Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2016. évi összevont költségvetéséről és végrehajtás szabályairól szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete módosítására

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelye (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1-2. § * 

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

3-4. § * 

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

5-6. § * 

VEGYES RENDELKEZÉSEK

7. § * 

HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

8. § (1) E rendelet a kihirdetést követő első napon lép hatályba.

9. § * 

Dr. Tahon Róbert Wintermantel Zsolt
jegyző polgármester

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2016. szeptember 29. napján.

Dr. Tahon Róbert
jegyző

1.a. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2016. terv 2016. I. mód. 2016. II. mód. Index
1. 2. 4. 5. 6. 7.
BEVÉTELEK
I. Működési célú támogatások áht-n belülről 3 289 207 3 330 973 3 400 454 103,38%
1. Önkormányzatok működési támogatásai 2 897 042 2 939 718 2 997 236 103,46%
1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 5 401 5 401 5 401 100,00%
1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1 861 816 1 861 816 1 844 284 99,06%
1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 989 905 1 020 235 1 072 307 108,32%
1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 39 920 39 920 39 920 100,00%
1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 12 346 35 324
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei 392 165 391 255 403 218 102,82%
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 416 250 416 250 433 376 104,11%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 416 250 416 250 433 376 104,11%
III. Közhatalmi bevételek 10 142 026 10 229 095 10 229 095 100,86%
1. Vagyoni típusú adók 3 100 000 3 100 000 3 100 000 100,00%
Építményadó 2 500 000 2 500 000 2 500 000 100,00%
Telekadó 520 000 520 000 520 000 100,00%
Magánszemélyek kommunális adója 80 000 80 000 80 000 100,00%
2. Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 6 654 906 6 741 975 6 741 975 101,31%
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó 6 654 906 6 741 975 6 741 975 101,31%
Jövedéki adó 50 0,00%
3. Gépjárműadó 210 000 210 000 210 000 100,00%
4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 60 000 60 000 60 000 100,00%
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 60 000 60 000 60 000 100,00%
5. Egyéb közhatalmi bevételek 117 070 117 120 117 120 100,04%
Egyéb települési adó 30 000 30 000 30 000 100,00%
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság 60 000 60 000 60 000 100,00%
Helyi adópótlék, adóbírság 20 000 20 000 20 000 100,00%
Egyéb bírságokat 7 070 7 070 7 070 100,00%
Magánfőzött párlat utáni jövedéki adó 50 50
IV. Működési bevételek 1 356 948 1 359 061 1 380 487 101,73%
Szolgáltatások ellenértéke 927 804 929 917 930 283 100,27%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke 40 168 40 168 40 168 100,00%
Tulajdonosi bevételek 10 000 10 000 10 000 100,00%
Kiszámlázott általános forgalmi adó 255 145 255 145 255 145 100,00%
Általános forgalmi adó visszatérítése 80 026 80 026 101 086 126,32%
Kamatbevételek 41 955 41 955 41 955 100,00%
Egyéb működési bevételek 1 850 1 850 1 850 100,00%
V. Felhalmozási bevételek 102 270 102 270 102 270 100,00%
VI. Működési célú átvett pénzeszközök 170 441 170 441 170 785 100,20%
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 170 441 170 441 170 785 100,20%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 74 000 73 960 974 775 1317,26%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 11 000 11 000 11 000 100,00%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 63 000 62 960 963 775 1529,80%
A. Költségvetési bevételek összesen (I-VII) 15 551 142 15 682 050 16 691 242 107,33%
B. Finanszírozási bevételek összesen 3 304 761 6 072 176 9 622 176 291,16%
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése 4 165 000 7 715 000
Maradvány igénybevétele 3 304 761 1 907 176 1 907 176 57,71%
C. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) 18 855 903 21 754 226 26 313 418 139,55%
KIADÁSOK
I. Személyi juttatások 3 960 413 4 171 476 4 252 214 107,37%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 020 923 1 109 068 1 130 895 110,77%
III. Dologi kiadások 4 518 570 4 963 329 5 111 666 113,13%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 407 580 417 906 417 906 102,53%
V. Egyéb működési célú kiadások 2 161 446 2 444 965 2 515 146 116,36%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 126 880 105 987 105 917 83,48%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2 034 566 2 338 978 2 409 229 118,41%
VI. Tartalékok 1 389 271 2 454 935 3 002 364 216,11%
VII. Beruházások 2 621 128 2 841 587 2 936 738 112,04%
VIII. Felújítások 339 449 397 133 454 509 133,90%
IX. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 437 123 2 865 754 2 853 907 117,10%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 5 000 11 000 11 000 220,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 2 432 123 2 854 754 2 842 907 116,89%
D. Költségvetési kiadások összesen (I-IX.) 18 855 903 21 666 153 22 675 345 120,26%
E./X. Finanszírozási kiadások összesen 0 88 073 3 638 073
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 88 073 88 073
Forgatási célú értékpapírok beváltása 3 550 000
F. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X) 18 855 903 21 754 226 26 313 418 139,55%
többlet/ hiány 0 0 0 100,00%
Tájékoztató jelleggel
Intézményfinanszírozás 7 149 310 7 945 702 8 126 950 113,67%

1.b. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

eFt-ban
Sor-
sz.
Megnevezés 2016. terv 2016.
I. mod
2016.
II. mod
Index Sor-
sz.
Megnevezés 2016. terv 2016.
I. mod
2016.
II. mod
Index
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Kiadások Bevételek
1. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 981 336 5 280 544 5 383 109 108,1% 1. Működési célú támogatások áht-n belülről 3 289 207 3 330 973 3 400 454 103,4%
2. Dologi kiadások 4 518 570 4 963 329 5 111 666 113,1% 2. Közhatalmi bevételek 10 142 026 10 229 095 10 229 095 100,9%
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 407 580 417 906 417 906 102,5% 3. Működési bevételek 1 356 948 1 359 061 1 380 487 101,7%
4. Egyéb működési célú kiadások 2 161 446 2 444 965 2 515 146 116,4% 4. Működési célú átvett pénzeszközök 170 441 170 441 170 785 100,2%
5. Működési tartalékok 562 875 836 072 595 803 105,8% Működési célú támogatások áht-n kívülről
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 631 807 13 942 816 14 023 630 111,0% I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 14 958 622 15 089 570 15 180 821 101,5%
1. Belső finanszírozási kiadások 1. Belső finanszírozási bevételek
2. Külső finanszírozási kiadások 88 073 3 638 073 2. Külső finanszírozási bevételek 4 165 000 7 715 000
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 88 073 3 638 073 II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 0 4 165 000 7 715 000
A. MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 631 807 14 030 889 17 661 703 139,8% A. MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 14 958 622 19 254 570 22 895 821 153,1%
Önkormányzat fejlesztési kiadásai Önkormányzat felhalmozási bevételei
1. Beruházások 2 621 128 2 841 587 2 936 738 112,0% 1. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 416 250 416 250 433 376 104,1%
2. Felújítások 339 449 397 133 454 509 133,9% 2. Felhalmozási bevételek 102 270 102 270 102 270 100,0%
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 437 123 2 865 754 2 853 907 117,1% 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 74 000 73 960 974 775 1317,3%
Felhalmozási tartalékok 826 396 1 618 863 2 406 561 291,2%
I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 6 224 096 7 723 337 8 651 715 139,0% I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 592 520 592 480 1 510 421 254,9%
1. Belső finanszírozási kiadások 1. Belső finanszírozási bevételek 3 304 761 1 907 176 1 907 176 57,7%
2. Külső finanszírozási kiadások 2. Külső finanszírozási bevételek
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 0 0 II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 3 304 761 1 907 176 1 907 176 57,7%
B. FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 6 224 096 7 723 337 8 651 715 139,0% B. FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 897 281 2 499 656 3 417 597 87,7%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő bev.
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B): 18 855 903 21 754 226 26 313 418 139,6% BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B): 18 855 903 21 754 226 26 313 418 139,6%

2. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

e Ft-ban
Intézmény 1.Gazdasági Intézmény és intézményei 2. Polgármesteri Hivatal
Rovat megnevezése 2016. évi terv 2016. évi
I. mód
2016. évi
II. mód
Index 2016. évi terv 2016. évi
I. mód
2016. évi
II. mód
Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 0 5 831 5 831 0 0 12 033
- állami feladat 0 0 0 0 0 12 033
- kötelező feladat 0 5 831 5 831 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
3. Közhatalmi bevételek 0 0 0 5 070 5 070 5 070 100,00%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 5 070 5 070 5 070 100,00%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
4. Működési bevételek 1 077 802 1 079 915 1 080 281 100,23% 3 650 3 650 3 650 100,00%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 1 077 802 1 079 915 1 080 281 100,23% 3 079 3 079 3 079 100,00%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 571 571 571 100,00%
5. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
6. Működési célú átvett pénzeszközök 84 441 84 441 84 785 100,41% 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 84 441 84 441 84 785 100,41% 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
A./I Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) 1 162 243 1 170 187 1 170 897 100,74% 8 720 8 720 20 753 237,99%
8. Finanszírozási bevételek 5 783 938 6 520 660 6 682 531 115,54% 1 365 372 1 531 362 1 550 739 113,58%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 5 783 938 6 472 592 6 634 463 114,70% 1 365 372 1 473 110 1 492 487 109,31%
- önként vállalt feladatok 0 48 068 48 068 58 252 58 252
A./II Finanszírozási bevételek összesen 5 783 938 6 520 660 6 682 531 115,54% 1 365 372 1 531 362 1 550 739 113,58%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) 6 946 181 7 690 847 7 853 428 113,06% 1 374 092 1 540 082 1 571 492 114,37%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 2 764 090 2 848 885 2 913 221 105,40% 822 125 928 453 942 562 114,65%
- állami feladat 0 0 0 0 0 11 350
- kötelező feladat 2 764 090 2 848 885 2 913 221 105,40% 763 662 869 990 872 749 114,28%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 58 463 58 463 58 463 100,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 740 521 796 059 813 236 109,82% 217 784 246 492 251 122 115,31%
- állami feladat 0 0 0 0 0 3 885
- kötelező feladat 740 521 796 059 813 236 109,82% 217 784 246 492 247 237 113,52%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
3. Dologi kiadások 3 053 167 3 407 380 3 418 128 111,95% 270 483 297 627 303 236 112,11%
- állami feladat 0 0 0 0 0 2 998
- kötelező feladat 3 053 167 3 407 380 3 418 128 111,95% 251 299 265 952 268 563 106,87%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 19 184 31 675 31 675 165,11%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 900 900 100,00% 24 180 24 180 24 180 100,00%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 900 900 900 100,00% 24 180 24 180 24 180 100,00%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
5. Egyéb működési célú kiadások 211 221 210 311 210 585 99,70% 0 88 88
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 211 221 210 311 210 585 99,70% 0 88 88
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
513 Tartalékok 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
6. Beruházások 173 383 201 729 254 211 146,62% 39 520 43 242 50 304 127,29%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 173 383 201 729 254 211 146,62% 39 520 43 242 50 304 127,29%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
7. Felújítások 2 899 225 583 243 147 8387,27% 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 2 899 225 583 243 147 8387,27% 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
B./I Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) 6 946 181 7 690 847 7 853 428 113,06% 1 374 092 1 540 082 1 571 492 114,37%
9. Finanszírozási kiadások
- állami feladat
- kötelező feladat 0 0
- önként vállalt feladatok
B./II Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) 6 946 181 7 690 847 7 853 428 113,06% 1 374 092 1 540 082 1 571 492 114,37%
Költségvetési létszámkeret 1 167 1 167 1 171 100,34% 208 208 208 100,00%
Intézmény Intézmények összesen 3. Önkormányzat
Rovat megnevezése 2016. évi terv 2016. évi I. mód 2016. évi II. mód Index 2016. évi terv 2016. évi I. mód 2016. évi II. mód Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 0 5 831 17 864 3 289 207 3 325 142 3 382 590 102,84%
- állami feladat 0 0 12 033 0 0 0
- kötelező feladat 0 5 831 5 831 3 228 551 3 264 486 3 321 934 102,89%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 60 656 60 656 60 656 100,00%
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 416 250 416 250 433 376 104,11%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 17 126
- önként vállalt feladatok 0 0 0 416 250 416 250 416 250 100,00%
3. Közhatalmi bevételek 5 170 5 070 5 070 98,07% 10 136 956 10 224 025 10 224 025 100,86%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 5 170 5 070 5 070 98,07% 10 136 956 10 224 025 10 224 025 100,86%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
4. Működési bevételek 1 081 352 1 083 565 1 083 931 100,24% 275 496 275 496 296 556 107,64%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 1 080 781 1 082 994 1 083 360 100,24% 119 384 119 384 140 444 117,64%
- önként vállalt feladatok 571 571 571 100,00% 156 112 156 112 156 112 100,00%
5. Felhalmozási bevételek 0 0 0 102 270 102 270 102 270 100,00%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 102 270 102 270 102 270 100,00%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
6. Működési célú átvett pénzeszközök 84 441 84 441 84 785 100,41% 86 000 86 000 86 000 100,00%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 84 441 84 441 84 785 100,41% 74 500 74 500 74 500 100,00%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 11 500 11 500 11 500 100,00%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 74 000 73 960 974 775 1317,26%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 50 000 50 000 52 854 105,71%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 24 000 23 960 921 921 3841,34%
A./I Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) 1 170 963 1 178 907 1 191 650 101,77% 14 380 179 14 503 143 15 499 592 107,78%
8. Finanszírozási bevételek 7 149 310 8 052 022 8 233 270 115,16% 3 304 761 5 965 856 9 515 856 287,94%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 7 149 310 7 945 702 8 126 950 113,67%
- önként vállalt feladatok 106 320 106 320 3 304 761 5 965 856 9 515 856 287,94%
A./II Finanszírozási bevételek összesen 7 149 310 8 052 022 8 233 270 115,16% 3 304 761 5 965 856 9 515 856 287,94%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) 8 320 273 9 230 929 9 424 920 113,28% 17 684 940 20 468 999 25 015 448 141,45%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 3 586 215 3 777 338 3 855 783 107,52% 374 198 394 138 396 431 105,94%
- állami feladat 0 0 11 350 0 0 0
- kötelező feladat 3 527 752 3 718 875 3 785 970 107,32% 349 679 369 619 369 915 105,79%
- önként vállalt feladatok 58 463 58 463 58 463 100,00% 24 519 24 519 26 516 108,14%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 958 305 1 042 551 1 064 358 111,07% 62 618 66 517 66 537 106,26%
- állami feladat 0 0 3 885 0 0 0
- kötelező feladat 958 305 1 042 551 1 060 473 110,66% 59 642 63 541 63 561 106,57%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 2 976 2 976 2 976 100,00%
3. Dologi kiadások 3 323 650 3 705 007 3 721 364 111,97% 1 194 920 1 258 322 1 390 302 116,35%
- állami feladat 0 0 2 998 0 0 0
- kötelező feladat 3 304 466 3 673 332 3 686 691 111,57% 915 268 964 046 1 042 599 113,91%
- önként vállalt feladatok 19 184 31 675 31 675 165,11% 279 652 294 276 347 703 124,33%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 25 080 25 080 25 080 100,00% 382 500 392 826 392 826 102,70%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 25 080 25 080 25 080 100,00% 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 382 500 392 826 392 826 102,70%
5. Egyéb működési célú kiadások 211 221 210 399 210 673 99,74% 1 950 225 2 234 566 2 304 473 118,16%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 211 221 210 399 210 673 99,74% 1 556 285 2 006 066 2 032 778 130,62%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 393 940 228 500 271 695 68,97%
513 Tartalékok 0 0 0 1 389 271 2 454 935 3 002 364 216,11%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 1 389 271 2 454 935 3 002 364 216,11%
6. Beruházások 212 903 244 971 304 515 143,03% 2 408 225 2 596 616 2 632 223 109,30%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 212 903 244 971 304 515 143,03% 2 408 225 2 596 616 2 632 223 109,30%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
7. Felújítások 2 899 225 583 243 147 8387,27% 336 550 171 550 211 362 62,80%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 2 899 225 583 243 147 8387,27% 336 550 171 550 205 802 61,15%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 5 560
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 2 437 123 2 865 754 2 853 907 117,10%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 2 338 623 2 490 804 2 487 957 106,39%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 98 500 374 950 365 950 371,52%
B./I Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) 8 320 273 9 230 929 9 424 920 113,28% 10 535 630 12 435 224 13 250 425 125,77%
9. Finanszírozási kiadások 0 0 0 7 149 310 8 033 775 11 765 023 164,56%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 7 149 310 8 033 775 11 765 023 164,56%
- önként vállalt feladatok 0 0 0
B./II Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0 7 149 310 8 033 775 11 765 023 164,56%
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) 8 320 273 9 230 929 9 424 920 113,28% 17 684 940 20 468 999 25 015 448 141,45%
Költségvetési létszámkeret 1 375 1 375 1 379 100,29% 250 250 250 100,00%
Intézmény Kerületi szintű konszolidált főösszegek
Rovat megnevezése 2016. évi terv 2016. évi
I. mód
2016. évi
II. mód
Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 3 289 207 3 330 973 3 400 454 103,38%
- állami feladat 0 0 12 033
- kötelező feladat 3 228 551 3 270 317 3 327 765 103,07%
- önként vállalt feladatok 60 656 60 656 60 656 100,00%
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 416 250 416 250 433 376 104,11%
- állami feladat
- kötelező feladat 17 126
- önként vállalt feladatok 416 250 416 250 416 250 100,00%
3. Közhatalmi bevételek 10 142 126 10 229 095 10 229 095 100,86%
- állami feladat
- kötelező feladat 10 142 126 10 229 095 10 229 095 100,86%
- önként vállalt feladatok
4. Működési bevételek 1 356 948 1 359 061 1 380 487 101,73%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 1 200 165 1 202 378 1 223 804 101,97%
- önként vállalt feladatok 156 683 156 683 156 683 100,00%
5. Felhalmozási bevételek 102 270 102 270 102 270 100,00%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 102 270 102 270 102 270 100,00%
- önként vállalt feladatok 0 0 0
6. Működési célú átvett pénzeszközök 170 441 170 441 170 785 100,20%
- állami feladat
- kötelező feladat 158 941 158 941 159 285 100,22%
- önként vállalt feladatok 11 500
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 74 000 73 960 974 775 1317,26%
- állami feladat
- kötelező feladat 50 000 50 000 52 854 105,71%
- önként vállalt feladatok 24 000 23 960 921 921 3841,34%
A./I Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) 15 551 142 15 682 050 16 691 242 107,33%
8. Finanszírozási bevételek 3 304 761 6 072 176 9 622 176 291,16%
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok 3 304 761 6 072 176 9 622 176 291,16%
A./II Finanszírozási bevételek összesen 3 304 761 6 072 176 9 622 176 291,16%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) 18 855 903 21 754 226 26 313 418 139,55%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 3 960 413 4 171 476 4 252 214 107,37%
- állami feladat 0 0 11 350
- kötelező feladat 3 877 431 4 088 494 4 155 885 107,18%
- önként vállalt feladatok 82 982 82 982 84 979 102,41%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 020 923 1 109 068 1 130 895 110,77%
- állami feladat 0 0 3 885
- kötelező feladat 1 017 947 1 106 092 1 124 034 110,42%
- önként vállalt feladatok 2 976 2 976 2 976 100,00%
3. Dologi kiadások 4 518 570 4 963 329 5 111 666 113,13%
- állami feladat 0 0 2 998
- kötelező feladat 4 219 734 4 637 378 4 729 290 112,08%
- önként vállalt feladatok 298 836 325 951 379 378 126,95%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 407 580 417 906 417 906 102,53%
- állami feladat
- kötelező feladat 25 080 25 080 25 080 100,00%
- önként vállalt feladatok 382 500 392 826 392 826 102,70%
5. Egyéb működési célú kiadások 2 161 446 2 444 965 2 515 146 116,36%
- állami feladat
- kötelező feladat 1 767 506 2 216 465 2 243 451 126,93%
- önként vállalt feladatok 393 940 228 500 271 695 68,97%
513 Tartalékok 1 389 271 2 454 935 3 002 364 216,11%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok 1 389 271 2 454 935 3 002 364 216,11%
6. Beruházások 2 621 128 2 841 587 2 936 738 112,04%
- állami feladat
- kötelező feladat 2 621 128 2 841 587 2 936 738 112,04%
- önként vállalt feladatok 0 0 0
7. Felújítások 339 449 397 133 454 509 133,90%
- állami feladat
- kötelező feladat 339 449 397 133 448 949 132,26%
- önként vállalt feladatok 5 560
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 437 123 2 865 754 2 853 907 117,10%
- állami feladat
- kötelező feladat 2 338 623 2 490 804 2 487 957 106,39%
- önként vállalt feladatok 98 500 374 950 365 950 371,52%
B./I Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) 18 855 903 21 666 153 22 675 345 120,26%
9. Finanszírozási kiadások 88 073 3 638 073
- állami feladat
- kötelező feladat 88 073 3 638 073
- önként vállalt feladatok
B./II Finanszírozási kiadások összesen 88 073 3 638 073
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) 18 855 903 21 754 226 26 313 418 139,55%
Költségvetési létszámkeret 1 625 1 625 1 629 100,25%

2.a.1. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

eFt-ban
Intézmény Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
Rovat megnevezése 2016. évi terv 2016. évi
I. mód.
2016. évi
II. mód.
Index % 2016. évi terv 2016. évi
I. mód.
2016. évi
II. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 117 297 118 896 120 538 102,8% 203 042 206 264 209 450 103,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 117 297 118 702 120 344 102,6% 203 042 206 025 209 211 103,0%
önkéntes feladat 194 194 239 239
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 117 297 118 896 120 538 102,8% 203 042 206 264 209 450 103,2%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 92 431 93 222 94 515 102,3% 160 118 161 657 164 166 102,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 92 431 93 222 94 515 102,3% 160 118 161 657 164 166 102,5%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 24 816 25 624 25 973 104,7% 42 884 44 567 45 244 105,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 24 816 25 624 25 973 104,7% 42 884 44 567 45 244 105,5%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 50 50 50 100,0% 40 40 40 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 50 50 50 100,0% 40 40 40 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 117 297 118 896 120 538 102,8% 203 042 206 264 209 450 103,2%
Költségvetési létszámkeret 36,50 36,50 36,50 100,0% 60,00 60,00 60,00 100,0%
Intézmény Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda Bőrfestő Óvoda
Rovat megnevezése 2016. évi terv 2016. évi
I. mód.
2016. évi
II. mód.
Index % 2016. évi terv 2016. évi
I. mód.
2016. évi
II. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 122 948 126 456 127 588 103,8% 203 340 207 549 208 272 102,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 122 948 126 195 127 327 103,6% 203 340 207 128 207 851 102,2%
önkéntes feladat 261 261 421 421
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 122 948 126 456 127 588 103,8% 203 340 207 549 208 272 102,4%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 96 835 98 775 99 654 102,9% 160 246 162 897 163 466 102,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 96 835 98 775 99 654 102,9% 160 246 162 897 163 466 102,0%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 26 083 27 651 27 889 106,9% 43 014 44 572 44 726 104,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 26 083 27 651 27 889 106,9% 43 014 44 572 44 726 104,0%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 30 30 45 150,0% 80 80 80 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 30 30 45 150,0% 80 80 80 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 122 948 126 456 127 588 103,8% 203 340 207 549 208 272 102,4%
Költségvetési létszámkeret 37,50 37,50 37,50 100,0% 61,00 61,00 65,00 106,6%
Intézmény Dalos Ovi Óvoda Deák Óvoda
Rovat megnevezése 2016. évi terv 2016. évi
I. mód.
2016. évi
II. mód.
Index % 2016. évi terv 2016. évi
I. mód.
2016. évi
II. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 107 538 110 212 110 372 102,6% 105 539 108 472 108 842 103,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 107 538 109 957 110 117 102,4% 105 539 108 008 108 378 102,7%
önkéntes feladat 255 255 464 464
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 107 538 110 212 110 372 102,6% 105 539 108 472 108 842 103,1%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 84 665 86 256 86 382 102,0% 83 146 84 795 85 087 102,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 84 665 86 256 86 382 102,0% 83 146 84 795 85 087 102,3%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 843 23 926 23 960 104,9% 22 313 23 347 23 425 105,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 22 843 23 926 23 960 104,9% 22 313 23 347 23 425 105,0%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 30 30 30 100,0% 80 330 330 412,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 30 30 30 100,0% 80 330 330 412,5%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 107 538 110 212 110 372 102,6% 105 539 108 472 108 842 103,1%
Költségvetési létszámkeret 34,00 34,00 34,00 100,0% 33,00 33,00 33,00 100,0%
Intézmény Homoktövis Óvoda JMK Óvoda
Rovat megnevezése 2016. évi terv 2016. évi
I. mód.
2016. évi
II. mód.
Index % 2016. évi terv 2016. évi
I. mód.
2016. évi
II. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 107 644 109 725 109 951 102,1% 110 976 113 217 113 379 102,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 107 644 109 479 109 705 101,9% 110 976 112 934 113 096 101,9%
önkéntes feladat 246 246 283 283
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 107 644 109 725 109 951 102,1% 110 976 113 217 113 379 102,2%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 84 786 85 958 86 136 101,6% 87 393 88 802 88 930 101,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 84 786 85 958 86 136 101,6% 87 393 88 802 88 930 101,8%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 833 23 742 23 790 104,2% 23 563 24 395 24 429 103,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 22 833 23 742 23 790 104,2% 23 563 24 395 24 429 103,7%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 25 25 25 100,0% 20 20 20 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 25 25 25 100,0% 20 20 20 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 107 644 109 725 109 951 102,1% 110 976 113 217 113 379 102,2%
Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 32,00 100,0% 32,50 32,50 32,50 100,0%
Intézmény Karinthy Frigyes Óvoda Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda
Rovat megnevezése 2016. évi terv 2016. évi
I. mód.
2016. évi
II. mód.
Index % 2016. évi terv 2016. évi
I. mód.
2016. évi
II. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 108 987 112 028 112 486 103,2% 153 736 156 618 157 184 102,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 108 987 111 156 111 614 102,4% 153 736 155 637 156 203 101,6%
önkéntes feladat 872 872 981 981
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 108 987 112 028 112 486 103,2% 153 736 156 618 157 184 102,2%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 85 934 87 478 87 839 102,2% 121 085 122 800 123 246 101,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 85 934 87 478 87 839 102,2% 121 085 122 800 123 246 101,8%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 23 008 24 505 24 602 106,9% 32 591 33 758 33 878 103,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 23 008 24 505 24 602 106,9% 32 591 33 758 33 878 103,9%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 45 45 45 100,0% 60 60 60 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 45 45 45 100,0% 60 60 60 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 108 987 112 028 112 486 103,2% 153 736 156 618 157 184 102,2%
Költségvetési létszámkeret 33,00 33,00 33,00 100,0% 49,00 49,00 49,00 100,0%
Intézmény Nyár Óvoda Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda
Rovat megnevezése 2016. évi terv 2016. évi
I. mód.
2016. évi
II. mód.
Index % 2016. évi terv 2016. évi
I. mód.
2016. évi
II. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 110 978 112 799 113 069 101,9% 176 181 180 688 181 382 103,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 110 978 112 578 112 848 101,7% 176 181 180 365 181 059 102,8%
önkéntes feladat 221 221 323 323
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 110 978 112 799 113 069 101,9% 176 181 180 688 181 382 103,0%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 87 501 88 617 88 829 101,5% 138 856 141 555 142 101 102,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 87 501 88 617 88 829 101,5% 138 856 141 555 142 101 102,3%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 23 452 24 157 24 215 103,3% 37 280 39 088 39 236 105,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 23 452 24 157 24 215 103,3% 37 280 39 088 39 236 105,2%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 25 25 25 100,0% 45 45 45 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 25 25 25 100,0% 45 45 45 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 110 978 112 799 113 069 101,9% 176 181 180 688 181 382 103,0%
Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 32,00 100,0% 56,00 56,00 56,00 100,0%
Intézmény Viola Óvoda Virág Óvoda
Rovat megnevezése 2016. évi terv 2016. évi
I. mód.
2016. évi
II. mód.
Index % 2016. évi terv 2016. évi
I. mód.
2016. évi
II. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 109 138 110 802 110 970 101,7% 107 866 109 769 111 677 103,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 109 138 110 634 110 802 101,5% 107 866 109 089 110 997 102,9%
önkéntes feladat 168 168 680 680
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 109 138 110 802 110 970 101,7% 107 866 109 769 111 677 103,5%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 86 132 86 920 87 052 101,1% 84 914 86 094 87 597 103,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 86 132 86 920 87 052 101,1% 84 914 86 094 87 597 103,2%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 976 23 852 23 888 104,0% 22 927 23 650 24 055 104,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 22 976 23 852 23 888 104,0% 22 927 23 650 24 055 104,9%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 30 30 30 100,0% 25 25 25 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 30 30 30 100,0% 25 25 25 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 109 138 110 802 110 970 101,7% 107 866 109 769 111 677 103,5%
Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 32,00 100,0% 32,00 32,00 32,00 100,0%
Intézmény Óvodák összesen
Rovat megnevezése 2016. évi terv 2016. évi
I. mód.
2016. évi
II. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0
ebből: állami feladat 0 0 0
kötelező feladat 0 0 0
önkéntes feladat 0 0 0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0
ebből: állami feladat 0 0 0
kötelező feladat 0 0 0
önkéntes feladat 0 0 0
3. Közhatalmi bevételek 0 0 0
ebből: állami feladat 0 0 0
kötelező feladat 0 0 0
önkéntes feladat 0 0 0
4. Működési bevételek - - -
ebből: állami feladat 0 0 0
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat 0 0 0
5. Felhalmozási bevételek - - -
ebből: állami feladat 0 0 0
kötelező feladat 0 0 0
önkéntes feladat 0 0 0
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - -
ebből: állami feladat 0 0 0
kötelező feladat - 0 0
önkéntes feladat 0 0 0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - -
ebből: állami feladat 0 0 0
kötelező feladat 0 0 0
önkéntes feladat 0 0 0
8. Finanszírozási bevételek 1 845 210 1 883 495 1 895 160 102,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 845 210 1 877 887 1 889 552 102,4%
önkéntes feladat 5 608 5 608
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 1 845 210 1 883 495 1 895 160 102,7%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 1 454 042 1 475 826 1 485 000 102,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 454 042 1 475 826 1 485 000 102,1%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 390 583 406 834 409 310 104,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 390 583 406 834 409 310 104,8%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 585 835 850 145,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 585 835 850 145,3%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 1 845 210 1 883 495 1 895 160 102,7%
Költségvetési létszámkeret 560,50 560,50 564,50 100,7%

2.a.2. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai

eFt-ban
Intézmény Piac és Vásárcsarnok Szociális Intézmény
Rovat megnevezése 2016. évi terv 2016. évi
I. mód.
2016. évi
II. mód.
Index % 2016. évi terv 2016. évi
I. mód.
2016. évi
II. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 2 430 2 430
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 430 2 430
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök 38 676 38 676 38 782 100,3% 19 018 19 018 19 256 101,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 38 676 38 676 38 782 100,3% 19 018 19 018 19 256 101,3%
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 433 433 437 692 470 365 497 518 113,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat - - 437 692 468 926 496 079 113,3%
önkéntes feladat 433 433 1 439 1 439
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 38 676 41 539 41 645 107,7% 456 710 489 383 516 774 113,2%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 30 312 32 194 32 194 106,2% 360 183 381 352 403 071 111,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 30 312 32 194 32 194 106,2% 360 183 381 352 403 071 111,9%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 339 9 320 9 320 111,8% 96 447 107 951 113 623 117,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 8 339 9 320 9 320 111,8% 96 447 107 951 113 623 117,8%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 25 25 131 524,0% 80 80 80 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 25 25 131 524,0% 80 80 80 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 38 676 41 539 41 645 107,7% 456 710 489 383 516 774 113,2%
Költségvetési létszámkeret 15,00 15,00 15,00 100,0% 225,00 225,00 225,00 100,0%
Intézmény Újpesti Bölcsődék Intézménye Gazdasági Intézmény Központ
Rovat megnevezése 2016. évi terv 2016. évi
I. mód.
2016. évi
II. mód.
Index % 2016. évi terv 2016. évi
I. mód.
2016. évi
II. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 3 401 3 401 0 0 0
ebből: állami feladat 0 0 0
kötelező feladat 3401 3401 0 0 0
önkéntes feladat 0 0 0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0
ebből: állami feladat 0 0 0
kötelező feladat 0 0 0
önkéntes feladat 0 0 0
3. Közhatalmi bevételek 0 0 0
ebből: állami feladat 0 0 0
kötelező feladat 0 0 0
önkéntes feladat 0 0 0
4. Működési bevételek 1 077 802 1 079 915 1 080 281 100,2%
ebből: állami feladat 0 0 0
kötelező feladat 1 077 802 1 079 915 1 080 281 100,2%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök 26 747 26 747 26 747 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 26 747 26 747 26 747 100,0%
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 530 662 569 598 607 313 114,4% 2 970 374 3 596 769 3 682 107 124,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 530 662 567 964 605 679 114,1% 2 970 374 3 557 815 3 643 153 122,6%
önkéntes feladat 1 634 1 634 38 954 38 954
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 557 409 599 746 637 461 114,4% 4 048 176 4 676 684 4 762 388 117,6%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 439 049 465 868 495 564 112,9% 480 504 493 645 497 392 103,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 439 049 465 868 495 564 112,9% 480 504 493 645 497 392 103,5%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 118 210 133 728 141 747 119,9% 126 942 138 226 139 236 109,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 118 210 133 728 141 747 119,9% 126 942 138 226 139 236 109,7%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 150 150 150 100,0% 3 052 327 3 406 290 3 416 917 111,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 150 150 150 100,0% 3 052 327 3 406 290 3 416 917 111,9%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 900 900 100,0%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 900 900 900 100,0%
önkéntes feladat - - -
5. Egyéb működési célú kiadások 211 221 210 311 210 585 99,7%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 211 221 210 311 210 585 99,7%
önkéntes feladat - - -
6. Tartalékok - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
7. Beruházások 173 383 201 729 254 211 146,6%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 173 383 201 729 254 211 146,6%
önkéntes feladat - - -
8. Felújítások 2 899 225 583 243 147 8387,3%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 2 899 225 583 243 147 8387,3%
önkéntes feladat - - -
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
10. Finanszírozási kiadások - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 557 409 599 746 637 461 114,4% 4 048 176 4 676 684 4 762 388 117,6%
Költségvetési létszámkeret 251,00 251,00 251,00 100,0% 115,50 115,50 115,50 100,0%
Intézmény GI-hez tartozó egyéb int. összesen Gazdasági Intézmény mindösszesen
Rovat megnevezése 2016. évi terv 2016. évi
I. mód.
2016. évi
II. mód.
Index % 2016. évi terv 2016. évi
I. mód.
2016. évi
II. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 0 5 831 5 831 0 5 831 5 831
ebből: állami feladat 0 0 0 0 0 0
kötelező feladat 0 5 831 5 831 0 5 831 5 831
önkéntes feladat 0 0 0 0 0 0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 0
ebből: állami feladat 0 0 0 0 0 0
kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
önkéntes feladat 0 0 0 0 0 0
3. Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 0
ebből: állami feladat 0 0 0 0 0 0
kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
önkéntes feladat 0 0 0 0 0 0
4. Működési bevételek 1 077 802 1 079 915 1 080 281 100,2% 1 077 802 1 079 915 1 080 281 100,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 077 802 1 079 915 1 080 281 100,2% 1 077 802 1 079 915 1 080 281 100,2%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök 84 441 84 441 84 785 100,4% 84 441 84 441 84 785 100,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 84 441 84 441 84 785 100,4% 84 441 84 441 84 785 100,4%
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 3 938 728 4 637 165 4 787 371 121,5% 5 783 938 6 520 660 6 682 531 115,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 3 938 728 4 594 705 4 744 911 120,5% 5 783 938 6 472 592 6 634 463 114,7%
önkéntes feladat 42 460 42 460 48 068 48 068
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 5 100 971 5 807 352 5 958 268 116,8% 6 946 181 7 690 847 7 853 428 113,1%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 1 310 048 1 373 059 1 428 221 109,0% 2 764 090 2 848 885 2 913 221 105,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 310 048 1 373 059 1 428 221 109,0% 2 764 090 2 848 885 2 913 221 105,4%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 349 938 389 225 403 926 115,4% 740 521 796 059 813 236 109,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 349 938 389 225 403 926 115,4% 740 521 796 059 813 236 109,8%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 3 052 582 3 406 545 3 417 278 111,9% 3 053 167 3 407 380 3 418 128 112,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 3 052 582 3 406 545 3 417 278 111,9% 3 053 167 3 407 380 3 418 128 112,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 900 900 100,0% 900 900 900 100,0%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat 900 900 900 100,0% 900 900 900 100,0%
önkéntes feladat - - - - - -
5. Egyéb működési célú kiadások 211 221 210 311 210 585 99,7% 211 221 210 311 210 585 99,7%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat 211 221 210 311 210 585 99,7% 211 221 210 311 210 585 99,7%
önkéntes feladat - - - - - -
6. Tartalékok - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - -
7. Beruházások 173 383 201 729 254 211 146,6% 173 383 201 729 254 211 146,6%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat 173 383 201 729 254 211 146,6% 173 383 201 729 254 211 146,6%
önkéntes feladat - - - - - -
8. Felújítások 2 899 225 583 243 147 8387,3% 2 899 225 583 243 147 8387,3%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat 2 899 225 583 243 147 8387,3% 2 899 225 583 243 147 8387,3%
önkéntes feladat - - - - - -
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - -
10. Finanszírozási kiadások - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - -
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 5 100 971 5 807 352 5 958 268 116,8% 6 946 181 7 690 847 7 853 428 113,1%
Költségvetési létszámkeret 606,50 606,50 606,50 100,0% 1 167,00 1 167,00 1 171,00 100,3%

2.a.2.1. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

e Ft-ban
Intézmény Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
Rovat megnevezése 2016. évi terv 2016. évi
I. mod.
2016. évi
II. mod.
Index % 2016. évi terv 2016. évi
I. mod.
2016. évi
II. mod.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - 127 127 127 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 127 127 127 100,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 2 548 3 628 3 751 147,2% 4 283 6 074 6 104 142,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 548 3 628 3 751 147,2% 4 283 6 074 6 104 142,5%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 2 548 3 628 3 751 147,2% 4 410 6 201 6 231 141,3%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 258 3 338 3 425 151,7% 4 360 6 143 6 121 140,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 258 3 338 3 425 151,7% 4 360 6 143 6 121 140,4%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 290 290 326 112,4% 50 58 110 220,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 290 290 326 112,4% 50 58 110 220,0%
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 2 548 3 628 3 751 147,2% 4 410 6 201 6 231 141,3%
Intézmény Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda Bőrfestő Óvoda
Rovat megnevezése 2016. évi terv 2016. évi
I. mod.
2016. évi
II. mod.
Index % 2016. évi terv 2016. évi
I. mod.
2016. évi
II. mod.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 2 912 4 361 4 426 152,0% 4 886 6 723 6 734 137,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 912 4 361 4 426 152,0% 4 886 6 723 6 734 137,8%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 2 912 4 361 4 426 152,0% 4 886 6 723 6 734 137,8%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 642 4 091 4 119 155,9% 4 086 5 923 5 927 145,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 642 4 091 4 119 155,9% 4 086 5 923 5 927 145,1%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 270 270 307 113,7% 800 800 807 100,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 270 270 307 113,7% 800 800 807 100,9%
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 2 912 4 361 4 426 152,0% 4 886 6 723 6 734 137,8%
Intézmény Dalos Ovi Óvoda Deák Óvoda
Rovat megnevezése 2016. évi terv 2016. évi
I. mod.
2016. évi
II. mod.
Index % 2016. évi terv 2016. évi
I. mod.
2016. évi
II. mod.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3.