Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2008. (III. 28.) önkormányzati rendeletével jóváhagyott Újpest - 3. számú városszerkezeti egység (Váci út - József Attila u. - Attila u. - Deák Ferenc u. - István út - Király u. - Kassai u. - Munkásotthon u. - Berda József u. - Mártírok útja - vasútvonal által határolt terület) szabályozási terve és az ahhoz tartozó építési szabályzat módosításáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-2. § * 

3. § *  A jelen rendelet a kihirdetés napját követő 15. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

4. § * 

Wintermantel Zsolt
polgármester
dr. Tahon Róbert
jegyző

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján ... napján.

dr. Tahon Róbert
jegyző

Melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendeletéhez *