Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2014. évi összevont költségvetésének zárszámadásáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelye (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2014. évi Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet végrehajtását:

Költségvetési kiadások teljesítésének főösszegét 20 080 663 eFt-ban
Finanszírozási kiadások teljesítésének főösszegét 21 475 461 eFt-ban
Költségvetési és finanszírozási kiadások teljesítésének főösszegét 41 556 124 eFt-ban
Költségvetési bevételek teljesítésének főösszegét 17 238 325 eFt-ban
Finanszírozási bevételek teljesítésének főösszegét 25 976 632 eFt-ban
Költségvetési és finanszírozási bevételek teljesítésének főösszegét 43 214 957 eFt-ban
A többlet összegét 1 658 833 eFt-ban

határozza meg.

1. A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés kiemelt előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint határozza meg:

e Ft-ban
Költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszege 43 214 957
Felhalmozási célú bevételek 355 192
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek
Működési célú bevételek 16 883 133
Működési célú finanszírozási bevételek 25 976 632
Költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszege 41 556 124
Felhalmozási célú kiadások 5 853 128
ebből:
- beruházási kiadások 2 359 003
- felújítások 1 917 832
- egyéb felhalmozási célú kiadások 1 576 293
- fejlesztési tartalékok
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
Működési célú kiadások 14 227 535
ebből:
- személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok 5 216 826
- dologi kiadások 5 558 982
- ellátottak pénzbeli juttatásai 718 979
- egyéb működési célú kiadások 2 732 748
- működési tartalékok
Működési célú finanszírozási kiadások 21 475 461

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi maradványát 1 658 833 eFt összegben hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdés szerinti maradványt a 13. számú melléklet 8. oszlop 15. sora tartalmazza.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat a teljesített bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1.b. számú mellékletének 5. és 11. oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

4. § (1) A Képviselő-testület a bevételek teljesített főösszegének forrásonkénti bontását az 1.a. számú melléklet C. részének 2. oszlopa szerinti jogcímenként és az 5. oszlopa szerinti összegekkel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az intézményi bevételek tartalmát és összegét - költségvetési intézményenként - a 2. számú melléklet „Teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az intézményi bevételek tartalmát és összegét - gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézményenként - a 2.a.1., 2.a.2., 2.a.2.1., 2.a.2.2. számú melléklet „Teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az önkormányzat működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközeinek tartalmát az 5.b. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegeit az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

5. § (1) A Képviselő-testület a kiadások teljesített főösszegének bontását az 1 a. számú melléklet F. részének 2. oszlopa szerinti jogcímenként és az 5. oszlopa szerinti összegekkel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az intézményi kiadások tartalmát és összegét - költségvetési intézményenként - a 2. számú melléklet „Teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az intézményi kiadások tartalmát és összegét - gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézményenként - a 2.a.1., 2.a.2., 2.a.2.1., 2.a.2.2. számú melléklet „Teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az önkormányzat költségvetési intézményei felújítási kiadásainak feladatonként tartalmát a 3. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegét az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az önkormányzat költségvetési intézményei beruházási kiadásainak feladatonként tartalmát a 4. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegét az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az önkormányzat működési és felhalmozási célú átadott pénzeszközeinek tartalmát az 5.a. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegeit az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.

6. § (1) A Gazdasági Intézményhez tartozó költségvetési intézmények 2014. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatainak maradványait a 2.b. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2014. évi tartalékainak előirányzat maradványait a 6. számú melléklet tartalmazza.

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁSOK

7. § (1) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak 2014. évi kormányzati funkciók szerinti teljesítését a 7.a.-7.e. számú mellékletek tartalmazzák.

(2) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2014. évi vagyonkimutatását a 8. számú melléklet tartalmazza.

(3) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának többéves kihatással járó kötelezettségeinek kimutatását évenkénti bontásban és összesítve a 9. számú melléklet tartalmazza

(4) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat által adott közvetett támogatások kimutatását a 10. számú melléklet tartalmazza.

(5) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata saját bevételeinek, valamint a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének kimutatását a 11. számú melléklet tartalmazza

(6) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági szervezetekben meglévő részesedéseinek és gazdasági szervezetek kötelezettségeinek kimutatását a 12. számú melléklet tartalmazza.

(7) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának kerületi szintű maradvány-kimutatását a 13. számú melléklet tartalmazza

(8) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat központosított és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 14. számú melléklet tartalmazza.

(9) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatásainak elszámolását a 15. számú melléklet tartalmazza

(10) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 2014. évi kerületi szintű pénzkészlet változásának kimutatását a 16. számú melléklet tartalmazza

HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Dr. Tahon Róbert Wintermantel Zsolt
jegyző polgármester

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2015. május 28. napján.

Dr. Tahon Róbert
jegyző

1.a. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (V. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2014. évi
eredeti
2014. évi módosított Teljesítés Index
1. 2. 3. 4. 5. 6.
BEVÉTELEK
I. Működési célú támogatások áht-n belülről 4 206 005 5 454 351 5 473 995 100,4%
1. Önkormányzatok működési támogatásai 3 152 002 3 232 670 3 232 670 100,0%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 243 574 243 574 243 574 100,0%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1 672 708 1 670 079 1 670 079 100,0%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 1 125 722 1 083 200 1 083 200 100,0%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 39 715 39 715 39 715 100,0%
Működési célú központosított előirányzatok 70 283 82 114 82 114 100,0%
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 113 988 113 988 100,0%
2. Elvonások és befizetések bevételei 462 118 462 118 100,0%
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei 1 054 003 1 759 563 1 779 207 101,1%
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 641 942 313 495 313 495 100,0%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 2 405 2 405 100,0%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 641 942 311 090 311 090 100,0%
III. Közhatalmi bevételek 9 038 216 9 332 466 9 335 544 100,0%
1. Vagyoni típusú adók 2 850 000 2 936 000 2 937 123 100,0%
Építményadó 2 350 000 2 431 000 2 431 517 100,0%
Magánszemélyek kommunális adója 50 000 50 000 50 286 100,6%
Telekadó 450 000 455 000 455 320 100,1%
2. Értékesítési és forgalmi adók 5 853 116 6 058 116 6 058 458 100,0%
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó 5 853 116 6 058 116 6 058 458 100,0%
3. Gépjárműadó 220 000 215 850 215 848 100,0%
4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 45 000 58 400 58 776 100,6%
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 45 000 58 400 58 776 100,6%
5. Egyéb közhatalmi bevételek 70 100 64 100 65 339 101,9%
Igazgatási szolgáltatási díj 1 100 1 100 155 14,1%
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság 43 000 28 000 26 030 93,0%
Helyi adópótlék, adóbírság 20 000 29 000 29 174 100,6%
Egyéb bírságokat 6 000 6 000 9 980 166,3%
IV. Működési bevételek 1 645 012 1 862 081 2 000 592 107,4%
Szolgáltatások ellenértéke 475 892 510 779 532 978 104,3%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke 46 192 65 687 74 736 113,8%
Tulajdonosi bevételek 8 450 21 500 26 592 123,7%
Ellátási díjak 555 114 535 750 584 594 109,1%
Kiszámlázott általános forgalmi adó 261 853 277 809 326 335 117,5%
Általános forgalmi adó visszatérítése 54 000 113 0,0%
Kamatbevételek 236 000 236 243 184 752 78,2%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 200 192 693 192 496 99,9%
Egyéb működési bevételek 7 311 21 507 78 109 363,2%
V. Felhalmozási bevételek 0 23 700 23 819 100,5%
Ingatlanok értékesítése 23 700 23 700 100,0%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 119
VI. Működési célú átvett pénzeszközök 70 000 74 448 73 002 98,1%
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 70 000 74 448 73 002 98,1%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 162 300 10 515 17 878 170,0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 12 300 10 515 14 353 136,5%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 150 000 0 3 525
A. Költségvetési bevételek összesen (I.-VII.) 15 763 475 17 071 056 17 238 325 101,0%
B. Finanszírozási bevételek összesen 3 656 347 28 911 243 25 976 632 89,8%
Maradvány igénybevétele 3 656 347 1 454 797 1 454 797 100,0%
Értékpapírok bevételei és ÁHB megelőlegezések 27 456 446 24 521 835 89,3%
C. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+B.) 19 419 822 45 982 299 43 214 957 94,0%
KIADÁSOK
I. Személyi juttatások 4 105 017 4 343 332 4 119 922 94,9%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 050 813 1 139 881 1 096 904 96,2%
III. Dologi kiadások 4 980 583 6 425 553 5 558 982 86,5%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 873 600 747 660 718 979 96,2%
V. Egyéb működési célú kiadások 1 003 627 2 764 533 2 732 748 98,9%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 178 662 179 056 1 341 932 749,4%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 824 965 2 585 477 1 390 816 53,8%
VI. Tartalékok 4 486 022 2 121 750 0,0%
VII. Beruházások 1 664 252 2 988 303 2 359 003 78,9%
VIII. Felújítások 413 354 2 102 172 1 917 832 91,2%
IX. Egyéb felhalmozási célú kiadások 842 554 1 798 619 1 576 293 87,6%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 8 000 8 600 8 600 100,0%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 834 554 1 790 019 1 567 693 87,6%
D. Költségvetési kiadások összesen (I.-IX.) 19 419 822 24 431 803 20 080 663 82,2%
E. Finanszírozási kiadások összesen 0 21 550 496 21 475 461 99,7%
Értékpapírok kiadásai és ÁHB megelőlegezések 21 550 496 21 475 461 99,7%
F. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D.+E.) 19 419 822 45 982 299 41 556 124 90,4%
többlet/ hiány 0 0 1 658 833
Tájékoztató jelleggel
Intézményfinanszírozás 7 183 371 7 571 890 6 614 422 87,4%

1.b. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (V. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

eFt-ban
Sor-
sz.
Megnevezés 2014. évi
eredeti
2014. évi
módosított
Teljesítés Index Sor-
sz.
Megnevezés 2014. évi
eredeti
2014. évi
módosított
Teljesítés Index
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Kiadások Bevételek
1. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 155 830 5 483 213 5 216 826 95,1% 1. Működési célú támogatások áht-n belülről 4 206 005 5 454 351 5 473 995 100,4%
2. Dologi kiadások 4 980 583 6 425 553 5 558 982 86,5% 2. Közhatalmi bevételek 9 038 216 9 332 466 9 335 544 100,0%
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 873 600 747 660 718 979 96,2% 3. Működési bevételek 1 645 012 1 862 081 2 000 592 107,4%
4. Egyéb működési célú kiadások 1 003 627 2 764 533 2 732 748 98,9% 4. Működési célú átvett pénzeszközök 70 000 74 448 73 002 98,1%
5. Tartalékok 707 914 76 933
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 721 554 15 497 892 14 227 535 91,8% I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 14 959 233 16 723 346 16 883 133 101,0%
1. Belső finanszírozási kiadások 1. Belső finanszírozási bevételek 1 454 797 1 454 797 100,0%
2. Külső finanszírozási kiadások 21 550 496 21 475 461 99,7% 2. Külső finanszírozási bevételek 27 456 446 24 521 835 89,3%
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 21 550 496 21 475 461 99,7% II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 0 28 911 243 25 976 632 89,8%
A. MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 721 554 37 048 388 35 702 996 96,4% A. MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 14 959 233 45 634 589 42 859 765 93,9%
Önkormányzat fejlesztési kiadásai Önkormányzat felhalmozási bevételei
1. Beruházások 1 664 252 2 988 303 2 359 003 78,9% 1. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 641 942 313 495 313 495 100,0%
2. Felújítások 413 354 2 102 172 1 917 832 91,2% 2. Felhalmozási bevételek 0 23 700 23 819 100,5%
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 842 554 1 798 619 1 576 293 87,6% 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 162 300 10 515 17 878 170,0%
Tartalékok 3 778 108 2 044 817 0,0%
I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 6 698 268 8 933 911 5 853 128 65,5% I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 804 242 347 710 355 192 102,2%
1. Belső finanszírozási kiadások 1. Belső finanszírozási bevételek 3 656 347
2. Külső finanszírozási kiadások 2. Külső finanszírozási bevételek
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 0 0 II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 3 656 347
B. FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 6 698 268 8 933 911 5 853 128 65,5% B. FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 4 460 589 347 710 355 192 102,2%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B): 19 419 822 45 982 299 41 556 124 90,4% BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B): 19 419 822 45 982 299 43 214 957 94,0%

2. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (V. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai

e Ft-ban
Intézmény 1. Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei 2. Szociális Foglalkoztató
Rovat megnevezése 2014. évi
eredeti
2014. évi
módosított
Teljesítés Index 2014. évi eredeti 2014. évi módosított Teljesítés Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 0 811 061 805 717 99,3% 0 527 527 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 0 811 061 805 717 99,3% 0 527 527 100,0%
- önként vállalt feladatok
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
3. Közhatalmi bevételek 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
4. Működési bevételek 1 121 124 1 151 838 1 242 649 107,9% 29 210 30 210 31 874 105,5%
- állami feladat
- kötelező feladat 1 121 124 1 151 838 1 242 649 107,9% 29 210 30 210 31 874 105,5%
- önként vállalt feladatok
5. Felhalmozási bevételek 0 0 118
- állami feladat
- kötelező feladat 118
- önként vállalt feladatok
6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 2 542 396 15,6%
- állami feladat
- kötelező feladat 2 542 396 15,6%
- önként vállalt feladatok
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 3 352
- állami feladat
- kötelező feladat 0 0 3 352
- önként vállalt feladatok
8. Finanszírozási bevételek 4 900 282 5 558 209 4 678 196 84,2% 110 142 121 828 119 815 98,3%
- állami feladat
- kötelező feladat 4 900 282 5 387 808 4 507 795 83,7% 110 142 116 154 114 141 98,3%
- önként vállalt feladatok 170 401 170 401 100,0% 5 674 5 674 100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 6 021 406 7 523 650 6 730 428 89,5% 139 352 152 565 152 216 99,8%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 2 428 758 2 690 352 2 534 936 94,2% 92 655 97 389 96 198 98,8%
- állami feladat
- kötelező feladat 2 428 758 2 690 352 2 534 936 94,2% 92 655 97 389 96 198 98,8%
- önként vállalt feladatok
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 643 461 723 618 684 240 94,6% 25 100 26 378 26 332 99,8%
- állami feladat
- kötelező feladat 643 461 723 618 684 240 94,6% 25 100 26 378 26 332 99,8%
- önként vállalt feladatok
3. Dologi kiadások 2 681 688 2 989 580 2 363 169 79,0% 21 597 23 822 19 846 83,3%
- állami feladat
- kötelező feladat 2 681 688 2 989 580 2 363 169 79,0% 21 597 23 822 19 846 83,3%
- önként vállalt feladatok
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 900 464 51,6%
- állami feladat
- kötelező feladat 900 900 464 51,6%
- önként vállalt feladatok
5. Egyéb működési célú kiadások 178 662 522 786 516 206 98,7% 4 976 4 976 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 178 662 522 786 516 206 98,7% 4 976 4 976 100,0%
- önként vállalt feladatok
6. Tartalékok
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
7. Beruházások 87 937 309 349 259 079 83,7%
- állami feladat
- kötelező feladat 87 937 309 349 259 079 83,7%
- önként vállalt feladatok
8. Felújítások 287 065 258 803 90,2% 0
- állami feladat
- kötelező feladat 287 065 258 803 90,2% 0
- önként vállalt feladatok
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
10. Finanszírozási kiadások
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 6 021 406 7 523 650 6 616 897 87,9% 139 352 152 565 147 352 96,6%
C. Költségvetési létszámkeret 1 065,50 1 081,25 1 005,00 92,9% 76,00 76,00 72,00 94,7%
Intézmény 3. Újpesti Kulturális Központ 4. Polgármesteri Hivatal
Rovat megnevezése 2014. évi eredeti 2014. évi módosított Teljesítés Index 2014. évi eredeti 2014. évi módosított Teljesítés Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 0 7 398 7 499 101,4% 24 507 325 190 324 541 99,8%
- állami feladat 24 507 53 586 52 937 98,8%
- kötelező feladat 0 7 398 7 499 101,4% 271 604 271 604 100,0%
- önként vállalt feladatok
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
3. Közhatalmi bevételek 2 100 2 100 3 330 158,6%
- állami feladat
- kötelező feladat 2 100 2 100 3 330 158,6%
- önként vállalt feladatok
4. Működési bevételek 91 440 91 440 86 215 94,3% 2 271 2 271 30 622 1348,4%
- állami feladat
- kötelező feladat 91 440 91 440 86 215 94,3% 1 700 1 700 29 891 1758,3%
- önként vállalt feladatok 571 571 731 128,0%
5. Felhalmozási bevételek 1
- állami feladat
- kötelező feladat 1
- önként vállalt feladatok
6. Működési célú átvett pénzeszközök 338
- állami feladat
- kötelező feladat 53
- önként vállalt feladatok 285
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
8. Finanszírozási bevételek 229 120 283 483 268 552 94,7% 1 943 827 1 848 867 1 788 356 96,7%
- állami feladat
- kötelező feladat 229 120 271 983 257 052 94,5% 1 943 827 1 795 945 1 735 834 96,7%
- önként vállalt feladatok 11 500 11 500 100,0% 52 922 52 522 99,2%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 320 560 382 321 362 266 94,8% 1 972 705 2 178 428 2 147 188 98,6%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 148 575 166 545 153 386 92,1% 897 380 1 037 212 993 884 95,8%
- állami feladat 15 010 34 513 38 665 112,0%
- kötelező feladat 148 575 166 545 153 386 92,1% 802 110 922 365 823 913 89,3%
- önként vállalt feladatok 80 260 80 334 131 306 163,5%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 40 237 44 934 41 384 92,1% 260 909 270 500 270 500 100,0%
- állami feladat 4 053 10 097 8 059 79,8%
- kötelező feladat 40 237 44 934 41 384 92,1% 256 856 260 403 262 443 100,8%
- önként vállalt feladatok
3. Dologi kiadások 131 748 151 097 128 892 85,3% 276 042 289 390 261 741 90,4%
- állami feladat 5 444 8 976 9 906 110,4%
- kötelező feladat 131 748 151 097 128 892 85,3% 261 333 270 906 238 380 88,0%
- önként vállalt feladatok 9 265 9 508 13 455 141,5%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 461 200 328 789 318 510 96,9%
- állami feladat
- kötelező feladat 461 200 328 789 318 510 96,9%
- önként vállalt feladatok
5. Egyéb működési célú kiadások 3 230 3 230 100,0% 178 431 178 431 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 3 230 3 230 100,0% 178 416 178 416 100,0%
- önként vállalt feladatok 15 15 100,0%
6. Tartalékok
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
7. Beruházások 16 515 16 514 100,0% 77 174 74 106 19 817 26,7%
- állami feladat
- kötelező feladat 16 515 16 514 100,0% 77 174 74 106 19 817 26,7%
- önként vállalt feladatok
8. Felújítások
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
10. Finanszírozási kiadások
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 320 560 382 321 343 406 89,8% 1 972 705 2 178 428 2 042 883 93,8%
C. Költségvetési létszámkeret 69,00 69,00 65,00 94,2% 218,00 208,00 204,00 98,1%
Intézmény Intézmények összesen 5. Önkormányzat
Rovat megnevezése 2014. évi eredeti 2014. évi módosított Teljesítés Index 2014. évi eredeti 2014. évi módosított Teljesítés Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 24 507 1 144 176 1 138 284 99,5% 4 181 498 4 310 175 4 335 711 100,6%
- állami feladat 24 507 53 586 52 937 98,8%
- kötelező feladat 1 090 590 1 085 347 99,5% 3 796 169 4 093 286 4 107 316 100,3%
- önként vállalt feladatok 385 329 216 889 228 395 105,3%
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 641 942 313 495 313 495 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 257 192 273 858 276 263 100,9%
- önként vállalt feladatok 384 750 39 637 37 232 93,9%
3. Közhatalmi bevételek 2 100 2 100 3 330 158,6% 9 036 116 9 330 366 9 332 214 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 2 100 2 100 3 330 158,6% 9 036 116 9 330 366 9 332 214 100,0%
- önként vállalt feladatok
4. Működési bevételek 1 244 045 1 275 759 1 391 360 109,1% 400 967 586 322 609 232 103,9%
- állami feladat
- kötelező feladat 1 243 474 1 275 188 1 390 629 109,1% 10 810 57 122 125 333 219,4%
- önként vállalt feladatok 571 571 731 128,0% 390 157 529 200 483 899 91,4%
5. Felhalmozási bevételek 119 23 700 23 700 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 119 23 700 23 700 100,0%
- önként vállalt feladatok
6. Működési célú átvett pénzeszközök 2 542 734 28,9% 70 000 71 906 72 268 100,5%
- állami feladat
- kötelező feladat 2 542 449 17,7%
- önként vállalt feladatok 285 70 000 71 906 72 268 100,5%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3 352 162 300 10 515 14 526 138,1%
- állami feladat
- kötelező feladat 3 352 150 000
- önként vállalt feladatok 12 300 10 515 14 526 138,1%
8. Finanszírozási bevételek 7 183 371 7 812 387 6 854 919 87,7% 3 656 347 28 670 746 25 736 135 89,8%
- állami feladat
- kötelező feladat 7 183 371 7 571 890 6 614 822 87,4% 2 078 619
- önként vállalt feladatok 240 497 240 097 99,8% 3 656 347 28 670 746 23 657 516 82,5%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 8 454 023 10 236 964 9 392 098 91,7% 18 149 170 43 317 225 40 437 281 93,4%
B. KIADÁSOK 0
1. Személyi juttatások 3 567 368 3 991 498 3 778 404 94,7% 537 649 351 834 341 518 97,1%
- állami feladat 15 010 34 513 38 665 112,0%
- kötelező feladat 3 472 098 3 876 651 3 608 433 93,1% 515 794 287 992 265 116 92,1%
- önként vállalt feladatok 80 260 80 334 131 306 163,5% 21 855 63 842 76 402 119,7%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 969 707 1 065 430 1 022 456 96,0% 81 106 74 451 74 448 100,0%
- állami feladat 4 053 10 097 8 059 79,8%
- kötelező feladat 965 654 1 055 333 1 014 399 96,1% 78 931 66 890 52 025 77,8%
- önként vállalt feladatok 2 175 7 561 22 423 296,6%
3. Dologi kiadások 3 111 075 3 453 889 2 773 648 80,3% 1 869 508 2 971 664 2 785 334 93,7%
- állami feladat 5 444 8 976 9 906 110,4%
- kötelező feladat 3 096 366 3 435 405 2 750 287 80,1% 1 547 726 2 050 591 1 742 467 85,0%
- önként vállalt feladatok 9 265 9 508 13 455 141,5% 321 782 921 073 1 042 867 113,2%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 462 100 329 689 318 974 96,7% 411 500 417 971 400 005 95,7%
- állami feladat
- kötelező feladat 462 100 329 689 318 974 96,7% 69 895
- önként vállalt feladatok 411 500 417 971 330 110 79,0%
5. Egyéb működési célú kiadások 178 662 709 423 702 843 99,1% 824 965 2 055 110 2 029 905 98,8%
- állami feladat
- kötelező feladat 178 662 709 408 702 828 99,1% 469 000 1 577 206 1 560 797 99,0%
- önként vállalt feladatok 15 15 100,0% 355 965 477 904 469 108 98,2%
6. Tartalékok 4 486 022 2 121 750 0,0%
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok 4 486 022 2 121 750 0,0%
7. Beruházások 165 111 399 970 295 410 73,9% 1 499 141 2 588 333 2 063 593 79,7%
- állami feladat
- kötelező feladat 165 111 399 970 295 410 73,9% 728 174 1 768 688 1 296 677 73,3%
- önként vállalt feladatok 770 967 819 645 766 916 93,6%
8. Felújítások 287 065 258 803 90,2% 413 354 1 815 107 1 659 029 91,4%
- állami feladat
- kötelező feladat 287 065 258 803 90,2% 286 354 1 732 423 1 545 337 89,2%
- önként vállalt feladatok 127 000 82 684 113 692 137,5%
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások 842 554 1 798 619 1 576 293 87,6%
- állami feladat
- kötelező feladat 394 490 951 304 798 349 83,9%
- önként vállalt feladatok 448 064 847 315 777 944 91,8%
10. Finanszírozási kiadások 7 183 371 29 122 386 28 089 883 96,5%
- állami feladat
- kötelező feladat 7 183 371 29 122 386 4 694 103 16,1%
- önként vállalt feladatok 23 395 780
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 8 454 023 10 236 964 9 150 538 89,4% 18 149 170 43 317 225 39 020 008 90,1%
C. Költségvetési létszámkeret 1 428,50 1 434,25 1 346,00 93,8% 250,00 250,00 250,00 100,0%
Intézmény Kerületi szintű konszolidált főösszegek
Rovat megnevezése 2014. évi eredeti 2014. évi módosított Teljesítés Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 4 206 005 5 454 351 5 473 995 100,4%
- állami feladat 24 507 53 586 52 937 98,8%
- kötelező feladat 3 796 169 5 183 876 5 192 663 100,2%
- önként vállalt feladatok 385 329 216 889 228 395 105,3%
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 641 942 313 495 313 495 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 257 192 273 858 276 263 100,9%
- önként vállalt feladatok 384 750 39 637 37 232 93,9%
3. Közhatalmi bevételek 9 038 216 9 332 466 9 335 544 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 9 038 216 9 332 466 9 335 544 100,0%
- önként vállalt feladatok 0 0 0
4. Működési bevételek 1 645 012 1 862 081 2 000 592 107,4%
- állami feladat
- kötelező feladat 1 254 284 1 332 310 1 515 962 113,8%
- önként vállalt feladatok 390 728 529 771 484 630 91,5%
5. Felhalmozási bevételek 23 700 23 819 100,5%
- állami feladat
- kötelező feladat 23 700 23 819 100,5%
- önként vállalt feladatok
6. Működési célú átvett pénzeszközök 70 000 74 448 73 002 98,1%
- állami feladat
- kötelező feladat 2 542 449 17,7%
- önként vállalt feladatok 70 000 71 906 72 553 100,9%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 162 300 10 515 17 878 170,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 150 000 3 352
- önként vállalt feladatok 12 300 10 515 14 526 138,1%
8. Finanszírozási bevételek 3 656 347 28 911 243 25 976 632 89,8%
- állami feladat
- kötelező feladat 2 079 019
- önként vállalt feladatok 3 656 347 28 911 243 23 897 613 82,7%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 19 419 822 45 982 299 43 214 957 94,0%
B. KIADÁSOK 0
1. Személyi juttatások 4 105 017 4 343 332 4 119 922 94,9%
- állami feladat 15 010 34 513 38 665 112,0%
- kötelező feladat 3 987 892 4 164 643 3 873 549 93,0%
- önként vállalt feladatok 102 115 144 176 207 708 144,1%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 050 813 1 139 881 1 096 904 96,2%
- állami feladat 4 053 10 097 8 059 79,8%
- kötelező feladat 1 044 585 1 122 223 1 066 424 95,0%
- önként vállalt feladatok 2 175 7 561 22 423 296,6%
3. Dologi kiadások 4 980 583 6 425 553 5 558 982 86,5%
- állami feladat 5 444 8 976 9 906 110,4%
- kötelező feladat 4 644 092 5 485 996 4 492 754 81,9%
- önként vállalt feladatok 331 047 930 581 1 056 322 113,5%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 873 600 747 660 718 979 96,2%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 462 100 329 689 388 869 118,0%
- önként vállalt feladatok 411 500 417 971 330 110 79,0%
5. Egyéb működési célú kiadások 1 003 627 2 764 533 2 732 748 98,9%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 647 662 2 286 614 2 263 625 99,0%
- önként vállalt feladatok 355 965 477 919 469 123 98,2%
6. Tartalékok 4 486 022 2 121 750 0,0%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 0
- önként vállalt feladatok 4 486 022 2 121 750 0,0%
7. Beruházások 1 664 252 2 988 303 2 359 003 78,9%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 893 285 2 168 658 1 592 087 73,4%
- önként vállalt feladatok 770 967 819 645 766 916 93,6%
8. Felújítások 413 354 2 102 172 1 917 832 91,2%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 286 354 2 019 488 1 804 140 89,3%
- önként vállalt feladatok 127 000 82 684 113 692 137,5%
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások 842 554 1 798 619 1 576 293 87,6%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 394 490 951 304 798 349 83,9%
- önként vállalt feladatok 448 064 847 315 777 944 91,8%
10. Finanszírozási kiadások 21 550 496 21 475 461 99,7%
- állami feladat
- kötelező feladat 21 550 496 21 475 461 99,7%
- önként vállalt feladatok 0
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 19 419 822 45 982 299 41 556 124 90,4%
C. Költségvetési létszámkeret 1 678,50 1 684,25 1 596,00 94,8%

2.a.1. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (V. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

eFt-ban
Intézmény Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
Rovat megnevezése 2014. évi eredeti 2014. évi módosított Teljesítés Index 2014. évi eredeti 2014. évi módosított Teljesítés Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 2 045 2 045 100,0% 1 859 1 859 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 045 2 045 100,0% 1 859 1 859 100,0%
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 1 3 300,0% - 1 5 500,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 3 300,0% 1 5 500,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 106 717 114 795 114 299 99,6% 175 654 180 634 179 113 99,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 106 717 112 975 112 479 99,6% 175 654 180 634 179 113 99,2%
önkéntes feladat 1 820 1 820 100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 106 717 116 841 116 347 99,6% 175 654 182 494 180 977 99,2%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 84 141 91 031 90 576 99,5% 138 356 141 393 140 017 99,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 84 141 91 031 90 576 99,5% 138 356 141 393 140 017 99,0%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 576 24 578 24 459 99,5% 37 298 39 491 38 769 98,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 22 576 24 578 24 459 99,5% 37 298 39 491 38 769 98,2%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 66 66 100,0% 69 47 68,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 66 66 100,0% 69 47 68,1%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 1 166 1 166 100,0% 1 541 1 541 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 166 1 166 100,0% 1 541 1 541 100,0%
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 106 717 116 841 116 267 99,5% 175 654 182 494 180 374 98,8%
C. Költségvetési létszámkeret 36,50 36,50 36,00 98,6% 60,00 60,00 58,00 96,7%
Intézmény Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda Bőrfestő Óvoda
Rovat megnevezése 2014. évi eredeti 2014. évi módosított Teljesítés Index 2014. évi eredeti 2014. évi módosított Teljesítés Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 2 990 2 990 100,0% 530 530 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 990 2 990 100,0% 530 530 100,0%
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - 2 7 350,0% - 2 6 300,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 7 350,0% 2 6 300,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök 150
ebből: állami feladat
kötelező feladat 150
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 111 984 118 557 116 760 98,5% 92 706 120 175 119 419 99,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 111 984 117 479 115 682 98,5% 92 706 120 048 119 292 99,4%
önkéntes feladat 1 078 1 078 100,0% 127 127 100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 111 984 121 549 119 907 98,6% 92 706 120 707 119 955 99,4%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 88 329 94 188 92 713 98,4% 73 041 94 667 93 953 99,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 88 329 94 188 92 713 98,4% 73 041 94 667 93 953 99,2%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 23 655 25 604 25 179 98,3% 19 665 25 467 25 016 98,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 23 655 25 604 25 179 98,3% 19 665 25 467 25 016 98,2%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 54 42 77,8% 45 43 95,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 54 42 77,8% 45 43 95,6%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 1 703 1 703 100,0% 528 528 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 703 1 703 100,0% 528 528 100,0%
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 111 984 121 549 119 637 98,4% 92 706 120 707 119 540 99,0%
C. Költségvetési létszámkeret 37,50 37,50 36,00 96,0% 32,00 61,00 38,00 62,3%
Intézmény Dalos Ovi Óvoda Deák Óvoda
Rovat megnevezése 2014. évi eredeti 2014. évi módosított Teljesítés Index 2014. évi eredeti 2014. évi módosított Teljesítés Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 1 097 1 097 100,0% 2 032 2 032 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 097 1 097 100,0% 2 032 2 032 100,0%
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 1 4 400,0% - 2 5 250,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 4 400,0% 2 5 250,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök 2 502 0,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2502 0,0%
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 94 574 97 470 96 788 99,3% 94 241 101 686 103 039 101,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 94 574 97 470 96 788 99,3% 94 241 99 857 101 210 101,4%
önkéntes feladat 1 829 1 829 100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 94 574 98 568 97 889 99,3% 94 241 106 222 105 076 98,9%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 74 499 76 482 75 802 99,1% 74 279 81 136 80 316 99,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 74 499 76 482 75 802 99,1% 74 279 81 136 80 316 99,0%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 075 21 053 20 761 98,6% 19 962 21 929 21 754 99,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 20 075 21 053 20 761 98,6% 19 962 21 929 21 754 99,2%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 87 87 100,0% 1 074 869 80,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 87 87 100,0% 1 074 869 80,9%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 946 946 100,0% 2 083 2 016 96,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 946 946 100,0% 2 083 2 016 96,8%
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 94 574 98 568 97 596 99,0% 94 241 106 222 104 955 98,8%
C. Költségvetési létszámkeret 34,00 34,00 30,00 88,2% 33,00 33,00 32,00 97,0%
Intézmény Homoktövis Óvoda JMK Óvoda
Rovat megnevezése 2014. évi eredeti 2014. évi módosított Teljesítés Index 2014. évi eredeti 2014. évi módosított Teljesítés Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 356 356 100,0% 4 403 4 403 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 356 356 100,0% 4 403 4 403 100,0%
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 1 5 500,0% 1 3 300,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 5 500,0% 1 3 300,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 95 204 98 898 97 337 98,4% 93 589 98 732 95 466 96,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 95 204 98 874 97 313 98,4% 93 589 96 198 92 932 96,6%
önkéntes feladat 24 24 100,0% 2 534 2 534 100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 95 204 99 255 97 698 98,4% 93 589 103 136 99 872 96,8%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 74 964 77 937 76 509 98,2% 73 692 78 917 76 221 96,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 74 964 77 937 76 509 98,2% 73 692 78 917 76 221 96,6%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 240 21 018 20 793 98,9% 19 897 21 729 21 008 96,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 20 240 21 018 20 793 98,9% 19 897 21 729 21 008 96,7%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 45 45 100,0% 76 76 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 45 45 100,0% 76 76 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 255 255 100,0% 2 414 2 414 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 255 255 100,0% 2 414 2 414 100,0%
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 95 204 99 255 97 602 98,3% 93 589 103 136 99 719 96,7%
C. Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 31,00 96,9% 32,50 32,50 30,00 92,3%
Intézmény Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda
Rovat megnevezése 2014. évi eredeti 2014. évi módosított Teljesítés Index 2014. évi eredeti 2014. évi módosított Teljesítés Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 1 280 1 280 100,0% 2 882 2 882 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 280 1 280 100,0% 2 882 2 882 100,0%
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - 2 6 300,0% - 5 11 220,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 6 300,0% 5 11 220,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 152 098 161 498 156 511 96,9% 143 253 150 856 149 862 99,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 152 098 159 160 154 173 96,9% 143 253 148 666 147 672 99,3%
önkéntes feladat 2 338 2 338 100,0% 2 190 2 190 100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 152 098 162 780 157 797 96,9% 143 253 153 743 152 755 99,4%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 120 025 128 462 123 923 96,5% 112 936 119 349 118 298 99,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 120 025 128 462 123 923 96,5% 112 936 119 349 118 298 99,1%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32 073 34 222 33 196 97,0% 30 317 32 486 32 268 99,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 32 073 34 222 33 196 97,0% 30 317 32 486 32 268 99,3%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 61 61 100,0% 90 89 98,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 61 61 100,0% 90 89 98,9%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 35 35 100,0% 1 818 1 818 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 35 35 100,0% 1 818 1 818 100,0%
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 152 098 162 780 157 215 96,6% 143 253 153 743 152 473 99,2%
C. Költségvetési létszámkeret 51,50 51,50 49,00 95,1% 49,00 49,00 47,00 95,9%
Intézmény Nyár Óvoda Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda
Rovat megnevezése 2014. évi eredeti 2014. évi módosított Teljesítés Index 2014. évi eredeti 2014. évi módosított Teljesítés Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 2 895 2 895 100,0% 3 426 3 426 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 895 2 895 100,0% 3 426 3 426 100,0%
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - 1 3 300,0% 1 3 300,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 3 300,0% 1 3 300,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök 40 40 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 40 40 100,0%
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 100 755 103 865 100 277 96,5% 165 216 155 895 154 828 99,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 100 755 103 309 99 721 96,5% 165 216 155 753 154 686 99,3%
önkéntes feladat 556 556 100,0% 142 142 100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 100 755 106 761 103 175 96,6% 165 216 159 362 158 297 99,3%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 79 494 82 376 79 314 96,3% 130 285 123 202 122 238 99,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 79 494 82 376 79 314 96,3% 130 285 123 202 122 238 99,2%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21 261 22 067 21 385 96,9% 34 931 33 193 32 850 99,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 21 261 22 067 21 385 96,9% 34 931 33 193 32 850 99,0%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 43 36 83,7% 112 101 90,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 43 36 83,7% 112 101 90,2%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 2 275 2 275 100,0% 2 855 2 855 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 275 2 275 100,0% 2 855 2 855 100,0%
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 100 755 106 761 103 010 96,5% 165 216 159 362 158 044 99,2%
C. Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 31,00 96,9% 56,00 34,75 49,00 141,0%
Intézmény Viola Óvoda Virág Óvoda
Rovat megnevezése 2014. évi eredeti 2014. évi módosított Teljesítés Index 2014. évi eredeti 2014. évi módosított Teljesítés Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 1 358 1 358 100,0% 480 480 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 358 1 358 100,0% 480 480 100,0%
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 2 4 200,0% - 1 2 200,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 4 200,0% 1 2 200,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 95 634 97 545 97 474 99,9% 95 665 98 515 98 555 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 95 634 96 980 96 909 99,9% 95 665 98 322 98 362 100,0%
önkéntes feladat 565 565 100,0% 193 193 100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 95 634 98 905 98 836 99,9% 95 665 98 996 99 037 100,0%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 75 538 77 219 77 031 99,8% 75 413 77 523 77 335 99,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 75 538 77 219 77 031 99,8% 75 413 77 523 77 335 99,8%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 096 20 783 20 783 100,0% 20 252 20 825 20 763 99,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 20 096 20 783 20 783 100,0% 20 252 20 825 20 763 99,7%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 53 31 58,5% 33 33 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 53 31 58,5% 33 33 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 850 850 100,0% 615 615 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 850 850 100,0% 615 615 100,0%
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 95 634 98 905 98 695 99,8% 95 665 98 996 98 746 99,7%
C. Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 31,00 96,9% 32,00 32,00 31,00 96,9%
Intézmény Óvodák összesen
Rovat megnevezése 2014. évi eredeti 2014. évi módosított Teljesítés Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 27 633 27 633 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 27 633 27 633 100,0%
önkéntes feladat - -
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
3. Közhatalmi bevételek - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
4. Működési bevételek - 23 67 291,3%
ebből: állami feladat -
kötelező feladat - 23 67 291,3%
önkéntes feladat - -
5. Felhalmozási bevételek - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
6. Működési célú átvett pénzeszközök - 2 542 190 7,5%
ebből: állami feladat -
kötelező feladat 2 542 190 7,5%
önkéntes feladat - -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
8. Finanszírozási bevételek 1 617 290 1 699 121 1 679 728 98,9%
ebből: állami feladat -
kötelező feladat 1 617 290 1 685 725 1 666 332 98,8%
önkéntes feladat 13 396 13 396 100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 1 617 290 1 729 319 1 707 618 98,7%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 1 274 992 1 343 882 1 324 246 98,5%
ebből: állami feladat -
kötelező feladat 1 274 992 1 343 882 1 324 246 98,5%
önkéntes feladat -
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 342 298 364 445 358 984 98,5%
ebből: állami feladat -
kötelező feladat 342 298 364 445 358 984 98,5%
önkéntes feladat -
3. Dologi kiadások - 1 908 1 626 85,2%
ebből: állami feladat -
kötelező feladat - 1 908 1 626 85,2%
önkéntes feladat - -
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
5. Egyéb működési célú kiadások 19 084 19 017 99,6%
ebből: állami feladat -
kötelező feladat 19 084 19 017 99,6%
önkéntes feladat - -
6. Tartalékok - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
7. Beruházások - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
8. Felújítások - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
10. Finanszírozási kiadások - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 1 617 290 1 729 319 1 703 873 98,5%
C. Költségvetési létszámkeret 550,00 557,75 529,00 94,8%

2.a.2. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (V. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai

eFt-ban
Intézmény Piac és Vásárcsarnok Szociális Intézmény
Rovat megnevezése 2014. évi eredeti 2014. évi módosított Teljesítés Index 2014. évi eredeti 2014. évi módosított Teljesítés Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 43 992 38 153 86,7% 10 478 10 478 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 43992 38153 86,7% 10478 10478 100,0%
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 32 822 - - 3 56
ebből: állami feladat
kötelező feladat 32 822 - 3 56
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 2 162 2 162 100,0% 359 483 423 544 379 904 89,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat - - 359 483 406 273 362 633 89,3%
önkéntes feladat 2 162 2 162 100,0% 17 271 17 271 100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 32 822 46 154 40 315 87,3% 359 483 434 025 390 438 90,0%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 25 844 36 213 30 219 83,4% 286 064 340 152 306 542 90,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 25 844 36 213 30 219 83,4% 286 064 340 152 306 542 90,1%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 978 9 851 8 548 86,8% 73 419 93 519 83 284 89,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 6 978 9 851 8 548 86,8% 73 419 93 519 83 284 89,1%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 90 73 81,1% 354 343 96,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 90 73 81,1% 354 343 96,9%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 32 822 46 154 38 840 84,2% 359 483 434 025 390 169 89,9%
C. Költségvetési létszámkeret 14,00 14,00 13,00 92,9% 144,00 148,00 127,00 85,8%
Intézmény Újpesti Bölcsődék Intézménye Gazdasági Intézmény Központ
Rovat megnevezése 2014. évi eredeti 2014. évi módosított Teljesítés Index 2014. évi eredeti 2014. évi módosított Teljesítés Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 23 203 23 203 100,0% 705 755 706 250 100,1%
ebből: állami feladat -
kötelező feladat 23203 23203 100,0% 705 755 706 250 100,1%
önkéntes feladat - -
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
3. Közhatalmi bevételek - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
4. Működési bevételek 19 147 - 20 1 069 155 1 151 812 1 242 506 107,9%
ebből: állami feladat -
kötelező feladat 19 147 - 20 1 069 155 1 151 812 1 242 506 107,9%
önkéntes feladat -
5. Felhalmozási bevételek - 118
ebből: állami feladat -
kötelező feladat - 118
önkéntes feladat - -
6. Működési célú átvett pénzeszközök - 206
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - 206
önkéntes feladat - -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 3 352
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - 3 352
önkéntes feladat - -
8. Finanszírozási bevételek 465 562 564 701 535 477 94,8% 2 457 947 2 868 681 2 080 925 72,5%
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat 465 562 561 585 532 361 94,8% 2 457 947 2 734 225 1 946 469 71,2%
önkéntes feladat 3 116 3 116 100,0% 134 456 134 456 100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 484 709 587 904 558 700 95,0% 3 527 102 4 726 248 4 033 357 85,3%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 382 661 460 993 436 094 94,6% 459 197 509 112 437 835 86,0%
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat 382 661 460 993 436 094 94,6% 459 197 509 112 437 835 86,0%
önkéntes feladat - -
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 102 048 123 235 117 493 95,3% 118 718 132 568 115 931 87,5%
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat 102 048 123 235 117 493 95,3% 118 718 132 568 115 931 87,5%
önkéntes feladat - -
3. Dologi kiadások 456 456 100,0% 2 681 688 2 986 772 2 360 671 79,0%
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat 456 456 100,0% 2 681 688 2 986 772 2 360 671 79,0%
önkéntes feladat - -
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 900 464 51,6%
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat 900 900 464 51,6%
önkéntes feladat - -
5. Egyéb működési célú kiadások 3 220 3 220 100,0% 178 662 500 482 493 969 98,7%
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat 3 220 3 220 100,0% 178 662 500 482 493 969 98,7%
önkéntes feladat - -
6. Tartalékok - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
7. Beruházások 87 937 309 349 259 079 83,7%
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat 87 937 309 349 259 079 83,7%
önkéntes feladat - - -
8. Felújítások - 287 065 258 803 90,2%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - 287 065 258 803 90,2%
önkéntes feladat - - -
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
10. Finanszírozási kiadások - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 484 709 587 904 557 263 94,8% 3 527 102 4 726 248 3 926 752 83,1%
C. Költségvetési létszámkeret 237,00 251,00 229,00 91,2% 120,50 110,50 107,00 96,8%
Intézmény GI-hez tartozó egyéb int. összesen Gazdasági Intézmény mindösszesen
Rovat megnevezése 2014. évi eredeti 2014. évi módosított Teljesítés Index 2014. évi eredeti 2014. évi módosított Teljesítés Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 783 428 778 084 99,3% 811 061 805 717 99,3%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 783 428 778 084 99,3% 811 061 805 717 99,3%
önkéntes feladat - - - -
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat - - - -
3. Közhatalmi bevételek - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat - - - -
4. Működési bevételek 1 121 124 1 151 815 1 242 582 107,9% 1 121 124 1 151 838 1 242 649 107,9%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 1 121 124 1 151 815 1 242 582 107,9% 1 121 124 1 151 838 1 242 649 107,9%
önkéntes feladat - - - -
5. Felhalmozási bevételek - 118 - 118
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - 118 - 118
önkéntes feladat - - - -
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - 206 - 2 542 396 15,6%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - 206 2 542 396 15,6%
önkéntes feladat - - - -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 3 352 - 3 352
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - 3 352 - 3 352
önkéntes feladat - - - -
8. Finanszírozási bevételek 3 282 992 3 859 088 2 998 468 77,7% 4 900 282 5 558 209 4 678 196 84,2%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 3 282 992 3 702 083 2 841 463 76,8% 4 900 282 5 387 808 4 507 795 83,7%
önkéntes feladat 157 005 157 005 100,0% 170 401 170 401 100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 4 404 116 5 794 331 5 022 810 86,7% 6 021 406 7 523 650 6 730 428 89,5%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 1 153 766 1 346 470 1 210 690 89,9% 2 428 758 2 690 352 2 534 936 94,2%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 1 153 766 1 346 470 1 210 690 89,9% 2 428 758 2 690 352 2 534 936 94,2%
önkéntes feladat - - - -
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 301 163 359 173 325 256 90,6% 643 461 723 618 684 240 94,6%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 301 163 359 173 325 256 90,6% 643 461 723 618 684 240 94,6%
önkéntes feladat - - - -
3. Dologi kiadások 2 681 688 2 987 672 2 361 543 79,0% 2 681 688 2 989 580 2 363 169 79,0%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 2 681 688 2 987 672 2 361 543 79,0% 2 681 688 2 989 580 2 363 169 79,0%
önkéntes feladat - - - -
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 900 464 51,6% 900 900 464 51,6%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 900 900 464 51,6% 900 900 464 51,6%
önkéntes feladat - - - -
5. Egyéb működési célú kiadások 178 662 503 702 497 189 98,7% 178 662 522 786 516 206 98,7%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 178 662 503 702 497 189 98,7% 178 662 522 786 516 206 98,7%
önkéntes feladat - - - -
6. Tartalékok - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat - - - -
7. Beruházások 87 937 309 349 259 079 83,7% 87 937 309 349 259 079 83,7%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 87 937 309 349 259 079 83,7% 87 937 309 349 259 079 83,7%
önkéntes feladat - - - - - -
8. Felújítások - 287 065 258 803 90,2% - 287 065 258 803 90,2%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat - 287 065 258 803 90,2% - 287 065 258 803 90,2%
önkéntes feladat - - - - - -
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - -
10. Finanszírozási kiadások - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - -
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 4 404 116 5 794 331 4 913 024 84,8% 6 021 406 7 523 650 6 616 897 87,9%
C. Költségvetési létszámkeret 515,50 523,50 476,00 90,9% 1 065,50 1 081,25 1 005,00 92,9%

2.a.2.1. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (V. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

e Ft-ban
Intézmény Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
Rovat megnevezése 2014. évi eredeti 2014. évi módosított Teljesítés Index 2014. évi eredeti 2014. évi módosított Teljesítés Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 876 876 100,0% 672 672 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 876 876 100,0% 672 672 100,0%
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - 23 - 75 201 268,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 23 75 201 268,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 2 429 3 264 2 453 75,2% 4 212 5 772 5 027 87,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 429 3 264 2 453 75,2% 4 212 5 772 5 027 87,1%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 2 429 4 140 3 352 81,0% 4 212 6 519 5 900 90,5%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 353 3 952 3 165 80,1% 4 212 6 372 5 754 90,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 353 3 952 3 165 80,1% 4 212 6 372 5 754 90,3%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 36 36 100,0% 5 5 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 36 36 100,0% 5 5 100,0%
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 76 152 151 99,3% 142 141 99,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 76 152 151 99,3% 142 141 99,3%
önkéntes feladat