Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2014. évi összevont költségvetéséről és végrehajtás szabályairól szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelye (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1-2. § * 

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

3-4. § * 

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

5-6. § * 

HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

(1) E rendelet a kihirdetést követő első napon lép hatályba.

Dr. Tahon Róbert Wintermantel Zsolt
jegyző polgármester

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2015. május 28. napján.

Dr. Tahon Róbert
jegyző

1.a. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015. (V. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2014.
terv
2014.
I. mód.
2014.
II. mód.
2014.
III. mód.
2014.
IV. mód.
2014.
V. mód.
Index
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
BEVÉTELEK
I. Működési célú támogatások áht-n belülről 4 206 005 5 693 491 5 759 544 5 831 028 5 444 161 5 454 351 129,7%
1. Önkormányzatok működési támogatásai 3 152 002 3 152 002 3 214 509 3 190 321 3 233 670 3 232 670 102,6%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 243 574 243 574 243 574 243 574 243 574 243 574 100,0%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1 672 708 1 672 708 1 672 708 1 672 708 1 670 079 1 670 079 99,8%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 1 125 722 1 125 722 1 125 722 1 049 722 1 084 200 1 083 200 96,2%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 39 715 39 715 39 715 39 715 39 715 39 715 100,0%
Működési célú központosított előirányzatok 70 283 70 283 132 790 82 115 82 114 82 114 116,8%
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 102 487 113 988 113 988
2. Elvonások és befizetések bevételei 462 118 462 118 462 118 462 118 462 118
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei 1 054 003 2 079 371 2 082 917 2 178 589 1 748 373 1 759 563 166,9%
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 641 942 679 293 679 293 695 084 313 495 313 495 48,8%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 2 405 2 405 2 405
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 641 942 679 293 679 293 692 679 311 090 311 090 48,5%
III. Közhatalmi bevételek 9 038 216 9 038 216 9 038 216 9 038 216 9 332 466 9 332 466 103,3%
1. Vagyoni típusú adók 2 850 000 2 850 000 2 850 000 2 850 000 2 936 000 2 936 000 103,0%
Építményadó 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 431 000 2 431 000 103,4%
Magánszemélyek kommunális adója 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 100,0%
Telekadó 450 000 450 000 450 000 450 000 455 000 455 000 101,1%
2. Értékesítési és forgalmi adók 5 853 116 5 853 116 5 853 116 5 853 116 6 058 116 6 058 116 103,5%
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó 5 853 116 5 853 116 5 853 116 5 853 116 6 058 116 6 058 116 103,5%
3. Gépjárműadó 220 000 220 000 220 000 220 000 215 850 215 850 98,1%
4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 45 000 45 000 45 000 45 000 58 400 58 400 129,8%
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 45 000 45 000 45 000 45 000 58 400 58 400 129,8%
5. Egyéb közhatalmi bevételek 70 100 70 100 70 100 70 100 64 100 64 100 91,4%
Igazgatási szolgáltatási díj 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 100,0%
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság 43 000 43 000 43 000 43 000 28 000 28 000 65,1%
Helyi adópótlék, adóbírság 20 000 20 000 20 000 20 000 29 000 29 000 145,0%
Egyéb bírságokat 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 100,0%
IV. Működési bevételek 1 645 012 1 647 890 1 649 825 1 770 855 1 669 588 1 862 081 113,2%
Szolgáltatások ellenértéke 475 892 478 158 479 682 479 933 507 133 510 779 107,3%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke 46 192 46 192 46 192 58 098 58 098 65 687 142,2%
Tulajdonosi bevételek 8 450 8 450 8 450 8 450 21 950 21 500 254,4%
Ellátási díjak 555 114 555 114 555 114 555 114 555 114 535 750 96,5%
Kiszámlázott általános forgalmi adó 261 853 262 465 262 876 262 876 262 876 277 809 106,1%
Általános forgalmi adó visszatérítése 54 000 54 000 54 000 162 873 6 399 113 0,2%
Kamatbevételek 236 000 236 000 236 000 236 000 236 000 236 243 100,1%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 200 200 200 200 200 192 693 96346,5%
Egyéb működési bevételek 7 311 7 311 7 311 7 311 21 818 21 507 294,2%
V. Felhalmozási bevételek 0 0 0 23 700 23 700 23 700
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
VI. Működési célú átvett pénzeszközök 70 000 70 000 70 000 70 040 71 946 74 448 106,4%
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 70 000 70 000 70 000 70 040 71 946 74 448 106,4%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 162 300 162 300 162 300 162 300 10 515 10 515 6,5%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 12 300 12 300 12 300 12 300 10 515 10 515 85,5%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 150 000 150 000 150 000 150 000 0 0 0,0%
VIII. Finanszírozási bevételek 3 656 347 7 395 103 7 395 103 7 395 103 7 395 103 28 911 243 790,7%
Maradvány igénybevétele 3 656 347 7 395 103 7 395 103 7 395 103 7 395 103 1 454 797 39,8%
Értékpapírok bevételei és ÁHB megelőlegezések 27 456 446
A. BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 19 419 822 24 686 293 24 754 281 24 986 326 24 260 974 45 982 299 236,8%
KIADÁSOK
I. Személyi juttatások 4 105 017 4 319 473 4 372 065 4 497 546 4 302 247 4 343 332 105,8%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 050 813 1 102 697 1 120 607 1 156 601 1 134 618 1 139 881 108,5%
III. Dologi kiadások 4 980 583 5 807 475 5 848 722 6 145 327 6 306 033 6 425 553 129,0%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 873 600 879 708 879 708 762 198 732 461 747 660 85,6%
V. Egyéb működési célú kiadások 1 003 627 2 517 233 2 556 987 2 657 628 2 752 590 2 764 533 275,5%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 178 662 179 056 179 056 179 056 179 056 179 056 100,2%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 824 965 2 338 177 2 377 931 2 478 572 2 573 534 2 585 477 313,4%
VI. Tartalékok 4 486 022 5 194 457 3 270 528 2 565 243 2 152 673 2 121 750 47,3%
VII. Beruházások 1 664 252 2 927 364 2 994 254 3 339 677 2 978 534 2 988 303 179,6%
VIII. Felújítások 413 354 805 896 1 983 983 2 121 707 2 103 199 2 102 172 508,6%
IX. Egyéb felhalmozási célú kiadások 842 554 1 131 990 1 727 427 1 740 399 1 798 619 1 798 619 213,5%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 600 107,5%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 834 554 1 123 990 1 719 427 1 732 399 1 790 619 1 790 019 214,5%
X. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 21 550 496
Értékpapírok kiadásai és ÁHB megelőlegezések 21 550 496
B. KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 19 419 822 24 686 293 24 754 281 24 986 326 24 260 974 45 982 299 236,8%
többlet/ hiány 0 0 0 0 0 0 0
Tájékoztató jelleggel
Intézményfinanszírozás 7 183 371 7 183 371 7 450 309 7 540 912 7 528 276 7 571 890 105,4%

1.b. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015. (V. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

eFt-ban
Sor-
sz.
Megnevezés 2014.
terv
2014.
I. mód.
2014.
II. mód.
2014.
III. mód.
2014.
IV. mód.
2014.
V. mód.
Index
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Kiadások
1. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 155 830 5 422 170 5 492 672 5 654 147 5 436 865 5 483 213 106,3%
2. Dologi kiadások 4 980 583 5 807 475 5 848 722 6 145 327 6 306 033 6 425 553 129,0%
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 873 600 879 708 879 708 762 198 732 461 747 660 85,6%
4. Egyéb működési célú kiadások 1 003 627 2 517 233 2 556 987 2 657 628 2 752 590 2 764 533 275,5%
5. Tartalékok 707 914 916 152 776 002 362 719 107 856 76 933 10,9%
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 721 554 15 542 738 15 554 091 15 582 019 15 335 805 15 497 892 121,8%
1. Belső finanszírozási kiadások
2. Külső finanszírozási kiadások 21 550 496
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 0 0 0 0 21 550 496
A. MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 721 554 15 542 738 15 554 091 15 582 019 15 335 805 37 048 388 291,2%
Önkormányzat fejlesztési kiadásai
1. Beruházások 1 664 252 2 927 364 2 994 254 3 339 677 2 978 534 2 988 303 179,6%
2. Felújítások 413 354 805 896 1 983 983 2 121 707 2 103 199 2 102 172 508,6%
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 842 554 1 131 990 1 727 427 1 740 399 1 798 619 1 798 619 213,5%
Tartalékok 3 778 108 4 278 305 2 494 526 2 202 524 2 044 817 2 044 817 54,1%
I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 6 698 268 9 143 555 9 200 190 9 404 307 8 925 169 8 933 911 133,4%
1. Belső finanszírozási kiadások
2. Külső finanszírozási kiadások
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 0 0 0 0 0
B. FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 6 698 268 9 143 555 9 200 190 9 404 307 8 925 169 8 933 911 133,4%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B): 19 419 822 24 686 293 24 754 281 24 986 326 24 260 974 45 982 299 236,8%
Sor-
sz.
Megnevezés 2014.
terv
2014.
I. mód.
2014.
II. mód.
2014.
III. mód.
2014.
IV. mód.
2014.
V. mód.
Index
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Bevételek
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 4 206 005 5 693 491 5 759 544 5 831 028 5 444 161 5 454 351 129,7%
2. Közhatalmi bevételek 9 038 216 9 038 216 9 038 216 9 038 216 9 332 466 9 332 466 103,3%
3. Működési bevételek 1 645 012 1 647 890 1 649 825 1 770 855 1 669 588 1 862 081 113,2%
4. Működési célú átvett pénzeszközök 70 000 70 000 70 000 70 040 71 946 74 448 106,4%
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 14 959 233 16 449 597 16 517 585 16 710 139 16 518 161 16 723 346 111,8%
1. Belső finanszírozási bevételek 1 849 893 1 849 893 1 849 893 1 849 893 1 454 797
2. Külső finanszírozási bevételek 27 456 446
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 0 1 849 893 1 849 893 1 849 893 1 849 893 28 911 243
A. MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 14 959 233 18 299 490 18 367 478 18 560 032 18 368 054 45 634 589 305,1%
Önkormányzat felhalmozási bevételei
1. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 641 942 679 293 679 293 695 084 313 495 313 495 48,8%
2. Felhalmozási bevételek 0 0 0 23 700 23 700 23 700
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 162 300 162 300 162 300 162 300 10 515 10 515 6,5%
I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 804 242 841 593 841 593 881 084 347 710 347 710 43,2%
1. Belső finanszírozási bevételek 3 656 347 5 545 210 5 545 210 5 545 210 5 545 210 0,0%
2. Külső finanszírozási bevételek
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 3 656 347 5 545 210 5 545 210 5 545 210 5 545 210 0 0,0%
B. FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 4 460 589 6 386 803 6 386 803 6 426 294 5 892 920 347 710 7,8%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bev.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B): 19 419 822 24 686 293 24 754 281 24 986 326 24 260 974 45 982 299 236,8%

2. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015. (V. 28.) önkormányzati rendeletéhez

e Ft-ban
Intézmény 1. Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei
Rovat megnevezése 2014. évi
terv
2014. évi
I. mód.
2014. évi
II. mód.
2014. évi
III. mód.
2014. évi
IV. mód.
2014. évi
V. mód.
Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 0 747 922 747 922 813 598 813 563 811 061
- állami feladat
- kötelező feladat 0 747 922 747 922 813 598 813 563 811 061
- önként vállalt feladatok
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
3. Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
4. Működési bevételek 1 121 124 1 124 002 1 125 937 1 126 188 1 151 838 1 151 838 102,7%
- állami feladat
- kötelező feladat 1 121 124 1 124 002 1 125 937 1 126 188 1 151 838 1 151 838
- önként vállalt feladatok
5. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 40 40 2 542
- állami feladat
- kötelező feladat 40 40 40
- önként vállalt feladatok
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok
8. Finanszírozási bevételek 4 900 282 5 070 683 5 326 460 5 538 860 5 557 336 5 558 209 113,4%
- állami feladat
- kötelező feladat 4 900 282 4 900 282 5 156 059 5 368 459 5 386 935 5 387 808
- önként vállalt feladatok 170 401 170 401 170 401 170 401 170 401
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 6 021 406 6 942 607 7 200 319 7 478 686 7 522 777 7 523 650 124,9%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 2 428 758 2 506 579 2 545 935 2 678 270 2 690 161 2 690 352 110,8%
- állami feladat
- kötelező feladat 2 428 758 2 506 579 2 545 935 2 678 270 2 690 161 2 690 352
- önként vállalt feladatok
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 643 461 660 455 675 881 716 231 722 912 723 618 112,5%
- állami feladat
- kötelező feladat 643 461 660 455 675 881 716 231 722 912 723 618
- önként vállalt feladatok
3. Dologi kiadások 2 681 688 3 128 562 3 112 240 3 036 184 2 986 460 2 989 580 111,5%
- állami feladat
- kötelező feladat 2 681 688 3 128 562 3 112 240 3 036 184 2 986 460 2 989 580
- önként vállalt feladatok
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 900 900 900 900 900 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 900 900 900 900 900 900
- önként vállalt feladatok
5. Egyéb működési célú kiadások 178 662 455 770 455 770 498 666 522 719 522 786 292,6%
- állami feladat
- kötelező feladat 178 662 455 770 455 770 498 666 522 719 522 786
- önként vállalt feladatok
6. Tartalékok
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
7. Beruházások 87 937 167 149 219 048 277 595 313 094 309 349 351,8%
- állami feladat
- kötelező feladat 87 937 167 149 219 048 277 595 313 094 309 349
- önként vállalt feladatok
8. Felújítások 23 192 190 545 270 840 286 531 287 065
- állami feladat
- kötelező feladat 23 192 190 545 270 840 286 531 287 065
- önként vállalt feladatok
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
10. Finanszírozási kiadások
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 6 021 406 6 942 607 7 200 319 7 478 686 7 522 777 7 523 650 124,9%
C. Költségvetési létszámkeret 1 065,50 1 065,50 1 059,50 1 081,25 1 081,25 1 081,25 101,5%
Intézmény 2. Szociális Foglalkoztató
Rovat megnevezése 2014. évi
terv
2014. évi
I. mód.
2014. évi
II. mód.
2014. évi
III. mód.
2014. évi
IV. mód.
2014. évi
V. mód.
Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 0 527 527 527 527 527
- állami feladat
- kötelező feladat 0 527 527 527 527 527
- önként vállalt feladatok
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
3. Közhatalmi bevételek
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
4. Működési bevételek 29 210 29 210 29 210 29 210 30 210 30 210 103,4%
- állami feladat
- kötelező feladat 29 210 29 210 29 210 29 210 30 210 30 210
- önként vállalt feladatok
5. Felhalmozási bevételek
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
6. Működési célú átvett pénzeszközök
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
8. Finanszírozási bevételek 110 142 115 816 117 744 120 154 121 828 121 828 110,6%
- állami feladat
- kötelező feladat 110 142 110 142 112 070 114 480 116 154 116 154
- önként vállalt feladatok 5 674 5 674 5 674 5 674 5 674
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 139 352 145 553 147 481 149 891 152 565 152 565 109,5%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 92 655 92 655 94 173 96 071 97 389 97 389 105,1%
- állami feladat
- kötelező feladat 92 655 92 655 94 173 96 071 97 389 97 389
- önként vállalt feladatok
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 25 100 25 100 25 510 26 022 26 378 26 378 105,1%
- állami feladat
- kötelező feladat 25 100 25 100 25 510 26 022 26 378 26 378
- önként vállalt feladatok
3. Dologi kiadások 21 597 22 822 22 822 22 822 23 822 23 822 110,3%
- állami feladat
- kötelező feladat 21 597 22 822 22 822 22 822 23 822 23 822
- önként vállalt feladatok
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
5. Egyéb működési célú kiadások 4 976 4 976 4 976 4 976 4 976
- állami feladat
- kötelező feladat 4 976 4 976 4 976 4 976 4 976
- önként vállalt feladatok
6. Tartalékok
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
7. Beruházások
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
8. Felújítások 0 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
10. Finanszírozási kiadások
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 139 352 145 553 147 481 149 891 152 565 152 565 109,5%
C. Költségvetési létszámkeret 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 100,0%
Intézmény 3. Újpesti Kulturális Központ
Rovat megnevezése 2014. évi
terv
2014. évi
I. mód.
2014. évi
II. mód.
2014. évi
III. mód.
2014. évi
IV. mód.
2014. évi
V. mód.
Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 0 3 881 3 881 7 398 7 398 7 398
- állami feladat
- kötelező feladat 0 3 881 3 881 7 398 7 398 7 398
- önként vállalt feladatok
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
3. Közhatalmi bevételek
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
4. Működési bevételek 91 440 91 440 91 440 91 440 91 440 91 440 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 91 440 91 440 91 440 91 440 91 440 91 440
- önként vállalt feladatok
5. Felhalmozási bevételek
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
6. Működési célú átvett pénzeszközök
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
8. Finanszírozási bevételek 229 120 240 620 246 171 281 858 283 483 283 483 123,7%
- állami feladat
- kötelező feladat 229 120 229 120 234 671 270 358 271 983 271 983
- önként vállalt feladatok 11 500 11 500 11 500 11 500 11 500
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 320 560 335 941 341 492 380 696 382 321 382 321 119,3%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 148 575 149 803 152 868 165 659 166 545 166 545 112,1%
- állami feladat
- kötelező feladat 148 575 149 803 152 868 165 659 166 545 166 545
- önként vállalt feladatok
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 40 237 40 524 41 329 44 699 44 934 44 934 111,7%
- állami feladat
- kötelező feladat 40 237 40 524 41 329 44 699 44 934 44 934
- önként vállalt feladatok
3. Dologi kiadások 131 748 142 384 144 065 156 703 151 097 151 097 114,7%
- állami feladat
- kötelező feladat 131 748 142 384 144 065 156 703 151 097 151 097
- önként vállalt feladatok
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
5. Egyéb működési célú kiadások 3 230 3 230 3 230 3 230 3 230
- állami feladat
- kötelező feladat 3 230 3 230 3 230 3 230 3 230
- önként vállalt feladatok
6. Tartalékok
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
7. Beruházások 10 405 16 515 16 515
- állami feladat
- kötelező feladat 10 405 16 515 16 515
- önként vállalt feladatok
8. Felújítások 0 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
10. Finanszírozási kiadások
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 320 560 335 941 341 492 380 696 382 321 382 321 119,3%
C. Költségvetési létszámkeret 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 100,0%
Intézmény 4. Polgármesteri Hivatal
Rovat megnevezése 2014. évi
terv
2014. évi
I. mód.
2014. évi
II. mód.
2014. évi
III. mód.
2014. évi
IV. mód.
2014. évi
V. mód.
Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 24 507 297 003 298 711 325 190 325 190 325 190 1326,9%
- állami feladat 24 507 25 399 27 107 53 586 53 586 53 586
- kötelező feladat 0 271 604 271 604 271 604 271 604 271 604
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
3. Közhatalmi bevételek 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
4. Működési bevételek 2 271 2 271 2 271 2 271 2 271 2 271 100,0%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700
- önként vállalt feladatok 571 571 571 571 571 571
5. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
8. Finanszírozási bevételek 1 943 827 1 996 749 2 000 431 1 840 537 1 806 126 1 848 867 95,1%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 1 943 827 1 943 827 1 947 509 1 787 615 1 753 204 1 795 945
- önként vállalt feladatok 52 922 52 922 52 922 52 922 52 922
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 1 972 705 2 298 123 2 303 513 2 170 098 2 135 687 2 178 428 110,4%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 897 380 1 012 994 1 017 807 975 909 979 008 1 037 212 115,6%
- állami feladat 15 010 15 910 16 901 33 764 34 513 34 513
- kötelező feladat 802 110 916 824 920 646 861 811 864 161 922 365
- önként vállalt feladatok 80 260 80 260 80 260 80 334 80 334 80 334
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 260 909 292 191 293 428 282 938 283 253 270 500 103,7%
- állami feladat 4 053 4 339 4 651 10 097 10 097 10 097
- kötelező feladat 256 856 287 852 288 777 272 841 273 156 260 403
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
3. Dologi kiadások 276 042 276 148 275 294 292 514 292 100 289 390 104,8%
- állami feladat 5 444 5 150 5 555 9 725 8 976 8 976
- kötelező feladat 261 333 261 733 260 474 273 281 273 616 270 906
- önként vállalt feladatok 9 265 9 265 9 265 9 508 9 508 9 508
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 461 200 461 200 461 200 366 200 328 789 328 789 71,3%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 461 200 461 200 461 200 366 200 328 789 328 789
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
5. Egyéb működési célú kiadások 0 178 416 178 416 178 431 178 431 178 431
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 178 416 178 416 178 416 178 416 178 416
- önként vállalt feladatok 0 0 0 15 15 15
6. Tartalékok 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
7. Beruházások 77 174 77 174 77 368 74 106 74 106 74 106 96,0%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 77 174 77 174 77 368 74 106 74 106 74 106
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
8. Felújítások 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
10. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 1 972 705 2 298 123 2 303 513 2 170 098 2 135 687 2 178 428 110,4%
C. Költségvetési létszámkeret 218,00 218,00 218,00 218,00 208,00 208,00 95,4%
Intézmény Intézmények összesen
Rovat megnevezése 2014. évi
terv
2014. évi
I. mód.
2014. évi
II. mód.
2014. évi
III. mód.
2014. évi
IV. mód.
2014. évi
V. mód.
Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 24 507 1 049 333 1 051 041 1 146 713 1 146 678 1 144 176 4668,8%
- állami feladat 24 507 25 399 27 107 53 586 53 586 53 586
- kötelező feladat 0 1 023 934 1 023 934 1 093 127 1 093 092 1 090 590
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
3. Közhatalmi bevételek 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
4. Működési bevételek 1 244 045 1 246 923 1 248 858 1 249 109 1 275 759 1 275 759 102,5%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 1 243 474 1 246 352 1 248 287 1 248 538 1 275 188 1 275 188
- önként vállalt feladatok 571 571 571 571 571 571
5. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 40 40 2 542
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 40 40 40
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
8. Finanszírozási bevételek 7 183 371 7 423 868 7 690 806 7 781 409 7 768 773 7 812 387 108,8%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 7 183 371 7 183 371 7 450 309 7 540 912 7 528 276 7 571 890
- önként vállalt feladatok 0 240 497 240 497 240 497 240 497 240 497
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 8 454 023 9 722 224 9 992 805 10 179 371 10 193 350 10 236 964 121,1%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 3 567 368 3 762 031 3 810 783 3 915 909 3 933 103 3 991 498 111,9%
- állami feladat 15 010 15 910 16 901 33 764 34 513 34 513
- kötelező feladat 3 472 098 3 665 861 3 713 622 3 801 811 3 818 256 3 876 651
- önként vállalt feladatok 80 260 80 260 80 260 80 334 80 334 80 334
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 969 707 1 018 270 1 036 148 1 069 890 1 077 477 1 065 430 109,9%
- állami feladat 4 053 4 339 4 651 10 097 10 097 10 097
- kötelező feladat 965 654 1 013 931 1 031 497 1 059 793 1 067 380 1 055 333
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
3. Dologi kiadások 3 111 075 3 569 916 3 554 421 3 508 223 3 453 479 3 453 889 111,0%
- állami feladat 5 444 5 150 5 555 9 725 8 976 8 976
- kötelező feladat 3 096 366 3 555 501 3 539 601 3 488 990 3 434 995 3 435 405
- önként vállalt feladatok 9 265 9 265 9 265 9 508 9 508 9 508
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 462 100 462 100 462 100 367 100 329 689 329 689 71,3%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 462 100 462 100 462 100 367 100 329 689 329 689
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
5. Egyéb működési célú kiadások 178 662 642 392 642 392 685 303 709 356 709 423 397,1%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 178 662 642 392 642 392 685 288 709 341 709 408
- önként vállalt feladatok 0 0 0 15 15 15
6. Tartalékok 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
7. Beruházások 165 111 244 323 296 416 362 106 403 715 399 970 242,2%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 165 111 244 323 296 416 362 106 403 715 399 970
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
8. Felújítások 0 23 192 190 545 270 840 286 531 287 065
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 23 192 190 545 270 840 286 531 287 065
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
10. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 8 454 023 9 722 224 9 992 805 10 179 371 10 193 350 10 236 964 121,1%
C. Költségvetési létszámkeret 1 428,50 1 428,50 1 422,50 1 444,25 1 434,25 1 434,25 100,4%
Intézmény 5. Önkormányzat
Rovat megnevezése 2014. évi
terv
2014. évi
I. mód.
2014. évi
II. mód.
2014. évi
III. mód.
2014. évi
IV. mód.
2014. évi
V. mód.
Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 4 181 498 4 644 158 4 708 503 4 684 315 4 297 483 4 310 175 103,1%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 3 796 169 4 258 681 4 321 188 4 297 000 4 091 274 4 093 286
- önként vállalt feladatok 385 329 385 477 387 315 387 315 206 209 216 889
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 641 942 679 293 679 293 695 084 313 495 313 495 48,8%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 257 192 257 192 257 192 270 578 273 858 273 858
- önként vállalt feladatok 384 750 422 101 422 101 424 506 39 637 39 637
3. Közhatalmi bevételek 9 036 116 9 036 116 9 036 116 9 036 116 9 330 366 9 330 366 103,3%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 9 036 116 9 036 116 9 036 116 9 036 116 9 330 366 9 330 366
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
4. Működési bevételek 400 967 400 967 400 967 521 746 393 829 586 322 146,2%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 10 810 10 810 10 810 29 115 57 122 57 122
- önként vállalt feladatok 390 157 390 157 390 157 492 631 336 707 529 200
5. Felhalmozási bevételek 0 0 0 23 700 23 700 23 700
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 23 700 23 700 23 700
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
6. Működési célú átvett pénzeszközök 70 000 70 000 70 000 70 000 71 906 71 906
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 70 000 70 000 70 000 70 000 71 906 71 906
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 162 300 162 300 162 300 162 300 10 515 10 515 6,5%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 150 000 150 000 150 000 150 000 0 0
- önként vállalt feladatok 12 300 12 300 12 300 12 300 10 515 10 515
8. Finanszírozási bevételek 3 656 347 7 154 606 7 154 606 7 154 606 7 154 606 28 670 746
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 3 656 347 7 154 606 7 154 606 7 154 606 7 154 606 28 670 746
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 18 149 170 22 147 440 22 211 785 22 347 867 21 595 900 43 317 225 238,7%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 537 649 557 442 561 282 581 637 369 144 351 834 65,4%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 515 794 521 868 521 868 527 322 306 972 287 992
- önként vállalt feladatok 21 855 35 574 39 414 54 315 62 172 63 842
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 81 106 84 427 84 459 86 711 57 141 74 451 91,8%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 78 931 78 931 78 931 79 923 49 580 66 890
- önként vállalt feladatok 2 175 5 496 5 528 6 788 7 561 7 561
3. Dologi kiadások 1 869 508 2 237 559 2 294 301 2 637 104 2 852 554 2 971 664 159,0%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 1 547 726 1 623 891 1 639 737 1 753 822 1 915 065 2 050 591
- önként vállalt feladatok 321 782 613 668 654 564 883 282 937 489 921 073
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 411 500 417 608 417 608 395 098 402 772 417 971 101,6%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 411 500 417 608 417 608 395 098 402 772 417 971
5. Egyéb működési célú kiadások 824 965 1 874 841 1 914 595 1 972 325 2 043 234 2 055 110 249,1%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 469 000 1 504 346 1 513 346 1 553 662 1 569 388 1 577 206
- önként vállalt feladatok 355 965 370 495 401 249 418 663 473 846 477 904
6. Tartalékok 4 486 022 5 194 457 3 270 528 2 565 243 2 152 673 2 121 750 47,3%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 4 486 022 5 194 457 3 270 528 2 565 243 2 152 673 2 121 750
7. Beruházások 1 499 141 2 683 041 2 697 838 2 977 571 2 574 819 2 588 333 172,7%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 728 174 1 701 900 1 711 293 1 932 524 1 755 174 1 768 688
- önként vállalt feladatok 770 967 981 141 986 545 1 045 047 819 645 819 645
8. Felújítások 413 354 782 704 1 793 438 1 850 867 1 816 668 1 815 107 439,1%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 286 354 699 020 1 709 754 1 767 183 1 733 984 1 732 423
- önként vállalt feladatok 127 000 83 684 83 684 83 684 82 684 82 684
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások 842 554 1 131 990 1 727 427 1 740 399 1 798 619 1 798 619 213,5%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 394 490 406 145 958 182 969 404 951 904 951 304
- önként vállalt feladatok 448 064 725 845 769 245 770 995 846 715 847 315
10. Finanszírozási kiadások 7 183 371 7 183 371 7 450 309 7 540 912 7 528 276 29 122 386 405,4%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 7 183 371 7 183 371 7 450 309 7 540 912 7 528 276 29 122 386
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 18 149 170 22 147 440 22 211 785 22 347 867 21 595 900 43 317 225 238,7%
C. Költségvetési létszámkeret 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 100,0%
Intézmény Kerületi szintű konszolidált főösszegek
Rovat megnevezése 2014. évi
terv
2014. évi
I. mód.
2014. évi
II. mód.
2014. évi
III. mód.
2014. évi
IV. mód.
2014. évi
V. mód.
Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 4 206 005 5 693 491 5 759 544 5 831 028 5 444 161 5 454 351 129,7%
- állami feladat 24 507 25 399 27 107 53 586 53 586 53 586
- kötelező feladat 3 796 169 5 282 615 5 345 122 5 390 127 5 184 366 5 183 876
- önként vállalt feladatok 385 329 385 477 387 315 387 315 206 209 216 889
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 641 942 679 293 679 293 695 084 313 495 313 495 48,8%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 257 192 257 192 257 192 270 578 273 858 273 858
- önként vállalt feladatok 384 750 422 101 422 101 424 506 39 637 39 637
3. Közhatalmi bevételek 9 038 216 9 038 216 9 038 216 9 038 216 9 332 466 9 332 466 103,3%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 9 038 216 9 038 216 9 038 216 9 038 216 9 332 466 9 332 466
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
4. Működési bevételek 1 645 012 1 647 890 1 649 825 1 770 855 1 669 588 1 862 081 113,2%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 1 254 284 1 257 162 1 259 097 1 277 653 1 332 310 1 332 310
- önként vállalt feladatok 390 728 390 728 390 728 493 202 337 278 529 771
5. Felhalmozási bevételek 0 0 0 23 700 23 700 23 700 0,0%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 23 700 23 700 23 700
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
6. Működési célú átvett pénzeszközök 70 000 70 000 70 000 70 040 71 946 74 448
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 40 40 40
- önként vállalt feladatok 70 000 70 000 70 000 70 000 71 906 71 906
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 162 300 162 300 162 300 162 300 10 515 10 515 6,5%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 150 000 150 000 150 000 150 000 0 0
- önként vállalt feladatok 12 300 12 300 12 300 12 300 10 515 10 515
8. Finanszírozási bevételek 3 656 347 7 395 103 7 395 103 7 395 103 7 395 103 28 911 243
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok 3 656 347 7 395 103 7 395 103 7 395 103 7 395 103 28 911 243
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 19 419 822 24 686 293 24 754 281 24 986 326 24 260 974 45 982 299 236,8%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 4 105 017 4 319 473 4 372 065 4 497 546 4 302 247 4 343 332 105,8%
- állami feladat 15 010 15 910 16 901 33 764 34 513 34 513
- kötelező feladat 3 987 892 4 187 729 4 235 490 4 329 133 4 125 228 4 164 643
- önként vállalt feladatok 102 115 115 834 119 674 134 649 142 506 144 176
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 050 813 1 102 697 1 120 607 1 156 601 1 134 618 1 139 881 108,5%
- állami feladat 4 053 4 339 4 651 10 097 10 097 10 097
- kötelező feladat 1 044 585 1 092 862 1 110 428 1 139 716 1 116 960 1 122 223
- önként vállalt feladatok 2 175 5 496 5 528 6 788 7 561 7 561
3. Dologi kiadások 4 980 583 5 807 475 5 848 722 6 145 327 6 306 033 6 425 553 129,0%
- állami feladat 5 444 5 150 5 555 9 725 8 976 8 976
- kötelező feladat 4 644 092 5 179 392 5 179 338 5 242 812 5 350 060 5 485 996
- önként vállalt feladatok 331 047 622 933 663 829 892 790 946 997 930 581
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 873 600 879 708 879 708 762 198 732 461 747 660 85,6%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 462 100 462 100 462 100 367 100 329 689 329 689
- önként vállalt feladatok 411 500 417 608 417 608 395 098 402 772 417 971
5. Egyéb működési célú kiadások 1 003 627 2 517 233 2 556 987 2 657 628 2 752 590 2 764 533 275,5%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 647 662 2 146 738 2 155 738 2 238 950 2 278 729 2 286 614
- önként vállalt feladatok 355 965 370 495 401 249 418 678 473 861 477 919
6. Tartalékok 4 486 022 5 194 457 3 270 528 2 565 243 2 152 673 2 121 750 47,3%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 4 486 022 5 194 457 3 270 528 2 565 243 2 152 673 2 121 750
7. Beruházások 1 664 252 2 927 364 2 994 254 3 339 677 2 978 534 2 988 303 179,6%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 893 285 1 946 223 2 007 709 2 294 630 2 158 889 2 168 658
- önként vállalt feladatok 770 967 981 141 986 545 1 045 047 819 645 819 645
8. Felújítások 413 354 805 896 1 983 983 2 121 707 2 103 199 2 102 172 508,6%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 286 354 722 212 1 900 299 2 038 023 2 020 515 2 019 488
- önként vállalt feladatok 127 000 83 684 83 684 83 684 82 684 82 684
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások 842 554 1 131 990 1 727 427 1 740 399 1 798 619 1 798 619 213,5%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 394 490 406 145 958 182 969 404 951 904 951 304
- önként vállalt feladatok 448 064 725 845 769 245 770 995 846 715 847 315
10. Finanszírozási kiadások 21 550 496
- állami feladat
- kötelező feladat 21 550 496
- önként vállalt feladatok 0
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 19 419 822 24 686 293 24 754 281 24 986 326 24 260 974 45 982 299 236,8%
C. Költségvetési létszámkeret 1 678,50 1 678,50 1 672,50 1 694,25 1 684,25 1 684,25 100,3%

2.a.1. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015. (V. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

eFt-ban
Intézmény Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda
Rovat megnevezése 2014. évi
eredeti
2014. évi
I. mód
2014. évi
II. mód
2014. évi
III. mód
2014. évi
IV. mód
2014. évi
V. mód
Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 2 045 2 045 2 045 2 045 2 045
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 045 2 045 2 045 2 045 2 045
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 1 1 1
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 1 1
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 106 717 108 537 109 452 114 728 114 795 114 795 107,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 106 717 106 717 107 632 112 908 112 975 112 975 105,9%
önkéntes feladat 1 820 1 820 1 820 1 820 1 820
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 106 717 110 582 111 497 116 774 116 841 116 841 109,5%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 84 141 85 993 86 951 91 106 91 031 91 031 108,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 84 141 85 993 86 951 91 106 91 031 91 031 108,2%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 576 22 884 23 327 24 448 24 578 24 578 108,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 22 576 22 884 23 327 24 448 24 578 24 578 108,9%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 539 53 54 66 66
ebből: állami feladat
kötelező feladat 539 53 54 66 66
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 1 166 1 166 1 166 1 166 1 166
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 166 1 166 1 166 1 166 1 166
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 106 717 110 582 111 497 116 774 116 841 116 841 109,5%
C. Költségvetési létszámkeret 36,50 36,50 36,50 36,50 36,50 36,50 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 100,0%
technikai létszámkeret 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 100,0%
Intézmény Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
Rovat megnevezése 2014. évi
eredeti
2014. évi
I. mód
2014. évi
II. mód
2014. évi
III. mód
2014. évi
IV. mód
2014. évi
V. mód
Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 1 859 1 859 1 859 1 859 1 859
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 859 1 859 1 859 1 859 1 859
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - 1 1 1
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 1 1
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 175 654 175 654 176 230 181 209 180 634 180 634 102,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 175 654 175 654 176 230 181 209 180 634 180 634 102,8%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 175 654 177 513 178 089 183 069 182 494 182 494 103,9%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 138 356 138 356 139 057 142 977 141 393 141 393 102,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 138 356 138 356 139 057 142 977 141 393 141 393 102,2%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 37 298 37 298 37 423 38 482 39 491 39 491 105,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 37 298 37 298 37 423 38 482 39 491 39 491 105,9%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 318 68 69 69 69
ebből: állami feladat
kötelező feladat 318 68 69 69 69
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 1 541 1 541 1 541 1 541 1 541
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 541 1 541 1 541 1 541 1 541
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 175 654 177 513 178 089 183 069 182 494 182 494 103,9%
C. Költségvetési létszámkeret 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 100,0%
technikai létszámkeret 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 100,0%
Intézmény Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda
Rovat megnevezése 2014. évi
eredeti
2014. évi
I. mód
2014. évi
II. mód
2014. évi
III. mód
2014. évi
IV. mód
2014. évi
V. mód
Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 2 990 2 990 2 990 2 990 2 990
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 990 2 990 2 990 2 990 2 990
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - 2 2 2
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 2 2
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 111 984 113 062 113 326 118 506 118 557 118 557 105,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 111 984 111 984 112 248 117 428 117 479 117 479 104,9%
önkéntes feladat 1 078 1 078 1 078 1 078 1 078
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 111 984 116 052 116 316 121 498 121 549 121 549 108,5%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 88 329 89 942 90 378 94 456 94 188 94 188 106,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 88 329 89 942 90 378 94 456 94 188 94 188 106,6%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 23 655 24 065 24 183 25 285 25 604 25 604 108,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 23 655 24 065 24 183 25 285 25 604 25 604 108,2%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 342 52 54 54 54
ebből: állami feladat
kötelező feladat 342 52 54 54 54
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 1 703 1 703 1 703 1 703 1 703
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 703 1 703 1 703 1 703 1 703
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 111 984 116 052 116 316 121 498 121 549 121 549 108,5%
C. Költségvetési létszámkeret 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 100,0%
technikai létszámkeret 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 100,0%
Intézmény Bőrfestő Óvoda
Rovat megnevezése 2014. évi
eredeti
2014. évi
I. mód
2014. évi
II. mód
2014. évi
III. mód
2014. évi
IV. mód
2014. évi
V. mód
Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 530 530 530 530 530
ebből: állami feladat
kötelező feladat 530 530 530 530 530
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - 2 2 2
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 2 2
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 92 706 92 833 93 282 114 184 120 175 120 175 129,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 92 706 92 706 93 155 114 057 120 048 120 048 129,5%
önkéntes feladat 127 127 127 127 127
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 92 706 93 363 93 812 114 716 120 707 120 707 130,2%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 73 041 73 047 73 473 89 964 94 682 94 667 129,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 73 041 73 047 73 473 89 964 94 682 94 667 129,6%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19 665 19 665 19 768 24 179 25 452 25 467 129,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 19 665 19 665 19 768 24 179 25 452 25 467 129,5%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 123 43 45 45 45
ebből: állami feladat
kötelező feladat 123 43 45 45 45
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 528 528 528 528 528
ebből: állami feladat
kötelező feladat 528 528 528 528 528
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 92 706 93 363 93 812 114 716 120 707 120 707 130,2%
C. Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 32,00 61,00 61,00 61,00 190,6%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 33,00 33,00 33,00 194,1%
technikai létszámkeret 15,00 15,00 15,00 28,00 28,00 28,00 186,7%
Intézmény Dalos Ovi Óvoda
Rovat megnevezése 2014. évi
eredeti
2014. évi
I. mód
2014. évi
II. mód
2014. évi
III. mód
2014. évi
IV. mód
2014. évi
V. mód
Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 1 097 1 097 1 097 1 097 1 097
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 097 1 097 1 097 1 097 1 097
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 1 1 1
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 1 1
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 94 574 94 574 94 907 97 701 97 470 97 470 103,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 94 574 94 574 94 907 97 701 97 470 97 470 103,1%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 94 574 95 671 96 004 98 799 98 568 98 568 104,2%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 74 499 74 509 74 863 77 063 76 482 76 482 102,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 74 499 74 509 74 863 77 063 76 482 76 482 102,7%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 075 20 075 20 154 20 748 21 053 21 053 104,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 20 075 20 075 20 154 20 748 21 053 21 053 104,9%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 141 41 42 87 87
ebből: állami feladat
kötelező feladat 141 41 42 87 87
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 946 946 946 946 946
ebből: állami feladat
kötelező feladat 946 946 946 946 946
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 94 574 95 671 96 004 98 799 98 568 98 568 104,2%
C. Költségvetési létszámkeret 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0%
Intézmény Deák Óvoda
Rovat megnevezése 2014. évi
eredeti
2014. évi
I. mód
2014. évi
II. mód
2014. évi
III. mód
2014. évi
IV. mód
2014. évi
V. mód
Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 2 032 2 032 4 534 4 534 2 032
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 032 2 032 4 534 4 534 2 032
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - 2 2 2
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 2 2
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - 2 502
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 502
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 94 241 96 070 96 968 101 193 101 567 101 686 107,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 94 241 94 241 95 139 99 364 99 738 99 857 106,0%
önkéntes feladat 1 829 1 829 1 829 1 829 1 829
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 94 241 98 102 99 000 105 729 106 103 106 222 112,7%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 74 279 76 064 76 579 81 242 81 136 81 136 109,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 74 279 76 064 76 579 81 242 81 136 81 136 109,2%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19 962 20 255 20 378 21 599 21 929 21 929 109,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 19 962 20 255 20 378 21 599 21 929 21 929 109,9%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások - 233 27 872 1 022 1 074
ebből: állami feladat
kötelező feladat - 233 27 872 1 022 1 074
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 2 016 2 016 2 016 2 016 2 083
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 016 2 016 2 016 2 016 2 083
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 94 241 98 102 99 000 105 729 106 103 106 222 112,7%
C. Költségvetési létszámkeret 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 100,0%
Intézmény Homoktövis Óvoda
Rovat megnevezése 2014. évi
eredeti
2014. évi
I. mód
2014. évi
II. mód
2014. évi
III. mód
2014. évi
IV. mód
2014. évi
V. mód
Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 356 356 356 356 356
ebből: állami feladat
kötelező feladat 356 356 356 356 356
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 1 1 1
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 1 1
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 95 204 95 228 95 779 98 766 98 898 98 898 103,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 95 204 95 204 95 755 98 742 98 874 98 874 103,9%
önkéntes feladat 24 24 24 24 24
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 95 204 95 584 96 135 99 123 99 255 99 255 104,3%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 74 964 75 033 75 481 77 833 77 937 77 937 104,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 74 964 75 033 75 481 77 833 77 937 77 937 104,0%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 240 20 257 20 360 20 995 21 018 21 018 103,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 20 240 20 257 20 360 20 995 21 018 21 018 103,8%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 39 39 40 45 45
ebből: állami feladat
kötelező feladat 39 39 40 45 45
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 255 255 255 255 255
ebből: állami feladat
kötelező feladat 255 255 255 255 255
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 95 204 95 584 96 135 99 123 99 255 99 255 104,3%
C. Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 100,0%
Intézmény JMK Óvoda
Rovat megnevezése 2014. évi
eredeti
2014. évi
I. mód
2014. évi
II. mód
2014. évi
III. mód
2014. évi
IV. mód
2014. évi
V. mód
Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 4 403 4 403 4 403 4 403 4 403
ebből: állami feladat
kötelező feladat 4 403 4 403 4 403 4 403 4 403
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 1 1 1
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 1 1
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 93 589 96 123 96 062 98 640 98 732 98 732 105,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 93 589 93 589 93 528 96 106 96 198 96 198 102,8%
önkéntes feladat 2 534 2 534 2 534 2 534 2 534
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 93 589 100 526 100 465 103 044 103 136 103 136 110,2%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 73 692 76 832 77 112 79 142 78 917 78 917 107,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 73 692 76 832 77 112 79 142 78 917 78 917 107,1%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19 897 20 644 20 888 21 436 21 729 21 729 109,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 19 897 20 644 20 888 21 436 21 729 21 729 109,2%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 636 51 52 76 76
ebből: állami feladat
kötelező feladat 636 51 52 76 76
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 93 589 100 526 100 465 103 044 103 136 103 136 110,2%
C. Költségvetési létszámkeret 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 100,0%
Intézmény Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda
Rovat megnevezése 2014. évi
eredeti
2014. évi
I. mód
2014. évi
II. mód
2014. évi
III. mód
2014. évi
IV. mód
2014. évi
V. mód
Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 1 280 1 280 1 280 1 280 1 280
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 280 1 280 1 280 1 280 1 280
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - 2 2 2
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 2 2
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 152 098 154 436 155 859 161 163 161 498 161 498 106,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 152 098 152 098 153 521 158 825 159 160 159 160 104,6%
önkéntes feladat 2 338 2 338 2 338 2 338 2 338
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 152 098 155 716 157 139 162 445 162 780 162 780 107,0%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 120 025 122 733 124 022 128 199 128 462 128 462 107,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 120 025 122 733 124 022 128 199 128 462 128 462 107,0%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32 073 32 777 33 031 34 158 34 222 34 222 106,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 32 073 32 777 33 031 34 158 34 222 34 222 106,7%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 171 51 53 61 61
ebből: állami feladat
kötelező feladat 171 51 53 61 61
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 35 35 35 35 35
ebből: állami feladat
kötelező feladat 35 35 35 35 35
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 152 098 155 716 157 139 162 445 162 780 162 780 107,0%
C. Költségvetési létszámkeret 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 100,0%
technikai létszámkeret 23,50 23,50 23,50 23,50 23,50 23,50 100,0%
Intézmény Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda
Rovat megnevezése 2014. évi
eredeti
2014. évi
I. mód
2014. évi
II. mód
2014. évi
III. mód
2014. évi
IV. mód
2014. évi
V. mód
Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 2 882 2 882 2 882 2 882 2 882
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 882 2 882 2 882 2 882 2 882
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - 5 5 5 -
ebből: állami feladat
kötelező feladat 5 5 5
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvet