Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete

az Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2008. (III. 28.) önkormányzati rendeletével jóváhagyott Újpest - 3. számú városszerkezeti egység (Váci út - József Attila u. - Attila u. - Deák Ferenc u. - István út - Király u. - Kassai u. - Munkásotthon u. - Berda József u. - Mártírok útja - vasútvonal által határolt terület) szabályozási tervéhez tartozó építési szabályzat módosításáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-3. § * 

4. § A jelen rendelet a kihirdetés napját követő 15. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

5. § (1)-(14) * 

(15) Hatályát veszti a 27. § (1) bekezdésének

a) * 

b) *  a) pontjában a „továbbá csak a határoló közterületekre kiterjedő, kertépítészeti tervet is tartalmazó környezetrendezési terv alapján helyezhető el” szövegrész. * 

(16)-(19) * 

Dr. Tahon Róbert
jegyző
Wintermantel Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2014. június 27. napján.

Dr. Tahon Róbert
jegyző

1-2. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendeletéhez *