Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2015. évi összevont költségvetéséről és végrehajtás szabályairól szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelye (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1-2. § * 

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

3-4. § * 

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

5-6. § * 

HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

(1) E rendelet a kihirdetést követő első napon lép hatályba.

Dr. Tahon Róbert Wintermantel Zsolt
jegyző polgármester

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2015. május 28. napján.

Dr. Tahon Róbert
jegyző

1.a. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015. (V. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2015.
eredeti
2015. évi
I. mód.
Index
1. 2. 3. 4. 5.
BEVÉTELEK
I. Működési célú támogatások áht-n belülről 3 449 395 3 515 147 101,9%
1. Önkormányzatok működési támogatásai 2 873 040 2 921 322 101,7%
1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 5 684 5 684 100,0%
1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1 838 105 1 838 105 100,0%
1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 989 503 1 015 105 102,6%
1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 39 748 39 748 100,0%
1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 22 680
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei 576 355 593 825 103,0%
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 384 750 1 004 928 261,2%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 384 750 1 004 928 261,2%
III. Közhatalmi bevételek 9 555 465 9 555 465 100,0%
1. Vagyoni típusú adók 2 960 000 2 960 000 100,0%
Építményadó 2 400 000 2 400 000 100,0%
Telekadó 500 000 500 000 100,0%
Magánszemélyek kommunális adója 60 000 60 000 100,0%
2. Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 6 272 265 6 272 265 100,0%
3. Gépjárműadó 200 000 200 000 100,0%
4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 50 000 50 000 100,0%
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 50 000 50 000 100,0%
5. Egyéb közhatalmi bevételek 73 200 73 200 100,0%
IV. Működési bevételek 1 760 969 1 712 704 97,3%
Szolgáltatások ellenértéke 470 901 432 898 91,9%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke 44 214 44 214 100,0%
Tulajdonosi bevételek 189 000 189 000 100,0%
Ellátási díjak 663 209 663 209 100,0%
Kiszámlázott általános forgalmi adó 278 973 268 711 96,3%
Általános forgalmi adó visszatérítése 58 572 58 572 100,0%
Kamatbevételek 36 000 36 000 100,0%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 0
Biztosító által fizetett kártérítés 2 100 2 100 100,0%
Egyéb működési bevételek 18 000 18 000 100,0%
V. Felhalmozási bevételek 0 0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök 59 385 59 385 100,0%
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 59 385 59 385 100,0%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 162 000 162 000 100,0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 12 000 12 000 100,0%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 150 000 150 000 100,0%
A. Költségvetési bevételek összesen (I-VII) 15 371 964 16 009 629 104,1%
B. Finanszírozási bevételek összesen 2 044 817 4 575 088 223,7%
Maradvány igénybevétele 2 044 817 4 575 088 223,7%
C. BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN (A+B) 17 416 781 20 584 717 118,2%
KIADÁSOK
I. Személyi juttatások 3 928 813 4 045 927 103,0%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 021 001 1 060 373 103,9%
III. Dologi kiadások 5 518 210 5 977 003 108,3%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 568 980 580 325 102,0%
V. Egyéb működési célú kiadások 1 250 241 1 434 368 114,7%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 178 951 170 626 95,3%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 071 290 1 263 742 118,0%
VI. Tartalékok 3 436 455 4 929 174 143,4%
VII. Beruházások 1 091 453 1 418 329 129,9%
VIII. Felújítások 248 529 612 643 246,5%
IX. Egyéb felhalmozási célú kiadások 353 099 451 540 127,9%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 8 000 8 000 100,0%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 345 099 443 540 128,5%
D. Költségvetési kiadások összesen (I-IX.) 17 416 781 20 509 682 117,8%
E./X. Finanszírozási kiadások összesen 0 75 035
Pénzeszközök betétként elhelyezése
F. KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X) 17 416 781 20 584 717 118,2%
többlet/ hiány 0 0 100,0%
Tájékoztató jelleggel
Intézményfinanszírozás 7 165 701 7 692 551 107,4%

1.b. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015. (V. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

eFt-ban
Sor-
sz.
Megnevezés 2015.
eredeti
2015. évi
I. mód.
Index Sor-
sz.
Megnevezés 2015. eredeti 2015. évi
I. mód.
Index
1. 2. 6. 7. 8. 9. 10. 13. 14. 15.
Kiadások Bevételek
1. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 949 814 5 106 300 103,2% 1. Működési célú támogatások áht-n belülről 3 449 395 3 515 147 101,9%
2. Dologi kiadások 5 518 210 5 977 003 108,3% 2. Közhatalmi bevételek 9 555 465 9 555 465 100,0%
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 568 980 580 325 102,0% 3. Működési bevételek 1 760 969 1 712 704 97,3%
4. Egyéb működési célú kiadások 1 250 241 1 434 368 114,7% 4. Működési célú átvett pénzeszközök 59 385 59 385 100,0%
5. Tartalékok 517 568 832 926 160,9% Működési célú támogatások áht-n kívülről
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 804 813 13 930 922 108,8% I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 14 825 214 14 842 701 100,1%
1. Belső finanszírozási kiadások 1. Belső finanszírozási bevételek 3 157 815
2. Külső finanszírozási kiadások 2. Külső finanszírozási bevételek
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 0 II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 0 3 157 815
A. MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 804 813 13 930 922 108,8% A. MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 14 825 214 18 000 516 121,4%
Önkormányzat fejlesztési kiadásai Önkormányzat felhalmozási bevételei
1. Beruházások 1 091 453 1 418 329 129,9% 1. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 384 750 1 004 928 261,2%
2. Felújítások 248 529 612 643 246,5% 2. Felhalmozási bevételek 0 0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 353 099 451 540 127,9% 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 162 000 162 000 100,0%
Tartalékok 2 918 887 4 096 248 140,3%
I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 4 611 968 6 578 760 142,6% I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 546 750 1 166 928 213,4%
1. Belső finanszírozási kiadások 75 035 1. Belső finanszírozási bevételek 2 044 817 1 417 273 69,3%
2. Külső finanszírozási kiadások 2. Külső finanszírozási bevételek
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 75 035 II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 2 044 817 1 417 273 69,3%
B. FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 4 611 968 6 653 795 144,3% B. FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 591 567 2 584 201 99,7%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő bev.
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B): 17 416 781 20 584 717 118,2% BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B): 17 416 781 20 584 717 118,2%

2. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015. (V. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

e Ft-ban
Intézmény 1. Gazdasági Intézmény és intézményei 2. Szociális Foglalkoztató
Rovat megnevezése 2015.
eredeti
2015. évi
I. mód.
Index 2015.
eredeti
2015. évi
I. mód.
Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
3. Közhatalmi bevételek
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
4. Működési bevételek 1 231 582 1 255 750 102,0% 29 210 6 086 20,8%
- állami feladat
- kötelező feladat 1 231 582 1 255 750 102,0% 29 210 6 086 20,8%
- önként vállalt feladatok
5. Felhalmozási bevételek
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
6. Működési célú átvett pénzeszközök 59 385 59 385 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 59 385 59 385 100,0%
- önként vállalt feladatok
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
A./I Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) 1 290 967 1 315 135 101,9% 29 210 6 086 20,8%
8. Finanszírozási bevételek 5 358 914 6 113 798 114,1% 113 046 38 242 33,8%
- állami feladat
- kötelező feladat 5 358 914 5 995 403 111,9% 113 046 38 242 33,8%
- önként vállalt feladatok 118 395 0
A./II Finanszírozási bevételek összesen 5 358 914 6 113 798 114,1% 113 046 38 242 33,8%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) 6 649 881 7 428 933 111,7% 142 256 44 328 31,2%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 2 544 073 2 659 054 104,5% 93 373 31 211 33,4%
- állami feladat
- kötelező feladat 2 544 073 2 659 054 104,5% 93 373 31 211 33,4%
- önként vállalt feladatok
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 685 159 726 131 106,0% 27 653 8 153 29,5%
- állami feladat
- kötelező feladat 685 159 726 131 106,0% 27 653 8 153 29,5%
- önként vállalt feladatok
3. Dologi kiadások 3 019 026 3 350 640 111,0% 21 230 4 964 23,4%
- állami feladat
- kötelező feladat 3 019 026 3 350 640 111,0% 21 230 4 964 23,4%
- önként vállalt feladatok
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 900 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 900 900 100,0%
- önként vállalt feladatok
5. Egyéb működési célú kiadások 238 336 255 124 107,0% 0
- állami feladat
- kötelező feladat 238 336 255 124 107,0% 0
- önként vállalt feladatok
513 Tartalékok
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
6. Beruházások 148 808 199 015 133,7%
- állami feladat
- kötelező feladat 148 808 199 015 133,7%
- önként vállalt feladatok
7. Felújítások 13 579 238 069 1753,2%
- állami feladat
- kötelező feladat 13 579 238 069 1753,2%
- önként vállalt feladatok
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
B./I Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) 6 649 881 7 428 933 111,7% 142 256 44 328 31,2%
9. Finanszírozási kiadások
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
B./II Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0,0% 0 0 0,0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) 6 649 881 7 428 933 111,7% 142 256 44 328 31,2%
Költségvetési létszámkeret 1 056 1 056 100,0% 77 0 0,0%
Intézmény 3. Újpesti Kulturális Központ 4. Polgármesteri Hivatal
Rovat megnevezése 2015.
eredeti
2015. évi
I. mód.
Index 2015.
eredeti
2015. évi
I. mód.
Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 500 500 100,0%
- állami feladat 500 500 100,0%
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
3. Közhatalmi bevételek 8 200 8 200 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 8 200 8 200 100,0%
- önként vállalt feladatok
4. Működési bevételek 87 630 38 321 43,7% 2 370 2 370 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 87 630 38 321 43,7% 1 799 1 799 100,0%
- önként vállalt feladatok 571 571 100,0%
5. Felhalmozási bevételek
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
6. Működési célú átvett pénzeszközök
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
A./I Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) 87 630 38 321 43,7% 11 070 11 070 100,0%
8. Finanszírozási bevételek 212 353 50 550 23,8% 1 481 388 1 712 661 115,6%
- állami feladat
- kötelező feladat 212 353 50 550 23,8% 1 481 388 1 608 356 108,6%
- önként vállalt feladatok 0 104 305
A./II Finanszírozási bevételek összesen 212 353 50 550 23,8% 1 481 388 1 712 661 115,6%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) 299 983 88 871 29,6% 1 492 458 1 723 731 115,5%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 136 188 41 457 30,4% 793 744 948 494 119,5%
- állami feladat 404 404 100,0%
- kötelező feladat 136 188 41 457 30,4% 771 616 926 354 120,1%
- önként vállalt feladatok 21 724 21 736 100,1%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 36 247 11 320 31,2% 211 436 253 203 119,8%
- állami feladat 96 96 100,0%
- kötelező feladat 36 247 11 320 31,2% 211 340 253 107 119,8%
- önként vállalt feladatok
3. Dologi kiadások 127 548 36 094 28,3% 273 102 307 858 112,7%
- állami feladat 500 739 147,8%
- kötelező feladat 127 548 36 094 28,3% 266 252 300 769 113,0%
- önként vállalt feladatok 6 350 6 350 100,0%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 122 180 122 180 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 122 180 122 180 100,0%
- önként vállalt feladatok
5. Egyéb működési célú kiadások 0
- állami feladat
- kötelező feladat 0
- önként vállalt feladatok
513 Tartalékok
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
6. Beruházások 0 91 996 91 996 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 0 91 996 91 996 100,0%
- önként vállalt feladatok
7. Felújítások
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
B./I Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) 299 983 88 871 29,6% 1 492 458 1 723 731 115,5%
9. Finanszírozási kiadások
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
B./II Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0 0 0,0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) 299 983 88 871 29,6% 1 492 458 1 723 731 115,5%
Költségvetési létszámkeret 65 0 0,0% 208 208 100,0%
Intézmény Intézmények összesen 5. Önkormányzat
Rovat megnevezése 2015.
eredeti
2015. évi
I. mód.
Index 2015.
eredeti
2015. évi
I. mód.
Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 500 500 100,0% 3 448 895 3 514 647 101,9%
- állami feladat 500 500 100,0%
- kötelező feladat 3 248 706 3 314 458 102,0%
- önként vállalt feladatok 200 189 200 189 100,0%
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 384 750 1 004 928 261,2%
- állami feladat
- kötelező feladat 620 178
- önként vállalt feladatok 384 750 384 750 100,0%
3. Közhatalmi bevételek 8 200 8 200 100,0% 9 547 265 9 547 265 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 8 200 8 200 100,0% 9 547 265 9 547 265 100,0%
- önként vállalt feladatok
4. Működési bevételek 1 350 792 1 302 527 96,4% 410 177 410 177 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 1 350 221 1 301 956 96,4% 69 827 69 827 100,0%
- önként vállalt feladatok 571 571 100,0% 340 350 340 350 100,0%
5. Felhalmozási bevételek
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
6. Működési célú átvett pénzeszközök 59 385 59 385 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 59 385 59 385 100,0%
- önként vállalt feladatok
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 162 000 162 000 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 150 000 150 000 100,0%
- önként vállalt feladatok 12 000 12 000 100,0%
A./I Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) 1 418 877 1 370 612 96,6% 13 953 087 14 639 017 104,9%
8. Finanszírozási bevételek 7 165 701 7 915 251 110,5% 2 044 817 4 352 388 212,8%
- állami feladat
- kötelező feladat 7 165 701 7 692 551 107,4%
- önként vállalt feladatok 222 700 2 044 817 4 352 388 212,8%
A./II Finanszírozási bevételek összesen 7 165 701 7 915 251 110,5% 2 044 817 4 352 388 212,8%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) 8 584 578 9 285 863 108,2% 15 997 904 18 991 405 118,7%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 3 567 378 3 680 216 103,2% 361 435 365 711 101,2%
- állami feladat 404 404 100,0%
- kötelező feladat 3 545 250 3 658 076 103,2% 339 423 343 691 101,3%
- önként vállalt feladatok 21 724 21 736 100,1% 22 012 22 020 100,0%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 960 495 998 807 104,0% 60 506 61 566 101,8%
- állami feladat 96 96 100,0%
- kötelező feladat 960 399 998 711 104,0% 58 184 58 184 100,0%
- önként vállalt feladatok 2 322 3 382 145,7%
3. Dologi kiadások 3 440 906 3 699 556 107,5% 2 077 304 2 277 447 109,6%
- állami feladat 500 739 147,8%
- kötelező feladat 3 434 056 3 692 467 107,5% 1 833 670 2 091 264 114,0%
- önként vállalt feladatok 6 350 6 350 100,0% 243 634 186 183 76,4%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 123 080 123 080 100,0% 445 900 457 245 102,5%
- állami feladat
- kötelező feladat 123 080 123 080 100,0%
- önként vállalt feladatok 445 900 457 245 102,5%
5. Egyéb működési célú kiadások 238 336 255 124 107,0% 1 011 905 1 179 244 116,5%
- állami feladat
- kötelező feladat 238 336 255 124 107,0% 620 715 776 312 125,1%
- önként vállalt feladatok 391 190 402 932 103,0%
513 Tartalékok 3 436 455 4 929 174 143,4%
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok 3 436 455 4 929 174 143,4%
6. Beruházások 240 804 291 011 120,8% 850 649 1 127 318 132,5%
- állami feladat
- kötelező feladat 240 804 291 011 120,8% 831 599 1 080 546 129,9%
- önként vállalt feladatok 19 050 46 772 245,5%
7. Felújítások 13 579 238 069 1753,2% 234 950 374 574 159,4%
- állami feladat
- kötelező feladat 13 579 238 069 1753,2% 234 950 374 574 159,4%
- önként vállalt feladatok
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 353 099 451 540 127,9%
- állami feladat
- kötelező feladat 194 285 291 326 149,9%
- önként vállalt feladatok 158 814 160 214 100,9%
B./I Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) 8 584 578 9 285 863 108,2% 8 832 203 11 223 819 127,1%
9. Finanszírozási kiadások 7 165 701 7 767 586 108,4%
- állami feladat
- kötelező feladat 7 165 701 7 692 551 107,4%
- önként vállalt feladatok 75 035
B./II Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0,0% 7 165 701 7 767 586 108,4%
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) 8 584 578 9 285 863 108,2% 15 997 904 18 991 405 118,7%
Költségvetési létszámkeret 1 405 1 264 89,9% 250 250 100,0%
Intézmény Kerületi szintű konszolidált főösszegek
Rovat megnevezése 2015.
eredeti
2015. évi
I. mód.
Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 3 449 395 3 515 147 101,9%
- állami feladat 500 500 100,0%
- kötelező feladat 3 248 706 3 314 458 102,0%
- önként vállalt feladatok 200 189 200 189 100,0%
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 384 750 1 004 928 261,2%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 620 178
- önként vállalt feladatok 384 750 384 750 100,0%
3. Közhatalmi bevételek 9 555 465 9 555 465 100,0%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 9 555 465 9 555 465 100,0%
- önként vállalt feladatok 0
4. Működési bevételek 1 760 969 1 712 704 97,3%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 1 420 048 1 371 783 96,6%
- önként vállalt feladatok 340 921 340 921 100,0%
5. Felhalmozási bevételek 0
- állami feladat 0
- kötelező feladat 0
- önként vállalt feladatok 0
6. Működési célú átvett pénzeszközök 59 385 59 385 100,0%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 59 385 59 385 100,0%
- önként vállalt feladatok 0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 162 000 162 000 100,0%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 150 000 150 000 100,0%
- önként vállalt feladatok 12 000 12 000 100,0%
A./I Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) 15 371 964 16 009 629 104,1%
8. Finanszírozási bevételek 2 044 817 4 575 088 223,7%
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok 2 044 817 4 575 088 223,7%
A./II Finanszírozási bevételek összesen 2 044 817 4 575 088 223,7%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) 17 416 781 20 584 717 118,2%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 3 928 813 4 045 927 103,0%
- állami feladat 404 404 100,0%
- kötelező feladat 3 884 673 4 001 767 103,0%
- önként vállalt feladatok 43 736 43 756 100,0%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 021 001 1 060 373 103,9%
- állami feladat 96 96 100,0%
- kötelező feladat 1 018 583 1 056 895 103,8%
- önként vállalt feladatok 2 322 3 382 145,7%
3. Dologi kiadások 5 518 210 5 977 003 108,3%
- állami feladat 500 739 147,8%
- kötelező feladat 5 267 726 5 783 731 109,8%
- önként vállalt feladatok 249 984 192 533 77,0%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 568 980 580 325 102,0%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 123 080 123 080 100,0%
- önként vállalt feladatok 445 900 457 245 102,5%
5. Egyéb működési célú kiadások 1 250 241 1 434 368 114,7%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 859 051 1 031 436 120,1%
- önként vállalt feladatok 391 190 402 932 103,0%
513 Tartalékok 3 436 455 4 929 174 143,4%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 0
- önként vállalt feladatok 3 436 455 4 929 174 143,4%
6. Beruházások 1 091 453 1 418 329 129,9%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 1 072 403 1 371 557 127,9%
- önként vállalt feladatok 19 050 46 772 245,5%
7. Felújítások 248 529 612 643 246,5%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 248 529 612 643 246,5%
- önként vállalt feladatok 0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 353 099 451 540 127,9%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 194 285 291 326 149,9%
- önként vállalt feladatok 158 814 160 214 100,9%
B./I Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) 17 416 781 20 509 682 117,8%
9. Finanszírozási kiadások 75 035
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok 75 035
B./II Finanszírozási kiadások összesen 75 035
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) 17 416 781 20 584 717 118,2%
Költségvetési létszámkeret 1 655 1 514 91,5%

2.a.1. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015. (V. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

eFt-ban
Intézmény Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda Aradi Óvoda
Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
Rovat megnevezése 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
Index % 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 110 943 111 619 100,6% 198 558 200 407 100,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 110 943 111 539 100,5% 198 558 199 804 100,6%
önkéntes feladat 80 603
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 110 943 111 619 100,6% 198 558 200 407 100,9%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 87 429 87 982 100,6% 156 413 157 458 100,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 87 429 87 982 100,6% 156 413 157 458 100,7%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 23 464 23 557 100,4% 42 115 42 338 100,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 23 464 23 557 100,4% 42 115 42 338 100,5%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 50 50 100,0% 30 30 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 50 50 100,0% 30 30 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 30 581
ebből: állami feladat
kötelező feladat 30 581
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 110 943 111 619 100,6% 198 558 200 407 100,9%
Költségvetési létszámkeret 36,50 36,50 100,0% 60,00 60,00 100,0%
Intézmény Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda Bőrfestő Óvoda
Rovat megnevezése 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
Index % 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 116 575 117 389 100,7% 186 943 188 903 101,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 116 575 117 119 100,5% 186 943 188 488 100,8%
önkéntes feladat 270 415
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 116 575 117 389 100,7% 186 943 188 903 101,0%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 91 921 92 411 100,5% 147 477 148 842 100,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 91 921 92 411 100,5% 147 477 148 842 100,9%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 24 624 24 683 100,2% 39 426 40 021 101,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 24 624 24 683 100,2% 39 426 40 021 101,5%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 30 144 480,0% 40 40 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 30 144 480,0% 40 40 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 115
ebből: állami feladat
kötelező feladat 115
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 36
ebből: állami feladat
kötelező feladat 36
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 116 575 117 389 100,7% 186 943 188 903 101,0%
Költségvetési létszámkeret 37,50 37,50 100,0% 32,00 32,00 100,0%
Intézmény Dalos Ovi Óvoda Deák Óvoda
Rovat megnevezése 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
Index % 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 97 752 98 730 101,0% 97 686 98 474 100,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 97 752 98 437 100,7% 97 686 98 353 100,7%
önkéntes feladat 293 121
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 97 752 98 730 101,0% 97 686 98 474 100,8%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 76 967 77 591 100,8% 76 999 77 422 100,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 76 967 77 591 100,8% 76 999 77 422 100,5%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 765 20 837 100,3% 20 637 20 879 101,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 20 765 20 837 100,3% 20 637 20 879 101,2%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 20 20 100,0% 50 173 346,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 20 20 100,0% 50 173 346,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 282
ebből: állami feladat
kötelező feladat - 282
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 97 752 98 730 101,0% 97 686 98 474 100,8%
Költségvetési létszámkeret 34,00 34,00 100,0% 33,00 33,00 100,0%
Intézmény Homoktövis Óvoda JMK Óvoda
Rovat megnevezése 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
Index % 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek -
ebből: állami feladat
kötelező feladat - -
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 101 247 101 751 100,5% 101 915 102 421 100,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 101 247 101 655 100,4% 101 915 102 268 100,3%
önkéntes feladat 96 153
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 101 247 101 751 100,5% 101 915 102 421 100,5%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 79 745 80 111 100,5% 80 298 80 589 100,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 79 745 80 111 100,5% 80 298 80 589 100,4%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21 477 21 582 100,5% 21 597 21 661 100,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 21 477 21 582 100,5% 21 597 21 661 100,3%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 25 25 100,0% 20 20 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 25 25 100,0% 20 20 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 33 151
ebből: állami feladat
kötelező feladat 33 151
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 101 247 101 751 100,5% 101 915 102 421 100,5%
Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 100,0% 32,50 32,50 100,0%
Intézmény Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda
Rovat megnevezése 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
Index % 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 159 439 161 103 101,0% 152 201 153 340 100,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 159 439 160 521 100,7% 152 201 153 058 100,6%
önkéntes feladat 582 282
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 159 439 161 103 101,0% 152 201 153 340 100,7%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 125 683 126 592 100,7% 119 929 120 649 100,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 125 683 126 592 100,7% 119 929 120 649 100,6%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 33 711 33 904 100,6% 32 227 32 367 100,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 33 711 33 904 100,6% 32 227 32 367 100,4%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 45 45 100,0% 45 45 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 45 45 100,0% 45 45 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 562 279
ebből: állami feladat
kötelező feladat 562 279
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 159 439 161 103 101,0% 152 201 153 340 100,7%
Költségvetési létszámkeret 51,50 51,50 100,0% 49,00 49,00 100,0%
Intézmény Nyár Óvoda Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda
Rovat megnevezése 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
Index % 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat -
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 100 267 101 141 100,9% 117 282 118 834 101,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 100 267 100 976 100,7% 117 282 118 581 101,1%
önkéntes feladat 165 253
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 100 267 101 141 100,9% 117 282 118 834 101,3%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 78 972 79 530 100,7% 92 453 93 597 101,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 78 972 79 530 100,7% 92 453 93 597 101,2%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21 270 21 422 100,7% 24 784 24 946 100,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 21 270 21 422 100,7% 24 784 24 946 100,7%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 25 25 100,0% 45 45 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 25 25 100,0% 45 45 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 164 246
ebből: állami feladat
kötelező feladat 164 246
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 100 267 101 141 100,9% 117 282 118 834 101,3%
Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 100,0% 56,00 56,00 100,0%
Intézmény Viola Óvoda Virág Óvoda
Rovat megnevezése 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
Index % 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat -
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 103 306 103 933 100,6% 99 845 100 750 100,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 103 306 103 792 100,5% 99 845 100 459 100,6%
önkéntes feladat 141 291
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 103 306 103 933 100,6% 99 845 100 750 100,9%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 81 511 82 035 100,6% 78 658 79 175 100,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 81 511 82 035 100,6% 78 658 79 175 100,7%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21 770 21 849 100,4% 21 162 21 260 100,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 21 770 21 849 100,4% 21 162 21 260 100,5%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 25 25 100,0% 25 25 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 25 25 100,0% 25 25 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 24 290
ebből: állami feladat
kötelező feladat 24 290
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 103 306 103 933 100,6% 99 845 100 750 100,9%
Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 100,0% 32,00 32,00 100,0%
Intézmény Óvodák összesen
Rovat megnevezése 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 1 743 959 1 758 795 100,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 743 959 1 755 050 100,6%
önkéntes feladat 3 745
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 1 743 959 1 758 795 100,9%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 1 374 455 1 383 984 100,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 374 455 1 383 984 100,7%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 369 029 371 306 100,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 369 029 371 306 100,6%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 475 712 149,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 475 712 149,9%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 2 757
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 757
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 36
ebből: állami feladat
kötelező feladat 36
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 1 743 959 1 758 795 100,9%
Költségvetési létszámkeret 550,00 550,00 100,0%

2.a.2. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015. (V. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai

eFt-ban
Intézmény Piac és Vásárcsarnok Szociális Intézmény
Rovat megnevezése 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
Index % 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök 35 385 35 385 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 35 385 35 385 100,0%
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek - 1 475 345 779 444 838 128,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat - - 345 779 444 569 128,6%
önkéntes feladat 1 475 269
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 35 385 36 860 104,2% 345 779 444 838 128,6%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 27 815 27 815 100,0% 270 019 344 136 127,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 27 815 27 815 100,0% 270 019 344 136 127,4%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 510 7 551 100,5% 75 460 100 402 133,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 7 510 7 551 100,5% 75 460 100 402 133,1%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 60 60 100,0% 300 300 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 60 60 100,0% 300 300 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 1 434
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 434
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 35 385 36 860 104,2% 345 779 444 838 128,6%
Költségvetési létszámkeret 14,00 14,00 100,0% 148,00 148,00 100,0%
Intézmény Újpesti Bölcsődék Intézménye Gazdasági Intézmény Központ
Rovat megnevezése 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
Index % 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
3. Közhatalmi bevételek - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
4. Működési bevételek - 1 231 582 1 255 750 102,0%
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat 1 231 582 1 255 750 102,0%
önkéntes feladat - -
5. Felhalmozási bevételek - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
6. Működési célú átvett pénzeszközök 24 000 24 000 100,0% - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat 24000 24 000 100,0% - -
önkéntes feladat - -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
8. Finanszírozási bevételek 502 223 520 364 103,6% 2 766 953 3 388 326 122,5%
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat 502 223 518 927 103,3% 2 766 953 3 276 857 118,4%
önkéntes feladat 1 437 - 111 469
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 526 223 544 364 103,4% 3 998 535 4 644 076 116,1%
B. KIADÁSOK - -
1. Személyi juttatások 413 666 426 087 103,0% 458 115 477 032 104,1%
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat 413 666 426 087 103,0% 458 115 477 032 104,1%
önkéntes feladat - -
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 112 307 118 027 105,1% 120 856 128 845 106,6%
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat 112 307 118 027 105,1% 120 856 128 845 106,6%
önkéntes feladat - -
3. Dologi kiadások 250 250 100,0% 3 017 941 3 349 318 111,0%
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat 250 250 100,0% 3 017 941 3 349 318 111,0%
önkéntes feladat - -
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 900 100,0%
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat 900 900 100,0%
önkéntes feladat - -
5. Egyéb működési célú kiadások 238 336 250 933 105,3%
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat 238 336 250 933 105,3%
önkéntes feladat - -
6. Tartalékok - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
7. Beruházások 148 808 198 979 133,7%
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat 148 808 198 979 133,7%
önkéntes feladat - -
8. Felújítások 13 579 238 069 1753,2%
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat 13 579 238 069 1753,2%
önkéntes feladat - -
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
10. Finanszírozási kiadások - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 526 223 544 364 103,4% 3 998 535 4 644 076 116,1%
Költségvetési létszámkeret 251,00 251,00 100,0% 110,50 115,50 104,5%
Intézmény GI-hez tartozó egyéb int. összesen Gazdasági Intézmény mindösszesen
Rovat megnevezése 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
Index % 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat - - - -
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat - - - -
3. Közhatalmi bevételek - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat - - - -
4. Működési bevételek 1 231 582 1 255 750 102,0% 1 231 582 1 255 750 102,0%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 1 231 582 1 255 750 102,0% 1 231 582 1 255 750 102,0%
önkéntes feladat - - - -
5. Felhalmozási bevételek - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat - - - -
6. Működési célú átvett pénzeszközök 59 385 59 385 100,0% 59 385 59 385 100,0%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 59 385 59 385 100,0% 59 385 59 385 100,0%
önkéntes feladat - - - -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat - - - -
8. Finanszírozási bevételek 3 614 955 4 355 003 120,5% 5 358 914 6 113 798 114,1%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 3 614 955 4 240 353 117,3% 5 358 914 5 995 403 111,9%
önkéntes feladat - 114 650 - 118 395
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 4 905 922 5 670 138 115,6% 6 649 881 7 428 933 111,7%
B. KIADÁSOK - - - -
1. Személyi juttatások 1 169 615 1 275 070 109,0% 2 544 070 2 659 054 104,5%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 1 169 615 1 275 070 109,0% 2 544 070 2 659 054 104,5%
önkéntes feladat - - - -
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 316 133 354 825 112,2% 685 162 726 131 106,0%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 316 133 354 825 112,2% 685 162 726 131 106,0%
önkéntes feladat - - - -
3. Dologi kiadások 3 018 551 3 349 928 111,0% 3 019 026 3 350 640 111,0%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 3 018 551 3 349 928 111,0% 3 019 026 3 350 640 111,0%
önkéntes feladat - - - -
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 900 100,0% 900 900 100,0%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 900 900 100,0% 900 900 100,0%
önkéntes feladat - - - -
5. Egyéb működési célú kiadások 238 336 252 367 105,9% 238 336 255 124 107,0%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 238 336 252 367 105,9% 238 336 255 124 107,0%
önkéntes feladat - - - -
6. Tartalékok - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat - - - -
7. Beruházások 148 808 198 979 133,7% 148 808 199 015 133,7%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 148 808 198 979 133,7% 148 808 199 015 133,7%
önkéntes feladat - - - -
8. Felújítások 13 579 238 069 1753,2% 13 579 238 069 1753,2%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 13 579 238 069 1753,2% 13 579 238 069 1753,2%
önkéntes feladat - - - -
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat - - - -
10. Finanszírozási kiadások - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat - - - -
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 4 905 922 5 670 138 115,6% 6 649 881 7 428 933 111,7%
Költségvetési létszámkeret 523,50 528,50 101,0% 1 073,50 1 078,50 100,5%

2.a.2.1. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015. (V. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

e Ft-ban
Intézmény Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda Aradi Óvoda
Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
Rovat megnevezése 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
Index % 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - 127 127 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 127 127 100,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 2 693 3 063 113,7% 4 308 5 310 123,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 693 3 063 113,7% 4 308 5 310 123,3%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 2 693 3 063 113,7% 4 435 5 437 122,6%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 403 2 773 115,4% 4 385 5 267 120,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 403 2 773 115,4% 4 385 5 267 120,1%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 290 290 100,0% 50 170 340,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 290 290 100,0% 50 170 340,0%
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 2 693 3 063 113,7% 4 435 5 437 122,6%
Intézmény Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda Bőrfestő Óvoda
Rovat megnevezése 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
Index % 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - 305 305 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 305 305 100,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 2 798 3 066 109,6% 4 381 4 762 108,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 798 3 066 109,6% 4 381 4 762 108,7%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 2 798 3 066 109,6% 4 686 5 067 108,1%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 528 2 790 110,4% 3 886 4 257 109,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 528 2 790 110,4% 3 886 4 257 109,5%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 270 276 102,2% 800 810 101,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 270 276 102,2% 800 810 101,3%
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 2 798 3 066 109,6% 4 686 5 067 108,1%
Intézmény Dalos Ovi Óvoda Deák Óvoda
Rovat megnevezése 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
Index % 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 335 335 100,0% 51 51
ebből: állami feladat
kötelező feladat 335 335 100,0% 51 51
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 2 135 2 325 108,9% 2 113 2 357 111,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 135 2 325 108,9% 2 113 2 357 111,5%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 2 470 2 660 107,7% 2 164 2 408 111,3%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 1 740 1 930 110,9% 1 894 2 127 112,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 740 1 930 110,9% 1 894 2 127 112,3%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 730 730 100,0% 270 281 104,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 730 730 100,0% 270 281 104,1%
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 2 470 2 660 107,7% 2 164 2 408 111,3%
Intézmény Homoktövis Óvoda JMK Óvoda
Rovat megnevezése 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
Index % 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 692 692 100,0% 23 23 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 692 692 100,0% 23 23 100,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 1 908 2 275 119,2% 2 564 3 460 134,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 908 2 275 119,2% 2 564 3 460 134,9%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 2 600 2 967 114,1% 2 587 3 483 134,6%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 100 2 462 117,2% 2 337 3 130 133,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 100 2 462 117,2% 2 337 3 130 133,9%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 500 505 101,0% 250 353 141,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 500 505 101,0% 250 353 141,2%
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 2 600 2 967 114,1% 2 587 3 483 134,6%
Intézmény Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda
Rovat megnevezése 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
Index % 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - 180 180 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 180 180 100,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 4 105 4 584 111,7% 3 674 4 053 110,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 4 105 4 584 111,7% 3 674 4 053 110,3%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 4 105 4 584 111,7% 3 854 4 233 109,8%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat