Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2015. évi összevont költségvetéséről és végrehajtás szabályairól szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítására

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelye (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1-2. § * 

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

3-4. § * 

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

5-6. § * 

HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

(1) E rendelet a kihirdetést követő első napon lép hatályba.

Dr. Tahon Róbert Wintermantel Zsolt
jegyző polgármester

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2015. szeptember . napján.

Dr. Tahon Róbert
jegyző

1.a. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2015. eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
Index
1. 2. 3. 4. 5. 6.
BEVÉTELEK
I. Működési célú támogatások áht-n belülről 3 449 395 3 515 147 3 535 138 102,5%
1. Önkormányzatok működési támogatásai 2 873 040 2 921 322 2 956 982 102,9%
1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 5 684 5 684 5 684 100,0%
1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1 838 105 1 838 105 1 812 598 98,6%
1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 989 503 1 015 105 1 005 818 101,6%
1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 39 748 39 748 39 748 100,0%
1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 22 680 93 134
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei 576 355 593 825 578 156 100,3%
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 384 750 1 004 928 1 011 643 262,9%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 384 750 1 004 928 1 011 643 262,9%
III. Közhatalmi bevételek 9 555 465 9 555 465 9 555 465 100,0%
1. Vagyoni típusú adók 2 960 000 2 960 000 2 960 000 100,0%
Építményadó 2 400 000 2 400 000 2 400 000 100,0%
Telekadó 500 000 500 000 500 000 100,0%
Magánszemélyek kommunális adója 60 000 60 000 60 000 100,0%
2. Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 6 272 265 6 272 265 6 272 265 100,0%
3. Gépjárműadó 200 000 200 000 200 000 100,0%
4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 50 000 50 000 50 000 100,0%
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 50 000 50 000 50 000 100,0%
5. Egyéb közhatalmi bevételek 73 200 73 200 73 200 100,0%
IV. Működési bevételek 1 760 969 1 712 704 1 712 704 97,3%
Szolgáltatások ellenértéke 470 901 432 898 432 898 91,9%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke 44 214 44 214 44 214 100,0%
Tulajdonosi bevételek 189 000 189 000 189 000 100,0%
Ellátási díjak 663 209 663 209 663 209 100,0%
Kiszámlázott általános forgalmi adó 278 973 268 711 268 711 96,3%
Általános forgalmi adó visszatérítése 58 572 58 572 58 572 100,0%
Kamatbevételek 36 000 36 000 36 000 100,0%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Biztosító által fizetett kártérítés 2 100 2 100 2 100 100,0%
Egyéb működési bevételek 18 000 18 000 18 000 100,0%
V. Felhalmozási bevételek 0 0 22 200
VI. Működési célú átvett pénzeszközök 59 385 59 385 61 948 104,3%
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 59 385 59 385 61 948 104,3%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 162 000 162 000 162 000 100,0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 12 000 12 000 12 000 100,0%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 150 000 150 000 150 000 100,0%
A. Költségvetési bevételek összesen (I-VII) 15 371 964 16 009 629 16 061 098 104,5%
B. Finanszírozási bevételek összesen 2 044 817 4 575 088 20 318 088 993,6%
Forgatási célú belföldi ép beváltása, értékesítése 765 000
Lekötött bankbetét megszüntetése 14 978 000
Maradvány igénybevétele 2 044 817 4 575 088 4 575 088 223,7%
C. BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN (A+B) 17 416 781 20 584 717 36 379 186 208,9%
KIADÁSOK
I. Személyi juttatások 3 928 813 4 045 927 4 116 945 104,8%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 021 001 1 060 373 1 077 615 105,5%
III. Dologi kiadások 5 518 210 5 977 003 6 088 027 110,3%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 568 980 580 325 580 225 102,0%
V. Egyéb működési célú kiadások 1 250 241 1 434 368 1 461 816 116,9%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 178 951 170 626 158 025 88,3%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 071 290 1 263 742 1 303 791 121,7%
VI. Tartalékok 3 436 455 4 929 174 3 578 701 104,1%
VII. Beruházások 1 091 453 1 418 329 2 046 477 187,5%
VIII. Felújítások 248 529 612 643 632 298 254,4%
IX. Egyéb felhalmozási célú kiadások 353 099 451 540 979 047 277,3%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 8 000 8 000 8 000 100,0%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 345 099 443 540 971 047 281,4%
D. Költségvetési kiadások összesen (I-IX.) 17 416 781 20 509 682 20 561 151 118,1%
E./X. Finanszírozási kiadások összesen 0 75 035 15 818 035
Forgatási célú ép vásárlása 765 000
Pénzeszközök betétként elhelyezése 14 978 000
F. KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X) 17 416 781 20 584 717 36 379 186 208,9%
többlet/ hiány 0 0 0 0,0%
Tájékoztató jelleggel
Intézményfinanszírozás 7 165 701 7 692 551 7 787 488 108,7%

1.b. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

eFt-ban
Sor-
sz.
Megnevezés 2015. eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
Index Sor-
sz.
Megnevezés 2015. eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
Index
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Kiadások Bevételek
1. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 949 814 5 106 300 5 194 560 104,9% 1. Működési célú támogatások áht-n belülről 3 449 395 3 515 147 3 535 138 102,5%
2. Dologi kiadások 5 518 210 5 977 003 6 088 027 110,3% 2. Közhatalmi bevételek 9 555 465 9 555 465 9 555 465 100,0%
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 568 980 580 325 580 225 102,0% 3. Működési bevételek 1 760 969 1 712 704 1 712 704 97,3%
4. Egyéb működési célú kiadások 1 250 241 1 434 368 1 461 816 116,9% 4. Működési célú átvett pénzeszközök 59 385 59 385 61 948 104,3%
5. Tartalékok 517 568 832 926 604 394 116,8% Működési célú támogatások áht-n kívülről
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 804 813 13 930 922 13 929 022 108,8% I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 14 825 214 14 842 701 14 865 255 100,3%
1. Belső finanszírozási kiadások 15 818 035 1. Belső finanszírozási bevételek 3 157 815 222 700
2. Külső finanszírozási kiadások 2. Külső finanszírozási bevételek 0 18 678 115
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 0 15 818 035 II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 0 3 157 815 18 900 815
A. MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 804 813 13 930 922 29 747 057 232,3% A. MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 14 825 214 18 000 516 33 766 070 227,8%
Önkormányzat fejlesztési kiadásai Önkormányzat felhalmozási bevételei
1. Beruházások 1 091 453 1 418 329 2 046 477 187,5% 1. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 384 750 1 004 928 1 011 643 262,9%
2. Felújítások 248 529 612 643 632 298 254,4% 2. Felhalmozási bevételek 0 0 22 200
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 353 099 451 540 979 047 277,3% 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 162 000 162 000 162 000 100,0%
Tartalékok 2 918 887 4 096 248 2 974 307 101,9%
I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 4 611 968 6 578 760 6 632 129 143,8% I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 546 750 1 166 928 1 195 843 218,7%
1. Belső finanszírozási kiadások 75 035 1. Belső finanszírozási bevételek 2 044 817 1 417 273 1 417 273 69,3%
2. Külső finanszírozási kiadások 2. Külső finanszírozási bevételek
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 75 035 0 II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 2 044 817 1 417 273 1 417 273 69,3%
B. FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 4 611 968 6 653 795 6 632 129 143,8% B. FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 591 567 2 584 201 2 613 116 100,8%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő bev.
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B): 17 416 781 20 584 717 36 379 186 208,9% BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B): 17 416 781 20 584 717 36 379 186 208,9%

2. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

e Ft-ban
Intézmény 1. Gazdasági Intézmény és intézményei 2. Szociális Foglalkoztató
Rovat megnevezése 2015. eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
Index 2015. eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
3. Közhatalmi bevételek
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
4. Működési bevételek 1 231 582 1 255 750 1 255 750 102,0% 29 210 6 086 6 086 20,8%
- állami feladat
- kötelező feladat 1 231 582 1 255 750 1 255 750 102,0% 29 210 6 086 6 086 20,8%
- önként vállalt feladatok
5. Felhalmozási bevételek
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
6. Működési célú átvett pénzeszközök 59 385 59 385 61 948 104,3%
- állami feladat
- kötelező feladat 59 385 59 385 61 948 104,3%
- önként vállalt feladatok
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
A./I Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) 1 290 967 1 315 135 1 317 698 102,1% 29 210 6 086 6 086 20,8%
8. Finanszírozási bevételek 5 358 914 6 113 798 6 236 657 116,4% 113 046 38 242 38 242 33,8%
- állami feladat
- kötelező feladat 5 358 914 5 995 403 6 118 262 114,2% 113 046 38 242 38 242 33,8%
- önként vállalt feladatok 118 395 118 395 0 0
A./II Finanszírozási bevételek összesen 5 358 914 6 113 798 6 236 657 116,4% 113 046 38 242 38 242 33,8%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) 6 649 881 7 428 933 7 554 355 113,6% 142 256 44 328 44 328 31,2%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 2 544 073 2 659 054 2 718 894 106,9% 93 373 31 211 31 211 33,4%
- állami feladat
- kötelező feladat 2 544 073 2 659 054 2 718 894 106,9% 93 373 31 211 31 211 33,4%
- önként vállalt feladatok
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 685 159 726 131 742 297 108,3% 27 653 8 153 8 153 29,5%
- állami feladat
- kötelező feladat 685 159 726 131 742 297 108,3% 27 653 8 153 8 153 29,5%
- önként vállalt feladatok
3. Dologi kiadások 3 019 026 3 350 640 3 363 464 111,4% 21 230 4 964 4 964 23,4%
- állami feladat
- kötelező feladat 3 019 026 3 350 640 3 363 464 111,4% 21 230 4 964 4 964 23,4%
- önként vállalt feladatok
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 900 900 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 900 900 900 100,0%
- önként vállalt feladatok
5. Egyéb működési célú kiadások 238 336 255 124 242 523 101,8% 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat 238 336 255 124 242 523 101,8% 0 0
- önként vállalt feladatok
513 Tartalékok
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
6. Beruházások 148 808 199 015 228 553 153,6%
- állami feladat
- kötelező feladat 148 808 199 015 228 553 153,6%
- önként vállalt feladatok
7. Felújítások 13 579 238 069 257 724 1898,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 13 579 238 069 257 724 1898,0%
- önként vállalt feladatok
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
B./I Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) 6 649 881 7 428 933 7 554 355 113,6% 142 256 44 328 44 328 31,2%
9. Finanszírozási kiadások
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
B./II Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0 0,0% 0 0 0 0,0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) 6 649 881 7 428 933 7 554 355 113,6% 142 256 44 328 44 328 31,2%
Költségvetési létszámkeret 1 056 1 056 1 056 100,0% 77 77 77 100,0%
Intézmény 3. Újpesti Kulturális Központ 4. Polgármesteri Hivatal
Rovat megnevezése 2015. eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
Index 2015. eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 500 500 2 257 451,4%
- állami feladat 500 500 2 257 451,4%
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
3. Közhatalmi bevételek 8 200 8 200 8 200 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 8 200 8 200 8 200 100,0%
- önként vállalt feladatok
4. Működési bevételek 87 630 38 321 38 321 43,7% 2 370 2 370 2 370 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 87 630 38 321 38 321 43,7% 1 799 1 799 1 799 100,0%
- önként vállalt feladatok 571 571 571 100,0%
5. Felhalmozási bevételek
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
6. Működési célú átvett pénzeszközök
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
A./I Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) 87 630 38 321 38 321 43,7% 11 070 11 070 12 827 115,9%
8. Finanszírozási bevételek 212 353 50 550 50 550 23,8% 1 481 388 1 712 661 1 684 739 113,7%
- állami feladat
- kötelező feladat 212 353 50 550 50 550 23,8% 1 481 388 1 608 356 1 580 434 106,7%
- önként vállalt feladatok 0 0 104 305 104 305
A./II Finanszírozási bevételek összesen 212 353 50 550 50 550 23,8% 1 481 388 1 712 661 1 684 739 113,7%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) 299 983 88 871 88 871 29,6% 1 492 458 1 723 731 1 697 566 113,7%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 136 188 41 457 41 457 30,4% 793 744 948 494 951 399 119,9%
- állami feladat 404 404 838 207,4%
- kötelező feladat 136 188 41 457 41 457 30,4% 771 616 926 354 928 825 120,4%
- önként vállalt feladatok 21 724 21 736 21 736 100,1%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 36 247 11 320 11 320 31,2% 211 436 253 203 254 013 120,1%
- állami feladat 96 96 239 249,0%
- kötelező feladat 36 247 11 320 11 320 31,2% 211 340 253 107 253 774 120,1%
- önként vállalt feladatok
3. Dologi kiadások 127 548 36 094 36 094 28,3% 273 102 307 858 307 978 112,8%
- állami feladat 500 739 926 185,2%
- kötelező feladat 127 548 36 094 36 094 28,3% 266 252 300 769 300 702 112,9%
- önként vállalt feladatok 6 350 6 350 6 350 100,0%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 122 180 122 180 92 180 75,4%
- állami feladat
- kötelező feladat 122 180 122 180 92 180 75,4%
- önként vállalt feladatok
5. Egyéb működési célú kiadások 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat 0 0
- önként vállalt feladatok
513 Tartalékok
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
6. Beruházások 0 0 91 996 91 996 91 996 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 0 0 91 996 91 996 91 996 100,0%
- önként vállalt feladatok
7. Felújítások
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
B./I Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) 299 983 88 871 88 871 29,6% 1 492 458 1 723 731 1 697 566 113,7%
9. Finanszírozási kiadások
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
B./II Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0,0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) 299 983 88 871 88 871 29,6% 1 492 458 1 723 731 1 697 566 113,7%
Költségvetési létszámkeret 65 65 65 100,0% 208 208 208 100,0%
Intézmény Intézmények összesen 5. Önkormányzat
Rovat megnevezése 2015. eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
Index 2015. eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 500 500 2 257 451,4% 3 448 895 3 514 647 3 532 881 102,4%
- állami feladat 500 500 2 257 451,4%
- kötelező feladat 0 3 248 706 3 314 458 3 398 263 104,6%
- önként vállalt feladatok 0 200 189 200 189 134 618 67,2%
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 384 750 1 004 928 1 011 643 262,9%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 0 620 178 626 893
- önként vállalt feladatok 0 384 750 384 750 384 750 100,0%
3. Közhatalmi bevételek 8 200 8 200 8 200 100,0% 9 547 265 9 547 265 9 547 265 100,0%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 8 200 8 200 8 200 100,0% 9 547 265 9 547 265 9 547 265 100,0%
- önként vállalt feladatok 0
4. Működési bevételek 1 350 792 1 258 120 1 302 527 96,4% 410 177 410 177 410 177 100,0%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 1 350 221 1 257 549 1 301 956 96,4% 69 827 69 827 69 827 100,0%
- önként vállalt feladatok 571 571 571 100,0% 340 350 340 350 340 350 100,0%
5. Felhalmozási bevételek 0 22 200
- állami feladat 0
- kötelező feladat 0
- önként vállalt feladatok 0 22 200
6. Működési célú átvett pénzeszközök 59 385 59 385 61 948 104,3%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 59 385 59 385 61 948 104,3%
- önként vállalt feladatok 0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 162 000 162 000 162 000 100,0%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 0 150 000 150 000 150 000 100,0%
- önként vállalt feladatok 0 12 000 12 000 12 000 100,0%
A./I Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) 1 418 877 1 326 205 1 374 932 96,9% 13 953 087 14 639 017 14 686 166 105,3%
8. Finanszírozási bevételek 7 165 701 7 826 459 8 010 188 111,8% 2 044 817 4 352 388 20 095 388 982,7%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 7 165 701 7 603 759 7 787 488 108,7%
- önként vállalt feladatok 222 700 222 700 2 044 817 4 352 388 20 095 388 982,7%
A./II Finanszírozási bevételek összesen 7 165 701 7 826 459 8 010 188 111,8% 2 044 817 4 352 388 20 095 388 982,7%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) 8 584 578 9 152 664 9 385 120 109,3% 15 997 904 18 991 405 34 781 554 217,4%
B. KIADÁSOK 0
1. Személyi juttatások 3 567 378 3 607 548 3 742 961 104,9% 361 435 365 711 373 984 103,5%
- állami feladat 404 404 838 207,4%
- kötelező feladat 3 545 250 3 585 408 3 720 387 104,9% 339 423 343 691 343 691 101,3%
- önként vállalt feladatok 21 724 21 736 21 736 100,1% 22 012 22 020 30 293 137,6%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 960 495 979 334 1 015 783 105,8% 60 506 61 566 61 832 102,2%
- állami feladat 96 96 239 249,0%
- kötelező feladat 960 399 979 238 1 015 544 105,7% 58 184 58 184 58 184 100,0%
- önként vállalt feladatok 0 2 322 3 382 3 648 157,1%
3. Dologi kiadások 3 440 906 3 658 498 3 712 500 107,9% 2 077 304 2 277 447 2 375 527 114,4%
- állami feladat 500 739 926 185,2%
- kötelező feladat 3 434 056 3 651 409 3 705 224 107,9% 1 833 670 2 091 264 2 191 336 119,5%
- önként vállalt feladatok 6 350 6 350 6 350 100,0% 243 634 186 183 184 191 75,6%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 123 080 123 080 93 080 75,6% 445 900 457 245 487 145 109,2%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 123 080 123 080 93 080 75,6%
- önként vállalt feladatok 0 445 900 457 245 487 145 109,2%
5. Egyéb működési célú kiadások 238 336 255 124 242 523 101,8% 1 011 905 1 179 244 1 219 293 120,5%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 238 336 255 124 242 523 101,8% 620 715 776 312 783 000 126,1%
- önként vállalt feladatok 0 391 190 402 932 436 293 111,5%
513 Tartalékok 0 3 436 455 4 929 174 3 578 701 104,1%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 0
- önként vállalt feladatok 0 3 436 455 4 929 174 3 578 701 104,1%
6. Beruházások 240 804 291 011 320 549 133,1% 850 649 1 127 318 1 725 928 202,9%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 240 804 291 011 320 549 133,1% 831 599 1 080 546 1 677 513 201,7%
- önként vállalt feladatok 0 19 050 46 772 48 415 254,1%
7. Felújítások 13 579 238 069 257 724 1898,0% 234 950 374 574 374 574 159,4%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 13 579 238 069 257 724 1898,0% 234 950 374 574 374 574 159,4%
- önként vállalt feladatok 0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 353 099 451 540 979 047 277,3%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 0 194 285 291 326 784 633 403,9%
- önként vállalt feladatok 0 158 814 160 214 194 414 122,4%
B./I Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) 8 584 578 9 152 664 9 385 120 109,3% 8 832 203 11 223 819 11 176 031 126,5%
9. Finanszírozási kiadások 0 7 165 701 7 767 586 23 605 523 329,4%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 0 7 165 701 7 692 551 7 787 488 108,7%
- önként vállalt feladatok 0 75 035 15 818 035
B./II Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0 0,0% 7 165 701 7 767 586 23 605 523 329,4%
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) 8 584 578 9 152 664 9 385 120 109,3% 15 997 904 18 991 405 34 781 554 217,4%
Költségvetési létszámkeret 1 405 208 1 405 100,0% 250 250 250 100,0%
Intézmény Kerületi szintű konszolidált főösszegek
Rovat megnevezése 2015. eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 3 449 395 3 515 147 3 535 138 102,5%
- állami feladat 500 500 2 257 451,4%
- kötelező feladat 3 248 706 3 314 458 3 398 263 104,6%
- önként vállalt feladatok 200 189 200 189 134 618 67,2%
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 384 750 1 004 928 1 011 643 262,9%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 620 178 626 893
- önként vállalt feladatok 384 750 384 750 384 750 100,0%
3. Közhatalmi bevételek 9 555 465 9 555 465 9 555 465 100,0%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 9 555 465 9 555 465 9 555 465 100,0%
- önként vállalt feladatok 0 0
4. Működési bevételek 1 760 969 1 712 704 1 712 704 97,3%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 1 420 048 1 371 783 1 371 783 96,6%
- önként vállalt feladatok 340 921 340 921 340 921 100,0%
5. Felhalmozási bevételek 0 22 200
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 0 0
- önként vállalt feladatok 0 22 200
6. Működési célú átvett pénzeszközök 59 385 59 385 61 948 104,3%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 59 385 59 385 61 948 104,3%
- önként vállalt feladatok 0 0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 162 000 162 000 162 000 100,0%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 150 000 150 000 150 000 100,0%
- önként vállalt feladatok 12 000 12 000 12 000 100,0%
A./I Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) 15 371 964 16 009 629 16 061 098 104,5%
8. Finanszírozási bevételek 2 044 817 4 575 088 20 318 088 993,6%
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok 2 044 817 4 575 088 20 318 088 993,6%
A./II Finanszírozási bevételek összesen 2 044 817 4 575 088 20 318 088 993,6%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) 17 416 781 20 584 717 36 379 186 208,9%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 3 928 813 4 045 927 4 116 945 104,8%
- állami feladat 404 404 838 207,4%
- kötelező feladat 3 884 673 4 001 767 4 064 078 104,6%
- önként vállalt feladatok 43 736 43 756 52 029 119,0%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 021 001 1 060 373 1 077 615 105,5%
- állami feladat 96 96 239 249,0%
- kötelező feladat 1 018 583 1 056 895 1 073 728 105,4%
- önként vállalt feladatok 2 322 3 382 3 648 157,1%
3. Dologi kiadások 5 518 210 5 977 003 6 088 027 110,3%
- állami feladat 500 739 926 185,2%
- kötelező feladat 5 267 726 5 783 731 5 896 560 111,9%
- önként vállalt feladatok 249 984 192 533 190 541 76,2%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 568 980 580 325 580 225 102,0%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 123 080 123 080 93 080 75,6%
- önként vállalt feladatok 445 900 457 245 487 145 109,2%
5. Egyéb működési célú kiadások 1 250 241 1 434 368 1 461 816 116,9%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 859 051 1 031 436 1 025 523 119,4%
- önként vállalt feladatok 391 190 402 932 436 293 111,5%
513 Tartalékok 3 436 455 4 929 174 3 578 701 104,1%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 0 0
- önként vállalt feladatok 3 436 455 4 929 174 3 578 701 104,1%
6. Beruházások 1 091 453 1 418 329 2 046 477 187,5%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 1 072 403 1 371 557 1 998 062 186,3%
- önként vállalt feladatok 19 050 46 772 48 415 254,1%
7. Felújítások 248 529 612 643 632 298 254,4%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 248 529 612 643 632 298 254,4%
- önként vállalt feladatok 0 0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 353 099 451 540 979 047 277,3%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 194 285 291 326 784 633 403,9%
- önként vállalt feladatok 158 814 160 214 194 414 122,4%
B./I Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) 17 416 781 20 509 682 20 561 151 118,1%
9. Finanszírozási kiadások 75 035 15 818 035
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok 75 035 15 818 035
B./II Finanszírozási kiadások összesen 75 035 15 818 035
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) 17 416 781 20 584 717 36 379 186 208,9%
Költségvetési létszámkeret 1 655 1 655 1 655 100,0%

2.a.1. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

eFt-ban
Intézmény Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
Rovat megnevezése 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
Index % 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 110 943 111 619 114 274 103,0% 198 558 200 407 202 507 102,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 110 943 111 539 114 194 102,9% 198 558 199 804 201 904 101,7%
önkéntes feladat 80 80 603 603
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 110 943 111 619 114 274 103,0% 198 558 200 407 202 507 102,0%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 87 429 87 982 90 073 103,0% 156 413 157 458 159 112 101,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 87 429 87 982 90 073 103,0% 156 413 157 458 159 112 101,7%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 23 464 23 557 24 121 102,8% 42 115 42 338 42 784 101,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 23 464 23 557 24 121 102,8% 42 115 42 338 42 784 101,6%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 50 50 50 100,0% 30 30 30 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 50 50 50 100,0% 30 30 30 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 30 30 581 581
ebből: állami feladat
kötelező feladat 30 30 581 581
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 110 943 111 619 114 274 103,0% 198 558 200 407 202 507 102,0%
Költségvetési létszámkeret 36,50 36,50 36,50 100,0% 60,00 60,00 60,00 100,0%
Intézmény Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda Bőrfestő Óvoda
Rovat megnevezése 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
Index % 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 116 575 117 389 120 957 103,8% 186 943 188 903 185 730 99,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 116 575 117 119 120 687 103,5% 186 943 188 488 185 315 99,1%
önkéntes feladat 270 270 415 415
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 116 575 117 389 120 957 103,8% 186 943 188 903 185 730 99,4%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 91 921 92 411 95 216 103,6% 147 477 148 842 146 355 99,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 91 921 92 411 95 216 103,6% 147 477 148 842 146 355 99,2%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 24 624 24 683 25 441 103,3% 39 426 40 021 39 335 99,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 24 624 24 683 25 441 103,3% 39 426 40 021 39 335 99,8%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 30 144 149 496,7% 40 40 40 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 30 144 149 496,7% 40 40 40 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 115 115
ebből: állami feladat
kötelező feladat 115 115
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 36 36
ebből: állami feladat
kötelező feladat 36 36
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 116 575 117 389 120 957 103,8% 186 943 188 903 185 730 99,4%
Költségvetési létszámkeret 37,50 37,50 37,50 100,0% 32,00 32,00 32,00 100,0%
Intézmény Dalos Ovi Óvoda Deák Óvoda
Rovat megnevezése 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
Index % 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - 2 563
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2563
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 97 752 98 730 99 973 102,3% 97 686 98 474 97 852 100,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 97 752 98 437 99 680 102,0% 97 686 98 353 97 731 100,0%
önkéntes feladat 293 293 121 121
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 97 752 98 730 99 973 102,3% 97 686 98 474 100 415 102,8%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 76 967 77 591 78 570 102,1% 76 999 77 422 78 857 102,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 76 967 77 591 78 570 102,1% 76 999 77 422 78 857 102,4%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 765 20 837 21 101 101,6% 20 637 20 879 21 266 103,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 20 765 20 837 21 101 101,6% 20 637 20 879 21 266 103,0%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 20 20 20 100,0% 50 173 292 584,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 20 20 20 100,0% 50 173 292 584,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 282 282
ebből: állami feladat
kötelező feladat - 282 282
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 97 752 98 730 99 973 102,3% 97 686 98 474 100 415 102,8%
Költségvetési létszámkeret 34,00 34,00 34,00 100,0% 33,00 33,00 33,00 100,0%
Intézmény Homoktövis Óvoda JMK Óvoda
Rovat megnevezése 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
Index % 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek -
ebből: állami feladat
kötelező feladat - -
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 101 247 101 751 103 072 101,8% 101 915 102 421 102 804 100,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 101 247 101 655 102 976 101,7% 101 915 102 268 102 651 100,7%
önkéntes feladat 96 96 153 153
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 101 247 101 751 103 072 101,8% 101 915 102 421 102 804 100,9%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 79 745 80 111 81 151 101,8% 80 298 80 589 80 890 100,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 79 745 80 111 81 151 101,8% 80 298 80 589 80 890 100,7%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21 477 21 582 21 863 101,8% 21 597 21 661 21 743 100,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 21 477 21 582 21 863 101,8% 21 597 21 661 21 743 100,7%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 25 25 25 100,0% 20 20 20 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 25 25 25 100,0% 20 20 20 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 33 33 151 151
ebből: állami feladat
kötelező feladat 33 33 151 151
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 101 247 101 751 103 072 101,8% 101 915 102 421 102 804 100,9%
Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 32,00 100,0% 32,50 32,50 32,50 100,0%
Intézmény Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda
Rovat megnevezése 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
Index % 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 159 439 161 103 147 595 92,6% 152 201 153 340 155 150 101,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 159 439 160 521 147 013 92,2% 152 201 153 058 154 868 101,8%
önkéntes feladat 582 582 282 282
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 159 439 161 103 147 595 92,6% 152 201 153 340 155 150 101,9%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 125 683 126 592 115 936 92,2% 119 929 120 649 122 074 101,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 125 683 126 592 115 936 92,2% 119 929 120 649 122 074 101,8%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 33 711 33 904 31 052 92,1% 32 227 32 367 32 752 101,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 33 711 33 904 31 052 92,1% 32 227 32 367 32 752 101,6%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 45 45 45 100,0% 45 45 45 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 45 45 45 100,0% 45 45 45 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 562 562 279 279
ebből: állami feladat
kötelező feladat 562 562 279 279
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 159 439 161 103 147 595 92,6% 152 201 153 340 155 150 101,9%
Költségvetési létszámkeret 51,50 51,50 51,50 100,0% 49,00 49,00 49,00 100,0%
Intézmény Nyár Óvoda Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda
Rovat megnevezése 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
Index % 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat -
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 100 267 101 141 102 860 102,6% 117 282 118 834 125 951 107,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 100 267 100 976 102 695 102,4% 117 282 118 581 125 698 107,2%
önkéntes feladat 165 165 253 253
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 100 267 101 141 102 860 102,6% 117 282 118 834 125 951 107,4%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 78 972 79 530 80 884 102,4% 92 453 93 597 99 201 107,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 78 972 79 530 80 884 102,4% 92 453 93 597 99 201 107,3%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21 270 21 422 21 787 102,4% 24 784 24 946 26 459 106,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 21 270 21 422 21 787 102,4% 24 784 24 946 26 459 106,8%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 25 25 25 100,0% 45 45 45 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 25 25 25 100,0% 45 45 45 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 164 164 246 246
ebből: állami feladat
kötelező feladat 164 164 246 246
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 100 267 101 141 102 860 102,6% 117 282 118 834 125 951 107,4%
Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 32,00 100,0% 56,00 56,00 56,00 100,0%
Intézmény Viola Óvoda Virág Óvoda
Rovat megnevezése 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
Index % 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat -
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 103 306 103 933 105 173 101,8% 99 845 100 750 101 970 102,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 103 306 103 792 105 032 101,7% 99 845 100 459 101 679 101,8%
önkéntes feladat 141 141 291 291
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 103 306 103 933 105 173 101,8% 99 845 100 750 101 970 102,1%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 81 511 82 035 83 012 101,8% 78 658 79 175 80 136 101,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 81 511 82 035 83 012 101,8% 78 658 79 175 80 136 101,9%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21 770 21 849 22 112 101,6% 21 162 21 260 21 519 101,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 21 770 21 849 22 112 101,6% 21 162 21 260 21 519 101,7%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 25 25 25 100,0% 25 25 25 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 25 25 25 100,0% 25 25 25 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 24 24 290 290
ebből: állami feladat
kötelező feladat 24 24 290 290
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 103 306 103 933 105 173 101,8% 99 845 100 750 101 970 102,1%
Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 32,00 100,0% 32,00 32,00 32,00 100,0%
Intézmény Óvodák összesen
Rovat megnevezése 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök 2 563
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 563
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 1 743 959 1 758 795 1 765 868 101,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 743 959 1 755 050 1 762 123 101,0%
önkéntes feladat 3 745 3 745
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 1 743 959 1 758 795 1 768 431 101,4%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 1 374 455 1 383 984 1 391 467 101,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 374 455 1 383 984 1 391 467 101,2%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 369 029 371 306 373 335 101,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 369 029 371 306 373 335 101,2%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 475 712 836 176,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 475 712 836 176,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 2 757 2 757
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 757 2 757
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 36 36
ebből: állami feladat
kötelező feladat 36 36
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 1 743 959 1 758 795 1 768 431 101,4%
Költségvetési létszámkeret 550,00 550,00 550,00 100,0%

2.a.2. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai

eFt-ban
Intézmény Piac és Vásárcsarnok Szociális Intézmény
Rovat megnevezése 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
Index % 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök 35 385 35 385 35 385 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 35 385 35 385 35 385 100,0%
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek - 1 475 1 475 345 779 444 838 462 178 133,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat - - - 345 779 444 569 461 909 133,6%
önkéntes feladat 1 475 1 475 269 269
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 35 385 36 860 36 860 104,2% 345 779 444 838 462 178 133,7%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 27 815 27 815 27 815 100,0% 270 019 344 136 357 789 132,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 27 815 27 815 27 815 100,0% 270 019 344 136 357 789 132,5%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 510 7 551 7 551 100,5% 75 460 100 402 104 089 137,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 7 510 7 551 7 551 100,5% 75 460 100 402 104 089 137,9%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 60 60 60 100,0% 300 300 300 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 60 60 60 100,0% 300 300 300 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 1 434 1 434
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 434 1 434
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 35 385 36 860 36 860 104,2% 345 779 444 838 462 178 133,7%
Költségvetési létszámkeret 14,00 14,00 14,00 100,0% 148,00 148,00 148,00 100,0%
Intézmény Újpesti Bölcsődék Intézménye Gazdasági Intézmény Központ
Rovat megnevezése 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
Index % 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
3. Közhatalmi bevételek - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
4. Működési bevételek - 1 231 582 1 255 750 1 255 750 102,0%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 1 231 582 1 255 750 1 255 750 102,0%
önkéntes feladat - - -
5. Felhalmozási bevételek - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
6. Működési célú átvett pénzeszközök 24 000 24 000 24 000 100,0% - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 24000 24 000 24 000 100,0% - - -
önkéntes feladat - - -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
8. Finanszírozási bevételek 502 223 520 364 551 591 109,8% 2 766 953 3 388 326 3 455 545 122,5%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 502 223 518 927 550 154 109,5% 2 766 953 3 276 857 3 344 076 118,4%
önkéntes feladat 1 437 1 437 - 111 469 111 469
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 526 223 544 364 575 591 109,4% 3 998 535 4 644 076 4 711 295 116,1%
B. KIADÁSOK - -
1. Személyi juttatások 413 666 426 087 450 675 108,9% 458 115 477 032 491 148 104,1%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 413 666 426 087 450 675 108,9% 458 115 477 032 491 148 104,1%
önkéntes feladat - - -
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 112 307 118 027 124 666 111,0% 120 856 128 845 132 656 106,6%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 112 307 118 027 124 666 111,0% 120 856 128 845 132 656 106,6%
önkéntes feladat - - -
3. Dologi kiadások 250 250 250 100,0% 3 017 941 3 349 318 3 362 018 111,0%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 250 250 250 100,0% 3 017 941 3 349 318 3 362 018 111,0%
önkéntes feladat - - -
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 900 900 100,0%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 900 900 900 100,0%
önkéntes feladat - - -
5. Egyéb működési célú kiadások 238 336 250 933 238 332 105,3%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 238 336 250 933 238 332 105,3%
önkéntes feladat - - -
6. Tartalékok - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
7. Beruházások 148 808 198 979 228 517 133,7%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 148 808 198 979 228 517 133,7%
önkéntes feladat - - -
8. Felújítások 13 579 238 069 257 724 1753,2%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 13 579 238 069 257 724 1753,2%
önkéntes feladat - - -
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
10. Finanszírozási kiadások - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 526 223 544 364 575 591 109,4% 3 998 535 4 644 076 4 711 295 116,1%
Költségvetési létszámkeret 251,00 251,00 251,00 100,0% 110,50 115,50 115,50 104,5%
Intézmény GI-hez tartozó egyéb int. összesen Gazdasági Intézmény mindösszesen
Rovat megnevezése 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
Index % 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - -
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - -
3. Közhatalmi bevételek - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - -
4. Működési bevételek 1 231 582 1 255 750 1 255 750 102,0% 1 231 582 1 255 750 1 255 750 102,0%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat 1 231 582 1 255 750 1 255 750 102,0% 1 231 582 1 255 750 1 255 750 102,0%
önkéntes feladat - - - - - -
5. Felhalmozási bevételek - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - -
6. Működési célú átvett pénzeszközök 59 385 59 385 59 385 100,0% 59 385 59 385 61 948 100,0%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat 59 385 59 385 59 385 100,0% 59 385 59 385 61 948 100,0%
önkéntes feladat - - - - - -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - -
8. Finanszírozási bevételek 3 614 955 4 355 003 4 470 789 120,5% 5 358 914 6 113 798 6 236 657 114,1%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat 3 614 955 4 240 353 4 356 139 117,3% 5 358 914 5 995 403 6 118 262 111,9%
önkéntes feladat - 114 650 114 650 - 118 395 118 395
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 4 905 922 5 670 138 5 785 924 115,6% 6 649 881 7 428 933 7 554 355 111,7%
B. KIADÁSOK - - - -
1. Személyi juttatások 1 169 615 1 275 070 1 327 427 109,0% 2 544 070 2 659 054 2 718 894 104,5%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat 1 169 615 1 275 070 1 327 427 109,0% 2 544 070 2 659 054 2 718 894 104,5%
önkéntes feladat - - - - - -
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 316 133 354 825 368 962 112,2% 685 162 726 131 742 297 106,0%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat 316 133 354 825 368 962 112,2% 685 162 726 131 742 297 106,0%
önkéntes feladat - - - - - -
3. Dologi kiadások 3 018 551 3 349 928 3 362 628 111,0% 3 019 026 3 350 640 3 363 464 111,0%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat 3 018 551 3 349 928 3 362 628 111,0% 3 019 026 3 350 640 3 363 464 111,0%
önkéntes feladat - - - - - -
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 900 900 100,0% 900 900 900 100,0%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat 900 900 900 100,0% 900 900 900 100,0%
önkéntes feladat - - - - - -
5. Egyéb működési célú kiadások 238 336 252 367 239 766 105,9% 238 336 255 124 242 523 107,0%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat 238 336 252 367 239 766 105,9% 238 336 255 124 242 523 107,0%
önkéntes feladat - - - - - -
6. Tartalékok - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - -
7. Beruházások 148 808 198 979 228 517 133,7% 148 808 199 015 228 553 133,7%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat 148 808 198 979 228 517 133,7% 148 808 199 015 228 553 133,7%
önkéntes feladat - - - - - -
8. Felújítások 13 579 238 069 257 724 1753,2% 13 579 238 069 257 724 1753,2%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat 13 579 238 069 257 724 1753,2% 13 579 238 069 257 724 1753,2%
önkéntes feladat - - - - - -
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - -
10. Finanszírozási kiadások - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - -
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 4 905 922 5 670 138 5 785 924 115,6% 6 649 881 7 428 933 7 554 355 111,7%
Költségvetési létszámkeret 523,50 528,50 528,50 101,0% 1 073,50 1 078,50 1 078,50 100,5%

2.a.2.1. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

e Ft-ban
Intézmény Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
Rovat megnevezése 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
Index % 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - 127 127 127 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 127 127 127 100,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 2 693 3 063 3 285 113,7% 4 308 5 310 5 634 123,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 693 3 063 3 285 113,7% 4 308 5 310 5 634 123,3%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 2 693 3 063 3 285 113,7% 4 435 5 437 5 761 122,6%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 403 2 773 2 995 115,4% 4 385 5 267 5 487 120,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 403 2 773 2 995 115,4% 4 385 5 267 5 487 120,1%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 290 290 290 100,0% 50 170 274 340,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 290 290 290 100,0% 50 170 274 340,0%
önkéntes feladat