Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2014. évi összevont költségvetéséről és végrehajtás szabályairól szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelye (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1-2. § * 

Az önkormányzat bevételei

3-4. § * 

Az önkormányzat kiadásai

5-6. § * 

Hatályba léptető rendelkezések

7. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Dr. Tahon Róbert
jegyző
Wintermantel Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2015. január 29. napján.

Dr. Tahon Róbert
jegyző

1.a. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

e Ft-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2014. terv 2014. I. mód. 2014. II. mód. 2014. III. mód. 2014. IV. mód. Index
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
BEVÉTELEK
I. Működési célú támogatások áht-n belülről 4 206 005 5 693 491 5 759 544 5 831 028 5 444 161 129,4%
1. Önkormányzatok működési támogatásai 3 152 002 3 152 002 3 214 509 3 190 321 3 233 670 102,6%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 243 574 243 574 243 574 243 574 243 574 100,0%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1 672 708 1 672 708 1 672 708 1 672 708 1 670 079 99,8%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 1 125 722 1 125 722 1 125 722 1 049 722 1 084 200 96,3%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 39 715 39 715 39 715 39 715 39 715 100,0%
Működési célú központosított előirányzatok 70 283 70 283 132 790 82 115 82 114 116,8%
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 102 487 113 988
2. Elvonások és befizetések bevételei 462 118 462 118 462 118 462 118
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei 1 054 003 2 079 371 2 082 917 2 178 589 1 748 373 165,9%
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 641 942 679 293 679 293 695 084 313 495 48,8%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 2 405 2 405
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 641 942 679 293 679 293 692 679 311 090 48,5%
III. Közhatalmi bevételek 9 038 216 9 038 216 9 038 216 9 038 216 9 332 466 103,3%
1. Vagyoni típusú adók 2 850 000 2 850 000 2 850 000 2 850 000 2 936 000 103,0%
Építményadó 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 431 000 103,4%
Magánszemélyek kommunális adója 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 100,0%
Telekadó 450 000 450 000 450 000 450 000 455 000 101,1%
2. Értékesítési és forgalmi adók 5 853 116 5 853 116 5 853 116 5 853 116 6 058 116 103,5%
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó 5 853 116 5 853 116 5 853 116 5 853 116 6 058 116 103,5%
3. Gépjárműadó 220 000 220 000 220 000 220 000 215 850 98,1%
4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 45 000 45 000 45 000 45 000 58 400 129,8%
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 45 000 45 000 45 000 45 000 58 400 129,8%
5. Egyéb közhatalmi bevételek 70 100 70 100 70 100 70 100 64 100 91,4%
Igazgatási szolgáltatási díj 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 100,0%
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság 43 000 43 000 43 000 43 000 28 000 65,1%
Helyi adópótlék, adóbírság 20 000 20 000 20 000 20 000 29 000 145,0%
Egyéb bírságokat 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 100,0%
IV. Működési bevételek 1 645 012 1 647 890 1 649 825 1 770 855 1 669 588 101,5%
Szolgáltatások ellenértéke 475 892 478 158 479 682 479 933 507 133 106,6%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke 46 192 46 192 46 192 58 098 58 098 125,8%
Tulajdonosi bevételek 8 450 8 450 8 450 8 450 21 950 259,8%
Ellátási díjak 555 114 555 114 555 114 555 114 555 114 100,0%
Kiszámlázott általános forgalmi adó 261 853 262 465 262 876 262 876 262 876 100,4%
Általános forgalmi adó visszatérítése 54 000 54 000 54 000 162 873 6 399 11,9%
Kamatbevételek 236 000 236 000 236 000 236 000 236 000 100,0%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 200 200 200 200 200 100,0%
Egyéb működési bevételek 7 311 7 311 7 311 7 311 21 818 298,4%
V. Felhalmozási bevételek 0 0 0 23 700 23 700
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
VI. Működési célú átvett pénzeszközök 70 000 70 000 70 000 70 040 71 946 102,8%
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 70 000 70 000 70 000 70 040 71 946 102,8%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 162 300 162 300 162 300 162 300 10 515 6,5%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 12 300 12 300 12 300 12 300 10 515 85,5%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 150 000 150 000 150 000 150 000 0 0,0%
VIII. Finanszírozási bevételek 3 656 347 7 395 103 7 395 103 7 395 103 7 395 103 202,3%
Maradvány igénybevétele 3 656 347 7 395 103 7 395 103 7 395 103 7 395 103 202,3%
Betétek megszüntetése
A. BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 19 419 822 24 686 293 24 754 281 24 986 326 24 260 974 124,9%
KIADÁSOK
I. Személyi juttatások 4 105 017 4 319 473 4 372 065 4 497 546 4 302 247 104,8%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 050 813 1 102 697 1 120 607 1 156 601 1 134 618 108,0%
III. Dologi kiadások 4 980 583 5 807 475 5 848 722 6 145 327 6 306 033 126,6%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 873 600 879 708 879 708 762 198 732 461 83,8%
V. Egyéb működési célú kiadások 1 003 627 2 517 233 2 556 987 2 657 628 2 752 590 274,3%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 178 662 179 056 179 056 179 056 179 056 100,2%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 824 965 2 338 177 2 377 931 2 478 572 2 573 534 312,0%
VI. Tartalékok 4 486 022 5 194 457 3 270 528 2 565 243 2 152 673 48,0%
VII. Beruházások 1 664 252 2 927 364 2 994 254 3 339 677 2 978 534 179,0%
VIII. Felújítások 413 354 805 896 1 983 983 2 121 707 2 103 199 508,8%
IX. Egyéb felhalmozási célú kiadások 842 554 1 131 990 1 727 427 1 740 399 1 798 619 213,5%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 100,0%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 834 554 1 123 990 1 719 427 1 732 399 1 790 619 214,6%
X. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0
Pénzeszközök betétként elhelyezése
B. KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 19 419 822 24 686 293 24 754 281 24 986 326 24 260 974 124,9%
többlet/ hiány 0 0 0 0 0 0
Tájékoztató jelleggel
Intézményfinanszírozás 7 183 371 7 183 371 7 450 309 7 540 912 7 528 276 104,8%

1.b. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

e Ft-ban
Sor-
sz.
Megnevezés 2014. terv 2014.
I. mód.
2014.
II. mód.
2014.
III. mód.
2014.
IV. mód.
Index Sor-
sz.
Megnevezés 2014. terv 2014.
I. mód.
2014.
II. mód.
2014.
III. mód.
2014.
IV. mód.
Index
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Kiadások Bevételek
1. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 155 830 5 422 170 5 492 672 5 654 147 5 436 865 105,5% 1. Működési célú támogatások áht-n belülről 4 206 005 5 693 491 5 759 544 5 831 028 5 444 161 129,4%
2. Dologi kiadások 4 980 583 5 807 475 5 848 722 6 145 327 6 306 033 126,6% 2. Közhatalmi bevételek 9 038 216 9 038 216 9 038 216 9 038 216 9 332 466 103,3%
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 873 600 879 708 879 708 762 198 732 461 83,8% 3. Működési bevételek 1 645 012 1 647 890 1 649 825 1 770 855 1 669 588 101,5%
4. Egyéb működési célú kiadások 1 003 627 2 517 233 2 556 987 2 657 628 2 752 590 274,3% 4. Működési célú átvett pénzeszközök 70 000 70 000 70 000 70 040 71 946 102,8%
5. Tartalékok 707 914 916 152 776 002 362 719 107 856 15,2%
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 721 554 15 542 738 15 554 091 15 582 019 15 335 805 120,5% I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 14 959 233 16 449 597 16 517 585 16 710 139 16 518 161 110,4%
1. Belső finanszírozási kiadások 1. Belső finanszírozási bevételek 1 849 893 1 849 893 1 849 893 1 849 893
2. Külső finanszírozási kiadások 2. Külső finanszírozási bevételek
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 0 0 0 0 II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 0 1 849 893 1 849 893 1 849 893 1 849 893
A. MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 721 554 15 542 738 15 554 091 15 582 019 15 335 805 120,5% A. MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 14 959 233 18 299 490 18 367 478 18 560 032 18 368 054 122,8%
Önkormányzat fejlesztési kiadásai Önkormányzat felhalmozási bevételei
1. Beruházások 1 664 252 2 927 364 2 994 254 3 339 677 2 978 534 179,0% 1. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 641 942 679 293 679 293 695 084 313 495 48,8%
2. Felújítások 413 354 805 896 1 983 983 2 121 707 2 103 199 508,8% 2. Felhalmozási bevételek 0 0 0 23 700 23 700
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 842 554 1 131 990 1 727 427 1 740 399 1 798 619 213,5% 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 162 300 162 300 162 300 162 300 10 515 6,5%
Tartalékok 3 778 108 4 278 305 2 494 526 2 202 524 2 044 817 54,1%
I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 6 698 268 9 143 555 9 200 190 9 404 307 8 925 169 133,2% I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 804 242 841 593 841 593 881 084 347 710 43,2%
1. Belső finanszírozási kiadások 1. Belső finanszírozási bevételek 3 656 347 5 545 210 5 545 210 5 545 210 5 545 210 151,7%
2. Külső finanszírozási kiadások 2. Külső finanszírozási bevételek
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 0 0 0 0 II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 3 656 347 5 545 210 5 545 210 5 545 210 5 545 210 151,7%
B. FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 6 698 268 9 143 555 9 200 190 9 404 307 8 925 169 133,2% B. FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 4 460 589 6 386 803 6 386 803 6 426 294 5 892 920 132,1%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő bev.
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B): 19 419 822 24 686 293 24 754 281 24 986 326 24 260 974 124,9% BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B): 19 419 822 24 686 293 24 754 281 24 986 326 24 260 974 124,9%

2. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai

e Ft-ban
Intézmény 1. Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei 2. Szociális Foglalkoztató
Rovat megnevezése 2014. évi terv 2014. évi
I. mód.
2014. évi
II. mód.
2014. évi
III. mód.
2014. évi
IV. mód.
Index 2014. évi terv 2014. évi
I. mód.
2014. évi
II. mód.
2014. évi
III. mód.
2014. évi
IV. mód.
Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 0 747 922 747 922 813 598 813 563 0 527 527 527 527
- állami feladat
- kötelező feladat 0 747 922 747 922 813 598 813 563 0 527 527 527 527
- önként vállalt feladatok
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
3. Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
4. Működési bevételek 1 121 124 1 124 002 1 125 937 1 126 188 1 151 838 102,7% 29 210 29 210 29 210 29 210 30 210 103,4%
- állami feladat
- kötelező feladat 1 121 124 1 124 002 1 125 937 1 126 188 1 151 838 29 210 29 210 29 210 29 210 30 210
- önként vállalt feladatok
5. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 40 40
- állami feladat
- kötelező feladat 40 40
- önként vállalt feladatok
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok
8. Finanszírozási bevételek 4 900 282 5 070 683 5 326 460 5 538 860 5 557 336 113,4% 110 142 115 816 117 744 120 154 121 828 110,6%
- állami feladat
- kötelező feladat 4 900 282 4 900 282 5 156 059 5 368 459 5 386 935 110 142 110 142 112 070 114 480 116 154
- önként vállalt feladatok 170 401 170 401 170 401 170 401 5 674 5 674 5 674 5 674
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 6 021 406 6 942 607 7 200 319 7 478 686 7 522 777 124,9% 139 352 145 553 147 481 149 891 152 565 109,5%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 2 428 758 2 506 579 2 545 935 2 678 270 2 690 161 110,8% 92 655 92 655 94 173 96 071 97 389 105,1%
- állami feladat
- kötelező feladat 2 428 758 2 506 579 2 545 935 2 678 270 2 690 161 92 655 92 655 94 173 96 071 97 389
- önként vállalt feladatok
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 643 461 660 455 675 881 716 231 722 912 112,3% 25 100 25 100 25 510 26 022 26 378 105,1%
- állami feladat
- kötelező feladat 643 461 660 455 675 881 716 231 722 912 25 100 25 100 25 510 26 022 26 378
- önként vállalt feladatok
3. Dologi kiadások 2 681 688 3 128 562 3 112 240 3 036 184 2 986 460 111,4% 21 597 22 822 22 822 22 822 23 822 110,3%
- állami feladat
- kötelező feladat 2 681 688 3 128 562 3 112 240 3 036 184 2 986 460 21 597 22 822 22 822 22 822 23 822
- önként vállalt feladatok
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 900 900 900 900 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 900 900 900 900 900
- önként vállalt feladatok
5. Egyéb működési célú kiadások 178 662 455 770 455 770 498 666 522 719 292,6% 4 976 4 976 4 976 4 976
- állami feladat
- kötelező feladat 178 662 455 770 455 770 498 666 522 719 4 976 4 976 4 976 4 976
- önként vállalt feladatok
6. Tartalékok
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
7. Beruházások 87 937 167 149 219 048 277 595 313 094 356,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 87 937 167 149 219 048 277 595 313 094
- önként vállalt feladatok
8. Felújítások 23 192 190 545 270 840 286 531 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat 23 192 190 545 270 840 286 531 0 0 0
- önként vállalt feladatok
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
10. Finanszírozási kiadások
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 6 021 406 6 942 607 7 200 319 7 478 686 7 522 777 124,9% 139 352 145 553 147 481 149 891 152 565 109,5%
C. Költségvetési létszámkeret 1 065,50 1 065,50 1 059,50 1 081,25 1 081,25 101,5% 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 100,0%
e Ft-ban
Intézmény 3. Újpesti Kulturális Központ 4. Polgármesteri Hivatal
Rovat megnevezése 2014. évi terv 2014. évi
I. mód.
2014. évi
II. mód.
2014. évi
III. mód.
2014. évi
IV. mód.
Index 2014. évi terv 2014. évi
I. mód.
2014. évi
II. mód.
2014. évi
III. mód.
2014. évi
IV. mód.
Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 0 3 881 3 881 7 398 7 398 24 507 297 003 298 711 325 190 325 190 1326,9%
- állami feladat 24 507 25 399 27 107 53 586 53 586
- kötelező feladat 0 3 881 3 881 7 398 7 398 0 271 604 271 604 271 604 271 604
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0
3. Közhatalmi bevételek 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0
4. Működési bevételek 91 440 91 440 91 440 91 440 91 440 100,0% 2 271 2 271 2 271 2 271 2 271 100,0%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 91 440 91 440 91 440 91 440 91 440 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700
- önként vállalt feladatok 571 571 571 571 571
5. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0
6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0
8. Finanszírozási bevételek 229 120 240 620 246 171 281 858 283 483 123,7% 1 943 827 1 996 749 2 000 431 1 840 537 1 806 126 92,9%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 229 120 229 120 234 671 270 358 271 983 1 943 827 1 943 827 1 947 509 1 787 615 1 753 204
- önként vállalt feladatok 11 500 11 500 11 500 11 500 52 922 52 922 52 922 52 922
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 320 560 335 941 341 492 380 696 382 321 119,3% 1 972 705 2 298 123 2 303 513 2 170 098 2 135 687 108,3%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 148 575 149 803 152 868 165 659 166 545 112,1% 897 380 1 012 994 1 017 807 975 909 979 008 109,1%
- állami feladat 15 010 15 910 16 901 33 764 34 513
- kötelező feladat 148 575 149 803 152 868 165 659 166 545 802 110 916 824 920 646 861 811 864 161
- önként vállalt feladatok 80 260 80 260 80 260 80 334 80 334
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 40 237 40 524 41 329 44 699 44 934 111,7% 260 909 292 191 293 428 282 938 283 253 108,6%
- állami feladat 4 053 4 339 4 651 10 097 10 097
- kötelező feladat 40 237 40 524 41 329 44 699 44 934 256 856 287 852 288 777 272 841 273 156
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0
3. Dologi kiadások 131 748 142 384 144 065 156 703 151 097 114,7% 276 042 276 148 275 294 292 514 292 100 105,8%
- állami feladat 5 444 5 150 5 555 9 725 8 976
- kötelező feladat 131 748 142 384 144 065 156 703 151 097 261 333 261 733 260 474 273 281 273 616
- önként vállalt feladatok 9 265 9 265 9 265 9 508 9 508
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 461 200 461 200 461 200 366 200 328 789 71,3%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 461 200 461 200 461 200 366 200 328 789
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0
5. Egyéb működési célú kiadások 3 230 3 230 3 230 3 230 0 178 416 178 416 178 431 178 431
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 3 230 3 230 3 230 3 230 0 178 416 178 416 178 416 178 416
- önként vállalt feladatok 0 0 0 15 15
6. Tartalékok 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0
7. Beruházások 10 405 16 515 77 174 77 174 77 368 74 106 74 106 96,0%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 10 405 16 515 77 174 77 174 77 368 74 106 74 106
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0
8. Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0
10. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 320 560 335 941 341 492 380 696 382 321 119,3% 1 972 705 2 298 123 2 303 513 2 170 098 2 135 687 108,3%
C. Költségvetési létszámkeret 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 100,0% 218,00 218,00 218,00 218,00 208,00 95,4%
e Ft-ban
Intézmény Intézmények összesen 5. Önkormányzat
Rovat megnevezése 2014. évi terv 2014. évi
I. mód.
2014. évi
II. mód.
2014. évi
III. mód.
2014. évi
IV. mód.
Index 2014. évi terv 2014. évi
I. mód.
2014. évi
II. mód.
2014. évi
III. mód.
2014. évi
IV. mód.
Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 24 507 1 049 333 1 051 041 1 146 713 1 146 678 4679,0% 4 181 498 4 644 158 4 708 503 4 684 315 4 297 483 102,8%
- állami feladat 24 507 25 399 27 107 53 586 53 586 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 1 023 934 1 023 934 1 093 127 1 093 092 3 796 169 4 258 681 4 321 188 4 297 000 4 091 274
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 385 329 385 477 387 315 387 315 206 209
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 641 942 679 293 679 293 695 084 313 495 48,8%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 257 192 257 192 257 192 270 578 273 858
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 384 750 422 101 422 101 424 506 39 637
3. Közhatalmi bevételek 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 9 036 116 9 036 116 9 036 116 9 036 116 9 330 366 103,3%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 9 036 116 9 036 116 9 036 116 9 036 116 9 330 366
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Működési bevételek 1 244 045 1 246 923 1 248 858 1 249 109 1 275 759 102,5% 400 967 400 967 400 967 521 746 393 829 98,2%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 1 243 474 1 246 352 1 248 287 1 248 538 1 275 188 10 810 10 810 10 810 29 115 57 122
- önként vállalt feladatok 571 571 571 571 571 390 157 390 157 390 157 492 631 336 707
5. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 23 700 23 700
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 23 700 23 700
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 40 40 70 000 70 000 70 000 70 000 71 906
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 40 40 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 70 000 70 000 70 000 70 000 71 906
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 162 300 162 300 162 300 162 300 10 515 6,5%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 150 000 150 000 150 000 150 000 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 12 300 12 300 12 300 12 300 10 515
8. Finanszírozási bevételek 7 183 371 7 423 868 7 690 806 7 781 409 7 768 773 108,1% 3 656 347 7 154 606 7 154 606 7 154 606 7 154 606
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0
- kötelező feladat 7 183 371 7 183 371 7 450 309 7 540 912 7 528 276 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 240 497 240 497 240 497 240 497 3 656 347 7 154 606 7 154 606 7 154 606 7 154 606
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 8 454 023 9 722 224 9 992 805 10 179 371 10 193 350 120,6% 18 149 170 22 147 440 22 211 785 22 347 867 21 595 900 119,0%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 3 567 368 3 762 031 3 810 783 3 915 909 3 933 103 110,3% 537 649 557 442 561 282 581 637 369 144 68,7%
- állami feladat 15 010 15 910 16 901 33 764 34 513 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 3 472 098 3 665 861 3 713 622 3 801 811 3 818 256 515 794 521 868 521 868 527 322 306 972
- önként vállalt feladatok 80 260 80 260 80 260 80 334 80 334 21 855 35 574 39 414 54 315 62 172
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 969 707 1 018 270 1 036 148 1 069 890 1 077 477 111,1% 81 106 84 427 84 459 86 711 57 141 70,5%
- állami feladat 4 053 4 339 4 651 10 097 10 097 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 965 654 1 013 931 1 031 497 1 059 793 1 067 380 78 931 78 931 78 931 79 923 49 580
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 2 175 5 496 5 528 6 788 7 561
3. Dologi kiadások 3 111 075 3 569 916 3 554 421 3 508 223 3 453 479 111,0% 1 869 508 2 237 559 2 294 301 2 637 104 2 852 554 152,6%
- állami feladat 5 444 5 150 5 555 9 725 8 976 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 3 096 366 3 555 501 3 539 601 3 488 990 3 434 995 1 547 726 1 623 891 1 639 737 1 753 822 1 915 065
- önként vállalt feladatok 9 265 9 265 9 265 9 508 9 508 321 782 613 668 654 564 883 282 937 489
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 462 100 462 100 462 100 367 100 329 689 71,3% 411 500 417 608 417 608 395 098 402 772 97,9%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 462 100 462 100 462 100 367 100 329 689 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 411 500 417 608 417 608 395 098 402 772
5. Egyéb működési célú kiadások 178 662 642 392 642 392 685 303 709 356 397,0% 824 965 1 874 841 1 914 595 1 972 325 2 043 234 247,7%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 178 662 642 392 642 392 685 288 709 341 469 000 1 504 346 1 513 346 1 553 662 1 569 388
- önként vállalt feladatok 0 0 0 15 15 355 965 370 495 401 249 418 663 473 846
6. Tartalékok 0 0 0 0 0 4 486 022 5 194 457 3 270 528 2 565 243 2 152 673 48,0%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 4 486 022 5 194 457 3 270 528 2 565 243 2 152 673
7. Beruházások 165 111 244 323 296 416 362 106 403 715 244,5% 1 499 141 2 683 041 2 697 838 2 977 571 2 574 819 171,8%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 165 111 244 323 296 416 362 106 403 715 728 174 1 701 900 1 711 293 1 932 524 1 755 174
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 770 967 981 141 986 545 1 045 047 819 645
8. Felújítások 0 23 192 190 545 270 840 286 531 413 354 782 704 1 793 438 1 850 867 1 816 668 439,5%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 23 192 190 545 270 840 286 531 286 354 699 020 1 709 754 1 767 183 1 733 984
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 127 000 83 684 83 684 83 684 82 684
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 842 554 1 131 990 1 727 427 1 740 399 1 798 619 213,5%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 394 490 406 145 958 182 969 404 951 904
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 448 064 725 845 769 245 770 995 846 715
10. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 7 183 371 7 183 371 7 450 309 7 540 912 7 528 276 104,8%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 7 183 371 7 183 371 7 450 309 7 540 912 7 528 276
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 8 454 023 9 722 224 9 992 805 10 179 371 10 193 350 120,6% 18 149 170 22 147 440 22 211 785 22 347 867 21 595 900 119,0%
C. Költségvetési létszámkeret 1 428,50 1 428,50 1 422,50 1 444,25 1 434,25 100,4% 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 100,0%
e Ft-ban
Intézmény Kerületi szintű konszolidált főösszegek
Rovat megnevezése 2014. évi terv 2014. évi
I. mód.
2014. évi
II. mód.
2014. évi
III. mód.
2014. évi
IV. mód.
Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 4 206 005 5 693 491 5 759 544 5 831 028 5 444 161 129,4%
- állami feladat 24 507 25 399 27 107 53 586 53 586
- kötelező feladat 3 796 169 5 282 615 5 345 122 5 390 127 5 184 366
- önként vállalt feladatok 385 329 385 477 387 315 387 315 206 209
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 641 942 679 293 679 293 695 084 313 495 48,8%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 257 192 257 192 257 192 270 578 273 858
- önként vállalt feladatok 384 750 422 101 422 101 424 506 39 637
3. Közhatalmi bevételek 9 038 216 9 038 216 9 038 216 9 038 216 9 332 466 103,3%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 9 038 216 9 038 216 9 038 216 9 038 216 9 332 466
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0
4. Működési bevételek 1 645 012 1 647 890 1 649 825 1 770 855 1 669 588 101,5%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 1 254 284 1 257 162 1 259 097 1 277 653 1 332 310
- önként vállalt feladatok 390 728 390 728 390 728 493 202 337 278
5. Felhalmozási bevételek 0 0 0 23 700 23 700 0,0%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 23 700 23 700
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0
6. Működési célú átvett pénzeszközök 70 000 70 000 70 000 70 040 71 946
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 40 40
- önként vállalt feladatok 70 000 70 000 70 000 70 000 71 906
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 162 300 162 300 162 300 162 300 10 515 6,5%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 150 000 150 000 150 000 150 000 0
- önként vállalt feladatok 12 300 12 300 12 300 12 300 10 515
8. Finanszírozási bevételek 3 656 347 7 395 103 7 395 103 7 395 103 7 395 103
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok 3 656 347 7 395 103 7 395 103 7 395 103 7 395 103
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 19 419 822 24 686 293 24 754 281 24 986 326 24 260 974 124,9%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 4 105 017 4 319 473 4 372 065 4 497 546 4 302 247 104,8%
- állami feladat 15 010 15 910 16 901 33 764 34 513
- kötelező feladat 3 987 892 4 187 729 4 235 490 4 329 133 4 125 228
- önként vállalt feladatok 102 115 115 834 119 674 134 649 142 506
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 050 813 1 102 697 1 120 607 1 156 601 1 134 618 108,0%
- állami feladat 4 053 4 339 4 651 10 097 10 097
- kötelező feladat 1 044 585 1 092 862 1 110 428 1 139 716 1 116 960
- önként vállalt feladatok 2 175 5 496 5 528 6 788 7 561
3. Dologi kiadások 4 980 583 5 807 475 5 848 722 6 145 327 6 306 033 126,6%
- állami feladat 5 444 5 150 5 555 9 725 8 976
- kötelező feladat 4 644 092 5 179 392 5 179 338 5 242 812 5 350 060
- önként vállalt feladatok 331 047 622 933 663 829 892 790 946 997
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 873 600 879 708 879 708 762 198 732 461 83,8%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 462 100 462 100 462 100 367 100 329 689
- önként vállalt feladatok 411 500 417 608 417 608 395 098 402 772
5. Egyéb működési célú kiadások 1 003 627 2 517 233 2 556 987 2 657 628 2 752 590 274,3%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 647 662 2 146 738 2 155 738 2 238 950 2 278 729
- önként vállalt feladatok 355 965 370 495 401 249 418 678 473 861
6. Tartalékok 4 486 022 5 194 457 3 270 528 2 565 243 2 152 673 48,0%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 4 486 022 5 194 457 3 270 528 2 565 243 2 152 673
7. Beruházások 1 664 252 2 927 364 2 994 254 3 339 677 2 978 534 179,0%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 893 285 1 946 223 2 007 709 2 294 630 2 158 889
- önként vállalt feladatok 770 967 981 141 986 545 1 045 047 819 645
8. Felújítások 413 354 805 896 1 983 983 2 121 707 2 103 199 508,8%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 286 354 722 212 1 900 299 2 038 023 2 020 515
- önként vállalt feladatok 127 000 83 684 83 684 83 684 82 684
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások 842 554 1 131 990 1 727 427 1 740 399 1 798 619 213,5%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 394 490 406 145 958 182 969 404 951 904
- önként vállalt feladatok 448 064 725 845 769 245 770 995 846 715
10. Finanszírozási kiadások
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 19 419 822 24 686 293 24 754 281 24 986 326 24 260 974 124,9%
C. Költségvetési létszámkeret 1 678,50 1 678,50 1 672,50 1 694,25 1 684,25 100,3%

2.a.1. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

e Ft-ban
Intézmény Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
Rovat megnevezése 2014. évi eredeti 2004. évi
I. mód.
2014. évi II. mód 2014. évi III. mód 2014. évi IV. mód Index 2014. évi eredeti 2004. évi
I. mód.
2014. évi II. mód 2014. évi III. mód 2014. évi IV. mód Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 2 045 2 045 2 045 2 045 1 859 1 859 1 859 1 859
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 045 2 045 2 045 2 045 1 859 1 859 1 859 1 859
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 1 1 - - - 1 1
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 1 1 1
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 106 717 108 537 109 452 114 728 114 795 107,6% 175 654 175 654 176 230 181 209 180 634 102,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 106 717 106 717 107 632 112 908 112 975 105,9% 175 654 175 654 176 230 181 209 180 634 102,8%
önkéntes feladat 1 820 1 820 1 820 1 820
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 106 717 110 582 111 497 116 774 116 841 109,5% 175 654 177 513 178 089 183 069 182 494 103,9%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 84 141 85 993 86 951 91 106 91 031 108,2% 138 356 138 356 139 057 142 977 141 393 102,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 84 141 85 993 86 951 91 106 91 031 108,2% 138 356 138 356 139 057 142 977 141 393 102,2%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 576 22 884 23 327 24 448 24 578 108,9% 37 298 37 298 37 423 38 482 39 491 105,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 22 576 22 884 23 327 24 448 24 578 108,9% 37 298 37 298 37 423 38 482 39 491 105,9%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 539 53 54 66 318 68 69 69
ebből: állami feladat
kötelező feladat 539 53 54 66 318 68 69 69
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 1 166 1 166 1 166 1 166 1 541 1 541 1 541 1 541
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 166 1 166 1 166 1 166 1 541 1 541 1 541 1 541
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 106 717 110 582 111 497 116 774 116 841 109,5% 175 654 177 513 178 089 183 069 182 494 103,9%
C. Költségvetési létszámkeret 36,50 36,50 36,50 36,50 36,50 100,0% 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 100,0% 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 100,0%
technikai létszámkeret 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 100,0% 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 100,0%
e Ft-ban
Intézmény Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda Bőrfestő Óvoda
Rovat megnevezése 2014. évi eredeti 2004. évi
I. mód.
2014. évi II. mód 2014. évi III. mód 2014. évi IV. mód Index 2014. évi eredeti 2004. évi
I. mód.
2014. évi II. mód 2014. évi III. mód 2014. évi IV. mód Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 2 990 2 990 2 990 2 990 530 530 530 530
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 990 2 990 2 990 2 990 530 530 530 530
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - 2 2 - - - 2 2
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 2 2 2
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 111 984 113 062 113 326 118 506 118 557 105,9% 92 706 92 833 93 282 114 184 120 175 129,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 111 984 111 984 112 248 117 428 117 479 104,9% 92 706 92 706 93 155 114 057 120 048 129,5%
önkéntes feladat 1 078 1 078 1 078 1 078 127 127 127 127
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 111 984 116 052 116 316 121 498 121 549 108,5% 92 706 93 363 93 812 114 716 120 707 130,2%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 88 329 89 942 90 378 94 456 94 188 106,6% 73 041 73 047 73 473 89 964 94 682 129,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 88 329 89 942 90 378 94 456 94 188 106,6% 73 041 73 047 73 473 89 964 94 682 129,6%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 23 655 24 065 24 183 25 285 25 604 108,2% 19 665 19 665 19 768 24 179 25 452 129,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 23 655 24 065 24 183 25 285 25 604 108,2% 19 665 19 665 19 768 24 179 25 452 129,4%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 342 52 54 54 123 43 45 45
ebből: állami feladat
kötelező feladat 342 52 54 54 123 43 45 45
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 1 703 1 703 1 703 1 703 528 528 528 528
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 703 1 703 1 703 1 703 528 528 528 528
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 111 984 116 052 116 316 121 498 121 549 108,5% 92 706 93 363 93 812 114 716 120 707 130,2%
C. Költségvetési létszámkeret 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 100,0% 32,00 32,00 32,00 61,00 61,00 190,6%
ebből: pedagógus létszámkeret 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 100,0% 17,00 17,00 17,00 33,00 33,00 194,1%
technikai létszámkeret 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 100,0% 15,00 15,00 15,00 28,00 28,00 186,7%
e Ft-ban
Intézmény Dalos Ovi Óvoda Deák Óvoda
Rovat megnevezése 2014. évi eredeti 2004. évi
I. mód.
2014. évi II. mód 2014. évi III. mód 2014. évi IV. mód Index 2014. évi eredeti 2004. évi
I. mód.
2014. évi II. mód 2014. évi III. mód 2014. évi IV. mód Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 1 097 1 097 1 097 1 097 2 032 2 032 4 534 4 534
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 097 1 097 1 097 1 097 2 032 2 032 4 534 4 534
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 1 1 - - - 2 2
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 1 2 2
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 94 574 94 574 94 907 97 701 97 470 103,1% 94 241 96 070 96 968 101 193 101 567 107,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 94 574 94 574 94 907 97 701 97 470 103,1% 94 241 94 241 95 139 99 364 99 738 105,8%
önkéntes feladat 1 829 1 829 1 829 1 829
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 94 574 95 671 96 004 98 799 98 568 104,2% 94 241 98 102 99 000 105 729 106 103 112,6%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 74 499 74 509 74 863 77 063 76 482 102,7% 74 279 76 064 76 579 81 242 81 136 109,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 74 499 74 509 74 863 77 063 76 482 102,7% 74 279 76 064 76 579 81 242 81 136 109,2%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 075 20 075 20 154 20 748 21 053 104,9% 19 962 20 255 20 378 21 599 21 929 109,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 20 075 20 075 20 154 20 748 21 053 104,9% 19 962 20 255 20 378 21 599 21 929 109,9%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 141 41 42 87 - 233 27 872 1 022
ebből: állami feladat
kötelező feladat 141 41 42 87 - 233 27 872 1 022
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 946 946 946 946 2 016 2 016 2 016 2 016
ebből: állami feladat
kötelező feladat 946 946 946 946 2 016 2 016 2 016 2 016
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 94 574 95 671 96 004 98 799 98 568 104,2% 94 241 98 102 99 000 105 729 106 103 112,6%
C. Költségvetési létszámkeret 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 100,0% 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0% 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0% 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 100,0%
e Ft-ban
Intézmény Homoktövis Óvoda JMK Óvoda
Rovat megnevezése 2014. évi eredeti 2004. évi
I. mód.
2014. évi II. mód 2014. évi III. mód 2014. évi IV. mód Index 2014. évi eredeti 2004. évi
I. mód.
2014. évi II. mód 2014. évi III. mód 2014. évi IV. mód Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 356 356 356 356 4 403 4 403 4 403 4 403
ebből: állami feladat
kötelező feladat 356 356 356 356 4 403 4 403 4 403 4 403
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 1 1 1 1
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 1 1 1
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 95 204 95 228 95 779 98 766 98 898 103,9% 93 589 96 123 96 062 98 640 98 732 105,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 95 204 95 204 95 755 98 742 98 874 103,9% 93 589 93 589 93 528 96 106 96 198 102,8%
önkéntes feladat 24 24 24 24 2 534 2 534 2 534 2 534
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 95 204 95 584 96 135 99 123 99 255 104,3% 93 589 100 526 100 465 103 044 103 136 110,2%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 74 964 75 033 75 481 77 833 77 937 104,0% 73 692 76 832 77 112 79 142 78 917 107,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 74 964 75 033 75 481 77 833 77 937 104,0% 73 692 76 832 77 112 79 142 78 917 107,1%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 240 20 257 20 360 20 995 21 018 103,8% 19 897 20 644 20 888 21 436 21 729 109,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 20 240 20 257 20 360 20 995 21 018 103,8% 19 897 20 644 20 888 21 436 21 729 109,2%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 39 39 40 45 636 51 52 76
ebből: állami feladat
kötelező feladat 39 39 40 45 636 51 52 76
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 255 255 255 255 2 414 2 414 2 414 2 414
ebből: állami feladat
kötelező feladat 255 255 255 255 2 414 2 414 2 414 2 414
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 95 204 95 584 96 135 99 123 99 255 104,3% 93 589 100 526 100 465 103 044 103 136 110,2%
C. Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 100,0% 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0% 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 100,0% 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 100,0%
e Ft-ban
Intézmény Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda
Rovat megnevezése 2014. évi eredeti 2004. évi
I. mód.
2014. évi II. mód 2014. évi III. mód 2014. évi IV. mód Index 2014. évi eredeti 2004. évi
I. mód.
2014. évi II. mód 2014. évi III. mód 2014. évi IV. mód Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 1 280 1 280 1 280 1 280 2 882 2 882 2 882 2 882
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 280 1 280 1 280 1 280 2 882 2 882 2 882 2 882
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - 2 2 - - - 5 5 -
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 2 5 5
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 152 098 154 436 155 859 161 163 161 498 106,2% 143 253 145 443 146 296 150 573 150 856 105,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 152 098 152 098 153 521 158 825 159 160 104,6% 143 253 143 253 144 106 148 383 148 666 103,8%
önkéntes feladat 2 338 2 338 2 338 2 338 2 190 2 190 2 190 2 190
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 152 098 155 716 157 139 162 445 162 780 107,0% 143 253 148 325 149 178 153 460 153 743 107,3%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 120 025 122 733 124 022 128 199 128 462 107,0% 112 936 115 138 116 048 119 416 119 639 105,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 120 025 122 733 124 022 128 199 128 462 107,0% 112 936 115 138 116 048 119 416 119 639 105,9%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32 073 32 777 33 031 34 158 34 222 106,7% 30 317 30 664 31 253 32 162 32 222 106,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 32 073 32 777 33 031 34 158 34 222 106,7% 30 317 30 664 31 253 32 162 32 222 106,3%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 171 51 53 61 705 59 64 64
ebből: állami feladat
kötelező feladat 171 51 53 61 705 59 64 64
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 35 35 35 35 1 818 1 818 1 818 1 818
ebből: állami feladat
kötelező feladat 35 35 35 35 1 818 1 818 1 818 1 818
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 152 098 155 716 157 139 162 445 162 780 107,0% 143 253 148 325 149 178 153 460 153 743 107,3%
C. Költségvetési létszámkeret 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 100,0% 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 100,0% 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 100,0%
technikai létszámkeret 23,50 23,50 23,50 23,50 23,50 100,0% 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 100,0%
e Ft-ban
Intézmény Nyár Óvoda Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda
Rovat megnevezése 2014. évi eredeti 2004. évi
I. mód.
2014. évi II. mód 2014. évi III. mód 2014. évi IV. mód Index 2014. évi eredeti 2004. évi
I. mód.
2014. évi II. mód 2014. évi III. mód 2014. évi IV. mód Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 2 895 2 895 2 895 2 895 3 426 3 426 3 426 3 426
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 895 2 895 2 895 2 895 3 426 3 426 3 426 3 426
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - 1 1 - 1 1
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 1 1 1
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - 40 40
ebből: állami feladat
kötelező feladat 40 40
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 100 755 101 311 101 175 103 765 103 865 103,1% 165 216 165 358 166 349 157 274 155 895 94,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 100 755 100 755 100 619 103 209 103 309 102,5% 165 216 165 216 166 207 157 132 155 753 94,3%
önkéntes feladat 556 556 556 556 142 142 142 142
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 100 755 104 206 104 070 106 661 106 761 106,0% 165 216 168 784 169 775 160 741 159 362 102,8%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 79 494 80 050 80 258 82 297 82 376 103,6% 130 285 130 447 131 702 124 501 123 202 94,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 79 494 80 050 80 258 82 297 82 376 103,6% 130 285 130 447 131 702 124 501 123 202 94,6%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21 261 21 344 21 495 22 046 22 067 103,8% 34 931 34 931 35 147 33 273 33 193 95,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 21 261 21 344 21 495 22 046 22 067 103,8% 34 931 34 931 35 147 33 273 33 193 95,0%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 537 42 43 43 551 71 112 112
ebből: állami feladat
kötelező feladat 537 42 43 43 551 71 112 112
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 2 275 2 275 2 275 2 275 2 855 2 855 2 855 2 855
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 275 2 275 2 275 2 275 2 855 2 855 2 855 2 855
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 100 755 104 206 104 070 106 661 106 761 106,0% 165 216 168 784 169 775 160 741 159 362 96,5%
C. Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 100,0% 56,00 56,00 56,00 34,75 34,75 62,1%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0% 29,00 29,00 29,00 17,00 17,00 58,6%
technikai létszámkeret 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 100,0% 27,00 27,00 27,00 17,75 17,75 65,7%
e Ft-ban
Intézmény Viola Óvoda Virág Óvoda
Rovat megnevezése 2014. évi eredeti 2004. évi
I. mód.
2014. évi II. mód 2014. évi III. mód 2014. évi IV. mód Index 2014. évi eredeti 2004. évi
I. mód.
2014. évi II. mód 2014. évi III. mód 2014. évi IV. mód Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 1 358 1 358 1 358 1 358 480 480 480 480
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 358 1 358 1 358 1 358 480 480 480 480
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 2 2 - - - 1 1
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 2 1 1
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 95 634 96 199 96 487 99 698 96 672 101,1% 95 665 95 858 96 699 99 230 98 465 102,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 95 634 95 634 95 922 99 133 96 107 100,5% 95 665 95 665 96 506 99 037 98 272 102,7%
önkéntes feladat 565 565 565 565 193 193 193 193
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 95 634 97 557 97 845 101 058 98 032 102,5% 95 665 96 338 97 179 99 711 98 946 103,4%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 75 538 76 134 76 571 79 086 76 703 101,5% 75 413 75 439 76 165 78 145 77 543 102,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 75 538 76 134 76 571 79 086 76 703 101,5% 75 413 75 439 76 165 78 145 77 543 102,8%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 096 20 181 20 373 21 069 20 426 101,6% 20 252 20 252 20 367 20 918 20 755 102,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 20 096 20 181 20 373 21 069 20 426 101,6% 20 252 20 252 20 367 20 918 20 755 102,5%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 392 51 53 53 32 32 33 33
ebből: állami feladat
kötelező feladat 392 51 53 53 32 32 33 33
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 850 850 850 850 615 615 615 615
ebből: állami feladat
kötelező feladat 850 850 850 850 615 615 615 615
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 95 634 97 557 97 845 101 058 98 032 102,5% 95 665 96 338 97 179 99 711 98 946 103,4%
C. Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 100,0% 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0% 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 100,0% 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 100,0%
e Ft-ban
Intézmény Óvodák összesen
Rovat megnevezése 2014. évi eredeti 2004. évi
I. mód.
2014. évi II. mód 2014. évi III. mód 2014. évi IV. mód Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 27 633 27 633 30 135 30 135
ebből: állami feladat
kötelező feladat 27 633 27 633 30 135 30 135
önkéntes feladat -
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -
ebből: állami feladat -
kötelező feladat -
önkéntes feladat -
3. Közhatalmi bevételek -
ebből: állami feladat -
kötelező feladat -
önkéntes feladat -
4. Működési bevételek - - - 23 23
ebből: állami feladat -
kötelező feladat - - - 23 23
önkéntes feladat -
5. Felhalmozási bevételek -
ebből: állami feladat -
kötelező feladat -
önkéntes feladat -
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - - 40 40
ebből: állami feladat -
kötelező feladat - - 40 40
önkéntes feladat -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -
ebből: állami feladat -
kötelező feladat -
önkéntes feladat -
8. Finanszírozási bevételek 1 617 290 1 630 686 1 638 871 1 696 630 1 698 079 105,0%
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat 1 617 290 1 617 290 1 625 475 1 683 234 1 684 683 104,2%
önkéntes feladat 13 396 13 396 13 396 13 396
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 1 617 290 1 658 319 1 666 504 1 726 828 1 728 277 106,9%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 1 274 992 1 289 717 1 298 660 1 345 427 1 343 691 105,4%
ebből: állami feladat -
kötelező feladat 1 274 992 1 289 717 1 298 660 1 345 427 1 343 691 105,4%
önkéntes feladat -
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 342 298 345 292 348 147 360 798 363 739 106,3%
ebből: állami feladat -
kötelező feladat 342 298 345 292 348 147 360 798 363 739 106,3%
önkéntes feladat -
3. Dologi kiadások - 4 293 680 1 586 1 830
ebből: állami feladat -
kötelező feladat - 4 293 680 1 586 1 830
önkéntes feladat - -
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
5. Egyéb működési célú kiadások 19 017 19 017 19 017 19 017
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat 19 017 19 017 19 017 19 017
önkéntes feladat - -
6. Tartalékok - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
7. Beruházások - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
8. Felújítások - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
10. Finanszírozási kiadások - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 1 617 290 1 658 319 1 666 504 1 726 828 1 728 277 106,9%
C. Költségvetési létszámkeret 550,00 550,00 550,00 557,75 557,75 101,4%
ebből: pedagógus létszámkeret 287,00 287,00 287,00 291,00 291,00 101,4%
technikai létszámkeret 263,00 263,00 263,00 266,75 266,75 101,4%

2.a.2. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai

e Ft-ban
Intézmény