Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2015. évi összevont költségvetéséről és végrehajtás szabályairól szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítására

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelye (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1-2. § * 

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

3-4. § * 

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

5-6. § * 

HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

(1) E rendelet a kihirdetést követő első napon lép hatályba.

Dr. Tahon Róbert Wintermantel Zsolt
jegyző polgármester

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2015. november . napján.

Dr. Tahon Róbert
jegyző

1.a. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2015. eredeti 2015. évi I. mód. 2015. évi II. mód. 2015. évi III. mód. Index
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
BEVÉTELEK
I. Működési célú támogatások áht.-n belülről 3 449 395 3 515 147 3 535 138 3 599 922 104,4%
1. Önkormányzatok működési támogatásai 2 873 040 2 921 322 2 956 982 2 980 497 103,7%
1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 5 684 5 684 5 684 5 684 100,0%
1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1 838 105 1 838 105 1 812 598 1 822 095 99,1%
1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 989 503 1 015 105 1 005 818 1 017 895 102,9%
1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 39 748 39 748 39 748 39 748 100,0%
1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 22 680 93 134 95 075
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei 576 355 593 825 578 156 619 425 107,5%
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 384 750 1 004 928 1 011 643 1 119 645 291,0%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 384 750 1 004 928 1 011 643 1 119 645 291,0%
III. Közhatalmi bevételek 9 555 465 9 555 465 9 555 465 9 555 465 100,0%
1. Vagyoni típusú adók 2 960 000 2 960 000 2 960 000 2 960 000 100,0%
Építményadó 2 400 000 2 400 000 2 400 000 2 400 000 100,0%
Telekadó 500 000 500 000 500 000 500 000 100,0%
Magánszemélyek kommunális adója 60 000 60 000 60 000 60 000 100,0%
2. Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 6 272 265 6 272 265 6 272 265 6 272 265 100,0%
3. Gépjárműadó 200 000 200 000 200 000 200 000 100,0%
4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 50 000 50 000 50 000 50 000 100,0%
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 50 000 50 000 50 000 50 000 100,0%
5. Egyéb közhatalmi bevételek 73 200 73 200 73 200 73 200 100,0%
IV. Működési bevételek 1 760 969 1 712 704 1 712 704 1 768 926 100,5%
Szolgáltatások ellenértéke 470 901 432 898 432 898 475 201 100,9%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke 44 214 44 214 44 214 44 214 100,0%
Tulajdonosi bevételek 189 000 189 000 189 000 189 000 100,0%
Ellátási díjak 663 209 663 209 663 209 663 209 100,0%
Kiszámlázott általános forgalmi adó 278 973 268 711 268 711 268 711 96,3%
Általános forgalmi adó visszatérítése 58 572 58 572 58 572 72 491 123,8%
Kamatbevételek 36 000 36 000 36 000 36 000 100,0%
Biztosító által fizetett kártérítés 2 100 2 100 2 100 2 100 100,0%
Egyéb működési bevételek 18 000 18 000 18 000 18 000 100,0%
V. Felhalmozási bevételek 0 0 22 200 22 200
VI. Működési célú átvett pénzeszközök 59 385 59 385 61 948 68 203 114,8%
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 59 385 59 385 61 948 68 203 114,8%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 162 000 162 000 162 000 164 305 101,4%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 12 000 12 000 12 000 12 000 100,0%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 150 000 150 000 150 000 152 305 101,5%
A. Költségvetési bevételek összesen (I-VII) 15 371 964 16 009 629 16 061 098 16 298 666 106,0%
B. Finanszírozási bevételek összesen 2 044 817 4 575 088 20 318 088 20 318 088 993,6%
Forgatási célú belföldi ép beváltása, értékesítése 765 000 765 000
Lekötött bankbetét megszüntetése 14 978 000 14 978 000
Maradvány igénybevétele 2 044 817 4 575 088 4 575 088 4 575 088 223,7%
C. BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN (A+B) 17 416 781 20 584 717 36 379 186 36 616 754 210,2%
KIADÁSOK
I. Személyi juttatások 3 928 813 4 045 927 4 116 945 4 193 273 106,7%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 021 001 1 060 373 1 077 615 1 098 425 107,6%
III. Dologi kiadások 5 518 210 5 977 003 6 088 027 6 028 623 109,2%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 568 980 580 325 580 225 580 225 102,0%
V. Egyéb működési célú kiadások 1 250 241 1 434 368 1 461 816 1 728 134 138,2%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 178 951 170 626 158 025 199 294 111,4%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 071 290 1 263 742 1 303 791 1 528 840 142,7%
VI. Tartalékok 3 436 455 4 929 174 3 578 701 2 169 987 63,1%
VII. Beruházások 1 091 453 1 418 329 2 046 477 2 952 356 270,5%
VIII. Felújítások 248 529 612 643 632 298 632 298 254,4%
IX. Egyéb felhalmozási célú kiadások 353 099 451 540 979 047 1 415 398 400,9%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 8 000 8 000 8 000 8 000 100,0%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 345 099 443 540 971 047 1 407 398 407,8%
D. Költségvetési kiadások összesen (I-IX.) 17 416 781 20 509 682 20 561 151 20 798 719 119,4%
E./X. Finanszírozási kiadások összesen 0 75 035 15 818 035 15 818 035
Forgatási célú ép vásárlása 765 000 765 000
Pénzeszközök betétként elhelyezése 14 978 000 14 978 000
F. KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X) 17 416 781 20 584 717 36 379 186 36 616 754 210,2%
többlet/ hiány 0 0 0 0 0,0%
Tájékoztató jelleggel
Intézményfinanszírozás 7 165 701 7 692 551 7 787 488 8 019 641 111,9%

1.b. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

eFt-ban
Sor-
sz.
Megnevezés 2015. eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
2015. évi
III. mód.
Index Sor-
sz.
Megnevezés 2015. eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
2015. évi
III. mód.
Index
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Kiadások Bevételek
1. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 949 814 5 106 300 5 194 560 5 291 698 106,9% 1. Működési célú támogatások áht.-n belülről 3 449 395 3 515 147 3 535 138 3 599 922 104,4%
2. Dologi kiadások 5 518 210 5 977 003 6 088 027 6 028 623 109,2% 2. Közhatalmi bevételek 9 555 465 9 555 465 9 555 465 9 555 465 100,0%
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 568 980 580 325 580 225 580 225 102,0% 3. Működési bevételek 1 760 969 1 712 704 1 712 704 1 768 926 100,5%
4. Egyéb működési célú kiadások 1 250 241 1 434 368 1 461 816 1 728 134 138,2% 4. Működési célú átvett pénzeszközök 59 385 59 385 61 948 68 203 114,8%
5. Tartalékok 517 568 832 926 604 394 424 946 82,1% Működési célú támogatások áht.-n kívülről
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 804 813 13 930 922 13 929 022 14 053 626 109,8% I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 14 825 214 14 842 701 14 865 255 14 992 516 101,1%
1. Belső finanszírozási kiadások 15 818 035 15 818 035 1. Belső finanszírozási bevételek 3 157 815 222 700 222 700
2. Külső finanszírozási kiadások 2. Külső finanszírozási bevételek 0 18 678 115 18 678 115
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 0 15 818 035 15 818 035 II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 0 3 157 815 18 900 815 18 900 815
A. MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 804 813 13 930 922 29 747 057 29 871 661 233,3% A. MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 14 825 214 18 000 516 33 766 070 33 893 331 228,6%
Önkormányzat fejlesztési kiadásai Önkormányzat felhalmozási bevételei
1. Beruházások 1 091 453 1 418 329 2 046 477 2 952 356 270,5% 1. Felhalmozási célú támogatások Áht.-n belülről 384 750 1 004 928 1 011 643 1 119 645 291,0%
2. Felújítások 248 529 612 643 632 298 632 298 254,4% 2. Felhalmozási bevételek 0 0 22 200 22 200
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 353 099 451 540 979 047 1 415 398 400,9% 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 162 000 162 000 162 000 164 305 101,4%
Tartalékok 2 918 887 4 096 248 2 974 307 1 745 041 59,8%
I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 4 611 968 6 578 760 6 632 129 6 745 093 146,3% I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 546 750 1 166 928 1 195 843 1 306 150 238,9%
1. Belső finanszírozási kiadások 75 035 1. Belső finanszírozási bevételek 2 044 817 1 417 273 1 417 273 1 417 273 69,3%
2. Külső finanszírozási kiadások 2. Külső finanszírozási bevételek
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 75 035 0 0 II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 2 044 817 1 417 273 1 417 273 1 417 273 69,3%
B. FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 4 611 968 6 653 795 6 632 129 6 745 093 146,3% B. FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 591 567 2 584 201 2 613 116 2 723 423 105,1%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő bev.
KIADÁSOK ÖSSZESEN
(A +
B):
17 416 781 20 584 717 36 379 186 36 616 754 210,2% BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(A +
B):
17 416 781 20 584 717 36 379 186 36 616 754 210,2%

2. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

e Ft-ban
Intézmény 1. Gazdasági Intézmény és intézményei 2. Szociális Foglalkoztató
Rovat megnevezése 2015. eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
2015. évi
III. mód.
Index 2015. eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
2015. évi
III. mód.
Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht.-n belülről
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
3. Közhatalmi bevételek
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
4. Működési bevételek 1 231 582 1 255 750 1 255 750 1 298 053 105,4% 29 210 6 086 6 086 6 086 20,8%
- állami feladat
- kötelező feladat 1 231 582 1 255 750 1 255 750 1 298 053 105,4% 29 210 6 086 6 086 6 086 20,8%
- önként vállalt feladatok
5. Felhalmozási bevételek
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
6. Működési célú átvett pénzeszközök 59 385 59 385 61 948 68 203 114,8%
- állami feladat
- kötelező feladat 59 385 59 385 61 948 68 203 114,8%
- önként vállalt feladatok
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
A./I Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) 1 290 967 1 315 135 1 317 698 1 366 256 105,8% 29 210 6 086 6 086 6 086 20,8%
8. Finanszírozási bevételek 5 358 914 6 113 798 6 236 657 6 462 511 120,6% 113 046 38 242 38 242 38 242 33,8%
- állami feladat
- kötelező feladat 5 358 914 5 995 403 6 118 262 6 344 116 118,4% 113 046 38 242 38 242 38 242 33,8%
- önként vállalt feladatok 118 395 118 395 118 395 0 0 0
A./II Finanszírozási bevételek összesen 5 358 914 6 113 798 6 236 657 6 462 511 120,6% 113 046 38 242 38 242 38 242 33,8%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) 6 649 881 7 428 933 7 554 355 7 828 767 117,7% 142 256 44 328 44 328 44 328 31,2%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 2 544 073 2 659 054 2 718 894 2 793 912 109,8% 93 373 31 211 31 211 31 211 33,4%
- állami feladat
- kötelező feladat 2 544 073 2 659 054 2 718 894 2 793 912 109,8% 93 373 31 211 31 211 31 211 33,4%
- önként vállalt feladatok
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 685 159 726 131 742 297 762 775 111,3% 27 653 8 153 8 153 8 153 29,5%
- állami feladat
- kötelező feladat 685 159 726 131 742 297 762 775 111,3% 27 653 8 153 8 153 8 153 29,5%
- önként vállalt feladatok
3. Dologi kiadások 3 019 026 3 350 640 3 363 464 3 462 232 114,7% 21 230 4 964 4 964 4 964 23,4%
- állami feladat
- kötelező feladat 3 019 026 3 350 640 3 363 464 3 462 232 114,7% 21 230 4 964 4 964 4 964 23,4%
- önként vállalt feladatok
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 900 900 900 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 900 900 900 900 100,0%
- önként vállalt feladatok
5. Egyéb működési célú kiadások 238 336 255 124 242 523 271 595 114,0% 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat 238 336 255 124 242 523 271 595 114,0% 0 0 0
- önként vállalt feladatok
513 Tartalékok
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
6. Beruházások 148 808 199 015 228 553 279 629 187,9%
- állami feladat
- kötelező feladat 148 808 199 015 228 553 279 629 187,9%
- önként vállalt feladatok
7. Felújítások 13 579 238 069 257 724 257 724 1898,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 13 579 238 069 257 724 257 724 1898,0%
- önként vállalt feladatok
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
B./I Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) 6 649 881 7 428 933 7 554 355 7 828 767 117,7% 142 256 44 328 44 328 44 328 31,2%
9. Finanszírozási kiadások
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
B./II Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0 0 0,0% 0 0 0 0 0,0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) 6 649 881 7 428 933 7 554 355 7 828 767 117,7% 142 256 44 328 44 328 44 328 31,2%
Költségvetési létszámkeret 1 056 1 056 1 056 1 166 110,5% 77 0 0 0 0,0%
Intézmény 3. Újpesti Kulturális Központ 4. Polgármesteri Hivatal
Rovat megnevezése 2015. eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
2015. évi
III. mód.
Index 2015. eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
2015. évi
III. mód.
Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht.-n belülről 500 500 2 257 2 257 451,4%
- állami feladat 500 500 2 257 2 257 451,4%
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
3. Közhatalmi bevételek 8 200 8 200 8 200 8 200 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 8 200 8 200 8 200 8 200 100,0%
- önként vállalt feladatok
4. Működési bevételek 87 630 38 321 38 321 38 321 43,7% 2 370 2 370 2 370 2 370 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 87 630 38 321 38 321 38 321 43,7% 1 799 1 799 1 799 1 799 100,0%
- önként vállalt feladatok 571 571 571 571 100,0%
5. Felhalmozási bevételek
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
6. Működési célú átvett pénzeszközök
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
A./I Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) 87 630 38 321 38 321 38 321 43,7% 11 070 11 070 12 827 12 827 115,9%
8. Finanszírozási bevételek 212 353 50 550 50 550 50 550 23,8% 1 481 388 1 712 661 1 684 739 1 691 038 114,2%
- állami feladat
- kötelező feladat 212 353 50 550 50 550 50 550 23,8% 1 481 388 1 608 356 1 580 434 1 586 733 107,1%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 104 305 104 305 104 305
A./II Finanszírozási bevételek összesen 212 353 50 550 50 550 50 550 23,8% 1 481 388 1 712 661 1 684 739 1 691 038 114,2%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) 299 983 88 871 88 871 88 871 29,6% 1 492 458 1 723 731 1 697 566 1 703 865 114,2%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 136 188 41 457 41 457 41 457 30,4% 793 744 948 494 951 399 952 626 120,0%
- állami feladat 404 404 838 838 207,4%
- kötelező feladat 136 188 41 457 41 457 41 457 30,4% 771 616 926 354 928 825 930 052 120,5%
- önként vállalt feladatok 21 724 21 736 21 736 21 736 100,1%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 36 247 11 320 11 320 11 320 31,2% 211 436 253 203 254 013 254 345 120,3%
- állami feladat 96 96 239 239 249,0%
- kötelező feladat 36 247 11 320 11 320 11 320 31,2% 211 340 253 107 253 774 254 106 120,2%
- önként vállalt feladatok
3. Dologi kiadások 127 548 36 094 36 094 36 094 28,3% 273 102 307 858 307 978 308 108 112,8%
- állami feladat 500 739 926 926 185,2%
- kötelező feladat 127 548 36 094 36 094 36 094 28,3% 266 252 300 769 300 702 300 832 113,0%
- önként vállalt feladatok 6 350 6 350 6 350 6 350 100,0%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 122 180 122 180 92 180 92 180 75,4%
- állami feladat
- kötelező feladat 122 180 122 180 92 180 92 180 75,4%
- önként vállalt feladatok
5. Egyéb működési célú kiadások 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat 0 0 0
- önként vállalt feladatok
513 Tartalékok
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
6. Beruházások 0 0 0 91 996 91 996 91 996 96 606 105,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 0 0 0 91 996 91 996 91 996 96 606 105,0%
- önként vállalt feladatok
7. Felújítások
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
B./I Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) 299 983 88 871 88 871 88 871 29,6% 1 492 458 1 723 731 1 697 566 1 703 865 114,2%
9. Finanszírozási kiadások
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
B./II Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) 299 983 88 871 88 871 88 871 29,6% 1 492 458 1 723 731 1 697 566 1 703 865 114,2%
Költségvetési létszámkeret 65 0 0 0 0,0% 208 208 208 208 100,0%
Intézmény Intézmények összesen 5. Önkormányzat
Rovat megnevezése 2015. eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
2015. évi
III. mód.
Index 2015. eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
2015. évi
III. mód.
Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht.-n belülről 500 500 2 257 2 257 451,4% 3 448 895 3 514 647 3 532 881 3 597 665 104,3%
- állami feladat 500 500 2 257 2 257 451,4%
- kötelező feladat 0 3 248 706 3 314 458 3 398 263 3 463 047 106,6%
- önként vállalt feladatok 0 200 189 200 189 134 618 134 618 67,2%
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 384 750 1 004 928 1 011 643 1 119 645 291,0%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 0 620 178 626 893 734 895
- önként vállalt feladatok 0 384 750 384 750 384 750 384 750 100,0%
3. Közhatalmi bevételek 8 200 8 200 8 200 8 200 100,0% 9 547 265 9 547 265 9 547 265 9 547 265 100,0%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 8 200 8 200 8 200 8 200 100,0% 9 547 265 9 547 265 9 547 265 9 547 265 100,0%
- önként vállalt feladatok 0
4. Működési bevételek 1 350 792 1 258 120 1 302 527 1 344 830 99,6% 410 177 410 177 410 177 424 096 103,4%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 1 350 221 1 257 549 1 301 956 1 344 259 99,6% 69 827 69 827 69 827 83 746 119,9%
- önként vállalt feladatok 571 571 571 571 100,0% 340 350 340 350 340 350 340 350 100,0%
5. Felhalmozási bevételek 0 22 200 22 200
- állami feladat 0
- kötelező feladat 0
- önként vállalt feladatok 0 22 200 22 200
6. Működési célú átvett pénzeszközök 59 385 59 385 61 948 68 203 114,8%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 59 385 59 385 61 948 68 203 114,8%
- önként vállalt feladatok 0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 162 000 162 000 162 000 164 305 101,4%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 0 150 000 150 000 150 000 150 000 100,0%
- önként vállalt feladatok 0 12 000 12 000 12 000 14 305 119,2%
A./I Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) 1 418 877 1 326 205 1 374 932 1 423 490 100,3% 13 953 087 14 639 017 14 686 166 14 875 176 106,6%
8. Finanszírozási bevételek 7 165 701 7 826 459 8 010 188 8 242 341 115,0% 2 044 817 4 352 388 20 095 388 20 095 388 982,7%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 7 165 701 7 603 759 7 787 488 8 019 641 111,9%
- önként vállalt feladatok 222 700 222 700 222 700 2 044 817 4 352 388 20 095 388 20 095 388 982,7%
A./II Finanszírozási bevételek összesen 7 165 701 7 826 459 8 010 188 8 242 341 115,0% 2 044 817 4 352 388 20 095 388 20 095 388 982,7%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) 8 584 578 9 152 664 9 385 120 9 665 831 112,6% 15 997 904 18 991 405 34 781 554 34 970 564 218,6%
B. KIADÁSOK 0
1. Személyi juttatások 3 567 378 3 607 548 3 742 961 3 819 206 107,1% 361 435 365 711 373 984 374 067 103,5%
- állami feladat 404 404 838 838 207,4%
- kötelező feladat 3 545 250 3 585 408 3 720 387 3 796 632 107,1% 339 423 343 691 343 691 343 691 101,3%
- önként vállalt feladatok 21 724 21 736 21 736 21 736 100,1% 22 012 22 020 30 293 30 376 138,0%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 960 495 979 334 1 015 783 1 036 593 107,9% 60 506 61 566 61 832 61 832 102,2%
- állami feladat 96 96 239 239 249,0%
- kötelező feladat 960 399 979 238 1 015 544 1 036 354 107,9% 58 184 58 184 58 184 58 184 100,0%
- önként vállalt feladatok 0 2 322 3 382 3 648 3 648 157,1%
3. Dologi kiadások 3 440 906 3 658 498 3 712 500 3 811 398 110,8% 2 077 304 2 277 447 2 375 527 2 217 225 106,7%
- állami feladat 500 739 926 926 185,2%
- kötelező feladat 3 434 056 3 651 409 3 705 224 3 804 122 110,8% 1 833 670 2 091 264 2 191 336 2 025 030 110,4%
- önként vállalt feladatok 6 350 6 350 6 350 6 350 100,0% 243 634 186 183 184 191 192 195 78,9%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 123 080 123 080 93 080 93 080 75,6% 445 900 457 245 487 145 487 145 109,2%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 123 080 123 080 93 080 93 080 75,6%
- önként vállalt feladatok 0 445 900 457 245 487 145 487 145 109,2%
5. Egyéb működési célú kiadások 238 336 255 124 242 523 271 595 114,0% 1 011 905 1 179 244 1 219 293 1 456 539 143,9%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 238 336 255 124 242 523 271 595 114,0% 620 715 776 312 783 000 1 011 334 162,9%
- önként vállalt feladatok 0 391 190 402 932 436 293 445 205 113,8%
513 Tartalékok 0 3 436 455 4 929 174 3 578 701 2 169 987 63,1%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 0
- önként vállalt feladatok 0 3 436 455 4 929 174 3 578 701 2 169 987 63,1%
6. Beruházások 240 804 291 011 320 549 376 235 156,2% 850 649 1 127 318 1 725 928 2 576 121 302,8%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 240 804 291 011 320 549 376 235 156,2% 831 599 1 080 546 1 677 513 2 527 706 304,0%
- önként vállalt feladatok 0 19 050 46 772 48 415 48 415 254,1%
7. Felújítások 13 579 238 069 257 724 257 724 1898,0% 234 950 374 574 374 574 374 574 159,4%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 13 579 238 069 257 724 257 724 1898,0% 234 950 374 574 374 574 374 574 159,4%
- önként vállalt feladatok 0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 353 099 451 540 979 047 1 415 398 400,9%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 0 194 285 291 326 784 633 1 230 784 633,5%
- önként vállalt feladatok 0 158 814 160 214 194 414 184 614 116,2%
B./I Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) 8 584 578 9 152 664 9 385 120 9 665 831 112,6% 8 832 203 11 223 819 11 176 031 11 132 888 126,0%
9. Finanszírozási kiadások 0 7 165 701 7 767 586 23 605 523 23 837 676 332,7%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 0 7 165 701 7 692 551 7 787 488 8 019 641 111,9%
- önként vállalt feladatok 0 75 035 15 818 035 15 818 035
B./II Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0 0 0,0% 7 165 701 7 767 586 23 605 523 23 837 676 332,7%
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) 8 584 578 9 152 664 9 385 120 9 665 831 112,6% 15 997 904 18 991 405 34 781 554 34 970 564 218,6%
Költségvetési létszámkeret 1 405 1 264 1 264 1 374 97,8% 250 250 250 250 100,0%
Intézmény Kerületi szintű konszolidált főösszegek
Rovat megnevezése 2015. eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
2015. évi
III. mód.
Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht.-n belülről 3 449 395 3 515 147 3 535 138 3 599 922 104,4%
- állami feladat 500 500 2 257 2 257 451,4%
- kötelező feladat 3 248 706 3 314 458 3 398 263 3 463 047 106,6%
- önként vállalt feladatok 200 189 200 189 134 618 134 618 67,2%
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 384 750 1 004 928 1 011 643 1 119 645 291,0%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 620 178 626 893 734 895
- önként vállalt feladatok 384 750 384 750 384 750 384 750 100,0%
3. Közhatalmi bevételek 9 555 465 9 555 465 9 555 465 9 555 465 100,0%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 9 555 465 9 555 465 9 555 465 9 555 465 100,0%
- önként vállalt feladatok 0 0 0
4. Működési bevételek 1 760 969 1 712 704 1 712 704 1 768 926 100,5%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 1 420 048 1 371 783 1 371 783 1 428 005 100,6%
- önként vállalt feladatok 340 921 340 921 340 921 340 921 100,0%
5. Felhalmozási bevételek 0 22 200 22 200
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 22 200 22 200
6. Működési célú átvett pénzeszközök 59 385 59 385 61 948 68 203 114,8%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 59 385 59 385 61 948 68 203 114,8%
- önként vállalt feladatok 0 0 0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 162 000 162 000 162 000 164 305 101,4%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 150 000 150 000 150 000 150 000 100,0%
- önként vállalt feladatok 12 000 12 000 12 000 14 305 119,2%
A./I Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) 15 371 964 16 009 629 16 061 098 16 298 666 106,0%
8. Finanszírozási bevételek 2 044 817 4 575 088 20 318 088 20 318 088 993,6%
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok 2 044 817 4 575 088 20 318 088 20 318 088 993,6%
A./II Finanszírozási bevételek összesen 2 044 817 4 575 088 20 318 088 20 318 088 993,6%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) 17 416 781 20 584 717 36 379 186 36 616 754 210,2%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 3 928 813 4 045 927 4 116 945 4 193 273 106,7%
- állami feladat 404 404 838 838 207,4%
- kötelező feladat 3 884 673 4 001 767 4 064 078 4 140 323 106,6%
- önként vállalt feladatok 43 736 43 756 52 029 52 112 119,2%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 021 001 1 060 373 1 077 615 1 098 425 107,6%
- állami feladat 96 96 239 239 249,0%
- kötelező feladat 1 018 583 1 056 895 1 073 728 1 094 538 107,5%
- önként vállalt feladatok 2 322 3 382 3 648 3 648 157,1%
3. Dologi kiadások 5 518 210 5 977 003 6 088 027 6 028 623 109,2%
- állami feladat 500 739 926 926 185,2%
- kötelező feladat 5 267 726 5 783 731 5 896 560 5 829 152 110,7%
- önként vállalt feladatok 249 984 192 533 190 541 198 545 79,4%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 568 980 580 325 580 225 580 225 102,0%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 123 080 123 080 93 080 93 080 75,6%
- önként vállalt feladatok 445 900 457 245 487 145 487 145 109,2%
5. Egyéb működési célú kiadások 1 250 241 1 434 368 1 461 816 1 728 134 138,2%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 859 051 1 031 436 1 025 523 1 282 929 149,3%
- önként vállalt feladatok 391 190 402 932 436 293 445 205 113,8%
513 Tartalékok 3 436 455 4 929 174 3 578 701 2 169 987 63,1%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0
- önként vállalt feladatok 3 436 455 4 929 174 3 578 701 2 169 987 63,1%
6. Beruházások 1 091 453 1 418 329 2 046 477 2 952 356 270,5%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 1 072 403 1 371 557 1 998 062 2 903 941 270,8%
- önként vállalt feladatok 19 050 46 772 48 415 48 415 254,1%
7. Felújítások 248 529 612 643 632 298 632 298 254,4%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 248 529 612 643 632 298 632 298 254,4%
- önként vállalt feladatok 0 0 0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 353 099 451 540 979 047 1 415 398 400,9%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 194 285 291 326 784 633 1 230 784 633,5%
- önként vállalt feladatok 158 814 160 214 194 414 184 614 116,2%
B./I Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) 17 416 781 20 509 682 20 561 151 20 798 719 119,4%
9. Finanszírozási kiadások 75 035 15 818 035 15 818 035
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok 75 035 15 818 035 15 818 035
B./II Finanszírozási kiadások összesen 75 035 15 818 035 15 818 035
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) 17 416 781 20 584 717 36 379 186 36 616 754 210,2%
Költségvetési létszámkeret 1 655 1 655 1 655 1 624 98,1%

2.a.1. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

eFt-ban
Intézmény Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
Rovat megnevezése 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
2015. évi
III. mód.
Index % 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
2015. évi
III. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht.-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 110 943 111 619 114 274 118 343 106,7% 198 558 200 407 202 507 207 375 104,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 110 943 111 539 114 194 118 263 106,6% 198 558 199 804 201 904 206 772 104,1%
önkéntes feladat 80 80 80 603 603 603
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 110 943 111 619 114 274 118 343 106,7% 198 558 200 407 202 507 207 375 104,4%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 87 429 87 982 90 073 93 277 106,7% 156 413 157 458 159 112 162 929 104,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 87 429 87 982 90 073 93 277 106,7% 156 413 157 458 159 112 162 929 104,2%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 23 464 23 557 24 121 24 986 106,5% 42 115 42 338 42 784 43 815 104,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 23 464 23 557 24 121 24 986 106,5% 42 115 42 338 42 784 43 815 104,0%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 50 50 50 50 100,0% 30 30 30 50 166,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 50 50 50 50 100,0% 30 30 30 50 166,7%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 30 30 30 581 581 581
ebből: állami feladat
kötelező feladat 30 30 30 581 581 581
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 110 943 111 619 114 274 118 343 106,7% 198 558 200 407 202 507 207 375 104,4%
Költségvetési létszámkeret 36,50 36,50 36,50 36,50 100,0% 60,00 60,00 60,00 60,00 100,0%
Intézmény Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda Bőrfestő Óvoda
Rovat megnevezése 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
2015. évi
III. mód.
Index % 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
2015. évi
III. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht.-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 116 575 117 389 120 957 123 022 105,5% 186 943 188 903 185 730 190 247 101,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 116 575 117 119 120 687 122 752 105,3% 186 943 188 488 185 315 189 832 101,5%
önkéntes feladat 270 270 270 415 415 415
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 116 575 117 389 120 957 123 022 105,5% 186 943 188 903 185 730 190 247 101,8%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 91 921 92 411 95 216 96 842 105,4% 147 477 148 842 146 355 149 880 101,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 91 921 92 411 95 216 96 842 105,4% 147 477 148 842 146 355 149 880 101,6%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 24 624 24 683 25 441 25 880 105,1% 39 426 40 021 39 335 40 287 102,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 24 624 24 683 25 441 25 880 105,1% 39 426 40 021 39 335 40 287 102,2%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 30 144 149 149 496,7% 40 40 40 80 200,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 30 144 149 149 496,7% 40 40 40 80 200,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 115 115 115
ebből: állami feladat
kötelező feladat 115 115 115
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 36 36 36
ebből: állami feladat
kötelező feladat 36 36 36
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 116 575 117 389 120 957 123 022 105,5% 186 943 188 903 185 730 190 247 101,8%
Költségvetési létszámkeret 37,50 37,50 37,50 37,50 100,0% 32,00 32,00 32,00 61,00 190,6%
Intézmény Dalos Ovi Óvoda Deák Óvoda
Rovat megnevezése 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
2015. évi
III. mód.
Index % 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
2015. évi
III. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht.-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - 2 563 2 563
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2563 2563
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 97 752 98 730 99 973 103 174 105,5% 97 686 98 474 97 852 100 700 103,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 97 752 98 437 99 680 102 881 105,2% 97 686 98 353 97 731 100 579 103,0%
önkéntes feladat 293 293 293 121 121 121
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 97 752 98 730 99 973 103 174 105,5% 97 686 98 474 100 415 103 263 105,7%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 76 967 77 591 78 570 81 078 105,3% 76 999 77 422 78 857 81 088 105,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 76 967 77 591 78 570 81 078 105,3% 76 999 77 422 78 857 81 088 105,3%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 765 20 837 21 101 21 779 104,9% 20 637 20 879 21 266 21 868 106,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 20 765 20 837 21 101 21 779 104,9% 20 637 20 879 21 266 21 868 106,0%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 20 20 20 35 175,0% 50 173 292 307 614,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 20 20 20 35 175,0% 50 173 292 307 614,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 282 282 282
ebből: állami feladat
kötelező feladat - 282 282 282
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 97 752 98 730 99 973 103 174 105,5% 97 686 98 474 100 415 103 263 105,7%
Költségvetési létszámkeret 34,00 34,00 34,00 34,00 100,0% 33,00 33,00 33,00 33,00 100,0%
Intézmény Homoktövis Óvoda JMK Óvoda
Rovat megnevezése 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
2015. évi
III. mód.
Index % 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
2015. évi
III. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht.-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek -
ebből: állami feladat
kötelező feladat - -
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 101 247 101 751 103 072 105 370 104,1% 101 915 102 421 102 804 104 914 102,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 101 247 101 655 102 976 105 274 104,0% 101 915 102 268 102 651 104 761 102,8%
önkéntes feladat 96 96 96 153 153 153
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 101 247 101 751 103 072 105 370 104,1% 101 915 102 421 102 804 104 914 102,9%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 79 745 80 111 81 151 82 961 104,0% 80 298 80 589 80 890 82 551 102,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 79 745 80 111 81 151 82 961 104,0% 80 298 80 589 80 890 82 551 102,8%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21 477 21 582 21 863 22 351 104,1% 21 597 21 661 21 743 22 192 102,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 21 477 21 582 21 863 22 351 104,1% 21 597 21 661 21 743 22 192 102,8%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 25 25 25 25 100,0% 20 20 20 20 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 25 25 25 25 100,0% 20 20 20 20 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 33 33 33 151 151 151
ebből: állami feladat
kötelező feladat 33 33 33 151 151 151
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 101 247 101 751 103 072 105 370 104,1% 101 915 102 421 102 804 104 914 102,9%
Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 32,00 32,00 100,0% 32,50 32,50 32,50 32,50 100,0%
Intézmény Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda
Rovat megnevezése 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
2015. évi
III. mód.
Index % 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
2015. évi
III. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht.-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 159 439 161 103 147 595 150 085 94,1% 152 201 153 340 155 150 158 471 104,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 159 439 160 521 147 013 149 503 93,8% 152 201 153 058 154 868 158 189 103,9%
önkéntes feladat 582 582 582 282 282 282
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 159 439 161 103 147 595 150 085 94,1% 152 201 153 340 155 150 158 471 104,1%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 125 683 126 592 115 936 117 897 93,8% 119 929 120 649 122 074 124 689 104,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 125 683 126 592 115 936 117 897 93,8% 119 929 120 649 122 074 124 689 104,0%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 33 711 33 904 31 052 31 581 93,7% 32 227 32 367 32 752 33 458 103,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 33 711 33 904 31 052 31 581 93,7% 32 227 32 367 32 752 33 458 103,8%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 45 45 45 45 100,0% 45 45 45 45 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 45 45 45 45 100,0% 45 45 45 45 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 562 562 562 279 279 279
ebből: állami feladat
kötelező feladat 562 562 562 279 279 279
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 159 439 161 103 147 595 150 085 94,1% 152 201 153 340 155 150 158 471 104,1%
Költségvetési létszámkeret 51,50 51,50 51,50 33,00 64,1% 49,00 49,00 49,00 49,00 100,0%
Intézmény Nyár Óvoda Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda
Rovat megnevezése 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
2015. évi
III. mód.
Index % 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
2015. évi
III. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht.-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat -
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 100 267 101 141 102 860 105 000 104,7% 117 282 118 834 125 951 129 674 110,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 100 267 100 976 102 695 104 835 104,6% 117 282 118 581 125 698 129 421 110,4%
önkéntes feladat 165 165 165 253 253 253
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 100 267 101 141 102 860 105 000 104,7% 117 282 118 834 125 951 129 674 110,6%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 78 972 79 530 80 884 82 569 104,6% 92 453 93 597 99 201 102 133 110,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 78 972 79 530 80 884 82 569 104,6% 92 453 93 597 99 201 102 133 110,5%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21 270 21 422 21 787 22 242 104,6% 24 784 24 946 26 459 27 250 109,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 21 270 21 422 21 787 22 242 104,6% 24 784 24 946 26 459 27 250 109,9%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 25 25 25 25 100,0% 45 45 45 45 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 25 25 25 25 100,0% 45 45 45 45 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 164 164 164 246 246 246
ebből: állami feladat
kötelező feladat 164 164 164 246 246 246
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 100 267 101 141 102 860 105 000 104,7% 117 282 118 834 125 951 129 674 110,6%
Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 32,00 32,00 100,0% 56,00 56,00 56,00 56,00 100,0%
Intézmény Viola Óvoda Virág Óvoda
Rovat megnevezése 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
2015. évi
III. mód.
Index % 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
2015. évi
III. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht.-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat -
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 103 306 103 933 105 173 107 782 104,3% 99 845 100 750 101 970 105 667 105,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 103 306 103 792 105 032 107 641 104,2% 99 845 100 459 101 679 105 376 105,5%
önkéntes feladat 141 141 141 291 291 291
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 103 306 103 933 105 173 107 782 104,3% 99 845 100 750 101 970 105 667 105,8%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 81 511 82 035 83 012 85 066 104,4% 78 658 79 175 80 136 83 048 105,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 81 511 82 035 83 012 85 066 104,4% 78 658 79 175 80 136 83 048 105,6%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21 770 21 849 22 112 22 667 104,1% 21 162 21 260 21 519 22 304 105,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 21 770 21 849 22 112 22 667 104,1% 21 162 21 260 21 519 22 304 105,4%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 25 25 25 25 100,0% 25 25 25 25 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 25 25 25 25 100,0% 25 25 25 25 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 24 24 24 290 290 290
ebből: állami feladat
kötelező feladat 24 24 24 290 290 290
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 103 306 103 933 105 173 107 782 104,3% 99 845 100 750 101 970 105 667 105,8%
Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 32,00 32,00 100,0% 32,00 32,00 32,00 32,00 100,0%
Intézmény Óvodák összesen
Rovat megnevezése 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
2015. évi
III. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht.-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök 2 563 2 563
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 563 2 563
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 1 743 959 1 758 795 1 765 868 1 809 824 103,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 743 959 1 755 050 1 762 123 1 806 079 103,6%
önkéntes feladat 3 745 3 745 3 745
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 1 743 959 1 758 795 1 768 431 1 812 387 103,9%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 1 374 455 1 383 984 1 391 467 1 426 008 103,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 374 455 1 383 984 1 391 467 1 426 008 103,8%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 369 029 371 306 373 335 382 660 103,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 369 029 371 306 373 335 382 660 103,7%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 475 712 836 926 194,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 475 712 836 926 194,9%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 2 757 2 757 2 757
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 757 2 757 2 757
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 36 36 36
ebből: állami feladat
kötelező feladat 36 36 36
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 1 743 959 1 758 795 1 768 431 1 812 387 103,9%
Költségvetési létszámkeret 550,00 550,00 550,00 560,50 101,9%

2.a.2. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai

eFt-ban
Intézmény Piac és Vásárcsarnok Szociális Intézmény
Rovat megnevezése 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
2015. évi
III. mód.
Index % 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
2015. évi
III. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht.-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök 35 385 35 385 35 385 41 640 117,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 35 385 35 385 35 385 41 640 117,7%
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek - 1 475 1 475 1 475 345 779 444 838 462 178 478 792 138,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat - - - - 345 779 444 569 461 909 478 523 138,4%
önkéntes feladat 1 475 1 475 1 475 269 269 269
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 35 385 36 860 36 860 43 115 121,8% 345 779 444 838 462 178 478 792 138,5%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 27 815 27 815 27 815 32 628 117,3% 270 019 344 136 357 789 370 807 137,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 27 815 27 815 27 815 32 628 117,3% 270 019 344 136 357 789 370 807 137,3%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 510 7 551 7 551 8 993 119,7% 75 460 100 402 104 089 107 685 142,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 7 510 7 551 7 551 8 993 119,7% 75 460 100 402 104 089 107 685 142,7%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 60 60 60 60 100,0% 300 300 300 300 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 60 60 60 60 100,0% 300 300 300 300 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 1 434 1 434 1 434
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 434 1 434 1 434
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 35 385 36 860 36 860 43 115 121,8% 345 779 444 838 462 178 478 792 138,5%
Költségvetési létszámkeret 14,00 14,00 14,00 14,00 100,0% 148,00 148,00 148,00 225,00 152,0%
Intézmény Újpesti Bölcsődék Intézménye Gazdasági Intézmény Központ
Rovat megnevezése 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
2015. évi
III. mód.
Index % 2015. évi eredeti 2015. évi
I. mód.
2015. évi
II. mód.
2015. évi
III. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht.-n belülről - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat - - - -
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat - - - -
3. Közhatalmi bevételek - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat - - - -
4. Működési bevételek - 1 231 582 1 255 750 1 255 750 1 298 053 105,4%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 1 231 582 1 255 750 1 255 750 1 298 053 105,4%
önkéntes feladat - - - -
5. Felhalmozási bevételek - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat - - - -
6. Működési célú átvett pénzeszközök 24 000 24 000 24 000 24 000 100,0% - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 24000 24 000 24 000 24 000 100,0% - - - -
önkéntes feladat - - - -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat - - - -
8. Finanszírozási bevételek 502 223 520 364 551 591 567 374 113,0% 2 766 953 3 388 326 3 455 545 3 605 046 130,3%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 502 223 518 927 550 154 565 937 112,7% 2 766 953 3 276 857 3 344 076 3 493 577 126,3%
önkéntes feladat 1 437 1 437 1 437 - 111 469 111 469 111 469
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 526 223 544 364 575 591 591 374 112,4% 3 998 535 4 644 076 4 711 295 4 903 099 122,6%
B. KIADÁSOK - -
1. Személyi juttatások 413 666 426 087 450 675 463 102 112,0% 458 115 477 032 491 148 501 367 109,4%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 413 666 426 087 450 675 463 102 112,0% 458 115 477 032 491 148 501 367 109,4%
önkéntes feladat - - - -
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 112 307 118 027 124 666 128 022 114,0% 120 856 128 845 132 656 135 415 112,0%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 112 307 118 027 124 666 128 022 114,0% 120 856 128 845 132 656 135 415 112,0%
önkéntes feladat - - - -
3. Dologi kiadások 250 250 250 250 100,0% 3 017 941 3 349 318 3 362 018 3 460 696 114,7%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 250 250 250 250 100,0% 3 017 941 3 349 318 3 362 018 3 460 696 114,7%
önkéntes feladat - - - -
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 900 900 900 100,0%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 900 900 900 900 100,0%
önkéntes feladat - - -