Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2017. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2)-(3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra, a Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzatra, a Polgármesterre, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre, továbbá a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetőleg amelyek támogatásban részesülnek.

2. § (1) *  A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2017. évi költségvetésének:

Költségvetési kiadások főösszegét 24 923 283 eFt-ban
Finanszírozási kiadások főösszegét 10 261 059 eFt-ban
Költségvetési és finanszírozási kiadások főösszegét 35 184 342 eFt-ban
Költségvetési bevételek főösszegét 18 199 143 eFt-ban
Finanszírozási bevételek főösszegét 16 985 199 eFt-ban
Költségvetési és finanszírozási bevételek főösszegét 35 184 342 eFt-ban
A hiány összegét 0 eFt-ban

határozza meg.

(2) *  A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint határozza meg:

eFt
Költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszege 35 184 342
Felhalmozási célú bevételek 2 001 844
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 16 985 199
Működési célú bevételek 16 197 299
Működési célú finanszírozási bevételek 0
Költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszege 35 184 342
Felhalmozási célú kiadások 10 282 432
ebből:
- beruházási kiadások 5 983 792
- felújítások 1 164 635
- egyéb felhalmozási célú kiadások 1 512 967
- fejlesztési tartalékok 1 621 038
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 0
Működési célú kiadások 14 640 851
ebből:
- személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok 5 656 920
- dologi kiadások 5 379 519
- ellátottak pénzbeli juttatásai 414 716
- egyéb működési célú kiadások 2 670 690
- működési tartalékok 519 006
Működési célú finanszírozási kiadások 10 261 059

(3) *  A költségvetési létszámkeretet a hatályba léptetés napjától 1334 főben állapítja meg a rendelet 2., 2.a.1. és 2.a.2. mellékletei „Költségvetési létszámkeret” sora szerinti részletezettséggel.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatott közhasznú foglalkoztatottak számított éves létszámát 250 főben állapítja meg.

3. § A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (1) és (6) bekezdése alapján 2017. február 28-ig 38 650 Ft-ban, 2017. március 1-től 42 000 Ft-ban határozza meg.

4. § *  A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1.b. számú mellékletének „2017. IV. mód.” oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.

2. Az önkormányzat bevételei

5. § *  A Képviselő-testület a költségvetési és finanszírozási bevételek főösszege forrásonkénti megbontásának tartalmát az 1.a. számú melléklet C. sorának 2. oszlopa, összegeit a „2017. IV. mód.” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.

6. § (1) *  Az 5. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási műveletek közül a Képviselő-testület az intézményi bevételek tartalmát költségvetési a 2. számú melléklet A./1-8. sorai szerinti tartalommal, a „2017. IV. mód” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.

(2) *  A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközeit az 5.b. számú melléklet 2. oszlopa szerinti célokra, a „2017. IV. mód.” oszlopa szerinti összegekben hagyja jóvá.

3. Az önkormányzat kiadásai

7. § *  A Képviselő-testület a költségvetési kiadások és finanszírozási kiadások főösszege forrásonkénti megbontásának tartalmát az 1. számú melléklet F. sorának 2. oszlopa, összegeit a „2017. IV. mód.” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.

8. § (1) *  A 7. §-ban megállapított kiadások és finanszírozási műveletek közül a Képviselő-testület az intézményi kiadások tartalmát költségvetési szervenként a 2. számú melléklet B./1-9. sorai szerinti tartalommal, a „2017. IV. mód.” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.

(2) *  A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei felújítási előirányzatait célonként a 3. számú melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, és a „2017. IV. mód.” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.

(3) *  A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként a 4. számú melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, „2017. IV. mód.” oszlopai szerinti összegekben állapítja meg.

(4) *  A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú átadott pénzeszközeit az 5.a. számú melléklet 2. oszlopa szerinti célokra, a „2017. IV. mód.” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

(5) *  A Képviselő-testület az Önkormányzat tartalékait a 6. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti célokra, a „2017. IV. mód.” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

4. Egyéb kimutatások

9. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek kiadási és bevételi előirányzatainak kormányzati funkciók szerinti megbontását a 7.a. - 7.c. sz. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét havonkénti bontásban a 8. sz. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásait, évenkénti bontásban, és összesítve a 9. sz. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat - a támogatások szöveges indokolásával együtt - a 10. sz. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegeit a 11. sz. melléklet tartalmazza.

5. A költségvetés végrehajtási szabályai

10. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerveknek az elemi költségvetésüket a rendelet 2, 2.a.1., 2.a.2., 2.a.2.1., 2.a.2.2., 2.b., 3, 4, 5, 6, 7.a.-c. számú mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.

(2) Az Gazdasági Intézmény elemi költségvetése együttesen foglalja magába a saját, valamint a hozzárendelt költségvetési szervek és egyéb feladatok előirányzatait.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza az Önkormányzat költségvetési intézményeit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(4) A költségvetési intézményeknél, a tervezett bevételek elmaradása nem vonhatja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(5) A költségvetési szerv, beleértve a Polgármesteri Hivatalt is, a költségvetésben meghatározott előirányzat-csoportoktól, kiemelt és részelőirányzatoktól csak az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 17. számú mellékletében szereplő előírások figyelembe vételével térhet el.

(6) A költségvetési szerv költségvetési támogatási előirányzata csak alaptevékenységre és ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.

(7) A költségvetési szervek az egyes felújítási és beruházási jogcímeken keletkező előirányzat-maradványok terhére új jogcímen kötelezettséget a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával vállalhatnak.

(8) A Képviselő-testület a költségvetési intézmények vezetőit a megállapított előirányzaton belül önálló létszám-, és bérgazdálkodási jogkörrel látja el.

(9) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési intézményeinek nettósított költségvetési támogatását - a polgármester által előzetesen jóváhagyott pénzellátási terv alapján - biztosítja. Ettől eltérni csak felhalmozási kiadások esetén lehet.

(10) A kötelezettségvállalásból eredő kifizetések rendjét az előző pontban írottak szerint kell szabályozni.

(11) A költségvetési szervek a 2b. melléklet szerinti személyi juttatás és járulék során szereplő összegeket a Polgármester külön írásbeli engedélyével használhatják fel.

(12) Az UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. részére az 5.a. melléklet I./B./5. és II./B./4. soraiban, az Újpesti Kulturális Központ (UKK) Nonprofit Kft. részére 5.a. melléklet I./B./6. és II./B./15. soraiban, az Újpesti Városgondnokság 5.a. melléklet I./B./7. sorában meghatározott támogatási összegek társaságonként együttesen tartalmazzák a közszolgáltatási szerződésekben rögzített 10% tartalékkereteket. Ezen tartalékkeretek kizárólag a Polgármester külön írásbeli engedélyével használhatóak fel.

(13) A Képviselő-testület a 6. sz. mellékletben szereplő „Beruházási és felújítási céltartalék” előirányzatát keretösszegként kezeli.

(14) A Polgármester, a jelen rendelet hatályba lépését követő 45 napon belül előterjeszti a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottságnak az önkormányzati tulajdonú intézményi ingatlanok 2017. évi felújításának tervezetét, figyelemmel az intézmények által benyújtott igényekre. A Polgármester egyúttal javaslatot tesz a szükséges felújítások sorrendjére. A Polgármester a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének figyelembe vételével dönt a felújításokról.

(15) A Képviselő-testület az Önkormányzat Beruházási és felújítási céltartalékáról úgy rendelkezik, hogy azt működési célú kiadásokra nem lehet fordítani.

(16) Az önkormányzati költségvetési szerv az e rendeletben meghatározott működési előirányzatát kizárólag abban az esetben lépheti túl, ha az államháztartás más alrendszereitől, alapítványtól vagy saját tevékenységből származó nem tervezett bevételt ér el, vagy jóváhagyott pénzmaradvánnyal rendelkezik. Amennyiben jogszabály, vagy egyéb központi intézkedés fedezet nélkül kifizetést ír elő, ennek teljesítése jogszerű, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

(17) A költségvetési szervek saját bevételszerző tevékenysége nem befolyásolhatja hátrányosan alaptevékenységük ellátását, kizárólag szabad kapacitásaik terhére tehetik meg.

(18) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek esetében a közbeszerzés útján megvalósuló beszerzések technikai bonyolítását és azok pénzügyi rendezését a Gazdasági Intézmény Központ végzi és adja át az gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerveknek.

6. Költségvetési előirányzatok változtatása

11. § (1) A költségvetési rendelet módosítását haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni, ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzatnál.

(2) A költségvetési rendelet módosítására a Képviselő-testület döntése alapján, szükség szerint kerül sor, de legalább:

a) az első félévre vonatkozóan szeptember 30-ig,

b) a második félévre vonatkozóan legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-ei hatállyal.

(3) A (2) bekezdés a) és b) pontja esetén a költségvetési rendelet módosításának tartalmaznia kell az alábbi okok hatását a költségvetésre:

a) a központi szervek által engedélyezett előirányzat módosítások,

b) a költségvetési szerveket érintő, felügyeleti szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások,

c) a költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások,

d) a Képviselő-testület felhatalmazása alapján átruházott hatáskörben hozott átcsoportosítások,

e) az éves költségvetés főösszegét, illetve a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat eredményező képviselő-testületi döntések,

f) az önkormányzati többletbevételek előirányzatosítása.

7. Előirányzat módosítás a Képviselő-testület kizárólagos jogkörében, illetve az átruházott jogkörök szabályozása

12. § (1) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetésben jóváhagyott bevételi és kiadási főösszegének és kiemelt előirányzatainak tekintetében a 13. és a 18. §-ban előírtak kivételével a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát magának tartja fenn.

(2) A mindenkori éves költségvetés terhére, éven túli kötelezettséget jelentő kiadást kizárólag a Képviselő-testület vállalhat.

13. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításának, kiadási előirányzatok egymás közötti átcsoportosításának jogát - két ülés között - az Áht. 34. § (2) bek. alapján átruházza a Polgármesterre.

(2) A Polgármester 13. § (1) bekezdésében foglalt intézkedéseiről a költségvetési rendelet soron következő módosításakor ad tájékoztatást a Képviselő-testületnek.

8. Előirányzat felhasználási, felosztási jogkörök

14. § (1) A Képviselő-testület a 6. számú melléklet A., B./I. és C. sorainak tekintetében úgy rendelkezik, hogy kizárólag a felsorolt jogcímekre fordítható, felhasználásáról a Polgármester dönt. A keretösszegek az egyes jogcímek között csak a Képviselő-testület jóváhagyásával, a költségvetési rendelet módosításával csoportosíthatóak át.

(2) A Képviselő-testület a 6. számú melléklet B./II. soraiban szereplő bizottsági tartalékokról a megnevezett bizottság jogosult dönteni. A költségvetési rendelet ehhez kapcsolódó módosítását a Képviselő-testület hagyja jóvá.

(3) Alapítványok támogatására vonatkozó döntés nyomán a támogatás csak a Képviselő-testület jóváhagyásával folyósítható.

(4) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek és magánszemélyek elszámolási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű használatára vonatkozóan a megkötött támogatási szerződés szerint. Az elszámolási kötelezettség elmulasztása esetén a támogató köteles a támogatást felfüggeszteni. A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli. A költségvetési előirányzatok terhére az Önkormányzat által vagy a nevében kiírt pályázatoknak minden esetben tartalmazniuk kell a benyújtott pályázatokra vonatkozóan a kizárás, illetve az érvénytelenség feltételeit.

9. Előirányzat-módosítás az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeknél

15. § (1) A költségvetési szerv saját előirányzat-módosítási hatáskörben a jóváhagyott költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét, kiemelt előirányzatait - a Képviselő-testület jóváhagyása mellett - felemelheti az eredeti, illetve a módosított (továbbiakban: jóváhagyott) intézményi működési bevétel főösszegét meghaladó többletbevételéből a (2) és (4) bekezdésekben foglaltakra figyelemmel.

(2) A végrehajtott előirányzat növelése tartós elkötelezettséggel és költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év/ek/ben nem járhat. A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatait csak e rendelet előírásai szerint módosíthatja.

(3) A költségvetési szerv saját hatáskörben a jóváhagyott működési kiemelt előirányzatain belül a részelőirányzatoktól csak az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 17. számú mellékletében szereplő előírások figyelembe vételével térhet el.

(4) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv az (1) bekezdés szerinti saját hatáskörű kiemelt előirányzat módosítását a meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatainak ellátását végző költségvetési szerv vezetőjén keresztül kezdeményezi, a változtatáshoz a Polgármester engedélye szükséges.

(5) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv az önkormányzati költségvetési rendeletben jóváhagyott elemi költségvetési előirányzatai felett önállóan rendelkezik, az e rendelet korlátozásainak figyelembe vételével egyidejűleg.

10. A maradvány elszámolásának szabályai

16. § (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények költségvetési maradványát - ezen belül a személyi juttatások maradványát - a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben foglaltak jóváhagyása és felosztása során az önkormányzati költségvetési intézmények 2016. évi személyi juttatások szabad maradványai terhére az önkormányzati költségvetési intézmények tekintetében átcsoportosítást hajthat végre.

(3) Az önkormányzati költségvetési intézmények maradványa elszámolása során az Önkormányzatot illeti meg:

a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,

b) a meghatározott célra - kivéve pályázati forrásokból megvalósuló programokra - rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,

c) a tárgyévben, évközben engedélyezett létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott előirányzat-növekményből az az összeg, amelyet az adott intézmény a létszám-feltöltés teljes vagy részleges elmaradása miatt nem használt fel,

d) a munkaadót terhelő járulékok előirányzatának támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának maradványához,

e) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány.

(4) A maradvány terhére nem kezdeményezhető olyan tartós kötelezettség, amely a következő évben (években) támogatási többlettel járna.

(5) A NEAK által finanszírozott feladatok maradványának elszámolása során a Pénztár kezelőjének rendelkezése szerint kell eljárni.

(6) A Képviselő-testület az állami támogatások elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati intézmények részére maradványt terhelő befizetési kötelezettséget írhat elő.

(7) A költségvetési szerv az előző évi maradvány jóváhagyását követően - az előirányzat felhasználását megelőzően - módosítja elemi költségvetését.

11. Vegyes rendelkezések

17. § (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények csak a Képviselő-testület engedélyével hozhatnak létre társadalmi szervezetet.

(2) Az önkormányzati költségvetési intézmények társadalmi szervezethez csak a Képviselő-testület engedélyével csatlakozhatnak.

(3) Az önkormányzati költségvetési intézmények gazdasági társaságot, nonprofit gazdasági társaságot nem alapíthatnak, illetőleg nem szerezhetnek gazdasági társaságban, nonprofit gazdasági társaságban érdekeltséget.

(4) Az önkormányzati költségvetési intézmények pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el.

(5) A közép és hosszú lejáratú hitelfelvétel, kötvény kibocsátás esetén a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai szerint kell eljárni.

(6) Az önkormányzati költségvetési intézmények költségvetési elszámolási számláikon lévő szabad pénzeszközeiket - a központi költségvetésből származó állami támogatások kivételével - betétként kizárólag a számlavezető pénzintézetnél a költségvetési elszámolási számlához kapcsolódó alszámlán köthetik le, ha azzal nem veszélyeztetik az esedékes kiadások teljesítését.

(7) Az önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 122. § (2) bekezdés alapján a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel kötelesek gazdálkodni.

(8) Az Újpesti Szent István téri Piac- és Vásárcsarnok Felügyelősége 2017-re realizált eredményéből félévente, a félév utolsó hónapját követő hó 15. napjáig a bevételi és kiadási előirányzata teljesülésének arányában elszámol az Önkormányzat felé.

(9) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit államilag garantált értékpapír vásárlására fordíthatja, illetve betétlekötési szerződést köthet. Az államilag garantált értékpapírt kizárólag az MNB engedéllyel rendelkező pénzügyi szolgáltatón keresztül lehet vásárolni. A tőkegarantált lekötés kamatait az önkormányzat pénzügyi befektetései során szabadon forgathatja. Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek befektetéséről a Gazdasági Főosztály vezetőjének javaslatára a Polgármester dönt.

(10) Az Önkormányzat gépjárműadó beszedési számláján az önkormányzatot illető részt, a következő hónap 8. napjáig kell az Önkormányzat költségvetési elszámolási számla javára átutalni.

(11) Az Önkormányzat a helyi adó beszedési számláján, a pótlék és bírság beszedési számlán hó végén - kivéve június és december hónapot - rendelkezésre álló összeget legkésőbb a tárgyhót követő hónap 8. napjáig az önkormányzat költségvetési elszámolási számla javára át kell utalni. Az indokolt visszatérítéseket a következő időszakban a megfelelő adó, pótlék, bírság beszedési számláról kell teljesíteni. A visszatérítések miatt a beszedési számlán lévő 2 millió forint feletti összeget félévkor és évvégén köteles átutalni az önkormányzat költségvetési elszámolási számla javára.

(12) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat egyes pályázataihoz - amennyiben a pályázati önrész fedezete a költségvetésben biztosított - az önkormányzat költségvetési elszámolási számláját érintően az inkasszójog biztosításáról szóló nyilatkozatot aláírja.

(13) A költségvetés végrehajtásáról, a korrigált bevételi és a korrigált kiadási főösszegek betartásáról a Polgármester a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési intézmények útján gondoskodik.

(14) Az Önkormányzat költségvetési szervei az egységes finanszírozási rendszer alkalmazása érdekében a Polgármester által meghatározottak szerint kötelesek adatot szolgáltatni.

(15) Az előirányzatok felhasználásáról a költségvetési szervek vezetőit - a hozzájuk rendelt költségvetési szervek vonatkozásában is - havonta, illetve negyedévente 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 169-170. § alapján adatszolgáltatási kötelezettség terheli.

18. § (1) A Polgármester saját hatáskörében jogosult a költségvetés egyes előirányzatait érintő átmeneti intézkedéseket tenni az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg annak következményei elhárítása érdekében szükségessé váló halaszthatatlan kötelezettségek teljesítésére.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörében a Polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti és a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(3) Kizárólag a Képviselő-testület jogosult a költségvetési év folyamán adósságot keletkeztető ügylet megkötéséről dönteni a mindenkor hatályos Stabilitási törvény előírásai szerint.

19. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a mindenkori költségvetés 1.a. számú melléklet D. sora költségvetési kiadások összegének 0,1%-áig kezességet vagy garanciát vállaljon. A Képviselő testület felhatalmazza továbbá a Polgármestert, hogy az Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló Újpesti Vagyonkezelő Zrt. esetében a Vagyonkezelő által végzett fejlesztések zökkenőmentes biztosítása érdekében a mindenkori költségvetés 1.a. számú melléklet D. sora költségvetési kiadások összegének 15%-áig kezességet vagy garanciát vállaljon. Az Önkormányzat, a 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságok esetében a kezesség- illetve garanciavállalásért díjat nem számít fel.

12. A behajthatatlan követelés kivezetésének szabályai

20. § A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 10. pontjában foglaltakra tekintettel a behajthatatlan követelések, hitelezési veszteségként történő kivezetésének engedélyezésére, összeghatár nélkül:

- az intézményeket érintően az intézmény vezetője,

- az önkormányzatot érintően a Polgármester jogosult.

13. Záró rendelkezések

21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 1. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

22. § A rendelet 1. §-ában meghatározott költségvetési szervek a 2018. január 1-je és a 2018. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépése közötti időszakban a 2017. évi költségvetési rendeletében meghatározott bevételi és kiadási előirányzatainak időarányos részével jogosultak gazdálkodni.

Dr. Tahon Róbert
jegyző
Wintermantel Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2017. február 23. napján.

Dr. Tahon Róbert
jegyző

1.a. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2016. terv 2017. terv Index (4/3)
1. 2. 3. 4. 5.
BEVÉTELEK
I. Működési célú támogatások áht-n belülről 3 289 207 3 238 022 98,4%
1. Önkormányzatok működési támogatásai 2 897 042 2 847 341 98,3%
1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 5 401 4 105 76,0%
1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1 861 816 1 833 494 98,5%
1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 989 905 969 826 98,0%
1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 39 920 39 916 100,0%
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei 392 165 390 681 99,6%
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 416 250 1 234 211 296,5%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 416 250 1 234 211 296,5%
III. Közhatalmi bevételek 10 142 026 10 231 773 100,9%
1. Vagyoni típusú adók 3 100 000 3 110 000 100,3%
Építményadó 2 500 000 2 500 000 100,0%
Telekadó 520 000 520 000 100,0%
Magánszemélyek kommunális adója 80 000 90 000 112,5%
2. Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 6 654 906 6 723 003 101,0%
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó 6 654 906 6 723 003 101,0%
3 Jövedéki adó 50 0 0,0%
4 Gépjárműadó 210 000 220 000 104,8%
5 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 60 000 60 000 100,0%
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 60 000 60 000 100,0%
6 Egyéb közhatalmi bevételek 117 070 118 770 101,5%
Egyéb települési adó 30 000 10 000 33,3%
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság 60 000 90 000 150,0%
Helyi adópótlék, adóbírság 20 000 12 000 60,0%
Egyéb bírságokat 7 070 6 770 95,8%
IV. Működési bevételek 1 356 948 1 908 312 140,6%
Szolgáltatások ellenértéke 927 804 404 082 43,6%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke 40 168 468 202 1165,6%
Tulajdonosi bevételek 10 000 10 000 100,0%
Ellátási díjak 0 475 958
Kiszámlázott általános forgalmi adó 255 145 303 078 118,8%
Általános forgalmi adó visszatérítése 80 026 157 992 197,4%
Kamatbevételek 41 955 70 000 166,8%
Egyéb működési bevételek 1 850 19 000 1027,0%
V. Felhalmozási bevételek 102 270 800 000 782,2%
VI. Működési célú átvett pénzeszközök 170 441 93 300 54,7%
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 170 441 93 300 54,7%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 74 000 111 000 150,0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 11 000 11 000 100,0%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 63 000 100 000 158,7%
A. Költségvetési bevételek összesen (I-VII) 15 551 142 17 616 618 113,28%
B. Finanszírozási bevételek összesen 3 304 761 1 107 503 33,5%
Maradvány igénybevétele 3 304 761 1 107 503 33,5%
C. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) 18 855 903 18 724 121 99,3%
KIADÁSOK
I. Személyi juttatások 3 960 413 4 330 737 109,4%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 020 923 921 970 90,3%
III. Dologi kiadások 4 518 570 4 536 723 100,4%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 407 580 403 080 98,9%
V. Egyéb működési célú kiadások 2 161 446 2 423 578 112,1%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 126 880 128 375 101,2%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2 034 566 2 295 203 112,8%
VI. Tartalékok 1 389 271 1 373 631 98,9%
VII. Beruházások 2 621 128 4 039 192 154,1%
VIII. Felújítások 339 449 273 050 80,4%
IX. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 437 123 422 160 17,3%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 5 000 5 000 100,0%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 2 432 123 417 160 17,2%
D. Költségvetési kiadások összesen (I-IX.) 18 855 903 18 724 121 99,3%
E./X. Finanszírozási kiadások összesen 0 0
F. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X) 18 855 903 18 724 121 99,3%
többlet/ hiány 0 0
Tájékoztató jelleggel
Intézményfinanszírozás 7 149 310 7 008 750 98,0%

1.b. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

Sor-
sz.
Megnevezés 2015. tényadatok 2016.
eredeti
2016. várható tényadatok 2017. terv Index (6/4) Sor.
sz.
Megnevezés 2015. tényadatok 2016.
eredeti
2016. várható tényadatok 2017. terv Index
(13/11)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Kiadások Bevételek
1. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 968 139 4 981 336 5 089 386 5 252 707 105,4% 1. Működési célú támogatások áht-n belülről 3 573 022 3 289 207 3 343 381 3 238 022 98,4%
2. Dologi kiadások 4 659 877 4 518 570 4 172 585 4 536 723 100,4% 2. Közhatalmi bevételek 10 045 733 10 142 026 10 292 368 10 231 773 100,9%
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 337 686 407 580 264 637 403 080 98,9% 3. Működési bevételek 1 680 422 1 356 948 2 322 065 1 908 312 140,6%
4. Egyéb működési célú kiadások 1 744 291 2 161 446 2 423 532 2 423 578 112,1% 4. Működési célú átvett pénzeszközök 161 145 170 441 188 093 93 300 54,7%
5. Működési tartalékok 562 875 0 552 375 98,1% Működési célú támogatások áht-n kívülről 0 0 0
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 11 709 993 12 631 807 11 950 140 13 168 463 104,2% I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 15 460 322 14 958 622 16 145 907 15 471 407 103,4%
1. Belső finanszírozási kiadások 1. Belső finanszírozási bevételek 217 837 0
2. Külső finanszírozási kiadások 25 441 422 19 590 004 2. Külső finanszírozási bevételek 24 227 592 17 822 036
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 25 441 422 0 19 590 004 0 II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 24 445 429 0 17 822 036 0
A. MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 37 151 415 12 631 807 31 540 144 13 168 463 104,2% A. MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 39 905 751 14 958 622 33 967 943 15 471 407 103,4%
Önkormányzat fejlesztési kiadásai Önkormányzat felhalmozási bevételei
1. Beruházások 1 583 808 2 621 128 1 572 409 4 039 192 154,1% 1. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 736 850 416 250 97 126 1 234 211 296,5%
2. Felújítások 426 700 339 449 383 161 273 050 80,4% 2. Felhalmozási bevételek 3 332 102 270 464 666 800 000
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 065 878 2 437 123 2 440 372 422 160 17,3% 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 60 554 74 000 355 142 111 000 150,0%
Felhalmozási tartalékok 0 826 396 0 821 256 99,4% 0
I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 3 076 386 6 224 096 4 395 942 5 555 658 89,3% I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 800 736 592 520 916 934 2 145 211 362,0%
1. Belső finanszírozási kiadások 1. Belső finanszírozási bevételek 1 417 273 3 304 761 1 907 179 1 107 503 33,5%
2. Külső finanszírozási kiadások 0 2. Külső finanszírozási bevételek
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 0 0 0 II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 1 417 273 3 304 761 1 907 179 1 107 503 33,5%
B. FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 3 076 386 6 224 096 4 395 942 5 555 658 89,3% B. FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 218 009 3 897 281 2 824 113 3 252 714 83,5%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B): 40 227 801 18 855 903 35 936 086 18 724 121 99,3% BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B): 42 123 760 18 855 903 36 792 056 18 724 121 99,3%

2. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

e Ft-ban
Intézmény Gazdasági Intézmény és intézményei Polgármesteri Hivatal
Rovat megnevezése 2016. évi eredeti 2017. évi terv Index 2016. évi eredeti 2017. évi terv Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 0 95 403 0 0
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 95 403 0
- önként vállalt feladatok 0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0
- állami feladat 0
- kötelező feladat 0 0
- önként vállalt feladatok 0
3. Közhatalmi bevételek 0 0 5 170 6 770 130,9%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 0 5 170 6 770 130,95%
- önként vállalt feladatok 0
4. Működési bevételek 1 077 802 1 340 104 124,3% 3 550 31 102 876,1%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 1 077 802 1 340 104 124,3% 2 979 30 531 1024,9%
- önként vállalt feladatok 571 571 100,0%
5. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0
- állami feladat 0
- kötelező feladat 0 0
- önként vállalt feladatok 0
6. Működési célú átvett pénzeszközök 84 441 0 0,0% 0 0
- állami feladat 0
- kötelező feladat 84 441 0 0,0% 0
- önként vállalt feladatok 0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0
- állami feladat 0
- kötelező feladat 0 0
- önként vállalt feladatok 0
A./I Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) 1 162 243 1 435 507 123,5% 8 720 37 872 434,31%
8. Finanszírozási bevételek 5 783 938 5 603 529 96,9% 1 365 372 1 405 221 102,9%
- állami feladat
- kötelező feladat 5 783 938 5 603 529 96,9% 1 365 372 1 405 221 102,9%
- önként vállalt feladatok
A./II Finanszírozási bevételek összesen 5 783 938 5 603 529 96,9% 1 365 372 1 405 221 102,9%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) 6 946 181 7 039 036 101,3% 1 374 092 1 443 093 105,0%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 2 764 090 3 030 110 109,6% 822 125 900 370 109,5%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 2 764 090 3 030 110 109,6% 763 662 842 256 110,3%
- önként vállalt feladatok 58 463 58 114 99,4%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 740 521 662 947 89,5% 217 784 194 829 89,5%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 740 521 662 947 89,5% 217 784 194 829 89,5%
- önként vállalt feladatok 0
3. Dologi kiadások 3 053 167 2 963 553 97,1% 270 483 263 987 97,6%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 3 053 167 2 963 553 97,1% 251 299 245 375 97,6%
- önként vállalt feladatok 19 184 18 612 97,0%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 900 100,0% 24 180 24 180 100,0%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 900 900 100,0% 24 180 24 180 100,0%
- önként vállalt feladatok 0
5. Egyéb működési célú kiadások 211 221 223 778 105,9% 0 0
- állami feladat 0
- kötelező feladat 211 221 223 778 105,9% 0
- önként vállalt feladatok 0
513 Tartalékok 0 0 0 0
- állami feladat 0
- kötelező feladat 0 0
- önként vállalt feladatok 0
6. Beruházások 173 383 145 048 83,7% 39 520 59 727 151,1%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 173 383 145 048 83,7% 39 520 59 727 151,1%
- önként vállalt feladatok 0
7. Felújítások 2 899 12 700 438,1% 0 0
- állami feladat 0
- kötelező feladat 2 899 12 700 438,1% 0
- önként vállalt feladatok 0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0
- állami feladat 0
- kötelező feladat 0 0
- önként vállalt feladatok 0
B./I Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) 6 946 181 7 039 036 101,3% 1 374 092 1 443 093 105,02%
9. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat 0
- önként vállalt feladatok
B./II Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0 0
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) 6 946 181 7 039 036 101,3% 1 374 092 1 443 093 105,0%
Költségvetési létszámkeret 1 162 1 139 98,0% 208 204 98,08%
Intézmény Intézmények összesen Önkormányzat
Rovat megnevezése 2016. évi eredeti 2017. évi terv Index 2016. évi eredeti 2017. évi terv Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 0 95 403 3 289 207 3 142 619 95,5%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0 95 403 3 228 551 3 141 349 97,3%
- önként vállalt feladatok 0 0 60 656 1 270 2,1%
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 416 250 1 234 211 296,5%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 416 250 1 234 211 296,5%
3. Közhatalmi bevételek 5 170 6 770 130,9% 10 136 956 10 225 003 100,9%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 5 170 6 770 130,9% 10 136 956 10 225 003 100,9%
- önként vállalt feladatok 0 0 0
4. Működési bevételek 1 081 352 1 371 206 126,8% 275 496 537 106 195,0%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 1 080 781 1 370 635 126,8% 119 384 290 529 243,4%
- önként vállalt feladatok 571 571 100,0% 156 112 246 577 157,9%
5. Felhalmozási bevételek 0 0 102 270 800 000 782,2%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 0 0 102 270 800 000 782,2%
- önként vállalt feladatok 0 0 0
6. Működési célú átvett pénzeszközök 84 441 0 86 000 93 300 108,5%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 84 441 0 74 500 80 000 107,4%
- önként vállalt feladatok 0 0 11 500 13 300 115,7%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 74 000 111 000 150,0%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 0 0 50 000 100 000 200,0%
- önként vállalt feladatok 0 0 24 000 11 000 45,8%
A./I Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) 1 170 963 1 473 379 125,83% 14 380 179 16 143 239 112,26%
8. Finanszírozási bevételek 7 149 310 7 008 750 98,0% 3 304 761 1 107 503 33,5%
- állami feladat
- kötelező feladat 7 149 310 7 008 750 98,0%
- önként vállalt feladatok 3 304 761 1 107 503 33,5%
A./II Finanszírozási bevételek összesen 7 149 310 7 008 750 98,0% 3 304 761 1 107 503 33,5%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) 8 320 273 8 482 129 101,9% 17 684 940 17 250 742 97,5%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 3 586 215 3 930 480 109,6% 374 198 400 257 107,0%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 3 527 752 3 872 366 109,8% 349 679 375 842 107,5%
- önként vállalt feladatok 58 463 58 114 99,4% 24 519 24 415 99,6%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 958 305 857 776 89,5% 62 618 64 194 102,5%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 958 305 857 776 89,5% 59 642 60 948 102,2%
- önként vállalt feladatok 0 0 2 976 3 246 109,1%
3. Dologi kiadások 3 323 650 3 227 540 97,1% 1 194 920 1 309 183 109,6%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 3 304 466 3 208 928 97,1% 915 268 1 023 486 111,8%
- önként vállalt feladatok 19 184 18 612 97,0% 279 652 285 697 102,2%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 25 080 25 080 100,0% 382 500 378 000 98,8%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 25 080 25 080 100,0% 0
- önként vállalt feladatok 0 0 382 500 378 000 98,8%
5. Egyéb működési célú kiadások 211 221 223 778 105,9% 1 950 225 1 860 452 95,4%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 211 221 223 778 105,9% 1 556 285 1 417 747 91,1%
- önként vállalt feladatok 0 0 393 940 442 705 112,4%
513 Tartalékok 0 0 1 389 271 1 712 979 123,3%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 339 348
- önként vállalt feladatok 0 0 1 389 271 1 373 631 98,9%
6. Beruházások 212 903 204 775 96,2% 2 408 225 3 834 417 159,2%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 212 903 204 775 96,2% 2 408 225 3 834 417 159,2%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
7. Felújítások 2 899 12 700 336 550 260 350 77,4%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 2 899 12 700 336 550 260 350 77,4%
- önként vállalt feladatok 0 0 0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 2 437 123 422 160 17,3%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 2 338 623 272 719 11,7%
- önként vállalt feladatok 0 0 98 500 149 441 151,7%
B./I Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) 8 320 273 8 482 129 101,95% 10 535 630 10 241 992 97,21%
9. Finanszírozási kiadások 0 0 7 149 310 7 008 750 98,0%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 0 0 7 149 310 7 008 750 98,0%
- önként vállalt feladatok 0 0
B./II Finanszírozási kiadások összesen 0 0 7 149 310 7 008 750 98,03%
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) 8 320 273 8 482 129 101,9% 17 684 940 17 250 742 97,5%
Költségvetési létszámkeret 1 370 1 343 98,03% 250 250 100,00%
Intézmény Kerületi szintű konszolidált főösszegek
Rovat megnevezése 2016. évi eredeti 2017. évi terv Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 3 289 207 3 238 022 98,4%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 3 228 551 3 236 752 100,3%
- önként vállalt feladatok 60 656 1 270 2,1%
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 416 250 1 234 211 296,5%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 0 0
- önként vállalt feladatok 416 250 1 234 211 296,5%
3. Közhatalmi bevételek 10 142 126 10 231 773 100,9%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 10 142 126 10 231 773 100,9%
- önként vállalt feladatok 0 0
4. Működési bevételek 1 356 848 1 908 312 140,6%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 1 200 165 1 661 164 138,4%
- önként vállalt feladatok 156 683 247 148 157,7%
5. Felhalmozási bevételek 102 270 800 000 782,2%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 102 270 800 000 782,2%
- önként vállalt feladatok 0 0
6. Működési célú átvett pénzeszközök 170 441 93 300 54,7%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 158 941 80 000 50,3%
- önként vállalt feladatok 11 500 13 300 115,7%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 74 000 111 000 150,0%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 50 000 100 000 200,0%
- önként vállalt feladatok 24 000 11 000 45,8%
A./I Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) 15 551 142 17 616 618 113,28%
8. Finanszírozási bevételek 3 304 761 8 116 253 245,6%
- állami feladat
- kötelező feladat 7 008 750
- önként vállalt feladatok 3 304 761 1 107 503 33,5%
A./II Finanszírozási bevételek összesen 3 304 761 8 116 253 245,6%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) 18 855 903 25 732 871 136,5%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 3 960 413 4 330 737 109,4%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 3 877 431 4 248 208 109,6%
- önként vállalt feladatok 82 982 82 529 99,5%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 020 923 921 970 90,3%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 1 017 947 918 724 90,3%
- önként vállalt feladatok 2 976 3 246 109,1%
3. Dologi kiadások 4 518 570 4 536 723 100,4%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 4 219 734 4 232 414 100,3%
- önként vállalt feladatok 298 836 304 309 101,8%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 407 580 403 080 98,9%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 25 080 25 080 100,0%
- önként vállalt feladatok 382 500 378 000 98,8%
5. Egyéb működési célú kiadások 2 161 446 2 084 230 96,4%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 1 767 506 1 641 525 92,9%
- önként vállalt feladatok 393 940 442 705 112,4%
513 Tartalékok 1 389 271 1 712 979 123,3%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 0 339 348
- önként vállalt feladatok 1 389 271 1 373 631 98,9%
6. Beruházások 2 621 128 4 039 192 154,1%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 2 621 128 4 039 192 154,1%
- önként vállalt feladatok 0 0
7. Felújítások 339 449 273 050 80,4%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 339 449 273 050 80,4%
- önként vállalt feladatok 0 0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 437 123 422 160 17,3%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 2 338 623 272 719 11,7%
- önként vállalt feladatok 98 500 149 441 151,7%
B./I Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) 18 855 903 18 724 121 99,30%
9. Finanszírozási kiadások 0 7 008 750
- állami feladat 0
- kötelező feladat 0 7 008 750
- önként vállalt feladatok 0
B./II Finanszírozási kiadások összesen 0 7 008 750
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) 18 855 903 25 732 871 136,5%
Költségvetési létszámkeret 1 620 1 593 98,33%

2.a.1. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

eFt-ban
Intézmény Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
Rovat megnevezése 2016. évi eredeti 2017. évi terv Index % 2016. évi eredeti 2017. évi terv Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 117 297 126 265 107,6% 203 042 213 985 105,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 117 297 126 265 107,6% 203 042 213 985 105,4%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 117 297 126 265 107,6% 203 042 213 985 105,4%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 92 431 103 468 111,9% 160 118 175 674 109,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 92 431 103 468 111,9% 160 118 175 674 109,7%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 24 816 22 747 91,7% 42 884 38 271 89,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 24 816 22 747 91,7% 42 884 38 271 89,2%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 50 50 100,0% 40 40 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 50 50 100,0% 40 40 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 117 297 126 265 107,6% 203 042 213 985 105,4%
Költségvetési létszámkeret 36,50 36,50 100,0% 60,00 60,00 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 19,00 19,00 100,0% 31,00 31,00 100,0%
technikai létszámkeret 17,50 17,50 100,0% 29,00 29,00 100,0%
Intézmény Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda Bőrfestő Óvoda
Rovat megnevezése 2016. évi eredeti 2017. évi terv Index % 2016. évi eredeti 2017. évi terv Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 122 948 130 014 105,7% 203 340 221 174 108,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 122 948 130 014 105,7% 203 340 221 174 108,8%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 122 948 130 014 105,7% 203 340 221 174 108,8%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 96 835 106 542 110,0% 160 246 181 499 113,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 96 835 106 542 110,0% 160 246 181 499 113,3%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 26 083 23 412 89,8% 43 014 39 595 92,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 26 083 23 412 89,8% 43 014 39 595 92,1%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 30 60 200,0% 80 80 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 30 60 200,0% 80 80 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 122 948 130 014 105,7% 203 340 221 174 108,8%
Költségvetési létszámkeret 37,50 37,50 100,0% 61,00 65,00 106,6%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 19,00 19,00 100,0% 33,00 35,00 106,1%
technikai létszámkeret 18,50 18,50 100,0% 28,00 30,00 107,1%
Intézmény Dalos Ovi Óvoda Deák Óvoda
Rovat megnevezése 2016. évi eredeti 2017. évi terv Index % 2016. évi eredeti 2017. évi terv Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 107 538 121 669 113,1% 105 539 111 155 105,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 107 538 121 669 113,1% 105 539 111 155 105,3%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 107 538 121 669 113,1% 105 539 111 155 105,3%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 84 665 99 696 117,8% 83 146 91 158 109,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 84 665 99 696 117,8% 83 146 91 158 109,6%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 843 21 933 96,0% 22 313 19 917 89,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 22 843 21 933 96,0% 22 313 19 917 89,3%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 30 40 133,3% 80 80 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 30 40 133,3% 80 80 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 107 538 121 669 113,1% 105 539 111 155 105,3%
Költségvetési létszámkeret 34,00 34,00 100,0% 33,00 33,00 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 17,00 17,00 100,0% 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 17,00 17,00 100,0% 16,00 16,00 100,0%
Intézmény Homoktövis Óvoda JMK Óvoda
Rovat megnevezése 2016. évi eredeti 2017. évi terv Index % 2016. évi eredeti 2017. évi terv Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 107 644 115 984 107,7% 110 976 125 553 113,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 107 644 115 984 107,7% 110 976 125 553 113,1%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 107 644 115 984 107,7% 110 976 125 553 113,1%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 84 786 95 058 112,1% 87 393 102 963 117,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 84 786 95 058 112,1% 87 393 102 963 117,8%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 833 20 896 91,5% 23 563 22 560 95,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 22 833 20 896 91,5% 23 563 22 560 95,7%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 25 30 120,0% 20 30 150,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 25 30 120,0% 20 30 150,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 107 644 115 984 107,7% 110 976 125 553 113,1%
Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 100,0% 32,50 33,50 103,1%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 17,00 17,00 100,0% 17,00 18,00 105,9%
technikai létszámkeret 15,00 15,00 100,0% 15,50 15,50 100,0%
Intézmény Karinthy Frigyes Óvoda Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda
Rovat megnevezése 2016. évi eredeti 2017. évi terv Index % 2016. évi eredeti 2017. évi terv Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 108 987 115 840 106,3% 153 736 174 904 113,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 108 987 115 840 106,3% 153 736 174 904 113,8%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 108 987 115 840 106,3% 153 736 174 904 113,8%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 85 934 94 991 110,5% 121 085 143 447 118,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 85 934 94 991 110,5% 121 085 143 447 118,5%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 23 008 20 804 90,4% 32 591 31 407 96,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 23 008 20 804 90,4% 32 591 31 407 96,4%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 45 45 100,0% 60 50 83,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 45 45 100,0% 60 50 83,3%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 108 987 115 840 106,3% 153 736 174 904 113,8%
Költségvetési létszámkeret 33,00 32,00 97,0% 49,00 49,00 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 18,00 17,00 94,4% 25,00 25,00 100,0%
technikai létszámkeret 15,00 15,00 100,0% 24,00 24,00 100,0%
Intézmény Nyár Óvoda Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda
Rovat megnevezése 2016. évi eredeti 2017. évi terv Index % 2016. évi eredeti 2017. évi terv Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 0
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 110 978 117 456 105,8% 176 181 194 095 110,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 110 978 117 456 105,8% 176 181 194 095 110,2%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 110 978 117 456 105,8% 176 181 194 095 110,2%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 87 501 96 322 110,1% 138 856 159 214 114,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 87 501 96 322 110,1% 138 856 159 214 114,7%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 23 452 21 104 90,0% 37 280 34 836 93,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 23 452 21 104 90,0% 37 280 34 836 93,4%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 25 30 120,0% 45 45 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 25 30 120,0% 45 45 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 110 978 117 456 105,8% 176 181 194 095 110,2%
Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 100,0% 56,00 56,00 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 17,00 17,00 100,0% 29,00 29,00 100,0%
technikai létszámkeret 15,00 15,00 100,0% 27,00 27,00 100,0%
Intézmény Viola Óvoda Virág Óvoda
Rovat megnevezése 2016. évi eredeti 2017. évi terv Index % 2016. évi eredeti 2017. évi terv Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 109 138 111 329 102,0% 107 866 113 395 105,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 109 138 111 329 102,0% 107 866 113 395 105,1%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 109 138 111 329 102,0% 107 866 113 395 105,1%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 86 132 91 478 106,2% 84 914 92 926 109,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 86 132 91 478 106,2% 84 914 92 926 109,4%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 976 19 816 86,2% 22 927 20 444 89,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 22 976 19 816 86,2% 22 927 20 444 89,2%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 30 35 116,7% 25 25 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 30 35 116,7% 25 25 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 109 138 111 329 102,0% 107 866 113 395 105,1%
Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 100,0% 32,00 32,00 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 17,00 17,00 100,0% 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 15,00 15,00 100,0% 15,00 15,00 100,0%
Intézmény Óvodák összesen
Rovat megnevezése 2016. évi eredeti 2017. évi terv Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről -
ebből: állami feladat -
kötelező feladat -
önkéntes feladat -
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -
ebből: állami feladat -
kötelező feladat -
önkéntes feladat -
3. Közhatalmi bevételek -
ebből: állami feladat -
kötelező feladat -
önkéntes feladat -
4. Működési bevételek -
ebből: állami feladat -
kötelező feladat -
önkéntes feladat -
5. Felhalmozási bevételek -
ebből: állami feladat -
kötelező feladat -
önkéntes feladat -
6. Működési célú átvett pénzeszközök -
ebből: állami feladat -
kötelező feladat -
önkéntes feladat -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -
ebből: állami feladat -
kötelező feladat -
önkéntes feladat -
8. Finanszírozási bevételek 1 845 210 1 992 818 108,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 845 210 1 992 818 108,0%
önkéntes feladat -
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 1 845 210 1 992 818 108,0%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 1 454 042 1 634 436 112,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 454 042 1 634 436 112,4%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 390 583 357 742 91,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 390 583 357 742 91,6%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 585 640 109,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 585 640 109,4%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások -
ebből: állami feladat
kötelező feladat -
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások -
ebből: állami feladat
kötelező feladat -
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 1 845 210 1 992 818 108,0%
Költségvetési létszámkeret 560,50 564,50 100,7%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 293,00 295,00 100,7%
technikai létszámkeret 267,50 269,50 100,7%

2.a.2. melléklet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai

eFt-ban
Intézmény Piac és Vásárcsarnok Szociális Intézmény
Rovat megnevezése 2016. évi eredeti 2017. évi terv Index % 2016. évi eredeti 2017. évi terv Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 41 049 20 108
ebből: állami feladat
kötelező feladat 41 049 20 108
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök 38 676 - 0,0% 19018 0 0,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 38 676 0,0% 19 018 0,0%
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek - - 437 692 447 760 102,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat - - 437 692 447 760 102,3%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 38 676 41 049 106,1% 456 710 467 868 102,4%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 30 312 33 385 110,1% 360 183 384 638 106,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 30 312 33 385 110,1% 360 183 384 638 106,8%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 339 7 574 90,8% 96 447 83 150 86,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 8 339 7 574 90,8% 96 447 83 150 86,2%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 25 90 360,0% 80 80 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 25 90 360,0% 80 80 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 38 676 41 049 106,1% 456 710 467 868 102,4%
Költségvetési létszámkeret 15,00 15,00 100,0% 225,00 225,00 100,0%
Intézmény Újpesti Bölcsődék Intézménye Gazdasági Intézmény Központ
Rovat megnevezése 2016. évi eredeti 2017. évi terv Index % 2016. évi eredeti 2017. évi terv Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 34 246 - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat 34 246 - -
önkéntes feladat - -
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
3. Közhatalmi bevételek - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
4. Működési bevételek 1 077 802 1 340 104 124,3%
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat 1 077 802 1 340 104 124,3%
önkéntes feladat - -
5. Felhalmozási bevételek - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
6. Működési célú átvett pénzeszközök 26 747 - 0,0% - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat 26 747 0,0% - -
önkéntes feladat - -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
8. Finanszírozási bevételek 530 662 622 269 117,3% 2 970 374 2 540 682 85,5%
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat 530 662 622 269 117,3% 2 970 374 2 540 682 85,5%
önkéntes feladat - -
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 557 409 656 515 117,8% 4 048 176 3 880 786 95,9%
B. KIADÁSOK - -
1. Személyi juttatások 439 049 536 622 122,2% 480 504 441 029 91,8%
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat 439 049 536 622 122,2% 480 504 441 029 91,8%
önkéntes feladat - -
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 118 210 119 743 101,3% 126 942 94 738 74,6%
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat 118 210 119 743 101,3% 126 942 94 738 74,6%
önkéntes feladat - -
3. Dologi kiadások 150 150 100,0% 3 052 327 2 962 593 97,1%
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat 150 150 100,0% 3 052 327 2 962 593 97,1%
önkéntes feladat - -
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 900 100,0%
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat 900 900 100,0%
önkéntes feladat - -
5. Egyéb működési célú kiadások 211 221 223 778 105,9%
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat 211 221 223 778 105,9%
önkéntes feladat - -
6. Tartalékok - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
7. Beruházások 173 383 145 048 83,7%
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat 173 383 145 048 83,7%
önkéntes feladat - -
8. Felújítások 2 899 12 700 438,1%
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat 2 899 12 700 438,1%
önkéntes feladat - -
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
10. Finanszírozási kiadások - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 557 409 656 515 117,8% 4 048 176 3 880 786 95,9%
Költségvetési létszámkeret 251,00 251,00 100,0% 110,50 83,25 75,3%
Intézmény GI-hez tartozó egyéb int. összesen Gazdasági Intézmény mindösszesen
Rovat megnevezése 2016. évi eredeti 2017. évi terv Index % 2016. évi eredeti 2017. évi terv Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről - 95 403 - 95 403
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - 95 403 - 95 403
önkéntes feladat - - - -
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat - - - -
3. Közhatalmi bevételek - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat - - - -
4. Működési bevételek 1 077 802 1 340 104 124,3% 1 077 802 1 340 104 124,3%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 1 077 802 1 340 104 124,3% 1 077 802 1 340 104 124,3%
önkéntes feladat - - - -
5. Felhalmozási bevételek - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat - - - -
6. Működési célú átvett pénzeszközök 84 441 - 0,0% 84 441 - 0,0%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 84 441 - 0,0% 84 441 - 0,0%
önkéntes feladat - - - -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat - - - -
8. Finanszírozási bevételek 3 938 728 3 610 711 91,7% 5 783 938 5 603 529 96,9%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 3 938 728 3 610 711 91,7% 5 783 938 5 603 529 96,9%
önkéntes feladat - - - -
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 5 100 971 5 046 218 98,9% 6 946 181 7 039 036 101,3%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 1 310 048 1 395 674 106,5% 2 764 090 3 030 110 109,6%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 1 310 048 1 395 674 106,5% 2 764 090 3 030 110 109,6%
önkéntes feladat - - - -
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 349 938 305 205 87,2% 740 521 662 947 89,5%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 349 938 305 205 87,2% 740 521 662 947 89,5%
önkéntes feladat - - - -
3. Dologi kiadások 3 052 582 2 962 913 97,1% 3 053 167 2 963 553 97,1%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 3 052 582 2 962 913 97,1% 3 053 167 2 963 553 97,1%
önkéntes feladat - - - -
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 900 100,0% 900 900 100,0%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 900 900 100,0% 900 900 100,0%
önkéntes feladat - - - -
5. Egyéb működési célú kiadások 211 221 223 778 105,9% 211 221 223 778 105,9%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 211 221 223 778 105,9% 211 221 223 778 105,9%
önkéntes feladat - - - -
6. Tartalékok - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat - - - -
7. Beruházások 173 383 145 048 83,7% 173 383 145 048 83,7%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 173 383 145 048 83,7% 173 383 145 048 83,7%
önkéntes feladat - - - -
8. Felújítások 2 899 12 700 438,1% 2 899 12 700 438,1%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 2 899 12 700 438,1% 2 899 12 700 438,1%
önkéntes feladat - - - -
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat - - - -
10. Finanszírozási kiadások - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat - - - -
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 5 100 971 5 046 218 98,9% 6 946 181 7 039 036 101,3%
Költségvetési létszámkeret 601,50 574,25 95,5% 1 162,00 1 138,75 98,0%

2.a.2.1. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

e Ft-ban
Intézmény Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
Rovat megnevezése 2016. évi eredeti 2017. évi terv Index % 2016. évi eredeti 2017. évi terv Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - 127 137 107,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 127 137 107,9%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 2 548 2 464 96,7% 4 283 3 797 88,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 548 2 464 96,7% 4 283 3 797 88,7%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 2 548 2 464 96,7% 4 410 3 934 89,2%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 258 2 264 100,3% 4 360 3 734 85,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 258 2 264 100,3% 4 360 3 734 85,6%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 290 200 69,0% 50 200 400,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 290 200 69,0% 50 200 400,0%
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 2 548 2 464 96,7% 4 410 3 934 89,2%
Intézmény Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda Bőrfestő Óvoda
Rovat megnevezése 2016. évi eredeti 2017. évi terv Index % 2016. évi eredeti 2017. évi terv Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - 376
ebből: állami feladat
kötelező feladat 376
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 2 912 2 702 92,8% 4 886 4 342 88,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 912 2 702 92,8% 4 886 4 342 88,9%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 2 912 2 702 92,8% 4 886 4 718 96,6%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 642 2 502 94,7% 4 086 4 218 103,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 642 2 502 94,7% 4 086 4 218 103,2%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 270 200 74,1% 800 500 62,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 270 200 74,1% 800 500 62,5%
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 2 912 2 702 92,8% 4 886 4 718 96,6%
Intézmény Dalos Ovi Óvoda Deák Óvoda
Rovat megnevezése 2016. évi eredeti 2017. évi terv Index % 2016. évi eredeti 2017. évi terv Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 208 208 100,0% 25 72 288,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 208 208 100,0% 25 72 288,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 2 592 2 424 93,5% 3 099 3 296 106,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 592 2 424 93,5% 3 099 3 296 106,4%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 2 800 2 632 94,0% 3 124 3 368 107,8%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 070 2 132 103,0% 2 324 2 368 101,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 070 2 132 103,0% 2 324 2 368 101,9%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 730 500 68,5% 800 1 000 125,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 730 500 68,5% 800 1 000 125,0%
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 2 800 2 632 94,0% 3 124 3 368 107,8%
Intézmény Homoktövis Óvoda JMK Óvoda
Rovat megnevezése 2016. évi eredeti 2017. évi terv Index % 2016. évi eredeti 2017. évi terv Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 556 813 146,2% 23 36 156,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 556 813 146,2% 23 36 156,5%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 2 188 1 735 79,3% 2 923 2 868 98,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 188 1 735 79,3% 2 923 2 868 98,1%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 2 744 2 548 92,9% 2 946 2 904 98,6%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 244 2 105 93,8% 2 646 2 504 94,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 244 2 105 93,8% 2 646 2 504 94,6%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 500 443 88,6% 300 400 133,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 500 443 88,6% 300 400 133,3%
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 2 744 2 548 92,9% 2 946 2 904 98,6%
Intézmény Karinthy Frigyes Óvoda Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda
Rovat megnevezése 2016. évi eredeti 2017. évi terv Index % 2016. évi eredeti 2017. évi terv Index %
A. BEVÉTELEK