Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2010. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-2. § * 

3. § (1) Ez a rendelet 2016. október 1. napján lép hatályba.

(2) Az e rendelet mellékletében meghatározott térítési díjakat 2016. november 1. napjától kezdődően kell alkalmazni.

Dr. Tahon Róbert
jegyző
Wintermantel Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2016. szeptember 30. napján.

Dr. Tahon Róbert
jegyző

Melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez *