Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

az Újpest Kártyáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya

a) *  az újpesti lakóhellyel, illetve bejelentett lakóhely hiányában újpesti tartózkodási hellyel rendelkező magánszemélyekre, továbbá a 4. § (1) bekezdés ac) és ad) alpontja szerinti köztisztviselőkre, közalkalmazottakra, munkavállalókra és egyesületi tagokra (a továbbiakban: kedvezményezett)

b) a kedvezményeket biztosító gazdálkodó szervezetekre és egyéb szervezetekre (a továbbiakban: kedvezményt nyújtó szervezet)

terjed ki.

2. § Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az újpestiek részére kedvezményekre jogosító kártyát bocsát ki Újpest Kártya elnevezéssel (a továbbiakban: Újpest Kártya).

3. § (1) Az Újpest Kártya az alábbi kedvezményekre jogosít:

a) az Önkormányzat, az Önkormányzat intézményei és az Önkormányzat tulajdonosi részesedésével működő gazdasági társaságok által nyújtott egyes térítéses lakossági szolgáltatások kedvezményes igénybevétele, egyes belépőjegyek kedvezményes vásárlása,

b) a kártyarendszerbe belépett kedvezményt nyújtó szervezeteknél kedvezményes vásárlási és szolgáltatás igénybevételi lehetőségek.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (1) bekezdés a) pontja szerinti kedvezményesen igénybe vehető önkormányzati szolgáltatások körének és a kedvezmények mértékének meghatározására. Az Önkormányzat intézményei és az Önkormányzat tulajdonosi részesedésével működő gazdasági társaságok maguk határozzák meg az általuk nyújtott, kedvezményesen igénybe vehető szolgáltatások és a kedvezményesen vásárolható belépőjegyek, termékek körét, valamint a kedvezmények mértékét.

(3) A kedvezményt nyújtó szervezet maga határozza meg az (1) bekezdés b) pontja szerinti kedvezményesen vásárolható termékek és kedvezményesen igénybe vehető szolgáltatások körét, valamint a kedvezmények mértékét.

3/A. § *  (1) Az Önkormányzat a kártyatulajdonosok részére esetenként tárgyi juttatásokat is biztosíthat.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tárgyi juttatást külön nem kell igényelni. Az átvétel lehetőségéről és annak feltételeiről (helyéről, időpontjáról) az érintetteket tájékoztatni kell.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (1) bekezdés szerinti tárgyi juttatások biztosításáról való döntés meghozatalára, a tárgyi juttatások tartalmának és az átvétel feltételeinek meghatározására.

4. § (1) Az Önkormányzat - az Újpest Kártya minél szélesebb körű használata és a kedvezmények minél szélesebb körű biztosítása érdekében - kártyarendszert (a továbbiakban: kártyarendszer) működtet, amelybe

a) kedvezményezettként bármely

aa) újpesti lakóhellyel rendelkező magánszemély,

ab) bejelentett lakóhely hiányában újpesti tartózkodási hellyel rendelkező magánszemély,

ac) az Újpesti Polgármesteri Hivatalban, az Önkormányzat intézményeiben és az Önkormányzat tulajdonosi részesedésével működő gazdasági társaságoknál foglalkoztatott köztisztviselő, közalkalmazott vagy munkavállaló,

ad) *  a Budapest Főváros IV. kerületben székhellyel/telephellyel rendelkező gazdasági társaságoknál, rendvédelmi, tűzoltási és műszaki mentési feladatot ellátó, mentő- és egészségügyi feladatot ellátó szerveinél foglalkoztatott közalkalmazott, munkavállaló, polgári védelmi és tűzoltási tevékenységet ellátó egyesületnél tag

b) kedvezményt nyújtó szervezetként bármely a kártyatulajdonosok részére kedvezményes vásárlási lehetőséget vagy kedvezményes szolgáltatás igénybevételi lehetőséget biztosító gazdálkodó szervezet vagy egyéb szervezet

beléphet.

(2) A kártyarendszerhez internetes honlap tartozik, amely naprakész módon tartalmazza:

a) az Újpest Kártya használatára és a kártyarendszerbe való belépésre vonatkozó információkat,

b) a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti kedvezményesen igénybe vehető szolgáltatások és belépőjegyek körét és a kedvezmények mértékét,

c) a kedvezményt nyújtó szervezetek körét, a kedvezményesen vásárolható termékek és kedvezményesen igénybe vehető szolgáltatások körét, valamint a kedvezmények mértékét.

(3) A kártyarendszeren keresztül a kártyatulajdonosok - amennyiben elektronikus elérhetőségüket megadták és ezen lehetőséget nem zárták ki - rendszeresen elektronikus hírlevelet kapnak.

5. § (1) A kártyarendszerbe való belépés kérelem alapján, önkéntesen történik. Az Újpest Kártyát igénylő személynek a jogosultságát megfelelően igazolnia kell.

(2) A kártyarendszerbe belépő kedvezményezettek névre szóló sorszámozott és a lejárat idejét tartalmazó, egyedi azonosítóval ellátott - nem elektronikus - kártyát kapnak.

(3) A kártyarendszerbe belépett kedvezményt nyújtó szervezetek 3 napon belül kötelesek bejelenteni a kártyarendszer üzemeltetőjének

a) a kedvezményesen vásárolható termékek és a kedvezményesen igénybe vehető szolgáltatások körének változását,

b) az általuk nyújtott kedvezmények mértékének változását,

c) az Újpest Kártya elfogadásának felfüggesztését,

d) az adataikban bekövetkezett változásokat.

6. § (1) A 3. § (1) bekezdése szerinti kedvezményeket csak érvényes Újpest Kártyával lehet igénybe venni.

(2) Az Újpest Kártya át nem ruházható és - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - kizárólag a kártyatulajdonos részére biztosítja a kedvezmény igénybevételét.

(3) Ugyanazon Újpest Kártyával a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti intézményekbe, rendezvényekre egyidejűleg legfeljebb 2 kedvezményes belépőjegy vásárolható.

7. § A kedvezményt nyújtó szervezetek az Újpest Kártya emblémáját és a kedvezmény mértékét jól látható helyen kötelesek elhelyezni.

8. § (1) A kártyarendszerbe belépett kedvezményezettekről és kedvezményt nyújtó szervezetekről az általuk szolgáltatott adatok alapján nyilvántartást kell vezetni.

(2) Az Újpest Kártya igénylése esetén az igénylőnek meg kell adnia természetes személyazonosító adatait, egyben felhatalmazást kell adnia ezen adatai kezelésére. A rendelkezésre bocsátott adatok kizárólag a kártyarendszer üzemeltetése érdekében használhatóak fel.

9. § (1) *  Az Újpest Kártya a kiadás időpontjától számított 4 évig érvényes. Elveszett, megrongálódott kártya pótlása esetén a pótolt kártya érvényessége az eredeti kártya érvényességével egyezik meg. Ezt követően a kártyát 4 évente érvényesíttetni kell a nyilvántartás adatainak megerősítésével.

(2) Az Újpest Kártya lejárata esetén új kártya kibocsátását kell kezdeményezni.

10. § (1) Az Újpest Kártya első alkalommal történő kibocsátása díjmentes.

(2) Az elveszett, ellopott, megsemmisült vagy megrongálódott Újpest Kártya pótlásáért, illetve az Újpest Kártya lejáratát követően az új kártya kibocsátásáért a kártyaszabályzatban meghatározott mértékű díjat kell fizetni.

(3) A kedvezményt nyújtó szervezetnek a kártyarendszerbe történő belépésért a kártyaszabályzatban meghatározott mértékű díjat kell fizetnie.

11. § A kedvezményt nyújtó szervezetek részére biztosítani kell a kártyajogosultság és kártyaérvényesség ellenőrzésének lehetőségét.

12. § (1) A kártyatulajdonos az Újpest Kártyára való jogosultsága megszűnését 15 napon belül köteles bejelenteni a kártyarendszer üzemeltetőjénél. A bejelentéssel egyidejűleg a kártyát is le kell adni.

(2) Az Újpest Kártyát - díjmentesen - érvényteleníteni kell

a) az (1) bekezdésben meghatározott esetben,

b) ha annak elvesztését, ellopását vagy megsemmisülését a kártyatulajdonos bejelenti,

c) ha a kártyát a kártyabirtokos bármely okból visszaadja.

13. § A kártyarendszerből törölni kell azt a kedvezményezettet és azt a kedvezményt nyújtó szervezetet, amely a jelen rendeletben, a vele kötött megállapodásban vagy a kártyarendszer szabályzataiban foglalt előírásokat súlyosan megsérti.

14. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Újpest Kártya kibocsátásának és a kártyarendszer működtetésének - az e rendeletben nem szabályozott - egyéb részletes feltételeinek meghatározására, a szükséges szabályzatok kiadására, megállapodások megkötésére és az e rendelet végrehajtása érdekében szükséges egyéb intézkedések megtételére.

(2) *  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Újpest Kártya kibocsátásáról, a kártyarendszer üzemeltetéséről és működtetéséről az Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közreműködésével gondoskodjon.

15. § Ez a rendelet 2013. november 1. napján lép hatályba.

Dr. Tahon Róbert
jegyző
Wintermantel Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2013. szeptember 30. napján.

Dr. Tahon Róbert
jegyző