Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2013. évi összevont költségvetéséről és végrehajtás szabályairól szóló - többször módosított - Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelye (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1-2. § * 

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

3-4. § * 

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

5-6. § * 

HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Dr. Tahon Róbert Wintermantel Zsolt
jegyző polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2013. november 28. napján.

Dr. Tahon Róbert
jegyző

1.a számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2013. eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013.évi V. mód. Index
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Bevételek
I. Működési bevételek 10 300 515 10 300 515 10 352 395 10 352 395 10 422 669 10 617 657 103,1%
1. Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei 1 211 412 1 211 412 1 199 858 1 199 858 1 219 887 1 223 375 101,0%
2. Önkormányzat működési bevételei 458 443 458 443 521 877 521 877 572 122 573 622 125,1%
3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 8 630 660 8 630 660 8 630 660 8 630 660 8 630 660 8 820 660 102,2%
ebből: a.) Helyi adók 8 283 660 8 283 660 8 283 660 8 283 660 8 283 660 8 473 660 102,3%
b.) Átengedett központi adók 224 000 224 000 224 000 224 000 224 000 224 000 100,0%
c.) Bírságok, pótlékok 0 0 0 0 0 0
d.) Egyéb sajátos bevételek 123 000 123 000 123 000 123 000 123 000 123 000 100,0%
II. Támogatások
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 2 910 576 2 910 576 5 051 774 5 051 774 2 955 498 3 072 106 105,5%
Helyi önk.működésének általános támogatása 268 488 268 488 268 488 268 488 268 488 268 488 100,0%
Telep.önkorm.egyes köznevelési és gyermekétkezt.felad.támog. 1 544 923 1 544 923 1 544 923 1 544 923 1 520 942 1 596 189 103,3%
Telep.önkorm.szoc.és gyermekjóléti felad.támog. 1 012 110 1 012 110 1 012 110 1 012 110 990 080 990 080 97,8%
Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása 39 776 39 776 39 776 39 776 39 776 39 776 100,0%
Helyi önk.által felhasználható központosított előirányzatok 45 279 45 279 110 402 110 402 136 212 177 573 392,2%
Egyéb felhal. célú. Közp. tám támogatása 0 0 2 076 075 2 076 075 0 0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 131 989 131 989 131 989 131 989 131 994 131 994 100,0%
1. Ebből: a.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 97 900 97 900 97 900 97 900 97 905 97 905 100,0%
2. b.) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 30 089 30 089 30 089 30 089 30 089 30 089 100,0%
3. c.) Pénzügyi befektetések bevételei 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 100,0%
IV. Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről) 1 339 558 2 396 280 2 273 304 2 273 304 2 270 386 2 310 073 172,5%
1.a Támogatásértékű működési bevétel 889 394 1 946 116 1 823 140 1 837 241 1 834 180 1 873 867 210,7%
1.b TB Alaptól átvett pénzeszköz 20 513 20 513 20 513 6 412 6 555 6 555 32,0%
2.a Támogatásértékű felhalmozási bevétel 429 651 429 651 429 651 429 651 429 651 429 651 100,0%
2.b TB Alaptól átvett pénzeszköz 0 0 0 0 0 0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről) 0 0 1 041 1 041 1 041 1 041
1. Működési célú pénzeszköz átvétel 0 0 1 041 1 041 1 041 1 041
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 0 0 0 0 #HIV!
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. tám., helyi tám.) 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 89,3%
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 7 770 836 7 770 836 7 770 836 7 770 836 7 770 836
1. Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele 7 770 836 7 770 836 7 770 836 7 770 836 7 770 836
2. Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 14 694 938 23 522 496 25 593 639 25 593 639 23 564 724 23 916 007 162,7%
VIII. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK
1. Működési célú hitel felvétele
2. Forgatási célú értékpapír bevétele
3. Fejlesztési célú kötvény kibocsátás
4. Fejlesztési célú hitel felvétele
A. BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 14 694 938 23 522 496 25 593 639 25 593 639 23 564 724 23 916 007 162,7%
KIADÁSOK
1. Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai 7 276 845 8 101 822 8 188 991 8 177 590 8 257 821 8 369 564 115,0%
2. Önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével) 2 231 046 2 588 804 2 618 763 2 618 763 2 660 158 2 757 440 123,6%
3. Szociálpolitikai támogatások 894 047 900 702 906 111 906 111 900 159 900 159 100,7%
4. Speciális célú támogatások
5. Végleges pénzeszköz átadás 1 214 236 2 904 874 3 125 215 3 125 215 3 228 593 3 308 273 272,5%
6. Felújítási kiadások 319 023 548 412 818 591 818 591 872 809 907 809 284,6%
7. Beruházási kiadások 1 509 539 2 972 147 3 027 843 3 027 843 3 092 287 3 248 935 215,2%
8. Tartalékok (működési+felhalmozási) 1 244 202 5 499 735 4 902 125 4 913 526 4 542 250 4 413 180 354,7%
9. Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám., munk. kölcsön) 6 000 6 000 6 000 6 000 10 000 10 000 166,7%
I. KIADÁSOK ÖSSZESEN 14 694 938 23 522 496 23 593 639 23 593 639 23 564 077 23 915 360 162,7%
II. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 0 0 2 000 000 2 000 000 647 647
1. Működési célú hitel visszafizetése
2. Forgatási célú értékpapír kiadása
3. Fejlesztési célú hitel törlesztése 647 647
4. Fejlesztési célú kötvény beváltása 0 0 2 000 000 2 000 000 0 0
5. Egyéb kötelezettség törlesztése
B. KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 14 694 938 23 522 496 25 593 639 25 593 639 23 564 724 23 916 007 162,7%
többlet/ hiány 0 0 0 0 0 0
Tájékoztató jelleggel
Intézményfinanszírozás 6 389 758 6 396 234 6 710 505 6 699 104 6 826 847 7 009 356 109,7%

1.b számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2013. (XI.28.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

eFt-ban
Sor-
sz.
Megnevezés 2013. eredeti 2013. évi
I. mód.
2013.
II. mód.
2013.
III. mód.
2013.
IV. mód.
2013.
V. mód.
Index
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Kiadások
1. Intézményi működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével) 9 507 891 10 690 626 10 807 754 10 796 353 10 917 979 11 127 004 117,0%
2. Végleges pénzeszköz átadás 856 405 2 447 114 2 467 576 2 467 576 2 479 775 2 544 657 297,1%
3. Szociálpolitikai támogatások 894 047 900 702 906 111 906 111 900 159 900 159 100,7%
4. Speciális célú támogatások
5. Működési tartalékok 846 202 1 211 281 870 227 881 628 610 037 556 415 65,8%
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 104 545 15 249 723 15 051 668 15 051 668 14 907 950 15 128 235 125,0%
Belső finanszírozási műveletek
Külső finanszírozási műveletek
II. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 0 0 0 0 0 0
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 12 104 545 15 249 723 15 051 668 15 051 668 14 907 950 15 128 235 125,0%
Önkormányzat fejlesztési kiadásai
1. Önkormányzat felújítási kiadásai 319 023 669 426 818 591 818 591 872 809 907 809 284,6%
2. Önkormányzat beruházási kiadásai 1 509 539 2 851 133 3 027 843 3 027 843 3 092 287 3 248 935 215,2%
3. Fejlesztési tartalékok 398 000 4 288 454 4 031 898 4 031 898 3 932 213 3 856 765 969,0%
4. Végleges pénzeszköz átadás 357 831 457 760 657 639 657 639 748 818 763 616 213,4%
5. Munkáltatói támogatás és pénzügyi befektetések vásárlása 6 000 6 000 6 000 6 000 10 000 10 000 166,7%
I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 590 393 8 272 773 8 541 971 8 541 971 8 656 127 8 787 125 339,2%
Belső finanszírozási műveletek
Külső finanszírozási műveletek 2 000 000 2 000 000 647 647
II. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 0 0 2 000 000 2 000 000 647 647
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 2 590 393 8 272 773 10 541 971 10 541 971 8 656 774 8 787 772 339,2%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B): 14 694 938 23 522 496 25 593 639 25 593 639 23 564 724 23 916 007 162,7%
eFt-ban
Sor-
sz.
Megnevezés 2013. eredeti 2013.
I. mód.
2013.
II. mód.
2013.
III. mód.
2013.
IV. mód.
2013.
V. mód.
Index
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Bevételek
1. Intézményi működési bevételek 1 669 855 1 669 855 1 721 735 1 721 735 1 792 009 1 796 997 107,6%
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 8 630 660 8 630 660 8 630 660 8 630 660 8 630 660 8 820 660 102,2%
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 2 910 576 2 910 576 2 975 699 2 975 699 2 955 498 3 072 106 105,5%
4. Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről) 909 907 1 966 629 1 843 653 1 843 653 1 840 735 1 880 422 206,7%
5. Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről) 0 0 1 041 1 041 1 041 1 041
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 14 120 998 15 177 720 15 172 788 15 172 788 15 219 943 15 571 226 110,3%
Belső finanszírozási műveletek 2 088 456 2 088 456 2 088 456 2 088 456 2 088 456
Külső finanszírozási műveletek
II. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 0 2 088 456 2 088 456 2 088 456 2 088 456 2 088 456
A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 14 120 998 17 266 176 17 261 244 17 261 244 17 308 399 17 659 682 125,1%
Önkormányzat felhalmozási bevételei
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 131 989 131 989 131 989 131 989 131 994 131 994 100,0%
2. Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú) 2 076 075 2 076 075 0 0
3. Támogatásértékű bevétel (Átvett pénzeszköz álllamházt. belülről) 429 651 429 651 429 651 429 651 429 651 429 651 100,0%
4. Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről) 0 0 0 0 0 0
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 100,0%
I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 573 940 573 940 2 650 015 2 650 015 573 945 573 945 100,0%
Belső finanszírozási műveletek 5 682 380 5 682 380 5 682 380 5 682 380 5 682 380
Külső finanszírozási műveletek
II. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 0 5 682 380 5 682 380 5 682 380 5 682 380 5 682 380
B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 573 940 6 256 320 8 332 395 8 332 395 6 256 325 6 256 325 1090,1%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B): 14 694 938 23 522 496 25 593 639 25 593 639 23 564 724 23 916 007 162,7%

2. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai

eFt-ban
Intézmény 1. Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei
Előirányzat megnevezése 2013. eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 785 915 785 915 776 694 817 188 843 469 846 258 107,7%
- állami feladat
- kötelező feladat 785 915 785 915 776 694 817 188 843 469 846 258 107,7%
- önként vállalt feladatok
2. Felhalmozási és tőkejell. bevételek
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
3. Működési célú átvett pénzeszköz 835 622 835 622 835 622 835 622 835 622
- állami feladat
- kötelező feladat 835 622 835 622 835 622 835 622 835 622
- önként vállalt feladatok
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
5. ÁFA bevétel 204 981 204 981 202 648 204 072 208 033 208 732 101,8%
- állami feladat
- kötelező feladat 204 981 204 981 202 648 204 072 208 033 208 732 101,8%
- önként vállalt feladatok
6. Pénzmaradvány 144 668 144 668 144 668 144 668 144 668
- állami feladat
- kötelező feladat 144 668 144 668 144 668 144 668 144 668
- önként vállalt feladatok
7. Támogatás (Állami támogatás)
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 3 910 936 3 917 412 4 214 344 4 454 998 4 567 321 4 758 936 121,7%
- állami feladat
- kötelező feladat 3 910 936 3 917 412 4 214 344 4 454 998 4 567 321 4 758 936 121,7%
- önként vállalt feladatok
9. Támogatás TB alaptól 14 101 14 101 14 101
- állami feladat
- kötelező feladat 14 101 14 101 14 101
- önként vállalt feladatok
11. Adott kölcsönök visszatérülése
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 10) 4 901 832 5 888 598 6 173 976 6 470 649 6 613 214 6 808 317 138,9%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 4 850 433 5 760 884 5 826 904 6 123 577 6 191 610 6 321 300 130,3%
- állami feladat
- kötelező feladat 4 850 433 5 760 884 5 826 904 6 123 577 6 191 610 6 321 300 130,3%
- önként vállalt feladatok
14.1. Személyi juttatások 1 825 345 2 010 943 2 064 506 2 221 460 2 254 713 2 407 320 131,9%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 485 876 522 612 537 043 583 693 592 276 632 571 130,2%
14.3. Dologi kiadások 2 361 898 2 756 668 2 754 694 2 847 285 2 879 258 2 816 359 119,2%
14.4. Működési célú pénzeszköz átadás 177 314 470 661 470 661 470 661 464 885 464 572 262,0%
14.5. Szociálpolitikai juttatások 478 478 478
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
13. Felújítás 7 585 224 759 224 759 256 866 291 866
- állami feladat
- kötelező feladat 7 585 224 759 224 759 256 866 291 866
- önként vállalt feladatok
14. Beruházás 51 399 120 129 122 313 122 313 164 738 195 151 379,7%
- állami feladat
- kötelező feladat 51 399 120 129 122 313 122 313 164 738 195 151 379,7%
- önként vállalt feladatok
15. Adott kölcsönök
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
16. Tartalék (pénzforg. nélküli)
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
17. Finanszírozási műveletek
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
18. Támogatás (Intézmény finanszírozás)
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+18) 4 901 832 5 888 598 6 173 976 6 470 649 6 613 214 6 808 317 138,9%
Költségvetési létszámkeret 982,00 982,00 982,00 1 102,50 1 065,50 1 065,50 108,5%
eFt-ban
Intézmény 2. Szociális Foglalkoztató
Előirányzat megnevezése 2013. eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 100,0%
- önként vállalt feladatok
2. Felhalmozási és tőkejell. bevételek
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
3. Működési célú átvett pénzeszköz 3 3 3 3 3
- állami feladat
- kötelező feladat 3 3 3 3 3
- önként vállalt feladatok
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
5. ÁFA bevétel 6 210 6 210 6 210 6 210 6 210 6 210 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 6 210 6 210 6 210 6 210 6 210 6 210 100,0%
- önként vállalt feladatok
6. Pénzmaradvány 8 174 8 174 8 174 8 174 8 174
- állami feladat
- kötelező feladat 8 174 8 174 8 174 8 174 8 174
- önként vállalt feladatok
7. Támogatás (Állami támogatás)
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 111 440 111 440 113 426 113 426 115 015 118 142 106,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 111 440 111 440 113 426 113 426 115 015 118 142 106,0%
- önként vállalt feladatok
9. Támogatás TB alaptól
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
11. Adott kölcsönök visszatérülése
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 10) 140 650 148 827 150 813 150 813 152 402 155 529 110,6%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 140 650 148 327 150 313 150 313 151 902 155 029 110,2%
- állami feladat
- kötelező feladat 140 650 148 327 150 313 150 313 151 902 155 029 110,2%
- önként vállalt feladatok
14.1. Személyi juttatások 94 003 94 003 95 567 95 567 96 818 99 195 105,5%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 25 381 25 381 25 803 25 803 26 141 26 891 105,9%
14.3. Dologi kiadások 21 266 22 564 22 564 22 564 22 564 22 564 106,1%
14.4. Működési célú pénzeszköz átadás 6 379 6 379 6 379 6 379 6 379
14.5. Szociálpolitikai juttatások
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
13. Felújítás
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
14. Beruházás 500 500 500 500 500
- állami feladat
- kötelező feladat 500 500 500 500 500
- önként vállalt feladatok
15. Adott kölcsönök
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
16. Tartalék (pénzforg. nélküli)
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
17. Finanszírozási műveletek
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
18. Támogatás (Intézmény finanszírozás)
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+18) 140 650 148 827 150 813 150 813 152 402 155 529 110,6%
Költségvetési létszámkeret 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 100,0%
eFt-ban
Intézmény 3. Szociális Intézmény
Előirányzat megnevezése 2013. eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 97 624 97 624 97 624 57 130 46 524 46 524 47,7%
- állami feladat
- kötelező feladat 97 624 97 624 97 624 57 130 46 524 46 524 47,7%
- önként vállalt feladatok
2. Felhalmozási és tőkejell. bevételek 5 5
- állami feladat
- kötelező feladat 5 5
- önként vállalt feladatok
3. Működési célú átvett pénzeszköz 0 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
5. ÁFA bevétel 5 300 5 300 5 300 3 876 3 774 3 774 71,2%
- állami feladat
- kötelező feladat 5 300 5 300 5 300 3 876 3 774 3 774 71,2%
- önként vállalt feladatok
6. Pénzmaradvány 8 644 8 644 8 644 8 644 8 644
- állami feladat
- kötelező feladat 8 644 8 644 8 644 8 644 8 644
- önként vállalt feladatok
7. Támogatás (Állami támogatás)
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 530 831 530 831 541 683 289 628 292 463 292 463 55,1%
- állami feladat
- kötelező feladat 530 831 530 831 541 683 289 628 292 463 292 463 55,1%
- önként vállalt feladatok
9. Támogatás TB alaptól 20 513 20 513 20 513 6 412 6 555 6 555 32,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 20 513 20 513 20 513 6 412 6 555 6 555 32,0%
- önként vállalt feladatok
11. Adott kölcsönök visszatérülése
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 10) 654 268 662 912 673 764 365 690 357 965 357 965 54,7%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 654 268 662 912 673 764 365 690 357 318 357 318 54,6%
- állami feladat
- kötelező feladat 654 268 662 912 673 764 365 690 357 318 357 318 54,6%
- önként vállalt feladatok
14.1. Személyi juttatások 341 033 343 486 348 204 182 273 182 550 182 550 53,5%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 92 102 92 764 94 038 44 964 46 326 46 326 50,3%
14.3. Dologi kiadások 220 433 225 962 230 822 138 231 126 219 126 219 57,3%
14.4. Működési célú pénzeszköz átadás 1 953 1 953
14.5. Szociálpolitikai juttatások 700 700 700 222 270 270 38,6%
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
13. Felújítás
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
14. Beruházás
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
15. Adott kölcsönök
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
16. Tartalék (pénzforg. nélküli)
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
17. Finanszírozási műveletek 647 647
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok 647 647
18. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+18) 654 268 662 912 673 764 365 690 357 965 357 965 54,7%
Költségvetési létszámkeret 158,75 158,75 158,75 0,00 0,00 0,00 0,0%
eFt-ban
Intézmény 4. Újpesti Kulturális Központ
Előirányzat megnevezése 2013. eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 71 800 71 800 71 800 71 800 72 295 72 295 100,7%
- állami feladat
- kötelező feladat 71 800 71 800 71 800 71 800 72 295 72 295 100,7%
- önként vállalt feladatok
2. Felhalmozási és tőkejell. bevételek
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
3. Működési célú átvett pénzeszköz 7 007 7 007 7 007 9 722 9 722
- állami feladat
- kötelező feladat 7 007 7 007 7 007 9 722 9 722
- önként vállalt feladatok
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
5. ÁFA bevétel 7 811 7 811 7 811 7 811 7 811 7 811 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 7 811 7 811 7 811 7 811 7 811 7 811 100,0%
- önként vállalt feladatok
6. Pénzmaradvány 5 911 5 911 5 911 5 911 5 911
- állami feladat
- kötelező feladat 5 911 5 911 5 911 5 911 5 911
- önként vállalt feladatok
7. Támogatás (Állami támogatás)
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 232 307 232 307 243 591 243 591 253 906 265 814 114,4%
- állami feladat
- kötelező feladat 232 307 232 307 243 591 243 591 253 906 265 814 114,4%
- önként vállalt feladatok
9. Támogatás TB alaptól
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
11. Adott kölcsönök visszatérülése
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 10) 311 918 324 836 336 120 336 120 349 645 361 553 115,9%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 311 918 323 636 334 920 334 920 348 445 351 199 112,6%
- állami feladat
- kötelező feladat 311 918 323 636 334 920 334 920 348 445 351 199 112,6%
- önként vállalt feladatok
14.1. Személyi juttatások 142 142 142 142 146 368 146 368 149 132 151 300 106,4%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 38 034 38 034 39 167 39 167 39 883 40 469 106,4%
14.3. Dologi kiadások 131 742 141 664 147 589 147 589 157 634 157 634 119,7%
14.4. Működési célú pénzeszköz átadás 1 796 1 796 1 796 1 796 1 796
14.5. Szociálpolitikai juttatások
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
13. Felújítás
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
14. Beruházás 1 200 1 200 1 200 1 200 10 354
- állami feladat
- kötelező feladat 1 200 1 200 1 200 1 200 10 354
- önként vállalt feladatok
15. Adott kölcsönök
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
16. Tartalék (pénzforg. nélküli)
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
17. Finanszírozási műveletek
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
18. Támogatás (Intézmény finanszírozás)
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+18) 311 918 324 836 336 120 336 120 349 645 361 553 115,9%
Költségvetési létszámkeret 68,50 68,50 68,50 68,50 68,50 68,50 100,0%
eFt-ban
Intézmény 5. Polgármesteri Hivatal
Előirányzat megnevezése 2013. eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 8 332 8 332 8 332 8 332 8 332 8 332 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 8 332 8 332 8 332 8 332 8 332 8 332 100,0%
- önként vállalt feladatok
2. Felhalmozási és tőkejell. bevételek
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
3. Működési célú átvett pénzeszköz 214 090 214 090 214 090 214 090 214 090
- állami feladat
- kötelező feladat 0 214 090 214 090 214 090 214 090 214 090
- önként vállalt feladatok
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
- állami feladat
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok
5. ÁFA bevétel 439 439 439 439 439 439 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 439 439 439 439 439 439 100,0%
- önként vállalt feladatok
6. Pénzmaradvány 0 222 520 222 520 222 520 222 520 222 520
- állami feladat
- kötelező feladat 0 222 520 222 520 222 520 222 520 222 520
- önként vállalt feladatok
7. Támogatás (Állami támogatás) 398 600 398 600 398 600 398 600 389 600 389 600
- állami feladat
- kötelező feladat 398 600 398 600 398 600 398 600 389 600 389 600
- önként vállalt feladatok
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 1 604 244 1 604 244 1 597 461 1 597 461 1 598 142 1 574 001 98,1%
- állami feladat
- kötelező feladat 1 604 244 1 604 244 1 597 461 1 597 461 1 598 142 1 574 001 98,1%
- önként vállalt feladatok
9. Támogatás TB alaptól
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
11. Adott kölcsönök visszatérülése
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 10) 2 011 615 2 448 225 2 441 442 2 441 442 2 433 123 2 408 982 119,8%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 1 970 790 2 387 332 2 384 359 2 384 359 2 376 040 2 351 899 119,3%
- állami feladat
- kötelező feladat 1 970 790 2 387 332 2 384 359 2 384 359 2 376 040 2 351 899 119,3%
- önként vállalt feladatok
14.1. Személyi juttatások 889 778 1 000 349 1 003 929 1 003 929 1 005 288 988 182 111,1%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 240 241 307 975 308 942 308 942 309 309 304 690 126,8%
14.3. Dologi kiadások 367 571 377 275 369 755 369 755 369 710 367 294 99,9%
14.4. Működési célú pénzeszköz átadás 0 228 533 228 533 228 533 228 533 228 533
14.5. Szociálpolitikai juttatások 473 200 473 200 473 200 473 200 463 200 463 200
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
- állami feladat
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok
13. Felújítás 3 810 3 810 0 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat 3 810 3 810 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok
14. Beruházás 37 015 57 083 57 083 57 083 57 083 57 083 154,2%
- állami feladat
- kötelező feladat 37 015 57 083 57 083 57 083 57 083 57 083 154,2%
- önként vállalt feladatok
15. Adott kölcsönök 0 0 0 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
16. Tartalék (pénzforg. nélküli) 0 0 0 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok
17. Finanszírozási műveletek
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
18. Támogatás (Intézmény finanszírozás)
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+18) 2 011 615 2 448 225 2 441 442 2 441 442 2 433 123 2 408 982 119,8%
Költségvetési létszámkeret 218,00 218,00 218,00 218,00 218,00 218,00 100,0%
eFt-ban
Intézmény Intézmények összesen
Előirányzat megnevezése 2013. eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 986 671 986 671 977 450 977 450 993 620 996 409 101,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 986 671 986 671 977 450 977 450 993 620 996 409 101,0%
- önként vállalt feladatok
2. Felhalmozási és tőkejell. bevételek 0 0 0 0 5 5
- állami feladat
- kötelező feladat 0 0 0 0 5 5
- önként vállalt feladatok
3. Működési célú átvett pénzeszköz 0 1 056 722 1 056 722 1 056 722 1 059 437 1 059 437
- állami feladat
- kötelező feladat 0 1 056 722 1 056 722 1 056 722 1 059 437 1 059 437
- önként vállalt feladatok
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
5. ÁFA bevétel 224 741 224 741 222 408 222 408 226 267 226 966 101,0%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 224 741 224 741 222 408 222 408 226 267 226 966 101,0%
- önként vállalt feladatok
6. Pénzmaradvány 0 389 917 389 917 389 917 389 917 389 917
- állami feladat
- kötelező feladat 0 389 917 389 917 389 917 389 917 389 917
- önként vállalt feladatok
7. Támogatás (Állami támogatás) 398 600 398 600 398 600 398 600 389 600 389 600
- állami feladat
- kötelező feladat 398 600 398 600 398 600 398 600 389 600 389 600
- önként vállalt feladatok
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 6 389 758 6 396 234 6 710 505 6 699 104 6 826 847 7 009 356 109,7%
- állami feladat
- kötelező feladat 6 389 758 6 396 234 6 710 505 6 699 104 6 826 847 7 009 356 109,7%
- önként vállalt feladatok
9. Támogatás TB alaptól 20 513 20 513 20 513 20 513 20 656 20 656 100,7%
- állami feladat
- kötelező feladat 20 513 20 513 20 513 20 513 20 656 20 656
- önként vállalt feladatok
11. Adott kölcsönök visszatérülése
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 10) 8 020 283 9 473 398 9 776 115 9 764 714 9 906 349 10 092 346 125,8%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 7 928 059 9 283 091 9 370 260 9 358 859 9 425 315 9 536 745 120,3%
- állami feladat
- kötelező feladat 7 928 059 9 283 091 9 370 260 9 358 859 9 425 315 9 536 745 120,3%
- önként vállalt feladatok
14.1. Személyi juttatások 3 292 301 3 590 923 3 658 574 3 649 597 3 688 501 3 828 547 116,3%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 881 634 986 766 1 004 993 1 002 569 1 013 935 1 050 947 119,2%
14.3. Dologi kiadások 3 102 910 3 524 133 3 525 424 3 525 424 3 555 385 3 490 070 112,5%
14.4. Működési célú pénzeszköz átadás 177 314 707 369 707 369 707 369 703 546 703 233 396,6%
14.5. Szociálpolitikai juttatások 473 900 473 900 473 900 473 900 463 948 463 948
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
13. Felújítás 3 810 11 395 224 759 224 759 256 866 291 866 7660,5%
- állami feladat
- kötelező feladat 3 810 11 395 224 759 224 759 256 866 291 866
- önként vállalt feladatok
14. Beruházás 88 414 178 912 181 096 181 096 223 521 263 088 297,6%
- állami feladat
- kötelező feladat 88 414 178 912 181 096 181 096 223 521 263 088 297,6%
- önként vállalt feladatok
15. Adott kölcsönök 0 0 0 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
16. Tartalék (pénzforg. nélküli) 0 0 0 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok
17. Finanszírozási műveletek 0 0 0 647 647
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 647 647
18. Támogatás (Intézmény finanszírozás)
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+18) 8 020 283 9 473 398 9 776 115 9 764 714 9 906 349 10 092 346 125,8%
Költségvetési létszámkeret 1 492 1 492 1 492 1 454 1 417 1 417 95,0%
eFt-ban
Intézmény 6. Önkormányzat
Előirányzat megnevezése 2013. eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 401 099 401 099 430 243 430 243 430 710 432 210 107,8%
- állami feladat
- kötelező feladat 401 099 401 099 430 243 430 243 430 710 432 210 107,8%
- önként vállalt feladatok
2. Felhalmozási és tőkejell. bevételek 131 989 131 989 131 989 131 989 131 989 131 989
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok 131 989 131 989 131 989 131 989 131 989 131 989
3. Működési célú átvett pénzeszköz 889 394 889 394 767 459 767 459 761 683 801 370 90,1%
- állami feladat
- kötelező feladat 889 394 889 394 767 459 767 459 761 683 801 370 90,1%
- önként vállalt feladatok
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 429 651 429 651 429 651 429 651 429 651 429 651 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 429 651 429 651 429 651 429 651 429 651 429 651 100,0%
- önként vállalt feladatok
5. ÁFA bevétel 57 344 57 344 91 634 91 634 141 412 141 412 246,6%
- állami feladat
- kötelező feladat 57 344 57 344 91 634 91 634 141 412 141 412 246,6%
- önként vállalt feladatok
6. Pénzmaradvány 0 7 380 919 7 380 919 7 380 919 7 380 919 7 380 919
- állami feladat
- kötelező feladat 0 7 380 919 7 380 919 7 380 919 7 380 919 7 380 919
- önként vállalt feladatok
7. Támogatás (Állami támogatás) 2 511 976 2 511 976 4 653 174 4 653 174 2 565 898 2 682 506 106,8%
- állami feladat
- kötelező feladat 2 511 976 2 511 976 4 653 174 4 653 174 2 565 898 2 682 506 106,8%
- önként vállalt feladatok
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
9. Támogatás TB alaptól
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
11. Adott kölcsönök visszatérülése 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. 8 630 660 8 630 660 8 630 660 8 630 660 8 630 660 8 820 660 102,2%
- állami feladat
- kötelező feladat 8 630 660 8 630 660 8 630 660 8 630 660 8 630 660 8 820 660 102,2%
- önként vállalt feladatok
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 10) 13 064 413 20 445 332 22 528 029 22 528 029 20 485 222 20 833 017 159,5%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 3 330 284 4 755 351 4 811 181 4 811 181 4 872 598 5 035 075 151,2%
- állami feladat
- kötelező feladat 2 910 137 4 328 549 4 378 970 4 378 970 4 436 387 4 598 864
- önként vállalt feladatok 420 147 426 802 432 211 432 211 436 211 436 211
14.1. Személyi juttatások 259 933 259 933 263 958 263 958 269 016 269 602 103,7%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 45 622 45 622 46 726 46 726 48 092 48 250 105,8%
14.3. Dologi kiadások 1 925 491 2 283 249 2 308 079 2 308 079 2 343 050 2 439 588 126,7%
14.4. Működési célú pénzeszköz átadás 679 091 1 739 745 1 760 207 1 760 207 1 776 229 1 841 424 271,2%
14.5. Szociálpolitikai juttatások 420 147 426 802 432 211 432 211 436 211 436 211 103,8%
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 357 831 457 760 657 639 657 639 748 818 763 616
- állami feladat
- kötelező feladat 357 831 457 760 657 639 657 639 748 818 763 616
- önként vállalt feladatok
13. Felújítás 315 213 537 017 593 832 593 832 615 943 615 943 195,4%
- állami feladat
- kötelező feladat 315 213 537 017 593 832 593 832 615 943 615 943 195,4%
- önként vállalt feladatok
14. Beruházás 1 421 125 2 793 235 2 846 747 2 846 747 2 868 766 2 985 847 210,1%
- állami feladat
- kötelező feladat 1 421 125 2 793 235 2 846 747 2 846 747 2 868 766 2 985 847 210,1%
- önként vállalt feladatok
15. Adott kölcsönök 6 000 6 000 6 000 6 000 10 000 10 000
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok 6 000 6 000 6 000 6 000 10 000 10 000
16. Tartalék (pénzforg. nélküli) 1 244 202 5 499 735 4 902 125 4 913 526 4 542 250 4 413 180 354,7%
- állami feladat
- kötelező feladat 1 244 202 5 499 735 4 902 125 4 913 526 4 542 250 4 413 180 354,7%
- önként vállalt feladatok
17. Finanszírozási műveletek 2 000 000 2 000 000 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat 2 000 000 2 000 000 0 0
- önként vállalt feladatok
18. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 6 389 758 6 396 234 6 710 505 6 699 104 6 826 847 7 009 356 109,7%
- állami feladat
- kötelező feladat 6 389 758 6 396 234 6 710 505 6 699 104 6 826 847 7 009 356 109,7%
- önként vállalt feladatok
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+18) 13 064 413 20 445 332 22 528 029 22 528 029 20 485 222 20 833 017 159,5%
Költségvetési létszámkeret
eFt-ban
Intézmény Önkormányzat mindösszesen
Előirányzat megnevezése 2013. eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 1 387 770 1 387 770 1 407 693 1 407 693 1 424 330 1 428 619 102,9%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 1 387 770 1 387 770 1 407 693 1 407 693 1 424 330 1 428 619 102,9%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
2. Felhalmozási és tőkejell. bevételek 131 989 131 989 131 989 131 989 131 994 131 994 100,0%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 5 5
- önként vállalt feladatok 131 989 131 989 131 989 131 989 131 989 131 989 100,0%
3. Működési célú átvett pénzeszköz 889 394 1 946 116 1 824 181 1 824 181 1 821 120 1 860 807 209,2%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 889 394 1 946 116 1 824 181 1 824 181 1 821 120 1 860 807 209,2%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 429 651 429 651 429 651 429 651 429 651 429 651 100,0%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 429 651 429 651 429 651 429 651 429 651 429 651 100,0%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
5. ÁFA bevétel 282 085 282 085 314 042 314 042 367 679 368 378 130,6%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 282 085 282 085 314 042 314 042 367 679 368 378 130,6%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
6. Pénzmaradvány 0 7 770 836 7 770 836 7 770 836 7 770 836 7 770 836
- állami feladat
- kötelező feladat 0 7 770 836 7 770 836 7 770 836 7 770 836 7 770 836
- önként vállalt feladatok
7. Támogatás (Állami támogatás) 2 910 576 2 910 576 5 051 774 5 051 774 2 955 498 3 072 106 105,5%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 2 910 576 2 910 576 5 051 774 5 051 774 2 955 498 3 072 106 105,5%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) -6 389 758 -6 396 234 -6 710 505 -6 699 104 -6 826 847 -7 009 356 109,7%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat -6 389 758 -6 396 234 -6 710 505 -6 699 104 -6 826 847 -7 009 356 109,7%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
9. Támogatás TB alaptól 20 513 20 513 20 513 20 513 20 656 20 656 100,7%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 20 513 20 513 20 513 20 513 20 656 20 656 100,7%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
11. Adott kölcsönök visszatérülése 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 100,0%
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. 8 630 660 8 630 660 8 630 660 8 630 660 8 630 660 8 820 660 102,2%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 8 630 660 8 630 660 8 630 660 8 630 660 8 630 660 8 820 660 102,2%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 10) 8 292 880 17 126 262 18 883 134 18 894 535 16 737 877 16 906 651 203,9%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 11 258 343 14 038 442 14 181 441 14 170 040 14 297 913 14 571 820 129,4%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 10 838 196 13 611 640 13 749 230 13 737 829 13 861 702 14 135 609 130,4%
- önként vállalt feladatok 420 147 426 802 432 211 432 211 436 211 436 211
14.1. Személyi juttatások 3 552 234 3 850 856 3 922 532 3 913 555 3 957 517 4 098 149 115,4%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 927 256 1 032 388 1 051 719 1 049 295 1 062 027 1 099 197 118,5%
14.3. Dologi kiadások 5 028 401 5 807 382 5 833 503 5 833 503 5 898 435 5 929 658 117,9%
14.4. Működési célú pénzeszköz átadás 856 405 2 447 114 2 467 576 2 467 576 2 479 775 2 544 657 297,1%
14.5. Szociálpolitikai juttatások 894 047 900 702 906 111 906 111 900 159 900 159 100,7%
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 357 831 457 760 657 639 657 639 748 818 763 616
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 357 831 457 760 657 639 657 639 748 818 763 616
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
13. Felújítás 319 023 548 412 818 591 818 591 872 809 907 809 284,6%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 319 023 548 412 818 591 818 591 872 809 907 809 284,6%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
14. Beruházás 1 509 539 2 972 147 3 027 843 3 027 843 3 092 287 3 248 935 215,2%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 1 509 539 2 972 147 3 027 843 3 027 843 3 092 287 3 248 935 215,2%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
15. Adott kölcsönök 6 000 6 000 6 000 6 000 10 000 10 000 166,7%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 6 000 6 000 6 000 6 000 10 000 10 000 166,7%
16. Tartalék (pénzforg. nélküli) 1 244 202 5 499 735 4 902 125 4 913 526 4 542 250 4 413 180 354,7%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 1 244 202 5 499 735 4 902 125 4 913 526 4 542 250 4 413 180 354,7%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
17. Finanszírozási műveletek 2 000 000 2 000 000 647 647
- állami feladat
- kötelező feladat 2 000 000 2 000 000 0 0
- önként vállalt feladatok 647 647
18. Támogatás (Intézmény finanszírozás) -6 389 758 -6 396 234 -6 710 505 -6 699 104 -6 826 847 -7 009 356 109,7%
- állami feladat
- kötelező feladat -6 389 758 -6 396 234 -6 710 505 -6 699 104 -6 826 847 -7 009 356 109,7%
- önként vállalt feladatok
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+18) 8 305 180 17 126 262 18 883 134 18 894 535 16 737 877 16 906 651 203,6%
Költségvetési létszámkeret 1 492,25 1 492,25 1 492,25 1 454,00 1 417,00 1 417,00 95,0%

2.a.1. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvódák bevételei és kiadásai

eFt-ban
Intézmény Nyár Óvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 0 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 69 624 67 036 68 456 68 456 68 959 78 346 112,5%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 69 624 67 036 68 456 68 456 68 959 78 346 112,5%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 69 624 67 036 68 456 68 456 68 959 78 346 112,5%
14.1. Személyi juttatások 52 948 52 948 54 066 54 066 54 462 61 854 116,8%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 14 088 14 088 14 390 14 390 14 497 16 492 117,1%
14.3. Dologi kiadások 2 588 0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 69 624 67 036 68 456 68 456 68 959 78 346 112,5%
Költségvetési létszámkeret 30,00 30,00 30,00 30,00 32,00 32,00 106,7%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 13,00 13,00 13,00 13,00 15,00 15,00 115,4%
eFt-ban
Intézmény JMK Óvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 24 0 0 0 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 24
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 6
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 73 583 71 574 72 918 72 918 73 440 83 174 113,0%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 73 613 71 574 72 918 72 918 73 440 83 174 113,0%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 73 613 71 574 72 918 72 918 73 440 83 174 113,0%
14.1. Személyi juttatások 55 985 56 377 57 435 57 435 57 846 65 511 117,0%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 15 116 15 197 15 483 15 483 15 594 17 663 116,8%
14.3. Dologi kiadások 2 512 0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 73 613 71 574 72 918 72 918 73 440 83 174 113,0%
Költségvetési létszámkeret 30,50 30,50 30,50 30,50 32,50 32,50 106,6%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 13,50 13,50 13,50 13,50 15,50 15,50 114,8%
eFt-ban
Intézmény Aranyalma Óvoda
Kertvárosi Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 0 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 80 079 77 585 79 585 79 585 80 094 89 473 111,7%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 80 079 77 585 79 585 79 585 80 094 89 473 111,7%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 80 079 77 585 79 585 79 585 80 094 89 473 111,7%
14.1. Személyi juttatások 61 170 61 226 62 801 62 801 63 202 70 587 115,4%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 16 359 16 359 16 784 16 784 16 892 18 886 115,4%
14.3. Dologi kiadások 2 550 0 0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 80 079 77 585 79 585 79 585 80 094 89 473 111,7%
Költségvetési létszámkeret 33,00 33,00 33,00 33,00 37,50 37,50 113,6%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 19,00 19,00 111,8%
technikai létszámkeret 16,00 16,00 16,00 16,00 18,50 18,50 115,6%
eFt-ban
Intézmény Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 0 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 118 250 114 389 117 575 117 575 119 153 131 637 111,3%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 118 250 114 389 117 575 117 575 119 153 131 637 111,3%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 118 250 114 389 117 575 117 575 119 153 131 637 111,3%
14.1. Személyi juttatások 90 042 90 290 92 799 92 799 94 041 103 871 115,4%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 24 088 24 099 24 776 24 776 25 112 27 766 115,3%
14.3. Dologi kiadások 4 120 0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 118 250 114 389 117 575 117 575 119 153 131 637 111,3%
Költségvetési létszámkeret 48,50 48,50 48,50 48,50 51,50 51,50 106,2%
ebből: pedagógus létszámkeret 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 100,0%
technikai létszámkeret 20,50 20,50 20,50 20,50 23,50 23,50 114,6%
eFt-ban
Intézmény Ambrus Óvoda
Vörösmarty Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 0 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 85 984 83 492 85 451 85 451 88 978 99 637 115,9%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 85 984 83 492 85 451 85 451 88 978 99 637 115,9%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 85 984 83 492 85 451 85 451 88 978 99 637 115,9%
14.1. Személyi juttatások 65 768 65 992 67 535 67 535 70 312 78 705 119,7%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 17 500 17 500 17 916 17 916 18 666 20 932 119,6%
14.3. Dologi kiadások 2 716 0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 85 984 83 492 85 451 85 451 88 978 99 637 115,9%
Költségvetési létszámkeret 36,50 36,50 36,50 36,50 36,50 36,50 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 100,0%
technikai létszámkeret 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 100,0%
eFt-ban
Intézmény Virág Óvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 0 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 71 673 70 100 72 154 72 154 72 689 81 699 114,0%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 71 673 70 100 72 154 72 154 72 689 81 699 114,0%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 71 673 70 100 72 154 72 154 72 689 81 699 114,0%
14.1. Személyi juttatások 54 372 55 282 56 899 56 899 57 320 64 414 118,5%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 14 598 14 818 15 255 15 255 15 369 17 285 118,4%
14.3. Dologi kiadások 2 703 0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 71 673 70 100 72 154 72 154 72 689 81 699 114,0%
Költségvetési létszámkeret 30,00 30,00 30,00 30,00 32,00 32,00 106,7%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 13,00 13,00 13,00 13,00 15,00 15,00 115,4%
eFt-ban
Intézmény Viola Óvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 240 0 0 0 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 240 0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 65 0,0%
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 71 102 69 019 70 274 70 274 70 738 80 012 112,5%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 71 407 69 019 70 274 70 274 70 738 80 012 112,1%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 71 407 69 019 70 274 70 274 70 738 80 012 112,1%
14.1. Személyi juttatások 54 549 54 639 55 627 55 627 55 992 63 294 116,0%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 14 372 14 380 14 647 14 647 14 746 16 718 116,3%
14.3. Dologi kiadások 2 486 0 0 0 0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 71 407 69 019 70 274 70 274 70 738 80 012 112,1%
Költségvetési létszámkeret 30,00 30,00 30,00 30,00 32,00 32,00 106,7%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 13,00 13,00 13,00 13,00 15,00 15,00 115,4%
eFt-ban
Intézmény Liget Óvoda
Királykerti Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 0 0 0
- alaptevékenység bevételei
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 109 294 105 477 107 471 107 471 108 258 124 513 113,9%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 109 294 105 477 107 471 107 471 108 258 124 513 113,9%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 109 294 105 477 107 471 107 471 108 258 124 513 113,9%
14.1. Személyi juttatások 83 094 83 271 84 841 84 841 85 461 98 259 118,3%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 22 196 22 206 22 630 22 630 22 797 26 254 118,3%
14.3. Dologi kiadások 4 004 0 0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 109 294 105 477 107 471 107 471 108 258 124 513 113,9%
Költségvetési létszámkeret 46,50 46,50 46,50 46,50 49,00 49,00 105,4%
ebből: pedagógus létszámkeret 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 100,0%
technikai létszámkeret 21,50 21,50 21,50 21,50 24,00 24,00 111,6%
eFt-ban
Intézmény Deák Ovi
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 0 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 75 490 73 948 75 464 75 464 76 063 85 382 113,1%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 75 490 73 948 75 464 75 464 76 063 85 382 113,1%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 75 490 73 948 75 464 75 464 76 063 85 382 113,1%
14.1. Személyi juttatások 57 791 58 514 59 709 59 709 60 181 67 520 116,8%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 15 315 15 434 15 755 15 755 15 882 17 862 116,6%
14.3. Dologi kiadások 2 384 0 0 0 0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 75 490 73 948 75 464 75 464 76 063 85 382 113,1%
Költségvetési létszámkeret 31,00 31,00 31,00 31,00 33,00 33,00 106,5%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 14,00 14,00 14,00 14,00 16,00 16,00 114,3%
eFt-ban
Intézmény Dalos Ovi
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 264 0 0 0 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 264 0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 71 0,0%
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 70 910 68 769 70 344 70 344 70 894 80 799 113,9%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 71 245 68 769 70 344 70 344 70 894 80 799 113,4%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 71 245 68 769 70 344 70 344 70 894 80 799 113,4%
14.1. Személyi juttatások 54 044 54 220 55 460 55 460 55 893 63 692 117,9%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 14 549 14 549 14 884 14 884 15 001 17 107 117,6%
14.3. Dologi kiadások 2 652 0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 71 245 68 769 70 344 70 344 70 894 80 799 113,4%
Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 32,00 32,00 34,00 34,00 106,3%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 15,00 15,00 15,00 15,00 17,00 17,00 113,3%
eFt-ban
Intézmény Aradi Óvoda
Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 0 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 133 074 129 320 131 238 131 238 131 978 147 491 110,8%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 133 074 129 320 131 238 131 238 131 978 147 491 110,8%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 133 074 129 320 131 238 131 238 131 978 147 491 110,8%
14.1. Személyi juttatások 101 251 101 875 103 385 103 385 103 968 116 183 114,7%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 27 309 27 445 27 853 27 853 28 010 31 308 114,6%
14.3. Dologi kiadások 4 514 0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 133 074 129 320 131 238 131 238 131 978 147 491 110,8%
Költségvetési létszámkeret 59,50 59,50 59,50 59,50 60,00 60,00 100,8%
ebből: pedagógus létszámkeret 32,50 32,50 32,50 32,50 31,00 31,00 95,4%
technikai létszámkeret 27,00 27,00 27,00 27,00 29,00 29,00 107,4%
eFt-ban
Intézmény Bőrfestő Óvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 0 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 67 671 65 274 66 745 66 745 67 372 76 503 113,1%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 67 671 65 274 66 745 66 745 67 372 76 503 113,1%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 67 671 65 274 66 745 66 745 67 372 76 503 113,1%
14.1. Személyi juttatások 51 253 51 449 52 608 52 608 53 110 60 299 117,6%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 13 817 13 825 14 137 14 137 14 262 16 204 117,3%
14.3. Dologi kiadások 2 601 0 0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 67 671 65 274 66 745 66 745 67 372 76 503 113,1%
Költségvetési létszámkeret 30,00 30,00 30,00 30,00 32,00 32,00 106,7%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 13,00 13,00 13,00 13,00 15,00 15,00 115,4%
eFt-ban
Intézmény Homoktövis Óvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 630 0 0 0 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 630 0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 170 0,0%
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 68 417 67 690 69 173 69 173 69 888 78 700 115,0%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 69 217 67 690 69 173 69 173 69 888 78 700 113,7%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 69 217 67 690 69 173 69 173 69 888 78 700 113,7%
14.1. Személyi juttatások 52 539 53 325 54 493 54 493 55 087 62 025 118,1%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 14 153 14 365 14 680 14 680 14 801 16 675 117,8%
14.3. Dologi kiadások 2 525 0 0 0 0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 69 217 67 690 69 173 69 173 69 888 78 700 113,7%
Költségvetési létszámkeret 30,00 30,00 30,00 30,00 32,00 32,00 106,7%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 13,00 13,00 13,00 13,00 15,00 15,00 115,4%
eFt-ban
Intézmény Park Óvoda
Lakkozó Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 370 0 0 0 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 370 0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 100 0,0%
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 126 838 122 819 125 333 125 333 125 582 144 986 114,3%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 127 308 122 819 125 333 125 333 125 582 144 986 113,9%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 127 308 122 819 125 333 125 333 125 582 144 986 113,9%
14.1. Személyi juttatások 96 768 96 856 98 835 98 835 99 031 114 309 118,1%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 25 963 25 963 26 498 26 498 26 551 30 677 118,2%
14.3. Dologi kiadások 4 577 0 0 0 0 0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 127 308 122 819 125 333 125 333 125 582 144 986 113,9%
Költségvetési létszámkeret 54,00 54,00 54,00 54,00 56,00 56,00 103,7%
ebből: pedagógus létszámkeret 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 100,0%
technikai létszámkeret 25,00 25,00 25,00 25,00 27,00 27,00 108,0%
eFt-ban
Intézmény Óvodák összesen
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 1 528 0 0 0 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 1 528 0 0 0 0 0 0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei 0 0 0 0 0 0
- kamatbevételek 0 0 0 0 0 0
2. Felhalmozási célú bevételek 0 0 0 0 0 0
3. Működési célú átvett pénzeszköz 0 0 0 0 0 0
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 0 0 0 0
5. ÁFA bevétel 412 0 0 0 0 0 0,0%
6. Pénzmaradvány 0 0 0 0 0 0
7. Támogatás (Állami támogatás) 0 0 0 0 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 1 221 989 1 186 492 1 212 181 1 212 181 1 224 086 1 382 352 113,1%
9. Támogatás TB alaptól 0 0 0 0 0 0
10. Hitel, kötvény kibocsátás 0 0 0 0 0 0
11. Éven belüli értékpapír 0 0 0 0 0 0
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. 0 0 0 0 0 0
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 1 223 929 1 186 492 1 212 181 1 212 181 1 224 086 1 382 352 112,9%
KIADÁSOK 0 0
14. Működési költségvetés 1 223 929 1 186 492 1 212 181 1 212 181 1 224 086 1 382 352 112,9%
14.1. Személyi juttatások 931 574 936 264 956 493 956 493 965 906 1 090 523 117,1%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 249 423 250 228 255 688 255 688 258 180 291 829 117,0%
14.3. Dologi kiadások 42 932 0 0 0 0 0 0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás 0 0 0 0 0 0
14.5. Egyéb támogatás 0 0 0 0 0 0
14.6. Ellátottak támogatása 0 0 0 0 0 0
15. Felújítás 0 0 0 0 0 0
16. Beruházás 0 0 0 0 0 0
17. Hitelek, értékpapírok 0 0 0 0 0 0
18. Tartalék (pénzforg. nélküli) 0 0 0 0 0 0
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 0 0 0 0 0 0
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 1 223 929 1 186 492 1 212 181 1 212 181 1 224 086 1 382 352 112,9%
Költségvetési létszámkeret 521,50 521,50 521,50 521,50 550 550 105,5%
ebből: pedagógus létszámkeret 286,50 286,50 286,50 286,50 287 287 100,2%
technikai létszámkeret 235,00 235,00 235,00 235,00 263 263 111,9%

2.a.2. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai

eFt-ban
Intézmény Óvodai intézmények összesen
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 1 528 0 0 0 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 1 528 0 0 0 0 0 0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei 0 0 0 0 0 0
- kamatbevételek 0 0 0 0 0 0
2. Felhalmozási célú bevételek 0 0 0 0 0 0
3. Működési célú átvett pénzeszköz 0 0 0 0 0 0
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 0 0 0 0
5. ÁFA bevétel 412 0 0 0 0 0 0,0%
6. Pénzmaradvány 0 0 0 0 0 0
7. Támogatás (Állami támogatás) 0 0 0 0 0 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 1 221 989 1 186 492 1 212 181 1 212 181 1 224 086 1 382 352 100,2%
9. Támogatás TB alaptól 0 0 0 0 0 0
10. Hitel, kötvény kibocsátás 0 0 0 0 0 0
11. Éven belüli értékpapír 0 0 0 0 0 0
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. 0 0 0 0 0 0
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 1 223 929 1 186 492 1 212 181