Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

a települési adóról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében és 1/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés h) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1/A. §-a alapján - az e rendeletben meghatározott feltételekkel - határozatlan időtartamra települési adót vezet be.

Az adókötelezettség

2. § Adóköteles az Önkormányzat illetékességi területén lévő, külterületen fekvő, az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, fásított terület, halastó művelési ágban nyilvántartott földrészlet (a továbbiakban: ingatlan).

Az adó alanya

3. § (1) Az adó alanya az a magánszemély, aki a naptári év (a továbbiakban: év) első napján az ingatlan tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok.

(2) Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.

Az adómentesség

4. § Mentes az adó alól

a) *  az az ingatlan, amelyet a földhasználati nyilvántartásban földhasználóként bejegyzett adóalany által az adóév első napján és az adóév egészében, annak teljes területére vonatkozóan, az ingatlan-nyilvántartásban feltűntetett művelési ágnak megfelelően tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll, azzal, hogy nem minősül mezőgazdasági művelésnek, ha az ingatlanon kizárólag a gyomnövények megtelepedésének és terjedésének megakadályozására alkalmas munkát (pl. gyommentesítés, kaszálás) végeznek. Az e pont szerinti adómentesség nem terjed ki az ingatlan-nyilvántartásban rét és legelő (gyep) művelési ágban nyilvántartott ingatlanokra.

b) az az ingatlan, amelynek teljes területe nem haladja meg az 50 m2-t.

4/A. § *  (1) Amennyiben az adóalany az ingatlana tulajdonjogát - jogszabályban meghatározott módon - felajánlja a Magyar Állam vagy a felajánlás elfogadására jogosult állami szerv javára és a jogosult a felajánlott ingatlan tulajdonjogát elfogadja, úgy az adóalany kérelmére a felajánlást tartalmazó nyilatkozat jogosult általi átvételét követő naptól az adóévben még hátralévő időszakra járó arányos adót el kell engedni, vagy a már megfizetett adó ennek megfelelő arányos részét vissza kell téríteni.

(2) Az adó (1) bekezdés szerinti elengedésére vagy visszatérítésére csak azt követően kerülhet sor, ha az ingatlan vonatkozásában, a Magyar Állam vagy az ingatlan tulajdonjogának elfogadására jogosult állami szerv tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre került.

Az adókötelezettség keletkezése, változása és megszűnése

5. § (1) Az adókötelezettség, a 2. § szerinti adókötelezettséget megalapozó adatnak, ténynek, illetve a 3. § (1) bekezdése szerinti tulajdonosnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését (átvezetését, feljegyzését) követő év első napján keletkezik.

(2) Az adókötelezettséget érintő változást a következő év első napjától kell figyelembe venni.

(3) Az adókötelezettség a 2. § szerinti adókötelezettséget megalapozó adatnak, ténynek, illetve a 3. § (1) bekezdése szerinti tulajdonosnak az ingatlan-nyilvántartásból történő törlése évének utolsó napján szűnik meg.

Az adó alapja

6. § Az adó alapja az ingatlan m2-ben számított területe.

Az adó mértéke

7. § *  A települési adó évi mértéke

a) az 1000 m2-t meg nem haladó területű ingatlan esetében 307 Ft/m2,

b) az 1000 m2-t meghaladó területű ingatlan esetében 349 Ft/m2.

Eljárási szabályok

8. § (1) A települési adót az adóhatóság kivetéssel állapítja meg az adóalany bevallása alapján.

(2) Az adóalanynak az adókötelezettség keletkezését követő 15 napon belül kell adóbevallást tennie az önkormányzati adóhatóság által e célra rendszeresített nyomtatványon.

(3) Az adóalany minden adókötelezettséget érintő változást 15 napon belül köteles az önkormányzati adóhatóság részére bejelenteni.

(4) Nem kell újabb adóbevallást tenni mindaddig, ameddig a települési adót (adókötelezettséget) érintő változás nem következett be.

9. § A települési adót az adózónak félévenként, két egyenlő részletben március 15-ig és szeptember 15-ig kell megfizetni.

10. § A települési adó bevallási nyomtatványát e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

Értelmező rendelkezések

11. § (1) E rendelet alkalmazásában külterület: a település közigazgatási határának belterületén kívül eső földrészlete, ideértve a zártkertet is;

(2) *  Tényleges mezőgazdasági művelés alatt állónak minősül a földhasználati nyilvántartásban földhasználóként bejegyzett adóalany által az ingatlan-nyilvántartásban feltűntetett művelési ágnak megfelelően művelt és jó kultúrállapotban tartott földrészlet.

(3) *  Az ingatlan teljes területe mezőgazdasági művelés alatt áll abban az esetben, ha annak teljes területét - a közüzemi szolgáltató által létesített, nem kizárólag a földterület közüzemi ellátását szolgáló vagy a növénytermesztést szolgáló műtárgy (pl. fúrt/ásott kút, üvegház, fóliasátor, szőlőkordon) által lefedett terület kivételével - az adóalany a naptári év egészében az ingatlan-nyilvántartásban feltűntetett művelési ágnak megfelelően műveli és amellyel határos területen létesített ivóvízvezetékre, szennyvízcsatorna-vezetékre és villamosenergia-vezetékre való csatlakozásra nincs lehetőség.

(4) E rendelet alkalmazásában:

a) magánszemély: az ingatlan természetes személy tulajdonosa feltéve, ha e minőségére, tekintettel, az ingatlanon végzett tevékenysége alapján nem minősül vállalkozónak azzal, hogy a vállalkozói minőséget minden ingatlan tekintetében külön kell vizsgálni,

b) *  vállalkozó: A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény Értelmező rendelkezések 52. § 26. pontja szerinti természetes személy.

Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.

13. § E rendelet alapján az adózónak első alkalommal 2016. január 31. napjáig kell bevallást tennie az adóköteles ingatlanáról.

Dr. Tahon Róbert
jegyző
Wintermantel Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2015. november 27. napján.

Dr. Tahon Róbert
jegyző

1. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendeletéhez * 

TELEPÜLÉSI ADÓ BEVALLÁS

Benyújtandó Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat illetékességi területén lévő, külterületen fekvő, az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep) nádas, fásított terület, halastó művelési ágban nyilvántartott földrészletről (továbbiakban: ingatlan)
az önkormányzat adóhatóságához
Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.
I. Bevallás fajtája
□ Megállapodás alapján benyújtott bevallás (tulajdonostársak között)
□ Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás
II. Bevallás benyújtásának oka
□ Adókötelezettség keletkezése □ Változás bejelentése □ Adókötelezettség megszűnése
Változás jellege: Változás Jellege: Változás jellege:
□ Adóbevezetés □ adóalap-megállapítás változás □ ingatlan elidegenítése
□ új ingatlan □ egyéb és pedig _________________ □ az ingatlan megszűnése
□ Ingatlan szerzése □ Az adókötelezettséget megalapozó adatnak, ténynek, az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése, átvezetése, feljegyzése □ Az adókötelezettséget megalapozó adatnak, ténynek, az ingatlan-nyilvántartásból történő törlése
III. Adókötelezettség keletkezésének, változásának, megszűnésének időpontja:
□□□□ év □□ □□ nap
IV. Az ingatlan
1. Címe □□□□ ________________________________________________________________________ város/község
_________________________________________ közterület _________________ közterület jelleg __________ hsz.
2. Helyrajzi száma: ___/________/________/________
V. Bevallás benyújtója
1. Név: _________________________________________________________________________________________
2. Születési név: __________________________________________________________________________a_______
3. Születési helye: _______________________________________________ város/község, ideje: □□□□ év □□ hó □□ nap
4. Anyja családi és utóneve: _________________________________________________________________________
5. Adóazonosító jele □□□□□□□□□□ Adószáma: □□□□□□□□-□-□□
6. Lakóhelye: □□□□ ____________________________________________________________________ város/község
______________________________ közterület ______ közterület jelleg ____ hsz. ____ ép. ____ lh. ____em. ____ajtó
7. Levelezési címe: □□□□ ________________________________________________________________ város/község
______________________________ közterület ______ közterület jelleg ____ hsz. ____ ép. ____ lh. ____em. ____ajtó
8. Telefonszám: ______________________, e-mail cím: _________________________________________________
VI. Az ingatlan általános jellemzői
1. Az ingatlan m2-ben számított területe: ____________________________________________________________ m2
2. Az ingatlan művelési ága
□ szántó □ szőlő □ gyümölcsös □ kert □ rét □ legelő (gyep) □ nádas □ fásított terület □ halastó
3. Tulajdoni (jogosultsági) hányad:__________________ / ________________________________________________
4. Tulajdoni hányadra számított ingatlan terület:_______________________________________________________ m2
VII. Mentességek
Önkormányzati rendelet 4. § alapján
□ 1. Az ingatlan □□□□ év □□ hó □□ napjától és az adóév egészében, annak teljes területére az ingatlan-nyilvántartásban feltűntetett művelési ágnak megfelelően tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll
□ 2. A földrészlet ingatlan-nyilvántartásban feltűntetett művelési ágnak megfelelő művelése, a földhasználóként bejegyzett adóalany által a földhasználati nyilvántartásban bejegyezve □□□□ év □□ hó □□ napján.
Az e pont szerinti adómentesség nem terjed ki az ingatlan-nyilvántartásban rét és legelő (gyep) művelési ágban nyilvántartott ingatlanokra.
Az ÖR. 11. § értelmében:
„(2) Tényleges mezőgazdasági művelés alatt állónak minősül a földhasználati nyilvántartásban földhasználóként bejegyzett adóalany által az ingatlan-nyilvántartásban feltűntetett művelési ágnak megfelelően művelt és jó kultúrállapotban tartott földrészlet.
(3) Az ingatlan teljes területe mezőgazdasági művelés alatt áll abban az esetben, ha annak teljes területét - a közüzemi szolgáltató által létesített, nem kizárólag a földterület közüzemi ellátását szolgáló vagy a növénytermesztést szolgáló műtárgy (pl. fúrt/ásott kút, üvegház, fóliasátor, szőlőkordon) által lefedett terület kivételével - az adóalany a naptári év egészében az ingatlan-nyilvántartásban feltűntetett művelési ágnak megfelelően műveli és amellyel határos területen létesített ivóvízvezetékre, szennyvízcsatorna-vezetékre és villamosenergia-vezetékre való csatlakozásra nincs lehetőség.”
□ 3. Az ingatlan teljes területe nem haladja meg az 50 m2-t
VIII. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
________________________
helység
□□□□
év
□□
□□
nap
_________________________________
az adózó vagy képviselője
(meghatalmazottja) aláírása

1. A jelen adóbevallást ellenjegyzem: ___________________________________________

2. Adótanácsadó, Adószakértő vagy okleveles adószakértő neve: _____________________

3. Adóazonosító száma: ______________________________________________________

4. Bizonyítvány/Igazolvány száma: _____________________________________________

5. Jelölje X-szel,

□ az adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott

□ meghatalmazott (meghatalmazás csatolva)

□ adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő


  Vissza az oldal tetejére
//