Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2016. évi összevont költségvetéséről és végrehajtás szabályairól szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítására

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelye (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1-2. §

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

3-4. § * 

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

5-6. § * 

HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

(1) E rendelet a kihirdetést követő első napon lép hatályba.

Dr. Tahon Róbert Wintermantel Zsolt
jegyző polgármester

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2016. április 28. napján.

Dr. Tahon Róbert
jegyző

1.a. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2016. terv 2016.
I. mód.
Index
1. 2. 4. 5. 6.
BEVÉTELEK
I. Működési célú támogatások áht-n belülről 3 289 207 3 330 973 101,27%
1. Önkormányzatok működési támogatásai 2 897 042 2 939 718 101,47%
1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 5 401 5 401 100,00%
1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1 861 816 1 861 816 100,00%
1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 989 905 1 020 235 103,06%
1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 39 920 39 920 100,00%
1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 12 346
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei 392 165 391 255 99,77%
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 416 250 416 250 100,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 416 250 416 250 100,00%
III. Közhatalmi bevételek 10 142 026 10 229 095 100,86%
1. Vagyoni típusú adók 3 100 000 3 100 000 100,00%
Építményadó 2 500 000 2 500 000 100,00%
Telekadó 520 000 520 000 100,00%
Magánszemélyek kommunális adója 80 000 80 000 100,00%
2. Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 6 654 906 6 741 975 101,31%
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó 6 654 906 6 741 975 101,31%
Jövedéki adó 50 0,00%
3. Gépjárműadó 210 000 210 000 100,00%
4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 60 000 60 000 100,00%
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 60 000 60 000 100,00%
5. Egyéb közhatalmi bevételek 117 070 117 120 100,04%
Egyéb települési adó 30 000 30 000 100,00%
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság 60 000 60 000 100,00%
Helyi adópótlék, adóbírság 20 000 20 000 100,00%
Egyéb bírságokat 7 070 7 070 100,00%
Magánfőzött párlat utáni jövedéki adó 50
IV. Működési bevételek 1 356 948 1 359 061 100,16%
Szolgáltatások ellenértéke 927 804 929 917 100,23%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke 40 168 40 168 100,00%
Tulajdonosi bevételek 10 000 10 000 100,00%
Kiszámlázott általános forgalmi adó 255 145 255 145 100,00%
Általános forgalmi adó visszatérítése 80 026 80 026 100,00%
Kamatbevételek 41 955 41 955 100,00%
Egyéb működési bevételek 1 850 1 850 100,00%
V. Felhalmozási bevételek 102 270 102 270 100,00%
VI. Működési célú átvett pénzeszközök 170 441 170 441 100,00%
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 170 441 170 441 100,00%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 74 000 73 960 99,95%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 11 000 11 000 100,00%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 63 000 62 960 99,94%
A. Költségvetési bevételek összesen (I-VII) 15 551 142 15 682 050 100,84%
B. Finanszírozási bevételek összesen 3 304 761 6 072 176 183,74%
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése 4 165 000
Maradvány igénybevétele 3 304 761 1 907 176 57,71%
C. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) 18 855 903 21 754 226 115,37%
KIADÁSOK
I. Személyi juttatások 3 960 413 4 171 476 105,33%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 020 923 1 109 068 108,63%
III. Dologi kiadások 4 518 570 4 963 329 109,84%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 407 580 417 906 102,53%
V. Egyéb működési célú kiadások 2 161 446 2 444 965 113,12%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 126 880 105 987 83,53%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2 034 566 2 338 978 114,96%
VI. Tartalékok 1 389 271 2 454 935 176,71%
VII. Beruházások 2 621 128 2 841 587 108,41%
VIII. Felújítások 339 449 397 133 116,99%
IX. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 437 123 2 865 754 117,59%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 5 000 11 000 220,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 2 432 123 2 854 754 117,38%
D. Költségvetési kiadások összesen (I-IX.) 18 855 903 21 666 153 114,90%
E./X. Finanszírozási kiadások összesen 0 88 073
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 88 073
F. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X) 18 855 903 21 754 226 115,37%
többlet/ hiány 0 0 100,00%
Tájékoztató jelleggel
Intézményfinanszírozás 7 149 310 7 945 702 111,14%

1.b. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendeletéhez

A 10/2016.(IV.28.) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

eFt-ban
Sor-
sz.
Megnevezés 2016. terv 2016. I. mod Index Sor-
sz.
Megnevezés 2016. terv 2016. I. mod Index
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Kiadások Bevételek
1. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 981 336 5 280 544 106,0% 1. Működési célú támogatások áht-n belülről 3 289 207 3 330 973 101,3%
2. Dologi kiadások 4 518 570 4 963 329 109,8% 2. Közhatalmi bevételek 10 142 026 10 229 095 100,9%
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 407 580 417 906 102,5% 3. Működési bevételek 1 356 948 1 359 061 100,2%
4. Egyéb működési célú kiadások 2 161 446 2 444 965 113,1% 4. Működési célú átvett pénzeszközök 170 441 170 441 100,0%
5. Működési tartalékok 562 875 836 072 148,5% Működési célú támogatások áht-n kívülről
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 631 807 13 942 816 110,4% I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 14 958 622 15 089 570 100,9%
1. Belső finanszírozási kiadások 1. Belső finanszírozási bevételek
2. Külső finanszírozási kiadások 88 073 2. Külső finanszírozási bevételek 4 165 000
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 88 073 II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 0 4 165 000
A. MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 631 807 14 030 889 111,1% A. MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 14 958 622 19 254 570 128,7%
Önkormányzat fejlesztési kiadásai Önkormányzat felhalmozási bevételei
1. Beruházások 2 621 128 2 841 587 108,4% 1. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 416 250 416 250 100,0%
2. Felújítások 339 449 397 133 117,0% 2. Felhalmozási bevételek 102 270 102 270 100,0%
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 437 123 2 865 754 117,6% 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 74 000 73 960 99,9%
Felhalmozási tartalékok 826 396 1 618 863 195,9%
I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 6 224 096 7 723 337 124,1% I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 592 520 592 480 100,0%
1. Belső finanszírozási kiadások 1. Belső finanszírozási bevételek 3 304 761 1 907 176 57,7%
2. Külső finanszírozási kiadások 2. Külső finanszírozási bevételek
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 0 II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 3 304 761 1 907 176 57,7%
B. FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 6 224 096 7 723 337 124,1% B. FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 897 281 2 499 656 64,1%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő bev.
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B): 18 855 903 21 754 226 115,4% BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B): 18 855 903 21 754 226 115,4%

2. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

e Ft-ban
Intézmény 1. Gazdasági Intézmény és intézményei 2. Polgármesteri Hivatal
Rovat megnevezése 2016. évi terv 2016. évi
I. mód
Index 2016. évi terv 2016. évi
I. mod
Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 0 5 831 0 0
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 5 831 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
3. Közhatalmi bevételek 0 0 5 070 5 070 100,00%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 5 070 5 070 100,00%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
4. Működési bevételek 1 077 802 1 079 915 100,20% 3 650 3 650 100,00%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 1 077 802 1 079 915 100,20% 3 079 3 079 100,00%
- önként vállalt feladatok 0 0 571 571 100,00%
5. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
6. Működési célú átvett pénzeszközök 84 441 84 441 100,00% 0 0
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 84 441 84 441 100,00% 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
A./I Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) 1 162 243 1 170 187 100,68% 8 720 8 720 100,00%
8. Finanszírozási bevételek 5 783 938 6 520 660 112,74% 1 365 372 1 531 362 112,16%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 5 783 938 6 472 592 111,91% 1 365 372 1 473 110 107,89%
- önként vállalt feladatok 0 48 068 58 252
A./II Finanszírozási bevételek összesen 5 783 938 6 520 660 112,74% 1 365 372 1 531 362 112,16%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) 6 946 181 7 690 847 110,72% 1 374 092 1 540 082 112,08%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 2 764 090 2 848 885 103,07% 822 125 928 453 112,93%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 2 764 090 2 848 885 103,07% 763 662 869 990 113,92%
- önként vállalt feladatok 0 0 58 463 58 463 100,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 740 521 796 059 107,50% 217 784 246 492 113,18%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 740 521 796 059 107,50% 217 784 246 492 113,18%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
3. Dologi kiadások 3 053 167 3 407 380 111,60% 270 483 297 627 110,04%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 3 053 167 3 407 380 111,60% 251 299 265 952 105,83%
- önként vállalt feladatok 0 0 19 184 31 675 165,11%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 900 100,00% 24 180 24 180 100,00%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 900 900 100,00% 24 180 24 180 100,00%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
5. Egyéb működési célú kiadások 211 221 210 311 99,57% 0 88
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 211 221 210 311 99,57% 0 88
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
513 Tartalékok 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
6. Beruházások 173 383 201 729 116,35% 39 520 43 242 109,42%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 173 383 201 729 116,35% 39 520 43 242 109,42%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
7. Felújítások 2 899 225 583 7781,41% 0 0
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 2 899 225 583 7781,41% 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
B./I Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) 6 946 181 7 690 847 110,72% 1 374 092 1 540 082 112,08%
9. Finanszírozási kiadások
- állami feladat
- kötelező feladat 0
- önként vállalt feladatok
B./II Finanszírozási kiadások összesen 0 0
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) 6 946 181 7 690 847 110,72% 1 374 092 1 540 082 112,08%
Költségvetési létszámkeret 1 167 1 167 100,00% 208 208 100,00%
Intézmény Intézmények összesen 3. Önkormányzat
Rovat megnevezése 2016. évi terv 2016. évi
I. mod
Index 2016. évi terv 2016. évi
I. mod
Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 0 5 831 3 289 207 3 325 142 101,09%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 5 831 3 228 551 3 264 486 101,11%
- önként vállalt feladatok 0 0 60 656 60 656 100,00%
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 416 250 416 250 100,00%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 416 250 416 250 100,00%
3. Közhatalmi bevételek 5 170 5 070 98,07% 10 136 956 10 224 025 100,86%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 5 170 5 070 98,07% 10 136 956 10 224 025 100,86%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
4. Működési bevételek 1 081 352 1 083 565 100,20% 275 496 275 496 100,00%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 1 080 781 1 082 994 100,20% 119 384 119 384 100,00%
- önként vállalt feladatok 571 571 100,00% 156 112 156 112 100,00%
5. Felhalmozási bevételek 0 0 102 270 102 270 100,00%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 0 0 102 270 102 270 100,00%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
6. Működési célú átvett pénzeszközök 84 441 84 441 100,00% 86 000 86 000 100,00%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 84 441 84 441 100,00% 74 500 74 500 100,00%
- önként vállalt feladatok 0 0 11 500 11 500 100,00%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 74 000 73 960 99,95%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 0 0 50 000 50 000 100,00%
- önként vállalt feladatok 0 0 24 000 23 960 99,83%
A./I Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) 1 170 963 1 178 907 100,68% 14 380 179 14 503 143 100,86%
8. Finanszírozási bevételek 7 149 310 8 052 022 112,63% 3 304 761 5 965 856 180,52%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 7 149 310 7 945 702 111,14%
- önként vállalt feladatok 106 320 3 304 761 5 965 856 180,52%
A./II Finanszírozási bevételek összesen 7 149 310 8 052 022 112,63% 3 304 761 5 965 856 180,52%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) 8 320 273 9 230 929 110,95% 17 684 940 20 468 999 115,74%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 3 586 215 3 777 338 105,33% 374 198 394 138 105,33%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 3 527 752 3 718 875 105,42% 349 679 369 619 105,70%
- önként vállalt feladatok 58 463 58 463 100,00% 24 519 24 519 100,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 958 305 1 042 551 108,79% 62 618 66 517 106,23%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 958 305 1 042 551 108,79% 59 642 63 541 106,54%
- önként vállalt feladatok 0 0 2 976 2 976 100,00%
3. Dologi kiadások 3 323 650 3 705 007 111,47% 1 194 920 1 258 322 105,31%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 3 304 466 3 673 332 111,16% 915 268 964 046 105,33%
- önként vállalt feladatok 19 184 31 675 165,11% 279 652 294 276 105,23%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 25 080 25 080 100,00% 382 500 392 826 102,70%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 25 080 25 080 100,00% 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 382 500 392 826 102,70%
5. Egyéb működési célú kiadások 211 221 210 399 99,61% 1 950 225 2 234 566 114,58%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 211 221 210 399 99,61% 1 556 285 2 006 066 128,90%
- önként vállalt feladatok 0 0 393 940 228 500 58,00%
513 Tartalékok 0 0 1 389 271 2 454 935 176,71%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 1 389 271 2 454 935 176,71%
6. Beruházások 212 903 244 971 115,06% 2 408 225 2 596 616 107,82%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 212 903 244 971 115,06% 2 408 225 2 596 616 107,82%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
7. Felújítások 2 899 225 583 7781,41% 336 550 171 550 50,97%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 2 899 225 583 7781,41% 336 550 171 550 50,97%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 2 437 123 2 865 754 117,59%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 2 338 623 2 490 804 106,51%
- önként vállalt feladatok 0 0 98 500 374 950 380,66%
B./I Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) 8 320 273 9 230 929 110,95% 10 535 630 12 435 224 118,03%
9. Finanszírozási kiadások 0 0 7 149 310 8 033 775 112,37%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 0 0 7 149 310 8 033 775 112,37%
- önként vállalt feladatok 0 0
B./II Finanszírozási kiadások összesen 0 0 7 149 310 8 033 775 112,37%
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) 8 320 273 9 230 929 110,95% 17 684 940 20 468 999 115,74%
Költségvetési létszámkeret 1 375 1 375 100,00% 250 250 100,00%
Intézmény Kerületi szintű konszolidált főösszegek
Rovat megnevezése 2016. évi terv 2016. évi
I. mod
Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 3 289 207 3 330 973 101,27%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 3 228 551 3 270 317 101,29%
- önként vállalt feladatok 60 656 60 656 100,00%
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 416 250 416 250 100,00%
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok 416 250 416 250 100,00%
3. Közhatalmi bevételek 10 142 126 10 229 095 100,86%
- állami feladat
- kötelező feladat 10 142 126 10 229 095 100,86%
- önként vállalt feladatok
4. Működési bevételek 1 356 948 1 359 061 100,16%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 1 200 165 1 202 378 100,18%
- önként vállalt feladatok 156 683 156 683 100,00%
5. Felhalmozási bevételek 102 270 102 270 100,00%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 102 270 102 270 100,00%
- önként vállalt feladatok 0 0
6. Működési célú átvett pénzeszközök 170 441 170 441 100,00%
- állami feladat
- kötelező feladat 158 941 158 941 100,00%
- önként vállalt feladatok
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 74 000 73 960 99,95%
- állami feladat
- kötelező feladat 50 000 50 000 100,00%
- önként vállalt feladatok 24 000 23 960 99,83%
A./I Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) 15 551 142 15 682 050 100,84%
8. Finanszírozási bevételek 3 304 761 6 072 176 183,74%
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok 3 304 761 6 072 176 183,74%
A./II Finanszírozási bevételek összesen 3 304 761 6 072 176 183,74%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) 18 855 903 21 754 226 115,37%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 3 960 413 4 171 476 105,33%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 3 877 431 4 088 494 105,44%
- önként vállalt feladatok 82 982 82 982 100,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 020 923 1 109 068 108,63%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 1 017 947 1 106 092 108,66%
- önként vállalt feladatok 2 976 2 976 100,00%
3. Dologi kiadások 4 518 570 4 963 329 109,84%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 4 219 734 4 637 378 109,90%
- önként vállalt feladatok 298 836 325 951 109,07%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 407 580 417 906 102,53%
- állami feladat
- kötelező feladat 25 080 25 080 100,00%
- önként vállalt feladatok 382 500 392 826 102,70%
5. Egyéb működési célú kiadások 2 161 446 2 444 965 113,12%
- állami feladat
- kötelező feladat 1 767 506 2 216 465 125,40%
- önként vállalt feladatok 393 940 228 500 58,00%
513 Tartalékok 1 389 271 2 454 935 176,71%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok 1 389 271 2 454 935 176,71%
6. Beruházások 2 621 128 2 841 587 108,41%
- állami feladat
- kötelező feladat 2 621 128 2 841 587 108,41%
- önként vállalt feladatok 0 0
7. Felújítások 339 449 397 133 116,99%
- állami feladat
- kötelező feladat 339 449 397 133 116,99%
- önként vállalt feladatok
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 437 123 2 865 754 117,59%
- állami feladat
- kötelező feladat 2 338 623 2 490 804 106,51%
- önként vállalt feladatok 98 500 374 950 380,66%
B./I Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) 18 855 903 21 666 153 114,90%
9. Finanszírozási kiadások 88 073
- állami feladat
- kötelező feladat 88 073
- önként vállalt feladatok
B./II Finanszírozási kiadások összesen 88 073
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) 18 855 903 21 754 226 115,37%
Költségvetési létszámkeret 1 625 1 625 100,00%

2.a.1. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

eFt-ban

Intézmény Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
Rovat megnevezése 2016. évi terv 2016. évi
I. mód.
Index % 2016. évi terv 2016. évi
I. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 117 297 118 896 101,4% 203 042 206 264 101,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 117 297 118 702 101,2% 203 042 206 025 101,5%
önkéntes feladat 194 239
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 117 297 118 896 101,4% 203 042 206 264 101,6%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 92 431 93 222 100,9% 160 118 161 657 101,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 92 431 93 222 100,9% 160 118 161 657 101,0%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 24 816 25 624 103,3% 42 884 44 567 103,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 24 816 25 624 103,3% 42 884 44 567 103,9%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 50 50 100,0% 40 40 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 50 50 100,0% 40 40 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 117 297 118 896 101,4% 203 042 206 264 101,6%
Költségvetési létszámkeret 36,50 36,50 100,0% 60,00 60,00 100,0%
Intézmény Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda Bőrfestő Óvoda
Rovat megnevezése 2016. évi terv 2016. évi
I. mód.
Index % 2016. évi terv 2016. évi
I. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 122 948 126 456 102,9% 203 340 207 549 102,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 122 948 126 195 102,6% 203 340 207 128 101,9%
önkéntes feladat 261 421
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 122 948 126 456 102,9% 203 340 207 549 102,1%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 96 835 98 775 102,0% 160 246 162 897 101,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 96 835 98 775 102,0% 160 246 162 897 101,7%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 26 083 27 651 106,0% 43 014 44 572 103,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 26 083 27 651 106,0% 43 014 44 572 103,6%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 30 30 100,0% 80 80 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 30 30 100,0% 80 80 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 122 948 126 456 102,9% 203 340 207 549 102,1%
Költségvetési létszámkeret 37,50 37,50 100,0% 61,00 61,00 100,0%
Intézmény Dalos Ovi Óvoda Deák Óvoda
Rovat megnevezése 2016. évi terv 2016. évi
I. mód.
Index % 2016. évi terv 2016. évi
I. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 107 538 110 212 102,5% 105 539 108 472 102,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 107 538 109 957 102,2% 105 539 108 008 102,3%
önkéntes feladat 255 464
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 107 538 110 212 102,5% 105 539 108 472 102,8%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 84 665 86 256 101,9% 83 146 84 795 102,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 84 665 86 256 101,9% 83 146 84 795 102,0%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 843 23 926 104,7% 22 313 23 347 104,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 22 843 23 926 104,7% 22 313 23 347 104,6%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 30 30 100,0% 80 330 412,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 30 30 100,0% 80 330 412,5%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 107 538 110 212 102,5% 105 539 108 472 102,8%
Költségvetési létszámkeret 34,00 34,00 100,0% 33,00 33,00 100,0%
Intézmény Homoktövis Óvoda JMK Óvoda
Rovat megnevezése 2016. évi terv 2016. évi
I. mód.
Index % 2016. évi terv 2016. évi
I. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 107 644 109 725 101,9% 110 976 113 217 102,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 107 644 109 479 101,7% 110 976 112 934 101,8%
önkéntes feladat 246 283
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 107 644 109 725 101,9% 110 976 113 217 102,0%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 84 786 85 958 101,4% 87 393 88 802 101,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 84 786 85 958 101,4% 87 393 88 802 101,6%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 833 23 742 104,0% 23 563 24 395 103,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 22 833 23 742 104,0% 23 563 24 395 103,5%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 25 25 100,0% 20 20 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 25 25 100,0% 20 20 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 107 644 109 725 101,9% 110 976 113 217 102,0%
Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 100,0% 32,50 32,50 100,0%
Intézmény Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda
Rovat megnevezése 2016. évi terv 2016. évi
I. mód.
Index % 2016. évi terv 2016. évi
I. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 108 987 112 028 102,8% 153 736 156 618 101,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 108 987 111 156 102,0% 153 736 155 637 101,2%
önkéntes feladat 872 981
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 108 987 112 028 102,8% 153 736 156 618 101,9%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 85 934 87 478 101,8% 121 085 122 800 101,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 85 934 87 478 101,8% 121 085 122 800 101,4%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 23 008 24 505 106,5% 32 591 33 758 103,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 23 008 24 505 106,5% 32 591 33 758 103,6%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 45 45 100,0% 60 60 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 45 45 100,0% 60 60 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 108 987 112 028 102,8% 153 736 156 618 101,9%
Költségvetési létszámkeret 33,00 33,00 100,0% 49,00 49,00 100,0%
Intézmény Nyár Óvoda Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda
Rovat megnevezése 2016. évi terv 2016. évi
I. mód.
Index % 2016. évi terv 2016. évi
I. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 110 978 112 799 101,6% 176 181 180 688 102,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 110 978 112 578 101,4% 176 181 180 365 102,4%
önkéntes feladat 221 323
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 110 978 112 799 101,6% 176 181 180 688 102,6%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 87 501 88 617 101,3% 138 856 141 555 101,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 87 501 88 617 101,3% 138 856 141 555 101,9%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 23 452 24 157 103,0% 37 280 39 088 104,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 23 452 24 157 103,0% 37 280 39 088 104,8%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 25 25 100,0% 45 45 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 25 25 100,0% 45 45 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 110 978 112 799 101,6% 176 181 180 688 102,6%
Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 100,0% 56,00 56,00 100,0%
Intézmény Viola Óvoda Virág Óvoda
Rovat megnevezése 2016. évi terv 2016. évi
I. mód.
Index % 2016. évi terv 2016. évi
I. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 109 138 110 802 101,5% 107 866 109 769 101,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 109 138 110 634 101,4% 107 866 109 089 101,1%
önkéntes feladat 168 680
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 109 138 110 802 101,5% 107 866 109 769 101,8%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 86 132 86 920 100,9% 84 914 86 094 101,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 86 132 86 920 100,9% 84 914 86 094 101,4%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 976 23 852 103,8% 22 927 23 650 103,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 22 976 23 852 103,8% 22 927 23 650 103,2%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 30 30 100,0% 25 25 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 30 30 100,0% 25 25 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 109 138 110 802 101,5% 107 866 109 769 101,8%
Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 100,0% 32,00 32,00 100,0%
Intézmény Óvodák összesen
Rovat megnevezése 2016. évi terv 2016. évi
I. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0
ebből: állami feladat 0 0
kötelező feladat 0 0
önkéntes feladat 0 0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0
ebből: állami feladat 0 0
kötelező feladat 0 0
önkéntes feladat 0 0
3. Közhatalmi bevételek 0 0
ebből: állami feladat 0 0
kötelező feladat 0 0
önkéntes feladat 0 0
4. Működési bevételek - -
ebből: állami feladat 0 0
kötelező feladat - -
önkéntes feladat 0 0
5. Felhalmozási bevételek - -
ebből: állami feladat 0 0
kötelező feladat 0 0
önkéntes feladat 0 0
6. Működési célú átvett pénzeszközök - -
ebből: állami feladat 0 0
kötelező feladat - 0
önkéntes feladat 0 0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - -
ebből: állami feladat 0 0
kötelező feladat 0 0
önkéntes feladat 0 0
8. Finanszírozási bevételek 1 845 210 1 883 495 102,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 845 210 1 877 887 101,8%
önkéntes feladat 5 608
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 1 845 210 1 883 495 102,1%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 1 454 042 1 475 826 101,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 454 042 1 475 826 101,5%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 390 583 406 834 104,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 390 583 406 834 104,2%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 585 835 142,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 585 835 142,7%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 1 845 210 1 883 495 102,1%
Költségvetési létszámkeret 560,50 560,50 100,0%

2.a.2. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai

eFt-ban
Intézmény Piac és Vásárcsarnok Szociális Intézmény
Rovat megnevezése 2016. évi terv 2016. évi
I. mód.
Index % 2016. évi terv 2016. évi
I. mód.
Index %
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 2 430
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 430
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök 38 676 38 676 100,0% 19 018 19 018 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 38 676 38 676 100,0% 19 018 19 018 100,0%
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 433 437 692 470 365 107,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat - 437 692 468 926 107,1%
önkéntes feladat 433 1 439
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 38 676 41 539 107,4% 456 710 489 383 107,2%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 30 312 32 194 106,2% 360 183 381 352 105,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 30 312 32 194 106,2% 360 183 381 352 105,9%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 339 9 320 111,8% 96 447 107 951 111,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 8 339 9 320 111,8% 96 447 107 951 111,9%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 25 25 100,0% 80 80 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 25 25 100,0% 80 80 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 38 676 41 539 107,4% 456 710 489 383 107,2%
Költségvetési létszámkeret 15,00 15,00 100,0% 225,00 225,00 100,0%
Intézmény Újpesti Bölcsődék Intézménye Gazdasági Intézmény Központ
Rovat megnevezése 2016. évi terv 2016. évi I. mód. Index % 2016. évi terv 2016. évi I. mód. Index %
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 3 401 0 0
ebből: állami feladat 0 0
kötelező feladat 3401 0 0
önkéntes feladat 0 0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0
ebből: állami feladat 0 0
kötelező feladat 0 0
önkéntes feladat 0 0
3. Közhatalmi bevételek 0 0
ebből: állami feladat 0 0
kötelező feladat 0 0
önkéntes feladat 0 0
4. Működési bevételek 1 077 802 1079915 100,2%
ebből: állami feladat 0 0
kötelező feladat 1 077 802 1079915 100,2%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök 26 747 26 747 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 26 747 26 747 100,0%
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 530 662 569 598 107,3% 2 970 374 3 596 769 121,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 530 662 567 964 107,0% 2 970 374 3 557 815 119,8%
önkéntes feladat 1 634 38 954
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 557 409 599 746 107,6% 4 048 176 4 676 684 115,5%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 439 049 465 868 106,1% 480 504 493 645 102,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 439 049 465 868 106,1% 480 504 493 645 102,7%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 118 210 133 728 113,1% 126 942 138 226 108,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 118 210 133 728 113,1% 126 942 138 226 108,9%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 150 150 100,0% 3 052 327 3 406 290 111,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 150 150 100,0% 3 052 327 3 406 290 111,6%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 900 100,0%
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat 900 900 100,0%
önkéntes feladat - -
5. Egyéb működési célú kiadások 211 221 210 311 99,6%
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat 211 221 210 311 99,6%
önkéntes feladat - -
6. Tartalékok - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
7. Beruházások 173 383 201 729 116,3%
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat 173 383 201 729 116,3%
önkéntes feladat - -
8. Felújítások 2 899 225 583 7781,4%
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat 2 899 225 583 7781,4%
önkéntes feladat - -
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
10. Finanszírozási kiadások - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 557 409 599 746 107,6% 4 048 176 4 676 684 115,5%
Költségvetési létszámkeret 251,00 251,00 100,0% 115,50 115,50 100,0%
Intézmény GI-hez tartozó egyéb int. összesen Gazdasági Intézmény mindösszesen
Rovat megnevezése 2016. évi terv 2016. évi
I. mód.
Index % 2016. évi terv 2016. évi
I. mód.
Index %
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 0 5831 0 5831
ebből: állami feladat 0 0 0 0
kötelező feladat 0 5831 0 5831
önkéntes feladat 0 0 0 0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0
ebből: állami feladat 0 0 0 0
kötelező feladat 0 0 0 0
önkéntes feladat 0 0 0 0
3. Közhatalmi bevételek 0 0 0 0
ebből: állami feladat 0 0 0 0
kötelező feladat 0 0 0 0
önkéntes feladat 0 0 0 0
4. Működési bevételek 1 077 802 1079915 100,2% 1 077 802 1079915 100,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 077 802 1079915 100,2% 1 077 802 1079915 100,2%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök 84 441 84441 100,0% 84 441 84 441 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 84 441 84 441 100,0% 84 441 84 441 100,0%
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 3 938 728 4 637 165 117,7% 5 783 938 6 520 660 112,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 3 938 728 4 594 705 116,7% 5 783 938 6 472 592 111,9%
önkéntes feladat 42 460 48 068
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 5 100 971 5 807 352 113,8% 6 946 181 7 690 847 110,7%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 1 310 048 1 373 059 104,8% 2 764 090 2 848 885 103,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 310 048 1 373 059 104,8% 2 764 090 2 848 885 103,1%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 349 938 389 225 111,2% 740 521 796 059 107,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 349 938 389 225 111,2% 740 521 796 059 107,5%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 3 052 582 3 406 545 111,6% 3 053 167 3 407 380 111,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 3 052 582 3 406 545 111,6% 3 053 167 3 407 380 111,6%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 900 100,0% 900 900 100,0%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 900 900 100,0% 900 900 100,0%
önkéntes feladat - - - -
5. Egyéb működési célú kiadások 211 221 210 311 99,6% 211 221 210 311 99,6%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 211 221 210 311 99,6% 211 221 210 311 99,6%
önkéntes feladat - - - -
6. Tartalékok - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat - - - -
7. Beruházások 173 383 201 729 116,3% 173 383 201 729 116,3%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 173 383 201 729 116,3% 173 383 201 729 116,3%
önkéntes feladat - - - -
8. Felújítások 2 899 225 583 7781,4% 2 899 225 583 7781,4%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 2 899 225 583 7781,4% 2 899 225 583 7781,4%
önkéntes feladat - - - -
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat - - - -
10. Finanszírozási kiadások - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat - - - -
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 5 100 971 5 807 352 113,8% 6 946 181 7 690 847 110,7%
Költségvetési létszámkeret 606,50 606,50 100,0% 1 167,00 1 167,00 100,0%

2.a.2.1. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

e Ft-ban
Intézmény Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda Aradi Óvoda
Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
Rovat megnevezése 2016. évi terv 2016. évi
I. mod.
Index % 2016. évi terv 2016. évi
I. mod.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - 127 127 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 127 127 100,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 2 548 3 628 142,4% 4 283 6 074 141,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 548 3 628 142,4% 4 283 6 074 141,8%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 2 548 3 628 142,4% 4 410 6 201 140,6%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 258 3 338 147,8% 4 360 6 143 140,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 258 3 338 147,8% 4 360 6 143 140,9%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 290 290 100,0% 50 58 116,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 290 290 100,0% 50 58 116,0%
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 2 548 3 628 142,4% 4 410 6 201 140,6%
Intézmény Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda Bőrfestő Óvoda
Rovat megnevezése 2016. évi terv 2016. évi
I. mod.
Index % 2016. évi terv 2016. évi
I. mod.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 2 912 4 361 149,8% 4 886 6 723 137,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 912 4 361 149,8% 4 886 6 723 137,6%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 2 912 4 361 149,8% 4 886 6 723 137,6%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 642 4 091 154,8% 4 086 5 923 145,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 642 4 091 154,8% 4 086 5 923 145,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 270 270 100,0% 800 800 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 270 270 100,0% 800 800 100,0%
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 2 912 4 361 149,8% 4 886 6 723 137,6%
Intézmény Dalos Ovi Óvoda Deák Óvoda
Rovat megnevezése 2016. évi terv 2016. évi
I. mod.
Index % 2016. évi terv 2016. évi
I. mod.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 208 208 100,0% 25 25 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 208 208 100,0% 25 25 100,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 2 592 3 168 122,2% 3 099 3 734 120,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 592 3 168 122,2% 3 099 3 734 120,5%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 2 800 3 376 120,6% 3 124 3 759 120,3%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 070 2 646 127,8% 2 324 2 959 127,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 070 2 646 127,8% 2 324 2 959 127,3%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 730 730 100,0% 800 800 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 730 730 100,0% 800 800 100,0%
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 2 800 3 376 120,6% 3 124 3 759 120,3%
Intézmény Homoktövis Óvoda JMK Óvoda
Rovat megnevezése 2016. évi terv 2016. évi
I. mod.
Index % 2016. évi terv 2016. évi
I. mod.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 556 556 100,0% 23 23 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 556 556 100,0% 23 23 100,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 2 188 3 446 157,5% 2 923 3 773 129,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 188 3 446 157,5% 2 923 3 773 129,1%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 2 744 4 002 145,8% 2 946 3 796 128,9%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 244 3 494 155,7% 2 646 3 496 132,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 244 3 494 155,7% 2 646 3 496 132,1%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 500 508 101,6% 300 300 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 500 508 101,6% 300 300 100,0%
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 2 744 4 002 145,8% 2 946 3 796 128,9%
Intézmény Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda
Rovat megnevezése 2016. évi terv 2016. évi
I. mod.
Index % 2016. évi terv 2016. évi
I. mod.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 548 548 100,0% 508 508 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 548 548 100,0% 508 508 100,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 2 126 3 474 163,4% 3 910 5 771 147,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 126 3 474 163,4% 3 910 5 771 147,6%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 2 674 4 022 150,4% 4 418 6 279 142,1%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 424 3 772 155,6% 3 618 5 477 151,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 424 3 772 155,6% 3 618 5 477 151,4%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 250 250 100,0% 800 802 100,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 250 250 100,0% 800 802 100,3%
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 2 674 4 022 150,4% 4 418 6 279 142,1%
Intézmény Nyár Óvoda Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda
Rovat megnevezése 2016. évi terv 2016. évi
I. mod.
Index % 2016. évi terv 2016. évi
I. mod.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 52 52 100,0% 367 367 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 52 52 100,0% 367 367 100,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 2 594 3 629 139,9% 4 499 6 608 146,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 594 3 629 139,9% 4 499 6 608 146,9%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 2 646 3 681 139,1% 4 866 6 975 143,3%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 096 2 946 140,6% 3 666 5 775 157,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 096 2 946 140,6% 3 666 5 775 157,5%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 550 735 133,6% 1 200 1 200 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 550 735 133,6% 1 200