Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelete

a közművelődésről

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában, a 23. § (5) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásáról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésben foglalt Budapest Főváros IV. kerület Újpest Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Cigány Nemzetiségi Önkormányzat, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Görög Nemzetiségi Önkormányzat, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Német Nemzetiségi Önkormányzat, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Örmény Nemzetiségi Önkormányzat, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Román Nemzetiségi Önkormányzat, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Szerb Nemzetiségi Önkormányzat, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, Budapest Főváros IV. kerület Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat egyeztetési jogkörének biztosításával a következőket rendeli el: * 

1. § (1) *  Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) kötelező feladata a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (3) bekezdés szerinti közművelődési alapszolgáltatások teljes körének megszervezése.

(2) Az Önkormányzat által ellátott, illetve támogatott közművelődési feladatok különösen:

a) Újpest szellemi, kulturális, művészeti értékeinek, hagyományainak megőrzése, megismertetése továbbfejlesztése,

b) helyi művelődési szokások gondozása, a civil társadalom kulturális önszerveződő tevékenységének erősítése,

c) a kerületben élő vagy alkotó képzőművészek számára kiállítóhelyek biztosítása,

d) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi kultúrák értékeinek megismertetése, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítése,

e) a nemzetiségi önkormányzatok kulturális eseményeinek segítése,

f) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása,

g) *  a szabadidő kulturált és művelődési célú eltöltéséhez a feltételek és lehetőségek biztosítása, az Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján üzemeltetett rendezvénytér működtetése,

h) a kerületi lakosság számára kulturális szolgáltatások nyújtása, a helyi közösségi élet segítése, erősítése,

i) a hátrányos helyzetűek kulturális lemaradásának mérséklése,

j) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző tanfolyamok, életminőséget javító tanulási lehetőségek megteremtése,

k) a gyermekek és fiatalok művelődési, művészeti és közösségi életének a támogatása

l) az idősek művelődési, művészeti és közösségi életének a támogatása

2. § Újpest minden polgárának és közösségének alapvető joga, hogy

a) igénybe vegye az Önkormányzat által biztosított közművelődési szolgáltatásokat,

b) műveltségét, készségeit gyarapítsa;

c) közösségi művelődési jogait érvényesítse,

d) megismerje az egyetemes és a helyi kulturális örökséget, beleértve az újpesti és káposztásmegyeri, valamint a nemzetiségi történelmi és kulturális ismereteket,

e) tájékoztatást kapjon az Önkormányzat által biztosított közművelődési szolgáltatásokról.

3. § (1) Az Önkormányzat a közművelődési feladatait elsősorban az általa alapított és egyedüli tulajdonát képező Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) útján, a Társasággal kötött közszolgáltatási szerződés keretében, éves közszolgáltatási terv és egyedi megbízások alapján látja el.

(2) A Társaság közművelődési feladatait és az általa nyújtott közművelődési szolgáltatásokat a Társaság alapító okirata és a Társasággal kötött közszolgáltatási szerződés határozza meg.

(3) Az önkormányzat az e rendeletben meghatározott közművelődési feladatok megvalósítására a törvény követelményeinek megfelelő jogi személlyel, magánszeméllyel közművelődési megállapodást köthet.

4. § (1) Az Önkormányzat a közművelődési tevékenységek folyamatos megvalósíthatósága érdekében - a Társaság közreműködésével - az alábbi közművelődési létesítményeket működteti:

a) * 

b) Ifjúsági Ház,

c) Lóverseny téri Közösségi Ház,

d) Megyeri Klub,

e) Neogrády László Helytörténeti Gyűjtemény,

f) Újpesti Polgár Centrum.

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti közművelődési létesítményekben biztosítja, hogy a lakosság önszerveződő közösségei megfelelő rendszerességgel és időtartamban vehessék igénybe az Önkormányzat, illetve a Társaság által biztosított közművelődési szolgáltatásokat.

5. § Az Önkormányzat - külön önkormányzati rendeletben meghatározott módon és feltételekkel - támogatja a közművelődési célú tevékenységet folytató civil szervezeteket és más jogi személyeket.

6. § (1) Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása során együttműködik:

a) az Újpesten működő, nem önkormányzati fenntartású közművelődési intézményekkel,

b) az Újpesten tevékenykedő kulturális, közművelődési célú civil szervezetekkel,

c) az Újpesten működő kulturális, közművelődési tevékenységet is végző gazdálkodó szervezetekkel, más jogi személyekkel.

d) az egyházakkal,

e) az újpesti nemzetiségi önkormányzatokkal,

f) az országos, valamint a fővárosi közművelődési feladatokat is ellátó szervezetekkel.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szervezetekkel való együttműködés részletes feltételeiről a polgármester együttműködési megállapodást köthet az érintett szervezettel.

7. § A közművelődési feladatok ellátásának pénzügyi fedezetét az Önkormányzat az éves költségvetési rendeletében biztosítja.

8. § Ez a rendelet 2016. február 1. napján lép hatályba.

9-10. § * 

Dr. Tahon Róbert
jegyző
Wintermantel Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2016. január 29. napján.

Dr. Tahon Róbert
jegyző