Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2015. évi összevont költségvetésének zárszámadásáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelye (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2015. évi Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet végrehajtását:

Költségvetési kiadások teljesítésének főösszegét 14 786 379 eFt-ban
Finanszírozási kiadások teljesítésének főösszegét 25 441 422 eFt-ban
Költségvetési és finanszírozási kiadások teljesítésének főösszegét 40 227 801 eFt-ban
Költségvetési bevételek teljesítésének főösszegét 16 261 058 eFt-ban
Finanszírozási bevételek teljesítésének főösszegét 25 862 702 eFt-ban
Költségvetési és finanszírozási bevételek teljesítésének főösszegét 42 123 760 eFt-ban
A többlet összegét 1 895 959 eFt-ban

határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetés kiemelt előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint határozza meg:

e Ft-ban
Költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszege 42 123 760
Felhalmozási célú bevételek 800 736
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1 635 110
Működési célú bevételek 15 460 322
Működési célú finanszírozási bevételek 24 227 592
Költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszege 40 227 801
Felhalmozási célú kiadások 3 076 386
ebből:
- beruházási kiadások 1 583 808
- felújítások 426 700
- egyéb felhalmozási célú kiadások 1 065 878
- fejlesztési tartalékok 0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 0
Működési célú kiadások 11 709 993
ebből:
- személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok 4 968 139
- dologi kiadások 4 659 877
- ellátottak pénzbeli juttatásai 337 686
- egyéb működési célú kiadások 1 744 291
- működési tartalékok 0
Működési célú finanszírozási kiadások 25 441 422

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi maradványát 1 907 176 eFt összegben hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdés szerinti maradványt a 13. számú melléklet 8. oszlop 15. sora tartalmazza.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat a teljesített bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1.b. számú mellékletének 5. és 11. oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

4. § (1) A Képviselő-testület a bevételek teljesített főösszegének forrásonkénti bontását az 1.a. számú melléklet C. részének 2. oszlopa szerinti jogcímenként és az 5. oszlopa szerinti összegekkel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az intézményi bevételek tartalmát és összegét - költségvetési intézményenként - a 2. számú melléklet „Teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az intézményi bevételek tartalmát és összegét - gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézményenként - a 2.a.1., 2.a.2., 2.a.2.1., 2.a.2.2. számú melléklet „Teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az önkormányzat működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközeinek tartalmát az 5.b. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegeit az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

5. § (1) A Képviselő-testület a kiadások teljesített főösszegének bontását az 1.a. számú melléklet F. részének 2. oszlopa szerinti jogcímenként és az 5. oszlopa szerinti összegekkel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az intézményi kiadások tartalmát és összegét - költségvetési intézményenként - a 2. számú melléklet „Teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az intézményi kiadások tartalmát és összegét - gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézményenként - a 2.a.1., 2.a.2., 2.a.2.1., 2.a.2.2. számú melléklet „Teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az önkormányzat költségvetési intézményei felújítási kiadásainak feladatonként tartalmát a 3. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegét az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az önkormányzat költségvetési intézményei beruházási kiadásainak feladatonként tartalmát a 4. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegét az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az önkormányzat működési és felhalmozási célú átadott pénzeszközeinek tartalmát az 5.a. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegeit az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.

6. § (1) A Gazdasági Intézményhez tartozó költségvetési intézmények 2015. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatainak maradványait a 2.b. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2015. évi tartalékainak előirányzat maradványait a 6. számú melléklet tartalmazza.

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁSOK

7. § (1) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak 2015. évi kormányzati funkciók szerinti teljesítését a 7.a.-7.e. számú mellékletek tartalmazzák.

(2) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2015. évi vagyonkimutatását a 8. számú melléklet tartalmazza.

(3) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának többéves kihatással járó kötelezettségeinek kimutatását évenkénti bontásban és összesítve a 9. számú melléklet tartalmazza

(4) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat által adott közvetett támogatások kimutatását a 10. számú melléklet tartalmazza.

(5) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata saját bevételeinek, valamint a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének kimutatását a 11. számú melléklet tartalmazza

(6) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági szervezetekben meglévő részesedéseinek és gazdasági szervezetek kötelezettségeinek kimutatását a 12. számú melléklet tartalmazza.

(7) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának kerületi szintű maradvány-kimutatását a 13. számú melléklet tartalmazza

(8) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását 14. számú melléklet tartalmazza.

(9) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat általános, köznevelési, és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 15. számú melléklet tartalmazza

(10) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 2015. évi kerületi szintű pénzkészlet változásának kimutatását a 16. számú melléklet tartalmazza

HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Dr. Tahon Róbert Wintermantel Zsolt
jegyző polgármester

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2016. április 28. napján.

Dr. Tahon Róbert
jegyző

1.a. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2015. eredeti 2015. évi módosított Teljesítés Index
1. 2. 3. 4. 5. 6.
BEVÉTELEK
I. Működési célú támogatások áht-n belülről 3 449 395 3 526 050 3 573 022 101,3%
1. Önkormányzatok működési támogatásai 2 873 040 2 924 077 2 924 077 100,0%
1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 5 684 5 684 5 684 100,0%
1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1 838 105 1 782 939 1 782 939 100,0%
1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 989 503 994 876 994 876 100,0%
1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 39 748 39 748 39 748 100,0%
1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 100 830 100 830 100,0%
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei 576 355 601 973 648 945 107,8%
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 384 750 1 121 645 736 850 65,7%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 384 750 1 121 645 736 850 65,7%
III. Közhatalmi bevételek 9 555 465 9 555 465 10 045 733 105,1%
1. Vagyoni típusú adók 2 960 000 2 960 000 3 077 788 104,0%
Építményadó 2 400 000 2 400 000 2 448 697 102,0%
Telekadó 500 000 500 000 534 266 106,9%
Magánszemélyek kommunális adója 60 000 60 000 94 825 158,0%
2. Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 6 272 265 6 272 265 6 627 280 105,7%
3. Gépjárműadó 200 000 200 000 211 900 106,0%
4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 50 000 50 000 60 717 121,4%
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 50 000 50 000 60 717 121,4%
5. Egyéb közhatalmi bevételek 73 200 73 200 68 048 93,0%
IV. Működési bevételek 1 760 969 1 791 896 1 680 422 93,8%
Készletértékesítés ellenértéke 54
Szolgáltatások ellenértéke 470 901 480 610 511 834 106,5%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke 44 214 62 899 90 208 143,4%
Tulajdonosi bevételek 189 000 189 000 8 983 4,8%
Ellátási díjak 663 209 663 209 553 617 83,5%
Kiszámlázott általános forgalmi adó 278 973 268 711 407 230 151,5%
Általános forgalmi adó visszatérítése 58 572 72 491 0 0,0%
Kamatbevételek 36 000 36 000 53 184 147,7%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 10 437
Biztosító által fizetett kártérítés 2 100 2 100 3 291 156,7%
Egyéb működési bevételek 18 000 16 876 41 584 246,4%
V. Felhalmozási bevételek 0 22 200 3 332 15,0%
VI. Működési célú átvett pénzeszközök 59 385 77 519 161 145 207,9%
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 59 385 77 519 161 145 207,9%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 162 000 214 840 60 554 28,2%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 12 000 12 000 7 486 62,4%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 150 000 202 840 53 068 26,2%
A. Költségvetési bevételek összesen (I-VII) 15 371 964 16 309 615 16 261 058 99,7%
B. Finanszírozási bevételek összesen 2 044 817 12 606 749 25 862 702 205,1%
Forgatási célú belföldi ép beváltása, értékesítése 10 971 639 6 806 639 62,0%
Lekötött bankbetét megszüntetése 0 17 332 880
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 88 073
Maradvány igénybevétele 2 044 817 1 635 110 1 635 110 100,0%
C. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) 17 416 781 28 916 364 42 123 760 145,7%
KIADÁSOK
I. Személyi juttatások 3 928 813 4 236 472 3 932 229 92,8%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 021 001 1 117 725 1 035 910 92,7%
III. Dologi kiadások 5 518 210 6 147 837 4 659 877 75,8%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 568 980 569 181 337 686 59,3%
V. Egyéb működési célú kiadások 1 250 241 1 787 088 1 744 291 97,6%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 178 951 180 842 319 450 176,6%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 071 290 1 606 246 1 349 332 84,0%
Elvonások és befizetések 75 509
VI. Tartalékok 3 436 455 1 758 055
VII. Beruházások 1 091 453 2 996 521 1 583 808 52,9%
VIII. Felújítások 248 529 632 299 426 700 67,5%
IX. Egyéb felhalmozási célú kiadások 353 099 1 559 627 1 065 878 68,3%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 8 000 8 000 0 0,0%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 345 099 1 551 627 1 065 878 68,7%
D. Költségvetési kiadások összesen (I-IX.) 17 416 781 20 804 805 14 786 379 71,1%
E./X. Finanszírozási kiadások összesen 0 8 111 559 25 441 422 313,6%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 75 035 75 035 100,0%
Forgatási célú ép vásárlása 8 036 524 8 036 524 100,0%
Pénzeszközök betétként elhelyezése 0 17 329 863
F. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X) 17 416 781 28 916 364 40 227 801 139,1%
többlet/ hiány 0 0 1 895 959 0,0%
Tájékoztató jelleggel
Intézményfinanszírozás 7 165 701 8 139 569 6 599 785 81,1%

1.b. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

eFt-ban
Sor-
sz.
Megnevezés 2015. eredeti 2015. évi módosított Teljesítés Index Sor-
sz.
Megnevezés 2015. eredeti 2015. évi módosított Teljesítés Index
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12
Kiadások Bevételek
1. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 949 814 5 354 197 4 968 139 92,8% 1. Működési célú támogatások áht-n belülről 3 449 395 3 526 050 3 573 022 101,3%
2. Dologi kiadások 5 518 210 6 147 837 4 659 877 75,8% 2. Közhatalmi bevételek 9 555 465 9 555 465 10 045 733 105,1%
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 568 980 569 181 337 686 59,3% 3. Működési bevételek 1 760 969 1 791 896 1 680 422 93,8%
4. Egyéb működési célú kiadások 1 250 241 1 787 088 1 744 291 97,6% 4. Működési célú átvett pénzeszközök 59 385 77 519 161 145 207,9%
5. Tartalékok 517 568 211 832 0 0,0% Működési célú támogatások áht-n kívülről
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 804 813 14 070 135 11 709 993 83,2% I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 14 825 214 14 950 930 15 460 322 103,4%
1. Belső finanszírozási kiadások 1. Belső finanszírozási bevételek 217 837 217 837 100,0%
2. Külső finanszírozási kiadások 8 111 559 25 441 422 313,6% 2. Külső finanszírozási bevételek 10 971 639 24 227 592 220,8%
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 8 111 559 25 441 422 313,6% II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 0 11 189 476 24 445 429 218,5%
A. MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 804 813 22 181 694 37 151 415 167,5% A. MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 14 825 214 26 140 406 39 905 751 152,7%
Önkormányzat fejlesztési kiadásai Önkormányzat felhalmozási bevételei
1. Beruházások 1 091 453 2 996 521 1 583 808 52,9% 1. Felhalmozási célú támogatások
Áht-n belülről
384 750 1 121 645 736 850 65,7%
2. Felújítások 248 529 632 299 426 700 67,5% 2. Felhalmozási bevételek 0 22 200 3 332 15,0%
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 353 099 1 559 627 1 065 878 68,3% 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 162 000 214 840 60 554 28,2%
Tartalékok 2 918 887 1 546 223 0 0,0%
I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 4 611 968 6 734 670 3 076 386 45,7% I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 546 750 1 358 685 800 736 58,9%
1. Belső finanszírozási kiadások 1. Belső finanszírozási bevételek 2 044 817 1 417 273 1 417 273 100,0%
2. Külső finanszírozási kiadások 2. Külső finanszírozási bevételek
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 0 II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 2 044 817 1 417 273 1 417 273 100,0%
B. FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 4 611 968 6 734 670 3 076 386 45,7% B. FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 591 567 2 775 958 2 218 009 79,9%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő bev.
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B): 17 416 781 28 916 364 40 227 801 139,1% BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B): 17 416 781 28 916 364 42 123 760 145,7%

2. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

e Ft-ban
Intézmény 1. Gazdasági Intézmény és intézményei 2. Szociális Foglalkoztató
Rovat megnevezése 2015. eredeti 2015. évi módosított Teljesítés Index 2015. eredeti 2015. évi módosított Teljesítés Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 65 333
- állami feladat 0
- kötelező feladat 65 333
- önként vállalt feladatok 0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0
- állami feladat 0
- kötelező feladat 0
- önként vállalt feladatok 0
3. Közhatalmi bevételek 0
- állami feladat 0
- kötelező feladat 0
- önként vállalt feladatok 0
4. Működési bevételek 1 231 582 1 302 338 1 222 234 93,8% 29 210 6 086 6 652 109,3%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 1 231 582 1 302 338 1 222 234 93,8% 29 210 6 086 6 652 109,3%
- önként vállalt feladatok 0
5. Felhalmozási bevételek 0
- állami feladat 0
- kötelező feladat 0
- önként vállalt feladatok 0
6. Működési célú átvett pénzeszközök 59 385 76 519 2 742 3,6%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 59 385 76 519 2 742 3,6%
- önként vállalt feladatok 0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0
- állami feladat 0
- kötelező feladat 0
- önként vállalt feladatok 0
A./I Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) 1 290 967 1 378 857 1 290 309 93,6% 29 210 6 086 6 652 109,3%
8. Finanszírozási bevételek 5 358 914 6 600 053 5 253 606 79,6% 113 046 38 242 38 242 100,0%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 5 358 914 6 486 521 5 140 074 79,2% 113 046 38 242 38 242 100,0%
- önként vállalt feladatok 113 532 113 532 100,0% 0 0
A./II Finanszírozási bevételek összesen 5 358 914 6 600 053 5 253 606 79,6% 113 046 38 242 38 242 100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) 6 649 881 7 978 910 6 543 915 82,0% 142 256 44 328 44 894 101,3%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 2 544 073 2 839 558 2 668 585 94,0% 93 373 31 211 31 211 100,0%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 2 544 073 2 839 558 2 668 585 94,0% 93 373 31 211 31 211 100,0%
- önként vállalt feladatok 0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 685 159 776 992 702 869 90,5% 27 653 8 153 8 153 100,0%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 685 159 776 992 702 869 90,5% 27 653 8 153 8 153 100,0%
- önként vállalt feladatok 0
3. Dologi kiadások 3 019 026 3 539 708 2 476 380 70,0% 21 230 4 964 4 964 100,0%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 3 019 026 3 539 708 2 476 380 70,0% 21 230 4 964 4 964 100,0%
- önként vállalt feladatok 0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 900 611 67,9%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 900 900 611 67,9%
- önként vállalt feladatok 0
5. Egyéb működési célú kiadások 238 336 283 601 272 900 96,2%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 238 336 283 601 272 900 96,2%
- önként vállalt feladatok 0
513 Tartalékok 0
- állami feladat 0
- kötelező feladat 0
- önként vállalt feladatok 0
6. Beruházások 148 808 280 426 141 612 50,5%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 148 808 280 426 141 612 50,5%
- önként vállalt feladatok 0
7. Felújítások 13 579 257 725 232 890 90,4%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 13 579 257 725 232 890 90,4%
- önként vállalt feladatok 0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0
- állami feladat 0
- kötelező feladat 0
- önként vállalt feladatok 0
B./I Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) 6 649 881 7 978 910 6 495 847 81,4% 142 256 44 328 44 328 100,0%
9. Finanszírozási kiadások
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
B./II Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0 0,0% 0 0 0 0,0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) 6 649 881 7 978 910 6 495 847 81,4% 142 256 44 328 44 328 100,0%
Költségvetési létszámkeret 1 056 1 166 1 166 100,0% 77 0 0 0,0%
Intézmény 3. Újpesti Kulturális Központ 4. Polgármesteri Hivatal
Rovat megnevezése 2015. eredeti 2015. évi módosított Teljesítés Index 2015. eredeti 2015. évi módosított Teljesítés Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 500 2 257 2 808 124,4%
- állami feladat 500 2 257 2 257 100,0%
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok 551
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
3. Közhatalmi bevételek 8 200 8 200 3 455 42,1%
- állami feladat
- kötelező feladat 8 200 8 200 3 455 42,1%
- önként vállalt feladatok
4. Működési bevételek 87 630 38 321 26 538 69,3% 2 370 21 055 34 723 164,9%
- állami feladat
- kötelező feladat 87 630 38 321 26 538 69,3% 1 799 20 484 30 850 150,6%
- önként vállalt feladatok 571 571 3 873 678,3%
5. Felhalmozási bevételek 786
- állami feladat
- kötelező feladat 0
- önként vállalt feladatok 786
6. Működési célú átvett pénzeszközök 521
- állami feladat
- kötelező feladat 521
- önként vállalt feladatok
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
A./I Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) 87 630 38 321 26 538 69,3% 11 070 31 512 42 293 134,2%
8. Finanszírozási bevételek 212 353 50 550 50 550 100,0% 1 481 388 1 668 561 1 475 224 88,4%
- állami feladat
- kötelező feladat 212 353 50 550 50 550 100,0% 1 481 388 1 564 256 1 370 919 87,6%
- önként vállalt feladatok 0 104 305 104 305 100,0%
A./II Finanszírozási bevételek összesen 212 353 50 550 50 550 100,0% 1 481 388 1 668 561 1 475 224 88,4%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) 299 983 88 871 77 088 86,7% 1 492 458 1 700 073 1 517 517 89,3%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 136 188 41 457 41 457 100,0% 793 744 953 825 857 874 89,9%
- állami feladat 404 838 2 529 301,8%
- kötelező feladat 136 188 41 457 41 457 100,0% 771 616 931 251 611 396 65,7%
- önként vállalt feladatok 21 724 21 736 243 949 1122,3%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 36 247 11 320 11 320 100,0% 211 436 254 669 246 977 97,0%
- állami feladat 96 239 0,0%
- kötelező feladat 36 247 11 320 11 320 100,0% 211 340 254 430 231 644 91,0%
- önként vállalt feladatok 15 333
3. Dologi kiadások 127 548 36 094 36 094 100,0% 273 102 313 052 261 612 83,6%
- állami feladat 500 926 844 91,1%
- kötelező feladat 127 548 36 094 36 094 100,0% 266 252 305 776 225 533 73,8%
- önként vállalt feladatok 6 350 6 350 35 235 554,9%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 122 180 81 136 81 030 99,9%
- állami feladat
- kötelező feladat 122 180 81 136 80 911 99,7%
- önként vállalt feladatok 119
5. Egyéb működési célú kiadások 785 697 88,8%
- állami feladat
- kötelező feladat 785 615 78,3%
- önként vállalt feladatok 82
513 Tartalékok
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
6. Beruházások 91 996 96 606 11 075 11,5%
- állami feladat
- kötelező feladat 91 996 96 606 5 834 6,0%
- önként vállalt feladatok 5 241
7. Felújítások
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
B./I Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) 299 983 88 871 88 871 100,0% 1 492 458 1 700 073 1 459 265 85,8%
9. Finanszírozási kiadások
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
B./II Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0,0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) 299 983 88 871 88 871 100,0% 1 492 458 1 700 073 1 459 265 85,8%
Költségvetési létszámkeret 65 0 0 0,0% 208 208 208 100,0%
Intézmény Intézmények összesen 5. Önkormányzat
Rovat megnevezése 2015. eredeti 2015. évi módosított Teljesítés Index 2015. eredeti 2015. évi módosított Teljesítés Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 500 2 257 68 141 3019,1% 3 448 895 3 523 793 3 504 881 99,5%
- állami feladat 500 2 257 2 257 100,0%
- kötelező feladat 65 333 3 248 706 3 388 175 3 504 881 103,4%
- önként vállalt feladatok 551 200 189 135 618 0,0%
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 384 750 1 121 645 736 850 65,7%
- állami feladat
- kötelező feladat 736 895 736 850 100,0%
- önként vállalt feladatok 384 750 384 750 0,0%
3. Közhatalmi bevételek 8 200 8 200 3 455 9 547 265 9 547 265 10 042 278 105,2%
- állami feladat
- kötelező feladat 8 200 8 200 3 455 42,1% 9 547 265 9 547 265 10 042 278 105,2%
- önként vállalt feladatok
4. Működési bevételek 1 350 792 1 367 800 1 290 147 94,3% 410 177 424 096 390 275 92,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 1 350 221 1 367 229 1 286 274 94,1% 69 827 83 746 66 341 79,2%
- önként vállalt feladatok 571 571 3 873 678,3% 340 350 340 350 323 934 95,2%
5. Felhalmozási bevételek 786 22 200 2 546 11,5%
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok 786 22 200 2 546 11,5%
6. Működési célú átvett pénzeszközök 59 385 76 519 3 263 4,3% 1 000 157 882 15788,2%
- állami feladat
- kötelező feladat 59 385 76 519 3 263 4,3% 153 628
- önként vállalt feladatok 1 000 4 254 425,4%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 162 000 214 840 60 554 28,2%
- állami feladat
- kötelező feladat 150 000 200 535 50 663 25,3%
- önként vállalt feladatok 12 000 14 305 9 891 69,1%
A./I Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) 1 418 877 1 454 776 1 365 792 93,9% 13 953 087 14 854 839 14 895 266 100,3%
8. Finanszírozási bevételek 7 165 701 8 357 406 6 817 622 81,6% 2 044 817 12 388 912 25 644 865 207,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 7 165 701 8 139 569 6 599 785 81,1%
- önként vállalt feladatok 217 837 217 837 100,0% 2 044 817 12 388 912 25 644 865 207,0%
A./II Finanszírozási bevételek összesen 7 165 701 8 357 406 6 817 622 81,6% 2 044 817 12 388 912 25 644 865 207,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) 8 584 578 9 812 182 8 183 414 83,4% 15 997 904 27 243 751 40 540 131 148,8%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 3 567 378 3 866 051 3 599 127 93,1% 361 435 370 421 333 102 89,9%
- állami feladat 404 838 2 529 301,8%
- kötelező feladat 3 545 250 3 843 477 3 352 649 87,2% 339 423 338 940 235 655 69,5%
- önként vállalt feladatok 21 724 21 736 243 949 1122,3% 22 012 31 481 97 447 309,5%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 960 495 1 051 134 969 319 92,2% 60 506 66 591 66 591 100,0%
- állami feladat 96 239 0,0%
- kötelező feladat 960 399 1 050 895 953 986 90,8% 58 184 62 935 56 832 90,3%
- önként vállalt feladatok 15 333 2 322 3 656 9 759 266,9%
3. Dologi kiadások 3 440 906 3 893 818 2 779 050 71,4% 2 077 304 2 254 019 1 880 827 83,4%
- állami feladat 500 926 844 91,1% 16
- kötelező feladat 3 434 056 3 886 542 2 742 971 70,6% 1 833 670 2 036 890 1 422 781 69,9%
- önként vállalt feladatok 6 350 6 350 35 235 554,9% 243 634 217 129 458 030 210,9%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 123 080 82 036 81 641 99,5% 445 900 487 145 256 045 52,6%
- állami feladat
- kötelező feladat 123 080 82 036 81 522 99,4%
- önként vállalt feladatok 119 445 900 487 145 256 045 52,6%
5. Egyéb működési célú kiadások 238 336 284 386 273 597 96,2% 1 011 905 1 502 702 1 470 694 97,9%
- állami feladat
- kötelező feladat 238 336 284 386 273 515 96,2% 620 715 1 036 156 987 651 95,3%
- önként vállalt feladatok 82 391 190 466 546 483 043 103,5%
513 Tartalékok 3 436 455 1 758 055 0 0,0%
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok 3 436 455 1 758 055 0,0%
6. Beruházások 240 804 377 032 152 687 40,5% 850 649 2 619 489 1 431 121 54,6%
- állami feladat
- kötelező feladat 240 804 377 032 147 446 39,1% 831 599 2 526 586 661 460 26,2%
- önként vállalt feladatok 5 241 19 050 92 903 769 661 828,5%
7. Felújítások 13 579 257 725 232 890 90,4% 234 950 374 574 193 810 51,7%
- állami feladat
- kötelező feladat 13 579 257 725 232 890 90,4% 234 950 374 574 155 794 41,6%
- önként vállalt feladatok 38 016
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 353 099 1 559 627 1 065 878 68,3%
- állami feladat
- kötelező feladat 194 285 1 374 013 747 551 54,4%
- önként vállalt feladatok 158 814 185 614 318 326 171,5%
B./I Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) 8 584 578 9 812 182 8 088 311 82,4% 8 832 203 10 992 623 6 698 068 60,9%
9. Finanszírozási kiadások 7 165 701 16 251 128 32 041 207 197,2%
- állami feladat 25 366 387
- kötelező feladat 7 165 701 8 139 569 6 599 785 81,1%
- önként vállalt feladatok 8 111 559 75 035 0,9%
B./II Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0 0,0% 7 165 701 16 251 128 32 041 207 197,2%
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) 8 584 578 9 812 182 8 088 311 82,4% 15 997 904 27 243 751 38 739 275 142,2%
Költségvetési létszámkeret 1 405 1 374 1 374 97,8% 250 250 250 100,0%
Intézmény Kerületi szintű konszolidált főösszegek
Rovat megnevezése 2015. eredeti 2015. évi módosított Teljesítés Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 3 449 395 3 526 050 3 573 022 101,3%
- állami feladat 500 2 257 2 257 100,0%
- kötelező feladat 3 248 706 3 388 175 3 570 214 105,4%
- önként vállalt feladatok 200 189 135 618 551 0,4%
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 384 750 1 121 645 736 850 65,7%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 736 895 736 850 100,0%
- önként vállalt feladatok 384 750 384 750 0 0,0%
3. Közhatalmi bevételek 9 555 465 9 555 465 10 045 733 105,1%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 9 555 465 9 555 465 10 045 733 105,1%
- önként vállalt feladatok 0 0
4. Működési bevételek 1 760 969 1 791 896 1 680 422 93,8%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 1 420 048 1 450 975 1 352 615 93,2%
- önként vállalt feladatok 340 921 340 921 327 807 96,2%
5. Felhalmozási bevételek 22 200 3 332 15,0%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 0 0
- önként vállalt feladatok 22 200 3 332 15,0%
6. Működési célú átvett pénzeszközök 59 385 77 519 161 145 207,9%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 59 385 76 519 156 891 205,0%
- önként vállalt feladatok 1 000 4 254 425,4%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 162 000 214 840 60 554 28,2%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 150 000 200 535 50 663 25,3%
- önként vállalt feladatok 12 000 14 305 9 891 69,1%
A./I Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) 15 371 964 16 309 615 16 261 058 99,7%
8. Finanszírozási bevételek 2 044 817 12 606 749 25 862 702 205,1%
- állami feladat 0
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok 2 044 817 12 606 749 25 862 702 205,1%
A./II Finanszírozási bevételek összesen 2 044 817 12 606 749 25 862 702 205,1%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) 17 416 781 28 916 364 42 123 760 145,7%
B. KIADÁSOK 0
1. Személyi juttatások 3 928 813 4 236 472 3 932 229 92,8%
- állami feladat 404 838 2 529 301,8%
- kötelező feladat 3 884 673 4 182 417 3 588 304 85,8%
- önként vállalt feladatok 43 736 53 217 341 396 641,5%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 021 001 1 117 725 1 035 910 92,7%
- állami feladat 96 239 0 0,0%
- kötelező feladat 1 018 583 1 113 830 1 010 818 90,8%
- önként vállalt feladatok 2 322 3 656 25 092 686,3%
3. Dologi kiadások 5 518 210 6 147 837 4 659 877 75,8%
- állami feladat 500 926 860 92,9%
- kötelező feladat 5 267 726 5 923 432 4 165 752 70,3%
- önként vállalt feladatok 249 984 223 479 493 265 220,7%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 568 980 569 181 337 686 59,3%
- állami feladat
- kötelező feladat 123 080 82 036 81 522 99,4%
- önként vállalt feladatok 445 900 487 145 256 164 52,6%
5. Egyéb működési célú kiadások 1 250 241 1 787 088 1 744 291 97,6%
- állami feladat
- kötelező feladat 859 051 1 320 542 1 261 166 95,5%
- önként vállalt feladatok 391 190 466 546 483 125 103,6%
513 Tartalékok 3 436 455 1 758 055 0 0,0%
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok 3 436 455 1 758 055 0 0,0%
6. Beruházások 1 091 453 2 996 521 1 583 808 52,9%
- állami feladat
- kötelező feladat 1 072 403 2 903 618 808 906 27,9%
- önként vállalt feladatok 19 050 92 903 774 902 834,1%
7. Felújítások 248 529 632 299 426 700 67,5%
- állami feladat
- kötelező feladat 248 529 632 299 388 684 61,5%
- önként vállalt feladatok 0 38 016
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 353 099 1 559 627 1 065 878 68,3%
- állami feladat
- kötelező feladat 194 285 1 374 013 747 551 54,4%
- önként vállalt feladatok 158 814 185 614 318 326 171,5%
B./I Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) 17 416 781 20 804 805 14 786 379 71,1%
9. Finanszírozási kiadások 8 111 559 32 041 207 395,0%
- állami feladat 25 366 387
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok 8 111 559 75 035 0,9%
B./II Finanszírozási kiadások összesen 8 111 559 32 041 207 395,0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) 17 416 781 28 916 364 40 227 801 139,1%
Költségvetési létszámkeret 1 655 1 624 1 624 100,0%

2.a.1. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendeletéhez

eFt-ban

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

Intézmény Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
Rovat megnevezése 2015. évi eredeti 2015. évi módosított Teljesítés Index % 2015. évi eredeti 2015. évi módosított Teljesítés Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 4 4 100,0% - 5 5 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 4 4 100,0% 5 5 100,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 110 943 118 515 115 417 97,4% 198 558 207 533 196 595 94,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 110 943 118 435 115 337 97,4% 198 558 206 930 195 992 94,7%
önkéntes feladat 80 80 603 603
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 110 943 118 519 115 421 97,4% 198 558 207 538 196 600 94,7%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 87 429 93 406 91 060 97,5% 156 413 162 993 154 107 94,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 87 429 93 406 91 060 97,5% 156 413 162 993 154 107 94,5%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 23 464 25 023 24 080 96,2% 42 115 43 848 41 561 94,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 23 464 25 023 24 080 96,2% 42 115 43 848 41 561 94,8%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 50 60 56 93,3% 30 116 112 96,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 50 60 56 93,3% 30 116 112 96,6%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 30 30 100,0% 581 581 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 30 30 100,0% 581 581 100,0%
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 110 943 118 519 115 226 97,2% 198 558 207 538 196 361 94,6%
Költségvetési létszámkeret 36,50 36,50 36,50 100,0% 60,00 60,00 60,00 100,0%
Intézmény Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda Bőrfestő Óvoda
Rovat megnevezése 2015. évi eredeti 2015. évi módosított Teljesítés Index % 2015. évi eredeti 2015. évi módosított Teljesítés Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - 7 7 100,0% - 4 4 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 7 7 100,0% 4 4 100,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 116 575 121 313 115 122 94,9% 186 943 193 149 189 904 98,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 116 575 121 043 114 852 94,9% 186 943 192 734 189 489 98,3%
önkéntes feladat 270 270 415 415
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 116 575 121 320 115 129 94,9% 186 943 193 153 189 908 98,3%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 91 921 95 445 90 759 95,1% 147 477 151 938 149 711 98,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 91 921 95 445 90 759 95,1% 147 477 151 938 149 711 98,5%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 24 624 25 550 23 791 93,1% 39 426 41 118 39 684 96,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 24 624 25 550 23 791 93,1% 39 426 41 118 39 684 96,5%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 30 174 167 96,0% 40 97 93 95,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 30 174 167 96,0% 40 97 93 95,9%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 115 115 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 115 115 100,0%
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 36 36 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 36 36 100,0%
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 116 575 121 320 114 868 94,7% 186 943 193 153 189 488 98,1%
Költségvetési létszámkeret 37,50 37,50 37,50 100,0% 32,00 61,00 61,00 100,0%
Intézmény Dalos Ovi Óvoda Deák Óvoda
Rovat megnevezése 2015. évi eredeti 2015. évi módosított Teljesítés Index % 2015. évi eredeti 2015. évi módosított Teljesítés Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - 67 67 100,0% - 19 19 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 67 67 100,0% 19 19 100,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - 2 563 2 563 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2563 2563 100,0%
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 97 752 103 260 100 380 97,2% 97 686 101 110 96 287 95,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 97 752 102 967 100 087 97,2% 97 686 100 989 96 166 95,2%
önkéntes feladat 293 293 121 121
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 97 752 103 327 100 447 97,2% 97 686 103 692 98 869 95,3%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 76 967 81 056 79 077 97,6% 76 999 81 192 77 444 95,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 76 967 81 056 79 077 97,6% 76 999 81 192 77 444 95,4%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 765 21 797 20 744 95,2% 20 637 21 902 20 632 94,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 20 765 21 797 20 744 95,2% 20 637 21 902 20 632 94,2%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 20 192 89 46,4% 50 598 329 55,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 20 192 89 46,4% 50 598 329 55,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 282 282 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat - 282 282 100,0%
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 97 752 103 327 100 192 97,0% 97 686 103 692 98 405 94,9%
Költségvetési létszámkeret 34,00 34,00 34,00 100,0% 33,00 33,00 33,00 100,0%
Intézmény Homoktövis Óvoda JMK Óvoda
Rovat megnevezése 2015. évi eredeti 2015. évi módosított Teljesítés Index % 2015. évi eredeti 2015. évi módosított Teljesítés Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - 4 4 100,0% 19 19 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat - 4 4 100,0% - 19 19 100,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 101 247 105 499 101 392 96,1% 101 915 105 000 101 302 96,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 101 247 105 403 101 296 96,1% 101 915 104 847 101 149 96,5%
önkéntes feladat 96 96 153 153
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 101 247 105 503 101 396 96,1% 101 915 105 019 101 321 96,5%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 79 745 83 050 80 006 96,3% 80 298 82 514 79 659 96,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 79 745 83 050 80 006 96,3% 80 298 82 514 79 659 96,5%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21 477 22 378 21 073 94,2% 21 597 22 296 21 173 95,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 21 477 22 378 21 073 94,2% 21 597 22 296 21 173 95,0%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 25 42 38 90,5% 20 58 55 94,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 25 42 38 90,5% 20 58 55 94,8%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 33 33 100,0% 151 151 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 33 33 100,0% 151 151 100,0%
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 101 247 105 503 101 150 95,9% 101 915 105 019 101 038 96,2%
Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 32,00 100,0% 32,50 32,50 32,50 100,0%
Intézmény Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda
Rovat megnevezése 2015. évi eredeti 2015. évi módosított Teljesítés Index % 2015. évi eredeti 2015. évi módosított Teljesítés Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - 4 4 100,0% - 4 4 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 4 4 100,0% 4 4 100,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 159 439 150 335 145 806 97,0% 152 201 158 733 154 769 97,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 159 439 149 753 145 224 97,0% 152 201 158 451 154 487 97,5%
önkéntes feladat 582 582 282 282
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 159 439 150 339 145 810 97,0% 152 201 158 737 154 773 97,5%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 125 683 117 985 114 014 96,6% 119 929 124 886 121 325 97,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 125 683 117 985 114 014 96,6% 119 929 124 886 121 325 97,1%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 33 711 31 734 30 308 95,5% 32 227 33 514 32 133 95,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 33 711 31 734 30 308 95,5% 32 227 33 514 32 133 95,9%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 45 58 54 93,1% 45 58 55 94,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 45 58 54 93,1% 45 58 55 94,8%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 562 562 100,0% 279 279 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 562 562 100,0% 279 279 100,0%
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 159 439 150 339 144 938 96,4% 152 201 158 737 153 792 96,9%
Költségvetési létszámkeret 51,50 33,00 33,00 100,0% 49,00 49,00 49,00 100,0%
Intézmény Nyár Óvoda Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda
Rovat megnevezése 2015. évi eredeti 2015. évi módosított Teljesítés Index % 2015. évi eredeti 2015. évi módosított Teljesítés Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 80 80 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 80 80 100,0%
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - 4 4 100,0% - 5 5 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 4 4 100,0% - 5 5 100,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 100 267 105 090 102 269 97,3% 117 282 129 900 124 318 95,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 100 267 104 925 102 104 97,3% 117 282 129 646 124 064 95,7%
önkéntes feladat 165 165 100,0% 254 254 100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 100 267 105 094 102 273 97,3% 117 282 129 985 124 403 95,7%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 78 972 82 632 80 529 97,5% 92 453 102 306 98 256 96,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 78 972 82 632 80 529 97,5% 92 453 102 306 98 256 96,0%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21 270 22 261 21 325 95,8% 24 784 27 298 25 448 93,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 21 270 22 261 21 325 95,8% 24 784 27 298 25 448 93,2%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 25 37 34 91,9% 45 135 130 96,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 25 37 34 91,9% 45 135 130 96,3%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 164 164 100,0% 246 246 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 164 164 100,0% 246 246 100,0%
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 100 267 105 094 102 052 97,1% 117 282 129 985 124 080 95,5%
Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 32,00 100,0% 56,00 56,00 56,00 100,0%
Intézmény Viola Óvoda Virág Óvoda
Rovat megnevezése 2015. évi eredeti 2015. évi módosított Teljesítés Index % 2015. évi eredeti 2015. évi módosított Teljesítés Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - 5 5 100,0% - 4 4 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat - 5 5 100,0% 4 4 100,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 103 306 108 821 106 392 97,8% 99 845 105 801 102 574 96,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 103 306 108 680 106 251 97,8% 99 845 105 510 102 283 96,9%
önkéntes feladat 141 141 100,0% 291 291 100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 103 306 108 826 106 397 97,8% 99 845 105 805 102 578 97,0%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 81 511 85 828 84 188 98,1% 78 658 83 151 80 305 96,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 81 511 85 828 84 188 98,1% 78 658 83 151 80 305 96,6%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21 770 22 888 21 934 95,8% 21 162 22 332 21 275 95,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 21 770 22 888 21 934 95,8% 21 162 22 332 21 275 95,3%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 25 86 83 96,5% 25 32 28 87,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 25 86 83 96,5% 25 32 28 87,5%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 24 24 100,0% 290 290 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 24 24 100,0% 290 290 100,0%
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 103 306 108 826 106 229 97,6% 99 845 105 805 101 898 96,3%
Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 32,00 100,0% 32,00 32,00 32,00 100,0%
Intézmény Óvodák összesen
Rovat megnevezése 2015. évi eredeti 2015. évi módosított Teljesítés Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről - 80 80 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 80 80 100,0%
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat - -
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - 155 155 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat - 155 155 100,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat - -
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - 2 563 2 563 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat - 2 563 2 563 100,0%
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat - -
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 1 743 959 1 814 059 1 752 527 96,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 743 959 1 810 313 1 748 781 96,6%
önkéntes feladat 3 746 3 746 100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 1 743 959 1 816 857 1 755 325 96,6%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 1 374 455 1 428 382 1 380 440 96,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 374 455 1 428 382 1 380 440 96,6%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 369 029 383 939 365 161 95,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 369 029 383 939 365 161 95,1%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 475 1 743 1 323 75,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 475 1 743 1 323 75,9%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 2 757 2 757 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 757 2 757 100,0%
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 36 36 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 36 36 100,0%
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 1 743 959 1 816 857 1 749 717 96,3%
Költségvetési létszámkeret 550,00 560,50 560,50 100,0%

2.a.2. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai

eFt-ban
Intézmény Piac és Vásárcsarnok Szociális Intézmény
Rovat megnevezése 2015. évi eredeti 2015. évi módosított Teljesítés Index % 2015. évi eredeti 2015. évi módosított Teljesítés Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 40 264 37 834 94,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 40 264 37 834 94,0%
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - 38 38 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 38 38 100,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök 35 385 - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat 35 385
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek - 1 475 1 475 100,0% 345 779 499 249 470 540 94,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat - - 345 779 498 980 470 271 94,2%
önkéntes feladat 1 475 1 475 100,0% 269 269 100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 35 385 41 739 39 309 94,2% 345 779 499 287 470 578 94,3%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 27 815 31 242 29 492 94,4% 270 019 386 852 370 790 95,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 27 815 31 242 29 492 94,4% 270 019 386 852 370 790 95,8%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 510 8 991 7 879 87,6% 75 460 112 034 97 999 87,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 7 510 8 991 7 879 87,6% 75 460 112 034 97 999 87,5%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 60 72 71 98,6% 300 401 350 87,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 60 72 71 98,6% 300 401 350 87,3%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 1 434 1 434 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 434 1 434 100,0%
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 35 385 41 739 38 876 93,1% 345 779 499 287 469 139 94,0%
Költségvetési létszámkeret 14,00 14,00 14,00 100,0% 148,00 225,00 225,00 100,0%
Intézmény Újpesti Bölcsődék Intézménye Gazdasági Intézmény Központ
Rovat megnevezése 2015. évi eredeti 2015. évi módosított Teljesítés Index % 2015. évi eredeti 2015. évi módosított Teljesítés Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 28 748 21 778 75,8% - 4 864 5 641 116,0%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 28 748 21 778 75,8% - 4 864 5 641 116,0%
önkéntes feladat - - -
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
3. Közhatalmi bevételek - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
4. Működési bevételek - 26 26 100,0% 1 231 582 1 302 119 1 222 015 93,8%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 26 26 100,0% 1 231 582 1 302 119 1 222 015 93,8%
önkéntes feladat - - -
5. Felhalmozási bevételek - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
6. Működési célú átvett pénzeszközök 24 000 - - - - 179
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 24000 - - 179
önkéntes feladat - - -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
8. Finanszírozási bevételek 502 223 597 024 571 399 95,7% 2 766 953 3 688 246 2 457 665 66,6%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 502 223 595 587 569 962 95,7% 2 766 953 3 581 641 2 351 060 65,6%
önkéntes feladat 1 437 1 437 100,0% - 106 605 106 605 100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 526 223 625 798 593 203 94,8% 3 998 535 4 995 229 3 685 500 73,8%
B. KIADÁSOK - -
1. Személyi juttatások 413 666 489 370 468 809 95,8% 458 115 503 712 419 054 83,2%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 413 666 489 370 468 809 95,8% 458 115 503 712 419 054 83,2%
önkéntes feladat - - -
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 112 307 136 021 122 379 90,0% 120 856 136 007 109 451 80,5%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 112 307 136 021 122 379 90,0% 120 856 136 007 109 451 80,5%
önkéntes feladat - - -
3. Dologi kiadások 250 407 381 93,6% 3 017 941 3 537 085 2 474 255 70,0%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 250 407 381 93,6% 3 017 941 3 537 085 2 474 255 70,0%
önkéntes feladat - - -
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 900 611 67,9%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 900 900 611 67,9%
önkéntes feladat - - -
5. Egyéb működési célú kiadások 238 336 279 410 268 709 96,2%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 238 336 279 410 268 709 96,2%
önkéntes feladat - - -
6. Tartalékok - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
7. Beruházások 148 808 280 390 141 576 50,5%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 148 808 280 390 141 576 50,5%
önkéntes feladat - - -
8. Felújítások 13 579 257 725 232 890 90,4%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 13 579 257 725 232 890 90,4%
önkéntes feladat - - -
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
10. Finanszírozási kiadások - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 526 223 625 798 591 569 94,5% 3 998 535 4 995 229 3 646 546 73,0%
Költségvetési létszámkeret 251,00 251,00 251,00 100,0% 110,50 115,50 115,50 100,0%
Intézmény GI-hez tartozó egyéb int. összesen Gazdasági Intézmény mindösszesen
Rovat megnevezése 2015. évi eredeti 2015. évi módosított Teljesítés Index % 2015. évi eredeti 2015. évi módosított Teljesítés Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről - 73 876 65 253 88,3% - 73 956 65 333 88,3%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat - 73 876 65 253 88,3% - 73 956 65 333 88,3%
önkéntes feladat - - - - - -
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - -
3. Közhatalmi bevételek - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - -
4. Működési bevételek 1 231 582 1 302 183 1 222 079 93,8% 1 231 582 1 302 338 1 222 234 93,8%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat 1 231 582 1 302 183 1 222 079 93,8% 1 231 582 1 302 338 1 222 234 93,8%
önkéntes feladat - - - - - -
5. Felhalmozási bevételek - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - -
6. Működési célú átvett pénzeszközök 59 385 - 179 59 385 2 563 2 742 107,0%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat 59 385 - 179 59 385 2 563 2 742 107,0%
önkéntes feladat - - - - - -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - -
8. Finanszírozási bevételek 3 614 955 4 785 994 3 501 079 73,2% 5 358 914 6 600 053 5 253 606 79,6%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat 3 614 955 4 676 208 3 391 293 72,5% 5 358 914 6 486 521 5 140 074 79,2%
önkéntes feladat - 109 786 109 786 100,0% - 113 532 113 532 100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 4 905 922 6 162 053 4 788 590 77,7% 6 649 881 7 978 910 6 543 915 82,0%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 1 169 615 1 411 176 1 288 145 91,3% 2 544 070 2 839 558 2 668 585 94,0%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat 1 169 615 1 411 176 1 288 145 91,3% 2 544 070 2 839 558 2 668 585 94,0%
önkéntes feladat - - - - - -
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 316 133 393 053 337 708 85,9% 685 162 776 992 702 869 90,5%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat 316 133 393 053 337 708 85,9% 685 162 776 992 702 869 90,5%
önkéntes feladat - - - - - -
3. Dologi kiadások 3 018 551 3 537 965 2 475 057 70,0% 3 019 026 3 539 708 2 476 380 70,0%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat 3 018 551 3 537 965 2 475 057 70,0% 3 019 026 3 539 708 2 476 380 70,0%
önkéntes feladat - - - - - -
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 900 611 67,9% 900 900 611 67,9%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat 900 900 611 67,9% 900 900 611 67,9%
önkéntes feladat - - - - - -
5. Egyéb működési célú kiadások 238 336 280 844 270 143 96,2% 238 336 283 601 272 900 96,2%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat 238 336 280 844 270 143 96,2% 238 336 283 601 272 900 96,2%
önkéntes feladat - - - - - -
6. Tartalékok - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - -
7. Beruházások 148 808 280 390 141 576 50,5% 148 808 280 426 141 612 50,5%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat 148 808 280 390 141 576 50,5% 148 808 280 426 141 612 50,5%
önkéntes feladat - - - - - -
8. Felújítások 13 579 257 725 232 890 90,4% 13 579 257 725 232 890 90,4%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat 13 579 257 725 232 890 90,4% 13 579 257 725 232 890 90,4%
önkéntes feladat - - - - - -
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - -
10. Finanszírozási kiadások - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - -
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 4 905 922 6 162 053 4 746 130 77,0% 6 649 881 7 978 910 6 495 847 81,4%
Költségvetési létszámkeret 523,50 605,50 605,50 100,0% 1 073,50 1 166,00 1 166,00 100,0%

2.a.2.1. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

e Ft-ban
Intézmény Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
Rovat megnevezése 2015. évi eredeti 2015. évi módosítás Teljesítés Index % 2015. évi eredeti 2015. évi módosítás Teljesítés Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - 127 127 127 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 127 127 127 100,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök -