Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2013. évi összevont költségvetésének zárszámadásáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelye (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2013. évi Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet végrehajtását:

Kiadások teljesítésének főösszegét 16 727 631 eFt-ban
Finanszírozási kiadások teljesítésének főösszegét 5 906 993 eFt-ban
Kiadások és finanszírozási műveletek teljesítésének főösszegét 22 634 624 eFt-ban
Bevételek teljesítésének főösszegét 16 833 710 eFt-ban
Finanszírozási bevételek teljesítésének főösszegét 3 942 956 eFt-ban
Bevételek és finanszírozási műveletek teljesítésének főösszegét 20 776 666 eFt-ban
A hiány teljesítésének összegét - 1 867 958 eFt-ban

határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés kiemelt előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint határozza meg:

MEGNEVEZÉS adatok: eFt-ban
Működési célú bevételek és finanszírozási műveletek összesen: 18 398 727
Ebből:
Működési célú bevételek összesen: 16 280 105
Finanszírozási műveletek: 2 118 622
Felhalmozási célú bevételek és finanszírozási műveletek összesen 2 367 939
Ebből:
Felhalmozási célú bevételek összesen: 543 605
Finanszírozási műveletek: 1 824 334
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 20 766 666
Működési célú kiadások és finanszírozási műveltek összege 13 364 278
Ebből:
Személyi juttatások: 3 775 969
Munkaadókat terhelő járulékok: 982 877
Dologi kiadások: 5 192 230
Ellátottak pénzbeli juttatásai: 863 635
Működési célú végleges pénzeszköz átadás: 2 616 285
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások: - 66 718
Felhalmozási célú kiadások és finanszírozási műveletek összege 9 270 346
Ebből:
Beruházási kiadások összege: 1 944 590
Felújítások összege: 745 356
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás: 664 519
Egyéb felhalmozási kiadások: 8 888
Finanszírozási műveletek: 5 906 993
KIADÁSOK ÖSSZESEN: 22 634 624

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi helyesbített pénzmaradványát 3 353 134 eFt összegben hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdés szerinti helyesbített pénzmaradványt a 9. számú melléklet 9. oszlop 21. sora tartalmazza.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat a teljesített bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1.b. számú mellékletének 5. és 11. oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

4. § (1) A Képviselő-testület a bevételek teljesített főösszegének forrásonkénti bontását az 1.a. számú melléklet A. részének 2. oszlopa szerinti jogcímenként és az 5. oszlopa szerinti összegekkel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az intézményi bevételek tartalmát és összegét - önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként - a 2. számú melléklet „Teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az intézményi bevételek tartalmát és összegét - önállóan működő költségvetési szervenként - a 2.a.1., 2.a.2., 2.a.2.1., 2.a.2.2. számú melléklet „Teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az önkormányzat működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközeinek tartalmát az 5.b. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegeit az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

5. § (1) A Képviselő-testület a kiadások teljesített főösszegének feladatonkénti bontását az 1.a. számú melléklet B. részének 2. oszlopa szerinti jogcímenként és az 5. oszlopa szerinti összegekkel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az intézményi kiadások tartalmát és összegét - önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként - a 2. számú melléklet „Teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az intézményi kiadások tartalmát és összegét - önállóan működő költségvetési szervenként - a 2.a.1., 2.a.2., 2.a.2.1., 2.a.2.2. számú melléklet „Teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek felújítási kiadásainak feladatonként tartalmát a 3. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegét az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek beruházási kiadásainak feladatonként tartalmát a 4. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegét az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az önkormányzat működési és felhalmozási célú átadott pénzeszközeinek tartalmát az 5.a. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegeit az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.

6. § (1) A Gazdasági Intézményhez tartozó önállóan működő intézmények 2013. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatainak maradványait a 2.b. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2013. évi tartalék előirányzatainak maradványait a 6. számú melléklet tartalmazza.

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁSOK

7. § (1) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2013. évi vagyonkimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.

(2) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2013. évi könyvviteli mérlegének eszközeit a 8.a. számú melléklet tartalmazza.

(3) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2013. évi könyvviteli mérlegének forrásait a 8.b. számú melléklet tartalmazza.

(4) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2013. évi pénzkészletét a 10. számú melléklet tartalmazza.

(5) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat letéti számlájának 2013. évi pénzkészletét a 11. számú melléklet tartalmazza.

(6) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat adósságállományának 2013. évi kimutatását a 12. számú melléklet tartalmazza.

(7) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat tárgyi eszközeinek 2013. évi állományát a 13. számú melléklet tartalmazza.

(8) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat központosított előirányzatainak 2013. évi elszámolását a 14. számú melléklet tartalmazza.

(9) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat előző évi (2012. év) normaív, kötött felhasználású támogatások előirányzat - maradványainak elszámolását a 15. számú melléklet tartalmazza.

(10) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását és a mutatószámok, feladatmutatók alakulását a 16. számú melléklet tartalmazza.

(11) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat által adott közvetett támogatások kimutatását a 17. számú melléklet tartalmazza.

(12) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági szervezetekben meglévő részesedéseinek kimutatását a 18. számú melléklet tartalmazza.

HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Dr. Tahon Róbert
Jegyző
Wintermantel Zsolt
polgármester

1.a. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2013.évi eredeti 2013.évi módosított Teljesítés Index
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Bevételek
I. Működési bevételek 10 300 515 11 306 206 11 566 659 102,3%
1. Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei 1 211 412 1 360 313 1 362 042 100,1%
2. Önkormányzat működési bevételei 458 443 827 614 1 115 437 134,8%
3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 8 630 660 9 118 279 9 089 180 99,7%
ebből: a.) Helyi adók 8 283 660 8 772 286 8 772 695 100,0%
b.) Átengedett központi adók 224 000 218 979 218 979 100,0%
c.) Bírságok, pótlékok 0 0 0
d.) Egyéb sajátos bevételek 123 000 127 014 97 506 76,8%
II. Támogatások
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 2 910 576 2 955 650 2 960 993 100,2%
Helyi önk. működésének általános támogatása 268 488 268 488 268 488 100,0%
Telep. önkorm. egyes köznevelési és gyermekétkezt. felad. támog. 1 544 923 1 542 544 1 542 544 100,0%
Telep. önkorm. szoc. és gyermekjóléti felad. támog. 1 012 110 920 049 920 049 100,0%
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása 39 776 39 776 39 776 100,0%
Helyi önk. által felhasználható központosított előirányzatok 45 279 174 542 179 885 103,1%
Egyéb felhal. célú. Közp. tám támogatása 0 10 251 10 251 100,0%
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 131 989 135 994 110 031 80,9%
1. Ebből: a.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 97 900 97 905 99 624 101,8%
2. b.) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 30 089 30 089 0,0%
3. c.) Pénzügyi befektetések bevételei 4 000 8 000 10 407 130,1%
IV. Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről) 1 339 558 1 596 998 2 236 114 140,0%
1.a Támogatásértékű működési bevétel 889 394 1 406 658 2 045 917 145,4%
1.b TB Alaptól átvett pénzeszköz 20 513 6 555 6 412 97,8%
2.a Támogatásértékű felhalmozási bevétel 429 651 183 785 183 785 100,0%
2.b TB Alaptól átvett pénzeszköz 0 0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről) 0 2 597 2 604 100,3%
1. Működési célú pénzeszköz átvétel 0 2 597 2 604 100,3%
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 0 0
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. tám., helyi tám.) 12 300 12 300 12 027 97,8%
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 7 984 926 3 942 956 49,4%
1. Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele 7 984 926 3 942 956 49,4%
2. Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 14 694 938 23 994 671 20 831 384 86,8%
VIII. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK
1. Működési célú hitel felvétele
2. Forgatási célú értékpapír bevétele
3. Fejlesztési célú kötvény kibocsátás
4. Fejlesztési célú hitel felvétele
IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -64 718
A. BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 14 694 938 23 994 671 20 766 666 86,5%
KIADÁSOK
1. Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai 7 276 845 8 397 326 7 332 775 87,3%
2. Önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével) 2 231 046 2 858 650 2 618 301 91,6%
3. Szociálpolitikai támogatások 894 047 906 759 863 635 95,2%
4. Speciális célú támogatások
5. Végleges pénzeszköz átadás 1 214 236 3 344 561 3 280 804 98,1%
6. Felújítási kiadások 319 023 1 130 486 745 356 65,9%
7. Beruházási kiadások 1 509 539 3 262 312 1 944 590 59,6%
8. Tartalékok (működési+felhalmozási) 1 244 202 4 083 930 0 0,0%
9. Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám., munk. kölcsön) 6 000 10 000 8 888 88,9%
I. KIADÁSOK ÖSSZESEN 14 694 938 23 994 024 16 794 349 70,0%
II. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 0 647 5 906 993 912981,9%
1. Működési célú hitel visszafizetése
2. Forgatási célú értékpapír kiadása 5 905 950
3. Fejlesztési célú hitel törlesztése 647 1 043 161,2%
4. Fejlesztési célú kötvény beváltása 0 0
5. Egyéb kötelezettség törlesztése
III. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -66 718
B. KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 14 694 938 23 994 671 22 634 624 94,3%
többlet/ hiány 0 0 -1 867 958
Tájékoztató jelleggel
Intézményfinanszírozás 6 389 758 7 313 833 6 289 899 86,0%

1.b. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

eFt-ban
Sor-
sz.
Megnevezés 2013.évi eredeti 2013. évi módo-
sított
Teljesítés Index Sor-
sz.
Megnevezés 2013.évi eredeti 2013. évi módo-
sított
Teljesítés Index
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Kiadások Bevételek
1. Intézményi működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével) 9 507 891 11 255 976 9 951 076 88,4% 1. Intézményi működési bevételek 1 669 855 2 079 705 2 249 968 108,2%
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 8 630 660 9 118 279 9 089 180 99,7%
2. Végleges pénzeszköz átadás 856 405 2 599 145 2 616 285 100,7% 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 2 910 576 2 945 399 2 950 742 100,2%
3. Szociálpolitikai támogatások 894 047 906 759 863 635 95,2% 4. Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről) 909 907 1 413 213 2 052 329 145,2%
4. Speciális célú támogatások 5. Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről) 0 2 597 2 604 100,3%
5. Működési tartalékok 846 202 263 308 0 0,0% 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése
6 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -66 718 7 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -64 718
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 104 545 15 025 188 13 364 278 88,9% I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 14 120 998 15 559 193 16 280 105 104,6%
Belső finanszírozási műveletek Belső finanszírozási műveletek 2 118 623 2 118 622 100,0%
Külső finanszírozási műveletek Külső finanszírozási műveletek
II. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 0 0 0 II. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 0 2 118 623 2 118 622 100,0%
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 12 104 545 15 025 188 13 364 278 88,9% A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 14 120 998 17 677 816 18 398 727 104,1%
Önkormányzat fejlesztési kiadásai Önkormányzat felhalmozási bevételei
1. Önkormányzat felújítási kiadásai 319 023 1 130 486 745 356 65,9% 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 131 989 244 216 337 542 138,2%
2. Önkormányzat beruházási kiadásai 1 509 539 3 262 312 1 944 590 59,6% 2. Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú) 10 251 10 251 100,0%
3. Fejlesztési tartalékok 398 000 3 820 622 0 0,0% 3. Támogatásértékű bevétel (Átvett pénzeszköz államházt. belülről) 429 651 183 785 183 785 100,0%
4. Végleges pénzeszköz átadás 357 831 745 416 664 519 89,1% 4. Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről) 0 0
5. Munkáltatói támogatás és pénzügyi befektetések vásárlása 6 000 10 000 8 888 88,9% 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése 12 300 12 300 12 027 97,8%
I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 590 393 8 968 836 3 363 353 37,5% I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 573 940 450 552 543 605 120,7%
Belső finanszírozási műveletek Belső finanszírozási műveletek 5 866 303 1 824 334 31,1%
Külső finanszírozási műveletek 647 5 906 993 912981,9% Külső finanszírozási műveletek
II. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 0 647 5 906 993 912981,9% II. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 0 5 866 303 1 824 334 31,1%
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 2 590 393 8 969 483 9 270 346 103,4% B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 573 940 6 316 855 2 367 939 37,5%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B): 14 694 938 23 994 671 22 634 624 94,3% BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B): 14 694 938 23 994 671 20 766 666 86,5%

2. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai

eFt-ban
Intézmény 1. Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei 2. Szociális Foglalkoztató
Előirányzat megnevezése 2013.évi eredeti 2013. évi módosított Teljesítés Index 2013.évi eredeti 2013. évi módosított Teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 785 915 864 340 863 351 99,9% 23 000 23 000 24 011 104,4%
- állami feladat
- kötelező feladat 785 915 864 340 863 351 99,9% 23 000 23 000 24 011 104,4%
- önként vállalt feladatok 0
2. Felhalmozási és tőkejell. bevételek 0
- állami feladat 0
- kötelező feladat 0
- önként vállalt feladatok 0
3. Működési célú átvett pénzeszköz 835 622 837 123 100,2% 3 3 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 835 622 837 123 100,2% 3 3 100,0%
- önként vállalt feladatok
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
5. ÁFA bevétel 204 981 213 560 211 493 99,0% 6 210 6 210 6 403 103,1%
- állami feladat
- kötelező feladat 204 981 213 560 211 493 99,0% 6 210 6 210 6 403 103,1%
- önként vállalt feladatok
6. Pénzmaradvány 144 668 144 667 100,0% 8 174 8 174 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 144 668 144 667 100,0% 8 174 8 174 100,0%
- önként vállalt feladatok
7. Támogatás (Állami támogatás)
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 3 910 936 4 779 154 4 031 232 84,4% 111 440 118 531 118 004 99,6%
- állami feladat
- kötelező feladat 3 910 936 4 779 154 4 031 232 84,4% 111 440 118 531 118 004 99,6%
- önként vállalt feladatok
9. Támogatás TB alaptól 14 101 1 953 13,9%
- állami feladat
- kötelező feladat 14 101 1 953 13,9%
- önként vállalt feladatok
10. Adott kölcsönök visszatérülése
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
11. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
12. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -1 986
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 4 901 832 6 851 445 6 087 833 88,9% 140 650 155 918 156 595 100,4%
KIADÁSOK
13. Működési költségvetés 4 850 433 6 363 920 5 551 015 87,2% 140 650 155 418 150 921 97,1%
- állami feladat
- kötelező feladat 4 850 433 6 363 920 5 551 015 87,2% 140 650 155 418 150 921 97,1%
- önként vállalt feladatok
14.1. Személyi juttatások 1 825 345 2 400 656 2 272 117 94,6% 94 003 99 501 97 478 98,0%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 485 876 632 122 592 251 93,7% 25 381 26 974 26 138 96,9%
14.3. Dologi kiadások 2 361 898 2 847 181 2 203 239 77,4% 21 266 22 564 20 926 92,7%
14.4. Működési célú pénzeszköz átadás 177 314 483 483 483 089 99,9% 6 379 6 379 100,0%
14.5. Szociálpolitikai juttatások 478 319 66,7%
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
15. Felújítás 291 866 244 775 83,9%
- állami feladat
- kötelező feladat 291 866 244 775 83,9%
- önként vállalt feladatok
16. Beruházás 51 399 195 659 133 225 68,1% 500 0 0,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 51 399 195 659 133 225 68,1% 500 0 0,0%
- önként vállalt feladatok
17. Adott kölcsönök
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
19. Finanszírozási műveletek 396
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok 396
20. Támogatás (Intézmény finanszírozás)
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
21. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -82 808 -59
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+...+21) 4 901 832 6 851 445 5 846 603 85,3% 140 650 155 918 150 862 96,8%
Költségvetési létszámkeret 982,00 1 065,50 1 111,00 104,3% 65,00 65,00 73,00 112,3%
Intézmény 3. Szociális Intézmény 4. Újpesti Kulturális Központ
Előirányzat megnevezése 2013.évi eredeti 2013. évi módosított Teljesítés Index 2013.évi eredeti 2013. évi módosított Teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 97 624 46 524 56 517 121,5% 71 800 72 645 72 555 99,9%
- állami feladat
- kötelező feladat 97 624 46 524 56 517 121,5% 71 800 72 645 72 555 99,9%
- önként vállalt feladatok
2. Felhalmozási és tőkejell. bevételek 5 5 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 5 5 100,0%
- önként vállalt feladatok
3. Működési célú átvett pénzeszköz 0 0 12 404 12 404 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 0 0 12 404 12 404
- önként vállalt feladatok
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
5. ÁFA bevétel 5 300 3 774 3 774 100,0% 7 811 7 811 8 256 105,7%
- állami feladat
- kötelező feladat 5 300 3 774 3 774 100,0% 7 811 7 811 8 256 105,7%
- önként vállalt feladatok
6. Pénzmaradvány 8 644 8 644 100,0% 5 911 5 911 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 8 644 8 644 100,0% 5 911 5 911 100,0%
- önként vállalt feladatok
7. Támogatás (Állami támogatás)
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 530 831 292 463 292 463 100,0% 232 307 272 995 269 114 98,6%
- állami feladat
- kötelező feladat 530 831 292 463 292 463 100,0% 232 307 272 995 269 114 98,6%
- önként vállalt feladatok
9. Támogatás TB alaptól 20 513 6 555 6 555 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 20 513 6 555 6 555 100,0%
- önként vállalt feladatok
10. Adott kölcsönök visszatérülése
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
11. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
12. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 48 -106
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 654 268 357 965 368 006 102,8% 311 918 371 766 368 134 99,0%
KIADÁSOK
13. Működési költségvetés 654 268 357 318 357 318 100,0% 311 918 351 881 336 855 95,7%
- állami feladat
- kötelező feladat 654 268 357 318 357 318 100,0% 311 918 351 881 336 855 95,7%
- önként vállalt feladatok
14.1. Személyi juttatások 341 033 182 550 182 550 100,0% 142 142 155 135 154 730 99,7%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 92 102 46 326 46 326 100,0% 38 034 41 465 41 341 99,7%
14.3. Dologi kiadások 220 433 126 219 126 219 100,0% 131 742 153 485 138 988 90,6%
14.4. Működési célú pénzeszköz átadás 1 953 1 953 100,0% 1 796 1 796 100,0%
14.5. Szociálpolitikai juttatások 700 270 270 100,0%
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
15. Felújítás
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
16. Beruházás 19 885 19 885 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 19 885 19 885 100,0%
- önként vállalt feladatok
17. Adott kölcsönök
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
19. Finanszírozási műveletek 647 647 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok 647 647 100,0%
20. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 0
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
21. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 3 638 -1 189
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+...+21) 654 268 357 965 361 603 101,0% 311 918 371 766 355 551 95,6%
Költségvetési létszámkeret 158,75 0,00 0,00 68,50 68,50 69,00 100,7%
Intézmény 5. Polgármesteri Hivatal Intézmények összesen
Előirányzat megnevezése 2013.évi eredeti 2013. évi módosított Teljesítés Index 2013.évi eredeti 2013. évi módosított Teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 8 332 122 010 138 585 113,6% 986 671 1 128 519 1 155 543 102,4%
- állami feladat
- kötelező feladat 8 332 122 010 138 585 113,6% 986 671 1 128 519 1 155 543 102,4%
- önként vállalt feladatok
2. Felhalmozási és tőkejell. bevételek 591 0 5 596 11920,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 591 0 5 596 11920,0%
- önként vállalt feladatok
3. Működési célú átvett pénzeszköz 0 214 090 0 848 029 1 065 716 125,7%
- állami feladat
- kötelező feladat 0 0 214 090 0 848 029 1 065 716 125,7%
- önként vállalt feladatok
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0
- állami feladat
- kötelező feladat 0 0
- önként vállalt feladatok
5. ÁFA bevétel 439 439 10 693 2435,8% 224 741 231 794 240 095 103,6%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 439 439 10 693 2435,8% 224 741 231 794 240 095 103,6%
- önként vállalt feladatok
6. Pénzmaradvány 0 436 610 436 610 100,0% 0 604 007 604 006 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 0 436 610 436 610 100,0% 0 604 007 604 006 100,0%
- önként vállalt feladatok
7. Támogatás (Állami támogatás) 398 600 0 0 398 600 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat 398 600 0 0 398 600 0 0
- önként vállalt feladatok
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 1 604 244 1 850 690 1 579 086 85,3% 6 389 758 7 313 833 6 289 899 86,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 1 604 244 1 850 690 1 579 086 85,3% 6 389 758 7 313 833 6 289 899 86,0%
- önként vállalt feladatok
9. Támogatás TB alaptól 20 513 20 656 6 412 31,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 20 513 20 656 6 412 31,0%
- önként vállalt feladatok
10. Adott kölcsönök visszatérülése
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
11. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
12. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 11 -2 033
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 2 011 615 2 409 749 2 379 666 98,8% 8 020 283 10 146 843 9 360 234 92,2%
KIADÁSOK
13. Működési költségvetés 1 970 790 2 354 881 2 067 768 87,8% 7 928 059 9 583 418 8 463 877 88,3%
- állami feladat
- kötelező feladat 1 970 790 2 354 881 2 067 768 87,8% 7 928 059 9 583 418 8 463 877 88,3%
- önként vállalt feladatok
14.1. Személyi juttatások 889 778 988 828 902 647 91,3% 3 292 301 3 826 670 3 609 522 94,3%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 240 241 304 864 245 168 80,4% 881 634 1 051 751 951 224 90,4%
14.3. Dologi kiadások 367 571 369 456 282 657 76,5% 3 102 910 3 518 905 2 772 029 78,8%
14.4. Működési célú pénzeszköz átadás 0 228 533 228 533 100,0% 177 314 722 144 721 750 99,9%
14.5. Szociálpolitikai juttatások 473 200 463 200 408 763 88,2% 473 900 463 948 409 352 88,2%
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
- állami feladat
- kötelező feladat 0 0
- önként vállalt feladatok
15. Felújítás 3 810 0 501 3 810 291 866 245 276 84,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 3 810 0 501 3 810 291 866 245 276 84,0%
- önként vállalt feladatok
16. Beruházás 37 015 54 868 44 376 80,9% 88 414 270 912 197 486 72,9%
- állami feladat
- kötelező feladat 37 015 54 868 44 376 80,9% 88 414 270 912 197 486 72,9%
- önként vállalt feladatok
17. Adott kölcsönök 0 0 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0
18. Tartalék (pénzforg. nélküli) 0 0 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok
19. Finanszírozási műveletek 647 1 043
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok 0 647 1 043
20. Támogatás (Intézmény finanszírozás)
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
21. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -20 953 -101 371
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+...+21) 2 011 615 2 409 749 2 091 692 86,8% 8 020 283 10 146 843 8 806 311 86,8%
Költségvetési létszámkeret
Intézmény 6. Önkormányzat Önkormányzat mindösszesen
Előirányzat megnevezése 2013.évi eredeti 2013. évi módosított Teljesítés Index 2013.évi eredeti 2013. évi módosított Teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 401 099 604 773 620 742 102,6% 1 387 770 1 733 292 1 776 285 102,5%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 401 099 604 773 620 742 102,6% 1 387 770 1 733 292 1 776 285 124,9%
- önként vállalt feladatok 0 0 0
2. Felhalmozási és tőkejell. bevételek 131 989 135 989 109 435 131 989 135 994 110 031 103,0%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0 5 596
- önként vállalt feladatok 131 989 135 989 109 435 131 989 135 989 109 435 103,0%
3. Működési célú átvett pénzeszköz 889 394 547 125 982 805 179,6% 889 394 1 395 154 2 048 521 156,9%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 889 394 547 125 982 805 179,6% 889 394 1 395 154 2 048 521 156,9%
- önként vállalt feladatok 0 0 0
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 429 651 183 785 194 036 105,6% 429 651 183 785 194 036 42,8%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 429 651 183 785 194 036 105,6% 429 651 183 785 194 036 42,8%
- önként vállalt feladatok 0 0 0
5. ÁFA bevétel 57 344 235 075 417 778 177,7% 282 085 466 869 657 873 165,5%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 57 344 235 075 417 778 177,7% 282 085 466 869 657 873 165,5%
- önként vállalt feladatok 0 0 0
6. Pénzmaradvány 0 7 380 919 3 338 950 45,2% 0 7 984 926 3 942 956 49,4%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 0 7 380 919 3 338 950 45,2% 0 7 984 926 3 942 956 49,4%
- önként vállalt feladatok 0
7. Támogatás (Állami támogatás) 2 511 976 2 943 416 2 950 742 100,2% 2 910 576 2 943 416 2 950 742 100,2%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 2 511 976 2 943 416 2 950 742 100,2% 2 910 576 2 943 416 2 950 742 100,2%
- önként vállalt feladatok 0 0 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) -6 389 758 -7 313 833 -6 289 899 86,0%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat -6 389 758 -7 313 833 -6 289 899 86,0%
- önként vállalt feladatok 0 0 0
9. Támogatás TB alaptól 20 513 20 656 6 412 31,0%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 20 513 20 656 6 412 31,0%
- önként vállalt feladatok 0 0 0
10. Adott kölcsönök visszatérülése 12 300 12 300 12 027 97,8% 12 300 12 300 12 027 97,8%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 0
- önként vállalt feladatok 12 300 12 300 12 027 97,8% 12 300 12 300 12 027 97,8%
11. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. 8 630 660 9 118 279 9 132 501 100,2% 8 630 660 9 118 279 9 132 501 100,2%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 8 630 660 9 118 279 9 132 501 100,2% 8 630 660 9 118 279 9 132 501 100,2%
- önként vállalt feladatok 0 0 0
12. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -62 685 -64 718
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 13 064 413 21 161 661 17 696 331 83,6% 8 292 880 16 680 838 14 476 767 201,1%
KIADÁSOK
13. Működési költségvetés 3 330 284 5 178 462 4 967 119 95,9% 11 258 343 14 761 880 13 430 996 0,0%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 2 910 137 4 735 651 4 512 836 95,3% 10 838 196 14 319 069 12 976 713 90,6%
- önként vállalt feladatok 420 147 442 811 454 283 102,6% 420 147 442 811 454 283 102,6%
14.1. Személyi juttatások 259 933 269 602 166 447 61,7% 3 552 234 4 096 272 3 775 969 92,2%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 45 622 48 250 31 653 65,6% 927 256 1 100 001 982 877 89,4%
14.3. Dologi kiadások 1 925 491 2 540 798 2 420 201 95,3% 5 028 401 6 059 703 5 192 230 85,7%
14.4. Működési célú pénzeszköz átadás 679 091 1 877 001 1 894 535 100,9% 856 405 2 599 145 2 616 285 100,7%
14.5. Szociálpolitikai juttatások 420 147 442 811 454 283 102,6% 894 047 906 759 863 635 95,2%
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 357 831 745 416 664 519 89,1% 357 831 745 416 664 519 89,1%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 357 831 745 416 664 519 89,1% 357 831 745 416 664 519 89,1%
- önként vállalt feladatok 0 0 0
15. Felújítás 315 213 838 620 500 080 59,6% 319 023 1 130 486 745 356 65,9%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 315 213 838 620 500 080 59,6% 319 023 1 130 486 745 356 65,9%
- önként vállalt feladatok 0 0 0
16. Beruházás 1 421 125 2 991 400 1 747 104 58,4% 1 509 539 3 262 312 1 944 590 59,6%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 1 421 125 2 991 400 1 747 104 58,4% 1 509 539 3 262 312 1 944 590 59,6%
- önként vállalt feladatok 0 0 0
17. Adott kölcsönök 6 000 10 000 8 888 88,9% 6 000 10 000 8 888 88,9%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0
- önként vállalt feladatok 6 000 10 000 8 888 88,9% 6 000 10 000 8 888 88,9%
18. Tartalék (pénzforg. nélküli) 1 244 202 4 083 930 0 0,0% 1 244 202 4 083 930 0 0,0%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 1 244 202 4 083 930 0 0,0% 1 244 202 4 083 930 0 0,0%
- önként vállalt feladatok 0 0 0
19. Finanszírozási műveletek 0 5 905 950 647 5 906 993 912981,9%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 5 905 950 647 5 906 993 912981,9%
20. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 6 389 758 7 313 833 6 289 899 86,0% -6 389 758 -7 313 833 -6 289 899 86,0%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 6 389 758 7 313 833 6 289 899 86,0% -6 389 758 -7 313 833 -6 289 899 86,0%
- önként vállalt feladatok 0
21. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 34 653 -66 718
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+...+21) 13 064 413 21 161 661 20 118 212 95,1% 8 305 180 16 680 838 16 344 725 98,0%
Költségvetési létszámkeret 101,00 101,00 % 1 492,25 1 534,00 1 567,00 102,2%

2.a.1. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

eFt-ban
Intézmény Nyár Óvoda JMK Óvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi módosított Teljesítés Index 2013. évi eredeti 2013. évi módosított Teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 24 0 0
- alaptevékenység bevételei 24
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 6
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 69 624 78 327 75 432 96,3% 73 583 83 703 79 300 94,7%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 69 624 78 327 75 432 96,3% 73 613 83 703 79 300 94,7%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 69 624 78 327 74 876 95,6% 73 613 83 703 76 766 91,7%
14.1. Személyi juttatások 52 948 61 742 58 976 95,5% 55 985 65 739 60 345 91,8%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 14 088 16 488 15 898 96,4% 15 116 17 775 16 417 92,4%
14.3. Dologi kiadások 2 588 97 2 2,1% 2 512 189 4 2,1%
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Függő, átfutó kiadások 556 2 534
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 69 624 78 327 75 432 96,3% 73 613 83 703 79 300 94,7%
Költségvetési létszámkeret 30,00 32,00 31,00 96,9% 30,50 32,50 32,00 98,5%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00
technikai létszámkeret 13,00 15,00 13,50 15,50
Intézmény Aranyalma Óvoda Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda
Kertvárosi Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi módosított Teljesítés Index 2013. évi eredeti 2013. évi módosított Teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 1 0 0 1
- alaptevékenység bevételei
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek 1 1
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 80 079 90 504 87 514 96,7% 118 250 130 554 129 274 99,0%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 80 079 90 504 87 515 96,7% 118 250 130 554 129 275 99,0%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 80 079 90 504 86 437 95,5% 118 250 130 554 126 937 97,2%
14.1. Személyi juttatások 61 170 71 397 68 075 95,3% 90 042 103 018 99 457 96,5%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 16 359 19 105 18 360 96,1% 24 088 27 536 27 480 99,8%
14.3. Dologi kiadások 2 550 2 2 100,0% 4 120
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Függő, átfutó kiadások 1 078 2338
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 80 079 90 504 87 515 96,7% 118 250 130 554 129 275 99,0%
Költségvetési létszámkeret 33,00 37,50 36,00 96,0% 48,50 51,50 51,00 99,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 19,00 28,00 28,00
technikai létszámkeret 16,00 18,50 20,50 23,50
Intézmény Ambrus Óvoda Virág Óvoda
Vörösmarty Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi módosított Teljesítés Index 2013. évi eredeti 2013. évi módosított Teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 0 0 0
- alaptevékenység bevételei
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 85 984 98 714 96 669 97,9% 71 673 81 045 80 565 99,4%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 85 984 98 714 96 669 97,9% 71 673 81 045 80 565 99,4%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 85 984 98 714 94 849 96,1% 71 673 81 045 80 372 99,2%
14.1. Személyi juttatások 65 768 77 624 74 800 96,4% 54 372 63 899 63 277 99,0%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 17 500 20 737 20 041 96,6% 14 598 17 146 17 008 99,2%
14.3. Dologi kiadások 2 716 353 8 2,3% 2 703 87
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Függő, átfutó kiadások 1 820 193
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 85 984 98 714 96 669 97,9% 71 673 81 045 80 565 99,4%
Költségvetési létszámkeret 36,50 36,50 35,00 95,9% 30,00 32,00 32,00 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 19,00 19,00 17,00 17,00
technikai létszámkeret 17,50 17,50 13,00 15,00
Intézmény Viola Óvoda Liget Óvoda
Királykerti Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi módosított Teljesítés Index 2013. évi eredeti 2013. évi módosított Teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 240 0 0 0 0 1
- alaptevékenység bevételei 240
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek 1
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 65
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 71 102 77 846 76 488 98,3% 109 294 124 513 121 631 97,7%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 71 407 77 846 76 488 98,3% 109 294 124 513 121 632 97,7%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 71 407 77 846 75 923 97,5% 109 294 124 513 119 442 95,9%
14.1. Személyi juttatások 54 549 61 410 59 745 97,3% 83 094 97 855 94 128 96,2%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 14 372 16 258 16 178 99,5% 22 196 26 254 25 310 96,4%
14.3. Dologi kiadások 2 486 178 0,0% 4 004 404 4 1,0%
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Függő, átfutó kiadások 565 2190
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 71 407 77 846 76 488 98,3% 109 294 124 513 121 632 97,7%
Költségvetési létszámkeret 30,00 32,00 31,00 96,9% 46,50 49,00 48,00 98,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 25,00 25,00
technikai létszámkeret 13,00 15,00 21,50 24,00
Intézmény Deák Ovi Dalos Ovi
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi módosított Teljesítés Index 2013. évi eredeti 2013. évi módosított Teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 1 264 0 0
- alaptevékenység bevételei 264
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek 1
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 71
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 75 490 84 296 82 264 97,6% 70 910 80 611 79 514 98,6%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 75 490 84 296 82 265 97,6% 71 245 80 611 79 514 98,6%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 75 490 84 296 81 305 96,5% 71 245 80 611 79 514 98,6%
14.1. Személyi juttatások 57 791 66 327 63 421 95,6% 54 044 63 278 62 562 98,9%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 15 315 17 632 17 090 96,9% 14 549 17 066 16 685 97,8%
14.3. Dologi kiadások 2 384 337 794 235,6% 2 652 267 267 100,0%
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Függő, átfutó kiadások 1763
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 75 490 84 296 83 068 98,5% 71 245 80 611 79 514 98,6%
Költségvetési létszámkeret 31,00 33,00 33,00 100,0% 32,00 34,00 34,00 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00
technikai létszámkeret 14,00 16,00 15,00 17,00
Intézmény Aradi Óvoda Bőrfestő Óvoda
Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi módosított Teljesítés Index 2013. évi eredeti 2013. évi módosított Teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 0 0 0
- alaptevékenység bevételei
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 133 074 147 491 145 632 98,7% 67 671 75 818 75 288 99,3%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 133 074 147 491 145 632 98,7% 67 671 75 818 75 288 99,3%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 133 074 147 491 145 632 98,7% 67 671 75 818 75 161 99,1%
14.1. Személyi juttatások 101 251 116 177 114 590 98,6% 51 253 59 758 59 136 99,0%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 27 309 31 308 31 036 99,1% 13 817 16 058 16 023 99,8%
14.3. Dologi kiadások 4 514 6 6 100,0% 2 601 2 2 100,0%
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Függő, átfutó kiadások 127
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 133 074 147 491 145 632 98,7% 67 671 75 818 75 288 99,3%
Költségvetési létszámkeret 59,50 60,00 60,00 100,0% 30,00 32,00 32,00 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 32,50 31,00 17,00 17,00
technikai létszámkeret 27,00 29,00 13,00 15,00
Intézmény Homoktövis Óvoda Park Óvoda
Lakkozó Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi módosított Teljesítés Index 2013. évi eredeti 2013. évi módosított Teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 630 0 0 370 0 1
- alaptevékenység bevételei 630 370
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek 1
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 170 100
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 68 417 78 562 78 206 99,5% 126 838 144 235 140 809 97,6%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 69 217 78 562 78 206 99,5% 127 308 144 235 140 810 97,6%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 69 217 78 562 78 182 99,5% 127 308 144 235 140 668 97,5%
14.1. Személyi juttatások 52 539 61 786 61 520 99,6% 96 768 113 715 110 797 97,4%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 14 153 16 646 16 532 99,3% 25 963 30 518 29 869 97,9%
14.3. Dologi kiadások 2 525 130 130 100,0% 4 577 2 2 100,0%
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Függő, átfutó kiadások 24 142
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 69 217 78 562 78 206 99,5% 127 308 144 235 140 810 97,6%
Költségvetési létszámkeret 30,00 32,00 31,00 96,9% 54,00 56,00 55,00 98,2%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 29,00 29,00
technikai létszámkeret 13,00 15,00 25,00 27,00
Intézmény Óvodák összesen
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi módosított Teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 1 528 0 5
- alaptevékenység bevételei 1 528 0 0
- vállalkozási tevékenység bevételei 0 0 0
- kamatbevételek 0 0 5
2. Felhalmozási célú bevételek 0 0 0
3. Működési célú átvett pénzeszköz 0 0 0
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 0
5. ÁFA bevétel 412 0 0
6. Pénzmaradvány 0 0 0
7. Támogatás (Állami támogatás) 0 0 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 1 221 989 1 376 219 1 348 586 98,0%
9. Támogatás TB alaptól 0 0 0
10. Hitel, kötvény kibocsátás 0 0 0
11. Éven belüli értékpapír 0 0 0
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. 0 0 0
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 1 223 929 1 376 219 1 348 591 98,0%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 1 223 929 1 376 219 1 336 064 97,1%
14.1. Személyi juttatások 931 574 1 083 725 1 050 829 97,0%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 249 423 290 527 283 927 97,7%
14.3. Dologi kiadások 42 932 1 967 1 308 66,5%
14.4. Pénzeszköz átadás 0 0 0
14.5. Egyéb támogatás 0 0 0
14.6. Ellátottak támogatása 0 0 0
15. Felújítás 0 0 0
16. Beruházás 0 0 0
17. Hitelek, értékpapírok 0 0 0
18. Tartalék (pénzforg. nélküli) 0 0 0
19. Függő, átfutó kiadások 0 0 13 330
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 1 223 929 1 376 219 1 349 394 98,1%
Költségvetési létszámkeret 521,50 550,00 541,00 98,4%
ebből: pedagógus létszámkeret 286,50 287,00
technikai létszámkeret 235,00 263,00

2.a.2. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai

eFt-ban
Intézmény Óvodai intézmények összesen Piac és Vásárcsarnok
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi módosított Teljesítés Index 2013. évi eredeti 2013. évi módosított Teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 1 528 0 5 221 667 27 416 26 828 97,9%
- alaptevékenység bevételei 1 528 0 0 221 667 27 416 26 828 97,9%
- vállalkozási tevékenység bevételei 0 0 0
- kamatbevételek 0 0 5
2. Felhalmozási célú bevételek 0 0 0
3. Működési célú átvett pénzeszköz 0 0 0
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 0
5. ÁFA bevétel 412 0 0 59 850 7 401 7 244 97,9%
6. Pénzmaradvány 0 0 0
7. Támogatás (Állami támogatás) 0 0 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 1 221 989 1 376 219 1 348 586 98,0% 0 0
9. Támogatás TB alaptól 0 0 0
10. Hitel, kötvény kibocsátás 0 0 0
11. Éven belüli értékpapír 0 0 0
12. Függő, átfutó bevétel 0 0 0
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 1 223 929 1 376 219 1 348 591 98,0% 281 517 34 817 34 072 97,9%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 1 223 929 1 376 219 1 336 064 97,1% 281 517 34 817 31 910 91,7%
14.1. Személyi juttatások 931 574 1 083 725 1 050 829 97,0% 23 428 27 012 25 093 92,9%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 249 423 290 527 283 927 97,7% 6 310 7 282 6 556 90,0%
14.3. Dologi kiadások 42 932 1 967 1 308 66,5% 74 465 523 261 49,9%
14.4. Pénzeszköz átadás 0 0 0 177 314
14.5. Egyéb támogatás 0 0 0
14.6. Ellátottak támogatása 0 0 0
15. Felújítás 0 0 0
16. Beruházás 0 0 0
17. Hitelek, értékpapírok 0 0 0
18. Tartalék (pénzforg. nélküli) 0 0 0
19. Függő, átfutó kiadás 0 0 13 330 1 693
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 1 223 929 1 376 219 1 349 394 98,1% 281 517 34 817 33 603 96,5%
Költségvetési létszámkeret 521,50 550,00 541,00 98,4% 14,00 14,00 14,00 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 286,50 287,00
technikai létszámkeret 235,00 263,00
Intézmény Szociális Intézmény Újpesti Bölcsődék Intézménye
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi módosított Teljesítés Index 2013. évi eredeti 2013. évi módosított Teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 4 874 19 759 0 1
- alaptevékenység bevételei 4 840 19 759
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek 34 1
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 198 727 188 249 94,7% 450 573 506 184 502 128 99,2%
9. Támogatás TB alaptól 14 101 1 953 13,9%
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Függő, átfutó bevétel
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 212 828 195 076 91,7% 470 332 506 184 502 129 99,2%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 212 828 177 805 83,5% 470 332 506 184 499 013 98,6%
14.1. Személyi juttatások 161 199 138 842 86,1% 345 645 395 969 390 282 98,6%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 47 798 37 061 77,5% 92 017 105 451 104 331 98,9%
14.3. Dologi kiadások 3 831 1 902 49,6% 32 670 4 764 4 400 92,4%
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Függő, átfutó kiadás 17 271 3116
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 212 828 195 076 91,7% 470 332 506 184 502 129 99,2%
Költségvetési létszámkeret 144,00 138,00 95,8% 237,00 237,00 237,00 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret
technikai létszámkeret
Intézmény Gazdasági Intézmény Központ GI-hez tartozó egyéb int. összesen
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi módosított Teljesítés Index 2013. évi eredeti 2013. évi módosított Teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 542 961 836 924 831 643 99,4% 784 387 864 340 863 346 99,9%
- alaptevékenység bevételei 542 961 836 924 830 856 99,3% 784 387 864 340 862 524 99,8%
- vállalkozási tevékenység bevételei 0 0 0 0 0 0
- kamatbevételek 0 0 787 0 0 822
2. Felhalmozási célú bevételek 0 0 0 0 0 0
3. Működési célú átvett pénzeszköz 0 835 622 837 123 100,2% 0 835 622 837 123 100,2%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 0 0 0 0
5. ÁFA bevétel 144 719 206 159 204 249 99,1% 204 569 213 560 211 493 99,0%
6. Pénzmaradvány 0 144 668 144 667 100,0% 0 144 668 144 667 100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás) 0 0 0 0 0 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 2 238 374 2 698 024 1 992 269 73,8% 2 688 947 3 402 935 2 682 646 78,8%
9. Támogatás TB alaptól 0 0 0 0 14 101 1 953 13,9%
10. Hitel, kötvény kibocsátás 0 0 0 0 0 0
11. Éven belüli értékpapír 0 0 0 0 0 0
12. Függő, átfutó bevétel 0 0 -1 986 0 0 -1 986
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 2 926 054 4 721 397 4 007 965 84,9% 3 677 903 5 475 226 4 739 242 86,6%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 2 874 655 4 233 872 3 506 223 82,8% 3 626 504 4 987 701 4 214 951 84,5%
14.1. Személyi juttatások 524 698 732 751 667 070 91,0% 893 771 1 316 931 1 221 287 92,7%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 138 126 181 064 160 376 88,6% 236 453 341 595 308 324 90,3%
14.3. Dologi kiadások 2 211 831 2 836 096 2 195 411 77,4% 2 318 966 2 845 214 2 201 974 77,4%
14.4. Pénzeszköz átadás 0 483 483 483 089 99,9% 177 314 483 483 483 089 99,9%
14.5. Egyéb támogatás 0 0 0 0 0 0
14.6. Ellátottak támogatása 0 478 277 57,9% 0 478 277 57,9%
15. Felújítás 0 291 866 244 775 83,9% 0 291 866 244 775 83,9%
16. Beruházás 51 399 195 659 133 225 68,1% 51 399 195 659 133 225 68,1%
17. Hitelek, értékpapírok 0 0 396 0 0 396
18. Tartalék (pénzforg. nélküli) 0 0 0 0 0 0
19. Függő, átfutó kiadás 0 0 -118 218 0 0 -96 138
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 2 926 054 4 721 397 3 766 401 79,8% 3 677 903 5 475 226 4 497 209 82,1%
Költségvetési létszámkeret 209,50 120,50 181,00 150,2% 460,50 515,50 570,00 110,6%
ebből: pedagógus létszámkeret
technikai létszámkeret
Intézmény Gazdasági Intézmény mindösszesen
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi módosított Teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 785 915 864 340 863 351 99,9%
- alaptevékenység bevételei 785 915 864 340 862 524 99,8%
- vállalkozási tevékenység bevételei 0 0 0
- kamatbevételek 0 0 827
2. Felhalmozási célú bevételek 0 0 0
3. Működési célú átvett pénzeszköz 0 835 622 837 123 100,2%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 0
5. ÁFA bevétel 204 981 213 560 211 493 99,0%
6. Pénzmaradvány 0 144 668 144 667 100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás) 0 0 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 3 910 936 4 779 154 4 031 232 84,4%
9. Támogatás TB alaptól 0 14 101 1 953 13,9%
10. Hitel, kötvény kibocsátás 0 0 0
11. Éven belüli értékpapír 0 0 0
12. Függő, átfutó bevétel 0 0 -1 986
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 4 901 832 6 851 445 6 087 833 88,9%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 4 850 433 6 363 920 5 551 015 87,2%
14.1. Személyi juttatások 1 825 345 2 400 656 2 272 116 94,6%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 485 876 632 122 592 251 93,7%
14.3. Dologi kiadások 2 361 898 2 847 181 2 203 282 77,4%
14.4. Pénzeszköz átadás 177 314 483 483 483 089 99,9%
14.5. Egyéb támogatás 0 0 0
14.6. Ellátottak támogatása 0 478 277 57,9%
15. Felújítás 0 291 866 244 775 83,9%
16. Beruházás 51 399 195 659 133 225 68,1%
17. Hitelek, értékpapírok 0 0 396
18. Tartalék (pénzforg. nélküli) 0 0 0
19. Függő, átfutó kiadás 0 0 -82 808
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 4 901 832 6 851 445 5 846 603 85,3%
Költségvetési létszámkeret 982,00 1 065,50 1 111,00 104,3%
ebből: pedagógus létszámkeret 286,50 287,00
technikai létszámkeret 235,00 263,00

2.a.2.1. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI Központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

eFt-ban
Intézmény Nyár Óvoda JMK Óvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi módosított Teljesítés Index 2013. évi eredeti 2013. évi módosított Teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 13 24 29 120,8%
- alaptevékenység bevételei 10 24 29 120,8%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek 3
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 5 555 5 555 100,0% 4 303 4 303 100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 3 6 8 133,3%
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 2 868 1 704 59,4% 2 887 1 957 67,8%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 8 423 7 275 86,4% 7 220 6 297 87,2%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 8 423 7 275 86,4% 6 383 5 620 88,0%
14.1. Személyi juttatások 2 853 2 853 100,0% 1 804 1 804 100,0%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 495 495 100,0% 250 250 100,0%
14.3. Dologi kiadások 4 478 3 330 74,4% 3 848 3 085 80,2%
14.4. Pénzeszköz átadás 597 597 100,0% 481 481 100,0%
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás 837 677 80,9%
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 8 423 7 275 86,4% 7 220 6 297 87,2%
Költségvetési létszámkeret
ebből: pedagógus létszámkeret
technikai létszámkeret
Intézmény Aranyalma Óvoda Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda
Kertvárosi Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi módosított Teljesítés Index 2013. évi eredeti 2013. évi módosított Teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 199 227 114,1%
- alaptevékenység bevételei 199 226 113,6%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek 1
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 6 243 6 243 100,0% 5 134 5 134 100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 61
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 2 948 1 981 67,2% 5 018 3 439 68,5%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 9 191 8 224 89,5% 10 351 8 861 85,6%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 9 191 8 224 89,5% 9 340 8 861 94,9%
14.1. Személyi juttatások 3 292 3 303 100,3% 2 170 2 170 100,0%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 703 703 100,0% 252 252 100,0%
14.3. Dologi kiadások 4 558 3 580 78,5% 6 337 5 858 92,4%
14.4. Pénzeszköz átadás 638 638 100,0% 581 581 100,0%
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás 1 011
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 9 191 8 224 89,5% 10 351 8 861 85,6%
Költségvetési létszámkeret
ebből: pedagógus létszámkeret
technikai létszámkeret
Intézmény Ambrus Óvoda Virág Óvoda
Vörösmarty Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi módosított Teljesítés Index 2013. évi eredeti 2013. évi módosított Teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 25 0 0
- alaptevékenység bevételei 24
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek 1
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 3 993 3 993 100,0% 4 636 4 636 100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 6
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 3 185 2 309 72,5% 3 097 2 482 80,1%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 7 178 6 333 88,2% 7 733 7 118 92,0%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 7 178 6 333 88,2% 7 431 6 816 91,7%
14.1. Személyi juttatások 2 995 2 989 99,8% 2 634 2 634 100,0%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 584 584 100,0% 553 553 100,0%
14.3. Dologi kiadások 3 912 3 073 78,6% 3 822 3 207 83,9%
14.4. Pénzeszköz átadás -313 -313 100,0% 422 422 100,0%
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás 302 302 100,0%
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 7 178 6 333 88,2% 7 733 7 118 92,0%
Költségvetési létszámkeret
ebből: pedagógus létszámkeret
technikai létszámkeret
Intézmény Viola Óvoda Liget Óvoda
Királykerti Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi módosított Teljesítés Index 2013. évi eredeti 2013. évi módosított Teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 240 246 102,5% 0 1
- alaptevékenység bevételei 240 245 102,1%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek 1 1
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 4 066 4 066 100,0% 6 083 6 083 100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 65 65 100,0%
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 2 623 1 970 75,1% 4 514 3 464 76,7%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 6 994 6 347 90,7% 10 597 9 548 90,1%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 6 863 6 217 90,6% 10 597 9 548 90,1%
14.1. Személyi juttatások 2 044 2 044 100,0% 2 980 2 980 100,0%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 357 357 100,0% 405 405 100,0%
14.3. Dologi kiadások 4 103 3 457 84,3% 6 556 5 507 84,0%
14.4. Pénzeszköz átadás 359 359 100,0% 656 656 100,0%
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás 131 130 99,2%
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 6 994 6 347 90,7% 10 597 9 548 90,1%
Költségvetési létszámkeret
ebből: pedagógus létszámkeret
technikai létszámkeret
Intézmény Deák Ovi Dalos Ovi
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi módosított Teljesítés Index 2013. évi eredeti 2013. évi módosított Teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 31 264 280 106,1%
- alaptevékenység bevételei 27 264 279 105,7%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek 4 1
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 4 760 4 760 100,0% 4 428 4 428 100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 7 71 75 105,6%
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 2 678 1 487 55,5% 2 812 1 618 57,5%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 7 438 6 285 84,5% 7 575 6 401 84,5%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 7 438 6 285 84,5% 5 414 4 327 79,9%
14.1. Személyi juttatások 2 355 2 063 87,6% 1 940 1 931 99,5%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 372 360 96,8% 356 356 100,0%
14.3. Dologi kiadások 4 366 3 517 80,6% 2 451 1 373 56,0%
14.4. Pénzeszköz átadás 345 345 100,0% 667 667 100,0%
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás 2 161 2 074 96,0%
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 7 438 6 285 84,5% 7 575 6 401 84,5%
Költségvetési létszámkeret
ebből: pedagógus létszámkeret
technikai létszámkeret
Intézmény Aradi Óvoda Bőrfestő Óvoda
Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi módosított Teljesítés Index 2013. évi eredeti 2013. évi módosított Teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 201 201 100,0% 0 52
- alaptevékenység bevételei 201 200 99,5% 52
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek 1
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 6 643 6 643 100,0% 5 079 5 079 100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 14
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 5 437 4 765 87,6% 3 058 2 257 73,8%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 12 281 11 609 94,5% 8 137 7 402 91,0%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 12 281 11 609 94,5% 7 952 7 217 90,8%
14.1. Személyi juttatások 3 348 3 342 99,8% 2 799 2 799 100,0%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 509 509 100,0% 599 598 99,8%
14.3. Dologi kiadások 7 761 7 095 91,4% 4 057 3 323 81,9%
14.4. Pénzeszköz átadás 663 663 100,0% 497 497 100,0%
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás 185 185 100,0%
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 12 281 11 609 94,5% 8 137 7 402 91,0%
Költségvetési létszámkeret
ebből: pedagógus létszámkeret
technikai létszámkeret
Intézmény Homoktövis Óvoda Park Óvoda
Lakkozó Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi módosított Teljesítés Index 2013. évi eredeti 2013. évi módosított Teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 630 753 119,5% 370 359 97,0%
- alaptevékenység bevételei 630 753 119,5% 370 357 96,5%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek 2
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 3 172 3 172 100,0% 9 269 9 269 100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 170 110 64,7% 100 97 97,0%
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 2 146 1 462 68,1% 4 756 3 316 69,7%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 6 118 5 497 89,8% 14 495 13 041 90,0%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 6 118 5 497 89,8% 14 495 13 041 90,0%
14.1. Személyi juttatások 1 510 1 509 99,9% 4 515 4 518 100,1%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 250 251 100,4% 763 763 100,0%
14.3. Dologi kiadások 3 954 3 333 84,3% 8 247 6 790 82,3%
14.4. Pénzeszköz átadás 404 404 100,0% 970 970 100,0%
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás 0 0
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 6 118 5 497 89,8% 14 495 13 041 90,0%
Költségvetési létszámkeret
ebből: pedagógus létszámkeret
technikai létszámkeret
Intézmény Óvodák összesen
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi módosított Teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 1 928 2 217 115,0%
- alaptevékenység bevételei 1 928 2 202 114,2%
- vállalkozási tevékenység bevételei 0 0
- kamatbevételek 0 15
2. Felhalmozási célú bevételek 0 0
3. Működési célú átvett pénzeszköz 73 364 73 364 100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0
5. ÁFA bevétel 412 446 108,3%
6. Pénzmaradvány 0 0
7. Támogatás (Állami támogatás) 0 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 48 027 34 211 71,2%
9. Támogatás TB alaptól 0 0
10. Hitel, kötvény kibocsátás 0 0
11. Éven belüli értékpapír 0 0
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. 0 0
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 123 731 110 238 89,1%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 119 104 106 870 89,7%
14.1. Személyi juttatások 37 239 36 939 99,2%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 6 448 6 436 99,8%
14.3. Dologi kiadások 68 450 56 528 82,6%
14.4. Pénzeszköz átadás 6 967 6 967 100,0%
14.5. Egyéb támogatás 0 0
14.6. Ellátottak támogatása 0 0
15. Felújítás 302 302 100,0%
16. Beruházás 4 325 3 066 70,9%
17. Hitelek, értékpapírok 0 0
18. Tartalék (pénzforg. nélküli) 0 0
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 0 0
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 123 731 110 238 89,1%
Költségvetési létszámkeret
ebből: pedagógus létszámkeret
technikai létszámkeret

2.a.2.2. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI Központhoz tartozó egyéb intézmények beépülő bevételei és kiadásai

eFt-ban
Intézmény Piac és Vásárcsarnok Szociális Intézmény
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi módosított Teljesítés Index 2013. évi eredeti 2013. évi módosított Teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 230 001 230 589 100,3% 40 191 39 490 98,3%
- alaptevékenység bevételei 230 001 230 589 100,3% 40 191 39 458 98,2%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek 32
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 126 498 124 632 98,5% 998
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 62 101 62 259 100,3% 1 424 2 868 201,4%
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 0 53 972 27 380 50,7%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Függő, átfutó bevétel
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 418 600 417 480 99,7% 95 587 70 736 74,0%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 414 452 390 916 94,3% 95 174 69 928 73,5%
14.1. Személyi juttatások 1 500 1 500 100,0%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 282 282 100,0%
14.3. Dologi kiadások 110 993 87 851 79,2% 94 696 69 651 73,6%
14.4. Pénzeszköz átadás 301 677 301 283 99,9%
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása 478 277 57,9%
15. Felújítás
16. Beruházás 4 148 2 661 64,2% 413 412 99,8%
17. Hitelek, értékpapírok 396
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Függő, átfutó kiadás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 418 600 393 577 94,0% 95 587 70 736 74,0%
Költségvetési létszámkeret
ebből: pedagógus létszámkeret
technikai létszámkeret
Intézmény Újpesti Bölcsődék Intézménye Gazdasági Intézmény Központ
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi módosított Teljesítés Index 2013. évi eredeti 2013. évi módosított Teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 20 402 22 887 112,2% 542 961 544 402 536 460 98,5%
- alaptevékenység bevételei 20 402 22 878 112,1% 542 961 544 402 535 729 98,4%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek 9 731
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 26 207 26 207 100,0% 609 553 611 922 100,4%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 138 144 719 142 222 138 538 97,4%
6. Pénzmaradvány 144 668 144 667 100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 17 041 5 630 33,0% 2 238 374 2 578 984 1 925 048 74,6%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Függő, átfutó bevétel -1 986
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 63 650 54 862 86,2% 2 926 054 4 019 829 3 354 649 83,5%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 63 650 54 862 86,2% 2 874 655 3 541 492 2 883 647 81,4%
14.1. Személyi juttatások 15 182 15 182 100,0% 524 698 678 830 613 449 90,4%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 877 877 100,0% 138 126 173 457 152 781 88,1%
14.3. Dologi kiadások 45 389 36 601 80,6% 2 211 831 2 516 568 1 944 780 77,3%
14.4. Pénzeszköz átadás 2 202 2 202 100,0% 172 637 172 637 100,0%
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás 291 564 244 473 83,8%
16. Beruházás 51 399 186 773 127 086 68,0%
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Függő, átfutó kiadás -118 218
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 63 650 54 862 86,2% 2 926 054 4 019 829 3 136 988 78,0%
Költségvetési létszámkeret 209,50 120,50 181,00 150,2%
ebből: pedagógus létszámkeret
technikai létszámkeret
Intézmény GI-hez tartozó egyéb int. összesen
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi módosított Teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 542 961 834 996 829 426 99,3%
- alaptevékenység bevételei 542 961 834 996 828 654 99,2%
- vállalkozási tevékenység bevételei 0 0 0
- kamatbevételek 0 0 772
2. Felhalmozási célú bevételek 0 0 0
3. Működési célú átvett pénzeszköz 0 762 258 763 759 100,2%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 0
5. ÁFA bevétel 144 719 205 747 203 803 99,1%
6. Pénzmaradvány 0 144 668 144 667 100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás) 0 0 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 2 238 374 2 649 997 1 958 058 73,9%
9. Támogatás TB alaptól 0 0 0
10. Hitel, kötvény kibocsátás 0 0 0
11. Éven belüli értékpapír 0 0 0
12. Függő, átfutó bevétel 0 0 -1 986
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 2 926 054 4 597 666 3 897 727 84,8%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 2 874 655 4 114 768 3 399 353 82,6%
14.1. Személyi juttatások 524 698 695 512 630 131 90,6%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 138 126 174 616 153 940 88,2%
14.3. Dologi kiadások 2 211 831 2 767 646 2 138 883 77,3%
14.4. Pénzeszköz átadás 0 476 516 476 122 99,9%
14.5. Egyéb támogatás 0 0 0
14.6. Ellátottak támogatása 0 478 277 57,9%
15. Felújítás 0 291 564 244 473 83,8%
16. Beruházás 51 399 191 334 130 159 68,0%
17. Hitelek, értékpapírok 0 0 396
18. Tartalék (pénzforg. nélküli) 0 0 0
19. Függő, átfutó kiadás 0 0 -118 218
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 2 926 054 4 597 666 3 656 163 79,5%
Költségvetési létszámkeret 209,50 120,50 181,00 150,2%
ebből: pedagógus létszámkeret
technikai létszámkeret

2.b. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendeletéhez

Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó önállóan működő intézmények 2013. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatairól

eFt-ban
2013. évi eredeti 2013. évi módosított
Intézmény Személyi juttatás Járulék Személyi juttatás Járulék
Nyár Óvoda 933 252 0 0
JMK Óvoda 2 693 727 0 0
Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda 2 232 603 0 0
Karinthy Frigyes Óvoda 5 016 1 354 0 0
Ambrus-Vörösmarty Óvoda 3 297 890 0 0
Virág Óvoda 1 871 505 0 0
Viola Óvoda 2 338 631 0 0
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda 2 572 694 0 0
Deák Ovi 4 101 1 107 0 0
Dalos Ovi 684 185 0 0
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda 2 121 573 0 0
Bőrfestő Óvoda 1 994 538 0 0
Homoktövis Óvoda 917 248 0 0
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda 5 085 1 373 0 0
Óvodák összesen 35 854 9 680 0 0
Újpesti Piac és Vásárcsarnok 350 95 0 0
Újpesti Bölcsődék Intézménye 7 075 1 910 0 0
Egyéb intézmények összesen 7 425 2 005 0 0
Mindösszesen 43 279 11 685 0 0

3. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek felújítási kiadásai feladatonként

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2013. évi eredeti 2013. évi módosított Teljesítés Index
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Intézményi felújítási kiadások
Városháza bejárati ajtó felújítása 3 810 0
Fűtéskorszerűsítés 0 501
1. Polgármesteri Hivatal 3 810 0 501
Gazdasági Intézményhez tartozó int. felújítási munkái 284 281 237 190 83,44%
Pénzmaradvány terhére 7 585 7 585 100,00%
2. Gazdasági Intézmény mindösszesen 0 291 866 244 775 83,87%
A. Intézményi felújítás összesen 3 810 291 866 245 276 84,04%
Önkormányzati felújítások
1. Utak és járdák felújítása 150 000 352 998 150 675 42,7%
2. Felújítási alap terhére kivitelezés 38 213 38 213 0 0,0%
3. Galopp u-i ingatlan felújítása 127 000 161 290 161 290 100,0%
4. PH. Gondnoki lakás átalakítása 5 998 897 15,0%
5. Városháza bejárati ajtó felújítása 3 810 0 0,0%
6. Hajrá Újpest Városfejlesztési program: Szent István tér 21.szám alatti épület felújítása 196 456 107 602 54,8%
7. Felújítási munkálatok UKK 8 436 8 253 97,8%
8. Felújítási munkálatok Szociális Fogl. 3 950 3 885 98,4%
9. Tábor utcai ingatlan felújítása 19 026 19 026 100,0%
10. Tél u. 52. felújítási munkálatok 3 057 2 057 67,3%
11. Szakrendelő felújítása 45 386 46 386 102,2%
12. Könyves K. Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat) 9
B. Önkormányzati felújítás összesen 315 213 838 620 500 080 59,6%
Felújítások mindösszesen: 319 023 1 130 486 745 356 44,3%

4. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek beruházási kiadásai feladatonként

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2013. évi eredeti 2013. évi módosított Teljesítés Index
1. 2. 3. 4. 5. 6.
A. Intézményi beruházási kiadások
1 Igazgatási szoftverek beszerzése 10 160 12 815 5 480 42,76%
2 Digitális fényképezőgép beszerzés
3 Galambvédelem
4 Lokális hálózat bővítése 3 000 2 611 2 557 97,93%
5 Számítógép vásárlás
6 Számítógépek tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás 12 700 11 757 10 516 89,44%
7 Másolók vásárlása
8 Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás 6 350 22 960 22 103 96,27%
9 Nyomtatók tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás 1 905 1 905 1 257 65,98%
10 Fűtéskorszerűsítés 2 900 2 820 2 303 81,67%
11 Egyéb gépek , berendezések (bútor beszerzés) 160
I. Polgármesteri Hivatal összesen 37 015 54 868 44 376 80,88%
1 Gazdasági Intézmény Központ beruházási keret 51 399 126 929 64 495 0,00%
2 Pénzmaradvány terhére 68 730 68 730 0,00%
II. Gazdasági Intézmény mindösszesen 51 399 195 659 133 225 0,00%
III. Szociális Foglalkoztató 500 0 0,00%
1 Pénzmaradvány terhére 500 0 0,00%
IV. Szociális Intézmény
V. Újpesti Kulturális Központ 19 885 19 885 0,00%
1 Intézményi beruházási kiadások 18 685 18 685 0,00%
2 Pénzmaradvány terhére 1 200 1 200 0,00%
A. Intézményi beruházás összesen (I. +...+V.) 88 414 270 912 44 376 16,38%
B. Önkormányzat beruházási kiadásai
1 Tervezési díjak 75 000 68 374 26 762 39,14%
2 Járda és útépítés 75 000 73 491 23 165 31,52%
3 Játszóterek építése 76 200 46 095 33 167 71,95%
4 Parképítés, fasor rehabilitáció 306 000 196 273 112 203 57,17%
5 Közműépítés 2 540 6 905 6 905 100,00%
6 Parkoló építése 76 200 179 131 118 603 66,21%
7 Közvilágítás 50 000 52 350 8 684 16,59%
8 Forgalomtechnika 57 150 63 922 36 235 56,69%
9 Játszótéri ivókutak 6 350 6 350 3 227 50,82%
10 Közterületi öntözőkutak építése 20 320 10 152 1 003 9,88%
11 Elhanyagolt ingatlanok tulajdonjogának megszerzése 1 270 1 270 0 0,00%
12 Homoktövis Bölcsőde KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat: támogatott rész (kivitelezés) 150 000 150 000 46 494 31,00%
13 Homoktövis Bölcsőde KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat:saját rész 91 519 18 351 20,05%
14 Intézményi játszóeszköz építés 12 700 0 160
15 Bőrfestő u-i Óvoda fejlesztése: KMOP-4.6.1-11 pályázat támogatott forrásból 200 000 200 000 60 080 30,04%
16 Bőrfestő u-i Óvoda fejlesztése: KMOP-4.6.1-11 pályázat saját forrásból 119 463 119 463 19 199 16,07%
17 Szakrendelő fejlesztése 116 732 237 746 835 0,35%
18 Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Szakrendelő fejlesztése 76 554 28 163 36,79%
19 Fóti u-i Óvoda bővítése 76 200 123 858 112 828 91,09%
20 Tábor u-i családi játszópark építése 366 890 291 281 79,39%
21 Bajza J. u. Iskola, Szűcs S. Iskola, Leiningen u. 1. óvoda, Leiningen u.5.bölcsődeépület Szűcs Sándor Általános Iskola energetikai fejlesztés KEOP-2012-5.5.0 pályázat 19 505 9 641 49,43%
22 Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Újpesti Uszoda építése 708 261 702 798 99,23%
23 Karácsonyi motívumok vásárlása 2 032 2 032 100,00%
24 Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Káposztásmegyeri Közösségi Ház 39 543 39 545 100,01%
25 Intézményi homokozók szabványosítása 25 040 25 007 99,87%
26 Közhasznú Foglalkozató eszközbeszerzése 1 054 1 393 132,16%
27 Kamera és riasztórendszer telepítése UKK 1 229 1 229 100,00%
28 Erdősor út- Sporttelep utca körforgalom építéssel kap. Birtokhat. rend vált. vázrajz és telekalakítási dok.
29 Főbejárati portál korszerűsítése 23 940 0 0,00%
30 Logózott sátor vásárlása 605 605 100,00%
31 Könyves K. Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat)