Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2014. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2)-(3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra, a Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzatra, a Polgármesterre, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre, továbbá a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetőleg amelyek támogatásban részesülnek.

2. § (1) *  A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2014. évi költségvetésének:

Költségvetési kiadások főösszegét 24 431 803 eFt-ban
Finanszírozási kiadások főösszegét 21 550 496 eFt-ban
Költségvetési és finanszírozási kiadások főösszegét 45 982 299 eFt-ban
Költségvetési bevételek főösszegét 17 071 056 eFt-ban
Finanszírozási bevételek főösszegét 28 911 243 eFt-ban
Költségvetési és finanszírozási bevételek főösszegét 45 982 299 eFt-ban
A hiány összegét 0 eFt-ban

határozza meg.

(2) *  A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint határozza meg:

Költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszege 45 982 299
Felhalmozási célú bevételek 347 710
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek
Működési célú bevételek 16 723 346
Működési célú finanszírozási bevételek 28 911 243
Költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszege 45 982 299
Felhalmozási célú kiadások 8 933 911
ebből:
- beruházási kiadások 2 988 303
- felújítások 2 102 172
- egyéb felhalmozási célú kiadások 1 798 619
- fejlesztési tartalékok 2 044 817
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 0
Működési célú kiadások 15 497 892
ebből:
- személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok 5 483 213
- dologi kiadások 6 425 553
- ellátottak pénzbeli juttatásai 747 660
- egyéb működési célú kiadások 2 764 533
- működési tartalékok 76 933
Működési célú finanszírozási kiadások 21 550 496

(3) *  A költségvetési létszámkeretet a hatályba léptetés napjától 1 434,25 főben állapítja meg a rendelet 2., 2.a.1. és 2.a.2. mellékletei „Költségvetési létszámkeret” sora szerinti részletezettséggel.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatott közhasznú foglalkoztatottak számított éves létszámát 250 főben állapítja meg.

3. § A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 54. § (1) bekezdése alapján 38.650 Ft-ban határozza meg.

4. § *  A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1.b. számú mellékletének 7. és 15. „2014. V. mód.” oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.

3. Az önkormányzat bevételei

5. § *  A Képviselő-testület a bevételek és finanszírozási műveletek főösszege forrásonkénti megbontásának tartalmát az 1.a. számú melléklet A sorának 2. oszlopa, összegeit a „2014. V. mód.” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.

6. § (1) *  Az 5. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási műveletek közül a Képviselő-testület az intézményi bevételek tartalmát önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként és önállóan működő költségvetési szervenként a 2. számú melléklet A./1-8. sorai szerinti tartalommal, a „2014. V. mód” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.

(2) *  A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközeit az 5.b. számú melléklet 2. oszlopa szerinti célokra, a „2014. V. mód.” oszlopa szerinti összegekben hagyja jóvá.

4. Az önkormányzat kiadásai

7. § *  A Képviselő-testület a kiadások és finanszírozási műveletek főösszege forrásonkénti megbontásának tartalmát az 1. számú melléklet B. sorának 2. oszlopa, összegeit a „2014. V. mód.” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.

8. § (1) *  A 7. §-ban megállapított kiadások és finanszírozási műveletek közül a Képviselő-testület az intézményi kiadások tartalmát önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként és önállóan működő költségvetési szervenként a 2. számú melléklet B./1-10. sorai szerinti tartalommal, a „2014. V. mód.” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.

(2) *  A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei felújítási előirányzatait célonként a 3. számú melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, és a „2014. V. mód.” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.

(3) *  A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként a 4. számú melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, „2014. V. mód.” oszlopai szerinti összegekben állapítja meg.

(4) *  A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú átadott pénzeszközeit az 5.a. számú melléklet 2. oszlopa szerinti célokra, a „2014. V. mód.” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

(5) *  A Képviselő-testület az Önkormányzat tartalékait a 6. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti célokra, a „2014. V. mód.” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

6. Egyéb kimutatások

9. § (1) Az Önkormányzat és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek kiadási és bevételi előirányzatainak kormányzati funkciók szerinti megbontását a 7.a. - 7.e. sz. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét havonkénti bontásban a 8. sz. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásait, évenkénti bontásban, és összesítve a 9. sz. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat - a támogatások szöveges indokolásával együtt - a 10. sz. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat saját bevételeinek, valamint a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegeit a 11. sz. melléklet tartalmazza.

7. A költségvetés végrehajtási szabályai

10. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerveknek az elemi költségvetésüket a rendelet 2, 2.a.1., 2.a.2., 2.a.2.1., 2.a.2.2., 2.b., 3, 4, 5, 6, 7.a.-e. számú mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv elemi költségvetése együttesen foglalja magába a saját, valamint a hozzárendelt önállóan működő költségvetési szervek és egyéb feladatok előirányzatait.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza az Önkormányzat költségvetési intézményeit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(4) A költségvetési intézményeknél, a tervezett bevételek elmaradása nem vonhatja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(5) A költségvetési szerv, beleértve a Polgármesteri Hivatalt is, a költségvetésben meghatározott előirányzat-csoportoktól, kiemelt és részelőirányzatoktól csak az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 17. számú mellékletében szereplő előírások figyelembe vételével térhet el.

(6) A költségvetési szerv költségvetési támogatási előirányzata csak alaptevékenységre és ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.

(7) A költségvetési szervek az egyes felújítási és beruházási jogcímeken keletkező előirányzat-maradványok terhére új jogcímen kötelezettséget a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával vállalhatnak.

(8) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő intézményei vezetőit a megállapított előirányzaton belül önálló létszám-, és bérgazdálkodási jogkörrel látja el.

(9) A Képviselő-testület az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek nettósított költségvetési támogatását - a polgármester által előzetesen jóváhagyott pénzellátási terv alapján - biztosítja. Ettől eltérni csak felhalmozási kiadások esetén lehet.

(10) A kötelezettségvállalásból eredő kifizetések rendjét az előző pontban írottak szerint kell szabályozni.

(11) Az önállóan működő költségvetési szervek a 2b. melléklet szerinti személyi juttatás és járulék során szereplő összegeket a Polgármester külön írásbeli engedélyével használhatják fel.

(12) Az UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. 5.a. melléklet I./B./3. és II./B./4. sorában szereplő, részére átadott pénzeszköz (kompenzáció) 10%-át kizárólag a Polgármester külön írásbeli engedélyével használhatja fel.

(13) A Képviselő-testület a 6. sz. mellékletben szereplő „Beruházási és felújítási céltartalék, Hajrá Újpest Városfejlesztési Program” előirányzatát keretösszegként kezeli.

(14) A Polgármester, a jelen rendelet hatályba lépését követő 45 napon belül előterjeszti a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottságnak az önkormányzati tulajdonú intézményi ingatlanok 2014. évi felújításának tervezetét, figyelemmel az intézmények által benyújtott igényekre. A Polgármester egyúttal javaslatot tesz a szükséges felújítások sorrendjére. A Polgármester a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének figyelembe vételével dönt a felújításokról.

(15) A Képviselő-testület az Önkormányzat Beruházási és felújítási céltartalékáról, valamint a Hajrá Újpest Városfejlesztési Program előirányzatáról úgy rendelkezik, hogy azt működési célú kiadásokra nem lehet fordítani.

(16) Az önállóan működő és gazdálkodó önkormányzati költségvetési szerv az e rendeletben meghatározott működési előirányzatát kizárólag abban az esetben lépheti túl, ha az államháztartás más alrendszereitől, alapítványtól vagy saját tevékenységből származó nem tervezett bevételt ér el, vagy jóváhagyott pénzmaradvánnyal rendelkezik. Amennyiben jogszabály, vagy egyéb központi intézkedés fedezet nélkül kifizetést ír elő, ennek teljesítése jogszerű, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

(17) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját bevételszerző tevékenysége nem befolyásolhatja hátrányosan alaptevékenységük ellátását, kizárólag szabad kapacitásaik terhére tehetik meg.

(18) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében a közbeszerzés útján megvalósuló beszerzések technikai bonyolítását és azok pénzügyi rendezését a Gazdasági Intézmény Központ végzi és adja át az önállóan működő költségvetési szerveknek.

8. Költségvetési előirányzatok változtatása

11. § (1) A költségvetési rendelet módosítását haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni, ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzatnál.

(2) A költségvetési rendelet módosítására a Képviselő-testület döntése alapján, szükség szerint kerül sor, de legalább:

a) az első félévre vonatkozóan a II. negyedéves államháztartási adatszolgáltatással egyidejűleg,

b) a második félévre vonatkozóan legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-ei hatállyal.

(3) A (2) bekezdés a) és b) pontja esetén a költségvetési rendelet módosításának tartalmaznia kell az alábbi okok hatását a költségvetésre:

a) a központi szervek által engedélyezett előirányzat módosítások,

b) az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveket érintő, felügyeleti szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások,

c) az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások,

d) a Képviselő-testület felhatalmazása alapján átruházott hatáskörben hozott átcsoportosítások,

e) az éves költségvetés főösszegét, illetve a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat eredményező képviselő-testületi döntések,

f) az önkormányzati többletbevételek előirányzatosítása.

8. Előirányzat módosítás a Képviselő-testület kizárólagos jogkörében, illetve az átruházott jogkörök szabályozása

12. § (1) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetésben jóváhagyott bevételi és kiadási főösszegének és kiemelt előirányzatainak tekintetében a 13. § és a 18. §-ban előírtak kivételével a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát magának tartja fenn.

(2) A mindenkori éves költségvetés terhére, éven túli kötelezettséget jelentő kiadást kizárólag a Képviselő-testület vállalhat.

13. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításának, kiadási előirányzatok egymás közötti átcsoportosításának jogát - két ülés között - az Áht. 34. § (2) bek. alapján átruházza a Polgármesterre.

(2) A Polgármester 13. § (1) bekezdésében foglalt intézkedéseiről a költségvetési rendelet soron következő módosításakor ad tájékoztatást a Képviselő-testületnek.

9. Előirányzat felhasználási, felosztási jogkörök

14. § (1) A Képviselő-testület a 6. számú melléklet A., B./I. és C. sorainak tekintetében úgy rendelkezik, hogy kizárólag a felsorolt jogcímekre fordítható, felhasználásáról a Polgármester dönt. A keretösszegek az egyes jogcímek között csak a Képviselő-testület jóváhagyásával, a költségvetési rendelet módosításával csoportosíthatóak át.

(2) A Képviselő-testület a 6. számú melléklet B./II. soraiban szereplő bizottsági tartalékokról a megnevezett bizottság jogosult dönteni. A költségvetési rendelet ehhez kapcsolódó módosítását a Képviselő-testület hagyja jóvá.

(3) Alapítványok támogatására vonatkozó döntés nyomán a támogatás csak a Képviselő-testület jóváhagyásával folyósítható.

(4) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek és magánszemélyek elszámolási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű használatára vonatkozóan a megkötött támogatási szerződés szerint. Az elszámolási kötelezettség elmulasztása esetén a támogató köteles a támogatást felfüggeszteni. A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli. A költségvetési előirányzatok terhére az Önkormányzat által vagy a nevében kiírt pályázatoknak minden esetben tartalmazniuk kell a benyújtott pályázatokra vonatkozóan a kizárás, illetve az érvénytelenség feltételeit.

10. Előirányzat - módosítás az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeknél

15. § (1) A költségvetési szerv saját előirányzat-módosítási hatáskörben a jóváhagyott költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét, kiemelt előirányzatait - a Képviselő-testület jóváhagyása mellett - felemelheti az eredeti, illetve a módosított (továbbiakban jóváhagyott) intézményi működési bevétel főösszegét meghaladó többletbevételéből a (2) és (4) bekezdésekben foglaltakra figyelemmel.

(2) A végrehajtott előirányzat növelése tartós elkötelezettséggel és költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év(ek)ben nem járhat. A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatait csak e rendelet előírásai szerint módosíthatja.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szerv saját hatáskörben a jóváhagyott működési kiemelt előirányzatain belül a részelőirányzatoktól csak az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 17. számú mellékletében szereplő előírások figyelembe vételével térhet el.

(4) Az önállóan működő költségvetési szerv az (1) bekezdés szerinti saját hatáskörű kiemelt előirányzat módosítását a meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatainak ellátását végző önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjén keresztül kezdeményezi, a változtatáshoz a Polgármester engedélye szükséges.

(5) Az önállóan működő költségvetési szerv az önkormányzati költségvetési rendeletben jóváhagyott elemi költségvetési előirányzatai felett önállóan rendelkezik, az e rendelet korlátozásainak figyelembe vételével egyidejűleg.

11. A maradvány elszámolásának szabályai

16. § (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények maradványát, illetve az előirányzat maradványát - ezen belül a személyi juttatások maradványát - a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben foglaltak jóváhagyása és felosztása során az önkormányzati költségvetési intézmények 2013. évi személyi juttatások szabad maradványai terhére az önkormányzati költségvetési intézmények tekintetében átcsoportosítást hajthat végre.

(3) Az önkormányzati költségvetési intézmények maradványa elszámolása során az Önkormányzatot illeti meg:

a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,

b) a meghatározott célra - kivéve pályázati forrásokból megvalósuló programokra - rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,

c) a tárgyévben, évközben engedélyezett létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott előirányzat-növekményből az az összeg, amelyet az adott intézmény a létszám-feltöltés teljes vagy részleges elmaradása miatt nem használt fel,

d) a munkaadót terhelő járulékok előirányzatának támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának maradványához,

e) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány.

(4) A maradvány terhére nem kezdeményezhető olyan tartós kötelezettség, amely a következő évben (években) támogatási többlettel járna.

(5) Az OEP által finanszírozott feladatok maradványának elszámolása során a Pénztár kezelőjének rendelkezése szerint kell eljárni.

(6) A Képviselő-testület az állami támogatások elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati intézmények részére maradványt terhelő befizetési kötelezettséget ír elő.

(7) A költségvetési szerv az előző évi maradvány jóváhagyását követően - az előirányzat felhasználását megelőzően - módosítja elemi költségvetését.

12. Vegyes rendelkezések

17. § (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények csak a Képviselő-testület engedélyével hozhatnak létre társadalmi szervezetet.

(2) Az önkormányzati költségvetési intézmények társadalmi szervezethez csak a Képviselő-testület engedélyével csatlakozhatnak.

(3) Az önkormányzati költségvetési intézmények gazdasági társaságot, közhasznú társaságot nem alapíthatnak, illetőleg nem szerezhetnek gazdasági társaságban, közhasznú társaságban érdekeltséget.

(4) Az önkormányzati költségvetési intézmények pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el.

(5) A közép és hosszú lejáratú hitelfelvétel, kötvény kibocsátás esetén a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai szerint kell eljárni.

(6) Az önkormányzati költségvetési intézmények költségvetési elszámolási számláikon lévő szabad pénzeszközeiket - a központi költségvetésből származó állami támogatások kivételével - betétként kizárólag a számlavezető pénzintézetnél a költségvetési elszámolási számlához kapcsolódó alszámlán köthetik le, ha azzal nem veszélyeztetik az esedékes kiadások teljesítését.

(7) Az önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 122. § (1)-(3) bekezdés alapján a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel kötelesek gazdálkodni.

(8) A Piac és Vásárcsarnok önállóan működő költségvetési szerv 2014-re realizált eredményéből negyedévente, a negyedév utolsó hónapját követő hó 10. napjáig a bevételi és kiadási előirányzata teljesülésének arányában utal át az Önkormányzat költségvetési számlájára.

(9) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit államilag garantált értékpapír vásárlására fordíthatja, illetve betétlekötési szerződést köthet. Az államilag garantált értékpapírt kizárólag az MNB engedéllyel rendelkező pénzügyi szolgáltatón keresztül lehet vásárolni. A tőkegarantált lekötés kamatait az önkormányzat pénzügyi befektetései során szabadon forgathatja.

(10) Az Önkormányzat gépjárműadó beszedési számláján az önkormányzatot illető részt, a következő hónap 8. napjáig kell az Önkormányzat költségvetési elszámolási számla javára átutalni.

(11) Az Önkormányzat a helyi adó beszedési számláján, a pótlék és bírság beszedési számlán hó végén - kivéve június és december hónapot - rendelkezésre álló összeget legkésőbb a tárgyhót követő hónap 8. napjáig az önkormányzat költségvetési elszámolási számla javára át kell utalni. Az indokolt visszatérítéseket a következő időszakban a megfelelő adó, pótlék, bírság beszedési számláról kell teljesíteni. A visszatérítések miatt a beszedési számlán lévő 2 millió forint feletti összeget félévkor és évvégén köteles átutalni az önkormányzat költségvetési elszámolási számla javára.

(12) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat egyes pályázataihoz - amennyiben a pályázati önrész fedezete a költségvetésben biztosított - az önkormányzat költségvetési elszámolási számláját érintően - az inkasszójog biztosításáról szóló nyilatkozatot aláírja.

(13) A költségvetés végrehajtásáról, a korrigált bevételi és a korrigált kiadási főösszegek betartásáról a Polgármester az önállóan működő és gazdálkodó intézmények útján gondoskodik.

(14) A Polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről 2014. szeptember 15-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(15) Az Önkormányzat költségvetési szervei az egységes finanszírozási rendszer alkalmazása érdekében a Polgármester által meghatározottak szerint kötelesek adatot szolgáltatni.

(16) Az előirányzatok felhasználásáról az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek vezetőit - a hozzájuk rendelt önállóan működő költségvetési szervek vonatkozásában is - havonta, illetve negyedévente adatszolgáltatási kötelezettség terheli, melynek határideje a tárgyhót, illetve a tárgynegyedévet követő 20. nap.

18. § (1) A Polgármester saját hatáskörében jogosult a költségvetés egyes előirányzatait érintő átmeneti intézkedéseket tenni az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg annak következményei elhárítása érdekében szükségessé váló halaszthatatlan kötelezettségek teljesítésére.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörében a Polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti és a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(3) Kizárólag a Képviselő-testület jogosult a költségvetési év folyamán adósságot keletkeztető ügylet megkötéséről dönteni a mindenkor hatályos Stabilitási törvény előírásai szerint.

19. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Raiffeisen Bank által megadott feltételek szerinti - a Képviselő-testület által jóváhagyott - folyószámla hitelszerződést 3 MdFt, azaz hárommilliárd forint összeghatárig a 2014. évi gazdálkodásra vonatkozóan megkösse és szükség szerint a likviditási hitel lehívásáról intézkedjen.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a mindenkori költségvetés 0,1%-ának megfelelő összeg határáig kezességet vállaljon.

13. A behajthatatlan követelés kivezetésének szabályai

20. § (1) A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 10. pontjában foglaltakra tekintettel a behajthatatlan követelések, hitelezési veszteségként történő kivezetésének engedélyezésére, összeghatár nélkül:

- az intézményeket érintően az intézmény vezetője,

- az önkormányzatot érintően a Polgármester jogosult.

21. § Az önkormányzat 2014. évi átmeneti gazdálkodásának időszakában beszedett bevételek, valamint teljesített kiadások az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (4) bekezdésének megfelelően a 2014. évi költségvetési rendeletbe beépültek.

14. Záró rendelkezések

22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 1. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.

23. § (1) A rendelet 1. §-ában meghatározott költségvetési szervek a 2014. január 1-je és a 2014. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépése közötti időszakban a 2013. évi költségvetési rendeletében meghatározott bevételi és kiadási előirányzatainak időarányos részével jogosultak gazdálkodni.

Dr. Tahon Róbert
jegyző
Wintermantel Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2014. február 27. napján.

Dr. Tahon Róbert
jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelete a vonatkozó jogszabályok, így

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,

- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény,

- Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény,

- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet,

- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)

előírásainak megfelelően készült.

A rendelet szerkezete az Áht. előírásainak megfelelő részletezésben tartalmazza

- az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit forrásonként;

- a működési, fenntartási előirányzatokat az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve;

- a felújítási előirányzatokat célonként, a fejlesztési kiadásokat feladatonként;

- a működési és felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve együttesen egyensúlyban a rendelet mellékletében mutatja be.

A rendelet tartalmazza a költségvetés végrehajtásának szabályait, rögzíti és nevesíti a hatásköröket.

A rendelet, rendelkezést tartalmaz a 2014. év elején várható átmeneti időszakban való gazdálkodásra.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Az 1. §-hoz

A rendelet hatályát rögzíti.

A 2. §-hoz

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetésének a bevételei és kiadásai részletezését tartalmazza, az általános indokolásban leírtak szerint, valamint rögzíti a jóváhagyott költségvetési létszámkereteket.

A 3. §-hoz

Rögzíti az önkormányzati illetményalapot.

A 4. §-hoz

Az önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza mérlegszerűen.

Az 5-6. §-hoz

Az Önkormányzat bevételeit tartalmazza a 2. §-ban megállapított főösszeg forrásonkénti megbontásban, a bevételek közül az intézményi bevételeket intézményenként történő részletezésben, és rögzíti, hogy a rendelet hivatkozott mellékletei egyben azok Képviselő-testület által jóváhagyott tartalmi elemeit is meghatározzák.

A 7-8. §-hoz

Az Önkormányzat kiadásait rögzíti az általános indokolásban foglalt részletezéssel.

A 9. §-hoz

Rögzíti az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. szerinti kötelezően bemutatandó mellékleteket.

A 10. §-hoz

A tervezetnek e rendelkezései a 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályait rögzíti.

A 11. §-hoz

A tervezetnek e rendelkezései a 2014. évi költségvetési előirányzatok változtatásáról szóló rendelkezés szabályait rögzíti.

A 12-13. §-hoz

Rögzíti az előirányzat módosítás jogköreit.

A 14. §-hoz

A rendelkezés rögzíti az előirányzat felhasználási és felosztási jogköröket.

A 15. §-hoz

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények előirányzat módosítási szabályait.

A 16. §-hoz

Rögzíti a pénzmaradvány elszámolásának szabályait.

A 17. §-hoz

Rögzíti a vegyes rendelkezések szabályait.

A 18-19. §-hoz

Meghatározza a „vis maior” esetben a jogosultsági jogköröket, valamint a likvid hitelek igénybevételével, továbbá kezességvállalással kapcsolatos hatáskörét és feladatait.

A 20. §-hoz

Meghatározza a behajthatatlan követelések kivezetésével kapcsolatos szabályokat.

A 21. §-hoz

Megállapítja az átmeneti gazdálkodás időszakában beszedett bevételek és teljesített kiadások költségvetési rendeletbe való beépülését.

A 22-23. §-hoz

Hatályba léptető és záró rendelkezéseket tartalmaz.

1.a. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

e Ft-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2013. terv 2014. terv Index (4/3)
1. 2. 3. 4. 5.
BEVÉTELEK
I. Működési célú támogatások Áht.-n belülről 3 820 483 4 206 005 110,1%
1. Önkormányzatok működési támogatásai 2 910 576 3 152 002 108,3%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 268 488 243 574 90,7%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1 544 923 1 672 708 108,3%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 1 012 110 1 125 722 111,2%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 39 776 39 715 99,8%
Működési célú központosított előirányzatok 45 279 70 283 155,2%
2. Elvonások és befizetések bevételei
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei 909 907 1 054 003 115,8%
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 429 651 641 942 149,4%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 429 651 641 942 149,4%
III. Közhatalmi bevételek 8 630 660 9 038 216 104,7%
1. Vagyoni típusú adók 2 550 000 2 850 000 111,8%
Építményadó 2 100 000 2 350 000 111,9%
Magánszemélyek kommunális adója 50 000 50 000 100,0%
Telekadó 400 000 450 000 112,5%
2. Értékesítési és forgalmi adók 5 655 660 5 853 116 103,5%
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó 5 655 660 5 853 116 103,5%
3. Gépjárműadó 224 000 220 000 98,2%
4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 40 000 45 000 112,5%
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 40 000 45 000 112,5%
5. Egyéb közhatalmi bevételek 161 000 70 100 43,5%
Igazgatási szolgáltatási díj 1 400 1 100 78,6%
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság 40 000 43 000 107,5%
Helyi adópótlék, adóbírság 38 000 20 000 52,6%
Egyéb bírságokat 61 600 6 000 9,7%
IV. Működési bevételek 1 669 855 1 645 012 98,5%
Szolgáltatások ellenértéke 383 719 475 892 124,0%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke 13 136 46 192 351,6%
Tulajdonosi bevételek 4 000 8 450 211,3%
Ellátási díjak 581 021 555 114 95,5%
Kiszámlázott általános forgalmi adó 307 302 261 853 85,2%
Általános forgalmi adó visszatérítése 54 000
Kamatbevételek 380 002 236 000 62,1%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 350 200 57,1%
Egyéb működési bevételek 325 7 311 2249,5%
V. Felhalmozási bevételek 131 989 0 0,0%
Ingatlanok értékesítése 97 900
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 34 089
VI. Működési célú átvett pénzeszközök 0 70 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 70 000
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 12 300 162 300 1319,5%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 12 300 12 300 100,0%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 150 000
VIII. Finanszírozási bevételek 0 3 656 347
Maradvány igénybevétele 3 656 347
Betétek megszüntetése
A. BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 14 694 938 19 419 822 132,2%
KIADÁSOK
I. Személyi juttatások 3 552 234 4 105 017 115,6%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 927 256 1 050 813 113,3%
III. Dologi kiadások 5 028 401 4 980 583 99,0%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 894 047 873 600 97,7%
V. Egyéb működési célú kiadások 856 405 1 003 627 117,2%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 208 314 178 662 85,8%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 648 091 824 965 127,3%
VI. Tartalékok 1 244 202 4 486 022 360,6%
VII. Beruházások 1 509 539 1 664 252 110,2%
VIII. Felújítások 319 023 413 354 129,6%
IX. Egyéb felhalmozási célú kiadások 363 831 842 554 231,6%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 6 000 8 000 133,3%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 357 831 834 554 233,2%
X. Finanszírozási kiadások 0 0
Pénzeszközök betétként elhelyezése
B. KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 14 694 938 19 419 822 132,2%
többlet/ hiány 0 0
Tájékoztató jelleggel
Intézményfinanszírozás 6 389 758 7 183 371 112,4%

1.b. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

e Ft-ban
Sor-
sz.
Megnevezés 2012. tényadatok 2013. eredeti 2013. várható tényadatok 2014. terv Index (6/4) Sor-
sz.
Megnevezés 2012. tényadatok 2013. eredeti 2013. várható tényadatok 2014. terv Index (13/11)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Kiadások Bevételek
1. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 801 589 4 479 490 4 758 808 5 155 830 115,1% 1. Működési célú támogatások Áht.-n belülről 5 207 830 3 820 483 4 870 451 4 206 005 110,1%
2. Dologi kiadások 4 895 044 5 028 401 5 122 210 4 980 583 99,0% 2. Közhatalmi bevételek 9 794 789 8 630 660 9 050 411 9 038 216 104,7%
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 913 927 894 047 863 656 873 600 99,0% 3. Működési bevételek 2 111 934 1 669 855 2 153 738 1 645 012 98,5%
4. Egyéb működési célú kiadások 1 511 429 856 405 2 413 644 1 003 627 97,7% 4. Működési célú átvett pénzeszközök 4 553 2 597 70 000
5. Tartalékok 846 202 707 914 117,2%
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 15 121 989 12 104 545 13 158 318 12 721 554 105,1% I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 17 119 106 14 120 998 16 077 197 14 959 233 105,9%
1. Belső finanszírozási kiadások 1. Belső finanszírozási bevételek 1 106 880 1 528 389
2. Külső finanszírozási kiadások 2. Külső finanszírozási bevételek
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 0 0 0 II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 1 106 880 0 1 528 389 0
A. MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 15 121 989 12 104 545 13 158 318 12 721 554 105,1% A. MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 18 225 986 14 120 998 17 605 586 14 959 233 105,9%
Önkormányzat fejlesztési kiadásai Önkormányzat felhalmozási bevételei
1. Beruházások 1 210 936 1 509 539 1 938 726 1 664 252 110,2% 1. Felhalmozási célú támogatások Áht.-n belülről 252 172 429 651 184 826 641 942 149,4%
2. Felújítások 608 180 319 023 747 631 413 354 129,6% 2. Felhalmozási bevételek 133 485 131 989 337 537 0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 121 302 363 831 784 509 842 554 231,6% 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 841 12 300 12 019 162 300 1319,5%
Tartalékok 398 000 3 778 108
I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 940 418 2 590 393 3 470 866 6 698 268 258,6% I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 387 498 573 940 534 382 804 242 140,1%
1. Belső finanszírozási kiadások 1. Belső finanszírozási bevételek 1 426 131 1 427 908 3 656 347
2. Külső finanszírozási kiadások 25 554 479 2. Külső finanszírozási bevételek 19 905 706
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 0 25 554 479 0 II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 1 426 131 0 21 333 614 3 656 347
B. FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 940 418 2 590 393 29 025 345 6 698 268 258,6% B. FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 813 629 573 940 21 867 996 4 460 589 777,2%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő bev.
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B): 17 062 407 14 694 938 42 183 663 19 419 822 132,2% BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B): 20 039 615 14 694 938 39 473 582 19 419 822 132,2%

2. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai

e Ft-ben
Intézmény 1. Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei 2. Szociális Foglalkoztató 3. Újpesti Kulturális Központ
Rovat megnevezése 2013. évi eredeti 2014. évi terv Index 2013. évi eredeti 2014. évi terv Index 2013. évi eredeti 2014. évi terv Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások Áht.-n belülről 20 513 0 0 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat 20 513 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
3. Közhatalmi bevételek 0 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
4. Működési bevételek 1 093 820 1 121 124 102,5% 29 210 29 210 100,0% 79 611 91 440 114,9%
- állami feladat
- kötelező feladat 1 093 820 1 121 124 29 210 29 210 79 611 91 440
- önként vállalt feladatok
5. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat 0 0
- önként vállalt feladatok
6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat 0
- önként vállalt feladatok
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat 0 0 0
- önként vállalt feladatok
8. Finanszírozási bevételek 4 441 767 4 900 282 110,3% 111 440 110 142 98,8% 232 307 229 120 98,6%
- állami feladat
- kötelező feladat 4 441 767 4 900 282 111 440 110 142 232 307 229 120
- önként vállalt feladatok
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 5 556 100 6 021 406 108,4% 140 650 139 352 99,1% 311 918 320 560 102,8%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 2 166 378 2 428 758 112,1% 94 003 92 655 98,6% 142 142 148 575 104,5%
- állami feladat
- kötelező feladat 2 166 378 2 428 758 94 003 92 655 142 142 148 575
- önként vállalt feladatok
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 577 978 643 461 111,3% 25 381 25 100 98,9% 38 034 40 237 105,8%
- állami feladat
- kötelező feladat 577 978 643 461 25 381 25 100 38 034 40 237
- önként vállalt feladatok
3. Dologi kiadások 2 582 331 2 681 688 103,8% 21 266 21 597 101,6% 131 742 131 748 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 2 582 331 2 681 688 21 266 21 597 131 742 131 748
- önként vállalt feladatok
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 700 900 128,6% 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat 700 900
- önként vállalt feladatok
5. Egyéb működési célú kiadások 177 314 178 662 100,8% 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat 177 314 178 662
- önként vállalt feladatok
6. Tartalékok 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
7. Beruházások 51 399 87 937 171,1% 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat 51 399 87 937
- önként vállalt feladatok
8. Felújítások 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
10. Finanszírozási kiadások 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 5 556 100 6 021 406 108,4% 140 650 139 352 99,1% 311 918 320 560 102,8%
Költségvetési létszámkeret 1 134,75 1 065,50 93,9% 78,00 76,00 97,4% 68,50 69,00 100,7%
e Ft-ban
Intézmény 4. Polgármesteri Hivatal Intézmények összesen 5. Önkormányzat Kerületi szintű konszolidált főösszegek
Rovat megnevezése 2013. évi eredeti 2014. évi terv Index 2013. évi eredeti 2014. évi terv Index 2013. évi eredeti 2014. évi terv Index 2013. évi eredeti 2014. évi terv Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások Áht.-n belülről 398 600 24 507 6,1% 419 113 24 507 5,8% 3 401 370 4 181 498 122,9% 3 820 483 4 206 005 110,1%
- állami feladat 24 507 0 24 507 0 0 24 507
- kötelező feladat 398 600 0 419 113 0 3 401 370 3 796 169 3 820 483 3 796 169
- önként vállalt feladatok 0 0 0 385 329 0 385 329
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0 429 651 641 942 149,4% 429 651 641 942 149,4%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 429 651 257 192 429 651 257 192
- önként vállalt feladatok 0 0 0 384 750 0 384 750
3. Közhatalmi bevételek 0 2 100 0 2 100 8 630 660 9 036 116 104,7% 8 630 660 9 038 216 104,7%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 2 100 0 2 100 8 630 660 9 036 116 8 630 660 9 038 216
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
4. Működési bevételek 8 771 2 271 25,9% 1 211 412 1 244 045 102,7% 458 443 400 967 87,5% 1 669 855 1 645 012 98,5%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 8 771 1 700 1 211 412 1 243 474 458 443 10 810 1 669 855 1 254 284
- önként vállalt feladatok 571 0 571 390 157 0 390 728
5. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 131 989 0 0,0% 131 989 0 0,0%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 131 989 0 131 989 0
6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 70 000 0 70 000
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 70 000 0 70 000
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 12 300 162 300 1319,5% 12 300 162 300 1319,5%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 12 300 150 000 12 300 150 000
- önként vállalt feladatok 0 0 0 12 300 0 12 300
8. Finanszírozási bevételek 1 604 244 1 943 827 121,2% 6 389 758 7 183 371 112,4% 0 3 656 347 3 656 347
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 1 604 244 1 943 827 6 389 758 7 183 371 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 3 656 347 3 656 347
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 2 011 615 1 972 705 98,1% 8 020 283 8 454 023 105,4% 13 064 413 18 149 170 138,9% 14 694 938 19 419 822 132,2%
B. KIADÁSOK 0,0%
1. Személyi juttatások 889 778 897 380 100,9% 3 292 301 3 567 368 108,4% 259 933 537 649 206,8% 3 552 234 4 105 017 115,6%
- állami feladat 15 010 0 15 010 0 0 15 010
- kötelező feladat 889 778 802 110 3 292 301 3 472 098 259 933 515 794 3 552 234 3 987 892
- önként vállalt feladatok 80 260 0 80 260 21 855 0 102 115
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 240 241 260 909 108,6% 881 634 969 707 110,0% 45 622 81 106 177,8% 927 256 1 050 813 113,3%
- állami feladat 4 053 0 4 053 0 0 4 053
- kötelező feladat 240 241 256 856 881 634 965 654 45 622 78 931 927 256 1 044 585
- önként vállalt feladatok 0 0 0 2 175 0 2 175
3. Dologi kiadások 367 571 276 042 75,1% 3 102 910 3 111 075 100,3% 1 925 491 1 869 508 97,1% 5 028 401 4 980 583 99,0%
- állami feladat 5 444 0 5 444 0 0 5 444
- kötelező feladat 367 571 261 333 3 102 910 3 096 366 1 925 491 1 547 726 5 028 401 4 644 092
- önként vállalt feladatok 9 265 0 9 265 321 782 0 331 047
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 473 200 461 200 97,5% 473 900 462 100 97,5% 420 147 411 500 97,9% 894 047 873 600 97,7%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 473 200 461 200 473 900 462 100 0 0 473 900 462 100
- önként vállalt feladatok 0 0 0 420 147 411 500 420 147 411 500
5. Egyéb működési célú kiadások 0 0 177 314 178 662 100,8% 679 091 824 965 121,5% 856 405 1 003 627 117,2%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 177 314 178 662 679 091 469 000 856 405 647 662
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 355 965 0 355 965
6. Tartalékok 0 0 0 0 1 244 202 4 486 022 360,6% 1 244 202 4 486 022 360,6%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 1 244 202 0 1 244 202 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 4 486 022 0 4 486 022
7. Beruházások 37 015 77 174 208,5% 88 414 165 111 186,7% 1 421 125 1 499 141 105,5% 1 509 539 1 664 252 110,2%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 37 015 77 174 88 414 165 111 1 421 125 728 174 1 509 539 893 285
- önként vállalt feladatok 0 0 0 770 967 0 770 967
8. Felújítások 3 810 0 3 810 0 315 213 413 354 131,1% 319 023 413 354 129,6%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 3 810 0 3 810 0 315 213 286 354 319 023 286 354
- önként vállalt feladatok 0 0 0 127 000 0 127 000
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 363 831 842 554 231,6% 363 831 842 554 231,6%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 357 831 394 490 357 831 394 490
- önként vállalt feladatok 0 0 0 6 000 448 064 6 000 448 064
10. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 6 389 758 7 183 371 112,4%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 6 389 758 7 183 371
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 2 011 615 1 972 705 98,1% 8 020 283 8 454 023 105,4% 13 064 413 18 149 170 138,9% 14 694 938 19 419 822 132,2%
Költségvetési létszámkeret 218,00 218,00 100,0% 1 492,25 1 428,50 95,7% 250,00 1 492,25 1 678,50 112,5%

2.a.1. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

e Ft-ban
Intézmény Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda Aradi Óvoda
Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda
Rovat megnevezése 2013. eredeti 2014. terv Index % 2013. eredeti 2014. terv Index % 2013. eredeti 2014. terv Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások Áht.-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 85 984 106 717 124,1% 133 074 175 654 132,0% 80 079 111 984 139,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 85 984 106 717 124,1% 133 074 175 654 132,0% 80 079 111 984 139,8%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 85 984 106 717 124,1% 133 074 175 654 132,0% 80 079 111 984 139,8%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 65 768 84 141 127,9% 101 251 138 356 136,6% 61 170 88 329 144,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 65 768 84 141 127,9% 101 251 138 356 136,6% 23 428 88 329 377,0%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17 500 22 576 129,0% 27 309 37 298 136,6% 16 359 23 655 144,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 17 500 22 576 129,0% 27 309 37 298 136,6% 16 359 23 655 144,6%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 716 0,0% 4 514 0,0% 2 550 0,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 716 0,0% 4 514 0,0% 2 550 0,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 85 984 106 717 124,1% 133 074 175 654 132,0% 80 079 111 984 139,8%
Költségvetési létszámkeret 36,50 36,50 100,0% 59,50 60,00 100,8% 33,00 37,50 113,6%
e Ft-ban
Intézmény Bőrfestő Óvoda Dalos Ovi Óvoda Deák Óvoda
Rovat megnevezése 2013. eredeti 2014. terv Index % 2013. eredeti 2014. terv Index % 2013. eredeti 2014. terv Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások Áht.-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - 335 0,0% - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat 335 0,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 67 671 92 706 137,0% 70 910 94 574 133,4% 75 490 94 241 124,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 67 671 92 706 137,0% 70 910 94 574 133,4% 75 490 94 241 124,8%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 67 671 92 706 137,0% 71 245 94 574 132,7% 75 490 94 241 124,8%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 51 253 73 041 142,5% 54 044 74 499 137,8% 57 791 74 279 128,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 51 253 73 041 142,5% 54 044 74 499 137,8% 57 791 74 279 128,5%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 817 19 665 142,3% 14 549 20 075 138,0% 15 315 19 962 130,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 13 817 19 665 142,3% 14 549 20 075 138,0% 15 315 19 962 130,3%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 601 0,0% 2 652 0,0% 2 384 0,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 601 0,0% 2 652 0,0% 2 384 0,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 67 671 92 706 137,0% 71 245 94 574 132,7% 75 490 94 241 124,8%
Költségvetési létszámkeret 30,00 32,00 106,7% 32,00 34,00 106,3% 31,00 33,00 106,5%
e Ft-ban
Intézmény Homoktövis Óvoda JMK Óvoda Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda
Rovat megnevezése 2013. eredeti 2014. terv Index % 2013. eredeti 2014. terv Index % 2013. eredeti 2014. terv Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások Áht.-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 800 0,0% 30 0,0% - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat 800 0,0% 30 0,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 68 417 95 204 139,2% 73 583 93 589 127,2% 118 250 152 098 128,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 68 417 95 204 139,2% 73 583 93 589 127,2% 118 250 152 098 128,6%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 69 217 95 204 137,5% 73 613 93 589 127,1% 118 250 152 098 128,6%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 52 539 74 964 142,7% 55 985 73 692 131,6% 90 042 120 025 133,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 52 539 74 964 142,7% 55 985 73 692 131,6% 90 042 120 025 133,3%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 153 20 240 143,0% 15 116 19 897 131,6% 24 088 32 073 133,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 14 153 20 240 143,0% 15 116 19 897 131,6% 24 088 32 073 133,1%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 525 0,0% 2 512 0,0% 4 120 0,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 525 0,0% 2 512 0,0% 4 120 0,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 69 217 95 204 137,5% 73 613 93 589 127,1% 118 250 152 098 128,6%
Költségvetési létszámkeret 30,00 32,00 106,7% 30,50 32,50 106,6% 48,50 51,50 106,2%
e Ft-ban
Intézmény Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda Nyár Óvoda Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda
Rovat megnevezése 2013. eredeti 2014. terv Index % 2013. eredeti 2014. terv Index % 2013. eredeti 2014. terv Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások Áht.-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - - - 470 0,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 470 0,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 109 294 143 253 131,1% 69 624 100 755 144,7% 126 838 165 216 130,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 109 294 143 253 131,1% 69 624 100 755 144,7% 126 838 165 216 130,3%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 109 294 143 253 131,1% 69 624 100 755 144,7% 127 308 165 216 129,8%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 83 094 112 936 135,9% 52 948 79 494 150,1% 96 768 130 285 134,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 83 094 112 936 135,9% 52 948 79 494 150,1% 96 768 130 285 134,6%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 196 30 317 136,6% 14 088 21 261 150,9% 25 963 34 931 134,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 22 196 30 317 136,6% 14 088 21 261 150,9% 25 963 34 931 134,5%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 4 004 0,0% 2 588 0,0% 4 577 0,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 4 004 0,0% 2 588 0,0% 4 577 0,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 109 294 143 253 131,1% 69 624 100 755 144,7% 127 308 165 216 129,8%
Költségvetési létszámkeret 46,50 49,00 105,4% 30,00 32,00 106,7% 54,00 56,00 103,7%
e Ft-ban
Intézmény Viola Óvoda Virág Óvoda Óvodák összesen
Rovat megnevezése 2013. eredeti 2014. terv Index % 2013. eredeti 2014. terv Index % 2013. eredeti 2014. terv Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások Áht.-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 305 0,0% - - 1 940 - 0,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 305 0,0% 1 940 - 0,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 71 102 95 634 134,5% 71 673 95 665 133,5% 1 221 989 1 617 290 132,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 71 102 95 634 134,5% 71 673 95 665 133,5% 1 221 989 1 617 290 132,3%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 71 407 95 634 133,9% 71 673 95 665 133,5% 1 223 929 1 617 290 132,1%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 54 549 75 538 138,5% 54 372 75 413 138,7% 931 574 1 274 992 136,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 54 549 75 538 138,5% 54 372 75 413 138,7% 893 832 1 274 992 142,6%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 372 20 096 139,8% 14 598 20 252 138,7% 249 423 342 298 137,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 14 372 20 096 139,8% 14 598 20 252 138,7% 249 423 342 298 137,2%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 486 0,0% 2 703 0,0% 42 932 - 0,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 486 0,0% 2 703 0,0% 42 932 - 0,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 71 407 95 634 133,9% 71 673 95 665 133,5% 1 223 929 1 617 290 132,1%
Költségvetési létszámkeret 30,00 32,00 106,7% 30,00 32,00 106,7% 521,50 550,00 105,5%

2.a.2. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai

e Ft-ban
Intézmény Piac és Vásárcsarnok Szociális Intézmény Újpesti Bölcsődék Intézménye
Rovat megnevezése 2013. eredeti 2014. terv Index % 2013. eredeti 2014. terv Index % 2013. eredeti 2014. terv Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások Áht.-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 281 517 32 822 11,7% 102 924 0,0% 19 759 19 147 96,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 281 517 32 822 11,7% 102 924 0,0% 19 759 19 147 96,9%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök 20 513 0,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 20 513 0,0%
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 530 831 359 483 67,7% 450 573 465 562 103,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 530 831 359 483 67,7% 450 573 465 562 103,3%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 281 517 32 822 11,7% 654 268 359 483 54,9% 470 332 484 709 103,1%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 23 428 25 844 110,3% 341 033 286 064 83,9% 345 645 382 661 110,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 23 428 25 844 110,3% 341 033 286 064 83,9% 345 645 382 661 110,7%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 310 6 978 110,6% 92 102 73 419 79,7% 92 017 102 048 110,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 6 310 6 978 110,6% 92 102 73 419 79,7% 92 017 102 048 110,9%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 74 465 0,0% 220 433 0,0% 32 670 0,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 74 465 0,0% 220 433 0,0% 32 670 0,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 700 0,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 700 0,0%
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 177 314 0,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 177 314 0,0%
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 281 517 32 822 11,7% 654 268 359 483 54,9% 470 332 484 709 103,1%
Költségvetési létszámkeret 14,00 14,00 100,0% 152,75 144,00 94,3% 237,00 237,00 100,0%
e Ft-ban
Intézmény Gazdasági Intézmény Központ GI-hez tartozó egyéb int. összesen Gazdasági Intézmény mindösszesen
Rovat megnevezése 2013. eredeti 2014. terv Index % 2013. eredeti 2014. terv Index % 2013. eredeti 2014. terv Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások Áht.-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 687 680 1 069 155 155,5% 1 091 880 1 121 124 102,7% 1 093 820 1 121 124 102,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 687 680 1 069 155 155,5% 1 091 880 1 121 124 102,7% 1 093 820 1 121 124 102,5%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök 20 513,00 - 20 513,00 -
ebből: állami feladat
kötelező feladat 20513 0 20513 0
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 2 238 374 2 457 947 109,8% 3 219 778 3 282 992 102,0% 4 441 767 4 900 282 110,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 238 374 2 457 947 109,8% 3 219 778 3 282 992 102,0% 4 441 767 4 900 282 110,3%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 2 926 054 3 527 102 120,5% 4 332 171 4 404 116 101,7% 5 556 100 6 021 406 108,4%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 524 698 459 197 87,5% 1 234 804 1 153 766 93,4% 2 166 378 2 428 758 112,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 524 698 459 197 87,5% 1 234 804 1 153 766 93,4% 2 128 636 2 428 758 114,1%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 138 126 118 718 85,9% 328 555 301 163 91,7% 577 978 643 461 111,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 138 126 118 718 85,9% 328 555 301 163 91,7% 577 978 643 461 111,3%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 211 831 2 681 688 121,2% 2 539 399 2 681 688 105,6% 2 582 331 2 681 688 103,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 211 831 2 681 688 121,2% 2 539 399 2 681 688 105,6% 2 582 331 2 681 688 103,8%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai - 900 700 900 128,6% 700 900 128,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat - 900 700 900 128,6% 700 900 128,6%
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - 178 662 177 314 178 662 100,8% 177 314 178 662 100,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat - 178 662 177 314 178 662 100,8% 177 314 178 662 100,8%
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 51 399 87 937 171,1% 51 399 87 937 171,1% 51 399 87 937 171,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 51 399 87 937 171,1% 51 399 87 937 171,1% 51 399 87 937 171,1%
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 2 926 054 3 527 102 120,5% 4 332 171 4 404 116 101,7% 5 556 100 6 021 406 108,4%
Költségvetési létszámkeret 209,50 120,50 57,5% 613,25 515,50 84,1% 1 134,75 1 065,50 93,9%

2.a.2.1. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

e Ft-ban
Intézmény Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda Aradi Óvoda
Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda
Rovat megnevezése 2013. eredeti 2014. terv Index % 2013. eredeti 2014. terv Index % 2013. eredeti 2014. terv Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások Áht.-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 2 429 4 212 2 717
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 429 4 212 2 717
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 0 2 429 0 4 212 0 2 717
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 353 4 212 2 717
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 353 4 212 2 717
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 76
ebből: állami feladat
kötelező feladat 76
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 0 2 429 0 4 212 0 2 717
e Ft-ban
Intézmény Bőrfestő Óvoda Dalos Ovi Óvoda Deák Óvoda
Rovat megnevezése 2013. eredeti 2014. terv Index % 2013. eredeti 2014. terv Index % 2013. eredeti 2014. terv Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások Áht.-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - 335 - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat 335
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 2 262 2 135 2 389
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 262 2 135 2 389
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 0 2 262 0 2 470 0 2 389
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 262 2 470 2 119
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 262 2 470 2 119
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 270
ebből: állami feladat
kötelező feladat 270
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 0 2 262 0 2 470 0 2 389
e Ft-ban
Intézmény Homoktövis Óvoda JMK Óvoda Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda
Rovat megnevezése 2013. eredeti 2014. terv Index % 2013. eredeti 2014. terv Index % 2013. eredeti 2014. terv Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások Áht.-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 692 - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat 692
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 2 291 2 366 3 952
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 291 2 366 3 952
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 0 2 983 0 2 366 0 3 952
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 483 2 366 3 952
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 483 2 366 3 952
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 500
ebből: állami feladat
kötelező feladat 500
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 0 2 983 0 2 366 0 3 952
e Ft-ban
Intézmény Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda Nyár Óvoda Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda
Rovat megnevezése 2013. eredeti 2014. terv Index % 2013. eredeti 2014. terv Index % 2013. eredeti 2014. terv Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások Áht.-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - 381
ebből: állami feladat
kötelező feladat 381
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 3 848 2 509 3 766
ebből: állami feladat
kötelező feladat 3 848 2 509 3 766
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 0 3 848 0 2 509 0 4 147
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 3 848 2 509 4 147
ebből: állami feladat
kötelező feladat 3 848 2 509 4 147
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 0 3 848 0 2 509 0 4 147
e Ft-ban
Intézmény Viola Óvoda Virág Óvoda Óvodák összesen
Rovat megnevezése 2013. eredeti 2014. terv Index % 2013. eredeti 2014. terv Index % 2013. eredeti 2014. terv Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások Áht.-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 300 - - - 1 708
ebből: állami feladat
kötelező feladat 300 - 1 708
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat