Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

egyes lakás- és helyiséggazdálkodási tárgyú önkormányzati rendeletek módosításáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. Törvény 20. § (3) bekezdésében, 36. § (2) bekezdésében, valamint 58. § (2) és (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés e) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 14. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-6. § * 

7. § (1) Ez a rendelet 2016. május 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet előírásait a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

8. § * 

Dr. Tahon Róbert
jegyző
Wintermantel Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2016. április 28. napján.

Dr. Tahon Róbert
jegyző