Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

a közterületi térfigyelő rendszerről

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (6) bekezdésében, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 4. és 18. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendelet hatálya Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területére és az ott működő közterületi térfigyelő rendszerre terjed ki.

(2) E rendelet alkalmazásában térfigyelő rendszer azon műszaki eszközök összessége, amely biztosítja a közterületi képfelvétel jogszabályban előírt módon történő rögzítését, továbbítását és kezelését.

2. § Az Önkormányzat a közbiztonság és a bűnmegelőzés hatékonyságának fokozása, a közterületi rend biztosítása és a lakosság biztonságérzetének növelése, valamint a rendőrség bűnüldöző munkájának segítése érdekében az Önkormányzat közigazgatási területén közterületi térfigyelő rendszert működtet.

3. § *  Az Önkormányzat a térfigyelő rendszer kezelésével a Polgármesteri Hivatal belső egységeként működő Újpesti Önkormányzati Rendészetet és - a Rendőrséggel kötött megállapodás keretében, az abban meghatározott feltételek szerint - a Budapesti IV. kerületi Rendőrkapitányságot bízza meg.

4. § *  A térfigyelő rendszer kezelésére, az azzal készített álló- és mozgókép rögzítésére, tárolására, törlésére, felhasználására, továbbítására, valamint bármely más adatkezelésre a Újpesti Önkormányzati Rendészet és a Rendőrség részéről eljáró személyek a rájuk vonatkozó jogszabályokban, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint a vonatkozó adatvédelmi szabályzatokban foglaltak szerint jogosultak.

5. § A képfelvevők elhelyezésére és a megfigyelt területre vonatkozó adatokat az Önkormányzat honlapján (www.ujpest.hu) közzé kell tenni.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Tahon Róbert
jegyző
Wintermantel Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2015. február 27. napján.

Dr. Tahon Róbert
jegyző