Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelete

az Újpesti Önkormányzati Rendészetről

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (2) és (6) bekezdésében, 4. § (2) bekezdésében, valamint 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az illetékességi területén lévő közterületek rendjének és tisztaságának védelme, valamint az önkormányzati vagyon védelme érdekében közterület-felügyeletet működtet Újpesti Önkormányzati Rendészet elnevezéssel.

(2) Az Újpesti Önkormányzati Rendészet a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeként működik.

2. § Az Újpesti Önkormányzati Rendészet feladatai a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott feladatokon túlmenően:

a) a közterületen jogosulatlanul, jogszabályellenesen elhelyezett építmények, tárgyak eltávolításának kezdeményezése az illetékes hatóságnál (szervnél),

b) a jogellenes állapot jelzése, intézkedés kezdeményezése, ha a szükséges eljárás lefolytatása más szerv hatáskörébe tartozik,

c) közreműködés a közterületi szeszesital fogyasztást tiltó, illetve a dohányzást korlátozó szabályok betartatásában,

d) a közút kezelőjének megbízása alapján, a jogszabályokban meghatározott feltételekkel a járművek közterületről való eltávolítása iránti intézkedés,

e) a közterületen tárolt üzemképtelen járművek eltávolítása iránti intézkedés,

f) közreműködés az Önkormányzat, illetve az Önkormányzat intézményei és gazdasági társaságai által szervezett rendezvények biztosításában,

g) intézkedés az önkormányzati rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása esetén, az önkormányzati rendeletben meghatározott jogkövetkezmények alkalmazása, ennek során helyszíni bírságot is kiszabhat,

h) a vonatkozó jogszabályokban, illetve az Önkormányzat rendeleteiben meghatározott egyéb feladatok ellátása.

3. § (1) Az Önkormányzat megállapodást köthet Budapest Főváros Önkormányzatával a közterület-felügyeleti feladatok ellátására, az egyes feladatok ellátásának megosztására. Az Újpesti Önkormányzati Rendészet - a 2. §-ban foglaltakon túlmenően - ellátja a megállapodásban meghatározott egyéb feladatokat.

(2) Az (1) bekezdés szerinti megállapodás jóváhagyásáról a Képviselő-testület dönt.

4. § A közterület-felügyelő egyenruhája karjelzésén Újpest címere és az „Újpesti Önkormányzati Rendészet” felirat látható.

5. § (1) Az Újpesti Önkormányzati Rendészet -jogszabályi keretek között, illetve szükség szerint külön együttműködési megállapodások alapján - együttműködik a rendőrséggel, a hivatásos katasztrófavédelmi szervvel, a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal, az egyéb állami ellenőrző és önkormányzati szervekkel, társadalmi szervezettel, így különösen a helyi polgárőr szervezettel, valamint a feladatai ellátásához segítséget nyújtó egyéb szervezettel.

(2) Az (1) bekezdés szerinti együttműködési megállapodások jóváhagyásáról a polgármester dönt.

6. § Az Újpesti Önkormányzati Rendészet a tevékenységéről évente - a tárgyévet követően február 28. napjáig - írásos beszámolót készít a fenntartó Önkormányzat részére. A beszámoló jóváhagyásáról a polgármester dönt.

7. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert mindazon döntések meghozatalára, amelyeket a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény a képviselő-testület hatáskörébe utal feltéve, hogy az nem tartozik a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe.

7/A. § *  Az Újpesti Önkormányzati Rendészet által kiszabott bírság végrehajtását a jegyző foganatosítja.

8. § Ez a rendelet 2017. április 1. napján lép hatályba.

9-11. § * 

Dr. Tahon Róbert
jegyző
Wintermantel Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2017. március 31. napján

Dr. Tahon Róbert
jegyző