Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2014. évi összevont költségvetéséről és végrehajtás szabályairól szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelye (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1-2. § * 

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

3-4. § * 

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

5-6. § * 

HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

(1) E rendelet - (2) bekezdés kivételével - a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2., 2.a.1. és 2.a.2. mellékleteinek D. sorának „Költségvetési létszámkeret” költségvetési szervenkénti részletezettséggel 2014. szeptember 1-ével lépnek hatályba.

Dr. Tahon Róbert
jegyző
Wintermantel Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2014. június 26. napján.

Dr. Tahon Róbert
jegyző

1.a. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

eFt-ban
Sorszám Megnevezés 2014. terv 2014. I. mód. 2014. II. mód. Index
1. 2. 3. 4. 5. 6.
BEVÉTELEK
I. Működési célú támogatások áht-n belülről 4 206 005 5 693 491 5 759 544 136,9%
1. Önkormányzatok működési támogatásai 3 152 002 3 152 002 3 214 509 102,0%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 243 574 243 574 243 574 100,0%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1 672 708 1 672 708 1 672 708 100,0%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 1 125 722 1 125 722 1 125 722 100,0%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 39 715 39 715 39 715 100,0%
Működési célú központosított előirányzatok 70 283 70 283 132 790 188,9%
2. Elvonások és befizetések bevételei 462 118 462 118
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei 1 054 003 2 079 371 2 082 917 197,6%
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 641 942 679 293 679 293 105,8%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 641 942 679 293 679 293 105,8%
III. Közhatalmi bevételek 9 038 216 9 038 216 9 038 216 100,0%
1. Vagyoni típusú adók 2 850 000 2 850 000 2 850 000 100,0%
Építményadó 2 350 000 2 350 000 2 350 000 100,0%
Magánszemélyek kommunális adója 50 000 50 000 50 000 100,0%
Telekadó 450 000 450 000 450 000 100,0%
2. Értékesítési és forgalmi adók 5 853 116 5 853 116 5 853 116 100,0%
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó 5 853 116 5 853 116 5 853 116 100,0%
3. Gépjárműadó 220 000 220 000 220 000 100,0%
4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 45 000 45 000 45 000 100,0%
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 45 000 45 000 45 000 100,0%
5. Egyéb közhatalmi bevételek 70 100 70 100 70 100 100,0%
Igazgatási szolgáltatási díj 1 100 1 100 1 100 100,0%
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság 43 000 43 000 43 000 100,0%
Helyi adópótlék, adóbírság 20 000 20 000 20 000 100,0%
Egyéb bírságokat 6 000 6 000 6 000 100,0%
IV. Működési bevételek 1 645 012 1 647 890 1 649 825 100,3%
Szolgáltatások ellenértéke 475 892 478 158 479 682 100,8%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke 46 192 46 192 46 192 100,0%
Tulajdonosi bevételek 8 450 8 450 8 450 100,0%
Ellátási díjak 555 114 555 114 555 114 100,0%
Kiszámlázott általános forgalmi adó 261 853 262 465 262 876 100,4%
Általános forgalmi adó visszatérítése 54 000 54 000 54 000 100,0%
Kamatbevételek 236 000 236 000 236 000 100,0%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 200 200 200 100,0%
Egyéb működési bevételek 7 311 7 311 7 311 100,0%
V. Felhalmozási bevételek 0 0 0
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
VI. Működési célú átvett pénzeszközök 70 000 70 000 70 000 100,0%
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 70 000 70 000 70 000 100,0%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 162 300 162 300 162 300 100,0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 12 300 12 300 12 300 100,0%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 150 000 150 000 150 000 100,0%
VIII. Finanszírozási bevételek 3 656 347 7 395 103 7 395 103 202,3%
Maradvány igénybevétele 3 656 347 7 395 103 7 395 103 202,3%
Betétek megszüntetése
A. BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 19 419 822 24 686 293 24 754 281 127,5%
KIADÁSOK
I. Személyi juttatások 4 105 017 4 319 473 4 372 065 106,5%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 050 813 1 102 697 1 120 607 106,6%
III. Dologi kiadások 4 980 583 5 807 475 5 848 722 117,4%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 873 600 879 708 879 708 100,7%
V. Egyéb működési célú kiadások 1 003 627 2 517 233 2 556 987 254,8%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 178 662 179 056 179 056 100,2%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 824 965 2 338 177 2 377 931 288,2%
VI. Tartalékok 4 486 022 5 194 457 3 270 528 72,9%
VII. Beruházások 1 664 252 2 927 364 2 994 254 179,9%
VIII. Felújítások 413 354 805 896 1 983 983 480,0%
IX. Egyéb felhalmozási célú kiadások 842 554 1 131 990 1 727 427 205,0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 8 000 8 000 8 000 100,0%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 834 554 1 123 990 1 719 427 206,0%
X. Finanszírozási kiadások 0 0 0
Pénzeszközök betétként elhelyezése
B. KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 19 419 822 24 686 293 24 754 281 127,5%
többlet/ hiány 0 0 0 0
Tájékoztató jelleggel
Intézményfinanszírozás 7 183 371 7 183 371 7 450 309 103,7%

1.b. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

eFt-ban
Sorsz. Megnevezés 2014. terv 2014. I. mód. 2014. II. mód. Index Sorsz. Megnevezés 2014. terv 2014. I. mód. 2014. II. mód. Index
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Kiadások Bevételek
1. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 155 830 5 422 170 5 492 672 106,5% 1. Működési célú támogatások áht-n belülről 4 206 005 5 693 491 5 759 544 136,9%
2. Dologi kiadások 4 980 583 5 807 475 5 848 722 117,4% 2. Közhatalmi bevételek 9 038 216 9 038 216 9 038 216 100,0%
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 873 600 879 708 879 708 100,7% 3. Működési bevételek 1 645 012 1 647 890 1 649 825 100,3%
4. Egyéb működési célú kiadások 1 003 627 2 517 233 2 556 987 254,8% 4. Működési célú átvett pénzeszközök 70 000 70 000 70 000 100,0%
5. Tartalékok 707 914 916 152 776 002 109,6%
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 721 554 15 542 738 15 554 091 122,3% I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 14 959 233 16 449 597 16 517 585 110,4%
1. Belső finanszírozási kiadások 1. Belső finanszírozási bevételek 1 849 893 1 849 893
2. Külső finanszírozási kiadások 2. Külső finanszírozási bevételek
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 0 0 II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 0 1 849 893 1 849 893
A. MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 721 554 15 542 738 15 554 091 122,3% A. MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 14 959 233 18 299 490 18 367 478 122,8%
Önkormányzat fejlesztési kiadásai Önkormányzat felhalmozási bevételei
1. Beruházások 1 664 252 2 927 364 2 994 254 179,9% 1. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 641 942 679 293 679 293 105,8%
2. Felújítások 413 354 805 896 1 983 983 480,0% 2. Felhalmozási bevételek 0 0 0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 842 554 1 131 990 1 727 427 205,0% 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 162 300 162 300 162 300 100,0%
Tartalékok 3 778 108 4 278 305 2 494 526 66,0%
I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 6 698 268 9 143 555 9 200 190 137,4% I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 804 242 841 593 841 593 104,6%
1. Belső finanszírozási kiadások 1. Belső finanszírozási bevételek 3 656 347 5 545 210 5 545 210 151,7%
2. Külső finanszírozási kiadások 2. Külső finanszírozási bevételek
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 0 0 II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 3 656 347 5 545 210 5 545 210 151,7%
B. FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 6 698 268 9 143 555 9 200 190 137,4% B. FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 4 460 589 6 386 803 6 386 803 143,2%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő bev.
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B): 19 419 822 24 686 293 24 754 281 127,5% BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B): 19 419 822 24 686 293 24 754 281 127,5%

2. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai

e Ft-ban
Intézmény 1.Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei 2. Szociális Foglalkoztató 3. Újpesti Kulturális Központ 4. Polgármesteri Hivatal Intézmények összesen 5. Önkormányzat Kerületi szintű konszolidált főösszegek
Rovat megnevezése 2014. évi
terv
2014. évi I.mód. 2014. évi II.mód. Index 2014. évi
terv
2014. évi I.mód. 2014. évi II.mód. Index 2014. évi
terv
2014. évi I.mód. 2014. évi II.mód. Index 2014. évi
terv
2014. évi I.mód. 2014. évi II.mód. Index 2014. évi terv 2014. évi I.mód. 2014. évi II.mód. Index 2014. évi
terv
2014. évi I.mód. 2014. évi II.mód. Index 2014. évi
terv
2014. évi I.mód. 2014. évi II.mód. Index
A. B E V É T E L E K
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 0 747 922 747 922 0 527 527 0 3 881 3 881 24 507 297 003 298 711 1218,9% 24 507 1 049 333 1 051 041 4288,7% 4 181 498 4 644 158 4 708 503 112,6% 4 206 005 5 693 491 5 759 544 136,9%
- állami feladat 24 507 25 399 27 107 24 507 25 399 27 107 0 0 0 24 507 25 399 27 107
- kötelező feladat 0 747 922 747 922 0 527 527 0 3 881 3 881 0 271 604 271 604 0 1 023 934 1 023 934 3 796 169 4 258 681 4 321 188 3 796 169 5 282 615 5 345 122
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 385 329 385 477 387 315 385 329 385 477 387 315
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 641 942 679 293 679 293 105,8% 641 942 679 293 679 293 105,8%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0 257 192 257 192 257 192 257 192 257 192 257 192
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 384 750 422 101 422 101 384 750 422 101 422 101
3. Közhatalmi bevételek 0 0 0 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 9 036 116 9 036 116 9 036 116 100,0% 9 038 216 9 038 216 9 038 216 100,0%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 9 036 116 9 036 116 9 036 116 9 038 216 9 038 216 9 038 216
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Működési bevételek 1 121 124 1 124 002 1 125 937 100,4% 29 210 29 210 29 210 100,0% 91 440 91 440 91 440 100,0% 2 271 2 271 2 271 100,0% 1 244 045 1 246 923 1 248 858 100,4% 400 967 400 967 400 967 100,0% 1 645 012 1 647 890 1 649 825 100,3%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 1 121 124 1 124 002 1 125 937 29 210 29 210 29 210 91 440 91 440 91 440 1 700 1 700 1 700 1 243 474 1 246 352 1 248 287 10 810 10 810 10 810 1 254 284 1 257 162 1 259 097
- önként vállalt feladatok 571 571 571 571 571 571 390 157 390 157 390 157 390 728 390 728 390 728
5. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162 300 162 300 162 300 100,0% 162 300 162 300 162 300 100,0%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300
8. Finanszírozási bevételek 4 900 282 5 070 683 5 326 460 108,7% 110 142 115 816 117 744 106,9% 229 120 240 620 246 171 107,4% 1 943 827 1 996 749 2 000 431 102,9% 7 183 371 7 423 868 7 690 806 107,1% 3 656 347 7 154 606 7 154 606 3 656 347 7 395 103 7 395 103
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 4 900 282 4 900 282 5 156 059 110 142 110 142 112 070 229 120 229 120 234 671 1 943 827 1 943 827 1 947 509 7 183 371 7 183 371 7 450 309 0 0 0
- önként vállalt feladatok 170 401 170 401 5 674 5 674 11 500 11 500 52 922 52 922 0 240 497 240 497 3 656 347 7 154 606 7 154 606 3 656 347 7 395 103 7 395 103
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 6 021 406 6 942 607 7 200 319 119,6% 139 352 145 553 147 481 105,8% 320 560 335 941 341 492 106,5% 1 972 705 2 298 123 2 303 513 116,8% 8 454 023 9 722 224 9 992 805 118,2% 18 149 170 22 147 440 22 211 785 122,4% 19 419 822 24 686 293 24 754 281 127,5%
B. K I A D Á S O K
1. Személyi juttatások 2 428 758 2 506 579 2 545 935 104,8% 92 655 92 655 94 173 101,6% 148 575 149 803 152 868 102,9% 897 380 1 012 994 1 017 807 113,4% 3 567 368 3 762 031 3 810 783 106,8% 537 649 557 442 561 282 104,4% 4 105 017 4 319 473 4 372 065 106,5%
- állami feladat 15 010 15 910 16 901 15 010 15 910 16 901 0 0 0 15 010 15 910 16 901
- kötelező feladat 2 428 758 2 506 579 2 545 935 92 655 92 655 94 173 148 575 149 803 152 868 802 110 916 824 920 646 3 472 098 3 665 861 3 713 622 515 794 521 868 521 868 3 987 892 4 187 729 4 235 490
- önként vállalt feladatok 80 260 80 260 80 260 80 260 80 260 80 260 21 855 35 574 39 414 102 115 115 834 119 674
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 643 461 660 455 675 881 105,0% 25 100 25 100 25 510 101,6% 40 237 40 524 41 329 102,7% 260 909 292 191 293 428 112,5% 969 707 1 018 270 1 036 148 106,9% 81 106 84 427 84 459 104,1% 1 050 813 1 102 697 1 120 607 106,6%
- állami feladat 4 053 4 339 4 651 4 053 4 339 4 651 0 0 0 4 053 4 339 4 651
- kötelező feladat 643 461 660 455 675 881 25 100 25 100 25 510 40 237 40 524 41 329 256 856 287 852 288 777 965 654 1 013 931 1 031 497 78 931 78 931 78 931 1 044 585 1 092 862 1 110 428
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 2 175 5 496 5 528 2 175 5 496 5 528
3. Dologi kiadások 2 681 688 3 128 562 3 112 240 116,1% 21 597 22 822 22 822 105,7% 131 748 142 384 144 065 109,3% 276 042 276 148 275 294 99,7% 3 111 075 3 569 916 3 554 421 114,3% 1 869 508 2 237 559 2 294 301 122,7% 4 980 583 5 807 475 5 848 722 117,4%
- állami feladat 5 444 5 150 5 555 5 444 5 150 5 555 0 0 0 5 444 5 150 5 555
- kötelező feladat 2 681 688 3 128 562 3 112 240 21 597 22 822 22 822 131 748 142 384 144 065 261 333 261 733 260 474 3 096 366 3 555 501 3 539 601 1 547 726 1 623 891 1 639 737 4 644 092 5 179 392 5 179 338
- önként vállalt feladatok 9 265 9 265 9 265 9 265 9 265 9 265 321 782 613 668 654 564 331 047 622 933 663 829
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 900 900 100,0% 461 200 461 200 461 200 100,0% 462 100 462 100 462 100 100,0% 411 500 417 608 417 608 101,5% 873 600 879 708 879 708 100,7%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 900 900 900 461 200 461 200 461 200 462 100 462 100 462 100 0 0 0 462 100 462 100 462 100
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 411 500 417 608 417 608 411 500 417 608 417 608
5. Egyéb működési célú kiadások 178 662 455 770 455 770 255,1% 4 976 4 976 3 230 3 230 0 178 416 178 416 178 662 642 392 642 392 359,6% 824 965 1 874 841 1 914 595 232,1% 1 003 627 2 517 233 2 556 987 254,8%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 178 662 455 770 455 770 4 976 4 976 3 230 3 230 0 178 416 178 416 178 662 642 392 642 392 469 000 1 504 346 1 513 346 647 662 2 146 738 2 155 738
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 355 965 370 495 401 249 355 965 370 495 401 249
6. Tartalékok 0 0 0 0 0 0 4 486 022 5 194 457 3 270 528 72,9% 4 486 022 5 194 457 3 270 528 72,9%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 4 486 022 5 194 457 3 270 528 4 486 022 5 194 457 3 270 528
7. Beruházások 87 937 167 149 219 048 249,1% 77 174 77 174 77 368 100,3% 165 111 244 323 296 416 179,5% 1 499 141 2 683 041 2 697 838 180,0% 1 664 252 2 927 364 2 994 254 179,9%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 87 937 167 149 219 048 77 174 77 174 77 368 165 111 244 323 296 416 728 174 1 701 900 1 711 293 893 285 1 946 223 2 007 709
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 770 967 981 141 986 545 770 967 981 141 986 545
8. Felújítások 23 192 190 545 0 0 0 0 0 0 23 192 190 545 413 354 782 704 1 793 438 433,9% 413 354 805 896 1 983 983 480,0%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 23 192 190 545 0 0 0 0 0 0 23 192 190 545 286 354 699 020 1 709 754 286 354 722 212 1 900 299
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 127 000 83 684 83 684 127 000 83 684 83 684
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 842 554 1 131 990 1 727 427 205,0% 842 554 1 131 990 1 727 427 205,0%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0 394 490 406 145 958 182 394 490 406 145 958 182
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 448 064 725 845 769 245 448 064 725 845 769 245
10. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 7 183 371 7 183 371 7 450 309 103,7%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0 7 183 371 7 183 371 7 450 309
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 6 021 406 6 942 607 7 200 319 119,6% 139 352 145 553 147 481 105,8% 320 560 335 941 341 492 106,5% 1 972 705 2 298 123 2 303 513 116,8% 8 454 023 9 722 224 9 992 805 118,2% 18 149 170 22 147 440 22 211 785 122,4% 19 419 822 24 686 293 24 754 281 127,5%
C. Költségvetési létszámkeret ( 2014. 06.27-től hatályos) 1 065,50 1 065,50 1 059,50 99,4% 76,00 76,00 76,00 100,0% 69,00 69,00 69,00 100,0% 218,00 218,00 218,00 100,0% 1 428,50 1 428,50 1 422,50 99,6% 250,00 250,00 250,00 100,0% 1 678,50 1 678,50 1 672,50 99,6%
D. Költségvetési létszámkeret ( 2014. 09.01-től hatályos) 1 065,50 1 065,50 1 079,50 101,3% 76,00 76,00 76,00 100,0% 69,00 69,00 69,00 100,0% 218,00 218,00 218,00 100,0% 1 428,50 1 428,50 1 442,50 101,0% 250,00 250,00 250,00 100,0% 1 678,50 1 678,50 1 692,50 100,8%

2.a.1. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda Bőrfestő Óvoda
Rovat megnevezése 2014. évi
eredeti
2014. évi
I. mód
2014. évi
II. mód
Index 2014. évi
eredeti
2014. évi
I. mód
2014. évi
II. mód
Index 2014. évi
eredeti
2014. évi
I. mód
2014. évi
II. mód
Index 2014. évi
eredeti
2014. évi
I. mód
2014. évi
II. mód
Index
A. B E V É T E L E K
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 2 045 2 045 1 859 1 859 2 990 2 990 530 530
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 045 2 045 1 859 1 859 2 990 2 990 530 530
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 106 717 108 537 109 452 102,6% 175 654 175 654 176 230 100,3% 111 984 113 062 113 326 101,2% 92 706 92 833 93 282 100,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 106 717 106 717 107 632 100,9% 175 654 175 654 176 230 100,3% 111 984 111 984 112 248 100,2% 92 706 92 706 93 155 100,5%
önkéntes feladat 1 820 1 820 1 078 1 078 127 127
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 106 717 110 582 111 497 104,5% 175 654 177 513 178 089 101,4% 111 984 116 052 116 316 103,9% 92 706 93 363 93 812 101,2%
B. K I A D Á S O K
1. Személyi juttatások 84 141 85 993 86 951 103,3% 138 356 138 356 139 057 100,5% 88 329 89 942 90 378 102,3% 73 041 73 047 73 473 100,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 84 141 85 993 86 951 103,3% 138 356 138 356 139 057 100,5% 88 329 89 942 90 378 102,3% 73 041 73 047 73 473 100,6%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 576 22 884 23 327 103,3% 37 298 37 298 37 423 100,3% 23 655 24 065 24 183 102,2% 19 665 19 665 19 768 100,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 22 576 22 884 23 327 103,3% 37 298 37 298 37 423 100,3% 23 655 24 065 24 183 102,2% 19 665 19 665 19 768 100,5%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 539 53 318 68 342 52 123 43
ebből: állami feladat
kötelező feladat 539 53 318 68 342 52 123 43
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 1 166 1 166 1 541 1 541 1 703 1 703 528 528
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 166 1 166 1 541 1 541 1 703 1 703 528 528
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 106 717 110 582 111 497 104,5% 175 654 177 513 178 089 101,4% 111 984 116 052 116 316 103,9% 92 706 93 363 93 812 101,2%
C. Költségvetési létszámkeret 2014.06.27-én hatályos 36,50 36,50 36,50 100,0% 60,00 60,00 60,00 100,0% 37,50 37,50 37,50 100,0% 32,00 32,00 32,00 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 19,00 19,00 19,00 100,0% 31,00 31,00 31,00 100,0% 19,00 19,00 19,00 100,0% 17,00 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 17,50 17,50 17,50 100,0% 29,00 29,00 29,00 100,0% 18,50 18,50 18,50 100,0% 15,00 15,00 15,00 100,0%
D. Költségvetési létszámkeret 2014.09.01-én hatályos 36,50 36,50 36,50 100,0% 60,00 60,00 60,00 100,0% 37,50 37,50 37,50 100,0% 32,00 32,00 60,00 187,5%
ebből: pedagógus létszámkeret 19,00 19,00 19,00 100,0% 31,00 31,00 31,00 100,0% 19,00 19,00 19,00 100,0% 17,00 17,00 33,00 194,1%
technikai létszámkeret 17,50 17,50 17,50 100,0% 29,00 29,00 29,00 100,0% 18,50 18,50 18,50 100,0% 15,00 15,00 27,00 180,0%
Intézmény Dalos Ovi Óvoda Deák Óvoda Homoktövis Óvoda JMK Óvoda
Rovat megnevezése 2014. évi
eredeti
2014. évi
I. mód
2014. évi
II. mód
Index 2014. évi
eredeti
2014. évi
I. mód
2014. évi
II. mód
Index 2014. évi
eredeti
2014. évi
I. mód
2014. évi
II. mód
Index 2014. évi
eredeti
2014. évi
I. mód
2014. évi
II. mód
Index
A. B E V É T E L E K
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 1 097 1 097 2 032 2 032 356 356 4 403 4 403
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 097 1 097 2 032 2 032 356 356 4 403 4 403
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 94 574 94 574 94 907 100,4% 94 241 96 070 96 968 102,9% 95 204 95 228 95 779 100,6% 93 589 96 123 96 062 102,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 94 574 94 574 94 907 100,4% 94 241 94 241 95 139 101,0% 95 204 95 204 95 755 100,6% 93 589 93 589 93 528 99,9%
önkéntes feladat 1 829 1 829 24 24 2 534 2 534
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 94 574 95 671 96 004 101,5% 94 241 98 102 99 000 105,0% 95 204 95 584 96 135 101,0% 93 589 100 526 100 465 107,3%
B. K I A D Á S O K
1. Személyi juttatások 74 499 74 509 74 863 100,5% 74 279 76 064 76 579 103,1% 74 964 75 033 75 481 100,7% 73 692 76 832 77 112 104,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 74 499 74 509 74 863 100,5% 74 279 76 064 76 579 103,1% 74 964 75 033 75 481 100,7% 73 692 76 832 77 112 104,6%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 075 20 075 20 154 100,4% 19 962 20 255 20 378 102,1% 20 240 20 257 20 360 100,6% 19 897 20 644 20 888 105,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 20 075 20 075 20 154 100,4% 19 962 20 255 20 378 102,1% 20 240 20 257 20 360 100,6% 19 897 20 644 20 888 105,0%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 141 41 -233 27 39 39 636 51
ebből: állami feladat
kötelező feladat 141 41 -233 27 39 39 636 51
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 946 946 2 016 2 016 255 255 2 414 2 414
ebből: állami feladat
kötelező feladat 946 946 2 016 2 016 255 255 2 414 2 414
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 94 574 95 671 96 004 101,5% 94 241 98 102 99 000 105,0% 95 204 95 584 96 135 101,0% 93 589 100 526 100 465 107,3%
C. Költségvetési létszámkeret 2014.06.27-én hatályos 34,00 34,00 34,00 100,0% 33,00 33,00 33,00 100,0% 32,00 32,00 32,00 100,0% 32,50 32,50 32,50 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 100,0% 17,00 17,00 17,00 100,0% 17,00 17,00 17,00 100,0% 17,00 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 17,00 17,00 17,00 100,0% 16,00 16,00 16,00 100,0% 15,00 15,00 15,00 100,0% 15,50 15,50 15,50 100,0%
D. Költségvetési létszámkeret 2014.09.01-én hatályos 34,00 34,00 34,00 100,0% 33,00 33,00 33,00 100,0% 32,00 32,00 32,00 100,0% 32,50 32,50 32,50 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 100,0% 17,00 17,00 17,00 100,0% 17,00 17,00 17,00 100,0% 17,00 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 17,00 17,00 17,00 100,0% 16,00 16,00 16,00 100,0% 15,00 15,00 15,00 100,0% 15,50 15,50 15,50 100,0%
Intézmény Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda Nyár Óvoda Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda
Rovat megnevezése 2014. évi
eredeti
2014. évi
I. mód
2014. évi
II. mód
Index 2014. évi
eredeti
2014. évi
I. mód
2014. évi
II. mód
Index 2014. évi
eredeti
2014. évi
I. mód
2014. évi
II. mód
Index 2014. évi
eredeti
2014. évi
I. mód
2014. évi
II. mód
Index
A. B E V É T E L E K
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 1 280 1 280 2 882 2 882 2 895 2 895 3 426 3 426
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 280 1 280 2 882 2 882 2 895 2 895 3 426 3 426
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek
ebből: állami feladat - - - - -
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 152 098 154 436 155 859 102,5% 143 253 145 443 146 296 102,1% 100 755 101 311 101 175 100,4% 165 216 165 358 166 349 100,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 152 098 152 098 153 521 100,9% 143 253 143 253 144 106 100,6% 100 755 100 755 100 619 99,9% 165 216 165 216 166 207 100,6%
önkéntes feladat 2 338 2 338 2 190 2 190 556 556 142 142
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 152 098 155 716 157 139 103,3% 143 253 148 325 149 178 104,1% 100 755 104 206 104 070 103,3% 165 216 168 784 169 775 102,8%
B. K I A D Á S O K
1. Személyi juttatások 120 025 122 733 124 022 103,3% 112 936 115 138 116 048 102,8% 79 494 80 050 80 258 101,0% 130 285 130 447 131 702 101,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 120 025 122 733 124 022 103,3% 112 936 115 138 116 048 102,8% 79 494 80 050 80 258 101,0% 130 285 130 447 131 702 101,1%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32 073 32 777 33 031 103,0% 30 317 30 664 31 253 103,1% 21 261 21 344 21 495 101,1% 34 931 34 931 35 147 100,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 32 073 32 777 33 031 103,0% 30 317 30 664 31 253 103,1% 21 261 21 344 21 495 101,1% 34 931 34 931 35 147 100,6%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 171 51 705 59 537 42 551 71
ebből: állami feladat
kötelező feladat 171 51 705 59 537 42 551 71
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 35 35 1 818 1 818 2 275 2 275 2 855 2 855
ebből: állami feladat
kötelező feladat 35 35 1 818 1 818 2 275 2 275 2 855 2 855
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 152 098 155 716 157 139 103,3% 143 253 148 325 149 178 104,1% 100 755 104 206 104 070 103,3% 165 216 168 784 169 775 102,8%
C. Költségvetési létszámkeret 2014.06.27-én hatályos 51,50 51,50 51,50 100,0% 49,00 49,00 49,00 100,0% 32,00 32,00 32,00 100,0% 56,00 56,00 56,00 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 28,00 28,00 28,00 100,0% 25,00 25,00 25,00 100,0% 17,00 17,00 17,00 100,0% 29,00 29,00 29,00 100,0%
technikai létszámkeret 23,50 23,50 23,50 100,0% 24,00 24,00 24,00 100,0% 15,00 15,00 15,00 100,0% 27,00 27,00 27,00 100,0%
D. Költségvetési létszámkeret 2014.09.01-én hatályos 51,50 51,50 51,50 100,0% 49,00 49,00 49,00 100,0% 32,00 32,00 32,00 100,0% 56,00 56,00 34,00 60,7%
ebből: pedagógus létszámkeret 28,00 28,00 28,00 100,0% 25,00 25,00 25,00 100,0% 17,00 17,00 17,00 100,0% 29,00 29,00 17,00 58,6%
technikai létszámkeret 23,50 23,50 23,50 100,0% 24,00 24,00 24,00 100,0% 15,00 15,00 15,00 100,0% 27,00 27,00 17,00 63,0%
Intézmény Viola Óvoda Virág Óvoda Óvodák összesen
Rovat megnevezése 2014. évi eredeti 2014. évi I. mód 2014. évi II. mód Index 2014. évi eredeti 2014. évi I. mód 2014. évi II. mód Index 2014. évi eredeti 2014. évi I. mód 2014. évi II. mód Index
A. B E V É T E L E K
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 1 358 1 358 480 480 27 633 27 633
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 358 1 358 480 480 27 633 27 633
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat
önkéntes feladat - - -
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat - - - - -
kötelező feladat
önkéntes feladat - -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 95 634 96 199 96 487 100,9% 95 665 95 858 96 699 101,1% 1 617 290 1 630 686 1 638 871 101,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 95 634 95 634 95 922 100,3% 95 665 95 665 96 506 100,9% 1 617 290 1 617 290 1 625 475 100,5%
önkéntes feladat 565 565 193 193 13 396 13 396
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 95 634 97 557 97 845 102,3% 95 665 96 338 97 179 101,6% 1 617 290 1 658 319 1 666 504 103,0%
B. K I A D Á S O K
1. Személyi juttatások 75 538 76 134 76 571 101,4% 75 413 75 439 76 165 101,0% 1 274 992 1 289 717 1 298 660 101,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 75 538 76 134 76 571 101,4% 75 413 75 439 76 165 101,0% 1 274 992 1 289 717 1 298 660 101,9%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 096 20 181 20 373 101,4% 20 252 20 252 20 367 100,6% 342 298 345 292 348 147 101,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 20 096 20 181 20 373 101,4% 20 252 20 252 20 367 100,6% 342 298 345 292 348 147 101,7%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 392 51 32 32 - 4 293 680
ebből: állami feladat
kötelező feladat 392 51 32 32 - 4 293 680
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 850 850 615 615 19 017 19 017
ebből: állami feladat
kötelező feladat 850 850 615 615 19 017 19 017
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 95 634 97 557 97 845 102,3% 95 665 96 338 97 179 101,6% 1 617 290 1 658 319 1 666 504 103,0%
C. Költségvetési létszámkeret 2014.06.27-én hatályos 32,00 32,00 32,00 100,0% 32,00 32,00 32,00 100,0% 550,00 550,00 550,00 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 100,0% 17,00 17,00 17,00 100,0% 287,00 287,00 287,00 100,0%
technikai létszámkeret 15,00 15,00 15,00 100,0% 15,00 15,00 15,00 100,0% 263,00 263,00 263,00 100,0%
D. Költségvetési létszámkeret 2014.09.01-én hatályos 32,00 32,00 32,00 100,0% 32,00 32,00 32,00 100,0% 550,00 550,00 556,00 101,1%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 100,0% 17,00 17,00 17,00 100,0% 287,00 287,00 291,00 101,4%
technikai létszámkeret 15,00 15,00 15,00 100,0% 15,00 15,00 15,00 100,0% 263,00 263,00 265,00 100,8%

2.a.2. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Intézmény Piac és Vásárcsarnok Szociális Intézmény Újpesti Bölcsödék Intézménye Gazdasági Intézmény Központ GI-hez tartozó egyéb int. összesen Gazdasági Intézmény mindösszesen
Rovat megnevezése 2014. évi
eredeti
2014. évi
I. mód
2014. évi
II. mód
Index 2014. évi
eredeti
2014. évi
I. mód
2014. évi
II. mód
Index 2014. évi
eredeti
2014. évi
I. mód
2014. évi
II. mód
Index 2014. évi
eredeti
2014. évi
I. mód
2014. évi
II. mód
Index 2014. évi
eredeti
2014. évi
I. mód
2014. évi
II. mód
Index 2014. évi
eredeti
2014. évi
I. mód
2014. évi
II. mód
Index
A. B E V É T E L E K
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 10 478 10 478 4 056 4 056 705 755 705 755 720 289 720 289 747 922 747 922
ebből: állami feladat
kötelező feladat 10478 10478 4056 4056 705 755 705 755 720 289 720 289 747 922 747 922
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 32 822 35 700 36 357 110,8% 19 147 19 147 19 147 100,0% 1 069 155 1 069 155 1 070 433 100,1% 1 121 124 1 124 002 1 125 937 100,4% 1 121 124 1 124 002 1 125 937 100,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 32 822 35 700 36 357 110,8% 19 147 19 147 19 147 100,0% 1 069 155 1 069 155 1 070 433 100,1% 1 121 124 1 124 002 1 125 937 100,4% 1 121 124 1 124 002 1 125 937 100,4%
önkéntes feladat - -
5. Felhalmozási bevételek - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - - - - - - - - - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - - 0 0 0 0 0 0
önkéntes feladat - -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
8. Finanszírozási bevételek 2 162 2 162 359 483 376 754 393 592 109,5% 465 562 468 678 489 986 105,2% 2 457 947 2 592 403 2 801 849 114,0% 3 282 992 3 439 997 3 687 589 112,3% 4 900 282 5 070 683 5 326 460 108,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat - - 359 483 359 483 376 321 104,7% 465 562 465 562 486 870 104,6% 2 457 947 2 457 947 2 667 393 108,5% 3 282 992 3 282 992 3 530 584 107,5% 4 900 282 4 900 282 5 156 059 105,2%
önkéntes feladat 2 162 2 162 17 271 17 271 3 116 3 116 134 456 134 456 157 005 157 005 170 401 170 401
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 32 822 37 862 38 519 117,4% 359 483 387 232 404 070 112,4% 484 709 491 881 513 189 105,9% 3 527 102 4 367 313 4 578 037 129,8% 4 404 116 5 284 288 5 533 815 125,7% 6 021 406 6 942 607 7 200 319 119,6%
B. K I A D Á S O K
1. Személyi juttatások 25 844 29 723 30 240 117,0% 286 064 307 146 320 404 112,0% 382 661 385 314 402 485 105,2% 459 197 494 679 494 146 107,6% 1 153 766 1 216 862 1 247 275 108,1% 2 428 758 2 506 579 2 545 935 104,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 25 844 29 723 30 240 117,0% 286 064 307 146 320 404 112,0% 382 661 385 314 402 485 105,2% 459 197 494 679 494 146 107,6% 1 153 766 1 216 862 1 247 275 108,1% 2 428 758 2 506 579 2 545 935 104,8%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 978 7 849 8 239 118,1% 73 419 78 138 83 565 113,8% 102 048 102 376 107 377 105,2% 118 718 126 800 128 553 108,3% 301 163 315 163 327 734 108,8% 643 461 660 455 675 881 105,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 6 978 7 849 8 239 118,1% 73 419 78 138 83 565 113,8% 102 048 102 376 107 377 105,2% 118 718 126 800 128 553 108,3% 301 163 315 163 327 734 108,8% 643 461 660 455 675 881 105,0%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 290 40 1 948 101 971 107 2 681 688 3 121 060 3 111 312 116,0% 2 681 688 3 124 269 3 111 560 116,0% 2 681 688 3 128 562 3 112 240 116,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 290 40 1 948 101 971 107 2 681 688 3 121 060 3 111 312 116,0% 2 681 688 3 124 269 3 111 560 116,0% 2 681 688 3 128 562 3 112 240 116,1%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 900 900 100,0% 900 900 900 100,0% 900 900 900 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 900 900 900 100,0% 900 900 900 100,0% 900 900 900 100,0%
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 3 220 3 220 178 662 433 533 433 533 242,7% 178 662 436 753 436 753 244,5% 178 662 455 770 455 770 255,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 3 220 3 220 178 662 433 533 433 533 242,7% 178 662 436 753 436 753 244,5% 178 662 455 770 455 770 255,1%
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 87 937 167 149 219 048 249,1% 87 937 167 149 219 048 249,1% 87 937 167 149 219 048 249,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 87 937 167 149 219 048 249,1% 87 937 167 149 219 048 249,1% 87 937 167 149 219 048 249,1%
önkéntes feladat - - - - - - - - -
8. Felújítások - 23 192 190 545 - 23 192 190 545 - 23 192 190 545
ebből: állami feladat - - - - - - - - -
kötelező feladat - 23 192 190 545 - 23 192 190 545 - 23 192 190 545
önkéntes feladat - - - - - - - - -
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - - - - -
kötelező feladat - - - - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - - - - -
10. Finanszírozási kiadások - - - - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - - - - -
kötelező feladat - - - - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - - - - -
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 32 822 37 862 38 519 117,4% 359 483 387 232 404 070 112,4% 484 709 491 881 513 189 105,9% 3 527 102 4 367 313 4 578 037 129,8% 4 404 116 5 284 288 5 533 815 125,7% 6 021 406 6 942 607 7 200 319 119,6%
C. Költségvetési létszámkeret 2014.06.27.-én hatályos 14,00 14,00 14,00 100,0% 144,00 144,00 148,00 102,8% 237,00 237,00 237,00 100,0% 120,50 120,50 110,50 91,7% 515,50 515,50 509,50 98,8% 1 065,50 1 065,50 1 059,50 99,4%
D. Költségvetési létszámkeret 2014.09.01.-én hatályos 14,00 14,00 14,00 100,0% 144,00 144,00 148,00 102,8% 237,00 237,00 251,00 105,9% 120,50 120,50 110,50 91,7% 515,50 515,50 523,50 101,6% 1 065,50 1 065,50 1 079,50 101,3%

2.a.2.1. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Intézmény Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda Bőrfestő Óvoda
Rovat megnevezése 2014. évi
eredeti
2014. évi
I. mód
2014. évi
II. mód
Index 2014. évi
eredeti
2014. évi
I. mód
2014. évi
II. mód
Index 2014. évi
eredeti
2014. évi
I. mód
2014. évi
II. mód
Index 2014. évi
eredeti
2014. évi
I. mód
2014. évi
II. mód
Index
A. B E V É T E L E K
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 876 876 672 672 967 967 801 801
Ebből: állami feladat
kötelező feladat 876 876 672 672 967 967 801 801
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
Ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - -
Ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
Ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - - -
Ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 2 429 2 429 2 579 106,2% 4 212 4 212 4 462 105,9% 2 717 2 717 3 007 110,7% 2 262 2 262 2 342 103,5%
Ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 429 2 429 2 579 106,2% 4 212 4 212 4 462 105,9% 2 717 2 717 3 007 110,7% 2 262 2 262 2 342 103,5%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 2 429 3 305 3 455 142,2% 4 212 4 884 5 134 121,9% 2 717 3 684 3 974 146,3% 2 262 3 063 3 143 138,9%
B. K I A D Á S O K
1. Személyi juttatások
Ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 353 3 193 3 193 135,7% 4 212 4 879 4 879 115,8% 2 717 3 693 3 983 146,6% 2 262 2 996 2 876 127,1%
Ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 353 3 193 3 193 135,7% 4 212 4 879 4 879 115,8% 2 717 3 693 3 983 146,6% 2 262 2 996 2 876 127,1%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
Ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 36 36 5 5 - 9 - 9 67 67
Ebből: állami feladat
kötelező feladat 36 36 5 5 - 9 - 9 67 67
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 76 76 226 297,4% 250 200
Ebből: állami feladat
kötelező feladat 76 76 226 297,4% 250 200
önkéntes feladat
8. Felújítások
Ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
Ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
Ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 2 429 3 305 3 455 142,2% 4 212 4 884 5 134 121,9% 2 717 3 684 3 974 146,3% 2 262 3 063 3 143 138,9%
Intézmény Dalos Ovi Óvoda Deák Óvoda Homoktövis Óvoda JMK Óvoda
Rovat megnevezése 2014. évi
eredeti
2014. évi
I. mód
2014. évi
II. mód
Index 2014. évi
eredeti
2014. évi
I. mód
2014. évi
II. mód
Index 2014. évi
eredeti
2014. évi
I. mód
2014. évi
II. mód
Index 2014. évi
eredeti
2014. évi
I. mód
2014. évi
II. mód
Index
A. B E V É T E L E K
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 1 194 1 194 1 191 1 191 684 684 930 930
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1194 1194 1191 1191 684 684 930 930
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 335 335 335 100,0% - 692 692 692 100,0% -
ebből: állami feladat
kötelező feladat 335 335 335 100,0% 692 692 692 100,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 2 135 2 135 2 388 111,9% 2 389 2 389 2 129 89,1% 2 291 2 291 2 227 97,2% 2 366 2 366 2 766 116,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 135 2 135 2 388 111,9% 2 389 2 389 2 129 89,1% 2 291 2 291 2 227 97,2% 2 366 2 366 2 766 116,9%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 2 470 3 664 3 917 158,6% 2 389 3 580 3 320 139,0% 2 983 3 667 3 603 120,8% 2 366 3 296 3 696 156,2%
B. K I A D Á S O K
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó