 450 752 455 801 96,9%
Költségvetési létszámkeret 144,00 144,00 237,00 237,00 237,00 237,00 237,00 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret
technikai létszámkeret
Intézmény Gazdasági Intézmény Központ GI-hez tartozó egyéb int. összesen
Előirányzat megnevezése 2013. évi
eredeti
2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
Index 2013. évi
eredeti
2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
Index
B E V É T E L E K
1. Intézményi saját bevételek 542 961 762 499 753 114 793 608 819 745 151,0% 784 387 785 915 776 694 817 188 843 469 107,5%
- alaptevékenység bevételei 542 961 762 499 753 114 793 608 819 745 151,0% 784 387 785 915 776 694 817 188 843 469 107,5%
- vállalkozási tevékenység bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- kamatbevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Felhalmozási célú bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Működési célú átvett pénzeszköz 0 835 622 835 622 835 622 835 622 0 835 622 835 622 835 622 835 622
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. ÁFA bevétel 144 719 198 659 196 282 197 706 201 628 139,3% 204 569 204 981 202 648 204 072 208 033 101,7%
6. Pénzmaradvány 0 144 668 144 668 144 668 144 668 0 144 668 144 668 144 668 144 668
7. Támogatás (Állami támogatás) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 2 238 374 2 292 277 2 551 214 2 604 636 2 698 137 120,5% 2 688 947 2 730 920 3 002 163 3 242 817 3 343 235 124,3%
9. Támogatás TB alaptól 0 0 0 0 0 0 0 0 14 101 14 101
10. Hitel, kötvény kibocsátás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Éven belüli értékpapír 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12) 2 926 054 4 233 725 4 480 900 4 576 240 4 699 800 160,6% 3 677 903 4 702 106 4 961 795 5 258 468 5 389 128 146,5%
K I A D Á S O K
14. Működési költségvetés 2 874 655 4 106 011 4 133 828 4 229 168 4 278 196 148,8% 3 626 504 4 574 392 4 614 723 4 911 396 4 967 524 137,0%
14.1. Személyi juttatások 524 698 704 816 728 296 730 084 748 412 142,6% 893 771 1 074 679 1 108 013 1 264 967 1 288 807 144,2%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 138 126 173 866 180 177 180 660 185 392 134,2% 236 453 272 384 281 355 328 005 334 096 141,3%
14.3. Dologi kiadások 2 211 831 2 756 668 2 754 694 2 847 285 2 879 029 130,2% 2 318 966 2 756 668 2 754 694 2 847 285 2 879 258 124,2%
14.4. Pénzeszköz átadás 0 470 661 470 661 470 661 464 885 177 314 470 661 470 661 470 661 464 885 262,2%
14.5. Egyéb támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.6. Ellátottak támogatása 0 0 0 478 478 0 0 0 478 478
15. Felújítás 0 7 585 224 759 224 759 256 866 0 7 585 224 759 224 759 256 866
16. Beruházás 51 399 120 129 122 313 122 313 164 738 320,5% 51 399 120 129 122 313 122 313 164 738 320,5%
17. Hitelek, értékpapírok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Tartalék (pénzforg. nélküli) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 2 926 054 4 233 725 4 480 900 4 576 240 4 699 800 160,6% 3 677 903 4 702 106 4 961 795 5 258 468 5 389 128 146,5%
Költségvetési létszámkeret 209,50 209,50 209,50 186,00 120,50 57,5% 460,50 460,50 460,50 581,00 515,50 111,9%
ebből: pedagógus létszámkeret
technikai létszámkeret
Intézmény Gazdasági Intézmény mindösszesen
Előirányzat megnevezése 2013. évi
eredeti
2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
Index
B E V É T E L E K
1. Intézményi saját bevételek 785 915 785 915 776 694 817 188 843 469 107,3%
- alaptevékenység bevételei 785 915 785 915 776 694 817 188 843 469 107,3%
- vállalkozási tevékenység bevételei 0 0 0 0 0
- kamatbevételek 0 0 0 0 0
2. Felhalmozási célú bevételek 0 0 0 0 0
3. Működési célú átvett pénzeszköz 0 835 622 835 622 835 622 835 622
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 0 0 0
5. ÁFA bevétel 204 981 204 981 202 648 204 072 208 033 101,5%
6. Pénzmaradvány 0 144 668 144 668 144 668 144 668
7. Támogatás (Állami támogatás) 0 0 0 0 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 3 910 936 3 917 412 4 214 344 4 454 998 4 567 321 116,8%
9. Támogatás TB alaptól 0 0 0 14 101 14 101
10. Hitel, kötvény kibocsátás 0 0 0 0 0
11. Éven belüli értékpapír 0 0 0 0 0
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. 0 0 0 0 0
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12) 4 901 832 5 888 598 6 173 976 6 470 649 6 613 214 134,9%
K I A D Á S O K
14. Működési költségvetés 4 850 433 5 760 884 5 826 904 6 123 577 6 191 610 127,7%
14.1. Személyi juttatások 1 825 345 2 010 943 2 064 506 2 221 460 2 254 713 123,5%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 485 876 522 612 537 043 583 693 592 276 121,9%
14.3. Dologi kiadások 2 361 898 2 756 668 2 754 694 2 847 285 2 879 258 121,9%
14.4. Pénzeszköz átadás 177 314 470 661 470 661 470 661 464 885 262,2%
14.5. Egyéb támogatás 0 0 0 0 0
14.6. Ellátottak támogatása 0 0 0 478 478
15. Felújítás 0 7 585 224 759 224 759 256 866
16. Beruházás 51 399 120 129 122 313 122 313 164 738 320,5%
17. Hitelek, értékpapírok 0 0 0 0 0
18. Tartalék (pénzforg. nélküli) 0 0 0 0 0
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 0 0 0 0 0
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 4 901 832 5 888 598 6 173 976 6 470 649 6 613 214 134,9%
Költségvetési létszámkeret 982,00 982,00 982,00 1 102,50 1 065,50 108,5%
ebből: pedagógus létszámkeret 286,50 286,50 286,50 286,50 287,00 100,2%
technikai létszámkeret 235,00 235,00 235,00 235,00 263,00 111,9%

2.a./2.1. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Intézmény Nyár Óvoda JMK óvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi
eredeti
2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
Index 2013. évi
eredeti
2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
Index
B E V É T E L E K
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 0 24 24 24 24
- alaptevékenység bevételei 24 24 24 24
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 5 555 5 555 5 555 5 555 4 303 4 303 4 303 4 303
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 6 6 6 6
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 2 588 2 588 2 588 2 610 2 482 2 482 2 482 2 689
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12) 8 143 8 143 8 143 8 165 6 815 6 815 6 815 7 022
K I A D Á S O K
14. Működési költségvetés 8 143 8 143 8 143 8 165 5 978 5 978 5 978 6 185
14.1. Személyi juttatások 2 853 2 853 2 853 2 853 1 804 1 804 1 804 1 804
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 495 495 495 495 250 250 250 250
14.3. Dologi kiadások 4 198 4 198 4 198 4 220 3 443 3 443 3 443 3 650
14.4. Pénzeszköz átadás 597 597 597 597 481 481 481 481
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás 837 837 837 837
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 8 143 8 143 8 143 8 165 6 815 6 815 6 815 7 022
Költségvetési létszámkeret
ebből: pedagógus létszámkeret
technikai létszámkeret
Intézmény Fóti Óvoda
Leiningen Tagóvoda
Karinthy Frigyes Óvoda
Óceán Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi
eredeti
2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
Index 2013. évi
eredeti
2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
Index
B E V É T E L E K
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0
- alaptevékenység bevételei
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 6 243 6 243 6 243 6 243 5 134 5 134 5 134 5 134
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 2 550 2 550 2 550 2 602 4 120 4 120 4 120 4 374
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11.