Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2015. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2)-(3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra, a Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzatra, a Polgármesterre, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre, továbbá a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetőleg amelyek támogatásban részesülnek.

2. § (1) *  A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2015. évi költségvetésének:

Költségvetési kiadások főösszegét 20 804 805 eFt-ban
Finanszírozási kiadások főösszegét 8 111 559 eFt-ban
Költségvetési és finanszírozási kiadások főösszegét 28 916 364 eFt-ban
Költségvetési bevételek főösszegét 16 309 615 eFt-ban
Finanszírozási bevételek főösszegét 12 606 749 eFt-ban
Költségvetési és finanszírozási bevételek főösszegét 28 916 364 eFt-ban
A hiány összegét 0 eFt-ban

határozza meg.

(2) *  A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetés kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint határozza meg:

eFt
Költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszege 28 916 364
Felhalmozási célú bevételek 1 358 685
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1 417 273
Működési célú bevételek 14 950 930
Működési célú finanszírozási bevételek 11 189 476
Költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszege 28 916 364
Felhalmozási célú kiadások 6 734 670
ebből:
- beruházási kiadások 2 996 521
- felújítások 632 299
- egyéb felhalmozási célú kiadások 1 559 627
- fejlesztési tartalékok 1 546 223
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 0
Működési célú kiadások 14 070 135
ebből:
- személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok 5 354 197
- dologi kiadások 6 147 837
- ellátottak pénzbeli juttatásai 569 181
- egyéb működési célú kiadások 1 787 088
- működési tartalékok 211 832
Működési célú finanszírozási kiadások 8 111 559

(3) *  A költségvetési létszámkeretet a hatályba léptetés napjától 1 374 főben állapítja meg a rendelet 2., 2.a.1. és 2.a.2. mellékletei „Költségvetési létszámkeret” sora szerinti részletezettséggel.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatott közhasznú foglalkoztatottak számított éves létszámát 250 főben állapítja meg.

3. § A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 59. § (1) bekezdése alapján 38 650 Ft-ban határozza meg.

4. § *  A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1 b. számú mellékletének 7. és 14. „2015. IV. mód.” oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.

3. Az önkormányzat bevételei

5. § *  A Képviselő-testület a költségvetési és finanszírozási bevételek főösszege forrásonkénti megbontásának tartalmát az 1.a. számú melléklet C. sorának 2. oszlopa, összegeit a „2015. IV. mód.” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.

6. § (1) *  Az 5. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási műveletek közül a Képviselő-testület az intézményi bevételek tartalmát költségvetési a 2. számú melléklet A./1-8. sorai szerinti tartalommal, a „2015. IV. mód” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.

(2) *  A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközeit az 5.b. számú melléklet 2. oszlopa szerinti célokra, a „2015. IV. mód.” oszlopa szerinti összegekben hagyja jóvá.

4. Az önkormányzat kiadásai

7. § *  A Képviselő-testület a költségvetési kiadások és finanszírozási kiadások főösszege forrásonkénti megbontásának tartalmát az 1. számú melléklet F. sorának 2. oszlopa, összegeit a „2015. IV. mód.” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.

8. § (1) *  A 7. §-ban megállapított kiadások és finanszírozási műveletek közül a Képviselő-testület az intézményi kiadások tartalmát költségvetési szervenként a 2. számú melléklet B./1-10. sorai szerinti tartalommal, a „2015. IV. mód.” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.

(2) *  A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei felújítási előirányzatait célonként a 3. számú melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, és a „2015. IV. mód.” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.

(3) *  A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként a 4. számú melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, „2015. IV. mód.” oszlopai szerinti összegekben állapítja meg.

(4) *  A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú átadott pénzeszközeit az 5.a. számú melléklet 2. oszlopa szerinti célokra, a „2015. IV. mód.” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

(5) *  A Képviselő-testület az Önkormányzat tartalékait a 6. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti célokra, a „2015.IV. mód.” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

6. Egyéb kimutatások

9. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek kiadási és bevételi előirányzatainak kormányzati funkciók szerinti megbontását a 7.a-7.e. sz. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét havonkénti bontásban a 8. sz. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásait, évenkénti bontásban, és összesítve a 9. sz. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat - a támogatások szöveges indokolásával együtt - a 10. sz. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegeit a 11. sz. melléklet tartalmazza.

7. A költségvetés végrehajtási szabályai

10. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerveknek az elemi költségvetésüket a rendelet 2, 2.a.1., 2.a.2., 2.a.2.1., 2.a.2.2., 2.b., 3., 4., 5., 6., 7.a-7.e. számú mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.

(2) Az Gazdasági Intézmény elemi költségvetése együttesen foglalja magába a saját, valamint a hozzárendelt költségvetési szervek és egyéb feladatok előirányzatait.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza az Önkormányzat költségvetési intézményeit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(4) A költségvetési intézményeknél, a tervezett bevételek elmaradása nem vonhatja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(5) A költségvetési szerv, beleértve a Polgármesteri Hivatalt is, a költségvetésben meghatározott előirányzat-csoportoktól, kiemelt és részelőirányzatoktól csak az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 17. számú mellékletében szereplő előírások figyelembe vételével térhet el.

(6) A költségvetési szerv költségvetési támogatási előirányzata csak alaptevékenységre és ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.

(7) A költségvetési szervek az egyes felújítási és beruházási jogcímeken keletkező előirányzat-maradványok terhére új jogcímen kötelezettséget a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával vállalhatnak.

(8) A Képviselő-testület a költségvetési intézmények vezetőit a megállapított előirányzaton belül önálló létszám-, és bérgazdálkodási jogkörrel látja el.

(9) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési intézményeinek nettósított költségvetési támogatását - a polgármester által előzetesen jóváhagyott pénzellátási terv alapján - biztosítja. Ettől eltérni csak felhalmozási kiadások esetén lehet.

(10) A kötelezettségvállalásból eredő kifizetések rendjét az előző pontban írottak szerint kell szabályozni.

(11) A költségvetési szervek a 2.b. melléklet szerinti személyi juttatás és járulék során szereplő összegeket a Polgármester külön írásbeli engedélyével használhatják fel.

(12) Az UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. 5.a. melléklet I./B./3. és II./B./4. sorában szereplő, részére átadott pénzeszköz (kompenzáció) 10%-át kizárólag a Polgármester külön írásbeli engedélyével használhatja fel.

(13) A Képviselő-testület a 6. sz. mellékletben szereplő „Beruházási és felújítási céltartalék” előirányzatát keretösszegként kezeli.

(14) A Polgármester, a jelen rendelet hatályba lépését követő 45 napon belül előterjeszti a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottságnak az önkormányzati tulajdonú intézményi ingatlanok 2015. évi felújításának tervezetét, figyelemmel az intézmények által benyújtott igényekre. A Polgármester egyúttal javaslatot tesz a szükséges felújítások sorrendjére. A Polgármester a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének figyelembe vételével dönt a felújításokról.

(15) A Képviselő-testület az Önkormányzat Beruházási és felújítási céltartalékáról úgy rendelkezik, hogy azt működési célú kiadásokra nem lehet fordítani.

(16) Az önkormányzati költségvetési szerv az e rendeletben meghatározott működési előirányzatát kizárólag abban az esetben lépheti túl, ha az államháztartás más alrendszereitől, alapítványtól vagy saját tevékenységből származó nem tervezett bevételt ér el, vagy jóváhagyott pénzmaradvánnyal rendelkezik. Amennyiben jogszabály, vagy egyéb központi intézkedés fedezet nélkül kifizetést ír elő, ennek teljesítése jogszerű, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

(17) A költségvetési szervek saját bevételszerző tevékenysége nem befolyásolhatja hátrányosan alaptevékenységük ellátását, kizárólag szabad kapacitásaik terhére tehetik meg.

(18) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek esetében a közbeszerzés útján megvalósuló beszerzések technikai bonyolítását és azok pénzügyi rendezését a Gazdasági Intézmény Központ végzi és adja át az gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerveknek.

8. Költségvetési előirányzatok változtatása

11. § (1) A költségvetési rendelet módosítását haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni, ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzatnál.

(2) A költségvetési rendelet módosítására a Képviselő-testület döntése alapján, szükség szerint kerül sor, de legalább:

a) az első félévre vonatkozóan szeptember 30-ig,

b) a második félévre vonatkozóan legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-ei hatállyal.

(3) A (2) bekezdés a) és b) pontja esetén a költségvetési rendelet módosításának tartalmaznia kell az alábbi okok hatását a költségvetésre:

a) a központi szervek által engedélyezett előirányzat módosítások,

b) a költségvetési szerveket érintő, felügyeleti szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások,

c) a költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások,

d) a Képviselő-testület felhatalmazása alapján átruházott hatáskörben hozott átcsoportosítások,

e) az éves költségvetés főösszegét, illetve a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat eredményező képviselő-testületi döntések,

f) az önkormányzati többletbevételek előirányzatosítása.

8. Előirányzat módosítás a Képviselő-testület kizárólagos jogkörében, illetve az átruházott jogkörök szabályozása

12. § (1) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésben jóváhagyott bevételi és kiadási főösszegének és kiemelt előirányzatainak tekintetében a 13. § és a 18. §-ban előírtak kivételével a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát magának tartja fenn.

(2) A mindenkori éves költségvetés terhére, éven túli kötelezettséget jelentő kiadást kizárólag a Képviselő-testület vállalhat.

13. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításának, kiadási előirányzatok egymás közötti átcsoportosításának jogát - két ülés között - az Áht. 34. § (2) bek. alapján átruházza a Polgármesterre.

(2) A Polgármester 13. § (1) bekezdésében foglalt intézkedéseiről a költségvetési rendelet soron következő módosításakor ad tájékoztatást a Képviselő-testületnek.

9. Előirányzat felhasználási, felosztási jogkörök

14. § (1) A Képviselő-testület a 6. számú melléklet A., B./I. és C. sorainak tekintetében úgy rendelkezik, hogy kizárólag a felsorolt jogcímekre fordítható, felhasználásáról a Polgármester dönt. A keretösszegek az egyes jogcímek között csak a Képviselő-testület jóváhagyásával, a költségvetési rendelet módosításával csoportosíthatóak át.

(2) A Képviselő-testület a 6. számú melléklet B./II. soraiban szereplő bizottsági tartalékokról a megnevezett bizottság jogosult dönteni. A költségvetési rendelet ehhez kapcsolódó módosítását a Képviselő-testület hagyja jóvá.

(3) Alapítványok támogatására vonatkozó döntés nyomán a támogatás csak a Képviselő-testület jóváhagyásával folyósítható.

(4) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek és magánszemélyek elszámolási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű használatára vonatkozóan a megkötött támogatási szerződés szerint. Az elszámolási kötelezettség elmulasztása esetén a támogató köteles a támogatást felfüggeszteni. A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli. A költségvetési előirányzatok terhére az Önkormányzat által vagy a nevében kiírt pályázatoknak minden esetben tartalmazniuk kell a benyújtott pályázatokra vonatkozóan a kizárás, illetve az érvénytelenség feltételeit.

10. Előirányzat - módosítás az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeknél

15. § (1) A költségvetési szerv saját előirányzat-módosítási hatáskörben a jóváhagyott költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét, kiemelt előirányzatait - a Képviselő-testület jóváhagyása mellett - felemelheti az eredeti, illetve a módosított (továbbiakban jóváhagyott) intézményi működési bevétel főösszegét meghaladó többletbevételéből a (2) és (4) bekezdésekben foglaltakra figyelemmel.

(2) A végrehajtott előirányzat növelése tartós elkötelezettséggel és költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év(ek)ben nem járhat. A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatait csak e rendelet előírásai szerint módosíthatja.

(3) A költségvetési szerv saját hatáskörben a jóváhagyott működési kiemelt előirányzatain belül a részelőirányzatoktól csak az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 17. számú mellékletében szereplő előírások figyelembe vételével térhet el.

(4) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv az (1) bekezdés szerinti saját hatáskörű kiemelt előirányzat módosítását a meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatainak ellátását végző költségvetési szerv vezetőjén keresztül kezdeményezi, a változtatáshoz a Polgármester engedélye szükséges.

(5) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv az önkormányzati költségvetési rendeletben jóváhagyott elemi költségvetési előirányzatai felett önállóan rendelkezik, az e rendelet korlátozásainak figyelembe vételével egyidejűleg.

11. A maradvány elszámolásának szabályai

16. § (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények költségvetési maradványát - ezen belül a személyi juttatások maradványát - a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben foglaltak jóváhagyása és felosztása során az önkormányzati költségvetési intézmények 2014. évi személyi juttatások szabad maradványai terhére az önkormányzati költségvetési intézmények tekintetében átcsoportosítást hajthat végre.

(3) Az önkormányzati költségvetési intézmények maradványa elszámolása során az Önkormányzatot illeti meg:

a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,

b) a meghatározott célra - kivéve pályázati forrásokból megvalósuló programokra - rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,

c) a tárgyévben, évközben engedélyezett létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott előirányzat-növekményből az az összeg, amelyet az adott intézmény a létszám-feltöltés teljes vagy részleges elmaradása miatt nem használt fel,

d) a munkaadót terhelő járulékok előirányzatának támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának maradványához,

e) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány.

(4) A maradvány terhére nem kezdeményezhető olyan tartós kötelezettség, amely a következő évben (években) támogatási többlettel járna.

(5) Az OEP által finanszírozott feladatok maradványának elszámolása során a Pénztár kezelőjének rendelkezése szerint kell eljárni.

(6) A Képviselő-testület az állami támogatások elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati intézmények részére maradványt terhelő befizetési kötelezettséget ír elő.

(7) A költségvetési szerv az előző évi maradvány jóváhagyását követően - az előirányzat felhasználását megelőzően - módosítja elemi költségvetését.

12. Vegyes rendelkezések

17. § (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények csak a Képviselő-testület engedélyével hozhatnak létre társadalmi szervezetet.

(2) Az önkormányzati költségvetési intézmények társadalmi szervezethez csak a Képviselő-testület engedélyével csatlakozhatnak.

(3) Az önkormányzati költségvetési intézmények gazdasági társaságot, közhasznú társaságot nem alapíthatnak, illetőleg nem szerezhetnek gazdasági társaságban, közhasznú társaságban érdekeltséget.

(4) Az önkormányzati költségvetési intézmények pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el.

(5) A közép és hosszú lejáratú hitelfelvétel, kötvény kibocsátás esetén a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai szerint kell eljárni.

(6) Az önkormányzati költségvetési intézmények költségvetési elszámolási számláikon lévő szabad pénzeszközeiket - a központi költségvetésből származó állami támogatások kivételével - betétként kizárólag a számlavezető pénzintézetnél a költségvetési elszámolási számlához kapcsolódó alszámlán köthetik le, ha azzal nem veszélyeztetik az esedékes kiadások teljesítését.

(7) Az önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 122. § (1)-(3) bekezdés alapján a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel kötelesek gazdálkodni.

(8) A Piac és Vásárcsarnok 2015-re realizált eredményéből negyedévente, a negyedév utolsó hónapját követő hó 10. napjáig a bevételi és kiadási előirányzata teljesülésének arányában utal át az Önkormányzat költségvetési számlájára.

(9) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit államilag garantált értékpapír vásárlására fordíthatja, illetve betétlekötési szerződést köthet. Az államilag garantált értékpapírt kizárólag az MNB engedéllyel rendelkező pénzügyi szolgáltatón keresztül lehet vásárolni. A tőkegarantált lekötés kamatait az önkormányzat pénzügyi befektetései során szabadon forgathatja.

(10) Az Önkormányzat gépjárműadó beszedési számláján az önkormányzatot illető részt, a következő hónap 8. napjáig kell az Önkormányzat költségvetési elszámolási számla javára átutalni.

(11) Az Önkormányzat a helyi adó beszedési számláján, a pótlék és bírság beszedési számlán hó végén - kivéve június és december hónapot - rendelkezésre álló összeget legkésőbb a tárgyhót követő hónap 8. napjáig az önkormányzat költségvetési elszámolási számla javára át kell utalni. Az indokolt visszatérítéseket a következő időszakban a megfelelő adó, pótlék, bírság beszedési számláról kell teljesíteni. A visszatérítések miatt a beszedési számlán lévő 2 millió forint feletti összeget félévkor és évvégén köteles átutalni az önkormányzat költségvetési elszámolási számla javára.

(12) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat egyes pályázataihoz - amennyiben a pályázati önrész fedezete a költségvetésben biztosított - az önkormányzat költségvetési elszámolási számláját érintően - az inkasszójog biztosításáról szóló nyilatkozatot aláírja.

(13) A költségvetés végrehajtásáról, a korrigált bevételi és a korrigált kiadási főösszegek betartásáról a Polgármester a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési intézmények útján gondoskodik.

(14) Az Önkormányzat költségvetési szervei az egységes finanszírozási rendszer alkalmazása érdekében a Polgármester által meghatározottak szerint kötelesek adatot szolgáltatni.

(15) Az előirányzatok felhasználásáról a költségvetési szervek vezetőit - a hozzájuk rendelt költségvetési szervek vonatkozásában is - havonta, illetve negyedévente 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 169-170. § alapján adatszolgáltatási kötelezettség terheli.

18. § (1) A Polgármester saját hatáskörében jogosult a költségvetés egyes előirányzatait érintő átmeneti intézkedéseket tenni az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg annak következményei elhárítása érdekében szükségessé váló halaszthatatlan kötelezettségek teljesítésére.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörében a Polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti és a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(3) Kizárólag a Képviselő-testület jogosult a költségvetési év folyamán adósságot keletkeztető ügylet megkötéséről dönteni a mindenkor hatályos Stabilitási törvény előírásai szerint.

19. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a mindenkori költségvetés 0,1%-ának megfelelő összeg határáig kezességet vállaljon.

13. A behajthatatlan követelés kivezetésének szabályai

20. § A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 10. pontjában foglaltakra tekintettel a behajthatatlan követelések, hitelezési veszteségként történő kivezetésének engedélyezésére, összeghatár nélkül:

- az intézményeket érintően az intézmény vezetője,

- az önkormányzatot érintően a Polgármester jogosult.

21. § Az önkormányzat 2015. évi átmeneti gazdálkodásának időszakában beszedett bevételek, valamint teljesített kiadások az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (4) bekezdésének megfelelően a 2015. évi költségvetési rendeletbe beépültek.

14. Záró rendelkezések

22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 1. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.

23. § A rendelet 1. §-ában meghatározott költségvetési szervek a 2016. január 1-je és a 2016. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépése közötti időszakban a 2015. évi költségvetési rendeletében meghatározott bevételi és kiadási előirányzatainak időarányos részével jogosultak gazdálkodni.

1.a. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2014. terv 2015. terv Index (4/3)
1. 2. 3. 4. 5.
BEVÉTELEK
I. Működési célú támogatások áht-n belülről 4 206 005 3 449 395 82,0%
1. Önkormányzatok működési támogatásai 3 152 002 2 873 040 91,1%
1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 243 574 5 684 2,3%
1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1 672 708 1 838 105 109,9%
1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 1 125 722 989 503 87,9%
1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 39 715 39 748 100,1%
1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 70 283 0 0,0%
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei 1 054 003 576 355 54,7%
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 641 942 384 750 59,9%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 641 942 384 750 59,9%
III. Közhatalmi bevételek 9 038 216 9 555 465 105,7%
1. Vagyoni típusú adók 2 850 000 2 960 000 103,9%
Építményadó 2 350 000 2 400 000 102,1%
Telekadó 450 000 500 000 111,1%
Magánszemélyek kommunális adója 50 000 60 000 120,0%
2. Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 5 853 116 6 272 265 107,2%
3. Gépjárműadó 220 000 200 000 90,9%
4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 45 000 50 000 111,1%
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 45 000 50 000 111,1%
5. Egyéb közhatalmi bevételek 70 100 73 200 104,4%
IV. Működési bevételek 1 645 012 1 760 969 107,0%
Szolgáltatások ellenértéke 475 892 470 901 99,0%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke 46 192 44 214 95,7%
Tulajdonosi bevételek 8 450 189 000 2236,7%
Ellátási díjak 555 114 663 209 119,5%
Kiszámlázott általános forgalmi adó 261 853 278 973 106,5%
Általános forgalmi adó visszatérítése 54 000 58 572 108,5%
Kamatbevételek 236 000 36 000 15,3%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 200 0,0%
Biztosító által fizetett kártérítés 2 100
Egyéb működési bevételek 7 311 18 000 246,2%
V. Felhalmozási bevételek 0 0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök 70 000 59 385 84,8%
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 70 000 59 385 84,8%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 162 300 162 000 99,8%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 12 300 12 000 97,6%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 150 000 150 000 100,0%
A. Költségvetési bevételek összesen (I-VII) 15 763 475 15 371 964 97,52%
B. Finanszírozási bevételek összesen 3 656 347 2 044 817 55,9%
Maradvány igénybevétele 3 656 347 2 044 817 55,9%
C. BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN (A+B) 19 419 822 17 416 781 89,7%
KIADÁSOK
I. Személyi juttatások 4 105 017 3 928 813 95,7%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 050 813 1 021 001 97,2%
III. Dologi kiadások 4 980 583 5 518 209 110,8%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 873 600 568 980 65,1%
V. Egyéb működési célú kiadások 1 003 627 1 250 241 124,6%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 178 662 178 951 100,2%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 824 965 1 071 290 129,9%
VI. Tartalékok 4 486 022 3 436 455 76,6%
VII. Beruházások 1 664 252 1 091 453 65,6%
VIII. Felújítások 413 354 248 529 60,1%
IX. Egyéb felhalmozási célú kiadások 854 044 353 099 41,3%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 8 000 8 000 100,0%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 834 554 345 099 41,4%
D. Költségvetési kiadások összesen (I-IX.) 19 431 312 17 416 781 89,6%
E./X. Finanszírozási kiadások összesen 0 0
Pénzeszközök betétként elhelyezése
F. KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X) 19 431 312 17 416 781 89,6%
többlet/ hiány 0 0
Tájékoztató jelleggel
Intézményfinanszírozás 7 183 371 7 165 701 99,8%

1.b. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

eFt-ban
Sor-
sz.
Megnevezés 2013. tényadatok 2014. eredeti 2014. várható tényadatok 2015. terv Index
(6/4)
Sor-
sz.
Megnevezés 2013. tényadatok 2014. eredeti 2014. várható tényadatok 2015. terv Index (13/11)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Kiadások Bevételek
1. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 758 846 5 155 830 5 258 622 4 949 814 96,0% 1. Működési célú támogatások áht-n belülről 2 950 742 4 206 005 5 473 995 3 449 395 82,0%
2. Dologi kiadások 5 192 230 4 980 583 5 558 934 5 518 209 110,8% 2. Közhatalmi bevételek 9 089 180 9 038 216 9 335 544 9 555 465 105,7%
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 863 635 873 600 718 979 568 980 65,1% 3. Működési bevételek 2 249 968 1 645 012 1 965 741 1 760 969 107,0%
4. Egyéb működési célú kiadások 2 616 285 1 003 627 2 732 748 1 250 241 124,6% 4. Működési célú átvett pénzeszközök 2 052 329 70 000 73 002 59 385 84,8%
5. Tartalékok 707 914 0 517 568 73,1% Működési célú támogatások áht-n kívülről 2 604 0
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 13 430 996 12 721 554 14 269 283 12 804 813 100,7% I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 16 344 823 14 959 233 16 848 282 14 825 214 99,1%
1. Belső finanszírozási kiadások 1. Belső finanszírozási bevételek 2 118 622 1 849 893
2. Külső finanszírozási kiadások 21 475 461 2. Külső finanszírozási bevételek 24 521 835
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 0 21 475 461 0 II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 2 118 622 0 26 371 728 0
A. MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 13 430 996 12 721 554 35 744 744 12 804 813 100,7% A. MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 18 463 445 14 959 233 43 220 010 14 825 214 99,1%
Önkormányzat fejlesztési kiadásai Önkormányzat felhalmozási bevételei
1. Beruházások 1 944 590 1 664 252 2 359 003 1 091 453 65,6% 1. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 183 785 641 942 313 495 384 750 59,9%
2. Felújítások 745 356 413 354 1 917 832 248 529 60,1% 2. Felhalmozási bevételek 337 542 0 23 819 0 #ZÉRÓ-
OSZTÓ!
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 673 407 842 554 1 576 293 353 099 41,9% 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 22 278 162 300 17 878 162 000 99,8%
Tartalékok 3 778 108 0 2 918 887 77,3%
I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 3 363 353 6 698 268 5 853 128 4 611 968 68,9% I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 543 605 804 242 355 192 546 750 68,0%
1. Belső finanszírozási kiadások 1. Belső finanszírozási bevételek 1 824 334 3 656 347 5 545 210 2 044 817 55,9%
2. Külső finanszírozási kiadások 5 906 993 2. Külső finanszírozási bevételek
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 5 906 993 0 0 0 II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 1 824 334 3 656 347 5 545 210 2 044 817 55,9%
B. FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 9 270 346 6 698 268 5 853 128 4 611 968 68,9% B. FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 432 657 4 460 589 5 900 402 2 591 567 58,1%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -66 718 Függő, átfutó, kiegyenlítő bev. -64 718
KIADÁSOK ÖSSZESEN
(A +
B):
22 634 624 19 419 822 41 597 872 17 416 781 89,7% BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(A +
B):
20 766 666 19 419 822 49 120 412 17 416 781 89,7%

2. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

e Ft-ban
Intézmény 1. Gazdasági Intézmény és intézményei 2. Szociális Foglalkoztató
Rovat megnevezése 2014. évi eredeti 2015. évi terv Index 2014. évi eredeti 2015. évi terv Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
3. Közhatalmi bevételek
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
4. Működési bevételek 1 121 124 1 231 582 109,9% 29 210 29 210 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 1 121 124 1 231 582 109,9% 29 210 29 210 100,0%
- önként vállalt feladatok
5. Felhalmozási bevételek
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
6. Működési célú átvett pénzeszközök 59 385
- állami feladat
- kötelező feladat 59 385
- önként vállalt feladatok
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
A./I Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) 1 121 124 1 290 967 115,15% 29 210 29 210 100,00%
8. Finanszírozási bevételek 4 900 282 5 358 914 109,4% 110 142 113 046 102,6%
- állami feladat
- kötelező feladat 4 900 282 5 358 914 109,4% 110 142 113 046 102,6%
- önként vállalt feladatok
A./II Finanszírozási bevételek összesen 4 900 282 5 358 914 109,4% 110 142 113 046 102,6%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) 6 021 406 6 649 881 110,4% 139 352 142 256 102,1%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 2 428 758 2 544 073 104,7% 92 655 93 373 100,8%
- állami feladat
- kötelező feladat 2 428 758 2 544 073 104,7% 92 655 93 373 100,8%
- önként vállalt feladatok
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 643 461 685 159 106,5% 25 100 27 653 110,2%
- állami feladat
- kötelező feladat 643 461 685 159 106,5% 25 100 27 653 110,2%
- önként vállalt feladatok
3. Dologi kiadások 2 681 688 3 019 026 112,6% 21 597 21 230 98,3%
- állami feladat
- kötelező feladat 2 681 688 3 019 026 112,6% 21 597 21 230 98,3%
- önként vállalt feladatok
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 900 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 900 900 100,0%
- önként vállalt feladatok
5. Egyéb működési célú kiadások 178 662 238 336 133,4%
- állami feladat
- kötelező feladat 178 662 238 336 133,4%
- önként vállalt feladatok
513 Tartalékok
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
6. Beruházások 87 937 148 808 169,2%
- állami feladat
- kötelező feladat 87 937 148 808 169,2%
- önként vállalt feladatok
7. Felújítások 13 579
- állami feladat
- kötelező feladat 13 579
- önként vállalt feladatok
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
B./I Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) 6 021 406 6 649 881 110,44% 139 352 142 256 102,08%
9. Finanszírozási kiadások
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
B./II Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0,00% 0 0 0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) 6 021 406 6 649 881 110,4% 139 352 142 256 102,1%
Költségvetési létszámkeret 1 066 1 056 99,06% 76 77 101,32%
Intézmény 3. Újpesti Kulturális Központ 4. Polgármesteri Hivatal
Rovat megnevezése 2014. évi eredeti 2015. évi terv Index 2014. évi eredeti 2015. évi terv Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 24 507 500 2,0%
- állami feladat 24 507 500 2,0%
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
3. Közhatalmi bevételek 2 100 8 200 390,5%
- állami feladat
- kötelező feladat 2 100 8 200 390,48%
- önként vállalt feladatok
4. Működési bevételek 91 440 87 630 95,8% 2 271 2 370 104,4%
- állami feladat
- kötelező feladat 91 440 87 630 95,8% 1 700 1 799 105,8%
- önként vállalt feladatok 571 571 100,0%
5. Felhalmozási bevételek
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
6. Működési célú átvett pénzeszközök
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
A./I Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) 91 440 87 630 95,83% 28 878 11 070 38,33%
8. Finanszírozási bevételek 229 120 212 353 92,7% 1 943 827 1 481 388 76,2%
- állami feladat
- kötelező feladat 229 120 212 353 92,7% 1 943 827 1 481 388 76,2%
- önként vállalt feladatok
A./II Finanszírozási bevételek összesen 229 120 212 353 92,7% 1 943 827 1 481 388 76,2%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) 320 560 299 983 93,6% 1 972 705 1 492 458 75,7%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 148 575 136 188 91,7% 897 380 793 744 88,5%
- állami feladat 15 010 404 2,7%
- kötelező feladat 148 575 136 188 91,7% 802 110 771 616 96,2%
- önként vállalt feladatok 80 260 21 724 27,1%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 40 237 36 247 90,1% 260 909 211 436 81,0%
- állami feladat 4 053 96 2,4%
- kötelező feladat 40 237 36 247 90,1% 256 856 211 340 82,3%
- önként vállalt feladatok
3. Dologi kiadások 131 748 127 548 96,8% 276 042 273 102 98,9%
- állami feladat 5 444 500 9,2%
- kötelező feladat 131 748 127 548 96,8% 261 333 266 252 101,9%
- önként vállalt feladatok 9 265 6 350 68,5%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 461 200 122 180 26,5%
- állami feladat
- kötelező feladat 461 200 122 180 26,5%
- önként vállalt feladatok
5. Egyéb működési célú kiadások
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
513 Tartalékok
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
6. Beruházások 77 174 91 996 119,2%
- állami feladat
- kötelező feladat 77 174 91 996 119,2%
- önként vállalt feladatok
7. Felújítások
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
B./I Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) 320 560 299 983 93,58% 1 972 705 1 492 458 75,66%
9. Finanszírozási kiadások
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
B./II Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0,00% 0 0 0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) 320 560 299 983 93,6% 1 972 705 1 492 458 75,7%
Költségvetési létszámkeret 69 65 93,48% 218 208 95,41%
Intézmény Intézmények összesen 5. Önkormányzat
Rovat megnevezése 2014. évi eredeti 2015. évi terv Index 2014. évi eredeti 2015. évi terv Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 24 507 500 2,0% 4 181 498 3 448 895 82,5%
- állami feladat 24 507 500 2,0%
- kötelező feladat 3 796 169 3 248 706 85,6%
- önként vállalt feladatok 385 329 200 189 52,0%
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 641 942 384 750 59,9%
- állami feladat
- kötelező feladat 257 192 0,0%
- önként vállalt feladatok 384 750 384 750 100,0%
3. Közhatalmi bevételek 2 100 8 200 390,5% 9 036 116 9 547 265 105,7%
- állami feladat
- kötelező feladat 2 100 8 200 390,5% 9 036 116 9 547 265 105,7%
- önként vállalt feladatok
4. Működési bevételek 1 244 045 1 350 792 108,6% 400 967 410 177 102,3%
- állami feladat
- kötelező feladat 1 243 474 1 350 221 108,6% 10 810 69 827 645,9%
- önként vállalt feladatok 571 571 100,0% 390 157 340 350 87,2%
5. Felhalmozási bevételek
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
6. Működési célú átvett pénzeszközök 59 385 70 000 0,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 59 385
- önként vállalt feladatok 70 000 0,0%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 162 300 162 000 99,8%
- állami feladat
- kötelező feladat 150 000 150 000 100,0%
- önként vállalt feladatok 12 300 12 000 97,6%
A./I Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) 1 270 652 1 418 877 111,67% 14 492 823 13 953 087 96,28%
8. Finanszírozási bevételek 7 183 371 7 165 701 99,8% 3 656 347 2 044 817 55,9%
- állami feladat
- kötelező feladat 7 183 371 7 165 701 99,8%
- önként vállalt feladatok 3 656 347 2 044 817 55,9%
A./II Finanszírozási bevételek összesen 7 183 371 7 165 701 99,8% 3 656 347 2 044 817 55,9%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) 8 454 023 8 584 578 101,5% 18 149 170 15 997 904 88,1%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 3 567 368 3 567 378 100,0% 537 649 361 435 67,2%
- állami feladat 15 010 404 2,7% 515 794 0,0%
- kötelező feladat 3 472 098 3 545 250 102,1% 21 855 339 423 1553,1%
- önként vállalt feladatok 80 260 21 724 27,1% 22 012
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 969 707 960 495 99,1% 81 106 60 506 74,6%
- állami feladat 4 053 96 2,4%
- kötelező feladat 965 654 960 399 99,5% 78 931 58 184 73,7%
- önként vállalt feladatok 2 175 2 322 106,7%
3. Dologi kiadások 3 111 075 3 440 906 110,6% 1 869 508 2 077 304 111,1%
- állami feladat 5 444 500 9,2%
- kötelező feladat 3 096 366 3 434 056 110,9% 1 547 726 1 833 669 118,5%
- önként vállalt feladatok 9 265 6 350 68,5% 321 782 243 634 75,7%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 462 100 123 080 26,6% 411 500 445 900 108,4%
- állami feladat
- kötelező feladat 462 100 123 080 26,6%
- önként vállalt feladatok 411 500 445 900 108,4%
5. Egyéb működési célú kiadások 178 662 238 336 133,4% 824 965 1 011 905 122,7%
- állami feladat
- kötelező feladat 178 662 238 336 133,4% 469 000 620 715 132,3%
- önként vállalt feladatok 355 965 391 190 109,9%
513 Tartalékok 4 486 022 3 436 455 76,6%
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok 4 486 022 3 436 455 76,6%
6. Beruházások 165 111 240 804 145,8% 1 499 141 850 649 56,7%
- állami feladat
- kötelező feladat 165 111 240 804 145,8% 728 174 831 599 114,2%
- önként vállalt feladatok 770 967 19 050 2,5%
7. Felújítások 13 579 413 354 234 950 56,8%
- állami feladat
- kötelező feladat 13 579 286 354 234 950 82,0%
- önként vállalt feladatok 127 000 0,0%
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 842 554 353 099 41,9%
- állami feladat
- kötelező feladat 394 490 194 285 49,2%
- önként vállalt feladatok 448 064 158 814 35,4%
B./I Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) 8 454 023 8 584 578 101,54% 10 965 799 8 832 202 80,54%
9. Finanszírozási kiadások 7 183 371 7 165 701 99,8%
- állami feladat
- kötelező feladat 7 183 371 7 165 701 99,8%
- önként vállalt feladatok
B./II Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0,00% 7 183 371 7 165 701 99,75%
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) 8 454 023 8 584 578 101,5% 18 149 170 15 997 904 88,1%
Költségvetési létszámkeret 1 429 1 405 98,35% 250 250 100,00%
Intézmény Kerületi szintű konszolidált főösszegek
Rovat megnevezése 2014. évi eredeti 2015. évi terv Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 4 206 005 3 449 395 82,0%
- állami feladat 24 507 500 2,0%
- kötelező feladat 3 796 169 3 248 706 85,6%
- önként vállalt feladatok 385 329 200 189 52,0%
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 641 942 384 750 59,9%
- állami feladat
- kötelező feladat 257 192 0,0%
- önként vállalt feladatok 384 750 384 750 100,0%
3. Közhatalmi bevételek 9 038 216 9 555 465 105,7%
- állami feladat
- kötelező feladat 9 038 216 9 555 465 105,7%
- önként vállalt feladatok
4. Működési bevételek 1 645 012 1 760 969 107,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 1 254 284 1 420 048 113,2%
- önként vállalt feladatok 390 728 340 921 87,3%
5. Felhalmozási bevételek
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
6. Működési célú átvett pénzeszközök 70 000 59 385 84,8%
- állami feladat
- kötelező feladat 59 385
- önként vállalt feladatok 70 000 0,0%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 162 300 162 000 99,8%
- állami feladat
- kötelező feladat 150 000 150 000 100,0%
- önként vállalt feladatok 12 300 12 000 97,6%
A./I Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) 15 763 475 15 371 964 97,52%
8. Finanszírozási bevételek 3 656 347 2 044 817 55,9%
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok 3 656 347 2 044 817 55,9%
A./II Finanszírozási bevételek összesen 3 656 347 2 044 817 55,9%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) 19 419 822 17 416 781 89,7%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 4 105 017 3 928 813 95,7%
- állami feladat 530 804 404 0,1%
- kötelező feladat 3 493 953 3 884 673 111,2%
- önként vállalt feladatok 80 260 43 736 54,5%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 050 813 1 021 001 97,2%
- állami feladat 4 053 96 2,4%
- kötelező feladat 1 044 585 1 018 583 97,5%
- önként vállalt feladatok 2 175 2 322 106,7%
3. Dologi kiadások 4 980 583 5 518 209 110,8%
- állami feladat 5 444 500 9,2%
- kötelező feladat 4 644 092 5 267 725 113,4%
- önként vállalt feladatok 331 047 249 984 75,5%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 873 600 568 980 65,1%
- állami feladat
- kötelező feladat 462 100 123 080 26,6%
- önként vállalt feladatok 411 500 445 900 108,4%
5. Egyéb működési célú kiadások 1 003 627 1 250 241 124,6%
- állami feladat
- kötelező feladat 647 662 859 051 132,6%
- önként vállalt feladatok 355 965 391 190 109,9%
513 Tartalékok 4 486 022 3 436 455 76,6%
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok 4 486 022 3 436 455 76,6%
6. Beruházások 1 664 252 1 091 453 65,6%
- állami feladat
- kötelező feladat 893 285 1 072 403 120,1%
- önként vállalt feladatok 770 967 19 050 2,5%
7. Felújítások 413 354 248 529 60,1%
- állami feladat
- kötelező feladat 286 354 248 529 86,8%
- önként vállalt feladatok 127 000 0,0%
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 842 554 353 099 41,9%
- állami feladat
- kötelező feladat 394 490 194 285 49,2%
- önként vállalt feladatok 448 064 158 814 35,4%
B./I Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) 19 419 822 17 416 781 89,69%
9. Finanszírozási kiadások
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
B./II Finanszírozási kiadások összesen
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) 19 419 822 17 416 781 89,7%
Költségvetési létszámkeret 1 679 1 655 98,60%

2.a.1. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

eFt-ban
Intézmény Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi
Tagóvoda
Rovat megnevezése 2014. eredeti 2015. terv Index % 2014. eredeti 2015. terv Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 106 717 110 943 104,0% 175 654 198 558 113,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 106 717 110 943 104,0% 175 654 198 558 113,0%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 106 717 110 943 104,0% 175 654 198 558 113,0%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 84 141 87 429 103,9% 138 356 156 413 113,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 84 141 87 429 103,9% 138 356 156 413 113,1%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 576 23 464 103,9% 37 298 42 115 112,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 22 576 23 464 103,9% 37 298 42 115 112,9%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 50 30
ebből: állami feladat
kötelező feladat 50 30
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 106 717 110 943 104,0% 175 654 198 558 113,0%
Költségvetési létszámkeret 36,50 36,50 100,0% 60,00 60,00 100,0%
Intézmény Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda Bőrfestő Óvoda
Rovat megnevezése 2014. eredeti 2015. terv Index % 2014. eredeti 2015. terv Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 111 984 116 575 104,1% 92 706 186 943 201,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 111 984 116 575 104,1% 92 706 186 943 201,7%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 111 984 116 575 104,1% 92 706 186 943 201,7%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 88 329 91 921 104,1% 73 041 147 477 201,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 88 329 91 921 104,1% 73 041 147 477 201,9%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 23 655 24 624 104,1% 19 665 39 426 200,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 23 655 24 624 104,1% 19 665 39 426 200,5%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 30 40
ebből: állami feladat
kötelező feladat 30 40
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 111 984 116 575 104,1% 92 706 186 943 201,7%
Költségvetési létszámkeret 37,50 37,50 100,0% 61,00 32,00 52,5%
Intézmény Dalos Ovi Óvoda Deák Óvoda
Rovat megnevezése 2014. eredeti 2015. terv Index % 2014. eredeti 2015. terv Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 94 574 97 752 103,4% 94 241 97 686 103,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 94 574 97 752 103,4% 94 241 97 686 103,7%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 94 574 97 752 103,4% 94 241 97 686 103,7%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 74 499 76 967 103,3% 74 279 76 999 103,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 74 499 76 967 103,3% 74 279 76 999 103,7%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 075 20 765 103,4% 19 962 20 637 103,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 20 075 20 765 103,4% 19 962 20 637 103,4%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 20 50
ebből: állami feladat
kötelező feladat 20 50
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat -
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 94 574 97 752 103,4% 94 241 97 686 103,7%
Költségvetési létszámkeret 34,00 34,00 100,0% 33,00 33,00 100,0%
Intézmény Homoktövis Óvoda JMK Óvoda
Rovat megnevezése 2014. eredeti 2015. terv Index % 2014. eredeti 2015. terv Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek -
ebből: állami feladat
kötelező feladat - -
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 95 204 101 247 106,3% 93 589 101 915 108,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 95 204 101 247 106,3% 93 589 101 915 108,9%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 95 204 101 247 106,3% 93 589 101 915 108,9%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 74 964 79 745 106,4% 73 692 80 298 109,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 74 964 79 745 106,4% 73 692 80 298 109,0%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 240 21 477 106,1% 19 897 21 597 108,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 20 240 21 477 106,1% 19 897 21 597 108,5%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 25 20
ebből: állami feladat
kötelező feladat 25 20
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 95 204 101 247 106,3% 93 589 101 915 108,9%
Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 100,0% 32,50 32,50 100,0%
Intézmény Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda
Rovat megnevezése 2014. eredeti 2015. terv Index % 2014. eredeti 2015. terv Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 152 098 159 439 104,8% 143 253 152 201 106,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 152 098 159 439 104,8% 143 253 152 201 106,2%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 152 098 159 439 104,8% 143 253 152 201 106,2%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 120 025 125 683 104,7% 112 936 119 929 106,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 120 025 125 683 104,7% 112 936 119 929 106,2%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32 073 33 711 105,1% 30 317 32 227 106,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 32 073 33 711 105,1% 30 317 32 227 106,3%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 45 45
ebből: állami feladat
kötelező feladat 45 45
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 152 098 159 439 104,8% 143 253 152 201 106,2%
Költségvetési létszámkeret 51,50 51,50 100,0% 49,00 49,00 100,0%
Intézmény Nyár Óvoda Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda
Rovat megnevezése 2014. eredeti 2015. terv Index % 2014. eredeti 2015. terv Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat -
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 100 755 100 267 99,5% 165 216 117 282 71,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 100 755 100 267 99,5% 165 216 117 282 71,0%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 100 755 100 267 99,5% 165 216 117 282 71,0%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 79 494 78 972 99,3% 130 285 92 453 71,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 79 494 78 972 99,3% 130 285 92 453 71,0%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21 261 21 270 100,0% 34 931 24 784 71,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 21 261 21 270 100,0% 34 931 24 784 71,0%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 25 45
ebből: állami feladat
kötelező feladat 25 45
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 100 755 100 267 99,5% 165 216 117 282 71,0%
Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 100,0% 34,75 56,00 161,2%
Intézmény Viola Óvoda Virág Óvoda
Rovat megnevezése 2014. eredeti 2015. terv Index % 2014. eredeti 2015. terv Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat -
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 95 634 103 306 108,0% 95 665 99 845 104,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 95 634 103 306 108,0% 95 665 99 845 104,4%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 95 634 103 306 108,0% 95 665 99 845 104,4%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 75 538 81 511 107,9% 75 413 78 658 104,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 75 538 81 511 107,9% 75 413 78 658 104,3%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 096 21 770 108,3% 20 252 21 162 104,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 20 096 21 770 108,3% 20 252 21 162 104,5%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 25 25
ebből: állami feladat
kötelező feladat 25 25
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 95 634 103 306 108,0% 95 665 99 845 104,4%
Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 100,0% 32,00 32,00 100,0%
Intézmény Óvodák összesen
Rovat megnevezése 2014. eredeti 2015. terv Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat - -
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 1 617 290 1 743 959 107,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 617 290 1 743 959 107,8%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 1 617 290 1 743 959 107,8%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 1 274 992 1 374 455 107,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 274 992 1 374 455 107,8%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 342 298 369 029 107,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 342 298 369 029 107,8%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 475
ebből: állami feladat
kötelező feladat 475
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 1 617 290 1 743 959 107,8%
Költségvetési létszámkeret 557,75 550,00 98,6%

2.a.2. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai

eFt-ban
Intézmény Piac és Vásárcsarnok Szociális Intézmény
Rovat megnevezése 2014. eredeti 2015. terv Index % 2014. eredeti 2015. terv Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 32 822 0,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 32 822 0,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök 35 385
ebből: állami feladat
kötelező feladat 35 385
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 359 483 345 779 96,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 359 483 345 779 96,2%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 32 822 35 385 107,8% 359 483 345 779 96,2%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 25 844 27 815 107,6% 286 064 270 019 94,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 25 844 27 815 107,6% 286 064 270 019 94,4%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 978 7 510 107,6% 73 419 75 460 102,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 6 978 7 510 107,6% 73 419 75 460 102,8%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 60 300
ebből: állami feladat
kötelező feladat 60 300
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 32 822 35 385 107,8% 359 483 345 779 96,2%
Költségvetési létszámkeret 14,00 14,00 100,0% 148,00 148,00 100,0%
Intézmény Újpesti Bölcsődék Intézménye Gazdasági Intézmény Központ
Rovat megnevezése 2014. eredeti 2015. terv Index % 2014. eredeti 2015. terv Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 19 147 0,0% 711 619 793 206 111,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 19 147 0,0% 711 619 793 206 111,5%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök 24 000
ebből: állami feladat
kötelező feladat 24 000
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 465 562 502 223 107,9% 2 344 982 2 673 949 114,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 465 562 502 223 107,9% 2 344 982 2 673 949 114,0%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 484 709 526 223 108,6% 3 056 601 3 467 155 113,4%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 382 661 413 666 108,1% 459 197 458 115 99,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 382 661 413 666 108,1% 459 197 458 115 99,8%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 102 048 112 307 110,1% 118 718 120 856 101,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 102 048 112 307 110,1% 118 718 120 856 101,8%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 250 2 392 326 2 735 685 114,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 250 2 392 326 2 735 685 114,4%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 86 360 138 920 160,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 86 360 138 920 160,9%
önkéntes feladat
8. Felújítások 13 579
ebből: állami feladat
kötelező feladat 13 579
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 484 709 526 223 108,6% 3 056 601 3 467 155 113,4%
Költségvetési létszámkeret 251,00 251,00 100,0% 110,50 110,50 100,0%
Intézmény GI-hez tartozó egyéb int. összesen Gazdasági Intézmény mindösszesen
Rovat megnevezése 2014. eredeti 2015. terv Index % 2014. eredeti 2015. terv Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 51 969 0,0% 1 121 124 1 231 582 109,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 51 969 0,0% 1 121 124 1 231 582 109,9%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök 59 385 59 385
ebből: állami feladat
kötelező feladat 59 385 59 385
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 825 045 848 002 102,8% 4 900 282 5 358 914 109,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 825 045 848 002 102,8% 4 900 282 5 358 914 109,4%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 877 014 907 387 103,5% 6 021 406 6 649 881 110,4%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 694 569 711 500 102,4% 2 428 758 2 544 070 104,7%
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat 694 569 711 500 102,4% 2 428 758 2 544 070 104,7%
önkéntes feladat - -
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 182 445 195 277 107,0% 643 461 685 162 106,5%
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat 182 445 195 277 107,0% 643 461 685 162 106,5%
önkéntes feladat - -
3. Dologi kiadások 610 2 681 688 3 019 026 112,6%
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat 610 2 681 688 3 019 026 112,6%
önkéntes feladat - -
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 900 100,0%
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat 900 900 100,0%
önkéntes feladat - -
5. Egyéb működési célú kiadások 178 662 238 336 133,4%
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat 178 662 238 336 133,4%
önkéntes feladat - -
6. Tartalékok - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
7. Beruházások 87 937 148 808 169,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 87 937 148 808 169,2%
önkéntes feladat
8. Felújítások 13 579
ebből: állami feladat
kötelező feladat 13 579
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 877 014 907 387 103,5% 6 021 406 6 649 881 110,4%
Költségvetési létszámkeret 523,50 523,50 100,0% 1 081,25 1 081,25 100,0%

2.a.2.1. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

e Ft-ban
Intézmény Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi
Tagóvoda
Rovat megnevezése 2014. eredeti 2015. terv Index % 2014. eredeti 2015. terv Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - 127
ebből: állami feladat
kötelező feladat 127
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 2 429 2 693 110,9% 4 212 4 308 102,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 429 2 693 110,9% 4 212 4 308 102,3%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 2 429 2 693 110,9% 4 212 4 435 105,3%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 353 2 403 102,1% 4 212 4 385 104,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 353 2 403 102,1% 4 212 4 385 104,1%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 76 290 381,6% 50
ebből: állami feladat
kötelező feladat 76 290 381,6% 50
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 2 429 2 693 110,9% 4 212 4 435 105,3%
Intézmény Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda Bőrfestő Óvoda
Rovat megnevezése 2014. eredeti 2015. terv Index % 2014. eredeti 2015. terv Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - 305
ebből: állami feladat
kötelező feladat 305
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 2 717 2 798 103,0% 2 262 4 381 193,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 717 2 798 103,0% 2 262 4 381 193,7%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 2 717 2 798 103,0% 2 262 4 686 207,2%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 717 2 528 93,0% 2 262 3 886 171,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 717 2 528 93,0% 2 262 3 886 171,8%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 270 800
ebből: állami feladat
kötelező feladat 270 800
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 2 717 2 798 103,0% 2 262 4 686 207,2%
Intézmény Dalos Ovi Óvoda Deák Óvoda
Rovat megnevezése 2014. eredeti 2015. terv Index % 2014. eredeti 2015. terv Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 335 335 100,0% - 51
ebből: állami feladat
kötelező feladat 335 335 100,0% 51
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 2 135 2 135 100,0% 2 389 2 113 88,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 135 2 135 100,0% 2 389 2 113 88,4%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 2 470 2 470 100,0% 2 389 2 164 90,6%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 470 1 740 70,4% 2 119 1 894 89,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 470 1 740 70,4% 2 119 1 894 89,4%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 730 270 270 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 730 270 270 100,0%
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 2 470 2 470 100,0% 2 389 2 164 90,6%
Intézmény Homoktövis Óvoda JMK Óvoda
Rovat megnevezése 2014. eredeti 2015. terv Index % 2014. eredeti 2015. terv Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 692 692 100,0% - 23
ebből: állami feladat
kötelező feladat 692 692 100,0% 23
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 2 291 1 908 83,3% 2 366 2 564 108,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 291 1 908 83,3% 2 366 2 564 108,4%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 2 983 2 600 87,2% 2 366 2 587 109,3%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 483 2 100 84,6% 2 366 2 337 98,8%
ebből: állami feladat