Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2014. évi összevont költségvetéséről és végrehajtás szabályairól szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete rendelet módosításáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelye (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1-2. § * 

Az önkormányzat bevételei

3-4. § * 

Az önkormányzat kiadásai

5-6. § * 

Hatályba léptető rendelkezések

7. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Dr. Tahon Róbert Wintermantel Zsolt
jegyző polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2014. november 27. napján.

Dr. Tahon Róbert
jegyző

1.a. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2014. terv 2014. I. mód. 2014. II. mód. 2014. III. mód. Index
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
BEVÉTELEK
I. Működési célú támogatások áht-n belülről 4 206 005 5 693 491 5 759 544 5 831 028 138,6%
1. Önkormányzatok működési támogatásai 3 152 002 3 152 002 3 214 509 3 190 321 101,2%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 243 574 243 574 243 574 243 574 100,0%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1 672 708 1 672 708 1 672 708 1 672 708 100,0%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 1 125 722 1 125 722 1 125 722 1 049 722 93,2%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 39 715 39 715 39 715 39 715 100,0%
Működési célú központosított előirányzatok 70 283 70 283 132 790 82 115 116,8%
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 102 487
2. Elvonások és befizetések bevételei 462 118 462 118 462 118
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei 1 054 003 2 079 371 2 082 917 2 178 589 206,7%
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 641 942 679 293 679 293 695 084 108,3%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 2 405
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 641 942 679 293 679 293 692 679 107,9%
III. Közhatalmi bevételek 9 038 216 9 038 216 9 038 216 9 038 216 100,0%
1. Vagyoni típusú adók 2 850 000 2 850 000 2 850 000 2 850 000 100,0%
Építményadó 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 100,0%
Magánszemélyek kommunális adója 50 000 50 000 50 000 50 000 100,0%
Telekadó 450 000 450 000 450 000 450 000 100,0%
2. Értékesítési és forgalmi adók 5 853 116 5 853 116 5 853 116 5 853 116 100,0%
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó 5 853 116 5 853 116 5 853 116 5 853 116 100,0%
3. Gépjárműadó 220 000 220 000 220 000 220 000 100,0%
4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 45 000 45 000 45 000 45 000 100,0%
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 45 000 45 000 45 000 45 000 100,0%
5. Egyéb közhatalmi bevételek 70 100 70 100 70 100 70 100 100,0%
Igazgatási szolgáltatási díj 1 100 1 100 1 100 1 100 100,0%
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság 43 000 43 000 43 000 43 000 100,0%
Helyi adópótlék, adóbírság 20 000 20 000 20 000 20 000 100,0%
Egyéb bírságokat 6 000 6 000 6 000 6 000 100,0%
IV. Működési bevételek 1 645 012 1 647 890 1 649 825 1 770 855 107,6%
Szolgáltatások ellenértéke 475 892 478 158 479 682 479 933 100,8%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke 46 192 46 192 46 192 58 098 125,8%
Tulajdonosi bevételek 8 450 8 450 8 450 8 450 100,0%
Ellátási díjak 555 114 555 114 555 114 555 114 100,0%
Kiszámlázott általános forgalmi adó 261 853 262 465 262 876 262 876 100,4%
Általános forgalmi adó visszatérítése 54 000 54 000 54 000 162 873 301,6%
Kamatbevételek 236 000 236 000 236 000 236 000 100,0%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 200 200 200 200 100,0%
Egyéb működési bevételek 7 311 7 311 7 311 7 311 100,0%
V. Felhalmozási bevételek 0 0 0 23 700
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
VI. Működési célú átvett pénzeszközök 70 000 70 000 70 000 70 040 100,1%
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 70 000 70 000 70 000 70 040 100,1%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 162 300 162 300 162 300 162 300 100,0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 12 300 12 300 12 300 12 300 100,0%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 150 000 150 000 150 000 150 000 100,0%
VIII. Finanszírozási bevételek 3 656 347 7 395 103 7 395 103 7 395 103 202,3%
Maradvány igénybevétele 3 656 347 7 395 103 7 395 103 7 395 103 202,3%
Betétek megszüntetése
A. BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 19 419 822 24 686 293 24 754 281 24 986 326 128,7%
KIADÁSOK
I. Személyi juttatások 4 105 017 4 319 473 4 372 065 4 497 546 109,6%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 050 813 1 102 697 1 120 607 1 156 601 110,1%
III. Dologi kiadások 4 980 583 5 807 475 5 848 722 6 145 327 123,4%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 873 600 879 708 879 708 762 198 87,2%
V. Egyéb működési célú kiadások 1 003 627 2 517 233 2 556 987 2 657 628 264,8%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 178 662 179 056 179 056 179 056 100,2%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 824 965 2 338 177 2 377 931 2 478 572 300,4%
VI. Tartalékok 4 486 022 5 194 457 3 270 528 2 565 243 57,2%
VII. Beruházások 1 664 252 2 927 364 2 994 254 3 339 677 200,7%
VIII. Felújítások 413 354 805 896 1 983 983 2 121 707 513,3%
IX. Egyéb felhalmozási célú kiadások 842 554 1 131 990 1 727 427 1 740 399 206,6%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 8 000 8 000 8 000 8 000 100,0%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 834 554 1 123 990 1 719 427 1 732 399 207,6%
X. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0
Pénzeszközök betétként elhelyezése
B. KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 19 419 822 24 686 293 24 754 281 24 986 326 128,7%
többlet/ hiány 0 0 0 0 0
Tájékoztató jelleggel
Intézményfinanszírozás 7 183 371 7 183 371 7 450 309 7 540 912 105,0%

1.b. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

eFt-ban
Sor-
sz.
Megnevezés 2014. terv 2014.
I. mód.
2014.
II. mód.
2014.
III. mód.
Index Sor-
sz.
Megnevezés 2014. terv 2014.
I. mód.
2014.
II. mód.
2014.
III. mód.
Index
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Kiadások Bevételek
1. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 155 830 5 422 170 5 492 672 5 654 147 109,7% 1. Működési célú támogatások áht-n belülről 4 206 005 5 693 491 5 759 544 5 831 028 138,6%
2. Dologi kiadások 4 980 583 5 807 475 5 848 722 6 145 327 123,4% 2. Közhatalmi bevételek 9 038 216 9 038 216 9 038 216 9 038 216 100,0%
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 873 600 879 708 879 708 762 198 87,2% 3. Működési bevételek 1 645 012 1 647 890 1 649 825 1 770 855 107,6%
4. Egyéb működési célú kiadások 1 003 627 2 517 233 2 556 987 2 657 628 264,8% 4. Működési célú átvett pénzeszközök 70 000 70 000 70 000 70 040 100,1%
5. Tartalékok 707 914 916 152 776 002 362 719 51,2%
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 721 554 15 542 738 15 554 091 15 582 019 122,5% I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 14 959 233 16 449 597 16 517 585 16 710 139 111,7%
1. Belső finanszírozási kiadások 1. Belső finanszírozási bevételek 1 849 893 1 849 893 1 849 893
2. Külső finanszírozási kiadások 2. Külső finanszírozási bevételek
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 0 0 0 II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 0 1 849 893 1 849 893 1 849 893
A. MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 721 554 15 542 738 15 554 091 15 582 019 122,5% A. MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 14 959 233 18 299 490 18 367 478 18 560 032 124,1%
Önkormányzat fejlesztési kiadásai Önkormányzat felhalmozási bevételei
1. Beruházások 1 664 252 2 927 364 2 994 254 3 339 677 200,7% 1. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 641 942 679 293 679 293 695 084 108,3%
2. Felújítások 413 354 805 896 1 983 983 2 121 707 513,3% 2. Felhalmozási bevételek 0 0 0 23 700
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 842 554 1 131 990 1 727 427 1 740 399 206,6% 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 162 300 162 300 162 300 162 300 100,0%
Tartalékok 3 778 108 4 278 305 2 494 526 2 202 524 58,3%
I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 6 698 268 9 143 555 9 200 190 9 404 307 140,4% I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 804 242 841 593 841 593 881 084 109,6%
1. Belső finanszírozási kiadások 1. Belső finanszírozási bevételek 3 656 347 5 545 210 5 545 210 5 545 210 151,7%
2. Külső finanszírozási kiadások 2. Külső finanszírozási bevételek
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 0 0 0 II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 3 656 347 5 545 210 5 545 210 5 545 210 151,7%
B. FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 6 698 268 9 143 555 9 200 190 9 404 307 140,4% B. FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 4 460 589 6 386 803 6 386 803 6 426 294 144,1%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő bev.
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B): 19 419 822 24 686 293 24 754 281 24 986 326 128,7% BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(A + B):
19 419 822 24 686 293 24 754 281 24 986 326 128,7%

2. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai

e Ft-ban
Intézmény 1. Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei 2. Szociális Foglalkoztató
Rovat megnevezése 2014. évi terv 2014. évi
I. mód.
2014. évi
II. mód.
2014. évi
III. mód.
Index 2014. évi terv 2014. évi
I. mód.
2014. évi
II. mód.
2014. évi
III. mód.
Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 0 747 922 747 922 813 598 0 527 527 527
- állami feladat
- kötelező feladat 0 747 922 747 922 813 598 0 527 527 527
- önként vállalt feladatok
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
3. Közhatalmi bevételek 0 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
4. Működési bevételek 1 121 124 1 124 002 1 125 937 1 126 188 100,5% 29 210 29 210 29 210 29 210 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 1 121 124 1 124 002 1 125 937 1 126 188 29 210 29 210 29 210 29 210
- önként vállalt feladatok
5. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 40
- állami feladat
- kötelező feladat 40
- önként vállalt feladatok
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok
8. Finanszírozási bevételek 4 900 282 5 070 683 5 326 460 5 538 860 113,0% 110 142 115 816 117 744 120 154 109,1%
- állami feladat
- kötelező feladat 4 900 282 4 900 282 5 156 059 5 368 459 110 142 110 142 112 070 114 480
- önként vállalt feladatok 170 401 170 401 170 401 5 674 5 674 5 674
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 6 021 406 6 942 607 7 200 319 7 478 686 124,2% 139 352 145 553 147 481 149 891 107,6%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 2 428 758 2 506 579 2 545 935 2 678 270 110,3% 92 655 92 655 94 173 96 071 103,7%
- állami feladat
- kötelező feladat 2 428 758 2 506 579 2 545 935 2 678 270 92 655 92 655 94 173 96 071
- önként vállalt feladatok
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 643 461 660 455 675 881 716 231 111,3% 25 100 25 100 25 510 26 022 103,7%
- állami feladat
- kötelező feladat 643 461 660 455 675 881 716 231 25 100 25 100 25 510 26 022
- önként vállalt feladatok
3. Dologi kiadások 2 681 688 3 128 562 3 112 240 3 036 184 113,2% 21 597 22 822 22 822 22 822 105,7%
- állami feladat
- kötelező feladat 2 681 688 3 128 562 3 112 240 3 036 184 21 597 22 822 22 822 22 822
- önként vállalt feladatok
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 900 900 900 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 900 900 900 900
- önként vállalt feladatok
5. Egyéb működési célú kiadások 178 662 455 770 455 770 498 666 279,1% 4 976 4 976 4 976
- állami feladat
- kötelező feladat 178 662 455 770 455 770 498 666 4 976 4 976 4 976
- önként vállalt feladatok
6. Tartalékok
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
7. Beruházások 87 937 167 149 219 048 277 595 315,7%
- állami feladat
- kötelező feladat 87 937 167 149 219 048 277 595
- önként vállalt feladatok
8. Felújítások 23 192 190 545 270 840 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat 23 192 190 545 270 840 0 0
- önként vállalt feladatok
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
10. Finanszírozási kiadások
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 6 021 406 6 942 607 7 200 319 7 478 686 124,2% 139 352 145 553 147 481 149 891 107,6%
C. Költségvetési létszámkeret 1 065,50 1 065,50 1 059,50 1 081,25 101,5% 76,00 76,00 76,00 76,00 100,0%
e Ft-ban
Intézmény 3. Újpesti Kulturális Központ 4. Polgármesteri Hivatal
Rovat megnevezése 2014. évi terv 2014. évi
I. mód.
2014. évi
II. mód.
2014. évi
III. mód.
Index 2014. évi terv 2014. évi
I. mód.
2014. évi
II. mód.
2014. évi
III. mód.
Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 0 3 881 3 881 7 398 24 507 297 003 298 711 325 190 1326,9%
- állami feladat 24 507 25 399 27 107 53 586
- kötelező feladat 0 3 881 3 881 7 398 0 271 604 271 604 271 604
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
3. Közhatalmi bevételek 2 100 2 100 2 100 2 100
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 2 100 2 100 2 100 2 100
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
4. Működési bevételek 91 440 91 440 91 440 91 440 100,0% 2 271 2 271 2 271 2 271 100,0%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 91 440 91 440 91 440 91 440 1 700 1 700 1 700 1 700
- önként vállalt feladatok 571 571 571 571
5. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
8. Finanszírozási bevételek 229 120 240 620 246 171 281 858 123,0% 1 943 827 1 996 749 2 000 431 1 840 537 94,7%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 229 120 229 120 234 671 270 358 1 943 827 1 943 827 1 947 509 1 787 615
- önként vállalt feladatok 11 500 11 500 11 500 52 922 52 922 52 922
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 320 560 335 941 341 492 380 696 118,8% 1 972 705 2 298 123 2 303 513 2 170 098 110,0%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 148 575 149 803 152 868 165 659 111,5% 897 380 1 012 994 1 017 807 975 909 108,8%
- állami feladat 15 010 15 910 16 901 33 764
- kötelező feladat 148 575 149 803 152 868 165 659 802 110 916 824 920 646 861 811
- önként vállalt feladatok 80 260 80 260 80 260 80 334
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 40 237 40 524 41 329 44 699 111,1% 260 909 292 191 293 428 282 938 108,4%
- állami feladat 4 053 4 339 4 651 10 097
- kötelező feladat 40 237 40 524 41 329 44 699 256 856 287 852 288 777 272 841
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
3. Dologi kiadások 131 748 142 384 144 065 156 703 118,9% 276 042 276 148 275 294 292 514 106,0%
- állami feladat 5 444 5 150 5 555 9 725
- kötelező feladat 131 748 142 384 144 065 156 703 261 333 261 733 260 474 273 281
- önként vállalt feladatok 9 265 9 265 9 265 9 508
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 461 200 461 200 461 200 366 200 79,4%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 461 200 461 200 461 200 366 200
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
5. Egyéb működési célú kiadások 3 230 3 230 3 230 0 178 416 178 416 178 431
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 3 230 3 230 3 230 0 178 416 178 416 178 416
- önként vállalt feladatok 0 0 0 15
6. Tartalékok 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
7. Beruházások 10 405 77 174 77 174 77 368 74 106 96,0%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 10 405 77 174 77 174 77 368 74 106
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
8. Felújítások 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
10. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 320 560 335 941 341 492 380 696 118,8% 1 972 705 2 298 123 2 303 513 2 170 098 110,0%
C. Költségvetési létszámkeret 69,00 69,00 69,00 69,00 100,0% 218,00 218,00 218,00 218,00 100,0%
e Ft-ban
Intézmény Intézmények összesen 5. Önkormányzat
Rovat megnevezése 2014. évi terv 2014. évi
I. mód.
2014. évi
II. mód.
2014. évi
III. mód.
Index 2014. évi terv 2014. évi
I. mód.
2014. évi
II. mód.
2014. évi
III. mód.
Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 24 507 1 049 333 1 051 041 1 146 713 4679,1% 4 181 498 4 644 158 4 708 503 4 684 315 112,0%
- állami feladat 24 507 25 399 27 107 53 586 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 1 023 934 1 023 934 1 093 127 3 796 169 4 258 681 4 321 188 4 297 000
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 385 329 385 477 387 315 387 315
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0 641 942 679 293 679 293 695 084 108,3%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 257 192 257 192 257 192 270 578
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 384 750 422 101 422 101 424 506
3. Közhatalmi bevételek 2 100 2 100 2 100 2 100 9 036 116 9 036 116 9 036 116 9 036 116 100,0%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 2 100 2 100 2 100 2 100 9 036 116 9 036 116 9 036 116 9 036 116
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Működési bevételek 1 244 045 1 246 923 1 248 858 1 249 109 100,4% 400 967 400 967 400 967 521 746 130,1%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 1 243 474 1 246 352 1 248 287 1 248 538 10 810 10 810 10 810 29 115
- önként vállalt feladatok 571 571 571 571 390 157 390 157 390 157 492 631
5. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 23 700
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0 0 23 700
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 40 70 000 70 000 70 000 70 000
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 40 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 70 000 70 000 70 000 70 000
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 162 300 162 300 162 300 162 300 100,0%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 150 000 150 000 150 000 150 000
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 12 300 12 300 12 300 12 300
8. Finanszírozási bevételek 7 183 371 7 423 868 7 690 806 7 781 409 108,3% 3 656 347 7 154 606 7 154 606 7 154 606
- állami feladat 0 0 0 0 0 0,0% 0
- kötelező feladat 7 183 371 7 183 371 7 450 309 7 540 912 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 240 497 240 497 240 497 3 656 347 7 154 606 7 154 606 7 154 606
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 8 454 023 9 722 224 9 992 805 10 179 371 120,4% 18 149 170 22 147 440 22 211 785 22 347 867 123,1%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 3 567 368 3 762 031 3 810 783 3 915 909 109,8% 537 649 557 442 561 282 581 637 108,2%
- állami feladat 15 010 15 910 16 901 33 764 0 0 0 0
- kötelező feladat 3 472 098 3 665 861 3 713 622 3 801 811 515 794 521 868 521 868 527 322
- önként vállalt feladatok 80 260 80 260 80 260 80 334 21 855 35 574 39 414 54 315
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 969 707 1 018 270 1 036 148 1 069 890 110,3% 81 106 84 427 84 459 86 711 106,9%
- állami feladat 4 053 4 339 4 651 10 097 0 0 0 0
- kötelező feladat 965 654 1 013 931 1 031 497 1 059 793 78 931 78 931 78 931 79 923
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 2 175 5 496 5 528 6 788
3. Dologi kiadások 3 111 075 3 569 916 3 554 421 3 508 223 112,8% 1 869 508 2 237 559 2 294 301 2 637 104 141,1%
- állami feladat 5 444 5 150 5 555 9 725 0 0 0 0
- kötelező feladat 3 096 366 3 555 501 3 539 601 3 488 990 1 547 726 1 623 891 1 639 737 1 753 822
- önként vállalt feladatok 9 265 9 265 9 265 9 508 321 782 613 668 654 564 883 282
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 462 100 462 100 462 100 367 100 79,4% 411 500 417 608 417 608 395 098 96,0%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 462 100 462 100 462 100 367 100 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 411 500 417 608 417 608 395 098
5. Egyéb működési célú kiadások 178 662 642 392 642 392 685 303 383,6% 824 965 1 874 841 1 914 595 1 972 325 239,1%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 178 662 642 392 642 392 685 288 469 000 1 504 346 1 513 346 1 553 662
- önként vállalt feladatok 0 0 0 15 355 965 370 495 401 249 418 663
6. Tartalékok 0 0 0 0 4 486 022 5 194 457 3 270 528 2 565 243 57,2%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 4 486 022 5 194 457 3 270 528 2 565 243
7. Beruházások 165 111 244 323 296 416 362 106 219,3% 1 499 141 2 683 041 2 697 838 2 977 571 198,6%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 165 111 244 323 296 416 362 106 728 174 1 701 900 1 711 293 1 932 524
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 770 967 981 141 986 545 1 045 047
8. Felújítások 0 23 192 190 545 270 840 413 354 782 704 1 793 438 1 850 867 447,8%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 23 192 190 545 270 840 286 354 699 020 1 709 754 1 767 183
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 127 000 83 684 83 684 83 684
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 842 554 1 131 990 1 727 427 1 740 399 206,6%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 394 490 406 145 958 182 969 404
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 448 064 725 845 769 245 770 995
10. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 7 183 371 7 183 371 7 450 309 7 540 912 105,0%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 7 183 371 7 183 371 7 450 309 7 540 912
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 8 454 023 9 722 224 9 992 805 10 179 371 120,4% 18 149 170 22 147 440 22 211 785 22 347 867 123,1%
C. Költségvetési létszámkeret 1 428,50 1 428,50 1 422,50 1 444,25 101,1% 250,00 250,00 250,00 250,00 100,0%
e Ft-ban
Intézmény Kerületi szintű konszolidált főösszegek
Rovat megnevezése 2014. évi terv 2014. évi
I. mód.
2014. évi
II. mód.
2014. évi
III. mód.
Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 4 206 005 5 693 491 5 759 544 5 831 028 138,6%
- állami feladat 24 507 25 399 27 107 53 586
- kötelező feladat 3 796 169 5 282 615 5 345 122 5 390 127
- önként vállalt feladatok 385 329 385 477 387 315 387 315
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 641 942 679 293 679 293 695 084 108,3%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 257 192 257 192 257 192 270 578
- önként vállalt feladatok 384 750 422 101 422 101 424 506
3. Közhatalmi bevételek 9 038 216 9 038 216 9 038 216 9 038 216 100,0%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 9 038 216 9 038 216 9 038 216 9 038 216
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
4. Működési bevételek 1 645 012 1 647 890 1 649 825 1 770 855 107,6%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 1 254 284 1 257 162 1 259 097 1 277 653
- önként vállalt feladatok 390 728 390 728 390 728 493 202
5. Felhalmozási bevételek 0 0 0 23 700 ########
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 23 700
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
6. Működési célú átvett pénzeszközök 70 000 70 000 70 000 70 040
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 40
- önként vállalt feladatok 70 000 70 000 70 000 70 000
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 162 300 162 300 162 300 162 300 100,0%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 150 000 150 000 150 000 150 000
- önként vállalt feladatok 12 300 12 300 12 300 12 300
8. Finanszírozási bevételek 3 656 347 7 395 103 7 395 103 7 395 103
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok 3 656 347 7 395 103 7 395 103 7 395 103
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 19 419 822 24 686 293 24 754 281 24 986 326 128,7%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 4 105 017 4 319 473 4 372 065 4 497 546 109,6%
- állami feladat 15 010 15 910 16 901 33 764
- kötelező feladat 3 987 892 4 187 729 4 235 490 4 329 133
- önként vállalt feladatok 102 115 115 834 119 674 134 649
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 050 813 1 102 697 1 120 607 1 156 601 110,1%
- állami feladat 4 053 4 339 4 651 10 097
- kötelező feladat 1 044 585 1 092 862 1 110 428 1 139 716
- önként vállalt feladatok 2 175 5 496 5 528 6 788
3. Dologi kiadások 4 980 583 5 807 475 5 848 722 6 145 327 123,4%
- állami feladat 5 444 5 150 5 555 9 725
- kötelező feladat 4 644 092 5 179 392 5 179 338 5 242 812
- önként vállalt feladatok 331 047 622 933 663 829 892 790
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 873 600 879 708 879 708 762 198 87,2%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 462 100 462 100 462 100 367 100
- önként vállalt feladatok 411 500 417 608 417 608 395 098
5. Egyéb működési célú kiadások 1 003 627 2 517 233 2 556 987 2 657 628 264,8%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 647 662 2 146 738 2 155 738 2 238 950
- önként vállalt feladatok 355 965 370 495 401 249 418 678
6. Tartalékok 4 486 022 5 194 457 3 270 528 2 565 243 57,2%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 4 486 022 5 194 457 3 270 528 2 565 243
7. Beruházások 1 664 252 2 927 364 2 994 254 3 339 677 200,7%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 893 285 1 946 223 2 007 709 2 294 630
- önként vállalt feladatok 770 967 981 141 986 545 1 045 047
8. Felújítások 413 354 805 896 1 983 983 2 121 707 513,3%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 286 354 722 212 1 900 299 2 038 023
- önként vállalt feladatok 127 000 83 684 83 684 83 684
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások 842 554 1 131 990 1 727 427 1 740 399 206,6%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 394 490 406 145 958 182 969 404
- önként vállalt feladatok 448 064 725 845 769 245 770 995
10. Finanszírozási kiadások
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 19 419 822 24 686 293 24 754 281 24 986 326 128,7%
C. Költségvetési létszámkeret 1 678,50 1 678,50 1 672,50 1 694,25 100,9%

2.a.1. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

eFt-ban
Intézmény Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
Rovat megnevezése 2014. évi eredeti 2014. évi
I. mód
2014. évi
II. mód
2014. évi
III. mód
Index 2014. évi eredeti 2014. évi
I. mód
2014. évi
II. mód
2014. évi
III. mód
Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 2 045 2 045 2 045 1 859 1 859 1 859
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 045 2 045 2 045 1 859 1 859 1 859
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 1 - - - 1
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 1
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 106 717 108 537 109 452 114 728 107,5% 175 654 175 654 176 230 181 209 103,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 106 717 106 717 107 632 112 908 105,8% 175 654 175 654 176 230 181 209 103,2%
önkéntes feladat 1 820 1 820 1 820
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 106 717 110 582 111 497 116 774 109,4% 175 654 177 513 178 089 183 069 104,2%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 84 141 85 993 86 951 91 106 108,3% 138 356 138 356 139 057 142 977 103,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 84 141 85 993 86 951 91 106 108,3% 138 356 138 356 139 057 142 977 103,3%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 576 22 884 23 327 24 448 108,3% 37 298 37 298 37 423 38 482 103,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 22 576 22 884 23 327 24 448 108,3% 37 298 37 298 37 423 38 482 103,2%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 539 53 54 318 68 69
ebből: állami feladat
kötelező feladat 539 53 54 318 68 69
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 1 166 1 166 1 166 1 541 1 541 1 541
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 166 1 166 1 166 1 541 1 541 1 541
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 106 717 110 582 111 497 116 774 109,4% 175 654 177 513 178 089 183 069 104,2%
C. Költségvetési létszámkeret 36,50 36,50 36,50 36,50 100,0% 60,00 60,00 60,00 60,00 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 19,00 19,00 19,00 19,00 100,0% 31,00 31,00 31,00 31,00 100,0%
technikai létszámkeret 17,50 17,50 17,50 17,50 100,0% 29,00 29,00 29,00 29,00 100,0%
e Ft-ban
Intézmény Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda Bőrfestő Óvoda
Rovat megnevezése 2014. évi eredeti 2014. évi
I. mód
2014. évi
II. mód
2014. évi
III. mód
Index 2014. évi eredeti 2014. évi
I. mód
2014. évi
II. mód
2014. évi
III. mód
Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 2 990 2 990 2 990 530 530 530
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 990 2 990 2 990 530 530 530
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - 2 - - - 2
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 2
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 111 984 113 062 113 326 118 506 105,8% 92 706 92 833 93 282 114 184 123,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 111 984 111 984 112 248 117 428 104,9% 92 706 92 706 93 155 114 057 123,0%
önkéntes feladat 1 078 1 078 1 078 127 127 127
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 111 984 116 052 116 316 121 498 108,5% 92 706 93 363 93 812 114 716 123,7%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 88 329 89 942 90 378 94 456 106,9% 73 041 73 047 73 473 89 964 123,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 88 329 89 942 90 378 94 456 106,9% 73 041 73 047 73 473 89 964 123,2%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 23 655 24 065 24 183 25 285 106,9% 19 665 19 665 19 768 24 179 123,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 23 655 24 065 24 183 25 285 106,9% 19 665 19 665 19 768 24 179 123,0%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 342 52 54 123 43 45
ebből: állami feladat
kötelező feladat 342 52 54 123 43 45
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 1 703 1 703 1 703 528 528 528
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 703 1 703 1 703 528 528 528
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 111 984 116 052 116 316 121 498 108,5% 92 706 93 363 93 812 114 716 123,7%
C. Költségvetési létszámkeret 37,50 37,50 37,50 37,50 100,0% 32,00 32,00 32,00 61,00 190,6%
ebből: pedagógus létszámkeret 19,00 19,00 19,00 19,00 100,0% 17,00 17,00 17,00 33,00 194,1%
technikai létszámkeret 18,50 18,50 18,50 18,50 100,0% 15,00 15,00 15,00 28,00 186,7%
e Ft-ban
Intézmény Dalos Ovi Óvoda Deák Óvoda
Rovat megnevezése 2014. évi eredeti 2014. évi
I. mód
2014. évi
II. mód
2014. évi
III. mód
Index 2014. évi eredeti 2014. évi
I. mód
2014. évi
II. mód
2014. évi
III. mód
Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 1 097 1 097 1 097 2 032 2 032 4 534
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 097 1 097 1 097 2 032 2 032 4 534
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 1 - - - 2
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 2
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 94 574 94 574 94 907 97 701 103,3% 94 241 96 070 96 968 101 193 107,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 94 574 94 574 94 907 97 701 103,3% 94 241 94 241 95 139 99 364 105,4%
önkéntes feladat 1 829 1 829 1 829
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 94 574 95 671 96 004 98 799 104,5% 94 241 98 102 99 000 105 729 112,2%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 74 499 74 509 74 863 77 063 103,4% 74 279 76 064 76 579 81 242 109,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 74 499 74 509 74 863 77 063 103,4% 74 279 76 064 76 579 81 242 109,4%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 075 20 075 20 154 20 748 103,4% 19 962 20 255 20 378 21 599 108,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 20 075 20 075 20 154 20 748 103,4% 19 962 20 255 20 378 21 599 108,2%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 141 41 42 - 233 27 872
ebből: állami feladat
kötelező feladat 141 41 42 - 233 27 872
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 946 946 946 2 016 2 016 2 016
ebből: állami feladat
kötelező feladat 946 946 946 2 016 2 016 2 016
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 94 574 95 671 96 004 98 799 104,5% 94 241 98 102 99 000 105 729 112,2%
C. Költségvetési létszámkeret 34,00 34,00 34,00 34,00 100,0% 33,00 33,00 33,00 33,00 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0% 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0% 16,00 16,00 16,00 16,00 100,0%
e Ft-ban
Intézmény Homoktövis Óvoda JMK Óvoda
Rovat megnevezése 2014. évi eredeti 2014. évi
I. mód
2014. évi
II. mód
2014. évi
III. mód
Index 2014. évi eredeti 2014. évi
I. mód
2014. évi
II. mód
2014. évi
III. mód
Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 356 356 356 4 403 4 403 4 403
ebből: állami feladat
kötelező feladat 356 356 356 4 403 4 403 4 403
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 1 1
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 1
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 95 204 95 228 95 779 98 766 103,7% 93 589 96 123 96 062 98 640 105,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 95 204 95 204 95 755 98 742 103,7% 93 589 93 589 93 528 96 106 102,7%
önkéntes feladat 24 24 24 2 534 2 534 2 534
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 95 204 95 584 96 135 99 123 104,1% 93 589 100 526 100 465 103 044 110,1%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 74 964 75 033 75 481 77 833 103,8% 73 692 76 832 77 112 79 142 107,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 74 964 75 033 75 481 77 833 103,8% 73 692 76 832 77 112 79 142 107,4%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 240 20 257 20 360 20 995 103,7% 19 897 20 644 20 888 21 436 107,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 20 240 20 257 20 360 20 995 103,7% 19 897 20 644 20 888 21 436 107,7%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 39 39 40 636 51 52
ebből: állami feladat
kötelező feladat 39 39 40 636 51 52
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 255 255 255 2 414 2 414 2 414
ebből: állami feladat
kötelező feladat 255 255 255 2 414 2 414 2 414
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 95 204 95 584 96 135 99 123 104,1% 93 589 100 526 100 465 103 044 110,1%
C. Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 32,00 32,00 100,0% 32,50 32,50 32,50 32,50 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0% 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 15,00 15,00 15,00 15,00 100,0% 15,50 15,50 15,50 15,50 100,0%
e Ft-ban
Intézmény Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda
Rovat megnevezése 2014. évi eredeti 2014. évi
I. mód
2014. évi
II. mód
2014. évi
III. mód
Index 2014. évi eredeti 2014. évi
I. mód
2014. évi
II. mód
2014. évi
III. mód
Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 1 280 1 280 1 280 2 882 2 882 2 882
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 280 1 280 1 280 2 882 2 882 2 882
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - 2 - - - 5 -
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 5
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 152 098 154 436 155 859 161 163 106,0% 143 253 145 443 146 296 150 573 105,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 152 098 152 098 153 521 158 825 104,4% 143 253 143 253 144 106 148 383 103,6%
önkéntes feladat 2 338 2 338 2 338 2 190 2 190 2 190
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 152 098 155 716 157 139 162 445 106,8% 143 253 148 325 149 178 153 460 107,1%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 120 025 122 733 124 022 128 199 106,8% 112 936 115 138 116 048 119 416 105,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 120 025 122 733 124 022 128 199 106,8% 112 936 115 138 116 048 119 416 105,7%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32 073 32 777 33 031 34 158 106,5% 30 317 30 664 31 253 32 162 106,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 32 073 32 777 33 031 34 158 106,5% 30 317 30 664 31 253 32 162 106,1%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 171 51 53 705 59 64
ebből: állami feladat
kötelező feladat 171 51 53 705 59 64
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 35 35 35 1 818 1 818 1 818
ebből: állami feladat
kötelező feladat 35 35 35 1 818 1 818 1 818
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 152 098 155 716 157 139 162 445 106,8% 143 253 148 325 149 178 153 460 107,1%
C. Költségvetési létszámkeret 51,50 51,50 51,50 51,50 100,0% 49,00 49,00 49,00 49,00 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 28,00 28,00 28,00 28,00 100,0% 25,00 25,00 25,00 25,00 100,0%
technikai létszámkeret 23,50 23,50 23,50 23,50 100,0% 24,00 24,00 24,00 24,00 100,0%
e Ft-ban
Intézmény Nyár Óvoda Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda
Rovat megnevezése 2014. évi eredeti 2014. évi
I. mód
2014. évi
II. mód
2014. évi
III. mód
Index 2014. évi eredeti 2014. évi
I. mód
2014. évi
II. mód
2014. évi
III. mód
Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 2 895 2 895 2 895 3 426 3 426 3 426
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 895 2 895 2 895 3 426 3 426 3 426
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - 1 - 1
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 1
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - 40
ebből: állami feladat
kötelező feladat 40
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 100 755 101 311 101 175 103 765 103,0% 165 216 165 358 166 349 157 274 95,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 100 755 100 755 100 619 103 209 102,4% 165 216 165 216 166 207 157 132 95,1%
önkéntes feladat 556 556 556 142 142 142
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 100 755 104 206 104 070 106 661 105,9% 165 216 168 784 169 775 160 741 102,8%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 79 494 80 050 80 258 82 297 103,5% 130 285 130 447 131 702 124 501 95,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 79 494 80 050 80 258 82 297 103,5% 130 285 130 447 131 702 124 501 95,6%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21 261 21 344 21 495 22 046 103,7% 34 931 34 931 35 147 33 273 95,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 21 261 21 344 21 495 22 046 103,7% 34 931 34 931 35 147 33 273 95,3%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 537 42 43 551 71 112
ebből: állami feladat
kötelező feladat 537 42 43 551 71 112
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 2 275 2 275 2 275 2 855 2 855 2 855
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 275 2 275 2 275 2 855 2 855 2 855
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 100 755 104 206 104 070 106 661 105,9% 165 216 168 784 169 775 160 741 97,3%
C. Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 32,00 32,00 100,0% 56,00 56,00 56,00 34,75 62,1%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0% 29,00 29,00 29,00 17,00 58,6%
technikai létszámkeret 15,00 15,00 15,00 15,00 100,0% 27,00 27,00 27,00 17,75 65,7%
e Ft-ban
Intézmény Viola Óvoda Virág Óvoda
Rovat megnevezése 2014. évi eredeti 2014. évi
I. mód
2014. évi
II. mód
2014. évi
III. mód
Index 2014. évi eredeti 2014. évi
I. mód
2014. évi
II. mód
2014. évi
III. mód
Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 1 358 1 358 1 358 480 480 480
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 358 1 358 1 358 480 480 480
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 2 - - - 1
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 1
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 95 634 96 199 96 487 99 698 104,2% 95 665 95 858 96 699 99 230 103,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 95 634 95 634 95 922 99 133 103,7% 95 665 95 665 96 506 99 037 103,5%
önkéntes feladat 565 565 565 193 193 193
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 95 634 97 557 97 845 101 058 105,7% 95 665 96 338 97 179 99 711 104,2%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 75 538 76 134 76 571 79 086 104,7% 75 413 75 439 76 165 78 145 103,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 75 538 76 134 76 571 79 086 104,7% 75 413 75 439 76 165 78 145 103,6%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 096 20 181 20 373 21 069 104,8% 20 252 20 252 20 367 20 918 103,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 20 096 20 181 20 373 21 069 104,8% 20 252 20 252 20 367 20 918 103,3%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 392 51 53 32 32 33
ebből: állami feladat
kötelező feladat 392 51 53 32 32 33
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 850 850 850 615 615 615
ebből: állami feladat
kötelező feladat 850 850 850 615 615 615
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 95 634 97 557 97 845 101 058 105,7% 95 665 96 338 97 179 99 711 104,2%
C. Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 32,00 32,00 100,0% 32,00 32,00 32,00 32,00 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0% 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 15,00 15,00 15,00 15,00 100,0% 15,00 15,00 15,00 15,00 100,0%
e Ft-ban
Intézmény Óvodák összesen
Rovat megnevezése 2014. évi eredeti 2014. évi
I. mód
2014. évi
II. mód
2014. évi
III. mód
Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 27 633 27 633 30 135
ebből: állami feladat
kötelező feladat 27 633 27 633 30 135
önkéntes feladat -
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -
ebből: állami feladat -
kötelező feladat -
önkéntes feladat -
3. Közhatalmi bevételek -
ebből: állami feladat -
kötelező feladat -
önkéntes feladat -
4. Működési bevételek - - - 23
ebből: állami feladat -
kötelező feladat - - - 23
önkéntes feladat -
5. Felhalmozási bevételek -
ebből: állami feladat -
kötelező feladat -
önkéntes feladat -
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - - 40
ebből: állami feladat -
kötelező feladat - - 40
önkéntes feladat -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -
ebből: állami feladat -
kötelező feladat -
önkéntes feladat -
8. Finanszírozási bevételek 1 617 290 1 630 686 1 638 871 1 696 630 104,9%
ebből: állami feladat -
kötelező feladat 1 617 290 1 617 290 1 625 475 1 683 234 104,1%
önkéntes feladat 13 396 13 396 13 396
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 1 617 290 1 658 319 1 666 504 1 726 828 106,8%
B. KIADÁSOK -
1. Személyi juttatások 1 274 992 1 289 717 1 298 660 1 345 427 105,5%
ebből: állami feladat -
kötelező feladat 1 274 992 1 289 717 1 298 660 1 345 427 105,5%
önkéntes feladat -
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 342 298 345 292 348 147 360 798 105,4%
ebből: állami feladat -
kötelező feladat 342 298 345 292 348 147 360 798 105,4%
önkéntes feladat -
3. Dologi kiadások - 4 293 680 1 586
ebből: állami feladat -
kötelező feladat - 4 293 680 1 586
önkéntes feladat -
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai -
ebből: állami feladat -
kötelező feladat -
önkéntes feladat -
5. Egyéb működési célú kiadások 19 017 19 017 19 017
ebből: állami feladat -
kötelező feladat 19 017 19 017 19 017
önkéntes feladat -
6. Tartalékok -
ebből: állami feladat -
kötelező feladat -
önkéntes feladat -
7. Beruházások -
ebből: állami feladat -
kötelező feladat -
önkéntes feladat -
8. Felújítások -
ebből: állami feladat -
kötelező feladat -
önkéntes feladat -
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások -
ebből: állami feladat -
kötelező feladat -
önkéntes feladat -
10. Finanszírozási kiadások -
ebből: állami feladat -
kötelező feladat -
önkéntes feladat -
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 1 617 290 1 658 319 1 666 504 1 726 828 106,8%
C. Költségvetési létszámkeret 550,00 550,00 550,00 557,75 101,4%
ebből: pedagógus létszámkeret 287,00 287,00 287,00 291,00 101,4%
technikai létszámkeret 263,00 263,00 263,00 266,75 101,4%

2.a.2. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai

eFt-ban
Intézmény Piac és Vásárcsarnok Szociális Intézmény
Rovat megnevezése 2014. évi eredeti 2014. évi
I. mód
2014. évi
II. mód
2014. évi
III. mód
Index 2014. évi eredeti 2014. évi
I. mód
2014. évi
II. mód
2014. évi
III. mód
Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 44 027 10 478 10 478 10 478
ebből: állami feladat
kötelező feladat 44027 10478 10478 10478
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 32 822 35 700 36 357 - 0,0% 3
ebből: állami feladat
kötelező feladat 32 822 35 700 36 357 - 0,0% 3
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 2 162 2 162 2 162 359 483 376 754 393 592 417 385 116,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat - - - 359 483 359 483 376 321 400 114 111,3%
önkéntes feladat 2 162 2 162 2 162 17 271 17 271 17 271
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 32 822 37 862 38 519 46 189 140,7% 359 483 387 232 404 070 427 866 119,0%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 25 844 29 723 30 240 36 240 140,2% 286 064 307 146 320 404 335 302 117,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 25 844 29 723 30 240 36 240 140,2% 286 064 307 146 320 404 335 302 117,2%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 978 7 849 8 239 9 859 141,3% 73 419 78 138 83 565 92 210 125,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 6 978 7 849 8 239 9 859 141,3% 73 419 78 138 83 565 92 210 125,6%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 290 40 90 1 948 101 354
ebből: állami feladat
kötelező feladat 290 40 90 1 948 101 354
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 32 822 37 862 38 519 46 189 140,7% 359 483 387 232 404 070 427 866 119,0%
C. Költségvetési létszámkeret 14,00 14,00 14,00 14,00 100,0% 144,00 144,00 148,00 148,00 102,8%
e Ft-ban
Intézmény Újpesti Bölcsödék Intézménye Gazdasági Intézmény Központ
Rovat megnevezése 2014. évi eredeti 2014. évi
I. mód
2014. évi
II. mód
2014. évi
III. mód
Index 2014. évi eredeti 2014. évi
I. mód
2014. évi
II. mód
2014. évi
III. mód
Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 4 056 4 056 23 203 705 755 705 755 705 755
ebből: állami feladat -
kötelező feladat 4056 4056 23203 705 755 705 755 705 755
önkéntes feladat -
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -
ebből: állami feladat -
kötelező feladat -
önkéntes feladat -
3. Közhatalmi bevételek -
ebből: állami feladat -
kötelező feladat -
önkéntes feladat -
4. Működési bevételek 19 147 19 147 19 147 - 0,0% 1 069 155 1 069 155 1 070 433 1 126 162 105,3%
ebből: állami feladat -
kötelező feladat 19 147 19 147 19 147 - 0,0% 1 069 155 1 069 155 1 070 433 1 126 162 105,3%
önkéntes feladat - - -
5. Felhalmozási bevételek - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
8. Finanszírozási bevételek 465 562 468 678 489 986 554 147 119,0% 2 457 947 2 592 403 2 801 849 2 868 536 116,7%
ebből: állami feladat -
kötelező feladat 465 562 465 562 486 870 551 031 118,4% 2 457 947 2 457 947 2 667 393 2 734 080 111,2%
önkéntes feladat 3 116 3 116 3 116 134 456 134 456 134 456
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 484 709 491 881 513 189 577 350 119,1% 3 527 102 4 367 313 4 578 037 4 700 453 133,3%
B. KIADÁSOK -
1. Személyi juttatások 382 661 385 314 402 485 452 906 118,4% 459 197 494 679 494 146 508 395 110,7%
ebből: állami feladat -
kötelező feladat 382 661 385 314 402 485 452 906 118,4% 459 197 494 679 494 146 508 395 110,7%
önkéntes feladat -
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 102 048 102 376 107 377 120 990 118,6% 118 718 126 800 128 553 132 374 111,5%
ebből: állami feladat -
kötelező feladat 102 048 102 376 107 377 120 990 118,6% 118 718 126 800 128 553 132 374 111,5%
önkéntes feladat -
3. Dologi kiadások 971 107 234 2 681 688 3 121 060 3 111 312 3 033 920 113,1%
ebből: állami feladat -
kötelező feladat 971 107 234 2 681 688 3 121 060 3 111 312 3 033 920 113,1%
önkéntes feladat -
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 900 900 900 100,0%
ebből: állami feladat -
kötelező feladat 900 900 900 900 100,0%
önkéntes feladat -
5. Egyéb működési célú kiadások 3 220 3 220 3 220 178 662 433 533 433 533 476 429 266,7%
ebből: állami feladat -
kötelező feladat 3 220 3 220 3 220 178 662 433 533 433 533 476 429 266,7%
önkéntes feladat -
6. Tartalékok -
ebből: állami feladat -
kötelező feladat -
önkéntes feladat -
7. Beruházások 87 937 167 149 219 048 277 595 315,7%
ebből: állami feladat -
kötelező feladat 87 937 167 149 219 048 277 595 315,7%
önkéntes feladat