Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelete

egyes közösségi célú önkormányzati támogatásokról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói felhatalmazás, valamint, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet célja, hogy Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) - a költségvetési forrásainak figyelembevételével - elősegítse az újpesti civil szervezetek, egyházak, egyéb szervezetek, nemzetiségi önkormányzatok és a magánszemélyek közösségi célú aktivitását, értékteremtő közösségi tevékenységét.

2. § (1) E rendelet hatálya az újpesti civil szervezetekre, egyházakra, egyéb szervezetekre, nemzetiségi önkormányzatokra és a magánszemélyekre, valamint azok Önkormányzat általi közösségi célú támogatására terjed ki.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki

a) a szociális rászorultság alapján nyújtott támogatásokra,

b) a más önkormányzati rendeletben meghatározott önkormányzati támogatási formákra, valamint

c) jogszabály alapján nyújtott egyéb támogatásokra.

3. § E rendelet alkalmazásában

a) cél szerinti tevékenység: a civil szervezet létesítő okiratában rögzített céljainak elérése érdekében végzett tevékenység;

b) civil szervezet: az a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület - a párt, a szakszervezet, az alapcélként vallási tevékenységet végző egyesület és a kölcsönös biztosító egyesület kivételével -, valamint az az alapítvány,

ba) amelynek székhelye vagy telephelye Újpest közigazgatási területén van,

bb) amely Újpesten működő önálló szervezeti egységgel rendelkezik,

bc) amely Újpesten működő, önálló szervezeti egységnek nem minősülő tagcsoporttal (cél szerinti tevékenységet végző közösséggel) rendelkezik, vagy

bd) a ba)-bc) alpontokban foglaltak hiányában Újpesten érdemi, cél szerinti közösségi célú tevékenységet fejt ki.

A táborozási támogatási keretből igényelhető támogatás tekintetében e rendelet alkalmazásában civil szervezetnek minősülnek a 10. § (1) bekezdésében meghatározott szervezetek is.

c) egyéb szervezet: a civil szervezetnek, egyháznak és nemzetiségi önkormányzatnak nem minősülő jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, a párt és a szakszervezet kivételével;

d) egyház: az az egyházi jogi személy vagy annak belső egyházi jogi személye, amely Újpesten hitéleti tevékenységet fejt ki;

e) közösségi célú tevékenység:

ea) az Önkormányzat kötelező vagy önként vállalt feladatának ellátását segítő, illetve ahhoz kapcsolódó tevékenység,

eb) Újpest hírnevét öregbítő egyéb tevékenység,

ec) az ea)-eb) alpontok szerinti tevékenységek folytatása feltételeinek (működési feltételek) biztosítása;

f) nemzetiségi önkormányzat: a megelőző nemzetiségi önkormányzati választásokon Újpesten megválasztott nemzetiségi önkormányzatok;

g) politikai tevékenység: a támogatás időpontjában vagy az azt megelőző három évben

ga) jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében, párt érdekében végzett politikai tevékenység, az országgyűlési vagy önkormányzati képviselői választáson történő jelöltállítás, valamint a polgármester jelölése,

gb) magánszemély esetében, párt érdekében végzett politikai tevékenység, az országgyűlési vagy az Európa parlamenti képviselői megbízatás, illetve jelöltség, valamint Újpesten önkormányzati képviselői vagy polgármesteri megbízatás, illetve jelöltség.

4. § (1) A civil szervezetek, az egyházak, az egyéb szervezetek, a nemzetiségi önkormányzatok és a magánszemélyek (a továbbiakban együtt: támogatott) részére közösségi célú önkormányzati támogatás (a továbbiakban: támogatás) az e rendeletben meghatározott feltételekkel

a) pályázati úton, vagy

b) egyedi támogatás formájában

nyújtható.

(2) Az e rendelet alapján nyújtott támogatás vissza nem térítendő, elsősorban pénzbeli támogatás. A támogatás indokolt esetben - a megállapított összegben - természetbeni formában (eszközök megvásárlásával, szolgáltatásokkal, stb.) is nyújtható.

5. § (1) Csak az a támogatott részesíthető támogatásban, amely (aki) megfelel a költségvetési támogatásban részesíthető személyekre vonatkozóan az államháztartásról szóló törvényben és - jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében - a létesítésére vonatkozó jogszabályban meghatározott feltételeknek.

(2) E rendelet alapján nem részesíthető támogatásban az a támogatott, amely (aki) a 3. § g) pontja szerinti politikai tevékenységet folytat.

2. A civil szervezetek pályázati úton történő támogatása

6. § Az Önkormányzat a civil szervezetek közösségi célú tevékenységének támogatására pályázati rendszert működtet.

7. § (1) A civil szervezetek pályázati támogatása három támogatási keret terhére történhet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatási keretek a következők:

a) civil támogatási keret,

b) sport támogatási keret,

c) táborozási támogatási keret.

(3) A Képviselő-testület az éves költségvetési rendeletben határozza meg a civil szervezetek részére pályázati úton nyújtható támogatások éves keretösszegét és annak az egyes keretek közötti megoszlását. A támogatási keretek közötti évközi átcsoportosításra a Képviselő-testület jogosult.

8. § A civil támogatási keretből támogatás nyújtható:

a) a civil szervezet által Újpesten szervezett rendezvények, programok költségeihez,

b) a civil szervezet által nyújtott adományok költségeihez,

c) a civil szervezet működési feltételeit segítő tárgyi eszköz beszerzéséhez,

d) a civil szervezet működési költségeinek fedezéséhez.

9. § (1) A sport támogatási keretből - az egyéb feltételek fennállása esetében is - csak az a civil szervezet támogatható, amelyet sportszervezetként vettek nyilvántartásba vagy amelynek cél szerinti tevékenysége sporttevékenység.

(2) A sport támogatási keret terhére támogatás nyújtható a civil szervezet keretében végzett újpesti diák- és szabadidős sport, valamint az élsport utánpótlásának segítésére, az ezzel kapcsolatos dologi jellegű költségekhez, valamint sportrendezvények, a versenyeken való részvétel és a versenyszervezés költségeihez.

10. § *  (1) A táborozási támogatási keretből - az egyéb feltételek fennállása esetében - a civil szervezeteken túlmenően, az az újpesti székhelyű vagy telephelyű köznevelési intézmény vagy újpesti nemzetiségi önkormányzat is támogatható, amely a támogatást döntően újpesti tanulók táboroztatására kívánja felhasználni.

(2) A táborozási támogatási keretből támogatás nyújtható a civil szervezetek által szervezett, döntően újpesti gyermekek és fiatalok nyári táboroztatása szállás-, étkezési és utazási költségeihez. A támogatás szempontjából előnyt élveznek az önkormányzati létesítményekben szervezett táborok.

11. § (1) A támogatás elnyerésére irányuló pályázatot támogatási keretenként a Közművelődési és Oktatási Bizottság írja ki minden évben, az éves költségvetési rendelet elfogadását követő 45 napon belül.

(2) A pályázatok benyújtásának az e rendeletben nem szabályozott egyéb feltételeit a pályázati kiírás határozza meg.

12. § (1) A pályázati kiírásokat az internet útján közzé kell tenni. A pályázati kiírás közzétételére az érdekeltek figyelmét a helyi sajtóban is fel kell hívni.

(2) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:

a) a pályázat célját,

b) a pályázat benyújtására jogosultak körét,

c) a pályázaton elnyerhető támogatás formáját,

d) a pályázat benyújtásának módját és feltételeit,

e) a pályázat benyújtása és elbírálása szempontjából lényeges egyéb információkat.

13. § (1) *  A pályázatokat a civil, a sport és a táborozási támogatási keret esetében évente egy alkalommal, április 30-ig lehet benyújtani.

(2) *  A pályázatokat pályázati formanyomtatvány alkalmazásával kell benyújtani. A pályázatokat személyesen, postai úton vagy - az elektronikus ügyintézés szabályai szerint - elektronikus úton a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani.

14. § (1) A pályázathoz mellékelni kell:

a) *  a civil szervezet hatályos létesítő okiratának másolatát, kivéve a táborozási támogatási keret esetében, amennyiben a 10. § (1) bekezdésében meghatározott köznevelési intézmény a pályázó,

b) *  a civil szervezet tényleges tevékenységének rövid leírását, kivéve a táborozási támogatási keret esetében, amennyiben a 10. § (1) bekezdésében meghatározott köznevelési intézmény a pályázó,

c) az igényelt támogatás tervezett felhasználásának részletes ismertetését és részletes költségvetést.

(2) A pályázónak a pályázati formanyomtatványon nyilatkoznia kell arról, hogy a pályázati feltételeknek megfelel és vele szemben kizáró ok nem áll fenn, továbbá, hogy az (1) bekezdés alapján csatolt iratok tartalma a valóságnak mindenben megfelel.

15. § (1) * 

(2) Egy civil szervezet a civil támogatási keret és a sport támogatási keret közül évente csak az egyikből kaphat támogatást.

16. § (1) Érvényes az a pályázat, amely mindenben megfelel az e rendeletben és a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek.

(2) Az érvénytelen pályázatokat a polgármester elutasítja. Erről az ok megjelölésével a pályázat benyújtóját értesíteni kell.

17. § (1) A pályázatokat a benyújtási határidőt követő 45 napon belül a Közművelődési és Oktatási Bizottság határozattal bírálja el. A törvény alapján a Képviselő-testület hatásköréből át nem ruházható döntés esetében a Bizottság javaslatot tesz a Képviselő-testületnek a döntés meghozatalára.

(2) A pályázatok elbírálásának irányelveit - az e rendeletben meghatározott feltételek keretei között - a Közművelődési és Oktatási Bizottság határozza meg.

(3) A döntéshozatal során a Közművelődési és Oktatási Bizottságnak törekednie kell a rendelkezésre álló pénzeszközök időarányos felhasználására.

(4) A bírálat eredményéről a pályázókat értesíteni kell.

3. Az egyházak támogatása

18. § (1) A Képviselő-testület minden évben, az éves költségvetési rendeletben templom-felújítási keretet és egyház támogatási keretet állapít meg.

(2) A tárgyév első napján Újpesten templomtulajdonnal, vagy más hitéleti célt szolgáló ingatlan tulajdonjogával rendelkező egyházak a templom-felújítási keretből minden évben március 31-ig igényelhetnek támogatást. Az igénylésben meg kell jelölni a támogatás felhasználásával elvégezni kívánt felújítási munkálatok

a) körét és azok szükségességének indokait,

b) összes költségét és részletes költségbecslését,

c) elvégzésének időpontját, tervezett befejezési határidejét, továbbá

d) a kért támogatás összegét és az azon felüli költségek fedezetének ismertetését.

(3) A (2) bekezdés szerinti egyházak a működési kiadásaik, illetve az általuk szervezett hitéleti események, rendezvények támogatására az egyház támogatási keretből minden évben március 31-ig igényelhetnek támogatást. Az igénylésben meg kell jelölni az igényelt támogatás tervezett felhasználásának részletes ismertetését és részletes költségvetést.

(4) *  A templom-felújítási keret felosztásáról az igénylő egyházak között minden évben május 31-ig a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság dönt.

(5) *  Az egyház támogatási keret felosztásáról az igénylő egyházak között minden évben május 31-ig a Közművelődési és Oktatási Bizottság dönt.

19. § (1) Az Önkormányzat az egyház indokolt kérelmére - különösen az egyház működésének és egyházi események költségeinek részbeni támogatása céljából - az egyházak részére egyedi támogatást is nyújthat.

(2) Az (1) bekezdés szerinti egyedi támogatásról a polgármester dönt.

4. A Nemzetiségi önkormányzatok támogatása

20. § (1) A Képviselő-testület minden évben, az éves költségvetési rendeletben nemzetiségi önkormányzatok támogatási keretet állapít meg.

(2) Az újpesti nemzetiségi önkormányzatok a törvényben meghatározott feladataik ellátásának támogatása érdekében a nemzetiségi önkormányzatok támogatási keretből minden évben március 31-ig igényelhetnek támogatást. Az igénylésben meg kell jelölni az igényelt támogatás tervezett felhasználásának részletes ismertetését és részletes költségvetést.

(3) *  A nemzetiségi önkormányzatok támogatási keret felosztásáról az igénylő nemzetiségi önkormányzatok között minden évben május 31-ig a Közművelődési és Oktatási Bizottság dönt.

(4) Az e § szerinti támogatás terhére a nemzetiségi képviselő részére nem lehet kifizetést teljesíteni.

5. Egyedi támogatások

21. § (1) A Képviselő-testület az éves költségvetési rendeletben egyedi támogatásban részesítheti

a) az egyes kiemelt jelentőségű közösségi célú tevékenységet folytató civil szervezeteket, egyházakat, egyéb szervezeteket és nemzetiségi önkormányzatokat működési feltételeik biztosításához való részbeni hozzájárulásként,

b) a civil szervezetek, az egyházak és egyéb szervezetek egyes kiemelt közösségi célú tevékenységeit.

(2) Az (1) bekezdés szerinti egyedi támogatás nem zárja ki, hogy az adott szervezet az e rendeletben meghatározott valamely más támogatási formában is részesülhessen.

22. § (1) Az Önkormányzat az igénylő indokolt kérelmére - a közösségi célú tevékenység folytatása költségeinek részbeni támogatása céljából - a civil szervezetek, az egyéb szervezetek és a magánszemélyek részére egyedi támogatást is nyújthat.

(2) Az (1) bekezdés szerinti egyedi támogatásról - a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a polgármester dönt.

(3) A törvény alapján a Képviselő-testület hatásköréből át nem ruházható döntés esetében az egyedi támogatásról a polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt.

(4) Gazdasági társaság és magánszemély részére csak különösen indokolt esetben és csak az általa folytatott közösségi célú tevékenységgel összefüggésben közvetlenül felmerülő költségek részbeni fedezéséhez adható támogatás.

23. § (1) *  A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság a Civil szervezet, az egyház, az egyéb szervezet vagy a magánszemély által az Önkormányzattól vagy az ÚV Újpesti Vagyonkezelő Zrt.-től bérelt, a közösségi célú tevékenység folytatásához használt nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díját a bérlő indokolt kérelmére - a támogatás alapjául szolgáló közösségi célú tevékenység szerint feladatkörrel rendelkező bizottság javaslata alapján - mérsékelheti, vagy különösen indokolt esetben el is engedheti.

(2) *  A bérleti díj mérséklésére vagy elengedésére határozott időtartamra, legfeljebb két évre kerülhet sor. A bérlő kérelmére a kedvezményt ismételten meg lehet állapítani.

(3) *  A bérleti díj mérséklésére vagy elengedésére a helyiségnek csak a közösségi célú tevékenységre használt része után, vagy azzal arányos mértékben kerülhet sor.

(4) *  A kedvezményt a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság megvonhatja, ha a megállapítás feltételei már nem állnak fenn.

6. Pénzügyi feltételek

24. § (1) A támogatottal az Önkormányzat a támogatásról és annak feltételeiről támogatási szerződést köt.

(2) A támogatási szerződés megkötése előtt ellenőrizni kell, a támogatott szervezet nyilvános adatbázisból elektronikusan lekérdezhető nyilvántartási adatait. Ilyen nyilvántartás hiányában, a szervezetnek be kell nyújtania a létezésére vonatkozó, 60 napnál nem régebbi, a nyilvántartó szerv által kiadott nyilvántartási kivonatot.

(3) A támogatási szerződésben rögzíteni kell a támogatás felhasználásának végső határidejét és az elszámolás benyújtásának határidejét.

(4) *  A támogatás felhasználásának végső határidejét a támogatott indokolt kérelmére a polgármester egy alkalommal - a támogatási szerződés megfelelő módosításával - meghosszabbíthatja.

25. § (1) A támogatás igénybevétele utólagos elszámolás melletti előfinanszírozás formájában történik.

(2) A támogatás indokolt esetben utólag is nyújtható.

26. § (1) A támogatottat beszámolási kötelezettség terheli a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról.

(2) A beszámolót a támogatási szerződésben rögzített végső felhasználási határidőt követő 60 napon belül írásban kell benyújtani a polgármesterhez. A beszámolónak részletes szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást kell tartalmaznia.

(3) Ha a támogatott a beszámolási kötelezettségének határidőben nem vagy nem megfelelő módon tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig e rendelet alapján nem részesülhet újabb támogatásban.

27. § Az Önkormányzat jogosult a támogatás felhasználásának ellenőrzésére.

28. § A támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a támogatási szerződéstől történő elállás, annak felmondása esetén a támogatott a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét a Ptk. szerinti kamattal, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni az Önkormányzat részére. A visszafizetési kötelezettség elrendelésére a polgármester jogosult.

29. § A 23. § szerinti bérleti díj mérséklés vagy elengedés esetében a 24-26. § rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a támogatás (kedvezmény) mértékét és egyéb feltételeit, valamint a beszámolási kötelezettség feltételeit a bérleti szerződésben vagy annak módosításában kell rögzíteni.

7. Vegyes és záró rendelkezések

30. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az e rendelet végrehajtása, a pályázati eljárások lebonyolítása és a támogatások folyósítása érdekében szükséges intézkedések megtételére és - amennyiben e rendelet eltérően nem rendelkezik - döntések meghozatalára.

31. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

32. § E rendelet előírásait a 2015-ben pályázati úton nyújtott támogatásokra is alkalmazni kell.

33-34. § * 

Dr. Tahon Róbert
Jegyző
Wintermantel Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2015. január 30. napján.

Dr. Tahon Róbert
jegyző