Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2014. (XI. 7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök és tagok, valamint a tanácsnokok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § *  Az önkormányzati képviselő tiszteletdíja havonta a polgármesteri illetmény 20%-a (a továbbiakban: alapdíj).

2. § (1) *  Ha az önkormányzati képviselő egyben bizottsági elnök is, úgy havonta az alapdíjon felül az alapdíj 85%-ának megfelelő tiszteletdíjra jogosult.

(2) *  Ha az önkormányzati képviselő egyben tanácsnok is, úgy havonta az alapdíjon felül az alapdíj 85%-ának megfelelő tiszteletdíjra jogosult.

(3) Ha az önkormányzati képviselő egyben bizottság tagja is, úgy havonta az alapdíjon felül az alapdíj 45%-ának, amennyiben a bizottsági tag egyben a bizottság alelnöke is az alapdíj 70%-ának megfelelő tiszteletdíjra jogosult.

(4) Az önkormányzati képviselő az (1)-(3) bekezdés alkalmazásában csak egy jogcímen - a rá nézve legmagasabb mértékben - jogosult emelt összegű tiszteletdíjra. A (3) bekezdés alkalmazásában csak egy bizottsági tagság, vagy alelnöki tisztség vehető figyelembe.

3. § (1) *  A bizottság nem önkormányzati képviselő tagjának tiszteletdíja havonta az alapdíj 27%-a.

(2) Amennyiben a nem önkormányzati képviselő bizottsági tag egyben a bizottság alelnöke is, úgy tiszteletdíjként havonta az (1) bekezdésben meghatározott összegen felül az alapdíj 70%-ának megfelelő összegre is jogosult.

(3) Az (1) és (2) bekezdés alkalmazásában - a bizottsági tagra kedvezőbb mértékben - csak egy bizottsági tagság, vagy alelnöki tisztség vehető figyelembe.

4. § Az önkormányzati képviselőt és a bizottság nem önkormányzati képviselő tagját természetbeni juttatásként havonta megilleti 1 db Havi Budapest-bérlet, amely 1 évre összevontan is kiadható.

5. § A 2-4. § rendelkezéseit a településrészi önkormányzat testülete elöljárójára, tagjára és elöljáró-helyettesére is megfelelően alkalmazni kell.

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet előírásait a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásának napjától kezdődően kell alkalmazni.

(3) * 

Dr. Tahon Róbert
Jegyző
Wintermantel Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2014. november 7. napján.

Dr. Tahon Róbert
Jegyző