Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete

a Budapest, Újpest 3. számú városszerkezeti egység (Váci út - József Attila u. - Attila u. - Deák Ferenc u. - István út - Király u. - Kassai u. - Munkásotthon u. - Berda József u. - Mártírok útja - vasútvonal által határolt terület) kerületi szabályozási tervéről és a hozzá tartozó építési szabályzatról szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2008. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § * 

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet előírásait a hatályba lépését követően kezdeményezett telekalakítási eljárásokban kell alkalmazni.

Dr. Tahon Róbert
jegyző
Wintermantel Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2014. január 31. napján.

Dr. Tahon Róbert
jegyző